Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Sagsbehandler: Anette Sørensen  

Budget 2018-2021 - 1. behandling af budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det, som blev udleveret/godkendt på budgetkonferencen den 28. og 29. august 2017.

Økonomi

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal:

 

 

Budgetforslaget er udarbejdet med:

  • skatteprocent på 24,9 (uændret)
  • grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

 

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 27. september 2017 kl. 12.00.

 

Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres i Administration og Økonomi.

 

Budgetforslag 2018 og budgetoverslag 2019-2021 udarbejdes i elektronisk form og vedlægges til Byrådets medlemmer til mødet den 19. september 2017.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslag til budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 overgår til 2. behandling
at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 27. september 2017 kl. 12.00.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Udtalelse fra medarbejdersiden i Hoved MED blev omdelt ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Mødekalender 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2018

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervs- og Byrådsmøder i 2018

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2018

 

15. januar

26. februar

9. april

7. maj

11. juni

20. august

10. september

1. oktober

5. november

10. december

 

Byrådets møder i 2018

 

23. januar

6. marts

17. april

15. maj

19. juni

28. august

18. september (1. behandling af budgettet)

9. oktober (2. behandling af budgettet)

13. november

18. december

 

Byrådsmøderne påbegyndes kl. 17.00

 

Antallet af møder i året 2018 udgør 10 i lighed med tidligere år. De ordinære byrådsmøder kan suppleres af en række tema- og orienteringsmøder.

 

Det nye byråd træder sammen ved hvert byrådsmøde kl. 15.00 - 17.00 det første halve år.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:

 

23. og 24. april

27. og 28. august

 

Der er planlagt intro for det nye byråd den 8. og 9. januar.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at mødekalender for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-K02-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Tilsynsafgørelse vedrørende salg af arealet Tolstedparken 149a i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ankestyrelsen, der nu har tilsynet med kommunerne, har den 30. august 2017 fremsendt en afgørelse i sagen vedrørende Herning Kommunes salg af ejendommen beliggende Ravnsbjerg Mark 18 (tidligere Tolstedparken 149a). 

Ankestyrelsen vurderer, at Herning Kommune har overtrådt reglerne om udbud af kommunens ejendomme som fremgår af kommunestyrelsesloven og udbudsbekendtgørelsen.

 

Ankestyrelsen ønsker at vide, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver anledning til og derudover en redegørelse fra Byrådet for kommunens vurdering af markedsprisen for ejendommen på salgstidspunktet.

 

Der er udfærdiget et svar til ankestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen vedrører Herning Kommunes salg af et areal i maj 2015. Ankestyrelsen kontaktede Herning Kommune den 16. februar 2016 og anmodede inden 4 uger fra dette tidspunkt om en redegørelse med henblik på Tilsynets overvejelser om, hvorvidt der var grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov. I henhold til praksis blev der udfærdiget et svar fra administrationen på henvendelsen. Der har ikke siden været henvendelser fra Tilsynet i sagen.

 

Ankestyrelsen konkluderer, at Herning Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med reglerne i forbindelse med salget af Tolstedparken 149a (nu Ravnsbjerg Mark 18), da kommunen sælger ejendommen i maj 2015.

 

Ankestyrelsen udtaler, at Herning Kommune har overtrådt reglerne i bekendtgørelse om udbud af kommunale ejendomme §§ 5 og 7. § 5 vurderes overtrådt, idet Herning Kommune i forbindelse med det indledende udbud fastsatte en bindende tilbudsfrist den 8. februar 2013. Da tilbudsgiver først kontaktede Herning Kommune i februar 2015 kunne Herning Kommune først sælge ejendommen efter fornyet udbud. § 7 vurderes overtrådt, idet Herning Kommune efter denne bestemmelse har pligt til offentligt at genudbyde ejendomme en gang om året, hvilket Tilsynet ikke mener Herning Kommune har gjort.

 

Derudover vurderer Tilsynet, at Herning Kommune skulle have genudbudt ejendommen inden salg, idet der sammen med den udbudte ejendom på 1091 m2 blev solgt et ekstra areal på 319 m2. Tilsynet vurderer, at dette er en væsentlig ændring af vilkårene. Endelig udtaler Tilsynet, at man ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om Herning Kommune har solgt ejendommen til markedsprisen. Dette skyldes, at spørgsmålet om markedspris ikke er behandlet i byrådets sag om salg af ejendommen.

 

Tilsynet ønsker en udtalelse fra byrådet om, hvad udtalelsen giver anledning til. Tilsynet ønsker også en redegørelse for kommunens vurdering af markedsprisen for ejendommen på salgstidspunktet.

 

I forbindelse med Tilsynets udtalelse skal det tilføjes, at Herning Kommune fra kommunens advokat tidligere har modtaget et notat, der konkluderer, at Herning Kommune har handlet i overensstemmelse med reglerne. Advokaten har dog ikke udtalt sig om salgsprisen ud over, at han har vurderet, at det ikke er sædvanligt efter et tilbud at indhente mæglervurderinger for at efterkontrollere tilbud.

 

Der er udfærdiget et svar til Tilsynet på den konkrete sag. Svaret er ganske kort. Tilsynets udtalelse har givet anledning til, at Herning Kommune tilbagekøber Ravnsbjerg Mark 18 for en pris der svarer til salgsprisen tillagt købers afholdte omkostninger. Derudover rummer svaret en redegørelse for vurderingen af markedsprisen på salgstidspunktet. Udkast til svar til Tilsynet vedlægges som bilag.  

 

 Administrationen vil kontakte Tilsynet for nærmere dialog om kommunens fremadrettede praksis.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at udkast til svar til Tilsynet vedlagt som bilag godkendes,

 

at Herning Kommune tilbagekøber ejendommen beliggende Ravnsberg Mark 18,

 

at arealet bibeholdes som offentligt areal i overensstemmelse med lokalområdets ønsker.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af målsætninger for selskabet AFLD

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune er sammen med 5 andre kommuner interessenter i AFLD, der blev stiftet den 1. januar 2016 som resultat af fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi. Selskabet ejer og driver to behandlingsanlæg, beliggende ved henholdsvis Tarm og Fasterholt (Herning), og selskabets overordnede formål er at håndtere og behandle alt det affald, som ejerkommunerne råder over.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til målsætninger for AFLD godkendes.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem de 6 ejerkommuner samt betingelserne for selskabets drift er nærmere beskrevet i selskabets vedtægter af 8. september 2015. Af vedtægternes punkt 2.4 fremgår det, at:

 

”Selskabet skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med de af ejerkommunerne vedtagne målsætninger for selskabet, som blandt andet skal indeholde rammerne for selskabets afskrivningspolitik og låntagning.”

 

Allerede i forbindelse med fusionsarbejdet blev der opstillet 4 forhold, som blev foreslået indarbejdet i AFLDs målsætninger. Det drejede sig om:

 

 - At selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det

   formål at skabe værdi for den enkelte ejerkommune.

 

 - At selskabets udbudspolitik sikrer en god konkurrence, der også giver mulighed for

   mindre virksomheders deltagelse.

 

 - At sikre gensidig information parterne imellem med selskabet som en vigtig medspiller

   i løsning af opgaver på tværs af ejerkommunerne.

 

 - At der 2 år efter fusionen sker en evaluering med fokus på bl.a. selskabets ordninger,

   behandlingspriser, miljø og samarbejde.

 

I løbet af AFLDs første driftår er der i et samarbejde mellem selskabet og ejerkommunernes repræsentanter i faggruppe og teknisk råd arbejdet med at opstille et sæt målsætninger for AFLDs virke. De opstillede målsætninger er bl.a. inspireret af den ejerstrategi, som ejerkommunerne (de samme 6 kommuner som i dag ejer AFLD) udformede og godkendte for det tidligere Østdeponi i 2014.  

I løbet af processen blev det aftalt at supplere de opstillede målsætninger med beskrivelse/vejledning, der har til hensigt at sikre en fælles forståelse af de enkelte målsætninger. AFLDs bestyrelse har i den forbindelse bl.a. opfordret til en højere grad af ensretning af ejerkommunernes affaldsplaner, hvilket også fremgår af vejledningen til målsætningerne.

 

Et samlet forslag til målsætninger med bemærkninger/vejledning blev forelagt AFLDs bestyrelse på møde den 8. februar 2017, hvor bestyrelsen godkendte materialet med anbefaling om, at kommunalbestyrelserne gør det samme. 

Økonomi

De økonomiske forpligtelser Herning Kommune har haft i forbindelse med driften af AFLD bliver finansieret via det takstfinansierede område, og har derfor ingen direkte indflydelse på kommunens økonomi.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at målsætninger for AFLD godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning til modtagecenter for flygtninge.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013095 "Ombygning af Sebbesandevej 2, Herning" på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 26. april 2016, pkt. 115, 1,5 mio. kr. til anlægsudgifter til ombygning af den tidligere produktionsskole på Sebbesandevej 2 i Herning til modtagecenter for flygtninge.

 

Senere den 15. november 2016, pkt. 287 bevilgede Byrådet 0,743 mio. kr. til anlægsindtægter som følge af opnået tilskud til ombygningen fra puljen "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge", der blev oprettet som et led i aftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge".

 

Projektet er gennemført som planlagt, og bygningen er taget i anvendelse hen over sensommeren 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. februar 2016, pkt. 58, at flygtninge i videst muligt omfang skulle involveres i ombygningen. Dette er sket gennem en midlertidig "byggeenhed" funderet i Kommunale Ejendomme, hvor der løbende i byggeperioden har været tilknyttet flygtninge i virksomhedspraktik. Flygtningene har varetaget de lettere håndværksmæssige opgaver, oprydning, rengøring m.v., hvilket har fungeret godt. Der har under hele forløbet været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Kommunale Ejendomme, Integrationsafdelingen og Lær Dansk Herning.   

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013095

Ombygning Sebbesande-

vej 2, Herning

U   1.500.000

I       -743.000

N      757.000

1.161.119

  -469.295

  691.824

 338.881

-273.705

   65.176

 

Mindreforbruget på 65.176 kr. netto skyldes, at den oprindelige bevilling på 1,5 mio. kr. til projektet var ud fra en forudsætning om behov for eksterne håndværkere til størstedelen af opgaven. Dels til de delopgaver, der nødvendigvis skulle udføres af en autoriseret fagperson, og dels til de resterende opgaver som "primær arbejdskraft", idet der før opstart ikke var klarhed over, hvilke faglige færdigheder og arbejdskapacitet flygtningene, som skulle i praktik, ville kunne bidrage med.

Imidlertid viste det sig, at en stor del af de lettere håndværksopgaver, herunder oprydning, rengøring m.v. fint kunne varetages af praktikanterne, og behovet for eksterne håndværkere blev derfor mindre end forventet. Dette skal dog også ses i lyset af, at projektet kunne forlænges med næsten 2 måneder, da behovet for indkvarteringspladser viste sig at være mindre presserende end først forudsat.

 

Af samme årsag er indtægterne i projektet, som består af statstilskud, blevet mindre end forudsat, idet indtægterne maksimalt kunne udgøre 50% af den samlede faktiske udgift. At tilskuddet i projektet udgør mindre end 50% skyldes, at visse af de afholdte udgifter ikke har været tilskudsberettigede.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 09.08.24-P15-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 13. marts 2017, pkt. 65, et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest. Forslaget har været i offentligt høring i 12 uger. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

Der er kun ændret lidt i formuleringen omkring indsatsen for regnvandsbassiner, således at det svarer til lignende formuleringer i spildevandsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Herning Kommune Nordvest godkendes.

Sagsfremstilling

Planen dækker den nordvestlige del af kommunen fra Ørnhøj til Aulum området. Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er godt og rigeligt drikkevand til borgerne i Herning Kommune. Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de berørte vandværker, lodsejere, Region Midtjylland og Grundvandsrådet i Herning Kommune.

 

Indsatsplanen er lavet på baggrund af en kortlægning af området udført af Staten. Kortlægningen beskriver de geologiske undersøgelser af området og sammenholder dem med kvaliteten af grundvandet og anvendelsen af arealerne. Staten har i en bekendtgørelse udpeget nogle områder, som er særligt sårbare overfor aktiviteter på overfladen. Indenfor disse områder har Staten udpeget arealer, hvor kommunen skal vurdere de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening. Disse områder kaldes indsatsområder.

 

Planen dækker en del af et meget stort område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området går ind i både Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner.

 

Forvaltningen har valgt at lave en plan, der kun dækker området i Herning Kommune. 5 vandværker indvinder grundvand fra området. Det vil sige, at deres indvindingsoplande ligger helt eller delvist i området.

 

Forvaltningen har holdt et møde, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. På mødet blev mulige indsatser diskuteret. Desuden er der afholdt møder med de berørte vandværker. Forslaget har været fremlagt for Herning Kommunes Grundvandsråd.

 

Der er kommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen uden bemærkninger. Miljøstyrelsen kommer kun med bemærkninger til de juridiske krav til plan.

 

Herning Kommunes Spildevandsgruppe har desuden gjort opmærksom på, at ordlyden vedrørende regnvandsbassiner i 300 meter zone omkring boringer, ikke helt var tilsvarende den i spildevandsplanen. Indsatsplanen er derfor ændret lidt. Betydningen af indsatsen er den samme.

 

Gennemgang af geologi og udvikling i vandkvaliteten viser, at der ikke i øjeblikket er behov og grundlag for, at lave ændringer i anvendelse af arealer i indsatsområderne.

Indsatserne består derfor hovedsageligt af overvågning af vandkvaliteten.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-46-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Nanfeldt, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Der orienteres om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Iværksatte og planlagte tiltag i forhold til undersøgelsens konklusioner fremlægges til godkendelse. Der er et krav om, at Kommunalbestyrelsen godkender sagen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Rapporten blev offentliggjort 1. juni 2017. Herning Kommune har som 1 af 10 kommuner deltaget i undersøgelsen. Da Herning har deltaget, skal rapporten behandles politisk.

 

Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste findes i servicelovens § 42. Det følger heraf, at kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

 

Som det fremgår af rapporten, har undersøgelsen især resulteret i følgende konklusioner/anbefalinger:

 

  • Fokus på oplysningsgrundlaget

Kommunerne skal være opmærksomme på, at der foreligger et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i sagerne, inden der træffes afgørelse om borgers ret til hjælp. Det gælder i alle tilfælde og således også i sager, hvor borger får fuldt ud medhold. Kommunen skal i den forbindelse også sørge for, at oplysninger, der eksempelvis er indhentet mundtligt eller modtaget i anden sammenhæng, er dokumenteret på den pågældende sag, sådan at disse oplysninger indgår i oplysningsgrundlaget.

 

  • Konkret vurdering i den enkelte sag

Kommunerne skal i den enkelte sag foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at bevilge hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Kommunerne skal ved vurderingen heraf tage udgangspunkt i oplysningerne om det aktuelle pasningsbehov for det pågældende barn. Kommunerne skal herefter forholde sig til, om pasningsbehovet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, eller om der er tale om et pasningsbehov, som forældre til børn på samme alder almindeligvis også vil have fravær til. Hvis det vurderes, at der er et nødvendigt pasningsbehov, så skal kommunerne også forholde sig til, om dette pasningsbehov medfører et indtægtstab for forældrene.

 

  • Inddragelse af relevante kriterier

Kommunerne skal i forbindelse med vurderingen af behovet for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste være opmærksomme på at inddrage de relevante kriterier herfor, herunder eksempelvis sektoransvarlighedsprincippet.

 

  • Afgørelser om beregningsgrundlaget

Kommunerne skal i forhold til fastsættelse af beregningsgrundlaget træffe egentlige afgørelser herom, og disse afgørelser skal meddeles borger. Hvis der ved afgørelsen ikke gives fuldt ud medhold, skal afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

 

  • Klarhed i afgørelserne

Kommunerne skal være opmærksomme på, at formålet med og rammerne for en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste fremgår klart af afgørelsen, således at der ikke opstår tvivl om, hvad borger har ret til. Det betyder, at det skal fremgå klart af afgørelsen, dels hvor mange timers tabt arbejdsfortjeneste, der er bevilget, dels til hvilke formål/opgaver disse timer er givet.

 

Se også rapporten i bilagene "Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42" og "bilagsdokument-til-ankestyrelsens-praksisundersogelse-om-tabt-arbejdsfortjeneste-juni-2017".

 

 

Center for Børn og Forebyggelse er i færd med at omlægge indsatsen i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser. Formålet med omlægningen er: Dels at familierådgiverne skal yde en familieorienteret indsats til familier med handicappede og syge børn under samme forudsætninger, som for andre udsatte familier. Dels at sikre en mere systematisk og ensartet opfølgning på ydelserne, herunder tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.  

 

I den forbindelse er der ved at blive lavet nye sagsgange. Anbefalingerne fra Ankestyrelsens praksisundersøgelse indarbejdes i de nye sagsgange. Det gælder både de konkrete anbefalinger vedrørende afgørelserne: at beregningsgrundlaget fremgår af afgørelsen, samt at afgørelserne skal være mere konkrete. Og det gælder anbefalingerne vedr. oplysningsgrundlag, konkrete vurderinger og iagttagelse af relevante kriterier, herunder sektoransvarligheden. Ligeledes vil der blive sikret stærk ledelsemæssig bevågenhed på området.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at de beskrevne tiltag på baggrund af rapportens konklusioner godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-15-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Herning

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal til regnvandsbassin i Aulum

Beslutning


 

Sagsnr.: 01.02.36-A00-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Begæring om overtagelse af ejendom efter planloven

Beslutning


 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Selskabsforhold

Beslutning


 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-1403-07 Sagsbehandler: Martin Buur Petersen  

Personalesag

Beslutning