Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 84.03.03-A30-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Udpegning af valgsteder, valgstyrere, tilforordnede m.v. for 2018 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere for valgperioden 2018 - 2021 samt andre generelle beslutninger vedrørende et valgs/folkeafstemnings afholdelse.

 

Gruppeformændene er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

I lighed med forrige valgperiode ønskes foretaget udpegning af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere gældende for hele valgperioden 2018 - 2021.

 

Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt for hele valgperioden at tage stilling til en række andre forhold omkring valgets/folkeafstemningens afholdelse jævnfør nedenfor:

 

1. Afgivelse af brevstemmer

Det foreslås, at der kan afgives brevstemmer i Borgerservice, Rådhuset, i den daglige kontortid. Det foreslås ligeledes, at der kan afgives brevstemmer på bibliotekerne i Herning, Aulum, Kibæk og Vildbjerg.

Fristerne for afgivelse af brevstemmer er ændret, således at der til kommune- og regionsrådsvalg kan brevstemmes senest fredagen før valget. For så vidt angår Folketingsvalg, folkeafstemninger og eropaparlamentsvalg kan der stemmes senest 3 hverdag før valget inkl. lørdag. Fælles for alle valgtyper er, at det på sidste dag skal være muligt art brevstemme i tidsrummet 9-16.

 

Det foreslås, at borgerservice på Rådhuset i Herning holder åbent for brevstemmeafgivning på sidste dag fra 9-16.

 

Samtidig foreslås det, at der gives Borgerservice bemyndigelse til at oprette et "flyvende" brevstemmested, således der kan oprettes brevstemmesteder forskellige steder på relevante tidspunkter. Der tænkes her på, at det kan være relevant at have en stand ved events på f.eks. MCH Arena, på Banegården, på gågaden, Herningcentret og ved uddannelsessteder og lignende, hvor det kan give øget valgdeltagelse.

 

2. Godkendelse af valgsteder

Det foreslås, at de i bilaget anførte afstemningssteder godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at udpege et andet afstemningssted, såfremt det ønskede afstemningssted måtte være optaget.

 

3. Valg af næstformand for valgbestyrelserne

I henhold til valglovenes bestemmelser skal næstformanden vælges af byrådet blandt medlemmerne af valgbestyrelsen (flertalsvalg). Valgbestyrelsen er udpeget på det konstituerende møde den 11. december 2017.

 

Borgmesteren foreslår, at Johs Poulsen vælges som næstformand for valgbestyrelsen til Folketingsvalg og folkeafstemninger, Anne Mette Bang Rasmussen som næstformand for valgbestyrelsen til kommune- og Regionsrådsvalg og Tommy Tønning til næstformand for valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg.

 

Der gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at kandidater opstillet i storkredsen kan ikke vælges til valgbestyrelsen eller som suppleanter til valgbestyrelsen efter folketingsvalgloven § 27, stk. 1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller en næstformand for valgbestyrelserne for den resterende del af valgperioden til byrådets godkendelse.

 

4. Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Det foreslås, at der udpeges 125 personer blandt de i Byrådet repræsenterede partier. Udpegningen foreslås som udgangspunkt at være personlig og at skulle gælde for den resterende del af valgperioden indtil udløbet af 2021. Dog kan der for partierne være behov for at ændre på udpegningnen til kommunal- og regionalvalget 2021, hvorfor der til dette valg kan ske nyudpegning, såfremt det ønskes.

 

Forvaltningen vil udarbejdet et forslag til fordelingen af de 125 poster på de respektive afstemningssteder, når de 26 valgformandsposter er fordelt, idet den endelige fordeling skal ses i sammenhæng med de 26 formænd. Dette forslag kan danne grundlag for forhandlingen mellem gruppeformændene om fordeling af pladserne.

 

Fordelingen fra det seneste valg er vedlagt som bilag.

 

Det foreslås endvidere,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege nye valgtilforordnede, såfremt enkelte af de 125 får forfald.

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrere og valgtilforordnede for kommunal- og regionsrådsvalget i 2021 i det omfang partierne ønsker ændringer i udpegningerne til dette valg 

 

at Borgmesteren bemyndiges til i øvrigt at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere fra Herning kommunes administration.

 

at der - som ved tidligere valg - tilbydes de partier, der opstiller til det pågældende valg, og som ikke i øjeblikket er partimæssigt repræsenteret i byrådet, hver at udpege én tilforordnet vælger, der fortrinsvis placeres på afstemningsstedet i Kongrescentret.

 

5. Valg af 26 formænd for valgstyrerne

Efter valgloven skal Byrådet blandt valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder udpege en formand for disse. Økonomi og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at man ønsker tilstræbt, at udpegningen af valgstyrernes formand foretages efter D'Hondts metode.

 

Fordeling af 26 valgstyrerformænd – D’Hondt inklusiv rækkefølge er vedlagt sagen som bilag.

 

* 3 poster fordeles under et efter lodtrækning mellem alle partier i byrådet

 

Det foreslås,

 

at valget af de 26 valgstyrerformænd som udgangspunkt gælder for valgperioden, dog således at der for kommunal- og regionsrådsvalget kan nyudpeges af samme grund som ved valgstyrere og tilforordnede vælgere.

 

at borgmesteren bemyndiges til at udpege en afløser, såfremt en eller flere af valgstyrerformændene får forfald.

 

 

6. Udpegning af tilforordnede vælgere til brevstemmeafgivningen på plejehjem mv. og i hjemmene

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal medhjælpere til brevstemmeafgivningen.

 

7. Overførsel af brevstemmer fra et afstemningssted til et andet

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at brevstemmerne for afstemningsområder med færre end 5 brevstemmer, overføres til afstemningsstedet Herning for afstemningssteder i Herning Syd Kredsen og til afstemningsstedet Tjørring for afstemningssteder i Herning Nord kredsen for så vidt angår folketingsvalg, valg til europaparlamentet og folkeafstemninger. Ved kommune- og regionsrådsvalg overføres alle stemmerne til Herning Kongrescenter.

 

8. Valg af skriveredskab samt skriftfarve

Det foreslås, at retningslinjerne fra tidligere valg ændres således at Herning Kommune gør brug af en kuglepen med sort skriftfarve til afkrydsning af stemmesedlen. Der gøres opmærksom på, at vælgerne gerne må bruge andre skriveredskaber end den blyant, der er anbragt i stemmerummet, blot der er tale om et sædvanligt skriveredskab, f.eks. anerkender Indenrigsministeriet fyldepenne, kuglepenne, fiberpenne, farveblyanter

og lignende som sædvanlige skriveredskaber.

 

Endvidere finder Økonomi og Indenrigsministeriet, at eksempelvis farverne sort, rød, blå og grøn bør godkendes.

 

9. Kørsel med ældre og svagelige vælgere

Det foreslås, at retningslinjerne fra tidligere valg videreføres. Dvs. at der indgås aftale med Taxa og Falck om kørsel med ældre og svagelige vælgere til og fra afstemningsstederne.

 

10. Tilladelse til indsamlinger

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at borgmesteren bemyndiges til at godkende indsamlinger på de sædvanlige betingelser. Dvs. der kan gives tilladelse til indsamlinger til velgørende formål som f.eks. Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp m.v.

 

Der er deadline for indrapportering af navne på hhv. formænd og valgstyrere samt tilforordnede vælgere den 15. september 2018. Fristen er fastsat under hensyntagen til sommerferien 2018.

 

Såfremt ovennævnte tiltrædes i overensstemmelse med vedlagte bilag skal der ved fremtidige valg/folkeafstemninger alene tages stilling til evt. budgetmæssige konsekvenser af et valg/folkeafstemning samt ændringer i valgbestyrelsen i tilfælde af, at et eller flere af valgbestyrelsens medlemmer/stedfortrædere er opstillet som kandidater (dog ikke Kommune- og regionsrådsvalg).

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der kan afgives brevstemmer i Borgerservice, Rådhuset og bibliotekerne indenfor de i sagen anførte frister,

 

at borgerservice på Rådhuset i Herning holder åbent for brevstemmeafgivning på sidste dag fra 9-16,

 

at Borgerservice bemyndiges til at oprette et "flyvende" brevstemmested mpt., at der kan oprettes midlertidige brevstemmesteder forskellige steder på relevante tidspunkter,

 

at de i bilaget anførte afstemningssteder godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at udpege alternative afstemningssteder, såfremt et eller flere af de i bilaget nævnte måtte være optaget,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger 3 næstformand for de tre valgbestyrelser til Byrådets godkendelse,

 

at der udpeges 125 personer inklusive valgstyrerformænd blandt de i Byrådet repræsenterede partier. Der gives tilbagemelding om fordeling og navne inden den 15. september 2018,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere fra Herning Kommunes administration,

 

at der - som ved tidligere valg - tilbydes de partier, der opstiller til det pågældende valg, og som ikke i øjeblikket er partimæssigt repræsenteret i byrådet, hver at udpege én tilforordnet vælger, der fortrinsvis placeres på afstemningsstedet i Kongrescentret,

 

at der udpeges 26 formænd for valgstyrerne, jf. bilag,

 

at udpegningerne af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere er personlige og som udgangspunkt gælder valgperioden ud, dog undtaget kommunal- og regionsvalget i 2021 hvor partierne af hensyn til nye kandidater o.l. kan udpege nye tilforordnede,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege nye valgstyrerformænd, valgstyrere og valgtilforordnede til valghandlingerne såfremt der måtte være forfald, herunder til kommune- og regionsrådsvalget 2021, såfremt et eller flere partier ønsker nye udpegninger til dette valg,

 

at Borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal medhjælpere til brevstemmeafgivningen,

 

at overførsel af brevstemmer fra et afstemningssted til et andet følger tidligere praksis som beskrevet i sagen,

 

at retningslinjerne for kørsel med ældre og svagelige vælge fastholdes som beskrevet i sagen,

 

at borgmesteren bemyndiges til at godkende indsamlinger på de sædvanlige betingelser.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet, med den ændring til 5. "AT"

 

at Johs. Poulsen vælges som næstformand for valgbestyrelsen til Folketingsvalg og folkeafstemninger, Anne Mette Bang Rasmussen som næstformand for valgbestyrelsen til kommune- og regionsrådsvalg og Tommy Tønning til næstformand for valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg.

 

Gruppeformændene var inviteret til sagens behandling. Jørn Vedel Eriksen og Peter Villadsen deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Steen Dahl Pedersen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

 

Sagsresume

Herning Centralsygehus, som ligger i centrum af Herning, flytter i løbet af 2020 til Gødstrup. Med Region Midtjyllands flytning af sygehuset opstår en unik mulighed for at der kan gennemføres byomdannelse af det gamle sygehusområde til helt nye byformål. Med arbejdstitlen Herning+ har Byrådet op til sommereferien 2017 godkendt en helhedsplan for omdannelsen af sygehusområdet, som skal danne grundlag for planlægningen for den snart forestående omdannelse. Helhedplanen faslægger først og fremmest en række overordnede principper for disponeringen af eksisterende bygninger og nybyggeri, trafikafvikling, byrum og grønne områder. Under temaet Byliv i Herning+ er der gennemført en proces med involvering af borgerne, gennem en række wokshops og orienteringsmøder, hvor der er fremkommet mange ideer og forslag til anvendelse af de eksisterende bygninger, nybyggeriet og byrummene. Disse forslag, er sammen med en sammenfatning af helhedsplanen, indskrevet Udviklingsudviklingsprogram for Herning +, som danner baggrund for tillæg nr. 42 og de rammelokalplaner og byggeretsgivende lokalplaner, som senere skal danne baggrund for realiseringen af omdannelsen.

 

Sagen behandles af Byplanudvalget i et ekstraordinært møde 11. juni 2018. Fagudvalgets beslutning vil foreligge ved mødet.

Sagsfremstilling

Realisering af udviklingsprogrammet for Herning+ giver muligheder for etablering af et samspil af boliger, erhverv, offentlige formål samt kultur- og fritidsaktiviteter, for at skabe en bydel, hvor de forskellige anvendelser skaber synergi i et levende bymiljø, som er befolket hele døgnet. Med tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 justeres kommuneplanens gældende rammebestemmelser, så de også indeholder muligehed for visse former for detailhandel sammen med boliger samt caféer og restauranter i området. Planlægningen muliggør derfor ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med et stort udvalg af butikker. Det store antal af boliger, som planen åbner for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel til områdets lokale forsyning.

 

Hele sygehusgrunden omfattes af rammeområde 12.BL5 for byomdannelsesområde til blandet bolig- og erhvervsformål, således at rammebestemmelserne fra rammeområde 12.B24 indarbejdes i rammeområde12.BL5.

Udviklingsprogrammets intentioner om et mangfoldigt og kreativt erhvervsmiljø søges tilgodeset ved, at kommuneplantillægget muliggør visse former for små butikker i forbindelse med f.eks. værksteder, klinikker, wellness- og sundhedsydelser, caféer og restauranter i området.

 

De nuværende rammebestemmelser for etablering af højhus fastholdes, men antallet af etager øges til 15 med krav om etablering af mindst 12 etager. Bygningshøjden fastholdes til 55 m.

 

Kommuneplantillægget danner det kommuneplanmæssige grundlag for en række efterfølgende ramme- og byggeretsgivende lokalplaner. Disse planer udarbejdes og offenliggøres i den kommende tid, således at det lovpligtige plangrundlag kan være tilvejebragt inden sygehuset flytter i 2020. på baggrund af rammelokalplanerne gennemføres udbud og salg af de enkelte etaper af området, hvoraf første etape forventes udbudt i sensommeren i år.

 

Kommuneplantillæg nr. 42 og den tilhørede rammelokalplan, ledsages af en miljørapport, som overordnet beskriver hvordan planlægningen forholder sig til Herning Kommunes miljømål og lovgivningen på området. Det er vurderingen, at planlægnigen samlet set ikke er i strid med Hernings Kommnes miljømål. Med rammerne for lokalplanlægnigen gives muliged for, at der kan opføres ny bebyggelse i en mindre del af den gamle sygehushave ved Skolegade, som er udpeget som grøn bystruktur. Det vurderes, at omfanget af nybyggeri i dette område, er af underodnet betydning for værdien af området som del af den bystruktur, da langt den overvejdende del af sygehushaven udpeges som bevaringsværdigt grønt område. Med planerne øges de samlede grønne områder i forhold til situationen i dag, hvor der er sygehus i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Gruppeformændene var inviteret til sagens behandling. Jørn Vedel Eriksen og Peter Villadsen deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

 

Referatet fra Byplanudvalgets møde blev omdelt i mødet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-18 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

 

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup i 2020. Dermed frigøres et stort areal midt i Herning by til nye formål. Herning Kommune har købt "Sygehusgrunden" med henblik på at planlægge for og udvikle en ny bydel i Herning. På baggrund af en helhedsplan, vedtaget i byrådet i juni 2017, har forvaltningen udarbejdet forslag til en rammelokalplan - 12.BL5.1 for en del af "Sygehusgrunden".

 

Rammelokalplanen skal danne grundlag for udbud og salg af arealer med byggeretter. Efter salg af de udbudte arealer vil der blive udarbejdet byggeretsgivende lokalplaner i tæt dialog med de nye ejere.

 

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages det af forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg ledsages endvidere af en miljørapport.

 

Forvaltningen sender hermed forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning til foreløbig vedtagelse.

 

Sagen behandles af Byplanudvalget i et ekstraordinært møde 11. juni 2018, og fagudvalgets beslutning vil foreligge ved mødet.   

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart nord for Herning bymidte og afgrænses af Møllegade, Gl. Landevej, Skolegade samt den sydlige del af sygehusbebyggelsen. Området har en størrelse på ca. 10,5 ha.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at danne grundlag for omdannelse af området fra sygehus til en ny bydel i Herning. Lokalplanen skal fastlægge overordnede rammer for områdets struktur og udvikling som grundlag for opfølgende byggeretsgivende lokalplaner. Lokalplanens formål er også at udlægge området til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål. Lokalplanen skal desuden sikre bevaringsværdige bygninger og sammenhænge - herunder bevaringsværdige grønne områder og beplantning. Lokalplanen skal også muliggøre, at bevaringsværdig bebyggelse kan nedrives ud fra en helhedsvurdering.

 

Lokalplanens indhold

 

Disponering

Områdets er bygget op omkring et centralt byrum, hvor de primære adgange til området mødes. Hermed dannes en korsform - et "Plus", som har givet titlen for omdannelsesprojektet ”Herning+”. Lokalplanen er inddelt i tre delområder. Delområde 1 udgør "Plusset", delområde 2 udgør den nordøstlige del af "Sygehusgrunden", og delområde 3 udgør den nordvestlige del af "Sygehusgrunden".

 

 

Anvendelse

Bydelen skal rumme en bred vifte af kultur, erhverv, uddannelse og beboelse, der skal skabe et spændende, levende og aktivt bymiljø i Herning+. Med lokalplanen fastlægges anvendelsen inden for lokalplanområdet til blandet bolig- og erhvervsformål i form af boliger, visse former for erhverv, der ikke medfører væsentlige miljøgener, undervisningsinstitutioner, visse former for detailhandel samt kultur- og fritidsaktiviteter.

 

Herning+ er en udvidelse af bymidten. Dog muliggør planlægningen ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med et stort udvalg af butikker. Planen giver dog mulighed for, at der kan etableres meget små butikker i direkte tilknytninger til f.eks. værksteder og boliger. Det store antal af boliger, som planen giver mulighed for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel, og lokalplanen fastlægger derfor mulighed for denne anvendelse. En dagligvarebutik i stueplan skal integreres i en randbebyggelse med f.eks. boliger eller liberale erhverv på de øvrige etager.

 

For at det centrale torv i ”Plusset” kan danne ramme for et levende og aktivt miljø, kræves med lokalplanen, at stueetagerne ud til torvet anvendes til publikumsorienterede funktioner som f.eks. forsamlingslokale med café, åbne værksteder, klublokaler, klinikker, wellnes- og sundhedserhverv. En byggeretsgivende lokalplan for et højhus i området skal endvidere sikre, at tårnets øverste etage er tilgængelig for offentligheden. Det kan f.eks. være i form af en åben udsigtsterrasse og/eller en offentligt tilgængelig restaurant.

 

Bebyggelse

Lokalplanen fastlægger udnyttelsesgraden for hvert af planens delområder med en ramme for det maksimale etageareal af bebyggelsen. I opfølgende byggeretsgivende lokalplaner udlægges byggefelter og/eller byggelinjer for bebyggelsens placering

 

Bevaringsværdig bebyggelse og sammenhænge

Der er inden for lokalplanområdet bygninger, som er registreret med høj eller middel bevaringsværdi. Bebyggelse med bevaringsværdi er i lokalplanen dels vurderet med udgangspunkt i bygningernes bevaringsværdier og dels med udgangspunkt i bygningernes betydning for bymiljøet og for intentionerne med helhedsplanen i øvrigt. I lokalplanen er den bevaringsværdige bebyggelse på den baggrund i princippet opdelt i to kategorier:

 

 1. Særligt bevaringsværdige bygninger, som ikke kan nedrives, og kun må til-og ombygges i overensstemmelse med byggeriets oprindelige arkitektur
 2. Bevaringsværdige bygninger, som kun kan nedrives eller ændres med Herning Byråds tilladelse.

 

Der er tre bevaringsværige grønne byrum, et bevaringsværdigt gårdrum med en gammel lindeallé og anden bevaringsværdig beplantning i form af enkeltstående træer, der så vidt muligt skal bevares.

 

Plangrundlag

 

Kommuneplanen

Lokalplanen er indeholdt i rammeområderne 12.B24 til boligformål og 12.BL5 til blandet bolig og erhvervsområde. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til muligheder for etablering af detailhandel samt fordelingen af anvendelsesmulighederne i området. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget justerer planlægningen, så hele sygehusgrunden omfattes af rammeområde 12.BL5 for byomdannelsesområde til blandet bolig- og erhvervsformål. Rammebestemmelserne for rammeområde 12.B24 indarbejdes i rammeområde 12.BL5.

 

Lokalplaner  

Området er omfattet af de eksisterende lokalplaner 12.OF7.1 for Centralsygehuset, Herning; 12.OF7.3 for Psykiatrisk afdeling ved Herning Centralsygehus og 12.OF7.4 for Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Herning Centralsygehus. Disse lokalplaner aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Miljørapport

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplanforslag 12.BL5.1 ledsages af en miljørapport, som overordnet beskriver, hvordan planlægningen forholder sig til Herning Kommunes miljømål og lovgivningen på området. Det er vurderingen, at planlægningen samlet set, ikke er i strid med Hernings Kommunes miljømål. Med rammerne for lokalplanlægningen gives mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse i en mindre del af den gamle sygehushave ved Skolegade, som er udpeget som grøn bystruktur. Det vurderes, at omfanget af nybyggeri i dette område, er af underordnet betydning for værdien af området som del af den grønne bystruktur, da langt den overvejende del af sygehushaven udpeges som bevaringsværdigt grønt område. Med planerne øges de samlede grønne områder i forhold til situationen i dag, hvor der er sygehus i området.

 

Vejnavne

Vejnavne fastsættes med vedtagelse af de byggeretsgivende lokalplaner. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at forslag til lokalplan 12.BL5.1 for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Gruppeformændene var inviteret til sagens behandling. Jørn Vedel Eriksen og Peter Villadsen deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

  

Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

 

Referatet fra Byplanudvalgets møde blev omdelt i mødet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-G01-1-18 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til Udviklingsprogram for Herning +

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen, Marius Reese

Sagsresume

Med udgangspunkt i helhedsplanen for Herning+ er der udarbejdet et forslag til Udviklingsprogram, der skal ledsage rammelokalplanerne i det samlede udbudsmateriale. Som supplement til udviklingsprogtrammet er der udarbejdet et sammendrag af de indkomne forslag om byliv, og hvordan forslagene foreslås at kunne indgå i det videre planarbejde.

 

Sagen behandles af Byplanudvalget i et ekstraordinært møde 11. juni 2018, og fagudvalgets beslutning vil foreligge ved mødet.  

Sagsfremstilling

Udviklingsprogrammet præciserer helhedsplanens intentioner for det arkitektoniske udtryk, byrum og bylivsskabende funktioner. Forslag til bylivsskabende funktioner, som kom frem på de offentlige møder der er gennemført om byliv i Herning+, foreslås at indgå i det videre arbejde.

 

Det er tanken, at udviklingsprogrammet skal supplere rammelokalplanerne på de "bløde" områder, som ikke umiddelbart kan omfattes af juridisk bindende termer og regler. Programmet er udarbejdet for at beskrive intentionerne for byomdannelsen i Herning+ og give rammer for dialogen om udviklingen af området og anvendelsen af de enkelte bygninger og delområder.

 

I forbindelse med borgerinddragelsesprocessen fremkom en række ideer og forslag, som er søgt indarbejdet i tillæg nr. 42 til kommuneplanen og rammelokalplanen som ledsager tillægget. Enkelte af forslagene kan være indbyrdes "modstridene" eller vil gøre en realisering af Helhedsplanen vanskelig ud fra den overordnede vison for området, eller ud fra miljømæssige forhold, f.eks. trafik og behovet for parkering eller detailhandelstrukturen i kommunen. Men langt de fleste ideer og forslag vil på relevant måde kunne understøtte realiseringen af Helhedsplanen og er derfor indarbejdet i udviklingsprogrammet og planforslagne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Udviklingsprogrammet godkendes som en del af det samlede udbudsmateriale.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Gruppeformændene var inviteret til sagens behandling. Jørn Vedel Eriksen og Peter Villadsen deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

 

Referatet fra Byplanudvalgets møde blev omdelt i mødet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om videoovervågning ved Holtbjerg Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Åmoseskolens ledelse og bygningsansvarlig for Holtbjerg Midtpunkt har sendt ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning ved Holtbjerg Midtpunkt på Valdemarsvej i Herning.

 

Jf. Byrådsbeslutning fra 16. februar 2009 skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med at etablere videoovervågning ved Holtbjerg Midtpunkt er at forebygge kriminalitet, hjælpe politiet med fremtidig opklaring af kriminalitet og for at skabe tryghed for Holtbjerg Midtpunkts personale og brugere.

 

Holtbjerg Midtpunkt har gennem den seneste tid oplevet, at deres arealer i større grad anvendes uhensigtsmæssigt af en gruppe borgere udenfor Holtbjerg Midtpunkts åbningstid. Flere gange ugentligt møder personalet ind til knuste flasker, hærværk og et omfattende affaldssvineri. Politiet har ønsket eventuelle overvågningsbilleder ved henvendelser.

 

Der ønskes etableret overvågning i følgende tidsrum:

Mandag – fredag: Tidsrummet kl. 16.45 – 6.30.

Torsdag: Tidsrummet kl. 20.00-6.30.

Lørdag – søndag (samt helligdage og ferier): Hele døgnet

 

Holtbjerg Midtpunkt er bekendt med kravene til opbevaring og sikring af de indsamlede data, og har udarbejdet retningslinjer for videoovervågningen. Den tekniske løsning er drøftet med Koncern IT, Herning Kommune. Installationen og valget af videoovervågningsudstyr overholder Herning Kommunes installationskoncept.

 

Der monteres 12 kameraer på væggen ved gangareal, udendørsareal osv., som ”kigger på hinanden”, så de overvåger hinanden og tilsammen dækker det ønskede område. Der er vedhæftet bilag med information om, hvor de forskellige kameraer er opsat, og hvilket område de dækker.

 

Det overordnede ansvar for opsætning samt brugen af videoovervågningsudstyret ligger hos ledelsen på Åmoseskolen/bygningsansvarlig for Holtbjerg Midtpunkt.

 

Alle institutioner på Holtbjerg Midtpunkt har fået tilsendt ansøgning og retningslinjer, således brugerråd, bestyrelser m.v., og alle har godkendt ansøgning og diverse bilag til ansøgningen.

Økonomi

Udgift til etablering og vedligeholdelse afholdes af Holtbjerg Midtpunkt.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at etablering af videoovervågning ved Holtbjerg Midtpunkt godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen, Martin Philipp Nielsen, Leo Merrild Pedersen

Sagsresume

Administrationen fremlægger i denne sag forårsopfølgningen/forventet regnskab for 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Der forventes mindreudgifter på 45,1 mio. kr., hvoraf 33 mio. kr. skal henføres til de generelle reserver. På anlægsområdet forventes mindreudgifter på 7,7 mio. kr., når der tages højde for genbevillinger. På det finansielle område forventes en mindreindtægt på 5,8 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti samt drift- og anlægskontiene med udgangspunkt i konstateret forbrug pr. 31 marts 2018.

Økonomi

Det forventede regnskab for 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalget områder fremgår af nedenstående tabeller.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2018 fordelt på serviceområder, 1000 kr.

 

På serviceområde 20 forventes mindreudgifter på i alt 44,8 mio.kr. Af mindreforbruget er de primære afvigelser den generelle reserve på 33 mio. kr., forventet opsparing på selvforsikring på 7,2 mio. kr. og 1,5 mio. kr. vedrørende erhvervsudvikling og turisme.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2018 fordelt på serviceområder, 1000 kr.

  

 

Ovenstående tabel viser, at der forventes et samlet merforbrug på 47 mio. kr., som primært kan henføres til projektet vedrørende Fremtidens MCH - TimeWorld med 37,6 mio. kr. Tages der højde for genbevillingerne forventes dog et mindreforbug på 7,7 mio. kr., hvilket kan henhøres til 3,8 mio. kr. vedrørende TimeWorld, 1,8 mio. kr. vedrørende pulje til rådhusrenoveringer og renovering af ELIA med 1,5 mio. kr.

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning (ØKE og TMU) , 1000 kr.

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 62,844 mio. kr. i 2018, svarende til vedtaget budget og forventet overført merindtægt fra 2017 på 12,676 mio. kr. De 12, 676 mio. af overførte merindtægter skyldes primært et positivt grundsalg i henholdsvis Lind, Snejbjerg og Gjellerup. De forventede mindreindtægter i 2018 kan primært henføres til mindre salg ved Åvænget.

 

Forventet regnskab 2018 for byggemodningsudgifter (ØKE og TMU) udgør i alt 92,267 mio. kr. svarende til korrigeret budget på 75,114 mio. kr. samt 17,153 mio. kr. af forventede overførte mindreudgifter fra 2017 til 2018.

 

Byrådet har den 6. maj 2014 og den 14. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 6 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet er afsat til færdiggørelsesarbejder, som forventes igangsat i 2018-20. Herudover er der reserveret rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, samt større anlægsprojekter, som afventer grundsalg.

 

Tabel 4: Forventet regnskab 2018 på finansieringsområdet, 1000 kr.

 

På finansieringsområdet forventes det, som det fremgår af tabellen, en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. Årsagen til det er hovedsagligt en mindreindtægt til skatter på 4 mio. kr. Dette skyldes, at SKAT har omvurderet arealer/bygninger. De 4 mio. kr. vedrører primært arealer/bygninger ved MCH. Desuden forventes et merforbrug vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Når der tages højde for genbevillinger, er der dog tale om et mindreforbrug på ca. 13 mio. kr.

 

Øvrige bemærkninger

 

Opfølgning på restancer til Herning Kommune

I budgetopfølgningen tages der udgangspunkt i den seneste restance pr. den 30.04.2018 og sammenligningsgrundlaget er pr. den 30.04.2017, 30.09.2017 og restancen i årsregnskabet pr. den og 31.12.2017. Dette fremgår af nedenstående tabel. Der henvises til bilag for beskrivelse af de enkelte poster.

 

Tabel 5: Restancer, 2017-2018 (1.000 kr.)

 

 

Samlet set er restancen faldende fra 30.04.2017 til 30.04.2018. Restancen er på enkelte områder stigende, hvilket kan tilskrives, at der er tale om øjebliksbilleder, og processerne for regningsudskrivning er forskellige på de forskellige sammenligningsdatoer. Generelt har der været iværksat initiativer for at nedbringe nye større restancer, og på tværs af kommunen har der været dialoger om arbejdsgangen for regningsudskrivning og mulige opfølgninger. Der ses fortsat en stigende tendens vedrørende de retsbestemte ydelser for tilbagebetalingspligtigkontanthjælp. Stigningen vedr. boliglån og billån skal primært tilskrives nye bevillinger, der registreres til betaling og afbetales efter lovbestemte afdragsordninger. Angående restancen vedrørende ejendomsskat er der stadig stort fokus på inddrivelsesopgaven. Dette afspejles også i restgælden, som er faldet markant fra 3.643.000 kr. pr. 30.04.2017 til 380.000 kr. pr. 30.04.2018.

 

En stor del af restancen er sendt til inddrivelse hos SKAT. Det er uklart, om vi fået alle afregninger fra SKAT, og dermed ved vi ikke, hvad SKAT har modregnet i overskydende moms eller fået indbetalt. Første fase af det nye inddrivelsessystem forventes klar i ultimo 2018. Da inddrivelsen af de kommunale fordringer vil ske i små faser, forventes en lang tidshorisont inden inddrivelsen er fuld implementeret.

   

Budgetomplaceringer og anlægsbevillinger

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018, godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet.

 

Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 13,765 mio. kr. med henholdsvis 11,112 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 2,653 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 3. 

 

Desuden er der godkendt en forhøjelse af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på 0,319 mio. kr. netto i 2018 vedrørende udlejning af Nordlys.

 

Der anmodes om godkendelse af anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb samt tilpasning af driftsbudgettet til formålet. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

 

at der til salg af arealer meddeles anlægsindtægtsbevillinger på i alt 13,765 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter, jf. bilag 3,

 

at der meddeles en netto driftsindtægtsbevilling på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på 0,319 mio. kr. i 2018 vedrørende udlejning af Nordlyset. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-18 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på det samlede kommunale område.
Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.

 

Overførslerne var ikke politiske godkendt ved gennemførelsen af budgetopfølgningen, men områdernes forventede forbrug af overførslerne er indregnet i det forventede regnskab.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts.

 

I de efterfølgende tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab overfor det korrigerede budget.

 

I sagsfremstillingen bliver budgetopfølgningen præsenteret overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

 

Resultat af den skattefinansierede drift forventes at ende på et overskud på 237,2 mio. kr. Det er 31,9 mio. kr. bedre end det korrigeret budget og 33,2 mio. kr. bedre end det vedtagne budget.

Efter afholdelse af forventede anlægsudgifter på 359,2 mio. kr. og jordforsyning på 29,4 mio. kr., forventes der et samlet underskud på det skattefinansierede område på 151,4 mio. kr.

 

Efter indregning af resultatet på forsyningsvirksomhed er forventningerne til årets resultat for drift og anlæg et underskud på 146,6 mio. kr.

 

Når finansieringen indregnes forventes der et samlet likviditetsforbrug for året på 202,5 mio. kr.

Finansieringen består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster.

 

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018:

I afsnittene nedenfor behandles de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

 

Graf 1: Servicedriftsudvikling 

 

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug for Herning Kommune på servicedriftsudgifter på 3.456,4 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovningen forventer Herning Kommune et mindreforbrug 6,4 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigeret budget uden genbevillinger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets område har et samlet mindreforbrug på 45,1 mio. kr.

Af mindreforbruget er de primære afvigelser den generelle reserve på 33 mio. kr., forventet opsparing på selvforsikring på 7,2 mio. kr. og 1,5 mio. kr. vedrørende erhvervsudvikling og turisme.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr.
Det samlede merforbrug består primært af merudgifter til vejafvandingsbidrag, vejbelysning, vintertjeneste og skadedyrsbekæmpelse og mindreudgifter til vejbelægninger og busdrift.

Det forventede underskud på vejafvandingsbidrag afvikles med ca. 1. mio. kr. om året med en forventet afviklingsperiode på ca. 9 år.

 

Børne- og Familieudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Folke- og ungdomsskoler samt et merforbrug på 7,7 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

Merforbruget på 7,7 mio. kr. kan primært forklares med 2,3 mio. kr. til aflastning af handicappede og 2,1 mio. kr. til faste kontaktpersoner. Derudover er der fortsat udgifter i forbindelse med omstruktureringer i 2017, hvorfor området har et forbrug vedrørende opsagt personale på 2,8 mio. kr. Der afholdes også udgifter på 0,45 mio. kr. i forbindelse med bygninger som ikke rummer aktivitet – dette forventes at fortsætte i et vist omfang, indtil bygningerne kan afhændes.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 30,3 mio. kr., som fordeler sig med 24,66 mio. kr. vedrørende Handicap og Psykiatri samt 9,7 mio. kr. vedrørende Sundhed og Ældre.

 

Handicap og Psykiatri

Merforbruget på området kan primært henføres til handicapområdet. Området er udfordret af mangel på egen kapacitet, som medfører køb af pladser uden for kommunen, som ofte er dyrere og mindre styrbare. Behovet for yderligere pladser kan tilskrives stigende antal af ældre handicappede, samt at de handicappede bliver længere tid i tilbuddene og er mere ressourcekrævende.
Området arbejder videre med forslag til besparelser og intentioner i Handleplan 2015. Der er indregnet en forventet effekt på 5 mio. kr. i 2018.
Derudover arbejdes med nye opgaveløsninger med henholdsvis beskæftigelsesområdet og ældreområdet.

 

Sundhed og Ældre

Området forventer et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr. Merforbruget relaterer sig primært til hjælpemiddelsområdet med 5,2 mio. kr. samt et merforbrug på 2,9 mio. kr. på området for vederlagsfri fysioterapi.  

 

Beskæftigelsesudvalget forventer et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr.

På servicedriftsudgifterne forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., hvilket kan henføres til lavere forbrug på produktionsskoler, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU) og beskyttet beskæftigelse.

Budgetgaranti- og aftaleområdet samt forsikrede ledige fremgår af skema med øvrige udgifter nedenfor og udviser samlet et merforbrug på 7,7 mio. kr.

 

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er driftsudgifter, der ligger udenfor rammen for servicedriftsudgifter og som på anden måde er styret via lovgivningen.

 

Tabel 2 Øvrige udgifter

 

På de øvrige udgifter forventes et mindreforbrug på 29,27 mio. kr.


På aktivitetsbestemt medfinansiering viser de første afregninger i 2018 et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. svarende til et forventet regnskab på 280 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at der fra 2018 er ændret i afregningsformen til aldersdifferentieret medfinansiering, hvilket skal holdes sammen med, at det er svært at skønne aktivitetsniveauet. Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 er skønnet til en udgift på 8 mio. kr. Efterregulering for 2018 kendes ikke endnu.

 

Der forventes et merforbrug på budgetgaranti og aftaleområdet på 6,6 mio. kr. (14,8-8,2 mio. kr.), hvilket kan henføres til højere forbrug på førtidspension, ressource- og afklaringsforløb samt udgifter til kommunal beskæftigelsesindsats. Modsat er der mindreudgifter til introduktionsprogram, sygedagpenge, boligsikring og beskæftigelsesordninger.

Der forventes et merforbrug på beskæftigelsestilskudsområdet på 1,2 mio. kr. sfa. højere forbrug af dagpenge til forsikrede ledige. Modsat ansættes færre ledige med løntilskud i offentlige institutioner.

 

Anlægsudgifter:

På anlægsområdet forventes samlet et forbrug på 359,2 mio. kr., som er 176,7 mio. kr. mere end det vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger.
Det større forbrug kan henføres til forbrug af overførte midler fra 2017 til 2018. Overførslerne var ikke politiske godkendt ved gennemførelsen af budgetopfølgningen, men områdernes forventede forbrug af overførslerne er indregnet i det forventede regnskab. Der er i alt overført ca. 290 mio. kr.

 

Årsagen til merforbruget kan derfor tilskrives tidsmæssige forskydninger på projekter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet forbrug på 47 mio. kr. mere end budgetteret, som primært kan henføres til projektet vedrørende Fremtidens MCH - TimeWorld med 37,6 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et samlet forbrug på 86,3 mio. kr. mere end budgetteret, som hovedsageligt kan tilskrives projektet vedrørende Tre nye børnehaver på 30 mio. kr., Lindbjergskolen med 20,2 mio. kr., Opgradering af de fire midtbyskoler med 16,7 mio. kr. og renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen med 8,5 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet forbrug på 14,9 mio. kr. mere end budgetteret, som kan henføres til projekter vedrørende opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden med 9,9 mio. kr. og Renovering af Vildbjerg Svømmehal med 5,1 mio. kr.

  

 

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en anlægsindtægtsbevillinger på i alt 13,765 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag vedrørende salg af arealer.
 • Der meddeles en netto driftsindtægtsbevilling på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på 0,319 mio. kr. i 2018 vedrørende udlejning af Nordlyset.


Teknik- og Miljøudvalget 

 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 31.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020088 Parker og bynære grønne områder i 2018. Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 31.000 i 2018 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder.
 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 26.000 kr. i 2018 til serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å og at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 13.000 kr. i 2018 på samme stednr. Den resterende udgift på 13.000 kr. finansieres af serviceområde 04 Grønne områder, drift, Vandløbsvæsen, Planlægning og undersøgelser
 • Der meddeles en driftsbevilling til parkeringspladser på 30.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme samt 91.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik i 2018. Beløbet på i alt 121.000 kr. finansieres af likvide midler i 2018, jf. beslutning på byrådsmøde d. 6. marts 2018 pkt. 68.
 • Der meddeles at der på serviceområde 01 Byggemodning på anlæg foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2018 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold

 

Byplanudvalget

 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 204.000 kr. i 2018 til Serviceområde 20, stednr. 651021 Fælles udgifter og indtægter. Beløbet finansieres af Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2018 på stednr. 223044. Udgiften finansieres med 500.000 kr. fra Bredgade, stednr. 223059, hvor anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2018 nedskrives med samme beløb. Den resterende udgift på 300.000 kr. finansieres af Herning C, stednr. 223046, hvor anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2018 nedskrives med samme beløb.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 34.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 02 til projektudvikling. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2017, som overføres til 2018 i overførselssagen.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 549.000 kr. i 2018 og 625.000 kr. i 2019 og frem til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vedr. indsatser indenfor Børne- og Familieudvalgets pulje på 1 mio. kr. Beløbet finansieres af Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, hvor puljen er afsat.
 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 4,897 mio. kr. i 2018, 4,733 mio. kr. i 2019, 4,719 mio. kr. i 2020 og 4,705 mio. kr. i 2021 og frem til Serviceområde 16 Børn og Familie vedrørende omlægning af opgaver og flytning af Munkgård. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.
 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 119.000 kr. i 2018 og frem til Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse som følge af korrektion vedr. DUT-sag i 2017, hvor der som en følge af gymnasiereformen tilføres yderligere midler til vejledningsopgaver i UU. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.
 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 429.000 kr. i 2018 og 536.000 kr. i 2019 til Serviceområde 19 Forebyggelse vedr. fordeling af DUT midler til lungesatsning mellem børne- og ældreområdet. Beløbet finansieres af Serviceområde 16 Børn og familie.
 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 475.000 kr. i 2018 og frem til Serviceområde 20 Administration vedrørende demografiregulering for elever på fri- og efterskoler. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomskoler.
 • Der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilsvarende anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,578 mio.kr. ex. moms i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301079, Sinding-Ørre Midtpunkt vedrørende Sinding-Ørre Midtpunkts indsamling jf. budgetforligsaftalen

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Der meddeles en omplacering af midler fra udviklingspuljen, afsat til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetforliget 2016. Andel på 750.000 kr. (50%) flyttes fra Serviceområde 18 Sundhed og ældre til Serviceområde 13 Handicap og psykiatri i 2018.
 • Der meddeles en omplacering af bloktilskudsmidler 2017 til rygestopindsatsen, fejlagtigt tilgået Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i forbindelse med overførselssagen. 178.000 kr. overføres fra Serviceområde 18 Sundhed og Ældre til Serviceområde 19 Forebyggelse i 2018.
 • Der meddeIes indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 7.464.000 kr. i 2018 til Serviceområde 18 Sundhed og ældre vedrørende puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejehjem. Prioriteringen af midlerne er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. marts 2018. Der er givet endeligt tilsagn om modtagelsen af midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet den 30. april 2018

 

Beskæftigelsesudvalget

 • Der sker en overflytning af 5,0 mio. kr. fra Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse til Serviceområde 13 Handicap og psykiatri i 2018. Overflytning sker som følge af Byrådsbeslutning i forbindelse med overførselssagen d. 17. april 2018.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Underskud på Serviceområde 15 Kultur, egnsteaterrefusion i årene 2018-2020 finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 14 Biblioteker, 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 15 Kultur og op til 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid
 • Der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling på 485.000 kr. i 2018 til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 vedrørende projekt Online grunduddannelse.
 • Der meddeles en udgifts- og indtægtsbevilling på 375.000 kr. fra 2018 og frem til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50.
 • Der meddeles en indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 357.000 kr. i 2018 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 vedrørende centralbiblioteksvirksomheden
 • Der meddelse en udgiftsbevilling på 924.000 kr. i 2018 og en indtægtsbevilling på 924.000 kr. i 2019 til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2018 og 2019 vedrørende projekt SprogStavLæs
 • Der meddelse en udgiftsbevilling til udviklingsprojektet på Serviceområde 14 Biblioteker på 95.000 kr. i 2018 og 39.000 kr. i 2019 og samtidig en tilsvarende indtægtsbevilling på Serviceområde 14, Biblioteker på 134.000 kr. i 2019
 • Der ansøges om samlet overførsel på 0,9 mio. kr. på driften fra 2018 til 2019 finansieret af genbevillinger fordelt med 0,3 mio. kr. vedrørende Serviceområde 14 Biblioteker og 0,6 mio. kr. fra Serviceområde 15 Kultur. De 0,6 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur vedrører Huset No. 7 med 0,3 mio. kr. og Herning Musikskole med 0,3 mio. kr.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet med den tilføjelse:

 

at fagudvalgene har jævnfør styringsprincipperne ansvar for at overholde budgetterne, og det forventer Økonomi- og Erhvervsudvalget sker. Der tilkendegives særlig opmærksomhed på Serviceområde 13.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget principgodkender, at der sker en lokal midtvejsregulering i overensstemmelse med økonomiaftalen. Administrationen bemyndiges til at udmønte midtvejsreguleringen på baggrund af det endelige beregningsgrundlag.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-2-18 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Budgetforslag 2019-2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leo Pedersen

Sagsresume

Budgetforslag for budgetperioden 2019-2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder fremsendes til behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling

Materialet består af følgende:

 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer
 • Mål

 

Jf. budgetproceduren for budget 2019 behandler fagudvalgene deres respektive budgetforslag for 2019-2022, inden disse indgår i det samlede budgetforslag.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetforslaget for budget 2019-2022 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Model for MEP (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udmøntning af MEP i budgettet.

 

Sagsfremstilling

I budgettet for 2019 indgår en post på -15 mio. kr. Denne post var/er forudsat udmøntet via moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP).

 

I forbindelse med de netop påbegyndte forhandlinger om næste års kommuneøkonomi påpeger KL, at Regeringen ikke har leveret det forventede. Der er ikke leveret regelforenklinger m.v. der kan give basis for samlede effektiviseringer på 500 mio. kr. for 2018, men derimod på et lavere niveau.

 

Vi har i 2018 udmøntet 'vores' andel på 7,5 mio. kr. via engangsposter og er derfor ikke ramt af den manglende leverance i 2018.

 

I forhold til den lokale budgetlægning (for 2019) har det været planen at udmøntningen af de 15 mio. kr. afventer økonomiaftalen med de nye initiativer.

 

Direktionen foreslår at fordele den budgetterede reduktion i 2019 på 15 mio. kr. på serviceområderne i forhold til deres andel af de samlede servicedriftsudgifter. Opgaven løses herefter først og fremmest med afsæt i MEP og sekundært med andre initiativer. Ud over de 15 mio. kr. som allerede er budgetlagt foreslår direktionen, at der på tilsvarende vis sker en reduktion af budgetrammen til overførselsudgifter.

 

De tværgående initiativer i MEP modnes frem mod budgetlægningen for 2020 og spilles ind her.

 

Budgetreduktionen stiger årligt med Herning kommunes andel af de 500 mio. kr. som den samlede kommunale ramme reduceres med som følge af budgetloven, svarende til 7,5 mio. kr. Direktionen foreslår for at komme lidt på forkant at der i 2020 sker en fordeling med 30 mio. kr. ligesom de 10 mio. kr. på overførselsudgiftsområdet fastholdes. I 2022 udmøntes således 40 mio. kr. i alt, hvor det i rammen forudsatte udgør 37,5 mio. kr. af servicedriftsudgifterne.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den fremlagte model for udmøntning af de indarbejdede MEP-beløb godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Sagsnr.: 00.32.16-P00-1-18 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Retningslinjer for finansiel styring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jvf. den finansielle politik for Herning Kommune, senest godkendt den 9. april 2018, kan der i kapitalforvaltningsøjemed placeres likviditet i primært danske obligationer, virksomhedsobligationer samt statsobligationer fra højrentelande. Økonomi- og Erhvervsudvalget har anmodet om at se modeller for placering af likviditet, der involverer investering i aktier.

 

Sagsfremstilling

Der er en risiko ved at placere likviditet i værdipapirer. Kurserne på papirerne bevæger sig op og ned, hvorved værdien hele tiden ændrer sig.

Forskellige aktivklasser har forskellige kursudsving, både i forhold til størrelse og hyppighed som følge af forskellige niveauer af risiko. Den samlede risiko søges begrænset ved at placere mindre i de aktivtklasser, der forventes at have de største udsving baseret på historiske udsving.

 

 

Kurserne på værdipapirer, investeringsforeninger, bevæger sig op og ned. Standardafvigelse er et nøgletal, der måler størrelsen på disse udsving, og i den finansielle verden bruger mange begrebet til at beskrive risikoen ved en investering og til at sammenligne forskellige investeringer. Des højere tal des højere risiko. Et andet mål der anvendes er VaR. VaR er et udtryk for, hvor meget værdien af et aktiv maksimalt vil falde over en given periode med her 95 % sandsynlighed under normale markedsbetingelser.  

 

Volatiliteten og det fremtidige afkast kommer primært fra aktie-komponenterne. Som det fremgår af skemaet stiger risikotallene derfor ved inddragelse af aktier som ny aktivklasse. Ligesom det forventede afkast stiger, hvilket bekræfter reglen om at risiko og afkast følges ad.

 

Det bemærkes, at en kommune kun må investere i aktier gennem en investeringsforening. Vi vil altså ikke kunne, hvis vi ønskede det, placere i en enkelt aktie.

 

Udover de økonomiske aspekter som afkast og risici, skal forhold omkring ansvarlighed/etik også indgå i overvejelserne omkring placering af Herning Kommunes likviditet. Konkret ønskes det at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer. Herunder at placeringer screenes ud fra FNs principper om ansvarlige placeringer (UN-PRI). Der vil kunne overvejes yderligere krav til placering. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at mulighederne for at optage aktier som aktivklasse i kapitalforvaltningen drøftes.

Beslutning

Sagen er drøftet, og praksis fortsætter uændret.

 

Sagsnr.: 03.02.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Fællesbo fremsender skema B for helhedsplan for afdeling Gyvelvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte i juni 2017 skema A for helhedsplan for boligselskabet Fællesbos afdeling Gyvelvej i Herning. Helhedsplanen er godkendt med en samlet anlægssum på 55,222 mio. kr. Boligselskabet har siden haft anlægsopgaven udbudt i licitation, og resultatet er en overskridelse på 15%. Boligselskabet har i dialog med Landsbyggefonden fundet en løsning, der betyder, at den kommunale garantistillelse stiger. Huslejeniveauet påvirkes ikke.

 

Byrådet skal godkende skema B, når det overskrider rammerne for det godkendte skema A.

Sagsfremstilling

Fællesbo fremsender et skema B på 63,559 mio. kr. efter reduktioner i projektet for 4,8 mio. kr.

 

Afdelingen er bygget i 1963 og består af to blokke i to etager med høj kælder og i alt 48 lejligheder. Der er 32 stk. 4-rums boliger a´ 82 m2. og 16 stk. 1 rums boliger a´40 m2. Gyvelvej er i Herning bys sydvestlige hjørne, blokkenes vestvendte facader ligger parallelt med Messevejen. Afdelingen betegnes som nedslidt og utidssvarende.

 

Helhedsplanen omfatter i al væsentlighed udbedring af:

 • alvorlige sætningsskader i murværket
 • manglende funktion for ca. halvdelen af alle bindere i ydervæggene
 • revner og fugtgennemtrængning i taget, der er fra 1963.
 • store støjgener
 • utidssvarende og ringe standard for ventilation
 • utidssvarende installationer
 • nedbrudt kloakering
 • manglende individuelle vandmålere

 

Helhedsplanen omfordeler de 32 store boliger, så de enkelte rum bliver større. Der er fortsat 48 boliger efter helhedsplanen, heraf 12 4-rumsboliger mod i dag 32. De 16 små boliger bibeholdes for at sikre små boliger til lav husleje.

 

Huslejeniveauet er uændret i forhold til det godkendte skema A. Det kan lade sig gøre, fordi Landsbyggefonden øger sit driftsstøttelån med det formål at holde huslejen på det godkendte niveau.

 

Tidligere har også boligselskaberne Fruehøjgaard og Bomidtvest fremsendt skema B, der afviger negativt fra skema A. Til forskel fra de to nævnte sager har realkreditinstituttet i denne sag ikke været indstillet på at reducere garantiprocenten for de støttede lån og fastholder 100% garantistillelse. Med henvisning til at der allerede er foretaget betragtelige reduktioner i helhedsplanen synes der ikke at være oplagte alternativer til en kommunal godkendelse af skema B. Sagen illustrerer begrænsningerne i en kommunal styring af finansiering af renovering indenfor det almene boligområde.

Økonomi

Merudgiften finansieres ved forhøjelse af de støttede lån. Landsbyggefonden har godkendt en løsning, hvor en række tidligere ustøttede arbejder anses som støttede arbejder. Det betyder, at de ustøttede lån falder, fordi mængden af ustøttede arbejder falder.

 

Skema A

mio. kr.

Skema B

mio. kr.

Ændring i kroner

mio. kr.

Ændring i %

Samlet anlægssum

55,222

63,559

8,337

15,1 %

Støttede lån (kommunal garantistillelse)

30,566

36,900

6,334

20,7 %

Realkreditinstituttets krav om garantistillelse*

30,566

36,900

6,334

20,7 %

Ustøttede lån (uden garantistillelse)

17,396

14,479

-2,917

-16,7 % 

Kommunalt kapitaltilskud
(obligatorisk 1/5-ordning)

0,2

0,2

-

-

Afdelingens egen opsparing

3,000

3,000

-

-

Tilskud fra Landsbyggefonden (LBF)

0,960

0,960

-

-

Finansiering via trækningsretten hos LBF

2,300

7,220

4,920

214 %

*Kommunen stiller 100% garanti, staten regaranterer for 50% heraf. Nettoeffekten af en kommunal garantistillelse på 36,9 mio. kr. er 18,450 mio. kr.

 

Der er lovkrav om kommunal og statslig garantistillelse for de såkaldte støttede realkreditlån. Kommunen skal ikke - men kan stille garanti for de ustøttede lån. Herning Kommune har praksis for ikke at stille garanti for ustøttede lån.

 

Omfanget af lovpligtig offentlig garantistillelse for støttede lån beror på to forhold:

1/ Landsbyggefonden definerer, hvad der betragtes som støtteberettiget arbejde, der kan finansieres med støttede lån. 2/ Realkreditinstituttet fastsætter suverænt garantiprocenten for det støttede lån. Der er i denne sag stillet krav om 100 %. Til sammenligning var kravet fra realkreditinstituttet i sagen vedr. helhedsplan for afdeling Blomstertoften i Tjørring 79,98 % og 62,17 % for helhedsplanen for afdeling Fruehøj, Herning.

  

Byrådets godkendelse af skema A er sket under forudsætning af, at der ikke stilles kommunal garantigarantistillelse for ustøttede lån. Den forudsætning er uændret. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at skema B for helhedsplan for afdeling Gyvelvej med en samlet anlægssum på 63,559 mio. kr.  godkendes,

 

at afdelingens lånefinansiering ved støttede lån på 36,9 mio. kr. med kommunale garantistillelse godkendes,

 

at afdelingens lånefinansiering ved ustøttede lån 14,479 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.11.05-K09-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om helhedsplaner for almene boligområder 2018 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremsendes til orientering overblik over igangværende og forventede helhedsplaner for almene boliger i Herning Kommune 2018-2021.

Sagsfremstilling

Store renoveringsindsatser i almene boligområder, der gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden kaldes helhedsplaner. Det er en langstrakt proces at lave en helhedsplan. Der ses ikke sjældent et tidsspænd på op til 5-10 år i disse sager. Erfaringsmæssigt udvikler de enkelte sager sig væsentligt i processen i både omfang og økonomi. Økonomien i denne sag beror på oplysninger fra Landsbyggefonden om, hvad fonden pt. har afsat til det enkelte projekt. Landsbyggefonden har det afgørende ord i forhold til ekstern finansiering til helhedsplaner, og der opleves at være en betydelig central detailstyring i processerne.

 

Formålet med at lave helhedsplaner er at fremtidssikre den almene boligmasse. Landsbyggefonden er optaget af blandt andet tilgængelighed i boligerne og miljøforbedringer. I praksis betyder det større rum i de enkelte boliger og nedlæggelse af boliger. Almindelige renoveringstiltag som nye vinduer, tag, køkken og bad er som udgangspunkt ikke støtteberettiget.

 

Byrådet har i perioden 2014 - 2017 godkendt 5 helhedsplaner for i alt 649 boliger til en samlet anlægssum på 539,3 mio. kr. Alle sager er igangværende. Der nedlægges 59 boliger totalt som følge af de 5 helhedsplaner.

 

Landsbyggefonden har herudover 10 helhedsplaner i proces, der pt. summer sig op til en samlet anlægssum på 1,3 mia. kr. Om tidsplanen holder for disse 10 er usikkert. De enkelte helhedsplaner behandles enkeltvis. Der henvises til bilag.

Økonomi

Byrådet har godkendt kommunalt kapitaltilskud på i alt 1,1 mio. kr. samt garantistillelse netto på 118,2 mio. kr. til de 5 igangværende helhedsplaner. Kommune skal give garanti for ustøttede lån til helhedsplaner. Kommunen skal ikke - men kan give kommunal garanti for ustøttede lån. Det er der ikke praksis for.

 

Der ses pt. en tendens til, at den forventede økonomi i helhedsplanerne ikke holder efter licitation. Det forklares generelt med markedsvilkårene.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orientering om status for igangværende og forventede helhedsplaner for almene boliger tages til orientering.

Beslutning

Sagen er taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Plan for almene boliger 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Der fremsendes forslag til plan for almene boliger 2019-2022. Forslaget har været drøftet med de almene boligorganisationer på et møde den 31. maj.

Sagsfremstilling

Forslaget til plan for almene boliger omfatter enkelte projekter, der er godkendt af byrådet i forbindelse med den foregående plan for almene boliger. Det gælder 64 boliger på Teglværksgrunden, der oprindeligt var planlagt ved Mindeparken og 26 boliger på Alfagrunden i Sunds. Tilsvarende gælder for Fruehøjgårds Sind-projekt.

 

Af nye forslag er der indkommet forslag til 6 almene boliger i Hodsager. Hodsager der har et indbyggertal på 425 personer, har i dag 21 almene boliger i størrelsen 60 til 73 m2. Ansøgere ønsker større boliger på 85 til 100 m2. I tilbagemeldingen fra mødet med boligorganisationerne om udlejningssituationen blev det fastslået, at ventelisterne var absolut størst i Herning by og små, men dog stabile i de fleste mindre byer. Boligorganisationerne har ud fra et mere langsigtet perspektiv, ikke noget ønske om at opføre flere almene boliger i de små byer.

Der er for kommunen som helhed meget få boliger med lang lejeledighed (tomgangsboliger).

 

Bomidtvest har fået en henvendelse fra Region Midtvest, der ønsker opført 35 almene boliger til personale i Gødstrup. Disse boliger skal i givet fald have en udlejningsaftale, der øremærker boligerne til de ansatte på hospitalet. En sådan aftale skal godkendes af Byrådet. En udlejningsaftale vil ikke garantere udlejning, risikoen er dermed boligselskabets. Der er tale om en regional opgave, der af regionen foreslås finansieret af kommunen og ønsket indgår ikke i forslag til plan for almene boliger.

De 100 ungdomsboliger og 30 familieboliger på Herning+ foreslås at indgå som en del af et kommende udbud af sygehusgrunden.

Økonomi

Det kommunale grundkapitaltilskud er et element i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Aktuelt er det 10% af anlægssummen.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslaget til plan for almene boliger 2019-2022 godkendes,
at ialt 100 ungdomsboliger og 30 familieboliger indgår som en del af et kommende udbud af sygehusgrunden,
at der ikke gives kvote til 6 boliger i Hodsager,
at der ikke gives kvote til 35 boliger forbeholdt personale ved hospitalet i Gødstrup.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A21-1-18 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Udpegning til Forberedende grunduddannelse (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har vedtaget Lov om institutioner for forberedende grunddannelse (FGU) den 29. maj 2018. Pt. afventes Undervisningsministerens godkendelse af dækningsområdet Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner med skoleplaceringer i Ikast, Skjern og Herning samt institutionsplacering i Herning.

 

Kommunerne skal udpege 3 medlemmer til den første bestyrelse (en fra hver kommune) og 3-7 medlemmer til den endelige bestyrelse. Det indstilles under forudsætning af undervisningsministerens endelige godkendelse, at der udpeges 5 medlemmer til den endelige bestyrelse – den kommune der får formandsposten udpeger et medlem og de to andre kommuner udpeger hver 2 medlemmer. 

Sagsfremstilling

FGU-institutionen er en selvejende institution med driftsoverenskomst med staten. Institutionen ledes af en bestyrelse.

 

Den første bestyrelse konstituerer sig på sit første møde og hver kommune har mulighed for at indstille et bestyrelsesmedlem. Mellem første møde i den første bestyrelse og første møde i den endelige bestyrelse kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer i bestyrelsen justeres op til maksimalt 7.

 

Disse første bestyrelsesmøder forventes holdt samme dag i forlængelse af hinanden. Herved kan den endelige bestyrelse starte sit virke så hurtigt som muligt.

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af:

·        En repræsentant fra erhvervsskolerne i dækningsområdet

·        En repræsentant fra arbejdsmarkeds organisationer (A-siden)

·        En repræsentant fra arbejdsmarkeds organisationer (B-siden)

·        En medarbejderrepræsentant

·        En tilforordnet medarbejderrepræsentant

·        En tilforordnet elevrepræsentant

Bestyrelsens funktionsperiode er på fire år og følger normalt valgperioden for kommuner.

 

Bestyrelsen skal bestå af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige antal. Det giver kommunerne mulighed for at udpege 3, 5 eller 7 medlemmer.

 

5 medlemmer vil give et samlet kommunalt flertal i bestyrelsen og dermed også muligheden for at udpege formanden. Fordelingen mellem kommunerne kunne være, at den kommune der får formandsposten udpeger et medlem og de to andre kommuner udpeger hver 2 medlemmer.

 

Den kommunale forståelse er, at Ikast-Brande Kommune får den første formandspost frem til det kommende kommunalvalg.

 

Bestyrelsens udpegning er omfattet af de krav, der følger af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Der tages et forbehold for Undervisningsministerens endelige godkendelse af dækningsområde mv. 

 

Udpegningsretten for begge poster tilfalder partiet Venstre. Partiet har oplyst, at der peges på følgende udpegninger:

 • Tommy Tønning (A) – til interimsbestyrelsen og efterfølgende til bestyrelsen
 • Marianne Bjørn (V) – til bestyrelsen

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der udpeges i alt to bestyrelsesmedlemmer for perioden 2018-2021 som følger:
at Tommy Tønning (A) udpeges som medlem til den første og anden bestyrelse,
at Marianne Bjørn (V) udpeges som det andet medlem til bestyrelsen. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen 

Sagsresume

Da lokalplanforslag 33.E2.4 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af et forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Kommuneplantillægget udvider omfanget af kommuneplanramme 33.E2, således at den bliver gældende for den del af lokalplan 33.E2.4, som i dag hører under rammeområde 33.OF1.

 

Tillæg nr. 44 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

En virksomhed på Industrivej Syd i Birk ønsker at udvide. Udvidelsen er lokalplanpligtig.

 

For at forslag til lokalplan nr. 33.E2.4 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk er i overensstemmelse med kommuneplanen udarbejdes tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028, for den del af lokalplanområdet, som i dag hører under kommuneplanramme 33.OF1.

 

Tillægget ændrer den geografiske afgrænsningen af kommuneplanramme 33.E2, således at den del af lokalplanforslaget, der i dag er omfattet af rammeområde 33.OF1, til også at være en del af rammeområde 33.E2. Rammeområde 33.OF1 reduceres med knapt 1,8 ha, som overføres til 33.E2, men derudover sker der ikke yderligere ændringer i rammen. 

 

Forslag til fremtidig afgrænsning af kommuneplanrammerne 33.OF1 og 33.E2. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 44 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-46-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 4. december 2017 at igangsætte ny planlægning for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk på baggrund af et konkret ønske om udvidelse af en eksisterende virksomhed i området. Udvalget ønskede at se et bud på, hvordan den nye plan vil kunne indrette sig i forhold til masterplanen for Birk og specielt det øst-vestgående forløb.

 

Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en landskabsarkitektonisk vurdering, hvis formål er at redegøre for, hvilke ændringer den ønskede virksomhedsudvidelse ville have på Birk Masterplan, særligt det øst-vestgående forløb kaldet Grønningen. Den landskabarkitektoniske vurdering er blevet behandlet af Kunst og Arkitekturudvalget på møde den 11. april 2018.

 

For at kunne realisere den ønskede udvidelse er der udarbejdet forslag til lokalplan 33.E2.4. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da det areal, En virksomhed ønsker at erhverve til deres virksomhedsudvidelse i dag ligger inden for rammeområde 33.OF1. Derfor er der i forbindelse med lokalplanforlaget også udarbejdet et forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget udvider rammeområde 33.E2, til også at gælde for den del af lokalplanområdet, som i dag hører under 33.OF1.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 33.E2.4 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændring af plangrundlaget i Birk fra en virksomhed, som ønsker igangsætte en større udvidelse af administrations- og lagerfaciliteter.
Der blev i forbindelse med at der blev igangsat ny planlægning, besluttet en ny større lokalplanafgrænsning, således at lokalplanområdet udgør et areal på 26ha. Den større afgrænsning er hensigtsmæssig i forhold til at ryde op i ældre lokalplaner, som er gældende i området, men som ikke længere har tidssvarende bestemmelser.

 

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Birk. Syd for Industrivej Syd, øst for Birk Centerpark og vest for Fastrupvej.

 

Lokalplanområdet

 

 

Lokalplanens indhold:

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny bebyggelse i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4, detailhandel for særlig pladskrævende varer og udvalgsvarer. Formålet med lokalplanen er ligeledes at aflyse den lokalplanlægning, som ligger for området i dag.

 

Landskabsarkitektonisk vurdering:

Som forudsætning for at der kunne igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan, blev der ønsket en vurdering af, hvordan en sådan plan ville have indflydelse på Birk Masterplan, som udlægger området umiddelbart syd for lokalplanområdet, til et grønt bælte kaldet Grønningen. Den landskabsarkitektoniske vurdering og Kunst- og Arkitekturudvalgets anbefalinger er vedlagt som bilag.

 

Kunst- og Arkitekturudvalgets vurdering af virksomhedens udvidelse er, at man ikke finder, at forslaget opfylder masterplanens intentioner. Udvalget mener ikke, at den foreslåede bebyggelse, forholder sig til den grønne landsskabskorridor og de store åbne træk mod syd.


Udvalget påpeger, at den overordnede ide med masterplanen blandt andet er at sikre lange ubrudte facadelinjer mod Grønningen. Derfor er der efter Kunst- og Arkitekturudvalgets udtalelse blevet indarbejdet en påbudt facadebyggelinje mod Grønningen, således at der på trods af forskudte byggefelter stadig vil være tale om lange sammenhængende facader mod Grønningen.

 

Kunst- og Arkitekturudvalgts anbefaling betyder, at det vestligste byggefelt er udvidet med knapt 10 meter mod syd for at kunne placere en facadebyggelinje som kan imødekomme bygherres, såvel som Kunst- og Arkitekturudvalgets ønsker.

 

Kunst- og Arkitekturudvalget anbefaler, at Herning Kommune igangsætter ny planlægning for området syd for nærværende lokalplan og ned til Uldjydevej. Ligeledes finder Udvalget det nødvendigt at der sker en afklaring af Grønningens udformning samt stillingtagen til byggefelter, stiforbindelser og beplantninger i overensstemmelse med masterplanens intentioner. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 33.E2.4 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk foreløbigt vedtages,
at der igangsættes planlægning af arealerne syd for den nye lokalplan og ned til Uldjydevej.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-24-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for boligområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 6. marts 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2018 til og med den 3. maj 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til planforslagene.

        

Kommuneplantillæg nr. 36 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 14.E20 - Erhvervsområde ved Dæmningen i Herning, rammeområde 14.C3 - Centerområde ved Dæmningen i Herning samt nyt rammeområde 14.B15 - Boligområde ved Dæmningen i Herning.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 14.B15 til boligformål i den sydvestlige del af rammeområde 14.E20 og en mindre del af rammeområde 14.C3 til center- og erhvervsformål. 

Kommuneplanramme 14.B15 muliggør etageboligbebyggelse i op til 6 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70. Kommuneplanramme 14.B15 stiller ligeledes krav om, at der etableres minimum 1½ parkeringsplads pr. bolig, og opholdsarealer svarende til minimum 50 % af boligetagearealet.

 

Den geografiske tilretning af kommuneplanramme 14.C3 ændres i overensstemmelse med lokalplan 14.B15.1, så den vestlige afgrænsning af 14.C3 følger lokalplanområdets østlige afgrænsning. Rammeområde 14.C3 reduceres med ca. 150 m2, men der foretages ikke yderligere ændringer i rammen. Kommuneplanramme 14.E20 reduceres med 7900m2, og det maksimalt tilladte bruttoetageareal til detailhandel med særligt pladskrævende varer nedskrives derfor fra 7000 m2 til 2500 m2.

 

 

Ny afgrænsning af rammeområderne 14.E20 og 14.C3 samt nyt rammeområde 14.B15. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 6. marts 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning og kommuneplantillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2018 til og med den 3. maj 2018. Der er kommet én indsigelse til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.B15.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende på Dæmningen i den sydvestlige del af Herning, tæt på bymidten og Dronningens Boulevard. Området har et areal på ca. 7900 m2, og der er ved planens udarbejdelse ingen bebyggelse på arealet.

 

Lokalplanområdet er disponeret, så der opnås sammenhæng med det eksisterende boligområde med parcelhuse mod vest, afskærmning fra Herning-Skjern jernbanen mod syd og detailhandelsområdet mod øst. Lokalplanområdet udlægges med et stort grønt areal mod Kikkenborgvej og byggefelter til etablering af etageboliger. Der udlægges særskilte byggefelter til depoter og carporte, som kan integreres i en støjvold mod øst. Boligbebyggelsen skal opføres i minimum 3 etager og maksimum 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 21 meter, bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70. 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Dæmningen via den eksisterende vej, og der udlægges areal til vej- og parkeringsareal i lokalplanområdet til den interne vejbetjening.

Der skal anlægges en tværgående stiforbindelse gennem lokalplanområdet fra Kikkenborgvej til detailhandelsområdet, samt sikres stiforbindelse til Dæmningen.  

På grund af eventuelle støj- og vibrationsgener fra henholdsvis varelevering til detailhandelsområdet og Herning-Skjern jernbanen stilles med lokalplanen afstandskrav til boligbebyggelsen og sikring af arealudlæg til støjafskærmning.

 

 

Lokalplankort 

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. marts 2018 til den 3. maj 2018, og der er kommet én indsigelse i høringsperioden, se indsigelsen i det vedlagte bilag. Indsigelsen omhandler etagehøjde og indbliksgener. Indsiger er nabo mod sydøst på sydsiden af jernbanen. Indsiger ønsker at byggeriet holdes i 2 etager fremfor de foreslåede 6 etager, så der ikke opstår indbliksgener i forhold til de omkringliggende parcelhushaver.

 

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til den indkomne indsigelse vurderer forvaltningen, at byggeriet er placeret i en god afstand fra den omkringliggende bebyggelse, samtidig med at etagebyggeri i 6 etager vil danne en passende overgang mellem den eksisterende boligbebyggelse og center- og erhvervsområdet. Der indstilles ikke til ændringer på baggrund af indsigelsen.

 

Forvaltningen foreslår dog, at der tilføjes en bestemmelse omkring beplantning af træer langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning i forlængelse af den nuværende bevaringsværdige trærække, og at bestemmelsen omkring støjdæmpende foranstaltninger præciseres, da støjvolden og træernes placering jf. kortbilag 2 tydeliggør lokalplanens afgrænsning, sikrer rekreative værdier i området og i nogen grad hindrer indbliksgener. Forslaget betyder, at følgende bestemmelser tilføjes/ omskrives:

- under § 11 Hegning og beplantning tilføjes: "§ 11.2. Der skal etableres en række af egetræer eller lignende langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning, i princippet som vist på kortbilag 2." og § 11.2 omskrives til: "Støjmur, støjvold eller lignende skal tilplantes og fremstå begrønnet med levende planter med en karakter af en samlet, tæt beplantning bestående af træer og buske."  

- under § 12 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse tilføjes: "§ 12.6 de i § 11.2 nævnte træer er plantet." og "§ 12.7 de i § 13.x nævnte støjdæmpende foranstaltninger er etableret."

- under § 13 Miljø: § 13.2 omskrives til: "Der skal etableres støjvold, støjmur eller lignende i princippet som vist på kortbilag 2."

Tilføjelsen betyder ligeledes en ændring af kortbilaget jf. bilag 2 - alternativ til kortbilag 2. 

 

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at lokalplanen skal give mulighed for en udstykning af lokalplanområdet som en selvstændig ejendom, der principielt skal følge lokalplanområdets afgrænsning. Forvaltningen foreslår derfor, at bestemmelser omkring udstykningen ændres, så lokalplanområdet kan frastykkes den nuværende matrikel, således at bebyggelsesprocenten kan fastholdes.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 14.B15.1 for et boligområde ved Dæmningen i Herning endeligt vedtagelse med følgende ændringer:

 

at der tilføjes følgende bestemmelser:

§ 5.1 "Lokalplanområdet kan udstykkes som en selvstændig ejendom med lokalplanområdets afgrænsning",

 

§ 11.2: nyt 2. punktum: "Der skal etableres en række af egetræer eller lignende langs lokalplanområdets sydvestlige afgrænsning, i princippet som vist på kortbilag 2."

 

§ 12.6 "de i § 11.2 nævnte træer er plantet.", og

 

§ 12.7 "de i § 13 nævnte støjdæmpende foranstaltninger er etableret."

 

at følgende bestemmelser præciseres til:

 § 11.2 "Støjmur, støjvold eller lignende skal tilplantes og fremstå begrønnet med levende planter med en karakter af en samlet, tæt beplantning bestående af træer og buske."

 

 § 13.2 "Der skal etableres støjvold, støjmur eller lignende i princippet som vist på kortbilag 2."

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-23-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved K. Møllers Vej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har sammen med lokalplan 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til kommuneplantillægget i høringsperioden.

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er blevet udarbejdet, da lokalplanforslag 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum, ikke kan indeholdes i den eksisterende kommuneplanramme 31.B1 Boligområde nord for Hammerum Hovedgade for så vidt angår bebyggelsesprocent, boligtype samt parkeringsantal.

Derfor udlægges der et nyt rammeområde, 31.B13, der muliggør, at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse så vel som åben-lav bebyggelse i et område, som i den eksisterende ramme kun giver mulighed for åben-lav bebyggelse. Derudover gøres det muligt at hæve bebyggelsesprocenten fra 30% til 40%, såfremt ny bebyggelse opføres som tæt-lav bebyggelse. Desuden tilpasses parkeringsnormer og lignende, så det passer til anvendelsen.

 

Disse ændringer vurderes at være i tråd med områdets karakter. 

 

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser i den offentlige høringsperiode, som er løbet 8. marts til 3. maj 2018.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæget vedtages uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 35 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-35-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af tæt-lav bebyggelse på K. Møllers Vej i Hammerum.

På Byrådets møde den 6. marts 2018 blev lokalplan nr 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum foreløbigt vedtaget.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. marts til 3. maj 2018. Der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden og planen indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2018, er der sammen med lokalplanforslaget udarbejdet tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2017-2018, som giver mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse i området.

Sagsfremstilling

Lokalplan:

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Hammerum, som nabo til Agroskolen og tæt på Hammerum Hovedgade. Lokalplanområdet er afgrænset af K. Møllers Vej mod øst og nord, og af Agroskolens grund mod syd og vest. Området er ca. 5570 m2 stort.

Området har tidligere været ejet af Agroskolen, som har anvendt området til lærerboliger. Matriklerne er blevet solgt fra, og er med den sidste kommuneplanrevision overgået fra ’område til offentlige formål’ til ’boligområde’.

 

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Inden for området kan der etableres tæt-lav bebyggelse med lodrette lejlighedsskel eller åben-lav bebyggelse. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesareler samt parkeringsarealer.

Bebyggelsen kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer, herunder facader i røde sten og saddeltag, hvilket blev besluttet af Byplanudvalget ved igangsættelse af ny planlægning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. marts til 3. maj 2018, der er i denne periode ikke kommet nogen indsigelser eller bemærkninger, og lokalplanen indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer i planen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplan nr. 31.B13.1 for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-38-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelse på Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. marts 2018 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51.BL2.1 for boligbebyggelse ved Nørretanderupvej i Snejbjerg. Forslaget har været i offentligt høring fra den 8. marts 2018 til den 3. maj 2018. Der er i perioden indkommet to indsigelser fra naboer til lokalplanområdet.

 

Forvaltningen indstiller, at det besluttes, om lokalplanen skal endeligt vedtages uden ændringer, eller der skal ske en præcisering og indskrænkning af bebyggelsens omfang og placering.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Snejbjerg, ud til Snejbjerg Hovedgade. Området afgrænses mod nord af Snejbjerg Hovedgade og skal vejbetjenes i det sydøstlige hjørne af Nørretanderupvej. Mod vest, syd og øst afgrænses området af boliger.

Området har tidligere været benyttet til autoforhandling og autoværksted, men er i dag ikke i anvendelse.

 

Lokalplanområdet

 

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 51.BL2.1 giver mulighed for etablering af opførelse af op til 12 nye boliger.

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Byggeriet skal placeres, så en del af facaden flugter med Snejbjerg Hovedgade. Bebyggelse kan opføres som etagebebyggelse eller tæt-lav bebyggelse i op til to etager. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesareler samt parkeringsareal.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer. Der er i lokalplanforslaget ikke indskrevet yderligere bestemmelser for bebyggelsesens placering, ud over en påbudt facadebyggelinje ud til Snejbjerg Hovedgade.

 

Eksempel på disponering af etagebebyggelse i lokalplanområdet.

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. marts 2018 til og med den 3. maj 2018. Der er indkommet to indsigelser fra naboer til lokalplanområdet. Den ene indsigelse er afsendt af ejerne af Snejbjerg Hovedgade 61, Nørretanderupvej 4, 6 og 8 samt Syrenparken 2. Den anden indsigelse er afsendt af ejerne af Snejbjerg Hovedgade 61.

Indsigelserne er vedlagt i deres fulde længde i bilaget.

 

Overordnet går indsigelserne på indbliksgener og ønske om en reducering af bebyggelsens omfang.

Indsigelserne går også på, at der tillades en højere bebyggelsesprocent for lokalplanområdet i forhold til områdets øvrige bebyggelser. Dette er dog ikke tilfældet, da den gældende kommuneplanramme allerede giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, svarende til mulighederne i lokalplanforslaget.

 

Derudover er der to konkrete forslag til ændringer af bebyggelsen udtryk og placering.

 

Det ene forslag går på, at der bør ske en ændring af bestemmelserne omkring tagudformningen, således at byggeriet kan opføres med fladt tag i stedet for saddeltag. Dette skulle bevirke at naboerne ikke mister udsyn fra deres boliger.

 

Det andet konkrete ønske går på at den sydsligste blok orienteres mod det sydlige skel. Ændringen af blokkens orientering vil reducere det direkte indblik til Snejbjerg Hovedgade 61.

 

Forvaltningens vurdering

Det vurderes at en ændring i orienteringen af bebyggelsen vil kunne imødekomme indsigers bekymring i forhold til indbliksgener. Dog vil der formentlig fortsat være indbliksgener, mod de øvrige naboer. Grundet grundens udformning, vil der dog være tale om en større afstand til naboer i det sydlige skel, end det er tilfælde mod det vestlige skel.

Det vurderes at det vil være hensigtsmæssigt at der tilføjes byggefelter i for etagebebyggelse, hvilket vil sikre, at der i højere grad kan tages hensyn til indbliksgener og sikres en fornuftig disponering af lokalplanområdet.

Hvis man skal ændre orienteringen af bebyggelsen, vurderes det samtidigt, at det vil være nødvendigt at indskrænke antallet af boliger. Der vil således formentligt være tale om reduktion fra 12 til 10 boliger inden for lokalplanområdet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.BL2.1 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for et biogasanlæg ved Schæfterivej og Rosmosevej ved Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 X

 

Sagsresume

Lokalplanforslag nr. 49.T3.1 for biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding blev foreløbigt vedtaget på Herning Byråd 6. marts 2018. forslaget med medfølgende miljøkonsekvensrapport for udvidelse af biogasanlægget har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018. Der er i offentlighedsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet udkast til VVM-Tilladelse.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslag nr. 49.T3.1 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Sinding-Ørre Biogasanlæg ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg. Anlægsudvidelsen omfatter etablering af nye anlægsdele, herunder ny reaktor i 26 meters højde. Biogasanlægget modtager primært gylle fra nærliggende landbrug. Herudover modtages organiske restprodukter fra industri samt storkøkkenaffald og husholdningsaffald. Sinding-Ørre Biogasanlæg ønsker at udvide anlæggets modtagekapacitet. Herved kan biogasanlægget bearbejde mere gylle og omsætte mere organisk affald til gødningsformål. Samtidig øges anlæggets produktion af biogas, der via gasledning sendes udenfor lokalplanområdet. Samlet giver lokalplanen mulighed for udvidelse af eksisterende biogasanlæg ved Sinding med produktion på op til 180.000 tons biomasse pr. år.

 

Lokalplanforslaget med tilhørende miljøkonsekvensrapport og miljørapport har været i offentlig høring fra den 18. marts til den 3. maj 2018. Der er i offentlighedsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

VVM- tilladelse

Udkast til VVM-tilladelse er udarbejdet på baggrund af miljøkonsekvensrapport. I VVM-tilladelsen stilles de krav til virksomheden som ikke er omfattet af andre tilladelser, herunder den obligatoriske miljøgodkendelse som foreksempel vil stille krav om naboorientering forudfor opgaver hvor der kan opstå risiko for lugtgener. Den konkrete tilladelse krav om brug af specifikke veje. VVM-tilladelse udstedes på baggrund af den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument. I forbindelse med den endelige vedtagelse lokalplan nr. 49.T3.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslag nr. 49.T3.1 til endelig vedtagelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 49.T3.1 for biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Eide  

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningsarbejdet for solceller og vindmøller ved St. Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning og Holstebro Kommuner har modtaget ansøgninger om opstilling af hhv. vindmøller og i tilknytning hertil solceller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller, tre i Herning og fire i Holstebro Kommune. Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune og er på 32 ha.

 

Byplanudvalget godkendte på mødet d. 19. februar 2018 at igangsætte planlægningen for tre vindmøller i Herning Kommune med et harmoniforhold på op til 1:1,64.

D. 16. april 2018 godkendte Byplanudvalget igangsætning af planlægning for solceller i tilknytning til vindmølleprojektet.

 

Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et oplæg (bilag 1) til indkaldelse af forslag og idéer mv. med henblik på den videre planlægningsproces.

 

Sagsfremstilling

Opstiller (Vindteam) har ansøgt Herning og Holstebro Kommuner om opstilling af vindmøller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis. Området er delvis udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2017-2028. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller med en totalhøjde op til 140 meter. Vindmøllerne opstilles på èn række og vil samlet bidrage med ca. 23 MW. Tre af møllerne er placeret i Herning Kommune.

 

Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune, og er på 32 ha, og vil bidrage med yderligere ca. 20 MW. Planlægningen for solceller indarbejdes i en samlet miljøkonsekvensrapport og i planlægningen for vindmøllerne.

 

Det samlede projekt forudsætter, at der udarbejdes selvstændig lokalplan og kommuneplantillæg for henholdsvis Herning og Holstebro Kommuner. En miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) skal belyse de landskabelige, rekreative naturmæssige og miljømæssige konsekvenser af projektet. Endvidere skal lokalplaner og kommunetillæg miljøvurderes selvstændigt. Der udarbejdes en samlet miljøkonsekvensrapport for begge kommuner. Planlægningen sker i tæt koordinering med Holstebro Kommune.

 

Næste skridt i planlægningsforløbet er, at høre offentligheden og berørte myndigheder med henblik på at indkalde ideer og forslag til, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde og belyse inden udarbejdelse af plandokumenter og miljøkonsekvensrapport.

 

Forvaltningen har, i henhold til planlovens §23c, udarbejdet et oplæg (bilag 1) til indkaldelse af forslag og idéer som fastlægger indholdet for miljøkonsekvensrapporten, for området med henblik på den videre planlægningsproces. Formålet er blandt andet at supplere forvaltningens egen viden om forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et oplæg, der sendes i offentlig høring forud for planarbejdet. Oplægget indeholder en beskrivelse af området og projektet samt visualiseringer af møllerne i landskabet, og er i høring i 14 dage.

 

Oplægget er udarbejdet i samarbejde med Holstebro Kommune.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at oplægget til indkaldelse af idéer og forslag til planlægningsarbejdet godkendes,

 

at offentlighedsfasen kan igangsættes, og planarbejdet for opstilling af vindmøller og solceller kan fortsættes. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.30.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Orientering vedrørende midler til ny 4-årig periode med Den Jyske Sangskoles talentklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole har i samarbejde med Herning Musikskole og Skolen på Sønderager siden 2014 udbudt musiske talentklasser. Den nuværende bevilling udløber ved årets udgang, hvorfor der nu søges om en fornyet bevilling til en 4-årig periode.

 

Sagsfremstilling

Ønsket om musiske talentklasser udsprang i 2013 af et allerede stærkt talentudviklingsmiljø inden for det musiske felt i Herning Kommune. Herning Musikskole (HM) har længe udbudt spire- og fokuslinjer, og Den Jyske Sangskole (DJS) har gennem snart 20 år arbejdet målrettet med talentudvikling og –pleje inden for sang.

 

Med etableringen af musiske talentklasser blev der skabt en samlet mulighed for, at unge musiske talenter kunne realisere deres potentiale i et fokuseret fællesskab samtidig med, at de også fokuserede på deres skole. En musisk talentklasse blev oprettet til opstart i skoleåret 2014/2015, og den nuværende ordning kører til og med skoleåret 2018/2019. Formålet har været at udvikle og kvalificere eleverne til videre uddannelse inden for deres specifikke genre – eksempelvis gennem optag på Musikalsk Grundkursus (MGK).

  

Den nuværende ordning har kørt med mulighed for optag af 12 elever pr. skoleår fordelt på 7.-9. årgang, dog med mulighed for fleksibilitet og justering i forhold til gældende budget. De musiske talentelever er elever, der har et talent der som minimum sandsynliggøre, at de ved folkeskolens afslutning vil kunne optages på MGK. Alle ansøgere skal have en udtalelse fra deres sang- eller musiklærer, og vurderes på både kognition, psykologi, sociologi og motorik.

 

For de elever der er blevet optaget, har der været krav om, at de fortsat fulgte deres hovedfagsundervisning, fortsatte med at indgå i ensemble, kor eller orkester samt fortsatte med at gå til undervisning i hørelære og nodelæsning på enten DJS eller HM.

  

Evaluering på den forgange periode:

Den musiske talentklasse har de sidste fire år vist sig på succesfuld vis, at kunne understøtte de unge talenters oplevelse af en sammenhæng mellem en omfattende fritidsinteresse og en hverdag med almindelig skolegang. Via talentklassen er der skabt et stærkt samarbejde mellem både forældre, skole, den musiske fritidsinteresse og eleven selv.

 

Elevoptaget har i den forgangne periode fordelt sig således:

 • 2014: 12 sangere fra DJS
 • 2015: 8 sangere fra DJS, 1 guitarist fra HM
 • 2016: 3 sangere fra DJS
 • 2017: 6 sangere fra DJS, 3 instrumentalister fra HM, 1 teaterelev fra SPLYF
 • 2018: 5 sangere fra DJS, 4 instrumentalister fra HM

 

Eleverne i de musiske talentklasser har i den forgange periode hvert år modtaget følgende udover almindelig skoleundervisning:

 • Morgenundervisning med sang, spil og bevægelse, musikorientering og brugsklaver tre dage om ugen – 30 uger om året
 • Juniorlederforløb á 10 uger + praktik
 • Kulturkundskab: Fire ture ud af huset med musikalsk og kulturelt fokus
 • Fremførelse af 2-4 koncerter årligt
 • 3-4 workshops på gymnasiet i samarbejde med deres musiske talentlinje
 • Gruppesamtaler og individuelle elevsamtaler efter behov
 • Jævnlige netværkssamtaler

 

Der er løbende foretaget evaluering på projektet omkring talentklasserne. Den seneste evaluering viser, at eleverne har været meget glade for morgenundervisningens fag. Dertil er der sket en markant stigning på stort set alle parametre fra det første års elever og frem til nu – det gælder både på trivsel, elevernes opfattelse af egen musikalske grundforståelse, på elevernes færdigheder og ikke mindst glæden til musikken.

 

I den indledende periode havde de nye musikelever svært ved at se deres talent i tråd med sportskulturen på Skolen på Sønderager. Dette skyldtes blandt andet, at de musikalske elever var i fåtal i forhold til sportseleverne. Der er blevet arbejdet indgående med kulturen på skolen samt lavet årlige koncerter, så de andre elever har fået en bedre forståelse af, hvad de musiske elever kan. Tilsammen med tiden der er gået, har det resulteret i, at eleverne nu svarer, at de trives rigtig godt.

 

I forbindelse med evalueringen er lærerne på Skolen på Sønderager også blevet involveret. De oplever generelt, at eleverne fungerer både fagligt og socialt. I forlængelse heraf er det også lærernes vurdering, at elevernes fravær pga. musikalske aktiviteter ikke er en hindring for deres faglige udvikling.

 

Som en del af arbejdet med evalueringen på den nuværende ordning, blev der den 29. januar 2018 afholdt et visionsværksted med repræsentanter fra DJS, HM, SPLYF, Team Teatret, rytmiske og klassiske studieledere fra Det Jyske Musikkonservatorium, afdelingslederen fra Dansk Talentakademi samt repræsentanter fra MGK.

 

Med afsæt i erfaringerne fra de tidligere år, var målet med visionsværkstedet at skabe en bedre sammenhæng mellem indholdet i den musiske talentklasse, og de forventninger som eleverne vil møde længere oppe i uddannelsessystemet. Der var blandt andet enighed om, at eleverne ville have gavn af fremadrettet at skulle have større fokus på performance, evalueringskultur og kunstnerisk mod.

 

Endvidere var der enighed om, at samarbejdet mellem hovedfagsunderviserne og morgenunderviserne skulle styrkes endnu mere, samt at man gjorde en indsats for at tiltrække unge talenter fra nærliggende kommuner, da det i stigende grad er oplevelsen, at elever i den musiske talentklasse opsøges af andre musiske talentmilijøer i landet.

 

På baggrund af en gennemgående positiv evaluering fra både elever, forældre, lærere og samarbejdspartnere er ønsket nu at fortsætte de musiske talentklasser, hvorfor der søges fornyet bevilling.

  

En ny periode:

Den nye ordning med musiske talentklasser vil tage udgangspunkt i alle de gode erfaringer fra de tidligere år, men vil også foreslå ændringer og tilføjelser.

 

Udover elevernes almindelige skoleundervisning, vil eleverne igen modtage målrettet talentundervisning, der dog ønskes udvidet:  

 • Fortsat morgenundervisning med sang, spil og bevægelse, musikorientering og brugsklaver tre dage om ugen – nu 40 uger om året. Som tillæg indsættes også et fag med fokus på performance
 • Juniorlederforløb á 10 uger + praktik
 • Kulturkundskab: Ture ud af huset med musikalsk og kulturelt fokus. Der ønskes at skrue op for antallet af ture mens man fortsat har fokus på at styrke elevernes kunstneriske udtryk, pirre deres kulturelle nysgerrighed samt skabe møder med professionelle kunstnere
 • Fremførelse af koncerter. Der ønskes at skrue op for antallet af koncerter med udgangspunkt i elevernes sang, spil og bevægelse – dels for at eleverne har et mål at øve hen i mod, og dels for at øge kendskabet til tilbuddet omkring talentklasserne både internt på Skolen på Sønderager samt i eksterne miljøer
 • 3-4 workshops på gymnasiet i samarbejde med deres musiske talentlinje
 • Gruppesamtaler og individuelle elevsamtaler efter behov
 • Jævnlige netværkssamtaler

 

Undervisningen tilrettelægges igennem året således at sang, spil og bevægelse, brugsklaver, musikorientering og kulturkendskab med ture ud af huset er gennemgående fag mens juniorlederforløbet og det nye performance fag er projektbaserede. Elever fortsætter som før deres deltagelse og undervisning som solist såvel som i kor, ensemble eller orkester.

 

Derudover er der ønsker om følgende tilføjelser til den oprindelige ordning:

 • Ressourcer der skal styrke samarbejdet mellem hovedfagsunderviserne og morgenunderviserne. Dette for at sætte et skarpere fokus på den enkelte elevs engagement, motivation og ansvar samt skabe en sammenhæng mellem kompetencer i de forskellige fag
 • Samarbejde og vidensdeling med andre musiske talentmiljøer i landet – både for elever, morgenundervisere og projektleder
 • Muligheden for at kunne rekruttere fra omkringliggende kommuner, der ikke har lignende tilbud

 

Ovenstående ønsker til udvidelse både i forbindelse med elevernes talentundervisning og talentklassernes generelle udvikling ligger til grund for ønsket om en forhøjet bevilling for en ny periode.

 

Udover samarbejdet mellem DJS og HM omkring de musiske talentelever, så har også teaterforeningerne Teams Teaterskole (Team Teatret) og SPLYF oplevet en øget interesse og efterspørgsel på et udviklings- og læringsfællesskab for særligt dedikerede teaterelever. Derfor ønsker disse to foreninger også at indgå i et samarbejde om en eventuelt ny 4-årig periode.

 

Målgruppen og regelsæt for optagelse vil fortsat være uændret i den nye periode.

 

Der forventes et optag af 10-12 elever pr. skoleår.

 

Der vil fortsat være løbende evaluering på projektdesign, informations- og optagelsesprocedure, dagligt samarbejde, valg af fag til morgenundervisning, ledelsesstruktur med videre.

 

Organiseringen vil fortsat ligge hos DJS, der er projektejer og varetager kontakten til Herning Kommune. Der sammensættes en styregruppe med repræsentanter fra DJS, HM, Team Teatret og SPLYF, og der indgås en ny samarbejdsaftale mellem de fire institutioner med udgangspunkt i den tidligere samarbejdsaftale mellem DJS og HM.

Økonomi

Der blev i budgetforliget 2013 bevilliget følgende midler til en 4-årig periode med de musiske talentklasser:

 

2014 (2. halvår)

2015

2016

2017

2018

180.000

443.000

444.000

448.000

458.000

 

På grund af et lavere elevtal end beregnet, er der overskydende midler til at betale 1. halvår 2019, således at skoleåret 2018/2019 afsluttes.

 

Der ansøges nu om en ny og udvidet bevilling på baggrund af ovenstående evaluering gældende fra 2. halvår 2019 til og med 1. halvår 2023.

Der ansøges om følgende:

 

2019 (2. halvår)

2020

2021

2022

2023 (1. halvår)

266.655,50

609.102,50

609.102,50

609.102,50

360.447

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 28. maj besluttet at tage ansøgningen til efterretning samt, at ansøgningen ikke kan imødekommes på nuværende tidspunkt. Udvalget besluttede at sende sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering og evt. videre foranstaltning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning til orientering og eventuel videre foranstaltning.

Beslutning

Sagen tages til orientering, og der er enighed om, at grundbevillingen videreføres og indarbejdes som teknisk korrektion.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til ny kunstgræsbane ved Herning Fremad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Fremad anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane.

Herning Fremad har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane ved Herning Fremad, hvor Herning Fremad skal betale den del af anlægsudgiften som ligger ud over 3,5 mio. kr. (f.eks. lysanlæg mv.).

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet projekt med et foreløbigt samlet anlægsbudget på 4,0 - 4,9 mio. kr., som efter licitationen vil blive tilrettet yderligere.

Af hensyn til tidsplanen, med forventet ibrugtagen september 2018, er man nødt til at behandle frigivelsessagen inden licitationsresultatet, men det ligger fast, at Herning Kommune bidrager med 3,5 mio. kr., og at projektet ikke igangsættes, før der er sikkerhed for den fulde finansiering af projektet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318078 Kunstgræsbane Herning Fremad. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.00.00-G00-2-18 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af topforsegling på løbebanen på Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,053 mio. kr. til udskiftning af topforsegling på løbebanen ved Herning Atletikstadion.

Sagsfremstilling

Atletikanlægget på Herning Atletikstadion skal have ny topforsegling. Den gamle topforsegling fra 2008 er slidt igennem med risiko for, at den underliggende kunststofbelægning nedbrydes af sollys.
Der har været indbudt tre danske firmaer til at afgive bud på opgaven. Der er modtaget bud fra to af firmaerne.

Det for Herning Kommunes økonomisk mest fordelagtige tilbud inkl. reparation af den underlæggende kunststofbelægning vil med enkelte justeringer kunne afholdes inden for den afsatte budgetramme.

Forvaltningen oplyser, at der i anlægsbudgettet for 2018 er afsat kr. 1.053.000 til udførelse af opgaven.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,053 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i i 2018 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 05 Herning Atletikstadion.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Udbud af brinttankstation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen, Rasmus Raun

Sagsresume

Byrådet besluttede, i forbindelse med budgetforliget for 2018 og frem, at det skulle undersøges nærmere, hvorvidt det var muligt, at bybusserne i Herning kunne blive brintbusser.

 

Herning Kommune arbejder i øjeblikket på et nyt bybusudbud med ikrafttrædelse den 1. april 2020. Det nye bybusudbud kommer til at indeholde en option, hvor ti af de fremtidige bybusser udbydes som brintbusser.

 

Brintbusserne kræver brint som drivmiddel, og derfor skal der også udbydes et brinttankanlæg. Det skal i den forbindelse afgøres, hvorvidt brinttankanlægget skal udbydes sammen med brintbusserne, eller det skal være et selvstændigt udbud, hvor kommunen udbyder brinttankanlægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at brinttankanlægget udbydes særskilt, og dermed påtager Herning Kommune sig ansvaret for aftalen om etablering af et brinttankanlæg samt den løbende levering af brint. 

Sagsfremstilling

Operatørerne af bybusser forhandler normalt kontrakt på brændstof hvert andet år i løbet af en kontraktperiode. Det sker for at opnå de bedste priser på brændstof. Brint er imidlertid et relativt nyt drivmiddel, og dermed er der ikke så mange leverandører af brint på markedet. Det må derfor forventes, at der skal indgås en længerevarende aftale med en leverandør af brint, hvor det kan sikres, at der kan leveres brint gennem hele bybuskontraktperioden på 10 år.

 

Potentielle operatører af bybusserne i Herning Kommune har udtrykt påpasselighed i forhold til at påtage sig ansvaret for en længerevarende leverance af brint. De ser kommunen, som en vigtig partner i det nye brintbusprojekt og vil derfor anbefale, at kommunen tager en mere aktiv rolle i forbindelse med at sikre den løbende brintleverance.

 

I relation til EU-projektet (JIVE) er der samtidig en række krav til produktionen af brinten, som kommunen, som partner i projektet, skal sørge for at overholde. Disse krav er f.eks., at brinten produceres på en miljørigtig metode, og at brint produceres på baggrund af grøn strøm. Idet Herning Kommune er partner i JIVE-projektet, så har kommunen større interesse i at sørge for, at disse parametre i videst mulig udstrækning overholdes.

 

En aftale om et brinttankanlæg og levering af brint vil skulle indeholde:  

 

 • Etablering af et brinttankanlæg på det valgte busdepot
 • Levering af brint
 • Servicering af brinttankanlægget
 • Nedtagning af brinttankanlægget efter endt kontrakt

 

Alle ovenstående faktorer skal indeholdes i en betaling pr. kg. brint. Dermed bør det samlet set ikke have økonomisk betydning, hvorvidt brinttankstation uddybes særskilt eller i det samlede bybusudbud.

 

Der er efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen foretaget følgende præcisering:

Brinttankanlægget udbydes særskilt, og dermed kommer Herning Kommune til at sikre sig en aftale med en leverandør, som får ansvaret samt risikoen for etablering af et brinttankanlæg samt den løbende levering af brint. Kontrakten vil være afhængig af, at der også indgås kontrakt vedrørende bybusserne, hvor 10 ud af 12 busser bliver brintbusser.

 

Fagudvalgets indstilling er justeret i overensstemmelse med præciseringen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at brinttankanlægget udbydes særskilt, og dermed kommer Herning Kommune til at sikre sig en aftale med en leverandør, som får ansvaret samt risikoen for etablering af et brinttankanlæg samt den løbende levering af brint.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Godkendelse af nyt bybusnet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

Medio 2019 udløber den nuværende bybuskontrakt med Arriva. Det er i den forbindelse besluttet, at udbudsgrundlaget for den nye kontrakt skal indeholde en option på 10 brintbusser samt bybusbetjening af det nye sygehus i Gødstrup.

 

Med baggrund i Teknik- og Miljøudvalgets behandling af høringsvar til nyt bybusnet på mødet den 28. april 2018, foreligger der et justeret forslag til et kommende bybusnet i Herning by.

 

Forvaltningen indstiller, at det nye bybusnet til godkendes.

Sagsfremstilling

Medio 2019 udløber nuværende bybuskontrakt med Arriva. Det er i den forbindelse besluttet, at udbudsgrundlaget for den nye kontrakt skal indeholde en option på 10 brintbusser samt bybusbetjening det nye sygehus i Gødstrup.

 

På baggrund af beslutningen har forvaltningen og Midttrafik i samarbejde med Rambøll udarbejdet en analyse af bybusnettet i Herning.

 

Analysen omfatter en kortlægning af det nuværende bybusnet samt forslag og anbefalinger til nye servicemål og principper for opbygning af et nyt bybusnet.

 

Hovedpunkter i anbefalingerne:

 

 • Bybuslinjerne rettes ud og forenkles, hvilket giver mere direkte og hurtige ruter
 • Samme rute ud og hjem
 • Kortere rejsetid og højere frekvens på de mest benyttede linjer
 • Forenkling af linjerne, så der ikke er så mange varianter med forskellige ruter
 • Busbetjening til det nye sygehus i Gødstrup medtages
 • Afstanden til stoppesteder i boligområder udvides til 600m (80% dækningsgrad)

 

Sagen har været behandlet på følgende møder i Teknik- og Miljøudvalget:

 

 • 14. august 2017, Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for analyse af mulighederne for nyt bybusnet og beslutter, at der skal udarbejdes forslag til et nyt bybusnet.
 • 22. januar 2018, Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for oplæg til ruterne i nyt bybusnet.
 • 19. februar 2018, justeringspunkter og alternative forslag til flere ruter forelægges Teknik- og Miljøudvalget, som fastlægger og godkender høringsforslag til nyt bybusnet som sendes i høring i perioden 5. - 25. marts 2018.
 • 23. - 24. april 2018, Byrådet fik en kort præsentation af sagen på Budgetkonferencen
 • 30.april 2018, det bearbejdede høringsmateriale forelægges Teknik og Miljøudvalget. Her fremkom ønsker om yderligere justeringer og tilpasning af enkelte linjer i bybusnettet (beskrives nedenfor). Resterende linjer besluttes fastholdt.

 

De indkomne høringssvar har resulteret i følgende justeringer af bybusnettet:

 

Hammerum:
I høringen var der stor utilfredshed med, at der ikke ville køre bybus igennem Hammerum. Derfor vil der i det nye net køre bybus ad en ny rute i Hammerum 1 gang i timen. Ruten betjenes af Birkruten, som betyder, at Birk kun vil have 1 afgang i timen. Udvalget har besluttet, at betjeningen af nyt boligområde i Hammerum Øst vil foregå i en prøveperiode på 2 år.

 

Industriområde Vest og MCH:
Ruten til industriområdet samt MCH fastholdes som fremlagt i høringen.

For at kunne tilbyde arrangementskørsel for kunder til/fra MCH i den kollektive trafik, er det lovgivningsmæssigt nødvendigt med en køreplan med fast ruteplan til/fra MCH.

Flexbus vurderes ikke at være et godt alternativ til jobpendlere (industriområdet) eller stoppesteder med en del kunder (Godthåbsvej og MCH).

I det nuværende bybusnet viser tællinger, at området har et lavt passagertal. Dog har stoppestedet ved MCH et stort passagertal. Med den fastlagte rute forventes det, at passagerantallet vil stige over ca. 2 år ud fra følgende punkter:

 

 • Fast køretid = 1 gang i timen, og 2 gange i timen i myldretid.
 • Direkte kørsel til og fra området.
 • På baggrund af projektet TransportNetværk Industri Vest vil det med det nye bybusnet ske en optimering af bussernes køretider i forhold til virksomhederne.
 • Betjeningen af Godthåbsvej i begge retninger.
 • Evt. overskydende køretid, hvis der køres direkte til MCH, er minimal og kan ikke anvendes på andre ruter

 

Ruten kan ikke køre samme rute ud og hjem pga. krydset Godthåbsvej/Messevejen, hvor det kun er muligt at køre højre ind og højre ud.

Der evalueres på behovet for betjening ud fra passagertal efter 2 år.

Aften- og weekendkørsel samt Kikkenborg-området foreslås betjent af flexbus.

 

 

 

Snejbjerg:

Snejbjerg bliver betjent som de øvrige byer (Tjørring, Gjellerup og Lind), hvor der skiftevis køres i hver retning.

 

Gullestrup:

Betjeningen af Gullestrup udvides til tre gange i timen på hverdage i dagtimerne og suppleret med ekstra afgange på søndage.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det nye bybusnet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Tommy Tønning udtrykker bekymring for anlægsudgifterne.

 

Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Regnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2009 hvert år lavet Grønt Regnskab, som består af Grønt Overblik samt en række temarapporter. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater, gode historier og aktiviteter, som behandles politisk og offentliggøres årligt inden sommerferien. Temarapporter er mindre fagrapporter for de enkelte områder, som udgør basis for sammenfatningen i Grønt Overblik. Regnskabet dækker både kommunale aktiviteter og kommunen som geografisk område – herunder borgere og erhvervsliv.

 

Forvaltningen anbefaler, at  Grønt Overblik 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Overblikket fortæller primært de gode historier og giver et overblik over udviklingen. Grønt Overblik kan ses på Herning Kommunes hjemmeside, men kan printes i et mindre oplag, hvis det ønskes.

 

Af særlig relevante historier og indsatser fra 2017 kan nævnes:

 

Fald i partikeluddeling fra transport på trods af flere kørte kilometer

Det skyldes sandsynligvis, at der kører færre lastbiler på vejene, og at selv om antallet af personbiler er øget, er motorerne blevet bedre og udleder mindre. Grunden til at der er færre lastbiler er ikke mindre godstransport, men snarere det færre antal lastbiler og flere modulvogntog, som effektiviserer godstransporten.

 

Landsbyenergi Herning - et treårigt samarbejdsprojekt

Da byrådet vedtog kommunens energistrategi i 2016, besluttede man efterfølgende at starte et lokalt energiprojekt. Projektet ”Landsbyenergi Herning” startede medio 2017 i samarbejde med landsbyerne Skarrild, Karstoft, Stakroge og Sandet og med Scanenergi som projektets fagpartner. ”Landsbyenergi Herning” skal inspirere borgerne til at energirenovere, spare energi og måske skifte deres oliefyr ud. Projektet er godt i gang med et meget fint samarbejde med borgerforeningerne i de fire landsbyer. Mere end 20 familier har fået eller er skrevet op til energitjek, og der har været afholdt stormøde og en lokal energimesse i Skarrild i foråret 2018.

 

 

God arealudnyttelse og bedre indskoling

Mange skoler har fællesarealer, der står tomme om morgenen og om eftermiddagen, og SFO´erne er tomme midt på dagen. Det koster penge, el, varme og CO2. Der hvor man har optimeret arealudnyttelsen er SFOer derfor rykket ind på skolen og børnehaven er flere steder rykket ind i de tidligere SFO-lokaler, som er blevet nyrenoveret.

 

Temarapporter 2017 bliver udarbejdet for de forskellige områder. Flere af rapporterne udarbejdes tværfaglig. Rapporterne er ud over at danne baggrund for Grønt Overblik, et redskab for fagområderne til at arbejde bedst muligt for målopfyldelse på baggrund af status og udvikling. Flere rapporter bruges af afdelingerne som en årsberetning, eller for DRIFTS vedkommende en miljøledelsesrapport. Temarapporterne er mere nuancerede og dybtgående end Grønt Overblik.

Temarapporterne er op til politisk godkendelse tilgængelige på intra: På tværs / Koncerninfo / Grøn kommune.

Efter politisk godkendelse vil temarapporterne være tilgængelige via kommunens hjemmeside.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Grønt Overblik 2017 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-4-17 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til ny strategi for klimatilpasning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Marius Reese

Sagsresume

Den første klimatilpasningsstrategi i Herning Kommune dannede grundlag for den første klimatilpasningsplan, som havde til formål at lave en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i og omkostninger ved oversvømmelser i byområder.

 

Den nye strategi for klimatilpasning, vil fremadrettet være udgangspunkt for fortsat at tænke udfordringen med klimatilpasning ind i både eksisterende byområder, i den fremtidige planlægning og byudvikling samt i natur- og landområder i kommunen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til ny strategi for klimatilpasning godkendes, samt sendes til orientering i Byplanudvalget

Sagsfremstilling

I 2013 udarbejdede Herning Kommune og Herning Vand A/S den første klimatilpasningsstrategi, som dannede grundlag for den første klimatilpasningsplan, som blev vedtaget i 2014, som et tillæg til kommuneplanen. Hovedformålet med planen var at lave en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i kommunen og skabe et overblik over og prioritere indsatsen. Planen udpegede 17 oplande, hvor der både var størst risiko for oversvømmelse, og hvor der ville være de største omkostninger ved en oversvømmelse. I tiden efter klimatilpasningsplanen er klimaløsninger påbegyndt indarbejdet i både lokalplaner og ved nye kommunale byggeprojekter som f.eks. Tjørring Skole og Fuglsangsø Centret.

 

Grønne tage og vejbede på Fuglsangsø Centret

 

Desuden er der i samarbejde med Herning Vand A/S etableret en række såkaldte KLIT-projekter (KLImaTilpasning). Formålet med disse var at minimere risikoen for oversvømmelser langs Herningsholm Å. Eksempelvis er KLIT 1 et bassin som ligger i Birk. Et andet eksempel er KLIT 3, klimasøen i Lillelund Engpark og KLIT 5, hvor der er undersøgt muligheden for at minimere afledningen af vand til Herningsholm Å. Der er igangsat et arbejde med helhedsplan for vandhåndtering i Herningsholm Å.

 

Den nye strategi for klimatilpasning

Med opmærksomhed på, hvor indsatser til klimatilpasning giver mest værdi, lægger den nye strategi grundstenen og viser vejen både i forhold til kommunens fremtidige planlægning i byer og landområder, og i forhold til de eksisterende byer og landområder.

 

Strategien sætter fokus på muligheder og udfordringer ved klimaforandringer. Den sætter samtidig en retning for, hvordan udfordringerne bliver vendt til nye muligheder og forebyggelse mod oversvømmelser.

 

Strategien tager udgangspunkt i tre overordnede temaer:

 • Regnvand på landet og i vandløb
 • Regnvand i byen
 • Grundvandet stiger 

 

Der foreslås anvendt 5 virkemidler til opfyldelse af strategiens mål:

 • Klimatilpasset planlægning
 • Regnvand og spildevand hver for sig
 • Håndtering af skybrudsregn
 • Lokal afledning af regnvand (LAR)
 • Klimatilpasning og grundvand

 

Efter vedtagelse af strategien skal der udarbejdes en handlingsplan for de forskellige indsatser, som f.eks. helhedsplanen for Herningsholm Å jf. pkt. 92 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. april 2018.

 

Forslaget til ny strategi for klimatilpasning sendes til orientering i Byplanudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslaget til ny strategi for klimatilpasning godkendes,

 

at forslaget til ny strategi sendes til orientering i Byplanudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Indtægtsbevilling til midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilbagemeldinger fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til ansøgninger om midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Der er bevilget støtte til to projekter og afslag på et tredje projekt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 19. marts 2018 blev Forebyggelsesudvalget orienteret om, at Herning Kommune har søgt om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse til fire projekter:

 

1. Lægepraksis i Herning By (0-ydernumre, det vil sige opstart af ny lægeklinik uden patienter).

Der er søgt om 300.000 kr. til indkøb af nødvendigt udstyr til lægeklinikken.

 

2. Satellitpraksis i Haderup under Lægerne i Sunds. Region Midtjylland er medansøger, men tager forbehold for politisk godkendelse af etablering af satellitten.

Der er søgt om 300.000 kr. til indkøb af udstyr.

 

3. Fremtidens Folkesundhedshus.

Der er søgt om 0,5 mio. kr. til konceptudvikling.

 

4. Læge- og sundhedshus i Sdr. Felding.

Herning Kommune og Region Midtjylland har i fællesskab søgt om 7 mio. kr. til køb af byggegrund og etablering af læge- og sundhedshus.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har i brev af 7. maj 2018 meddelt, at Herning Kommune er bevilget de ansøgte beløb i forhold til lægepraksis i Herning By og Satellitpraksis i Haderup, men har fået afslag på midler til konceptudvikling af Fremtidens Folkesundhedshus.

 

Der er ikke afgivet svar i forhold til ansøgningen om midler til læge- og sundhedshus i Sdr. Felding.

 

Sundheds- og Ældreministeriets skrivelse om det bevilgede tilskuds størrelse, betingelser og hvilke aktiviteter tilskuddet må anvendes til samt skrivelse vedrørende tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor/institutionens regnskabsansvarliges accept af Sundheds- og Ældreministeriets betingelser er vedlagt som bilag. Heraf fremgår blandt andet, at tilskuddet skal være fuldt opbrugt inden 31. december 2018, og at der ved projekternes afslutning skal afrapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet om projektets gennemførelse og resultater.

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at der bevilges indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til serviceområde 19 i 2018 på 300.000 kr. til etablering af lægepraksis i Herning By og 300.000 kr. til etablering af satellitpraksis i Haderup.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation til byudvikling

Beslutning


 

Sagsnr.: 03.10.02-P35-2-15 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Køb af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-2-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom i Sunds

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-23-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Salg af areal i Vildbjerg

Beslutning


 

Sagsnr.: 04.08.10-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Samarbejdsaftale

Beslutning