Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 81.01.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om Danmarks Lærerforenings forslag vedr. ledige lærere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Lærerforeningen har fremsat forslag om at ansætte unge lærerstuderende i folkeskolen på dagpenge som undervisningsassistenter.

 

Udvalgsmedlem Johs. Poulsen har ønsket drøftet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, har på foreningens vegne i dagspressen og på landsdækkende TV fremsat forslag om, at der etableres forsøg landet over, hvor der tages tiltag til at hjælpe de nyuddannede lærere, der ellers har udsigt til langtidsarbejdsløshed. Antallet af lærerstillinger i folkeskolen er på landsplan faldet med 8 % inden for de senere år. Nyuddannede lærere har derfor forventelig ringe mulighed for at opnå en fast lærerstilling, som beskæftigelsessituationen pt. ser ud i den nærmeste årrække frem i tiden. Danmarks Lærerforening har tilkendegivet, at man er parat til at tænke meget utraditionelt for at bedre beskæftigelsesudsigten for nyuddannede lærere. De nyuddannede lærere kan ansættes som undervisningsassistenter, hvor dagpengene omregnes til arbejdstimer svarende til, hvad en nyuddannet lærer tjener. Ifølge Lærerforeningens beregning svarer det til, at den unge kan arbejde 20 timer om ugen som undervisningsassistent i folkeskolen.

 

Børn- og Ungeforvaltningens Center for Børn og Læring (CBL) oplyser, at der har været en indledende kontakt med Herningegnens Lærerforening, der vil gå positivt ind i et samarbejde med CBL om at lave en konkret aftale, herunder med mulighed for at inddrage de erfaringer, der er fra mentorprojektet 50+ i Herning Kommune.

 

Eventuelle bemærkninger fra Beskæftigelsesafdelingen vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Sagen er drøftet.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget finder forslaget principielt spændende. Hvis der lokalt kan aftales en model, der kan godkendes ministerielt, er udvalget indforstået med, at Herning Kommune er forsøgskommune. Der arbejdes konkret videre med at beskrive en mulig "Herning-model", der i udgangspunktet er udgiftsneutral. Modellen forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget, der tager stilling til mulig ministeriel ansøgning .  

 

 

Sagsnr.: 27.57.04-A30-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Udpegning af medlem til bestyrelsen for Langvadbjerg Fonden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Landsforeningen Autisme, Kredsforening Midt - Vest, har stiftet en fond og ønsker, at Herning Byråd fremover udpeger et medlem af fondens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Langvadbjerg Fonden "har til formål at eje, udleje og i øvrigt drive faste ejendomme, p.t. ejendommen Langvadbjerg, matr. nr. 2v m. fl. Snejbjerg By, Snejbjerg, beliggende Ringkøbingvej 108 A, 7400 Herning. Derudover har fonden til formål at sikre og fremme viden om autisme med foreløbigt udgangspunkt i hovedbygningen på Langvadbjerg."

 

Fondens kapital er et kontant indskud fra stifteren.

 

Bestyrelsen består af 7 personer, heraf 3 udpeget af stifteren, og et medlem udpeget af henholdsvis Ikast-Brande byråd (Birthe Sørensen (A)), Struer Byråd (Grethe Hestbech (F)) og Herning Byråd. Disse 6 udpegede udpeger sammen en advokat, der er det 7. medlem. Udpegningen gælder i 4 år og udløber efter årsmødet, der holdes årligt inden 15. marts. Den kommunale valgperiode følges således ikke. Der kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder økonomi, jura og ejendomsdrift.

 

Venstres gruppe indstiller med forbehold for Byrådets beslutning en udpegning af Anne Marie Søe Nørgaard.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at Herning Kommune fremover udpeger til fonden som ansøgt, alternativt at anmodningen afvises.  

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

 

at Herning Kommune fremover udpeger til fonden som ansøgt,

 

at Anne Marie Søe Nørgaard (V) udpeges som kommunens repræsentant.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-12 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetforslag 2013-2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budgetforslag for budgetperioden 2013-2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område fremsendes til behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling

Materialet består af følgende:

 

Indsatsområder

Driftsbemærkninger

Ændringsskemaer

Takstoversigt

 

Jf budgetproceduren for 2013 behandler fagudvalgene deres respektive budgetforslag for 2013-2016 inden disse indgår i det samlede budgetforslag, som fremsendes til orientering på byrådsmødet i juni 2012.

Økonomi

Budgetforslaget er udarbejdet med det afsæt at holde det indenfor den af Økonomi- og Erhvervsudvalget afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år.  


Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2012 samt overslagsårene 2013-2016. Budget 2013 – som vedtaget ved budget 2012-2015 - danner således grundlag for budgetforslaget for 2013-2016.
Budgetforslaget 2013-2016 er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne.
 
Rammerne og budgetforslaget er anført i 2012-prisniveau.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev der i 2013 budgetforslaget indarbejdet effektiviserings/afbureaukratiserings pulje (Gensidighedsaftalen) på 12,5 mio. kr. Puljen er delvis udmøntet i forslaget. Udestående er udmøntning af gensidighedsaftalen for 2013 på 1,5 mio. kr.

 

Udfordringer: 

I forbindelse med budgetlægningen er der konstateret nogle ubalancer grundet blandt andet drift af KMD-systemer, manglende opkrævning af fakturagebyrer, lægeerklæringer, mindreindtægt ved salg af ejendomsoplysninger, TDC-aftaler m.v. I alt er der til ovennævnte forventede merudgifter på anslået mellem 5-6 mio. kr., idet særligt KMD og TDC posterne er vanskelige at vurdere.

 

Som udgangspunkt forsøges udfordringerne håndteret indenfor budgetrammen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget udtrykte på mødet den 16. april vedr. budget 2013 ønske om, at administrationen i 2013 fokuserer en del af indsatsen på:
 
Events
Herning som uddannelsesby

Spinn off muligheder ved Gødstrup
 
Samtidig ønskede Økonomi- og Erhvervsudvalget konkret at understøtte dette med finansieringskraft i størrelsesordenen 2 mio. kr. Dette er indarbejdet i budgetforslaget.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetforslaget for 2013-2016, herunder indsatsområderne, godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved udvalgets behandling af sagen.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-7-12 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger forårsopfølgningen/forventet regnskab for 2012 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2012.

Økonomi

Drift: 
Det forventede regnskab for 2012 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde fremgår af nedenstående tabel.
 
Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2012 fordelt på serviceområder: 

 

[image]

 

Som det fremgår af tabellen forventes der en lille afvigelse på Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn, hvilket skyldes at færre institutioner end forudsat indbetaler husleje.
 
Afgivelsen på serviceområde 20 forventes at beløbe sig til 37,5 mio. kr.
 
Mindreforbruget skyldes bl.a. at den afsatte ”budgetbuffer” på 40,0 mio. kr. og budgettet/puljen til selvforsikringer på ca. 3 mio. kr. ikke forventes at blive brugt.
 
Modsat forventes der merudgifter på 1,7 mio. kr. på Børn og Unge. Dette skyldes dels, at igangsatte projekter i 2011 er fortsat ind i 2012, og at udgifterne først afholdes i 2012. Der skal i 2012 igangsættes en fællesanalyse på det specialiserede område (politisk godkendt). Desuden der skal implementeres et nyt IT-system og igangsættes nogle nye projekter for børn og unge.
 

Vedr. OPB forventes dels mindreindtægter stammende fra ophævelsen af fakturagebyret, merudgifter til KMD samt TDC, i alt ca. 5,3 mio. kr. Der arbejdes med kompenserende besparelser, idet den del af merudgifterne, der vedr. gebyrerne evt. kan finansieres af overførte midler fra 2011.  


På Social, Sundhed og Beskæftigelse forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Dette skyldes dels slutafregning vedr. Falck-projektet samt overførte midler vedr. ”Ny chance til unge”. Endelig skal den sidste del anvendes til merudgifter til KMD, løn/feriepenge i forbindelse med fratrædelse samt overtagelse af IT-udstyr fra AMS.
 
Såfremt den samlede budgetopfølgning viser, at der ikke er råderum til merforbruget, skal der anvises kompenserende besparelser.
 
Der ønskes en budgetomplacering fra Serviceområde 15 til serviceområde 20 i forbindelse med ansættelse af Bymidtekoordinator i forbindelse med brug byen.  

Anlæg: 
Det forventede regnskab for 2012 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde fremgår af nedenstående tabel.
 
Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2012 fordelt på serviceområder: 

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på 49,3 mio. kr. i 2012. Der er overført en mindreindtægt fra 2011 til 2012 på 16,0 mio. kr. Denne indtægt forventes ikke at kunne realiseres i 2012. Byrådet har den 6. marts 2012 (pkt. 86) besluttet, at byggemodningsprojekter for 7,4 mio. kr. afventer igangsættelse og derfor ikke er frigivet til de angivne formål. Styregruppen for byggemodning peger på, at dette beløb kan indgå i finansiering af den manglende indtægt på jordforsyningsområdet. Der resterer herefter 8,6 mio. kr. i forventet urealiseret indtægt. Finansiering af beløbet afventer kommende budgetopfølgninger i 2012.  

 

Det samlede merforbrug skal ses i lyset af, at der fra 2011 til 2012 overføres beløb minimum af samme størrelse.
 
FINANSIERINGSDELEN: 
På nuværende tidspunkt forventes samlede merindtægter/mindreudgifter på i alt 52,3 mio. kr.
 
Afvigelsen skyldes i væsentlighed:

 • Nettolåneoptagelsen vedr. kvalitetsfondsprojekter og ældreboliger forventes at blive ca. 50 mio. kr. større end vedtaget budget. Det skyldes, at der overføres anlægsmidler fra 2011 til 2012, som forventes forbrugt i 2012

 • Renteindtægter og renteudgifter udviser en netto merindtægt på 8,9 mio. kr.

 • Indskud i Landsbyggefonden – 2,0 mio. kr. mindre end forudsat (tidsforskydning)

 • Afdrag på optagne lån – 1,2 mio. kr. mindre end forudsat

 • Pulje til buffer (modsat SO 20) – mindreindtægt på 6,6 mio. kr.

 • Skatter – netto mindreindtægter på 3,3 mio. kr. Der forventes mindreindtægter på 6,0 mio. kr. vedr. grundskyld. Dette skyldes, at der tidligere blev beregnet grundskyld af det laveste beløb af enten grundværdien fratrukket fradrag for forbedringer eller grundskatteloftet. Efter lovændringen fratrækkes fradrag for forbedringer i grundskatteloftsværdien, og da fradraget i nye udstykninger ofte er større end den beregnede grundskatteloftsværdi, bliver beløbet negativt og der beregnes ingen grundskyld. Modsat forventes merindtægter på 3,0 mio. kr. vedr. dødsbobeskatning og dækningsafgiftens forskelsværdi.

 

Generelt: 
Overførsler fra 2011 til 2012, godkendt i Byrådet den 08. maj 2012, indgår ikke i denne opgørelse.
 
Øvrigt: 
Byrådet godkendte den 13. december 2011 udmøntning af tiltag i forlængelse af budgetforliget, herunder nye indkøbsaftaler i ”12 by regi”.
Der er p.t. indgået 6 nye aftaler, som medfører samlede besparelser på 1,2 mio.kr. i 2012 og 1,356 mio. kr. fra 2013. Nærmere specifikation fremgår af bilaget.

 

Aftenskolerne skal have udskiftet dele af IT-systemerne. OPB skal bidrage med kr. 54.000 til dette projekt. Der søges derfor om omplacering af kr. 54.000 fra SO 20 til SO 15.

 

I forbindelse med overførselsadgangen mellem 2011 og 2012, blev der på serviceområde 20, funktion 06.45.50 Administrationsbygninger overført et beløb på 900.000 kr. I dette beløb indgår et beløb på 550.000 kr. til ombygning (herunder genopretning af skæve gulve) af lokaler på Rådhuset, indkøb af ny varmeveksler og vandvarmer 170.000 kr. samt 74.000 kr. til renovering af toiletter ved byrådssal. Det vurderes at opgaverne har karakter af anlæg, og på den baggrund søges disse overført til anlæg fra drift.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,
at der omplaceres 0,501 mio. kr. fra Serviceområde 15 til Serviceområde 20 til ansættelse af Bymidtekoordinator,
at der meddeles tillægsbevillinger til udmøntning af de nye indkøbsaftaler i henhold til bilag,
at der omplaceres kr. 54.000 fra SO 20 til SO 15 vedr. udskiftning af IT-udstyr på aftenskoleområdet,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2012 til dækning af diverse rådhusrenoveringer med 900.000 kr. til Serviceområde 20 nyt sted  nr. Beløbet finansieres af overførsel fra 2011 til 2012 på rådhusdriften.  

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.
 
Thomas Herskind var til stede ved udvalgets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-6-12 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - for det samlede kommunale område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender hermed budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (forårsopfølgningen) for det samlede kommunale område til behandling og godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2012. Redegørelsen for resultatet af budgetopfølgningen følger den kendte resultatopgørelse, jf. bilag 1.


Den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 161,1 mio. kr. Det er en positiv afvigelse på 33,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

 

I relation til sanktionslovgivningen (målt op imod det vedtagne budget) forventes et samlet resultat på servicedriftsudgifterne på 3.471 mio. kr. Dermed forventes en positiv afvigelse (mindreforbrug) på 52,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Heri indgår den budgetlagte buffer på 40 mio. kr. Hvis der ses bort fra budgetbufferen forventes et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

 

På anlæg forventes et forbrug på 423,7 mio. kr., hvilket svarer til, at hele det oprindelige budget og overførslerne bruges.

 

Tidligere års erfaringer har vist, at der typisk overføres op til 100 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. På nuværende tidspunkt efter årets første tre måneder er der forbrugt 6,8% i forhold til forventet regnskab. På den baggrund er det den overordnede vurdering i forbindelse med denne budgetopfølgning, at der også i 2012 vil blive søgt overført et betydeligt beløb til 2013.

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på 49,3 mio. kr. i 2012. Der er overført en mindreindtægt fra 2011 til 2012 på 15,9 mio. kr. Denne indtægt forventes ikke at kunne realiseres i 2012.


Det samlede resultat af drift og anlæg viser et forventet resultat på -302,9 mio. kr., hvorved resultatet afviger med et merforbrug på 86,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet kan primært tilskrives de overførte midler fra 2011, der endnu ikke er indregnet i det korrigerede budget, men som er med i vurderingen af regnskabet.

 

Finansieringen viser en forventet merindtægt/mindreudgift på netto 52,3, der primært skyldes, at nettolåneoptagelsen vedr. kvalitetsfondsprojekter og ældreboliger forventes at blive ca. 50 mio. kr. større end vedtaget budget. 

 

Samlet set forventes et likviditetstræk på 51,5 mio kr., hvilket er 38,5 mio. kr. mere end oprindelig budgetlagt.

 

Nedenfor gennemgås de forskellige indtægts- og udgiftsområder. En detaljeret gennemgang af regnskabsoversigt samt resultatopgørelser for alle drifts-, anlægs- og finansieringskonti fremgår af vedlagte bilag 2-4. For en mere udførlig gennemgang af budgetopfølgningerne for de enkelte udvalg henvises til udvalgenes egen behandling af sagerne.

 

Indtægter
Der forventes netto mindreindtægter på 3,3 mio. kr. Heri er hovedposterne mindreindtægter på 6,0 mio. kr. vedr. grundskyld, mens der modsat forventes merindtægter på 3,0 mio. kr. vedr. dødsbobeskatning og dækningsafgiftens forskelsværdi.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2012 på udvalgenes opfølgninger fremgår af bilag 2. På driftssiden forventes i regnskab 2012 et mindreforbrug på 27,9 mio. kr., jf. tabel 1. 

 

Tabel 1: Driftsudgifter, udvalgsopdelt (bemærk tabellen er eksl. forsyningsvirksomhed)

[image]

 

Som det fremgår af tabellen forventes merforbrug i Teknik- og Miljøudvalget samt Børn- og Familieudvalget. Merforbrugene skal ses i lyset af de overførte midler, idet de pågældende udvalg forudsætter, at dele af de overførte driftsmidler anvendes.

 

Det gør sig også gældende for Økonomi- og Erhvervsudvalget, når der ses bort fra den budgetterede buffer på 40 mio. kr. til at imødegå sanktionsloven. For Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget vedrører merforbrugene hhv. overførselsudgifter og udgifter vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering, der ikke er underlagt sanktionslovgivningen.

 

Social- og Sundhedsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 22,9 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. på serviceområde 13 Handicap og Psykiatri samt et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. på serviceområde 18 Sundhed og Ældre. I det forventede regnskab er indeholdt forbrug af centrale overførsler fra 2011 med i alt 3,9 mio. kr., hvormed et mere retvisende resultat for serviceområdet er et mindreforbrug på 17,9 mio. kr.

 

Det forventede mindreforbrug i 2012 skal ses i lyset af dels den varige effekt af 2011-mindreforbruget modregnet merudgift til friplejehjem på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og dels sparede afdrag på 2010-gæld på både Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre som følge af, at gælden er afviklet i 2011. Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at emnerne i forbindelse med forårsopfølgningen håndteres som følger:

 • Rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre korrigeres i 2012 for varig effekt af 2011-mindreforbruget svarende til 18 mio. kr. og samtidig for merudgift på 9,5 mio. kr. vedrørende friplejehjem, hvormed der sker samlet reduktion på 8,5 mio. kr. i 2012.

 • Der modregnes ikke i korrektionen vedrørende friplejehjem kapacitetstilpasning af egne pladser i 2012, idet der endnu ikke er truffet politisk beslutning om, hvorledes tilpasningen skal ske. Emnet indgår i budgetlægningen for 2013. Såfremt de tiltag, der iværksættes, får effekt allerede i 2012, revurderes sagen.

 • Der foretages ikke på nuværende tidspunkt korrektioner i forhold til de sparede afdrag. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at prioritere midlerne til udviklingstiltag på de to serviceområder med henblik på fremadrettet optimering.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser skyldes lovændringer på kontanthjælpsområdet, der påvirker de gennemsnitlige udgifter pr. kontanthjælpsmodtager, samt et stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Dermed er de væsentligste afvigelser inden for det budgetgaranterede område.

 

I det forventede regnskab er de økonomiske konsekvenser af planen til forandring af beskæftigelsesindsatsen indregnet (10 mio kr i 2012). Den endelige opfølgning på reduktions- og afviklingsplanen (7,8 mio. kr. besluttet i forbindelse med efterårsopfølgningen 2011) sker i forbindelse med halvårsregnskabet.

 

For Kultur- og Fritidsudvalget vedrører mindreforbruget 1,2 mio. kr. på bibliotekerne.  

 

På Forebyggelsesudvalgets område vedrører merforbruget primært den aktivitetsbestemte medfinansiering, der ikke er underlagt sanktionslovgivningen. I den forbindelse bemærkes det, at der med overførslerne fra 2011 bl.a. vil blive overført et yderligere merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2011. Beløbet blev besluttet overført i forbindelse med efterårsopfølgningen 2011 i forventning om, at der sker efterregulering af området i forbindelse med økonomiaftalen. Beløbet vil blive revurderet i forbindelse med halvårsregnskabet.

 

Sanktionslovgivning
En opgørelse af servicedriftsudgifterne fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen forventes et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne på 52,7 mio. kr., hvorved kommunen under ét ikke står til at overskride den udmeldte ramme. Ses der bort fra den budgetlagte buffer på 40 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 12,7 mio. kr.
 
Tabel 2: Opgørelse af servicedriftsudgifter
[image] 

Anlæg

På anlægssiden (eksklusiv jordforsyning og renovation) forventes et resultat på 423,7 mio. kr., jf. tabel 3. Dermed forventes det, at anlægsområdet inklusiv overførsler balancerer i 2012, idet alle de overførte midler forventes anvendt

 

Tabel 3: Anlægsudgifter, udvalgsopdelt

[image]

 

Erfaringen fra tidligere år har vist overførsel af ubrugte anlægsmidler i et omfang på 100 - 150 mio. kr. i perioden 2008 og 2011. Set i lyset af den lave forbrugsprocent målt i forhold til forventet regnskab på 6,8 % efter 1. kvartal er det den overordnede vurdering, at der også i år vil blive søgt overført et betydeligt beløb på anlægsområdet.

 

Jordforsyning
På jordforsyningsområdet forventes en netto mindreindtægt/merudgift på 7,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, jf. tabel 4. 

 

Tabel 4: Jordforsyning, køb/salg af jord

[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes realiserede indtægter (salg af jord) svarende til det vedtagne budget på 49,3 mio. kr. i 2012. Der er overført en mindreindtægt fra 2011 til 2012 på 15,9 mio. kr. Denne indtægt forventes ikke at kunne realiseres i 2012.

 

Byrådet har den 6. marts 2012 (pkt. 86) besluttet, at byggemodningsprojekter for 7,4 mio. kr. afventer igangsættelse og derfor ikke er frigivet til de angivne formål. Styregruppen for byggemodning peger på, at dette beløb kan indgå i finansiering af den manglende indtægt på jordforsyningsområdet. Der resterer herefter 8,6 mio. kr. i forventet urealiseret indtægt. Finansiering af beløbet afventer kommende budgetopfølgninger i 2012.

 

Finansiering

På nuværende tidspunkt forventes samlede merindtægter/mindreudgifter på i alt 52,3 mio. kr.

 

Afvigelsen skyldes i væsentlighed:

 • Nettolåneoptagelsen vedr. kvalitetsfondsprojekter og ældreboliger forventes at blive ca. 50 mio. kr. større end vedtaget budget. Det skyldes, at der overføres anlægsmidler fra 2011 til 2012, som forventes forbrugt i 2012

 • Renteindtægter og renteudgifter udviser en netto merindtægt på 8,9 mio. kr.

 • Indskud i Landsbyggefonden – 2,0 mio. kr. mindre end forudsat (tidsforskydning)

 • Afdrag på optagne lån – 1,2 mio. kr. mindre end forudsat

 • Pulje til buffer (modsat SO 20) – mindreindtægt på 10,0 mio. kr.

 • Skatter – netto mindreindtægter på 3,3 mio. kr. Der forventes mindreindtægter på 6,0 mio. kr. vedr. grundskyld. Dette skyldes, at der tidligere blev beregnet grundskyld af det laveste beløb af enten grundværdien fratrukket fradrag for forbedringer eller grundskatteloftet. Efter lovændringen fratrækkes fradrag for forbedringer i grundskatteloftsværdien, og da fradraget i nye udstykninger ofte er større end den beregnede grundskatteloftsværdi, bliver beløbet negativt og der beregnes ingen grundskyld. Modsat forventes merindtægter på 3,0 mio. kr. vedr. dødsbobeskatning og dækningsafgiftens forskelsværdi.

 

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til at ændre i forventningen til at likviditeten - opgjort efter kassekreditreglen - vil ende på et niveau på 350-400 mio. kr. ultimo året.

 

Bevillingsmæssige ændringer

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger (omplaceringer mellem serviceområder):  

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Bevillingsmæssige ændringer vedr. bibliotekernes projekter og bevillinger er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. april 2012, jf. økonomiskema på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 21. maj 2012. Heri indgår følgende ændringer:

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 1,167 mio. kr. i 2012 og 0,601 mio. kr. i 2013 fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker til 5 konkrete udviklingsprojekter, dog modsvares indtægterne af tilsvarende udgifter.

 • Herudover giver den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen en merindtægt på 1,863 mio. kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift.

 • I forbindelse med budgetopfølgningen omplaceres budgetbeløb på 41.000 kr. vedr. vedligeholdelse af anlægget i Vildbjerg (Vildbjerglund) fra Serviceområde 15, Kultur, til Serviceområde 04, Natur og Grønne Områder, hvor det naturligt hører under.

 
Teknik- og Miljøudvalget

 • I forbindelse med organisationstilpasningen i Teknik og Miljø er flere opgaver blevet flyttet fra serviceområde 05 Miljøforanstaltninger til serviceområde 04 Grønne områder, hvorfor der er behov for at overføre en del af driftsbudgettet fra serviceområde 05 til serviceområde 04, i alt 240.000 kr.

 • På anlægsområdet er der behov for omplacering mellem stednumre uden serviceområde 01 Byggemodning, jf. økonomiskema på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 29. maj 2012.

 • I lighed med at budgetrammen for 2013 korrigeres på Teknik- og Miljøudvalgets område for manglende P-afgift på 4,2 mio. kr. på serviceområde 09 Trafik. Tillægsbevillingen finansieres via kassen.

 • Der anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Serviceområde 3 Kommunale ejendomme til renoveringsarbejde på Sjællandsgade 118 på 0,52 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af afsat beløb til Tjørringhus på SO 16 Børn og unge. Renoveringen medfører en huslejestigning på ca. 20.000 kr., som der er 100% statsrefusion på.

 
Børne- og Familieudvalget

Der anmodes om flytning af funktion 05.25.10 fra SO 12 til SO 10, hvor området administreres i dag. Vedtaget budget 2012 udgør 1,8 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget

I lighed med budgetrammen for 2013 korrigeres på Social- og Sundhedsudvalgets område for "baseline" og friplejehjem på serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Vedrørende "baseline" nedskrives området med 18,0 mio. kr., mens der kompenseres for bruttoudgift vedr. friplejehjem på 9,5 mio. kr. Netto reduceres området med 8,5 mio. kr., der tilgår kassen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der omplaceres 0,501 mio. kr. fra Serviceområde 15 til Serviceområde 20 til ansættelse af Bymidtekoordinator

 • Der meddeles tillægsbevillinger til udmøntning af de nye indkøbsaftaler i henhold til bilag under ØKEs egen budgetopfølgning.

 • Der omplaceres kr. 54.000 fra SO 20 til SO 15 vedr. udskiftning af IT-udstyr på aftenskoleområdet,

 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2012 til dækning af diverse rådhusrenoveringer med 900.000 kr. til Serviceområde 20 nyt sted nr. Beløbet finansieres af overførsel fra 2011 til 2012 på rådhusdriften.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at  budgetopfølgningen tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsændringer/budgetomplaceringer, jf. sagsfremstillingens afsnit om bevillingsmæssige ændringer.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 
Thomas Herskind var til stede ved udvalgets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.34.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Godkendelse af optagelse af lån

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -Jan Knudsen, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Kommune har i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet at lånefinansiere kvalitetsfondsprojekter.

 

Lånet skal nu hjemtages.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 23. august 2011 meddelt Herning Kommune en lånedispensation på 102,2 mio. kr. i 2012 til anlæg på kvalitetsfondsområdet (skole-, daginstitutions-, ældreområdet). Lånedispensationen er givet til konkrete projekter/områder, og det må forventes, at lånedispensationen vil blive reduceret forholdsmæssigt, hvis investeringerne ikke gennemføres. Projekterne omfatter blandt andet skolerenovering påbudt af Arbejdstilsynet, Tjørring og Snejbjerg skole og Fuglsangtoft.  

I henhold til bevillingsreglerne skal Byrådet give en særskilt bevilling til låneoptagelsen, tilsvarende de samme regler som ved frigivelse af anlægsbevillinger.

 

Låneoptagelsen forventes at ske hos Kommune Kredit, der på nuværende tidspunkt tilbyder de mest fordelagtige lånevilkår.

 

Det anbefales, at der optages et variabelt forrentet annuitetslån med en hovedstol på 102 mio. kr. med en løbetid på 20 år.  Lånet udbetales til kurs 100.

 

Rammerne for gældsplejen er fastlagt i den Finansielle Politik for Herning Kommune.

Det fremgår af politikken,  at maksimalt 80% af gælden må være fast forrentet og de resterende 20% variabelt forrentet, hvilket faktisk er den aktuelle fordeling på lånene hos Kommune Kredit før optagelsen af det nye lån.

 

Det fremgår videre af den finansielle politik, at kommunen kan indgå aftale om renteswap i forbindelse med omlægning fra variabel rente til fast rente.

 

Det anbefales, at der tilknyttes en aftale om fast rente via renteswap på 47 mio. kr. af lånet og med en løbetid på 10 år.  Den resterende del af lånet vil reelt blive variabelt forrentet.  

Herefter er den samlede gæld til Kommune Kredit fordelt med 65% fastrente og 35% variabel rente. Idag er 80% af gælden er fastforrentet.

 

Formålet er at opnå en fordelagtigere samlet forrentning, idet vores rådgivere har stillet forslaget om en anden fordeling med mere variabel.   

 

Alternativet til at indgå en renteswap er at optage to lån med hhv. fast og variabel rente. Det viser sig imidlertid, at det er muligt af opnå en lavere forrentning på den faste rente ved at indgå en swapaftale. Og der er ingen forskel i risikoen.

 

Der er tidligere hjemtaget en indikation på renten, der viser en variabel rente på ca. 0,57% og en fastrente på ca.1,70% via renteswap.  Det endelige niveau fastlægges først når aftalerne bliver endelig indgået.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at  det godkendes, at der optages et variabelt forrentet annuitetslån med en hovedstol på 102 mio. kr. hos Kommune Kredit og med en løbetid på 20 år,

 

at  der tilknyttes en aftale om fast rente via renteswap på 47 mio. kr. af lånet og med en løbetid på 10 år.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-447-09 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Tilbagebetaling af fakturagebyrer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med balanceplanen for budget 2011 blev det besluttet at opkræve en takst på kr. 5,00 i faktura gebyr vedr. tilbagevendende fakturaer. Via Statsforvaltningens opmærksomhed på et tilsvarende gebyr i Silkeborg Kommune, bliver Herning Kommune af Tilsynet anmodet om at redegøre for, om kommunen anvender et tilsvarende gebyr, som i Silkeborg.
 
Dette bekræfter vi overfor Tilsynet, og vi oplyser samtidig, med baggrund i Tilsynets udtalelse til Silkeborg Kommune, at vi ophører med at påligne gebyret primo marts, jf. Byrådet den 6. marts 2012. 


Statsforvaltningen Midtjylland har modtaget Herning Kommunes udtalelse af 28. februar 2012, hvoraf det fremgår, at kommunen er ophørt med at opkræve administrationsgebyrer på alle opkrævningsområder.
 
Tilbage står rent praktisk spørgsmålet om tilbagebetaling af de uretsmæssigt modtagne gebyrer. Der er udarbejdet en administrativ smidig model for tilbagebetaling til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med balanceplanen for budget 2011 blev det besluttet at påligne en takst på kr. 5,00 i faktura gebyr vedr. tilbagevendende fakturaer. Der er tale om et gebyr som skal dække de omkostninger, der er forbundet med at danne, fremsende og registrere betalingerne mv. herunder betaling til PBS.
 
Gebyret er budgetlagt med 1 mio. kr. fra 2011, svarende til en vurdering af 200.000 fakturaer.
 
Der er i 2011 opnået en indtægt på ca. 0,6 mio. kr., idet gebyret dels ikke har været pålagt i hele 2011, dels har der været færre fakturaer end forudsat.
 
Via Statsforvaltningens opmærksomhed på et tilsvarende gebyr i Silkeborg Kommune, bliver Herning Kommune af Tilsynet anmodet om at redegøre for om kommunen anvender et tilsvarende gebyr, som i Silkeborg.
 
Dette bekræfter vi overfor Tilsynet, og vi oplyser samtidig, med baggrund i Tilsynets udtalelse til Silkeborg Kommune, at vi ophører med at påligne gebyret primo marts, jf. Byrådet den 6. marts 2012. 


Statsforvaltningen Midtjylland har modtaget Herning Kommunes udtalelse af 28. februar 2012, hvoraf det fremgår, at kommunen er ophørt med at opkræve administrationsgebyrer på alle opkrævningsområder.
 
Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke yderligere i sagen.
 
Tilbage står rent praktisk et spørgsmål om tilbagebetaling af de uretsmæssigt modtagne gebyrer.
 
Tilbagebetaling
Med henblik på at afgøre tilbagebetalingsspørgsmålet har vi været i kontakt med KL. KL fremfører, at Herning Kommune er forpligtet til af egen drift (ex oficio) at sikre, at borgere, der uretsmæssigt er pålignet et gebyr, får beløbet tilbagebetalt. En mulig og oplagt metode vil være modregning i de situationer, hvor det er muligt.
 
Vi har på den baggrund undersøgt mulighederne for tilbagebetaling, idet det i lignende sager blevet fastslået, at hvis der er uforholdsmæssigt store administrative og økonomiske udgifter forbundet med processen, så kan tilbagebetaling ske ved borgerens henvendelse til kommunen.
 
Tilbagebetalingen kan ske på følgende måde:
 

Område 
Oplysninger vedr. automatisk tilbagebetaling
Ejendomsskat
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er opkrævet 5 kr. i fakturagebyr pr. opkrævet rate i 2011 og 2012. Maximalt 4 rater.   Modregnes i ejendomsskattebilletten for 2013, der udsendes i december 2012.
Daginstitution/SFO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er opkrævet 5 kr. i fakturagebyr pr. opkrævet rate i perioden marts 2011 og til marts 2012. Det vil sige i alt maximalt 12 rater. (Juli måned 2011, er betaling fri måned).   Der udbetales fakturagebyr til Nemkonto svarende til det antal måneder, der er registeret fakturering for forældrebetaling. Gebyret udbetales til borgerens Nemkonto i uge XX  
Madservice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er opkrævet 5 kr. i fakturagebyr pr. opkrævet rate i perioden februar 2011 og til februar 2012. Maximalt 13 rater. Der udbetales fakturagebyr til Nemkonto svarende til det antal måneder, der er registeret fakturering for forældrebetaling. Gebyret udbetales til borgerens Nemkonto i uge XX

 

Modellen indebærer en mindre fejlmargin. Der udbetales i forhold til fakturering, ikke i forhold til betaling. Det vil sige, at der vil ske tilbagebetaling til nogle, der ikke har betalt gebyret. Vedr. ejendomsskat, udbetales til den ejer, som står registeret på ejendommen, når regningen for 2013 dannes. Det vil sige, at der ikke tages højde for evt. ejerskift. Skal der det, vil der ikke kunne foretages en automatisk tilbagebetaling, hvorfor det vil være forbundet med et ikke ubetydeligt ressourcetræk.  

 

De borgere, der har restance på gebyret vil blive opkrævet via skat og/eller modregnes løbende i udbetaling af børn og ungeydelse samt overskydende skat.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender tilbagebetaling af de uretsmæssigt pålignede gebyrer,

 

at udgiften til tilbagebetaling af de uretsmæssigt pålignede gebyrer samt mindreindtægten for 2012 finansieres af OPB, idet der til formålet bl.a. anvendes overførte midler fra 2011 til 2012.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 03.11.08-P19-3-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligorganisationen Fællesbo ansøger om låneoptagelse til ombygning og renovering af Institutionen Lindely

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Herning Kommune skal godkende låneoptagelse og pant på det almene boligområde. Fællebo ansøger om låneoptagelse til renovering af erhvervslejemålet Lindegårsvej 1, kendt som Institutionen Lindely.

 

Sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden i april, hvor den blev udsat.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Fællesbo ejer erhvervslejemålet Lindegårdsvej 1, Herning. Lejemålet huser i dag den selvejende daginstitution Lindely.

 

Herning Kommune har opsagt sin driftsoverenskomst med den selvejende institution Lindely. Børne- og Familieudvalget har godkendt, at Børnehaven Lindely etableres som privat daginstitution pr. 01. august 2012 med 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.

 

Det er oplyst, at institutionens bestyrelse ønsker at renovere og ombygge institutionen for en samlet pris af 2,2 mio. kr. Anlægsudgiften fordeler sig med 1,02 mio. kr., der finansieres af opsparede midler, herunder trækningsret. De øvrige 1,180 mio. ønskes finansieret ved realkreditlån over 30 år.  

 

Låneoptagelse vil medføre en huslejestigning på ca. 6.000 kr. årligt. Den årlige husleje vil efter låneoptagelsen være 193.000 kr., svarende til 804 kr. pr. m2. Huslejen indeksreguleres.

 

Den offentlige ejendomsvurdering er 1,3 mio.kr. Ejendommen har i dag gæld under 30.000 kr. og vil medio 2013 være gældfri.

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunal garantistillelse.

 

Låneoptagelsen påvirker ikke det kommunale driftstilskud til den private daginstitution. Herning Kommune yder et driftstilskud pr. barn i en privat daginstitution, incl. bygningstilskud. Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at låneoptagelse og deraf følgende pant i Fællesbos afd. 102, Lindegårdsvej 1, Herning godkendes som ansøgt.Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-931-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Nygade og Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 31. januar 2012, punkt 21, forslag til kommuneplantillæg nr. 72 for området på hjørnet af Nygade og Skolegade i Herning.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 72 har været i offentlig høring fra den 8. februar 2012 til den 4. april 2012. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslaget.


 

Sagsfremstilling

Gennem en årrække er der gjort en række forsøg på at udvikle området ved den tidligere Brandstation på hjørnet af Skolegade og Nygade i Herning.
 
Med forslag til tillæg nr. 72 etableres et nyt centerområde, ved at en mindre del af rammeområde NØB22 og B12 sammenlægges til et nyt centerområde.
I rammerne for lokalplanlægningen foreslås det, at bebyggelse kan opføres i op til 5 etager, dog således at der sker en arkitektonisk og højdemæssig tilpasning til den omgivende bebyggelse.
 
Der er indkommet en bemærkning fra Museum Midtjylland som bemærker, ”området ligger i umiddelbar tilknytning til en ganske omfattende bebyggelse fra jernalderen, samt grave og gårde fra vikingetiden som er undersøgt blandt andet i forbindelse med omlægningen af torvet og på hjørnet af Nygade og Skolegade”.
Ligeledes bemærkes der, ”vi vil derfor gøre opmærksom på, at der efter al sandsynlighed er bevarende fortidsminder i området, og som følge deraf må der påregnes såvel arkæologiske forundersøgelser som udgravninger, inden eventuelle anlægsarbejder kan gå i gang”.
 
Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen vedrørende eventuelle arkæologiske fund ikke er til hindring for en realisering af planlægningen i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 72 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-28-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 31. januar 2012, punkt 22, forslag til lokalplan 11.C33.1 - Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade i Herning.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. februar 2012 til den 4. april 2012. Der er i høringsperioden indkommet 7 indsigelser og bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter den tidligere Brandstation, Skolegades parkeringsplads, Børnehaven Asylet, ejendommene Nygade 12 ”Nis Petersens hus” – Nygade 14 samt to ejendomme i den sydlige del af skolegade. I lokalplanforslaget udlægges området til centerformål med en meget bred anvendelse.
 
Bebyggelsen foreslås opført i op til 5 etager på hjørnet af Nygade og Skolegade, idet den aftrappes gradvist til maksimum 2 etager for at tilpasses den omgivende bebyggelse, som er villaer og købstadshuse.
 
Der er i lokalplanforslagets offentlige høringsperiode indkommet 7 indsigelser og bemærkninger til planforslaget.
 
De 7 indsigelser/bemærkninger omhandler følgende:


1.
Ejere Nørre Allé 3 og 5

Indsigelsen vedrører primært bebyggelse i byggefelt C1, C2 samt B2, at byggeriet vil være til gene for de omkringliggende villaer. At der er bevaringsværdige bygninger i området samt de grønne træk langs Nygade.

 

2. Hernings Sogns Menighedsråd
Indsigelsen vedrører indbliksgener til præstegårdshaven, bygningshøjder og en ønsket indkørsel fra Nygade langs præstegårdshavens vestlige skel.


3.
Kgl. Bygningsinspektør
Indsigelsen vedrører indbliksgener til præstegårdshaven, bygningshøjder og en ønsket indkørsel fra Nygade langs præstegårdshavens vestlige skel.


4.
Viborg Stiftsøvrighed
Indsigelsen vedrører indbliksgener til præstegårdshaven, bygningshøjder og en ønsket indkørsel fra Nygade langs præstegårdshavens vestlige skel.


5.
Børnehaven Asylets bestyrelse, med tilhørende 349 håndskrevne underskrifter og 329 digitale underskrifter.

Indsigelse omhandler bevarelse af Børnehaven Asylet.


6.
Forældre til børn i Børnehaven Asylet
Indsigelse omhandler bevarelse af Børnehaven Asylet.


7.
Forældre til børn i Børnehaven Asylet
Indsigelse omhandler bevarelse af Børnehaven Asylet.
 
Ad 1: Der er enkelte bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanes område. Nis Pedersens Hus’ placering i forhold til forløbet langs Nygade er uhensigtsmæssig, og forvaltningen vurderer, at der opnås en bedre sammenhæng i beplantning, fortov og cykelsti ved at lade huset nedrive i forbindelse med en byudvikling. I lokalplanforslaget indgår et lille torv som kan opkaldes efter Nis Petersen.
Der er forvaltningens vurdering, at der bør ske en justering i lokalplanen i forhold til byggefelterne C1 og C2 og deres afstand til skel, for at mindske indbliksgener til de omkringliggende villaer.
 
Ad 2-4: Der er forvaltningens vurdering, at højden på byggeriet er acceptabel. Byggefelt C1 og C2 i 2 etager og en maksimum bygningshøjde på 7 meter og byggefelt B2 i 2-3 etager og en maksimum bygningshøjde på 11 meter.
Forvaltningen vurderer, at afstanden fra skel ved præstegårdshaven til byggefelt C2 bør præciseres med en minimum afstand i lokalplanen, i forhold til at mindske indbliksgener.
Det er forvaltningens vurdering, at den fra indsiger ønskede indkørsel fra Nygade, er en trafikal uhensigtsmæssig løsning. Indkørslen vil have overkørsel over fortov og cykelsti og er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til lyskrydset ved Skolegade og udkørsel fra Nørre Allé.
 
Ad 5-7: Byrådet besluttede på deres møde den 11. oktober 2011, ”at kontrakten, senest med virkning fra 1/8 2012, opsiges med følgende institutioner og børnene overflytter til andre institutioner: Vindstyrken, Fredshegn, Troldhytten, Asylet, Lindely”.
Den selvejende daginstitution Børnehaven Asylet har fremsendt fornyet ansøgning om godkendelse af ændring til privat daginstitution i h.t. Dagtilbudslovens §19, stk. 5. Børne- og Familieudvalget har på et møde den 14. december 2011 godkendt, at der etableres privat institution med virkning fra 1/8 2012, jf. opsigelsesbestemmelserne i kontrakten”.
På baggrund af tidligere beslutninger er det forvaltningens vurdering, at hele lokalplanen bør vedtages, men at der er mulighed for at udvikle lokalplanområdet i etaper, således at Børnehaven Asylet kan blive i området i en periode.
 
En opsummering og forvaltningens kommentarer kan ses i vedhæftede indsigelsesnotat, som danner grundlag for forvaltningens indstilling.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at udvikle området i etaper. En mulig etapeløsning er, hvor Børnehaven Asylet er i anden etape. Ved denne løsningen er det muligt at lave en samlet karréstruktur langs Nygade og Skolegade og hvor Børnehaven Asylet ligger i ”baggården”. Ved denne løsning skal der sikres en adgang til Asylet. Ved en udvikling i etaper kan det være svært at realisere en parkeringskælder i hele lokalplanens område.
En udbygning i etaper kræver ikke de store ændringer i lokalplanen. En ændring vil være, at det sammenhængende udendørs opholdsareal på minimum 1000 m² i lokalplanforslagets §9.3 reduceres til minimum 500 m².

Alternativt kan lokalplanen vedtages, således at Asylet som helhed udgår. De herefter afledte ændringer af lokalplanforslaget fremgår af bilagene.  

 

For at imødekomme indsigelserne som vedrører indbliksgener er det forvaltningens vurdering, at lokalplanens lokalplankort (kortbilag 2) bør justeres så det fremgår, at der skal være en afstand fra skel og til byggefelterne C1 og C2 på minimum 5 meter. Det vurderes ligeledes, at det skal fremgå af lokalplanen at der ikke må etableres vinduer i byggefelt C1 østlige facade, og at facaden skal begrønnes med klatrende planter.
 
Forvaltningen anbefaler, at det tilføjes i lokalplan, at der skal etableres overdækket cykelparkering på terræn, da lokalplan ligger bynært, og lokalplanen giver mulighed for erhverv og boliger. Endvidere anbefaler forvaltningen, at der etableres en stiforbindelse fra b, delområde II, til den nordvestlige del af lokalplanområdet, således at der skabes en forbindelse på tværs fra Nygade til Skolegade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C33.1 – Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade  endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der tilføjes under § 8 ”der ikke må etableres vinduer i byggefelt C1 østlige facade og facaden skal begrønnes med klatrende planter”,

 

at der tilføjes under § 4 ”der skal etableres overdækket cykelparkering på terræn til minimum 40 cykler”,

 

at der tilføjes under § 4 "der skal etableres en stiforbindelse gennem bebyggelsen fra b til den nordvestlige del af lokalplanområdet med udgang til Skolegade",

 

at det reviderede lokalplankort indgår i lokalplanen som kortbilag 2,

 

at området benævnt II fremtidig får navnet ”Nis Petersens Lund”.
 


Byplanudvalget foreslår, at der i forbindelse med salget af grunden, undersøges muligheden for formidling på stedet af evt. væsentlige arkæologiske fund.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-8-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Nørregade 4-18 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.C9.6 - Nørregade 4-18 i Herning blev foreløbig vedtaget på Byrådsmødet den 31. januar 2012, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den den 8. februar 2012 til den 4. april 2012. Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger.

 

Lokalplanforslaget formål er at fastlægge områdets anvendelse til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, restaurationer, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål. Lokalplanen skal muliggøre etableringen af restaurant og café i bebyggelsens stueetage med tilhørende udeservering.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger omhandler sikring af adgangsveje til boliger ved trappetårne og mulig støjbelastning i forbindelse med udeservering ved Nørregade 4-6. Endvidere omhandler de oplysninger om jordforurening samt oplysninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør.

 

Indsigelsen vedr. sikring af adgangsforhold til hoveddøren/trappetårnene omhandler en bekymring for, at udeservering vil hindre ordentlige adgangsforhold til boligerne på 1.-3. sal. Der er i det skitserede projektforslag for etablering af udeservering allerede taget højde for friholdelse af adgangsvejen til boligerne. Det sker med en bred gang som adskiller bygningen fra området til udeservering. Lokalplanen giver mulighed for etableringen af udeservering, men der er ingen handlepligt på en lokalplan. Adgangsforholdene bliver også reguleret i bygningsreglementet, hvor der er krav til adgangs- og flugtveje, således at der ikke etableres opholdsområder i forbindelse med indgangene.  

Med hensyn til indsigers ønske om en redegørelse vedr. den forventelige øgede støjbelastning fra de udendørs restauranter, kan det oplyses at ved etablering af restauration henvises der til Herning Kommunes forskrift med miljøkrav til restaurationer. Forskriften regulerer støj og lugt.

 

Region Midtjylland oplyser, at omtalte lokalitet i afsnittet om jordforurening, er blevet vurderet og er udgået af Regionens kortlægning. Teksten i redegørelsen vedr. den uafklarede overfladeforurening på grunden Nørregade 10 (matrikel 297) fjernes.  

 

Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 11.C9.6 endeligt vedtages, idet lokalplanen tilføjes følgende ændringer:

 

at afsnittet i lokalplanens redegørelse, som beskriver den uafklarede overfladeforurening på grunden Nørregade 10 fjernes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for vindmølleprojekt nær Tiphedevej ved Abildå

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 (alternativ B) til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering har været i offentlig høring.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 63 for et vindmølleprojekt ved Abildå til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med fire vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 31. januar 2012 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 63B til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt nær Tiphedevej syd for byen Abildå.

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i perioden 8. februar til og med den 18. april 2012. Der blev afholdt et borgermøde om planerne i Abildå Forsamlingshus den 8. marts 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, formanden for Byplanudvalget og forvaltningen fra Herning Kommune. Omkring 40 borgere deltog i mødet.

Der er indkommet 10 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, derudover er to bemærkninger fra debatperioden medtaget. Se bilag 1 og bilag 1.2. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, værditab, tætheden af vindmølleparker i området og forhold vedrørende støj og mink. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for, at det valgte forslag indstilles til vedtagelse.

VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 130 meter placeret lidt væk ådalen samt to alternativer, hvor vindmøllerne er placeret tæt på ådalen med en totalhøjde på henholdsvis 140 og 130 meter. I forbindelse med den politiske behandling af den foreløbige vedtagelse blev det besluttet at sende planforslagene for alternativ 1 i offentlig høring.

Forvaltningen indstiller alternativ 1 til endelige vedtagelse med følgende begrundelse:

Landskabeligt har det kun meget lille visuel betydning, om det er vindmøllerne i alternativ 1 på 140 meter eller vindmøllerne i alternativ 2 på 130 meter, der vælges. Dog kan vindmøllerne fra alternativ 1 nogle steder virke tunge og bastante.

Vindmøllerne i alternativ 1 har en samlet kapacitet på 12 MW og bidrager med 20% til Herning Kommunes målsætning for ny vindmølleenergi.

Produktionsmæssigt vil vindmøllerne på 140 meter i alternativ 1 producere 65% mere end hovedforslaget og alternativ 2 med vindmøller på 130 meter vil producere 33% mere end hovedforslaget. 

Vindmøllerne i alternativ 1 støjer lidt mindre end vindmøllerne i alternativ 2 ved 8 m/s.

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at alternativ 1 samlet set er det bedste forslag.

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse.

 

Bilag 5 er et notat vedr. vindmøller og minkfarme udarbejdet af Videncentret for Landbrug – Pelsdyr. Af notatet fremgår det, at der ikke er noget konkret viden om, hvordan støj og skyggekast påvirker dyrene og produktionen.

Endvidere har Videncenter for landbrug oplyst efterfølgende, at de nævnte generelle sikkerhedsafstande i notatet svarer til grænseværdierne for støj i forhold til Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. I forbindelse med den nærtvedliggende minkfarm er der en mindre overskridelse af støjgrænseværdierne ved selve minkfarmen. Støjgrænseværdierne i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller refererer dog til boliger i det åbne land.

I notatet er det endvidere angivet, at der ikke findes meldinger om negative påvirkninger af produktionen af mink selv fra møller så tæt på minkfarme som ned til 200 meter.


Bilag 6 er taksationsmyndighedens afgørelse om værditab på en minkfarm, hvori det er vurderet, at opstilling af vindmøller tæt på en minkfarm ikke vil forårsage værditab. 


Forvaltningen er blevet oplyst om, at i projektet ved Abildå er ca. 80% af den sydligste vindmølle blevet udbudt svarende til 8.148 andele. De udbudte andele blev overtegnet næsten to gange inden for en afstand af 4,5 km og godt tre gange i hele Herning Kommune. Næsten 80 personer i lokalområdet har tegnet andele i projektet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages, således at VVM’ens alternativ 1 med fire vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter kan realiseres.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-1-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

Sagsresume

Forslag til lokalplan 89.T17.1(alternativ B) – Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 31. januar 2012 og har været i offentlig høring.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af fire vindmøller med en maksimal totalhøjde på 140 meter og en minimum totalhøjde på 100 meter syd for byen Abildå.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen lokalplan 89.T17.1B for et vindmølleprojekt ved Abildå til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med fire vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 63 (alternativ B) til Herning Kommuneplan 2009-2020, da lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg.


Forslag til lokalplan 89.T17.1B – Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 31. januar 2012 og har været i offentlig fremlagt i perioden 8. februar til og med den 18. april 2012. I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde om planerne i Abildå Forsamlingshus den 8. marts 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, forvaltning og formanden for Byplanudvalget. Omkring 40 borgere deltog i mødet.


Der er indkommet 10 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, derudover er to bemærkninger fra debatperioden medtaget, se bilag 1 og 1.2. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, værditab, tætheden af vindmølleparker i området og forhold vedrørende støj og mink. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indsendte bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil giver ikke anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.


VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller nær Tiphedevej ved Abildå, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2011.” I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 og lokalplan 89.T17.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 89.T17.1 - Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå endeligt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er et ønske om at udnytte området til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv eller servicevirksomheder, som kan drage nytte af den centrale placering mellem midtbyen og de store indfaldsveje.

 

Området er den sidste del af erhvervsarealet i den østlige ende af Dronningens Boulevard som ikke er lokalplanlagt. Der er dog udarbejdet en grøn temaplan som omfatter lokalplanområdet og et større areal på begge sider af Haraldsgade.

 

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Byplanudvalget den 11. juni. Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med forbehold for fagudvalgets beslutning. Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.  

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 12.E4.5 - Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning omfatter matrikel nr. 115y Herning Bygrunde og dækker et areal på ca. 4840m².

 

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af ny etagebebyggelse til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv og servicevirksomheder.


Lokalplanen skal sikre en bymæssig sammenhæng mellem erhvervsområdet langs Dronningen Boulevard, den nye retsbygning samt boligbebyggelsen i området.
Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne indenfor lokalplanområdet. Ubebyggede arealer etableres efter de principper som er bestemt af temaplanen for bydelsparken, samt at den primære parkering skal etableres under terræn.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse i maksimalt 3 etager med en bygningshøjde på 12 meter ud mod Haraldsgade og maksimalt 5 etager med en bygningshøjde på 20 meter ud mod Dronningen Boulevard.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 12.E4.5 - Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at ordet "flagstænger" fjernes fra § 8.18.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 84 vedr. centerområde ved Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. marts 2012.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 12.E16.1 - Centerområde ved Åvænget i Herning.

 

Forslaget har været offentlig fremlagt fra den 21. marts 2012 til den 16. maj 2012. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillæget.  

 

 

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Byplanudvalget den 11. juni. Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med forbehold for fagudvalgets beslutning. Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 84, ændrer rammebestemmelserne i rammeområde 12.E16 med hensyn til områdets anvendelse samt afgrænsning. Følgende formulering fjernes fra kommuneplantillægget: "Der tillades ikke butikker, der forhandler planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus samt sten- og betonvarer".

 

Kommuneplanrammens afgrænsning ændres i henhold til lokalplanområdets udstrækning.

 

Planafdelingen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedtages uden ændringer. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for centerområde ved Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.E16.1 - Centerområde ved Åvænget i Herning blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. marts 2012, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. marts 2012 til den 16. maj 2012. Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af bebyggelse til centerformål i form af restaurant, selvbetjeningstankstation, detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, liberale erhverv og virksomheder med ingen eller begrænset  miljøbelastning. Lokalplanen fastlægger rammerne for bebyggelse, anlæg og beplantning med hensyn til placering, omfang og udformning.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 84.  

 

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Byplanudvalget den 11. juni. Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med forbehold for fagudvalgets beslutning. Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger omhandler lejeretlige forhold, afgrænsning af lokalplan og oversigtsforhold ved ny indkørsel samt oplysninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør.

 

Indsigelsen vedr. lejeretlige forhold omhandler utilfredshed med håndteringen af lejerelaterede forhold for boligerne i området. Ændringen af områdets anvendelse fra boligområde til centerområde, er dog allerede beskrevet i den gældende lokalplan. Da der ikke er tale om planmæssige indsigelser men lejeretlige forhold, har denne indsigelse ingen indvirkning på lokalplanen.

 

Indsigelsen vedr. afgrænsning af lokalplan omhandler, at lokalplanområdet er placeret ind over to mindre arealer mod øst og sydøst ejet af Essex og lejet af BAUHAUS. Indsigelsen går på, at lokalplanen omfatter disse arealer uden, at det er besluttet hvor nye matrikelskel eventuelt skal gå.

 

Lokalplanområdet omfatter netop disse arealer for at mulliggøre at skellinier bliver retvinklede for bedre udnyttelse af grundene. Lokalplanen regulerer ikke placering af nye skel. Der er i lokalplanen udlagt et område langs den øst- og sydøstlige afgrænsning til et plantebælte (delområde II), hvilket kan være problematisk i forhold til udnyttelse af området ved placering af nye skel. Det vurderes derfor, at plantebæltet mod øst- og sydøst bør fjernes og derved overgå fra delområde II til delområde I.              

   

Den anden del af indsigelsen omhandler oversigtsforhold ved etablering af ny indkørsel syd for byggefelt B2. Området overgår til offentlig vejareal og Herning Kommune vurderer at indkørslen kan etableres med ordentlige oversigtsforhold.

 

EnergiMidt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning. 

 

Planafdelingen vurderer, at det maksimale etageareal på 3 etager ikke er relevant for de funktioner som kan udnytte området. Ligeledes består hele området på begge sider af Silkeborgvej af bebyggelser i maksimalt 2 etager. Planafdelingen anbefaler derfor at ændre den maksimale bygningshøjde fra 3 etager til 2 etager.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 12.E16.1 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at plantebæltet mod øst og sydøst fjernes og samtidig overgår fra delområde II til delområde I på kortbilag 2, samt at følgende paragraf fjernes: § 11.6 Det afskærmende bælte mod øst, ved byggefelt B3, skal bevares og sikres med en bredde på minimum 7 meter,

 

at den maksimale bygningshøjde ændres fra 3 etager til 2 etager, samt at § 7.11 ændres fra: Bebyggelsen må maksimum opføres i 3 etager, til: Bebyggelsen må maksimum opføres i 2 etager.

 

 
Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.00.00-Ø05-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Gave til Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus og Anne Juul Andersen

Sagsresume

Fondsbestyrelsen for Carl-Hening Pedersen & Else Alfelts Museum tllbyder at give museet (Herning Kommune) 14-16 mio. kr. som en gave beregnet til planlagt udvielsesprojekt på museet.

Sagsfremstilling

Fonden for CHP & EA Museum har over en periode indsamlet midler til et planlagt udvidelsesprojekt. Projektet omfatter etablering af en tunnel mellem det nuværende museum og Angligården, som kommer til at indeholde magasiner og udstillingsrum m.v.

 

Fonden har ved salg og fundraising på nuværende tidspunkt indsamlet 14 mio. kr. med forventning om at nå i alt 16 mio. kr. Fonden foreslår nu, at midlerne overdrages til Herning Kommune, hvorefter Kommunen kan/skal være bygherre på projektet.

Det kan oplyses, at der skal svares gavemoms (17,5%) af det evt. overdragne beløb.

 

Herning Kommune skal tage stilling til, om man ønsker at modtage ovennævnte beløb, og om der skal arbejdes videre med projektet, som i så fald forventes præsenteret på et kommende KFU-møde.

 

 

Det skal supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses: Det er oplyst fra Kultur- og Fritidsafdelingen, at der forventes at være afledte driftudgifter på 280.000 kr. årlig, excl. personaleudgifter.

 

På det foreliggende grundlag må det forudsættes, at finansieringen af momsafregningen afholdes af de overdragne midler, samt at anlægssummen ikke overstiger nettoprovenuet. Der er ikke anvist kompenserende besparelser for driftsudvidelsen, hvorfor der skal tages stilling til denne finansiering.  

 

Fagudvalgets indstillinger er tilføjet to bevillingsindstillinger ud fra overstående, således, at meddeles anlægsindtægtsbevilling til et anlægstilskud fra Fonden for CHP & EA Museum på 16 mio. kr. brutto, hvilket er det beløb Herning Kommune forventer at modtage. Anlægstilskuddet svarer til 13,2 mio. kr. netto excl. moms, og der meddeles tilsvarende anlægsudgiftsbevilling til projektet.

 

 

Formålet med den politiske behandling for nuværende er, at administrationen kan gå ind i nærmere forhandlinger om anlægssum m.v. 

 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Herning Kommune tager i mod de indsamlede midler 14-16 mio kr.,

 

at forvaltningen, Museet og Fonden i fællesskab arbejder videre med projektet med Herning Kommune som bygherre,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2012 til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr. til de indsamlede midler på ialt 16 mio. kr. brutto svarende til 13,2 mio. kr. netto excl. moms,  

 

at der meddeles tilsvarende anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr. i 2012, til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr. Anlægsudgiften finansieres af anlægstilskuddet.   

 

 
Lone Nielsen forbeholder sin stillingtagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med den tilføjelse,

 

at den afledte driftudgift 0,280 mio. kr. afholdes af Serviceområde 15, der udvides med et tilsvarende beløb.

 

Finn Stengel Petersen kan tiltræde indstillingen, dog således at den afledte drift afholdes indenfor Serviceområde 15.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om endelig prioritering af Forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 12. marts 2012, punkt 11, at sende den udarbejdede forebyggelseshandleplan til høring i de øvrige fagudvalg samt i offentligheden, herunder specifikt i Sundhedsforum.

 

Der er indkommet høringssvar, som vedlægges sagsfremstillingen som bilag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.  
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.
 
Der er indkommet høringssvar til forebyggelseshandleplanen. Høringssvarene er samlet og vedhæftet som bilag. De oprindelige høringssvar kan rekvireres.  

Forebyggelsesudvalget besluttede den 30. april 2012 følgende prioritering for forebyggelseshandleplanen:

2. Fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen
3. Bevægelse i fritidshjem og SFO
4. Overvægtige børn
5. Fritidspas/Herning-model
10. Tobaksintervention Kom og Kvit
11. Ældre og alkohol
12. Alkohol/misbrug blandt unge
14. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
15. Skilsmisseforebyggelse
16. Psykologsamtaler med forebyggelsesperspektiv
20. Sundhedskonsekvensvurdering
23. Lokalt forankrede sundhedsfremmeindsatser
24. Sundhedseksperimentarium
 
Herudover er allerede prioriteret graviditetsbesøg og vægtstop.
 
Indsatserne blev vedtaget med den bemærkning, at indsatserne 2 og 3 skal sammentænkes som en indsats for øget fysisk aktivitet i skoletid og SFO-/fritidshjemstid for skolebørn. Denne indsats skal desuden tænkes sammen med indsats nummer 5, fritidspas/Herning-model.
 
Der knyttes følgende økonomi til indsatserne:

(kr.)
2012
2013
2014
2. Fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen
300.000
0
100.000
3. Bevægelse i fritidshjem og SFO
300.000
0
100.000
4. Overvægtige børn
249.000
498.000
498.000
5. Fritidspas/Herning-model
0
0
700.000
10. Tobaksintervention Kom og Kvit
26.250
52.500
52.500
11. Ældre og alkohol
14.000
14.000
14.000
12. Alkohol/misbrug blandt unge
45.000
90.000
90.000
14. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
170.526
341.052
341.052
15. Skilsmisseforebyggelse
121.933
143.866
143.866
16. Psykologsamtaler med forebyggelsesperspektiv
190.000
380.000
380.000
20. Sundhedskonsekvensvurdering
300.000  
500.000
0
23. Lokalt forankrede sundhedsfremmeindsatser
55.000
50.000
50.000
24. Sundhedseksperimentarium
57.000
74.000
74.000
Allerede prioriteret:
 
 
 
Graviditetsbesøg
370.300
444.360
444.360
Vægtstop
210.000
410.000
0
I alt
2.409.009
2.997.778
2.987.778

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller,

at den endeligt prioriterede forebyggelseshandleplan tages til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager handleplanen til orientering med den bemærkning,

 

at sagen sendes retur til Forebyggelsesudvalget, idet tiltaget omkring sundhedskonsekvensberegningerne ikke skal være et obligatorisk tiltag.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P19-1-09 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Byggeprogram for Snejbjerg skole- og halbyggeri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Helle Rasmussen, Hanne Enghoff

 

Sagsresume

Byggeprogramudvalget for Snejbjerg ny skole og Snejbjerghallens halbyggeri har som projektgruppe udarbejdet et byggeprogram for Snejbjerg ny skole og halbyggeri.
 
I udarbejdelsen har en lang række arbejdsgrupper fra både skole og hal, bidraget til byggeprogramudvalgets arbejde. Forvaltningspersonale fra Kultur og Fritid samt Børn og Unge har deltages sammen med Kommunale Ejendomme.
 
Byggeprogramudvalget har bestået af repræsentanter fra de to forvaltninger, skoleledelse og sikkerhedsrepræsentant fra Snebjerg Skole samt to repræsentanter fra Snejbjerg Hallen. Derudover har Ungdomsskolen deltaget i enkelte møder. Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneuniverset, har bidraget med et udspil til etablering af SFO/fritidstilbud.
 
På Byrådets møde den 25. august 2009 pkt. 211 Høring i forbindelse med ny skole i Snejbjerg, blev det besluttet, at Snejbjerg Ny Skole skal placeres ved Snejbjerghallen, at tandklinik og ungdomsskole tilbygges, hvorimod daginstitutioner skal forblive i eksisterende lokaler.

På samme møde, den 25. august 2009 pkt. 216 tiltrådte Byrådet, Programoplæg Snejbjerg skole- og halbyggeri.


Lokalplan 51.OF7.1 for ny skole i Snejbjerg blev behandlet til endelig vedtagelse i Byplanudvalget pkt.98, den 31. maj 2010 og i Byrådet 22. juni 2010 i pkt. 200.


Den 11. oktober 2011, ved pkt. 264. Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune,
besluttede Byrådet, at der foretages en nærmere vurdering af mulighederne for etablering af en SFO på Ny Snejbjerg Skole.
 
Bestyrelsen for daginstitutionen Børneuniverset har ladet udarbejde en vurderingsrapport for ejendommen på adressen, Drejet 24, Snejbjerg. Denne vurdering indgår i sagens fremstilling.

 

 

Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen i et fælles møde den 22. maj 2012.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Skole er opført i 1962. Udover skolebygningen er der en tandklinik. I 1976 er der opført svømmehal i tilknytning til skolen. Skolen har gennemgået mindre renoveringer gennem årene. Trods det, er bygningernes tilstand at betegne som ringe.
 
På nabogrunden mod øst, er den selvejende daginstitution Børneuniverset beliggende. Den er opført som daginstitution i 1972.
 
Snejbjerghallen er opført i 1968. Derefter er der i 1973 opført cafeteria/køkken, i 1977 et omklædningsrum, og i 1995 en minihal. Der er udført mindre bygningsjusteringer siden etablering.
 
Byggearealet til det nye skole- og halbyggeri er i tilknytning til nuværende hal på Nørretanderupvej.
 
Vejdirektoratets vejføringen vest om Herning skar ind over den vestligste del af grundstykket, og reducerede anvendelsesmulighederne; især i forhold til fodboldbanernes placering. Der blev rettet henvendelse til Vejdirektoratet i efteråret 2011, og skæringen blev reduceret, så grundstykket nu kan disponeres til at opfylde kommende brugeres krav.
 
I hele projektforløbet har begge hovedinteressenter, "Skolen" og "Hallen" deltaget.
Fra skolens side, har der været samarbejdet med medarbejdergruppen, både i forhold til pædagogiske muligheder; men også de tekniske og bygningsmæssige betingelser.
 
Snejbjerghallen har udover det ordinære halbyggeri, haft fokus på boldbanerne. Efter nogle drøftelser, blev der indarbejdet et kunstbaneanlæg til fodboldspil.
 
Uover de fælles drøftelser og møder, har "Skolen" og "Hallen" arbejdet med fokus på hvert deres specielle område.
 
Ungdomsskolens klubvirksomhed i Snejbjerg har i alle årene været velbesøgt. De får deres eget hjemsted, hvor de har mulighed for at indrette sig så deres målgruppe tilgodeses maksimalt.
 
Samme princip er anvendt i forhold til SFO/fritidsdel, der også får mulighed for at etablere eget kerneområde; men med krav om, at de nærliggende fællesarealer kan indgå i SFO'ens arealanvendelse.
 
Fra Børneuniversets er tidligere tilkendegivet, at fritidsdelen på Drejet 24 ønskes overført som SFO på Snejbjerg Skole. Der foreligger en mæglervurdering på evt. salg af Drejet 24, som giver et estimeret provenu på 3 mio. kr. Det forudsættes, at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, 7400 Herning tillægges anlægsrammen, såfremt SFO-delen skal indgå i byggeriet.
 
I byggeprogrammet er der lagt vægt på de forskellige interessenters egne kerneområder; men også hvordan de i fællesskab får maksimal gavn af de forskellige bygningselementer.
 
I torvet etableres et serveringsområde, hvor både skole, hal, ungdomsskole og forældre, der besøger skolen kan komme.
 
Lokalernes disponering rummer mulighed for gensidig brug. F.eks. anvender skolen hallens idrætsfaciliteter, og hallen anvender skolens lokaler til fritidsaktiviteter for såvel børn, unge, deres forældre som borgere i Snejbjerg og omegn.
 
Samlet set vil den nye skole og hal udgøre et centralt fritids- og kulturcenter for Snejbjerg. Et kraftcenter i lokalområdet, hvor børn, unge og voksne kan lære og være i et konstruktivt fællesskab, hvor der er plads til alle.
 
Såvel skole som hal, indrettes til at tilgode se nuværende behov; men også så byggeriet kan imødekomme den naturlige udvikling af pædagogik, læringsmiljøer og fritidsaktiviteter.
 
Snejbjerg skole og Snejbjerghallen skal i samarbejde udarbejde aftaler om den gensidige benyttelse af bygningens lokaler, herunder anvendelse af fællesarealer.
 
Byggeprogrammet er kvalitetssikret af ekstern rådgiver.
 
Projektet foreslås gennemført som totalentreprise i konkurrence. Der ønskes et nøglefærdigt byggeri.
 
Den totale anlægssum er på 179 mio. kr. incl. forventede indsamlede midler fra lokal området, som udgør ca. 4 mio. kr. incl. moms. Budgetrammen for totalentreprisen er 150 mio. kr. Heraf afsættes en pulje til IT-anskaffelser.
  
Udover budgetramme til entreprisekonkurrencen afsættes en ramme på 29 mio. kr. til uforudsete udgifter, løst inventar og tilkøbsydelser samt til ekstern rådgivning i udførelsesfasen.
 
Oversigt over beløbene fra det vedtagne budget. 

Snejbjerg Skole

i 1000 kr.
2011
2012
2013
2014
2015
I alt
Vedtaget budget
6.000
9.032
45.330
59.000
55.734
175.096


Økonomi

Supplerende til Økonomi- og Erhversudvalgets behandling af sagen bemærkes:

Byrådet besluttede den 08. marts 2011, at "det samlede skole- og halbyggeri i Snejbjerg, inkl. boldbaner og øvrige direkte følgeudgifter, realiseres indenfor en samlet budgetramme på 175 mio. kr. Dvs. hvis der opnås salgsindtægter, der ligger ud over den budgetmæssige ramme på 175 mio. kr., så tilgår disse indtægter de likvide aktiver."

 

Byrådet godkendte den 23. august 2011 programoplæg for Snejbjerg skole- og halbyggeri, hvor af det fremgår, at "der er afsat en anlægsramme på 175 mio. kr. til byggeriet. Hertil kommer yderligere et anlægsbidrag fra lokalområdet på ca. 4 mio. kr.".

 

Børne- og Familieafdelingen bemærker supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at i forbindelse med byggeriet af Ny Tjørring Skole, besluttede Byrådet, at kommunens anlægssum skulle nedbringes med det beløb, som salget af bygninger indbragte. Bygningerne var ejet af en selvejende institution. Salgsindtægterne medførte med andre ord lavere kommunale anlægsudgifter.
 
I forbindelse med byggeriet af Ny Snejbjerg Skole, besluttede Byrådet, at der skulle bygges en skole og en hal for anlægssummen. Børne- og Familieudvalget har efterfølgende tilkendegivet et ønske om, at der gøres plads til en SFO - og at denne ekstra anlægsudgift finansieres af det beløb, som salget af Drejet 24 indbringer. Bygningen ejes af den selvejende institution, som bakker op om modellen. Salgsindtægterne medfører med andre ord uændrede kommunale anlægsudgifter netto. 

 

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalet indstiller,

at byggeprogrammet endeligt godkendes,

 

at byggeriet gennemføres som lavenergibyggeri af højest mulige klassificering,

 

at byggeriet skal indeholde en SFO, og at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, 7400 Herning tillægges anlægsrammen. Der fremsendes senere særskilt sag herom,

 

at Snejbjerg Hallen yder et anlægsbidrag fra lokalområdet på ca. 4 mio. kr. inkl. moms. Der fremsendes tillige særskilt sag herom senere,

 

at Snejbjerg skole og Snejbjerghallen skal udarbejde aftaler om fælles virke og gensidig anvendelse af lokalerne i bygningen, herunder fællesarealer. Skolens multisal og indgangsarealet ved torvet, udgør den fælles kontaktflade for skole og -idrætshal
at udvælgelseskriterierne, som fremgår af sagens bilag, i forhold til prækvalifikationen godkendes,

 

at den afledte drift på bygning og udearealer fastlægges efterfølgende,

 

at der anlægges en totaløkonomisk vurdering i forhold til bl.a. materialevalg, energiforanstaltninger, driftsomkostninger og holdbarhed,

 

at bedømmelsesudvalget suppleres med særlige sagkyndige ad hoc fx SFOén,

 

at udkast til aftaler om fælles virke og gensidig anvendelse af lokalerne i bygningen efterfølgende forelægges Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilaget forefindes digitalt på sagen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med den bemærkning, til 3. "at" :

 

at byggeriet kan indeholde en SFO, og at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, 7400 Herning tillægges anlægsrammen til finansiering af denne. Der fremsendes senere særskilt sag herom. Der tages højde for beslutningen i udbuddet.

Endelig stillingtagen tages således først, når tilbuddene kendes.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Indtægtsbevilling til styrket indsats for at nedbringe sygefravær - Sporskifteindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Som et led i finansloven for 2012 er der afsat 50 mio. kr. i 2012 til en sporskifteindsats for sygedagpengemodtagere. Herning Kommune har modtaget et engangstilskud på 900.000 kr.

Med dette punkt fremlægger administrationen to forslag for den særlige sporskifteindsats til drøftelse og beslutning i Udvalget.

Sagsfremstilling

Rammerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen:

Indsatsen har til formål at sygedagpengemodtagere, som har udsigt til at ydelsen ophører kan få en ekstra, målrettet og helhedsorienteret hjælp i form af en sporskifteplan  og indsats.  Den ekstra sporskifteindsats skal ske indenfor de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på sygedagpengeområdet.  Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til en særlig indsats i 2012, dog med mulighed for at overføre uforbrugte midler til 2013. Deltagelse i den særlige indsats er frivillig . Sporskifteplanen kan udarbejdes i et samarbejde mellem borger og rådgiver, hvor det som udgangspunkt er borgeren der sætter egne mål for at overvinde barrierer for at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Beløbet er overført til Herning Kommune. Engangstilskuddet vil indgå i kommunernes samlede regnskabsaflæggelse, og der vil ikke være krav om særskilt afrapportering.

  

Forslag 1 -  indsats i Jobcenter Herning:

Projektet etableres i et samarbejde mellem Jobcenter Herning og CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse).

Målgruppe: sygemeldte borgere får tilbud om Sporskifteplan ved den personlige samtale i uge 40, når det vurderes at borgeren forventes at falde ud af sygedagpengesystemet ved 52. uge - dvs. der er ikke udsigt til raskmelding eller mulighed for forlængelse af sygedagpengeperioden.

 

De første 100 borgere i målgruppen tilbydes et "rådgiverpanel" , som f.eks kan bestå af:

 • økonomisk rådgivning ved revisor/kunderådgiver

 • erhvervsvejledning i forhold til brancheskift ved privat konsulentfirma

 • "outplacement forløb" - afklarende samtaler hos rekrutteringsvirksomhed

 • andre specialister

Alle specialister i panelet vil blive fundet i det private erhvervsliv.

 

Et sporskifteforløb består af max. 6 timers rådgivning og der afsættes 9.000 kr. pr. borger.

 

Formålet med sporskifteindsats i Herning Kommune:

 • at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet.

 • afprøve om et "rådgiverpanel" fra det private erhvervsliv har en effekt.

 Der vil blive udarbejdet et evalueringsdesign med henblik på at evaluere på nytteværdien af projektet.

 

Forslag 2 - Indsats i Jobcenter Herning:

Forslag 2 beskriver den allerede eksisterende indsats for målgruppen kombineret med et forslag om styrket indsats i overgangen fra sygedagpenge til kontanthjælp eller selvforsørgelse.

Jobcenter Herning har via samarbejdet  med OPP og i samarbejde med CEB styrket indsatsen i forhold til sygedagpengemodtagere. Dette er sket via en tidlig, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats. Endvidere er der fokus på  medarbejdernes kompetenceudvikling, således at de er rustet bedst muligt til at løse opgaven i forhold til sygedagpengemodtagerne.

 

Igennem hele sygeforløbet  bliver den sygemeldte borger informeret om, at sygedagpenge er en korttidsydelse, som ophører senest efter 1 år ligesom der igennem hele forløbet igangsættes individuelle tilpassede aktiviteter med henblik på at bringe den sygemeldte borger tilbage til arbejdsmarkedet

 

Senest 3 måneder før varighedsbegrænsningen indtræder får borgeren det obligatoriske brev, som informerer om at sygedagpengene ophører ved  varighedsbegrænsningen.

 

Der afholdes desuden en personlig samtale med alle sygemeldte borgere i uge 40, hvor den sygemeldte borger informeres om, konsekvenserne af at nå varighedsbegrænsningen ved 52. uge og hvilke muligheder der er efter anden lovgivning.

 

For at kvalificere overdragelsen til andet tilbud foreslås afholdt et overdragelsesmøde mellem sygedagpengemedarbejder, borger og modtagende tilbud/Projektenheden, hvortil de sygemeldte borgere, der er berettigede til kontanthjælp visiteres. Borgere, som ved ophør af sygedagpenge er selvforsørgende, har ligeledes mulighed for at blive visiteret til Projektenheden. Mødet har til formål, at sikre kontinuiteten i et forløb, således at borgeren kan fortsætte i nuværende aktivitet, så vidt den ændrede lovgivning muliggør dette.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede i møde den 21. maj, at tilskuddet skal anvendes til gennemførelse af forslag 1.   

 

 

Bilag forefindes alene digitalt.  

 

 

 

 

 


Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles indtægtsbevilling på 907.651 kr. til Serviceområde 17, forsørgelse og beskæftigelse,

 

at der meddeles en tilsvarende udgiftsbevilling på 907.651 kr. il Serviceormdåe 17, Forsørgelse og beskæftigelse.

 

  Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-22-12 Sagsbehandler: Troels Kjærgaard  

Orientering om decisionsskrivelse for 2010 for Beskæftigelsesministeriets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har den 26. marts 2012 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen modtaget ”Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Herning Kommune”.

Sagsfremstilling

Ministeriet har på nogle af ministeriets områder fundet, at Herning Kommune ikke har administreret reglerne i overensstemmelse med lovgivningen. Decisionsskrivelsen indeholder bemærkninger på 4 af de områder, som omhandler ydelser og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område:  

Det skal således fremgå af næste års beretning,

 • hvordan kommunen har fulgt op på området tilbud til udlændinge

 • at kommunens udarbejdede procedurer vedrørende de forsikrede ledige følges

 • at kommunen har gennemgået alle sager i 2010 vedrørende behovsvurdering i forbindelse med bevilling af behovsbestemt tillæg.

 • at kommunens revisor har gennemgået alle kommunens sager på fleksjobområdet fra 1. januar 2010 til 31. december 2010 vedrørende revurderinger.

 

De i decisionsskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen indeholdte bemærkninger er fremkommet på baggrund af BDO/KR’s Revisionsberetninger nr. 8 og nr. 9 vedrørende regnskabsår 2010 samt BDO/KR’s fokusrevison af fleksjobområdet i 2010.

I det følgende gennemgås de enkelte bemærkninger i decisionsskrivelsen, og Beskæftigelsesafdelingens handlinger i forhold til disse anføres.

 

1. Decisionsskrivelsens bemærkning om tilbud til udlændinge :
I 3 sager var der ikke taget stilling til om borger alene havde ledighed som problem, og derfor skulle tilmeldes som arbejdssøgende. Der er tale om en generel problemstilling. Det er dog vores vurdering, at der er tale om et begrænset antal sager, og at langt hovedparten af borgerne ikke ville skulle tilmeldes som arbejdssøgende i Jobcenteret.
På baggrund heraf skal Ministeriet anmode om, at det fremgår af næste års beretning, hvordan kommunen har fulgt op på området tilbud til udlændinge. 


ad 1. Beskæftigelsesafdelingens handling :
Sociale Ydelser og Integration har konkret sørget for, at matchningen af den konkrete gruppe af udenlandske borgere fremover er i overensstemmelse med deres problematikker. Det drejer sig om flygtninge uden kendskab til hverken sprog, samfund, arbejdsmarked eller andet, hvorfor disse således ikke fremover kan/vil stå registreret som match 1 d.v.s. som borgere med alene ledighed som problem.
 
2. Bemærkning om forsikrede ledige :
I 3 sager er der ikke fulgt rettidigt op på det individuelle kontaktforløb. Der er tale om væsentlige overskridelser. Revisionen har konstateret, at det i alle tilfælde drejer sig om sager, hvor den forsikrede, under deltagelse i tilbud, er fritaget for at stå til rådighed som jobsøgende. Kommunen har oplyst, at der er beskrevne procedure for opfølgningen i denne type sager, men at disse tilsyneladende ikke er efterlevet. Det er således vores vurdering, at der er tale om en generel problemstilling, og at fejlen vedrører en ikke uvæsentlig del af den samlede sagsmængde.


ad 2. Beskæftigelsesafdelingens handling :
Jobcentret har fulgt op på Revisionens bemærkning. Når ledige er i aktivering, kan det individuelle kontaktforløb ifølge LAB-loven gennemføres telefonisk, digitalt eller på anden måde. Jobcenter Hernings praksis på dette område er, at en medarbejder hver uge trækker en liste, der bl.a. fortæller hvilke borgere, der er i denne målgruppe. Der sendes et brev til borgeren, hvori der gives vejledning om jobmuligheder, CV-udarbejdelse og anvendelse af Jobnet mv. I brevet opfordres borgeren til at indsende en "slip" med persondata, såfremt borgeren ønsker en personlig samtale. Denne praksis ophørte utilsigtet i forbindelse med personaleskifte i denne jobfunktion. Da Revisionen gjorde opmærksom på denne fejl genoptog jobcentret selvfølgelig almindelig praksis igen. Denne praksis anvendes således fortsat i Jobcentret. 

 

3. Bemærkning om behovsvurdering :
I 2 sager vedrørende kontanthjælp er det konstateret, at der ikke er lavet en behovsvurdering i forbindelse med bevilling af behovsbestemt tillæg jf. Aktivlovens § 25f stk. 3. Der er tale om en generel fejl. Det er dog alene i de sager, hvor der efter en behovsmæssig vurdering ikke vil være ret til tillægget, at fejlen vil have udbetalingsmæssig betydning.

 

ad 3. Beskæftigelsesafdelingens handling :
Sociale Ydelser og Integration er i gang med at gennemgå alle sager, hvor der i 2010 er bevilget behovsbestemt tillæg. Afdelingen ændrede praksis i november 2010, så der nu laves en konkret behovsvurdering i alle sager med bevilling af behovsbestemt tillæg.

4. Revurderinger – fleksjob :
På området for fleksjob er der vedrørende revurderinger til fleksjob i 30 ud af de 42 gennemgåede sager konstateret væsentlige fejl og mangler, der kan have refusionsmæssig betydning. Ministeriet skal på denne baggrund anmode kommunen om at sørge for, at revisor gennemgår alle kommunens sager fra perioden den 1. januar til den 31. december 2010 vedrørende revurderinger på fleksjobområdet, og at statsrefusion vedrørende sagerne berigtiges, således at loven overholdes.
 
ad 4. Beskæftigelsesafdelingens handling :

Beskæftigelsesafdelingen har fremfundet de sager i 2010 vedrørende revurdering på fleksjobområdet, som kommunens revisor skal gennemgå (41 sager). Halvdelen af 2010-fleksjobsagerne er allerede gennemgået af revisor i forbindelse med en tidligere fokusrevision af området. Beskæftigelsesafdelingen har aftalt med KPMG, at revisor gennemgår de resterende 2010 sager vedrørende revurderinger. På baggrund heraf vil kommunen sørge for, at der sker den nødvendige refusionsmæssige berigtigelse i de sager, hvor dette er påkrævet. Berigtigelsen vil således fremgå af den endelige refusionsafregning overfor staten for regnskab 2011.  

 

Herudover indeholder decisionsskrivelsen nogle anmodninger til revisor om, hvordan revisor skal håndtere tilbagemeldingen til ministeriet i næste års rapport.  

 

I decisionsskrivelsen er det desuden bemærket, at der har været et udestående vedrørende restafregning for pilotjobcenter 2007 for forudbetalt refusion på ca. 20,5 mio kr. Administrationen kan oplyse, at forholdet er afklaret i regnskab 2011.

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for udvidelse af Trehøjevej, etape 1

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Arne Olesen og Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for udvidelse af Trehøjevej, etape 1.

Sagsfremstilling

Til 1. etape af udvidelse af Trehøjevej har Byrådet den 18. september 2007 (pkt. 322) og 3. november 2009 (pkt. 283) bevilget midler til projektet - i alt 5,604 mio. kr.

 

Arbejdet er færdiggjort og gennemført som planlagt. Arbejdet med 1. etape har omfattet en udvidelse af Trehøjevej på strækningen Videbækvej til Ørnhøj - mellem Ørnhøj Møbler og Aaskovvej .

Økonomi

[image]

 

Det bemærkes, at afvigelsen udgør 86.729 kr.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af Trehøjevej, 2. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Forvaltningen har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll udarbejdet forprojekt for resterende del af Trehøjevej ialt 6,1 km. frem til rundkørsel ved Videbækvej.

 

Der anmodes om projektgodkendelse, anlægsbevilling samt bemyndigelse til arealerhvervelse til 2. etape fra Agerskovvej til og med Løgagervej i alt ca. 3 km.

 

[image]

Sagsfremstilling

De 6,1 km foreslåes anlagt som på 1. etape, med en kørebanebredde på 7,00 m.

Linjeføringen følger eksisterende på hele strækningen.

 

Eksisterende vejkryds Trehøjevej - Løgagervej ændres af sikkerhedsmæssige grunde til et forskudt firebenet kryds med venstresvingsbaner på Trehøjevej.

Dette betyder, at ca. 200 m af sydlig tilslutning til Trehøjevej omlægges.

Vejudvidelsen kræver, at der sker arealerhvervelse på hele strækningen.

 

Økonomi

Til udførelse af 1. etape er der i 2007 og 2009 bevilget i alt 5.604.000 kr. Der er udarbejdet anlægsregnskab, som behandles på samme møde.

 

På investeringsoversigten for 2012 og 2013 er der henholdsvis afsat 4.575.000 kr. og 3.087.000 kr.

 

Der anmodes om, at der til 2. etape frigives i alt 7.662.000 kr. til forbrug i 2012 og 2013.

Den samlede bevilling vil herefter udgøre 13.266.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forprojekt godkendes og på dette grundlag bemyndiges forvaltningen til at afholde åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer,

 

at der meddeles forhøjelse af anlægbevilling og rådighedsbeløb på henholdsvis 4.575.000 kr. 2012 og 3.087.000 kr. i 2013 til serviceområde 09, Trafik, nyt sted nr., sideudvidelse af Trehøjevej, etape 2. Den samlede bevilling er herefter 13.266.000 kr.

 

at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4.575.000 kr. i 2012 og 3.087.000 kr. i 2013, på serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222091 - sideudvidelse af Trehøjevej.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1092-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt regnskab 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgård, Jesper Thomsen, Anders Debel

Sagsresume

Hermed fremlægges Herning Kommunes grønne regnskab for 2011.
 
Grønt Regnskab er et redskab til at vurdere miljøets tilstand og kommunens grønne indsats. Kommunens forvaltninger og afdelinger bruger regnskabet til at udvikle og fastholde indsatsen for at handle grønt og bæredygtigt, og for at nå kommunens grønne mål og forpligtelser, og kommunen kan få ’”mest miljø for pengene”. 


Regnskabet er opdelt i to overordnede temaer: Kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område. Regnskabet er derfor både en oversigt over den kommunale indsats og borgernes og virksomhedernes indsats.
 
Til det grønne regnskab hører bilagsrapporter med uddybende data og opgørelser, fx over de enkelte skolers energiforbrug, de enkelte forvaltningers transport, mere detaljerede klimaopgørelser mv. Desuden udarbejdes der en sammenfatning af regnskabet i en let tilgængelig udgave.
 
Herning Kommunes grønne regnskab danner basis for data i en fælles Green Cities årsrapport, der udarbejdes for første gang i år, som erstatning for den eksterne revision.

 

Forvaltningen anbefaler, at grønt regnskab godkendes.

Sagsfremstilling

Nedenfor følger en oversigt over, hvor det går fremad, og hvor der er plads til forbedringer, samt en status over målopfyldelse i forhold til indgåede aftaler. Som supplement til sagsfremstillingen - se vedhæftede bilag: Sammenfatning og konklusion, samt selve det grønne regnskab og bilagsrapporter.
 
Hvor går det fremad? 


Positiv udvikling for otte Green Cities mål
I forhold til de 16 miljømål i Green Cities aftalen, som Herning Kommune er tilsluttet, viser det grønne regnskab en positiv udvikling hen imod målopfyldelse for målene indenfor: Borger- og virksomhedsinddragelse, affaldshåndtering, vandforbrug, grønne indkøb, natur og biodiversitet samt CO2-udledning og begrænsning af skadelige stoffer. 

Den samlede udledning af CO2 er faldet væsentligt
Der er sket et samlet fald på 12 % siden 2007, som skyldes samfundsmæssig lavkonjunktur samt mere vedvarende energi og energibesparelser.

Men CO2-udledningen er samtidig, siden 2007 steget med 6 % fra transporten og 4 % fra landbruget – især pga. øget dyrehold.


Væsentlig mere vedvarende energi i elproduktionen
CO2-udledningen fra el forbrug i Herning Kommune er faldet med 60 % siden 2007. Det skyldes, at 84 % af elforsyningen nu kommer fra CO2-neutrale kilder, biomasse og vindkraft.
 
Besparelser på el-forbruget slår igennem især hos borgere og landbrug

Elforbruget er faldet med 5 % siden 2009. Borgerne og landbruget har reduceret elforbruget i 2011, mens industrien har reduceret mest siden 2009.

 

Også kommunens institutioner har sparet på el og vand

El-forbruget er også faldet i kommunale bygninger særligt i daginstitutionerne. Det skyldes individuelle besparelser samt besparelser på el-opvarmning pga. et lunere år.
Det har medført en CO2-reduktion fra kommunale bygninger på 2,2 % fald pr. år siden 2009, hvor klimakommune-aftalen er indgået, og bringer os lidt tættere på målet, der er 3,5 % pr. år. Institutioner og skoler har også været gode til at spare på vandforbruget, der er faldet med 8 % siden 2007.


Vindmøllerne kommer på landkortet og planlægning fremmer bæredygtig udvikling.
Der er i 2011 igangsat projektplanlægning af vindmølleprojekter med en samlet kapacitet på næsten 27,5 MV svarende til 46 % af klimaplanens mål om ny vindenergi.
 
Marsterplanen for Sportscenter Herning er udarbejdet i 2011 og er et godt eksempel på, at planlægning kan skabe rammer for bæredygtig udvikling.
 
Færre partikler fra trafikken og cykelindsatsen er skudt i gang
Mindre tung trafik og flere, men mere miljøvenlige biler er årsag til at partikeludledningen er faldet med 12 %fra tung trafik og 6 % fra personbiler, mens CO2-udledningen fra den samlede transport er øget med 1,5 % siden 2010.


CO2-reduktion fra bybuskørslen er faldet med 10 % pga. indsætning af minibusser.
Der er desværre samtidig sket et fald i antallet af passagerer i 2011. Desuden har Herning kommune i 2011 skudt cykelindsatsen 'Herning Cykler' i gang.
 
Borgerindsatsen fastholdes
I 2011 er borgerindsatsen uændret, og der har været afholdt Grøn Herning Uge, grøn inspirationsdag mv. Herning Kommune har deltaget i CIDEA, et forskningsprojekt under Københavns Universitet om borgernes klimavaner.  


DRIFT og Genbrug og Affald fortsætter den grønne indsats og naturindsatsen er i stadig udvikling

DRIFT arbejder som eneste enhed i kommunen under miljøledelse, hvilket løbende forbedrer indsatsen. Genbrug og affald har bl.a. haft forsøgsordning med papindsamling, og på naturområdet har man især været god til at inddrage borgerne.
 
Grønne indkøb
Herning Kommune er med i partnerskab for grønne indkøb. I 2011 lever indkøbene fra de centralt indgåede indkøbsaftaler op til ca. 2/3 af partnerskabsmålene.
 
Hvor kan det blive endnu bedre? 

 

CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter er faldet i 2011, men er stadig for høj hvis vi skal nå målene. I 2011 viser tendensen er et svagt fald i CO2-udledningen, men ikke nok til at nå målene. Samlet set udledes der for meget CO2 fra kommunale bygninger, transport og vejbelysning, i forhold til den indgåede klimakommuneaftale og vores Green Cities mål om CO2-reduktion.
 
Færre ressourcer til naturformidlingen og færre grønne flag i institutioner og skoler
Naturformidlingen blev reduceret med ½ årsværk i 2011, hvilket har betydet 2/3 færre naturarrangementer og offentlige ture samt mindre hjælp til grønt spireflag til daginstitutionerne, der er faldet fra tretten til otte. Også grønne flag i skolerne er reduceret. Besparelser og arbejdspres samt nedprioritering er formodentlig årsagen. 


Tilbagegang for økologiske fødevarer i kommunens institutioner
Besparelser i de kommunale køkkener er slået igennem i 2011, og andelen af økologiske fødevarer er nu faldet til 14 %.
 
Green Cities mål hvor udviklingen er stagnerende
For målene om udformning af byggeretningslinjer, miljøledelse og støj er udviklingen stagneret. Målet vedrørende støj er dog ikke så relevant i Herning som i de store kommuner. Udfasning af kemikalier sker i DRIFT, men er endnu ikke implementeret i forhold til kommunens generelle indkøb eller udfasning i bl.a. skoler og daginstitutioner.
 
Lever kommunen op til sine forpligtelser og aftaler
Herning Kommunes grønne regnskab indeholder en opfølgning på indsatserne for at opfylde kommunens grønne mål og forpligtelser. Både de mål kommunen selv har sat sig, samt de mål vi har tilsluttet os via grønne aftaler.
 
Af de vigtigste aftaler og forpligtelser kan nævnes:
 
Lovpligtige områder: Agenda 21 forpligtelser, Miljølovgivning
 
Indgåede aftaler og forpligtigelser:
Green Cities miljøsamarbejdsaftalen. Klimakommuneaftalen. Kurveknækkeaftalen
Partnerskab for grønne indkøb.
 
Herning Kommunes egne miljø, natur og klimamål:
Klimaplan for Herning Kommune. Naturpolitik for Herning Kommune
Andre grønne mål inden for forskellige fagområder
 
I hvor høj grad efterlever Herning Kommune indgåede og egne aftaler og politikker:

Aftale, forpligtelse eller egen politik
Efterleves aftalen
 
 
Agenda 21 forpligtelser
Ja, i middel grad
Green Cities aftalen
Ja, i middel grad
Klimakommuneaftalen
Nej (men forbedret i forhold til 2010)
Kurveknækkeraftalen
Nej
Partnerskab for grønne indkøb
Ja, i middel grad
Klimaplanen
Ja, i middel grad
Naturpolitikken
Ja, i høj grad

 

Overordnet konklusion
For kommunen som geografisk område er der sket væsentlige forbedringer i forhold til klimabelastningen. Det skyldes bl.a. mere vedvarede energi især i elforsyningen. Samfundskonjunkturerne sammen med lovgivning og incitamenter, information og kampagner, samt borgere og virksomheders energibesparelser, er også vigtige årsager.
 
For kommunen som virksomhed er der overordnet set i 2011 igangsat indsatser for en bæredygtig udvikling og for at nå de grønne mål på flere områder end i 2010.
 
Det går den rigtige vej, men indsatsen skal øges yderligere for at kommunen kan opfylde de grønne forpligtelser, særligt på området vedr. udledning af CO2 fra kommunen som virksomhed.

 

Der er således fortsat behov for at allokere ressourcer til og udbrede ejerskabet til vore grønne forpligtelser.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Grønt regnskab 2011 godkendes,

 

at der fortsat følges op på grønt regnskab som anbefalet.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-491-08 Sagsbehandler: Line Thastum  

Ny Green Cities samarbejdsaftale 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Kommune har været med i Green Cities samarbejdet siden 2001. Samarbejdet danner ramme for kommunens miljø- og klimaarbejde, og er med til at fastholde kommunens position, som en af Danmarks førende grønne kommuner.
 
Green Cities samarbejdet har udviklet sig gennem årene og har fået flere internationale priser og EU-støtte til miljøprojekter. Det har altid været Green Cities kommunernes intension at gå foran, som grønne frontløber-kommuner. For at kunne følge med tiden og fortsat være i front er samarbejdsaftalen derfor løbende blevet revideret i 2007 og nu igen i 2012.
 
Den nye samarbejdsaftale, som Byrådet nu skal tage stilling til, er blevet til i samarbejde mellem alle Green Cities kommunerne og er behandlet i Green Cities politiske styregruppe, der nu fremsender aftalen til vedtagelse i byrådene.
 
Teknik- og Miljøudvalget gav 16. januar 2012, pkt. 17 en positiv forhåndstilkendegivelse ved behandling af udkastet til den nye samarbejdsaftale og stillede i den forbindelse forslag til mål for affaldsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye samarbejdsaftale godkendes.

Sagsfremstilling

I de seneste år har Green Cites samarbejdet udviklet sig til at blive mere udadvendt og til at have en tydeligere stemme i debatten om kommunernes muligheder for at bidrage til en grøn udvikling og omstilling. Samarbejdets ansigt er blevet mere professionelt og kommunernes miljøindsats i højere grad brandet.
 
Samtidig er der kommet mere fokus på det strategiske og projektorienterede i samarbejdet. For eksempel har Green Cities i 2010 fået EU-midler til et fælles projekt: ”Carbon 20”, med deltagelse af mere end 100 virksomheder i de seks kommuner. Herning Kommunes andel er et tilskud på små 400.000 kr. og bidrag i form af arbejdstimer. Der indgår 17 virksomheder fra Herning Kommune i projektet.
 
Samarbejdets kommunikationsplatform og hjemmeside er forbedret, ligesom sekretariatet er blevet mere professionelt.
 
Som konsekvens af denne udvikling er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale, som er opdateret i forhold til nationale mål og EU-mål.
 
Den nye samarbejdsaftale
Den nye samarbejdsaftale anbefales af en enig politisk styregruppe i Green Cities. Aftalen fastholder de grundlæggende principper fra den tidligere samarbejdsaftale, dog med nogle strukturelle ændringer samt nye mål og visioner. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere aftale er:

 • Der er nu kun fælles mål inden for 6 områder: Klima, Grundvand, Natur, Økologi Trafik og Affald, frem for de tidligere 16 mål.

 

 • Der er et udvidet fundament samt værktøjer for samarbejdet, som også er forpligtigende, men som kan håndteres mere individuelt tilpasset den enkelte kommune. Det drejer sig f.eks. om: Grønt regnskab, handleplaner for målopfyldelse, grønne indkøb, borger- og virksomhedsinddragelse mv.

 

 • Ekstern revision er bortfaldet til fordel for en fælles synliggørelse af kommunernes grønne resultater, via en årsrapport.

 

 • Øget fokus på fælles projekter og fundraising, samt fælles kommunikationsindsats.

 

 • Sekretariatet etableres som fast sekretariat i en af de deltagende kommuner, til forskel fra tidligere, hvor sekretariatet fulgte formandskommunen og derfor blev nyetableret hvert andet år.

 
Se i øvrigt bilag: ”Green Cities samarbejdsaftale”
 
Hvad indebærer den nye aftale for Herning Kommune?
Grundlæggende er den nye Green Cities samarbejdsaftale en fortsættelse i samme spor som tidligere. Visionen om at være førende grøn kommune er ikke ændret, men det kræver en mere strategisk indsats, hvis man vil beholde den grønne førertrøje.
 
Med den nye struktur i Green Cities vil Herning Kommunes resultater blive mere synlige. Det er en fordel for kommunens branding.
 
For de enkelte måls vedkommende har forvaltningen følgende kommentarer:
Generelt for alle mål gælder, at det vigtigste er at vise en fremdrift og udvikling hen i mod målene og at påvise dette i kommunernes grønne regnskab. – Hvor stor, og på hvilke delområder fremdriften ligger, kan være mere individuelt for kommunerne, da der ofte er meget forskellige vilkår i de forskellige kommuner.
 
Klima
C02 udledningen skal nedbringes
 
Mål:
Vores el- og varmeforsyning er CO2-neutral inden udgangen af 2025

 • Inden udgangen af 2015 er udslippet af CO2 reduceret med 25 % i forhold til 2006.

Kommentar: Målet om CO2-reduktion er det samme som tidligere. Målet danner også baggrund for Herning Kommunes egen klimaplan. Målet om CO2-neutralitet er lidt bredere end Herning Kommunes eget mål, der kun omhandler CO2-neutralitet i varmeforsyningen i 2030 og ikke i 2025.
 
Klimamålene er ambitiøse for alle Green Cities kommunerne, og ligger lidt over regeringens mål. 


Grundvand
Green Cities arbejder aktivt for rent og rigeligt grundvand.
 
Mål:

 • Vi beskytter de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande

 • Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en årlig reduktion med henblik på at opnå:

Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter/døgn i 2015.
En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 i forhold
til 2010.
Et ledningstab fra vandværkerne på maksimalt 5 % i 2020
 
Kommentar: Grundvandsmålet kan effektueres differentieret i forhold til kommunernes virkelighed. Her vil det primært være Herning Kommunes opgave at sætte fokus på grundvandsbeskyttelsen, hvorimod f.eks. København skal arbejde mere aktivt for vandbesparelser.
 
Økologiske fødevarer
Vi vil fremme økologisk fødevareproduktion lokalt og nationalt ved at øge produktionen og anvendelsen af økologiske fødevarer.
 
Mål:

 • Mindst 75 % af det kommunale fødevareforbrug er økologisk ved udgangen af 2015

 • Mindst 20 % af landbrugsarealet indenfor kommunegrænsen er økologisk ved udgangen af 2025
   
  Den enkelte kommune skal kunne fremvise en positiv udvikling på de to områder samlet set, indtil målene er opnået.
   
  Kommentar: Målet om økologiske fødevarer er tidmæssigt ændret fra 2012 til 2015, hertil er det suppleret med et mål om at fremme økologisk jordbrug generelt i kommunen. Dvs. samarbejde med landbruget mv. – Dette giver en fleksibilitet og mulighed for Herning Kommune, der i forvejen har en økologisk drevet andel af landbrugsjorden, der er større end landsgennemsnittet.
   
  Natur
  Vi vil bevare og udvikle naturen til gavn for dyr, planter og mennesker.
   
  Mål:

 • Vi øger den biologiske mangfoldighed inden 2015

 • Vi øger tilgængeligheden til, anvendelse af og kendskabet til vores natur, herunder bynær natur.
   
  Naturmålet ligger helt i tråd med kommunens naturpolitik og den måde Herning Kommune arbejder med naturområdet på.
   
  Trafik
  Vi vil sikre mobilitet og tilgængelighed på et bæredygtigt grundlag. Mobilitet og
  tilgængelighedeskal fastholdes både i byerne og mellem by og land.
   
  Mål:

 • Af den samlede trafik i medlemskommunerne skal cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set være øget med 25% i 2020 – alternativt skal biltrafikken reduceres  med 25%, målt i forhold til 2010.

 • I 2025 er mindst 50 % af biltransporten baseret på alternative drivmidler.

 • Mængden af ultrafine partikler i byluften skal nedbringes inden 2015.

 
Det er svært at vurdere, hvilke muligheder Herning Kommune har for målopfyldelse i forhold til trafikmålet, idet kommunen ikke tidligere har haft et tilsvarende mål. Dog har vi allerede en række intentioner og målsætninger om trafik i vores klimaplan. Målet om 50 % alternative drivmidler i 2025, er højre end målet i kommunens klimaplan, der siger 20 % i 2020. Hvilket vil kræve en større fokus på indsatsen, for bl.a. at understøtte elbiler. Det nye Green Cities mål om transport passer godt med at, kommunen gør en ekstra indsats for cyklisme gennem ’Herning Cykler’.
 
Affald
Vi vil bidrage aktivt og ambitiøst til øget genanvendelse.
 
Mål:

 • 30% reduktion af mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger i 2018 i forhold til 2010.

 • 25% genanvendelse af plast og 20% genanvendelse af metal fra husholdninger i 2018 i forhold til potentialet.

 
Målet om affald er blevet til på baggrund af ønske fra Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i forbindelse med forhåndsgodkendelse af den nye Green Cities samarbejdsaftale. Målet forventes at kunne nås på kommunens genbrugspladser, såfremt formidlingsindsatsen intensiveres. Opnåelse af målet vil også give en væsentlig økonomisk gevinst, idet kommunen får en indtægt på det sorterede affald, hvorimod det koster penge at komme af med det forbrændingsegnede affald.
 
Økonomi
Herning Kommune har pt. et Green Cities budget på 206.000 kr. pr år. Et budget der dækker kontingent, revision, deltagelse i møder og konferencer mv.
 
I forbindelse med at Green Cities allerede i løbet af 2011 er begyndt at skifte gear, skete der en marginal kontingent stigning fra 55.000 kr. pr. år til 70.000 kr. i 2012, en stigning Herning Kommune har finansieret via driftsbudgettet.
 
Dette kontingent vil blive fastholdt for 2013 og frem, og økonomien er derfor uændret i den nye Green Cities samarbejdsaftale.

 
Samlet vurdering
Såfremt Herning Kommune fortsat ønsker at fremme bæredygtig udvikling og fremstå som den grønne frontløberkommune, den hidtil har været, vurderer forvaltningen, at det samlet set vil være profitabelt for Herning Kommune fortsat at deltage i Green Cities samarbejdet indenfor de nye rammer. Konkurrencen er stor, og det kræver derfor en aktiv indsats, prioritering og dokumentation af resultater, at føre de grønne mål ud i livet i alle relevante sammenhænge.

 

 

Byrådet har udpeget Finn Stengel Petersen som Herning Kommunes repræsentant i Green Cities-samarbejdet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at den nye samarbejdsaftale godkendes.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland G1, G2 og G3 i forbindelse med kloakrenovering i Haderup.
 
Oplandene G1, G2 og G3 er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand A/S ønsker at udføre separat kloakering i de tre oplande.

 

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne i Haderup ændres i forbindelse med tillægget;

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
G1
5,19
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
G2 (1+2)
5,97
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
G3
2,84
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
G4
0,86
En del af opland G2 ændres til opland G4. Herning Vand A/S forhandler med lodsejerne om frivillig nedsivning af tagvand fra egen grund mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
G6
0,33
En del af opland G1 og G2 ændres til opland G6. Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
Planlagte oplande
 
 
G9.P
0,25
Opland G3P ændres til G9P. Mulighed for nedsivning af tag- og vejvand undersøges.
G10.P
0,38
Opland G8P ændres til G10P.
 

 

De berørte oplande omfatter samlet et befæstet areal på 15,8 ha (kommunale veje, private matrikler mv.).  

 

Herning Vand A/S har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Haderup den 1. marts 2012, hvor der blev orienteret om de planlagte separeringsprojekter, som forventes gennemført i perioden 2012-2020 efter nedenstående plan.

 

Etape
Område
Separeringsprojekt forventes gennemført i perioden
 1. etape
 G1 og G2-1
2012-2014
 2. etape
 G3, G4 og G6
2015-2017 
 3. etape
 G2-2
2015-2020Efter separeringen vil spildevandet blive ledt til Haderup Renseanlæg (overpumpning til Herning Renseanlæg ved nedlæggelse af anlægget), mens regnvandet ledes til Haderup Å via regnvandsbassiner. I forbindelse med separeringen nedlægges 5 overløb til Haderup Å, hvilket er en miljømæssig forbedring i forhold til vandløbet.

 

Der etableres bassiner til opsamling af regnvand fra de 3 oplande. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Haderis  Å.

 

Bassin for opland G1 placeres på matrikel 1cc, Haderup By, Haderup, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand har indgået frivillig aftale med lodsejeren med henblik på tinglysning af rettighed til etablering af regnvandssø inkl. erstatning. Herved kan eller skal der ikke eksproprieres.

 

Bassin for opland G2 placeres på Haderup Renseanlæg, matrikel 7ad, Haderup By, Haderup i forbindelse med nedlæggelse af anlægget. Matrikel 7ad ejes af Herning Vand A/S.

 

Bassin for opland G3 placeres på matrikel 1az, Haderup by, Haderup, som ejes af Herning Kommune.

 

For bassinplacering på matrikel ejet af Herning Kommune behandles arealoverdragelse fra Herning Kommune til Herning Vand A/S på særskilt dagsordenpunkt.

 

Forslag til tillæg nr. 4 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

 

Bilag i form af oplandskort forefindes alene digitalt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 4 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

 

 

Dann Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland S01S i forbindelse med kloakrenovering i Sørvad.

 

Opland S01S er i dag fælleskloakeret, men Herning Vand ønsker at separere kloakken i oplandet:

 

Opland
Areal (ha)
Ændringer
S01S
21,01
Området separatkloakeres og grundejerne meddeles påbud om separering på privat grund.
 
 
 

 

Herning Vand ønsker desuden at anlægge regnvandsbassiner til opsamling og rensning af regnvand fra opland S01S og en række øvrige oplande i Sørvad:

 

Bassiner for oplandene S01S, S06/S06S.P, S07S, S08S, S09S, S10S, S13S, S14S, S15S og S20S placeres ved hhv. Mølletoften og Enghavevej på matrikel 2as og 2gø, Hundkjær, Vinding, som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassinerne. Ekspropriationsbeslutning behandles på særskilt dagsordenspunkt. Der etableres ét udløb fra bassinerne til Vegen Å.

  

Bassin for opland S03S, S04S, S11S, S12S og S21S/S21S.P placeres ved Grønningen på matrikel 1r og 3im, Vognstrup og Sdr. Lund, Vinding, som ejes af Herning Kommune. Herning Vand A/S oplyser, at Herning Kommune har accepteret bassinplacering og godkendt erstatningstilbud. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

Bassin for opland S16S/S16S.P og S18S placeres på matrikel 2t, Tyregård, Vinding som ejes af privat lodsejer. Herning Vand oplyser, at der er indgået aftale med lodsejer om placering af bassin. Ekspropriationsbeslutning er truffet 6. marts 2012. Der etableres udløb fra bassinet til Vegen Å.

 

I forbindelse med anlæggelse af de nye regnvandsbassiner med tilhørende 3 nye udløb nedlægges de mange nuværende, uforsinkede udløb fra oplandende. Der er dermed tale om en miljømæssig forbedring i forhold til recipienten. 

 

Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune afholdt et borgermøde i Sørvad i oktober 2011. På mødet blev borgerne orienteret om de planlagte projekter med kloakseparering og anlæggelse af bassiner.

 

Herning Vand A/S forventer, at separeringsprojektet i Sørvad påbegyndes i sidste halvdel af 2012. Den endelige beslutning vedr. projektopstart tager Herning Vands bestyrelse dog først i efteråret 2012.

 

Forslag til tillæg nr. 6 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen har givet anledning til. 

 

Bilag i form af oplandskort forefindes alene digitalt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland A14 ved Golfvej i forbindelse med etablering af af nyt regnvandsbassin.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland A14 i forbindelse etablering af nyt regnvandsbassin, der skal håndtere overfladevandet fra kloakoplandet ved Golfvej.

 

I 2009 blev der i området ved Golfvej nedlagt et uforsinket udløb og regnvandet blev afskåret til grøft og forsinket i regnvandssø ved Golfbanen inden afledning til Herningsholm Å. Regnvandssøen håndterer i dag regnvand fra opland A14 og A31. Denne forbedring var imidlertid ikke tilstrækkelig til at undgå oversvømmelser af dele af golfbanen ved kraftige regnhændelser.

 

For bedre at sikre området ved Golfvej og golfbanen mod fremtidige oversvømmelser ønskes opland A14 delt i 2 oplande A14-1 og A14-2. Regnvandet fra de 2 delområder ønskes håndteret med hver deres udledning via regnvandsbassin til henholdsvis Herningsholm Å og Hammerum Bæk.

 

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænserne ændres i forbindelse med tillægget;
 

Nuværende
0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 
 
 
 
A14
 
15,49
Opland A14 deles i opland A14-1 og A14-2
 
A14P
 
1,45
Opland A14P (Bilka) tilsluttes opland A14-2
 
 
A14-1
 
8,27
Overfladevand fra opland A14-1, A31 og A31P afledes til Herningsholm Å via eksisterende regnvandsbassin på golfbanen
 
 
A14-2
 
8,67
Overfladevand fra opland A14-2 og Y04 afledes til Hammerum Bæk via nyt regnvandsbassin

 

Alle oplande er separat kloakerede og spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.
 
Der etableres bassin til opsamling af regnvand fra opland A14-2 og  Y04. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Bæk.
 
Bassin for opland A14-2 og Y04 placeres på matrikel nr. 1ab Gjellerup-Lund By, Gjellerup, som ejes af Herning Kommune. Arealerhvervelse er godkendt af Byrådet den 8. maj 2012.
 
Forslag til tillæg nr. 12 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.

 

 

Bilag i form af oplandskort forefindes alene digitalt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 12  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 32.18.00-A15-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder nr.299 af 25. marts 2010 skal kommunerne hvert år revidere kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86. Herning Kommunes kvalitetsstandarder efter §§ 83 og 86 er senest godkendt i 2011.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen på mødet den 13. marts 2012, punkt 38. Kvalitetsstandarderne har nu været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene gengives i sagsfremstillingen.

 

Kvalitetsstandarderne efter §83 og §86 har alene undergået redaktionelle ændringer og fremlægges hermed til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, hvorefter sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Formålet med revisionen er at synliggøre og beskrive det nuværende serviceniveau samt opdatere alle kvalitetsstandarderne, således at alle med få undtagelser følger samme skabelon.

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarderne er der enten foretaget få redaktionelle ændringer eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold til den nuværende service. Der er ikke foretaget ændringer med betydning for serviceniveauet.
 
I bilag 1 er der en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder.
 
I forhold til alle kvalitetsstandarderne er tilføjet, at fristen for klager er "inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen".
 
Der foreslås, at følgende 2 kvalitetsstandarder under § 83 bortfalder, grundet at de er indeholdt i andre standarder:
 

Akut besøg
 
Ydelsen indgår i andre ydelser eller varetages på anden vis (sygeplejen)
 
 
 
Omsorgsbesøg
 
Ydelsen leveres i stedet efter "Psykisk støtte og omsorg" (C) eller "Observationsbesøg" (O).

 

Kvalitetsstandarderne for §83 og 86 har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet har taget revisionen til efterretning og har ikke indsendt kommentarer (bilag 3).

 

Handicaprådet har indsendt høringssvar med kommentarer til revisionen (bilag 4).

 

Administrationen har udledt følgende punkter ud fra høringssvaret:

 1. Der fremsættes ønske om, at der udleveres en kopi af kvalitetsstandarden til borgere, der bliver visiteret til hjælp efter §§ 83 og 86 (jf. punkt 1 og 7 i høringsbrevet).

 2. Der fremsættes ønske om, at der sker en bedre forventningsafstemning, således at der sker en afstemning af borgerens forventninger og de ydelser, der bliver bevilget (jf. punkterne 1, 2, 3, 4 og 6 i høringsbrevet).

 3. Der fremsættes ønske om, at der udarbejdes regler specifikt for hævning af penge (jf. punkt 5 i høringsbrevet).

 4. Der fremsættes ønske om, at ordlyden under punktet "Hvilke behov skal ydelsen dække" for alle kvalitetsstandarder bliver omskrevet til "Ydelsen skal dække behov, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk, psykisk, social funktionsevne eller særlige sociale behov" (jf. punkt 8 i høringsbrevet)

 

Administrationen har følgende kommentarer til de fire punkter:

 

1. Udlevering af kopi af kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau for alle borgere i Herning Kommune. Alle visitationer tager udgangspunkt i en konkret vurdering af de behov, som borgeren har ud fra en individuel vurdering af borgerens fysiske, psykiske og/eller sociale forhold. Bevillingsbrevet beskriver de konkrete ydelser, som borgerne tildeles, hvilket kvalitetsstandarderne ikke gør.

 

Administrationen anbefaler derfor ikke, at der udleveres en kopi af kvalitetsstandarderne, da det kan være forvirrende for borgerne at forholde sig både til bevillingsbrevet og til en gerenel beskrivelse af serviceniveauet. Endvidere kan kvalitetsstandarderne findes på Herning Kommunes hjemmeside.

 

2. Forventningsafstemning

Det er kommunens opgave at sikre, at brugeren og eventuelle pårørende opnår en forståelse og en accept for omfanget af de tildelte ydelser. Dette skal ske gennem en god dialog med brugere og eventuelle pårørende. Den gode dialog starter allerede ved visitationen.
 

Skulle der opstå tilfælde, hvor borgeren er usikker på, hvad den bevilgede hjælp indebærer eller borgeren er utilfreds med den tildelte hjælp, opfordres borgeren til at drøfte dette med leverandøren eller Visitationsenheden med henblik på at få en uddybning af den tildelte hjælp eller en eventuel revurdering. 

 

Administrationen anbefaler et fortsat fokus på den gode dialog.

 

3. Håndtering af borgernes penge

Kvalitetsstandarden "Bank/posthus" giver en ramme for varetagelse af nødvendige ærinder i bank/på posthus. I standarden lægges der grundlæggende op til, at så meget som muligt sker elektronisk.

 

I de enkelte tilfælde hvor der bevilges timer til at foretage ydelsen "håndtering af borgernes penge" anbefaler administrationen, at der udarbejdes en specifik skriftlig aftale mellem borger og leverandør med henbllik på at mindske risikoen for uheldige situationer.

  

4. Ændret ordlyd af afsnittet "Hvilke behov skal ydelsen dække" i alle kvalitetsstandarder

Indholdet i forslaget fra Handicaprådet vurderes allerede at indgå i afsnittet "Modtagere af ydelsen".  

 

Administrationen vurderer derfor, at der ikke er behov for en omformulering i kvalitetsstandarderne.

 

Samlet vurderes det ikke, at høringssvarene medfører ændringer af de fremsendte kvalitetsstandarder, men at høringssvarene har angivet nogle opmærksomhedspunkter, som Sundhed og Ældre vil tage med i det videre arbejde.

 

 

Bilag forefindes alene digitalt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at  kvalitetsstandarderne for "Akut besøg" og "Omsorgsbesøg" bortfalder,
at  kvalitetsstandarderne efter §§ 83 og 86 godkendes. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 på det sociale område - Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

 

Udkast til Udviklingsstrategi 2013 foreligger til godkendelse. Udkastet er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter for administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

 

Sagen fremlægges fælles for Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Sagen er sendt til Sekretariatet for Rammeaftaler efter fagudvalgenes behandling med forbehold for Byrådets endelige godkendelse 25. juni 2012.

Sagsfremstilling

Koordineringen af rammeaftalerne for de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven overgik den 15. marts 2011 fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, og Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er derfor udarbejdet af Region Midtjylland.

 

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget er blevet præsenteret for Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2013 på møder henholdsvis 1. februar 2012, 8. februar 2012 og 22. februar 2012.

 

Udviklingsstrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter for administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

 

 • Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud

 • Overgang fra barn til voksen

 • Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser

 • Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2013 har kommunerne lavet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2013. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2013. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

 

KKR Midtjylland (KommuneKontaktRåd) har på møde den 21. marts 2012 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2013. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2013 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

 

Sagen er behandlet i Beskæftigelsesudvalget 21. maj 2012, Børne- og Familieudvalget 23. maj 2012 og Social- og Sundhedsudvalget 30. maj 2012.

 

Bilag forefindes kun digitalt.Indstilling

Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller

at udkast til Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-S05-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Herning Svømmehal - renovering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Knudsen, Kjeld Rønnow, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Svømmehal ansøger om 680.000 kr. til akutte renoveringsopgaver vedr. stålbassiner og betonkonstruktioner, som nødvendigvis skal udføres i en lukningsperiode i juli 2012 af hensyn til vandtæthed og risiko for nedbrud.

 

Sagen er på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 18. juni og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med forbehold for fagudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune og Herning Svømmehal har i forbindelse med opståede problemer med stålbelægningen i 25 meter bassinet anmodet Midtconsult om at udarbejde en gennemgående tilstandsvurdering, og der blev den 08.03.2012 afholdt opstartsmøde med repræsentanter fra Midtconsult, Force Technologi, Kommunale Ejendomme, Herning Svømmehal samt Kultur og Fritidsafdelingen.


Midtconsult har i forlængelse heraf foretaget en komplet gennemgang af svømmehallens bygninger og installationer, således at der er skabt et overblik over evt. skader og problemer, som nødvendigvis må prioriteres til renovering inden for en 5 årig periode.


Rapporten konkluderer, at der er behov for en ”her og nu” renovering af stålbassiner og betonkonstruktioner med en anslået udgift på 680.000 kr., og at der inden for en 5 årig periode skal renoveres for yderligere 3,5 mio. kr. (evt. i forbindelse med etablering af nyt 50 m bassin).

 

Det skal bemærkes, at det udvendige 50 m bassin ikke er omhandlet af tilstandsrapporten, som er gennemgået og afleveret til Kultur- og Fritidsafdelingen den 09.05.2012.

 

De "her og nu nødvendige reparationer" vil skulle gennemføres i en lukningsperiode juli 2012 og skal varsles hurtigst muligt.

 

Udgiften i 2012 vil kunne finansieres med 100.000 kr. fra Kommunale Ejendommes budget til vedligeholdelse af Svømmehallen og 580.000 kr. fra resterende Kulturkabale-driftsmidler, som ikke vil blive forbrugt i 2012 (afhængig af Kolorittens udflytning).

 

Projektet foreslås gennemført som et anlægsprojekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der medeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 680.000 kr. i 2012 til nyt stednr. på serviceområde 11, Idræt og Fritid, til gennemførelse af prioriterede renoveringsopgaver i Herning Svømmehal i lukningsperiode juli 2012,

 

at udgiften finansieres med 100.000 kr. fra serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, (konto 031 03 718-07) og 580.000 kr. fra serviceområde 15, Kultur, kulturkabale-driftsmidler (konto 364 04 310-07).

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-4-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-5-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-9-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for deklaration i kommunale arealer

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-8-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for deklaration i kommunale arealer

 

Sagsnr.: 82.01.00-P12-2-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 13.11.00-G14-1-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for deklaration i kommunale arealer

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-3-10 Sagsbehandler: Hans Meinhardt  

Udbud

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-39-08 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Aftaleforhold

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-151-05 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 13.06.01-G01-10-08 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1993-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Prisfastsættelse af boliggrunde

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-922-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Lejekontrakt

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-126-11 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Lejekontrakt

 

Sagsnr.: 85.11.04-A41-1-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Kontaktforhold

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-116-04 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

EGJ

 

Sagsnr.: 20.13.00-S49-1-12 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

MCH A/S