Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Kapitaludvidelse til Karup Lufthavn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Hattens, Pia Colstrup

Sagsresume

Karup Lufthavn har på grund af den situation som er opstået dels pga. Cimber/Sterlings konkurs og dels pga. færre afgange haft en større nedgang i passagertallet og dermed en omsætningsnedgang.

 

Karup Lufthavn har på den baggrund behov for en kapitaltilførsel samt en garantistillelse fra ejerkredsen. Lufthavnens forretningsudvalg vurderer, at der kræves en kapitaludvidelse på 5 mio. kr. og en garantistillelse på 5 mio. kr.

 

Herning Kommunes andel heraf udgør 2.027.500 kr.

 

Det indstilles, at halvdelen udbetales nu i 2012 som driftstilskud, og den anden halvdel udbetales som driftstilskud, når bestyrelsen anmoder kommunerne herom.

 

 

Direktør for Karup Lufthavn, Erik Jakobsen, er inviteret til at deltage i udvalgets møde ved behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Karup Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar (Karup Lufthavn a.m.b.a.): Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.
 
Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, som består af følgende medlemmer: byrådsmedlem Arne Lægaard, Holstebro Kommune (formand), borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune (næstformand), byrådsmedlem Finn Stengel Petersen, Herning Kommune, borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune og koncernchef Ove Kloch, Hedeselskabet, Viborg.
 
Bestyrelsen i Karup Lufthavn består ud over forretningsudvalgets medlemmer af følgende repræsentanter: byrådsmedlem Jens Kirkeby, Herning Kommune, byrådsmedlem Christian Hæsum, Herning Kommune, borgmester H.C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing - Skjern Kommune, borgmester Hanne Bæk Olsen, Silkeborg Kommune, byrådsmedlem Frede Frandsen, Skive Kommune og borgmester Niels Viggo Lynghøj Christensen, Struer Kommune.

Udviklingen i antallet af passagerer i Karup Lufthavn har de seneste år varieret meget. Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes, at Cimber Sterling og Norwegian Airshuttle på daværende tidspunkt begge fløj fra Karup til København, og at prisniveauet på grund af konkurrencen dermed faldt.


Passagertal:

[image] 

 

Som det fremgår af de estimerede passagertal for 2012 og 2013 så sker der et betydeligt fald i antallet af passagerer.

 

Årets resultat samt egenkapital i tkr.:
[image] 

 

Faldet i passagerantallet betyder, at Karup Lufthavn forventer et underskud på i alt 2,7 mio. kr. for 2012.
 
Forretningsudvalget for Karup Lufthavn ønsker, at Midtjylland fortsat skal have en indenrigslufthavn, som kan sikre en hurtig og smidig transport til København og videre ud i verden.
 
På baggrund heraf er der gennemført en markedsundersøgelse blandt lufthavnens kernekunder, for at finde ud af, om der også er opbakning til en midtjysk lufthavn fra erhvervslivets side.
 
88 virksomheder og organisationer, som er superbrugere af Karup Lufthavn, er blevet spurgt om Karup Lufthavns betydning, om frekvensen af flyvninger samt tidspunkterne for flyvninger. 54 virksomheder/ organisationer har besvaret spørgeskemaet.
 
Brugerne ønsker fortsat, at Karup Lufthavn eksisterer – den er vigtig for erhvervslivet. Den generelle kommentar har været, at der er behov for flere afgange fra Karup om morgenen/tidlig formiddag og flere afgange fra København mod Karup om eftermiddagen/aftenen. Der sker et fravalg af Karup Lufthavn på grund af denne manglende fleksibilitet.
 
Karup Lufthavn arbejder aktivt på at få flere flyvninger til/fra Karup, og er i løbende dialog med forskellige flyselskaber herom. Der er forskellige scenarier for, hvordan disse sonderinger kan ende: to flyselskaber kan beflyve ruten samtidig, der kan blive sat mindre fly ind på strækningen, som så flyver flere gange end de hidtidig 4 afgange etc. Målet er at øge frekvensen til 6-7 daglige flyvninger, som i højere grad dækker passagernes ønsker.
 
For at gøre det mere attraktivt for flyselskaber at flyve ruten Karup-København er det lufthavnens vurdering, at det for en periode bliver nødvendigt at nedsætte taksterne over for flyselskaberne. Hvis flere flyselskaber beflyver ruten vil disse skulle have de samme vilkår, og dermed også den samme takst for at sikre lige konkurrencevilkår.
 
En nedsættelse af lufthavnstaksterne vil betyde et fald i indtægterne og dermed et øget underskud. Hertil skal bemærkes, at lufthavnens egenkapital står bundet i bygninger.
 
Når forretningsudvalget vurderer en række forskellige scenarier for de fremtidige flyvninger, så vurderes det, at der i 2012 er behov for en kapitaludvidelse fra ejerkommunerne på i alt 10 mio. kr. for at lufthavnen kan overleve – heraf skal halvdelen udbetales til Karup Lufthavn nu, mens de resterende 5 mio. kr. skal stilles i garanti af ejerkommunerne.

 

Det kan oplyses, at der er tale om et driftstilskud. Der udstedes således ikke aktier for pengene.
  
Ved fordelingen af de 10 mio. kr. kan man anvende forskellige fordelinger. Man kan bruge ejerandele, befolkningstal eller en kombination af disse.
 
Model 1:
Ejerandelene i Karup Lufthavn er meget forskelligt fordelt på kommunerne – også set i forhold til indbyggertal. Herning Kommune er storaktionær med knap 28 pct. af aktierne. Viborg Kommune, som er hjemkommune for Karup Lufthavn, har til gengæld kun 12,57 pct. af aktierne.
 [image]

  

Model 2:
Ses fordelingen ud fra en indbyggermæssig betragtning, giver det følgende resultat:
 [image]

 

Som det ses af ovenstående to beregninger, giver fordelingsnøglerne vidt forskellige beløb for de involverede kommuner.  
 
Model 3:

En tredje fordelingsberegning kan være, at halvdelen af kapitalindskuddet beregnes ud fra ejerandele og halvdelen betales ud fra befolkningstal. Denne kombinationsløsning giver følgende resultat:
[image]


Model 4:
En fjerde model er også mulig. Viborgs borgmester har tilkendegivet at ville indstille til Byrådet, at kommunen vil betale en større andel, end det som ovenstående beregninger giver anledning til. Derfor foreslår formanden og næstformanden i Karup Lufthavns forretningsudvalg følgende fordeling, der tager udgangspunkt i ejerandelene, men hvor der foretages en korrektion i forhold til Viborg og Herning kommuner, sådan at Herning og Viborg kommuner betaler en lige så stor andel af de 10 mio. kr. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct.
 
[image]

 

Viborgs borgmester har tilkendegivet, at ville indstille til Byrådet, at kommunen vil bidrage med det beløb, som står anført i tabellen ovenfor. De øvrige kommuner betaler fortsat det beløb, som svarer til deres ejerandele. Det indstilles, at denne model anvendes.
 
I nedenstående tabel er de fire fordelingsnøgler samlet i én tabel.
  [image]

 

Parallelt med kapitaludvidelsen vil Karup Lufthavn arbejde med følgende tiltag:

 • Flere flyvninger fra/til Karup Lufthavn

 • En øget markedsføring af Midtjylland i København. Lufthavnen er i dialog med Københavns Lufthavn og de midtjyske turistbureauer omkring markedsføring af forskellige pakkerejser/-weekender. Der tages kontakt til Visit Denmark

 • Bagage-gennemtjek. I dag kan en passager fra Karup Lufthavn ikke checke sin bagage ind helt til endedestinationen, idet Norwegian Airshuttle ikke har en sådan aftale med de øvrige flyselskaber. Der arbejdes intensivt på en løsning af denne udfordring

 • Undersøge om den offentlige transport til/fra Karup Lufthavn kan forbedres

 

 

Økonomi

Herning Kommunes bidrag udgør i alt 2.027.500 kr.

 
Heraf udbetales halvdelen på 1.013.750 kr. nu i 2012 som driftstilkud.
 
For så vidt angår den anden halvdel på 1.013.750 kr. giver Herning Kommune et tilsagn om udbetaling af beløbet som et driftstilskud. Beløbet udbetales, når bestyrelsen for Karup Lufthavn anmoder herom, under forudsætning af, at samtlige ejerkommuner anmodes samtidigt. Tilsagnet løber i 10 år, det vil sige til udgangen af 2022. Beløbet på 1.013.750 kr. hensættes som en forpligtelse til senere udbetaling.
 

Der udstedes ikke aktier for beløbene.


Udgangspunktet for finansieringen er de likvide aktiver, idet den endelige finansiering skal søges tilvejebragt ved regnskabsafslutningen.
 
Udbetaling af tilskuddet medfører en udvidelse af servicedriftsudgifterne i 2012, men forventes at kunne afholdes indenfor den tilladte ramme og har således ingen sanktionsmæssige konsekvenser.

 

Direktør Erik Jakobsen fra Karup Lufthavn deltog ved sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at model 4 anvendes. Dvs. at de ialt 10 mio. kr. som udgangspunkt fordeles efter ejerandele. Dog foretages en korrektion så Herning og Viborg Kommuner betaler en lige stor andel af beløbet,  

 

at Herning Kommune yder et driftstilskud i 2012 på 1.013.750 kr.,  

 

at Herning Kommune giver tilsagn om et yderligere driftstilskud på 1.013.750 kr. Beløbet udbetales, når bestyrelsen for Karup Lufthavn anmoder Herning Kommune herom, under forudsætning af, at samlige ejerkommuner anmodes samtidigt. Tilsagnet løber i 10 år til udgangen af 2022,

 

at der afsættes driftsbudget til det samlede driftstilskud på i alt 2.027.500 på Serviceområde 09, Trafik, lufthavne, Karup lufthavn i 2012,

 

at der hensættes en forpligtelse på 1.013.750 kr. på Serviceområde 24 Finansforskydninger, hensatte forpligtelser i 2012 til senere udbetaling,

 

at der på Serviceområde 24 Finansforskydninger, hensatte forpligtelser i 2013 gives en bevilling til udbetaling af 1.013.750 kr.,  

 

at udgangspunktet for finansieringen er de likvide aktiver, idet den endelige finansiering skal søges tilvejebragt ved regnskabsafslutningen.

 

at Herning Kommunes tilskud bevilges under forudsætning af, at der bevilges de forudsatte beløb fra de øvrige kommuner.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Budget 2014 - strategi og procedure

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Koncern Økonomi fremsender forslag til budgetprocedure for budget 2014.

 

Desuden fremlægges baggrundsnotat for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremsender forslag til budgetprocedure for budget 2014.


Forslaget er behandlet af direktionen.

 

Desuden fremlægges baggrundsnotat for budgetlægningen. I notatet sættes spot på nogle af de væsentligste (forventede) rammer, præmisser og strømninger, med henblik på at opfange disse og omsætte dem til budgetproceduren i form af en "budgetstrategi", jvf. sidst i notatet.

 

Et af de væsentligste rammevilkår for den kommende budgetlægning er den økonomiske præmis, som for den kommende budgetlægning er nulvækst. Det indebærer, at skal der være et råderum til nye initiativer og behov, skal vi selv skaffe det.

 

Herudover beskriver notatet, som italesættes på mødet, aktuel status for økonomien i Herning Kommune - både i forhold til 2012 og et tidligt kig på 2013.

 

Thomas Herskind deltog i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslag til Budgetprocedure budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder iindstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-8-12 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet - KOMBIT

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
     

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Jørgen Jensen

Sagsresume

Hermed fremsendes til godkendelse erklæring om tilslutning til fællesudbud i regi af KOMBITaf nye systemer på monopolområdet samt efterfølgende aftagelse af systemerne.  

Sagsfremstilling

Kommunernes it-fælleskab KOMBIT blev dannet som en konsekvens af salget af KMD i 2008. Formålet med KOMBIT er, at kommunerne gennemfører udbud sammen på it-systemer, hvor KMD har monopol.

 

Den fælleskommunale udfordring med at øge konkurrencen på det kommunale it-marked og sikre udvikling og anvendelse af fælles landsdækkende it-løsninger er en del af Økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Projektet anbefales af såvel KLs bestyrelse som KOMBITs bestyrelse.

 

KOMBITs anbefalinger bygger på følgende argumenter:  

 • at undgå en unødig og dyr dobbeltudvikling og parallel vedligeholdelse af flere ens systemer i kommunerne.

 • at der er tale om meget komplekse systemer, hvorfor et landsdækkende udbud med en større volumen, vil gøre det mere attraktivt for andre leverandører at byde ind på opgaven.  

 • at det er nødvendigt for at gøre KMDs forpligtelse om at bistå med udfasningen gældende (jf. transitionsaftalen). KMD skal sikre en glidende overgang mellem de nuværende og kommende systemer, bl.a. adgang til gamle data.

 • at specifikt vedrørende fællesudbud om en sygedagpengeløsning, der hænger tæt sammen med barselsdagpengesystemet, er det en praktisk nødvendig i forhold til at finde billigere løsninger på begge systemer.

 • at de store startinvesteringer udjævnes over en 10-årig perioden gennem et kapitaludlæg fra KOMBIT. Derved undgår kommunerne store ekstra IT-udgifter på kort sigt.  

 

I forhold til ovenstående argumentation, kan det bemærkes, at et udbud på vegne af samtlige 98 kommuner i sig selv umiddelbart ikke virker nedbrydende på monopolet på it-løsninger på det kommunale område.

 

KOMBIT har udarbejdet en udbudsplan for fællesudbuddene. Følgende løsningerne står foran at skulle i udbud som følge af, at loftet over prisudviklingen i KMDs modulløsninger udløber i 2014: Kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur (støttesystemer, serviceplatform mv.)

 

Det bemærkes, at der er tale om forholdsvis nye teknologier og konstruktioner i rammearkitekturen, der skal understøtte flere fagsystemer fra flere leverandører. En sådan teknisk konstruktion er uprøvet teknologi og derfor forbundet med en vis risiko.

 

Tilslutningsaftalen i form af erklæringen gælder fra underskrivelsen af aftalen frem til de nye systermer bliver sat i drift i 2014 og derefter 10 år frem til 2024. De 10 år dækker afskrivningsperioden af KOMBITs kapitaludlæg. Kapitaludlægget forventes, når det størst at være i størrelsesordenen 1 mia. kr.

 

Det bemærkes hertil, at Herning Kommune sammen med de andre kommuner binder sig it-mæssigt og økonomisk i en forholdsvis lang tidsperiode. Det fremgår af KLs brev til landets borgmestre, jf. bilag, at det er muligt at træde ud af aftalen efter seks år fra systemet er sat i drift. Den udtrædende kommune skal imidlertid fortsætte sine betalinger indtil afskrivningsperiodens udløb i 2024. Den reelle mulighed for at udtræde af den solidariske ordning er således umiddelbart ikke til stede eller i hvert fald pt. svær at få øje på.

Økonomi

Herning Kommunes tilsagn om tilslutning til fællesudbud og aftagelse af de nye systemer sker under forudsætning af, at kommunerne under éet kan reducere omkostningerne til it-systemer med minimum 25 %.

 

Beregningsgrundlaget/baseline er baseret på kommunernes samlede betalinger til monopolsystemerne KMD Aktiv, KMD Dagpenge (eksl. Barsel) og KMD Sag pr. 1. januar 2013.

 

I forhold til Herning Kommunes omkostningsreduktion bemærkes, at vi anvender eget udviklet ydelsessystem "BIS-Y", hvor omkostninger i dag er lave.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at erklæringen om tilslutning til fællesudbud i regi af KOMBI og aftagelse af de nye systemer godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen, dog under forudsætning af, at alle landets kommuner tilslutter sig.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Dansk Melodi Grand Prix 2013 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Melodi Grand Prix 2013 afvikles 26. januar 2013 i Jyske Bank BOXEN i Herning. Herning er i den anledning udnævnt til Grand Prix City.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 150.000 kr. til aktiviteter og branding af Herning Kommune i regi af Dansk Melodi Grand Prix fra serviceområde 20, turisme og oplevelsesprojekter.

Sagsfremstilling

Herning Kommune samarbejder med DR og MCH om Dansk Melodi Grand Prix (DMGP) 2013. Herning Kommunes rolle er at fremstå som festlig Grand Prix City på linje med indsatsen i 2009.

 

Det anbefales at følgende indsatser sættes i værk:

 • Citydressing

 • Aktivitetspulje til kulturinstitutioner, skoler, ældrecenter og lignende

 • Samarbejde med detailhandel og restaurationer i byen.

 • Markedsføringsaktiviteter.

 

Erfaringerne fra 2009 er, at der var stor opbakning fra byens mange aktører med stor mediebevågenhed til følge - både lokalt som nationalt. 2013 vurderes at kunne give samme markedsføringseffekt.

 

Med dette som afsæt, anbefaler administrationen, at der bevilges op til 150.000 kr. fra serviceområde 20, turisme og oplevelsesprojekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der i 2013 bevilges 150.000 kr. fra serviceområde 20, turisme og oplevelsesprojekter  i anledning af Herning Grand Prix City 2013.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 111, Heimdalsvej/Gefionsvej, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo, afdeling 111 ønsker at få renoveret fugerne på 16 huse. Herning Kommune skal i den forbindelse godkende låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen har 16 familieboliger opført som ét-plans huse med egen have beliggende i rolige omgivelser i Hernings vestlige bydel. Tæt på indkøbsmuligheder, busstoppested og grønne områder.

 

Renoveringen omfatter renovering af fugerne på husene.

 

Renoveringen og den afledte huslejestigning er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 13. september 2011.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 1.015.000 kr. Udgiften finansieres ved opsparede midler på 200.000 kr. samt låneoptagelse på 815.000 kr.

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør mellem 209,88 kr. og 243,33 kr. pr. måned pr. hus, svarende til  7% og 7,19%, afhængig af boligens størrelse.

 

Huslejen for et 4-rums rækkehus på 80 m2 er i dag 3.385 kr. om måneden excl. forbrug.

 

Gennemførelsen af projektet vil medføre besparelser for afdelingen. Efter vurdering/beregning vil der i budget for 2013 ske reducering af udgifter til almindelig - og planlagte vedligeholdelse, istandsættelser ved fraflytning samt tab ved lejeledighed på i alt ca. 50.000 kr.

 

Der er ingen kommunal garantistillelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningerne som følge af renoveringsprojektet godkendes som ansøgt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-4-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 6, Eegholmen, H. C. Ørsteds Vej 19A-E, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo, afdeling 6 i Herning ønsker at lukke altanerne med glasfacader i 60 etageboliger, der er opført i 1996. Herning Kommune skal i den forbindelse godkende låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Nyere boliger i etagebyggeri, som er centralt beliggende, med kort afstand til gågade og indkøbsmuligheder. Boligerne ligger i et stille og roligt område. Der er store altaner eller terrasser til alle boligerne. Der er fælles græsareal i afdelingen med borde og stole og en fælles grill. Der er legeplads. I afdelingen er der en festsal som kan lejes af afdelingens beboere. Der er en opvarmet cykelkælder, og der er vaskeplads til biler. Der er fællesvaskeri.

 

Renoveringen omfatter lukning af altanerne med glasfacader i 60 etageboliger.

 

Der er i afdelingen afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 15. november 2011, hvor det blev besluttet at man ville sende afstemningen om de lukkede altaner til urafstemning. Resultatet blev, at ud af de 120 udsendte stemmestedler blev 97 returneret. Resultatet blev 50 ja-stemmer for at arbejde videre med projektet og 47 stemmer imod.

 

Fællesbo har meddelt, at lukning af altanerne bør udføres, da der er tale om udbedringer for at sikre boligernes kvalitet og et rimeligt energiforbrug. Der er tale om at lukke altanerne med glasfacader, så lejerne kan bruge altanerne over en længere periode i forhold til de ca. 20 dage altanerne kan bruges om året i nuværende form.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 5.448.375 kr. der finansieres ved opsparede midler på 1.000.000 kr. og låneoptagelse på 4.448.375 kr.

 

Realkredit Danmark kræver kommunegaranti som følge af låneoptagelsen.

 

Den nødvendige huslejestignig til dækning af låneydelsen udgør ca. 84 kr. pr. m2 svarende til 18%.

 

Planafdelingen har ingen bemærkninger til projektet på dette niveau. Ved større ombygninger kan der være en vis interesse, hvor man ønsker indflydelse, dog mener man ikke dette omfatter valg af åbne/lukkede altaner.

Økonomi

Herning Kommune har ikke praksis for at stille garanti ved låneoptagelse til mindre renoverings- og forbedringsprojekter som dette, idet sådanne forudsættes at være økonomisk bæredygtige i sig selv.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningerne som følge af renoveringsprojektet godkendes som ansøgt,

 

at der ikke meddeles kommunegaranti som følge af låneoptagelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-762-06 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Center for Energiteknologier

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Energiteknologier under AU-Herning ansøger om 750.000 kr. i 2013 til erhvervsudviklingsaktiviteter. Aktiviteterne har et samlet budget på 775.000 kr.  

 

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 – 2011 ydet driftstilskud til Brintvidencentret HIRC og i 2012 til efterfølgeren "Center for Energiteknologier". Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme § 13, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for a) innovation, videndeling og videnopbygning og b) anvendelse af ny teknologi forudsat, at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.
 
Administrationen anbefalede i 2011, at fortsat støtte til Center for Energiteknologier i 2012 blev givet under forudsætning af, at der i 2012 skulle arbejdes på at fremme finansiering til centret fra øvrige kommuner, virksomheder og andre interessenter således at eventuel støtte til Center for Energiteknologier efter 2012 ville kunne nivelleres til samme niveau, som den støtte der ydes til øvrige videncentre i Herning kommune.
 
Foreningen HIRC blev nedlagt i 2011 og indlejret i Center for Energiteknologier. Center for Energiteknologier har et bredere forretningsgrundlag end HIRC, idet centret ud over brint har fokus på el-relaterede teknologier inden for vedvarende energi. Det bredere fokus har gjort paletten af erhvervsudviklingsaktiviteter målrettet virksomheder større.
 
Region Midtjylland har siden starten medfinansieret centret med et beløb minimum svarende til Herning Kommunes. Region Midtjylland har administrativt på møder mundtligt givet udtryk for, at regionen fremadrettet ikke vil medfinansiere Centret, men at regionen er villige til at se på eventuel medfinansiering af konkrete projekter.
 
Center for Energiteknologier er en aktør i kommunens bestræbelser for, at implementere Herning Kommunes  ”Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Grønt teknologi – Sundhed – Oplevelser” – særligt med fokus på branchesatsningen Klima, energi og fødevare. Under initiativer i strategien nævnes blandt andet ”Netværk og innovationsprojekt med fokus på vedvarende energiteknologi og energistyring samt eksport og B2B”. I erhvervsudviklingsstrategien foreslås det, ”at ansvarlig for udførslen af denne opgave er et videncenter, der har fokus på vedvarende energi”.
 
Center for Energiteknologier deltager p.t. i fire projekter, der har en samlet projektsum på godt 65 mio. kr. Center for Energiteknologi´s andel heraf er godt 4 mio. kr. og det konkrete tilskud til projektaktiviteterne på Centret er på 3,6 mio. kr. Centret deltager derudover i to projektansøgninger med et samlet budget på godt 10 mio. kr. Opnås støtte til disse projekter vil tilskudsandelen til projektaktiviteter til centret være på ca. 3,7 mio. kr.
 
De konkrete aktiviteter, svarende til budgettet på 775.000 kr. er (se udgifts- og finansieringsbudget under økonomi):  

Informations- og formidlingsaktiviteter
eks. hjemmeside, fokus på database, matchmakingarrangement
 250 timer
Deltagelse i projekter med fokus på forretningsudvikling af energi- og lagringsteknologier, herunder eks. Clean City Hammerum, MeGa-stoRE,
 550 timer
Opsøgende virksomhedskontakter, herunder samarbejde med Væksthus Midtjylland.
 150 timer
Vidensopbygning, herunder eks. tryktanke til elektrolyse i MW-skale, detektering af gasser, optimering af dryer-koncept.
 300 timer
I alt
1250 timer

 

Eventuel Støtte til Center for Energiteknologier kan begrundes i behovet for at skabe nye erhvervsmuligheder og dermed beskæftigelse. Eventuelt støtte kan ske i henhold til Lov om Erhvervsfremme § 13, om erhvervsudvikling punkt 1-4 vedrørende innovation, ny teknologi, etablering af nye virksomheder samt kompetenceudvikling. Finansieringen skal ske indenfor budgetrammen på Serviceområde 20, Administration, Erhvervsudvikling - Innovation og ny teknologi.

Såfremt der ydes støtte anbefales det, at administrationen bemyndiges til at indgå den endelige samarbejdsaftale med Center for Energiteknologier.

Økonomi

Udgiftsbudget 2013:

 

Løn
725.000
Informationsaktiviteter
 10.000
Lokaler*
          0
Administration
 15.000
Demonstratorium
 10.000
Udvikling
 15.000
I alt
775.000

AU-Herning lægger lokaler til

 

Finansieringsbudget 2013:

Herning Kommune
750.000
AU-Herning
 25.000
I alt
775.000

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 750.000 kr. i 2013 på serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.66 – Erhvervsudvikling – Innovation og ny teknologi til drift af de i ansøgningen beskrevne aktiviteter – forudsat at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i Herning Kommune,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå den endelige resultatkontrakt med ansøger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

 

Sagsnr.: 00.34.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Administrationskonto for borgere, der er sat under administration

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: -Lone Jensen, Gunhild Brunhøj

Sagsresume

Den 1. marts 2013 overgår pensionsområdet til Udbetaling Danmark. I den forbindelse vil administrationssager efter pensionslovens § 38 forblive i Herning Kommune.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag,  der betyder, at der bliver oprettet op til 200 specifikke nemkonti til fuld institutions- og boligadministration i Handelsbanken, hvorfra der betales husleje, forbrug og evt. ugentlige udbetalinger.

 

Det indstilles, at der etableres en samlet kreditmaksimum på 3,0 mio. kr.  Der vil ikke være nogen væsentlig risiko forbundet med kreditgivningen.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Den 1. marts 2013 overgår pensionsområdet til Udbetaling Danmark. I den forbindelse vil blandt andet administrationssager efter pensionslovens § 38 forblive i kommunen.
Borger på administration er udsatte borgere.
 
Herning Kommune ca. 70 sager på pensionsområdet, hvor der administreres husleje + forbrug + ugentlige udbetalinger. Disse kaldes fuld administration.
Dertil kommer 70 sager, hvor der kun administreres husleje og forbrug og resten af pensionen udbetales til nemkonto. Disse sager kaldes boligadministration.
 
Arbejdsgangen på administrationssager bliver som udgangspunkt, at alle beløb vedr. administrationssager modtages i et samlet beløb fra Udbetaling Danmark og kommunen herefter selv skal fordele beløbene til den enkelte borger. Det vil betyde, at den kommunale sagsbehandler skal slå hver enkelte borger op i pensionssystemet for at finde beløbet og derefter konvertere beløbene ud på hver enkelte borger.
 
Borgerservice (pensionsafdelingen) og Sociale ydelser og integration i beskæftigelsesafdelingen (som får opgaven fra 1. marts 2013) har foretaget en analyse af arbejdsgangene og har på den baggrund foreslået en anden løsning, hvor der anvendes specifik nemkonto.
 
Med anvendelse af specifik nemkonto til fuld administration og boligadministration vil beløbet indgå på en konto i Handelsbanken, hvorfra der kan betales husleje, forbrug og evt. ugentlige udbetalinger.
 
Der spares arbejdsgange med kontering og afstemning, og der kan anvendes PBS aftaler til betaling af husleje og forbrug for den enkelte borger. Dette er ikke muligt i dag, da administrationsaftaler administreres i pensionssystemet og ØS Indsigt.  
På den baggrund er der udarbejdet et forslag til aftale med Handelsbanken
 
Praksis fremover:
Udbetaling Danmark vil i henhold til aftalen for administrationssager (fuld administration og boligadministrations) udbetale beløbet til bankkontoen (specifik nemkonto) i Handelsbanken, der kan relateres til den enkelte pensionist.
Herning Kommune bliver ejer af kontoen, der oprettes i kommunens navn. Men kontoen fungerer som en budgetkonto for den enkelte pensionist under administration.
Pensionisten kan ikke disponere på kontoen.
 
Fra budgetkontoen vil der bliver overført rater til pensionistens egen konto ligesom der vil blive betalt regninger.
 
Som følge af at betalinger fra Udbetaling Danmark, først indgår på kontoen den sidste dag i måneden, men at en del heraf skal være til disposition på borgerens "egen" nemkonto samme dag, vil der skulle foretages overførsler fra nævnte konti én bankdag før modtagelsen fra Udbetaling Danmark. Der vil derfor opstå et kortvarigt træk/overtræk på kontiene.  

 

 

Økonomi

Der vil være behov for, at det aftales med banken, hver enkelt konto oprettes med en trækningsret/maksimum på op til 20.000 kr. Som standard kan trækningsretten sættes til 10.000 kr.

 

Det indstilles, at der bliver etableret en aftale med Handelsbanken, om oprettelse af op til 200 konti, og med en maksimal kreditmaksimum på op til 3.000.000 kr.

 

Overtrækket vil normalt kun være en enkelt dag og der vil ikke være nogen væsentlig risiko forbundet med kreditgivningen, idet der er kommunens medarbejdere, som disponerer på kontoen.

 

 

Forvaltningen vil indgå en særskilt aftale for så vidt angår webadgang samt gebyr og renteforhold. Udgifter hertil forventes hertil, forventes at blive af et mindre omfang.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at etablering af en samlet kredit på op til 3.000.000 kr. i forbindelse med etablering af specifikke nemkonti til administrationssager i Handelsbanken godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr.: 05.23.04-P19-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Video overvågning i Beskæftigelsesafdelingen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der anmodes med dette punkt om tilladelse til at indføre video overvågning af vente areal og ekspeditionsområde ved Social Ydelse og Integration, indgang D på Rådhuset.

Sagsfremstilling

Kompetencen til at træffe beslutning om video overvågning af kommunale bygninger er efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) den 16. februar 2009 placeret
i ØKE.

Beskæftigelsesafdelingen ønsker efter hændelserne den 16. november 2012 at etablere video overvågning af venteareal og ekspeditionsområde ved Social Ydelse og Integration, indgang D på Rådhuset. Der samarbejdes med Koncern IT om den konkrete tekniske løsning, ligesom Kommunale Ejendomme er involveret i arbejdet.
 
Ønsket om video overvågning er baseret på et ønske om at højne sikkerheden, herunder give bedre muligheder for opfølgning og opklaring ved konkrete hændelser. Dette vil samtidig betyde en øget tryghed for de medarbejdere, der arbejder i og i tilknytning til de overvågede områder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der gives tilladelse til at der etableres video overvågningen i Beskæftigelsesafdelingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Lividitetsforstrækning til MCH

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
       X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Messecenter Herning A/S (MCH) har ansøgt om udbetaling af 7,5 mio. kr. i henhold til sikkerhedsnetaftalen som direkte tilskud til selskabets drift i 2012.  

Sagsfremstilling

MCH har i brev af 28. november 2012 ansøgt om udbetaling af 7,5 mio. kr. til dækning af det forventede sikkerhedsnetbehov for 2012.
 
MCH anmoder om, at udbetalingen sker som et direkte tilskud til selskabets drift i 2012, sådan som det var tilfældet i 2006 og 2011. 
 
Samtidig anmoder MCH om, at Herning Kommune også fremover ser velvilligt på udbetaling af likviditetsforstrækningen som et tilskud til MCHs drift.
 
Udbetaling som et tilskud under Serviceområde 15 Kultur betyder for Herning Kommune en udvidelse af servicedriftsudgifterne i 2012, men kan indeholdes indenfor den tilladte ramme og har således ingen sanktionsmæssige konsekvenser.
 
De 7,5 mio. kr. er budgetteret under udlån, langfristede tilgodehavender.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at  ansøgningen imødekommes,

 

at  de 7,5 mio. kr. udbetales som et tilskud til driften i MCH i 2012 under Serviceområde 15 Kultur, Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 

at  udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. på Serviceområde 26, Udlån, langfristede tilgodehavender i 2013.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 i forbindelse med forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 i Lind.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1 - 3.

 

Da området er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland må der ikke placeres virksomheder, der kan være en trussel for grundvandsressourcen.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2012, pkt. 78, at der kunne udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg for at give mulighed for at indrette den eksisterende bygning på Vejlevej 1 i Lind til "Sundhedshus". For at skabe en sammenhængende planlægning for området, omfatter planforslagene også den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Området er i dag beliggende i kommuneplanramme 61.E5 - Erhvervsområde langs Messevejen. Indenfor rammeområde 61.E5 er der mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 2 - 3, det vil sige virksomheder og anlæg, der kun påvirker omgivelserne i mindre eller ringe grad.

 

For at give mulighed for at etablere servicevirksomheder og liberale erhverv i miljøklasse 1 - 3 er der udlagt et nyt rammeområde 61.E7 - Erhvervsområde langs Messevejen i Lind. Da der er et boligområde øst for rammeområde 61.E7 er det hensigtsmæssigt også at give mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1, da generne for boligområdet dermed kan minimeres.

 

Rammeområde 61.E7 er i forhold til grundvandsbeskyttelse udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk.

 

For at beskytte grundvandsressourcen må der derfor kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet, det vil sige mindre engrosvirksomheder uden tung trafik samt kontor - og servicevirksomheder, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Dermed giver den nye planlægning for området en bedre beskyttelse af grundvandsressourcen end den eksisterende planlægning for området.

 

Det bemærkes, at tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ikke kan vedtages før kommuneplanen er vedtaget.

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområdet Vejlevej 1 - 3 i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind udlægger et område mellem Messevejen og Vejlevej til erhverv og offentlige formål.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for ny anvendelse af den eksisterende bygning på Vejlevej 1 og for at sikre en tidssvarende planlægning for den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2012, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for at give mulighed for at indrette den eksisterende bygning på Vejlevej 1 i Lind til "Sundhedshus". For at skabe en sammenhængende planlægning for området omfatter planforslagene også den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Forslag til lokalplan 61.E7.1 giver mulighed for at placere erhverv i miljøklasse 1 - 3 i området.Det vil sige virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelig eller mindre pavirkning af omgivelserne i forhold til støj og lignende. Da lokalplanen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, må der kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet. Det vil sige mindre engrosvirksomheder uden tung trafik, samt kontor- og servicevirksomheder, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Bebyggelse må opføres i 2 etager og 10 meter og med en bebyggelsesprocent på 40 %. For at skabe en sammenhængende planlægning for området langs Messevejen bestemmer lokalplanforslaget, at bebyggelse skal opføres indenfor de udlagte byggefelter og placeres i facadebyggelinjen mod Messevejen. For at tilpasse ny bebyggelse til området skal facaderne være sorte eller hvide og skiltning skal være ensfarvet med samme farve på hver enkelt bygning.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra en fælles overkørsel til Vejlevej. Der er udlagt arelaer til adgang og parkering langs Vejlevej, så parkeringsarealerne kommer til at ligge bag bygningerne i forhold til den primære facade langs Messevejen. For at fremme Herning Kommunes målsætninger som cykelby indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres en overdækket cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhervsareal.

 

Herning Byråd har i efteråret 2012 vedtaget en lokalplan for 61.E3.1 for Erhvervsområdet Industriparken i Lind. Denne lokalplan indeholder bestemmelser om, at der skal plantes grupper af lindetræer på den vestlige side af Messevejen. For at få en sammenhængende grøn forskønnelse af Messevejen, der er indfaldsvej til Lind, er der i lokalplanforslaget beskrevet, hvordan denne beplantingsstruktur skal videreføres på den østlige side af Messevejen. Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at parkerings- og opholdsarealer skal indrammes af bøgehæk og at der mod skel skal udlægges græsarealer som en grøn ramme omkring området.

 

For at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer og lokalplan 61.E7.1 er der udarbejdet tillæg nr 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, som udlægger et nyt rammeområde 61.E7 for erhverv langs Messevejen i Lind. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillægget behandles i en særskilt sag.

 

Det bemærkes, at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt, før Herning Kommuneplan2013-2024 er vedtaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Golfvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Lokalplanforslaget er indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2013-24. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-24.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et ca. 19.000 m² areal beliggende i den østlige del af Herning, nord for Golfvej, og nord for Herning Centret.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsvarerbutik med en minimumsstørrelse på 2000 m² og en maksimumsstørrelse på 5000 m².

 

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder. I delområde I kan der opføres bebyggelse og etableres parkering. Delområde II er udlagt til nedsivning af overfladevand fra tage samt spredt beplantning og delområde III er udlagt til Herningsholm å og slyngning af åen.

 

Der er i lokalplanforslaget taget højde for at området ligger tæt på Herning Vands drikkevandsboringer, og at der ligger et 25 meters fredningsbælte omkring hver boring hvor der ikke kan etableres anlæg, samt at lokalplanområdet ligger inden for en 300 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må ske nedsivning til grundvandet.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en kommende bygherre kan have et ønske om skiltning over den maksimale bygningshøjde på 10 meter, for at komme op i niveau med de omkringliggende butikker. Derfor er det indarbejdet i lokalplanforslaget, at indgangspartier, skorstene, antenner og lignende kan have en større højde.

 

Skiltning kan efter lokalforslaget ske på bygningen over indgangspartier og lignende, dog kun på bygningen og ikke på taget.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at der i delområde II mod vest og nord skal etableres høj tæt beplantning. Da der i lokalplanforslaget er en forholdsvis stor reduktion i det landskabelige udlæg, ønskes der, som forudsætning for ibrugtagning, en kvalitativ opgradering af åens forløb.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 88 for genbrugsplads ved Skjerk ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 28. august 2012, punkt 221, forslag til kommuneplantillæg
nr. 88 for et område ved Skjerk ved Aulum.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 har været i offentlig høring fra den 5. september
2012 til den 31. oktober 2012. Det er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til
planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring af rammeområde T1. Rammeændringen giver mulighed for at private virksomheder kan etablere sig i området, samt en udvidelse af rammeområdet mod syd og sydvest.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej i Skjerk ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 28. august 2012, punkt 222,  forslag til lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum.

 

Forslag til lokalplan 09.T1.1 har været i offentlig høring fra den 5. september 2012 til den 31. oktober 2012. Det er ikke kommet indsigelser, men der er kommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at private og offentlige virksomheder inden for virksomhedsklasse 4, 5, 6 og 7 kan etablere sig i lokalplanområdet. Området er primært udlagt til transporttunge virksomheder, der har brug for plads og arealer til oplag. Der kan opføres bygninger i området til virksomhedernes drift med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 10.  

 

Lokalplanområdet har et areal på ca. 10,6 ha. og der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at bevare den eksisterende karaktergivende beplantning i området. Lokalplanforslaget stiller krav til beplantningsbælter, så der sker en afskærmning af området mod veje og det åben land.  

 

På en del af arealet, hvor der tidligere har været produktionsskole, er der registret fredskov. I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen fået en henvendelse fra Naturstyrelsen som bemærker, at der er fredskov på en del af området samt, at realisering af lokalplanen inden for området med fredskov medfører, at Herning Kommune skal etablere erstatningsskov et andet sted i kommunen. Det er Forvaltningens vurdering, at det i forbindelse med den løbende ny plantning af skov, også vil være muligt at finde et egnet areal til erstatningsskov, indenfor en kort årrrække.

 

I forbindelse med nærværende lokalplan skal der plantes ca. 1 ha erstatningsskov. Der vil efterfølgende blive forelagt sag vedr. salg af ejendommen. I den forbindelse forventes det, at en del af slagsproveuet vil blive foreslået afsat til genplantnng af fredsskovsarealet.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr.: 19.03.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til projektet Kultur på Hjul

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til projektet "Kultur på Hjul" på serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er ialt 450.000 kr. i 2012.

Sagsfremstilling

"Kultur på Hjul" er et projekt i regi af Kulturaftalen for Midt og Vestjylland 2011 - 2014.

Projektet administreres af Carl-Henning Petersen og Else Alfelt Museum.

 

"Kultur på Hjul" er en ny måde at formidle kulturinstitutioners særegenhed på. En specielt indrettet bus bemandes med 2 formidlere. Bussen kører ud og besøger andre kulturinstitutioner i kulturegionen og inviterer børn indenfor. Projektets formål er dels formidling i forhold til børnene, kompetencceudvikling af personale, men også udvikling af netværk mellem kulturinstitutioner på tværs i kulturregionen.

 

Totalbudgettet for "Kultur på Hjul" er 2.781.000 kr.

Herning Kommunes del af driftsbudgettet for "Kultur på Hjul" udgør 861.000 kr. over tre år (287.000 kr. i årene 2012, 2013 og 2014 fra de afsatte kulturmidler på serviceområde 15, Kultur).

 

I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der afsat et rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2012 til indkøb og indretning af bus til "Kultur på Hjul". Rådighedsbeløbet søges nu frigivet.Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på 450.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr., Kultur på hjul,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2012 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099, rådighedsbeløb til diverse anlægsopgaver.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-846-10 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Betingelser for opsætning af ladestandere til elbiler i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Tina Dybbro, Rasmus Jensen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har fået flere henvendelser fra virksomheder som ønsker at opsætte ladestandere til elbiler i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til betingelser for opsætning af ladestandere godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune arbejder på at reducere CO2-udledningen i kommunen som virksomhed og i kommunen som helhed.


Et af de tre overordnede langsigtede mål i Herning Kommunes klimaplan er, at CO2-udledningen i 2015 i forhold til 2007 skal reduceres med 25 %.


Det fremgår af klimaplanen, at CO2-udledningen fra transport i Herning Kommune udgør 25 % af den samlede CO2-udledning.
 
Herning Kommune skal fremme udskiftningen af fossile brændsler med vedvarende energi og el i transport-sektoren. El/plug-in hybrid personbiler skal ifølge Herning Kommunes klimaplan udgøre 5 % i 2020 og 10 % i 2030.
 
Elbiler udleder ca. halvt så meget CO2 pr. kørt kilometer i forhold til konventionelle biler.  
Opladning af elbilens batteri finder oftest sted ved en ladestander, mens bilen holder stille.


Herning Kommune har fået flere henvendelser fra virksomheder, som ønsker at opsætte ladestandere til elbiler i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune.
 
Formålet med betingelserne er at give alle virksomheder de samme vilkår samt at deltage i udviklingen af en infrastruktur til elbiler i kommunen. I den forbindelse er der også sket en kortlægning af de steder, hvor ladestandere kan placeres.
 
Administrationen vurderer, at betingelserne er et godt grundlag for at fremskynde CO2-reduktioner fra transportsektoren.


Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1628-08 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Anlægsregnskab for parkeringspladser i forbindelse med opførelse af DGI-huset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Anlægsregnskab for udgifter til parkeringspladser ifm. opførelse af DGI-huset fremsendes til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af DGI-huset er der afholdt anlægsudgifter til parkeringspladser i DGI's parkeringskælder, etableret rampe til p-kælderen samt udført forstærkning og bundopbygning af p-dækket. Jf. kontrakt om opførelse af vandkulturhuset er der desuden erhvervet 33 p-pladser i p-kælderen under Dalgashus.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet hhv. 26. februar 2008, 11. marts 2008, 25. november 2008, 22. juni 2010 og 14. december 2010 fremsendes anlægsregnskab for projektet til godkendelse.

  

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 314.016 kr. Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet. 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Godkendelse af projektet "Herning Cykler - fase 2"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at fremme cyklismen i kommunen. 
Den 20. juni 2012 har kommunen fået tilsagn om støtte fra Vejdirektoratet til projektet "Herning Cykler - fase 2". Projektperioden løber fra 2013-2014.
 De samlede anlægsudgifter udgør 12,5 mio. kr., hvoraf staten støtter med 5 mio. kr. Herning Kommunes andel er derfor 7,5 mio. kr.


Det indstilles, at finansieringen tilvejebringes ved at nedskrive rådighedsbeløbene på en række øvrige anlægsprojekter, idet der ikke er afsat midler til projektet på investeringsoversigten for 2013 med overslagsår.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte 5 % daglige bilture til cykler og/eller offentlig trafik. Kommunen arbejder bl.a. derfor hen imod dette mål ved hjælp af en lang række cykelfremmende tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".
 
Herning Kommune har søgt om støtte fra Statens Cykelpulje, og har fra Vejdirektoretat fået tilsagn om støtte til flg. projekter under Herning Cykler fase 2:
 

 • Etablering af stitunnel og cykelsti mellem Vildbjerg og Sørvad

 • Cykelsti på Kollundvej ved Lind Skole

 • Opgradering af "Superpendlerrute" - stien mellem Gjellerup og Herning, med bl.a. belysning af ruten og bedre krydsningsforhold på udvalgte steder

 • Afdækning af muligheder og ønsker, samt anlæg af cykelstier i industrikvarter Herning Vest

 • Udvikling af fritidsture og cykelturisme

 • Forundersøgelse af stitracé fra Herning bymidte til Gødstrup sygehus

 • Anlæg af flere og bedre cykelparkeringer

 
Statens Cykelpulje finansierer 40 % af anlægssummen og kommunen bidrager med 60 %.
 
Fordelingen af udgifterne for Herning Cykler fase 2 ser således ud:

 

Mio. kr.
2013
2014
I alt  
Projektudgift
4,667
7,833
12,5
Statsbidrag
1,867
3,133
 5,0
Egenfinansiering
2,800
4,700
 7,5

 
De afledte driftsudgifter på 120.000 kr. kan finansieres på 2 måder,

 

 • enten afholdes udgifterne indenfor den nuværende driftsramme,

 • alternativt skal udgifterne indgå i arbejdet med budget 2014.

 
Det indstilles, at de afledte driftsudgifter afholdes indenfor den nuværende driftsramme. 

Økonomi

Det indstilles, at projektet finansieres af afsatte rådighedsbeløb fra en række øvrige anlægsprojekter.


Projekterne Sti til Kollund samt Sikre skolevej, Trafik sikkerhed, som er indarbejdet i den vedtagne investeringsoversigt, kan indgå som en del at det nye projekt og gennemføres således som oprindelig planlagt.

 

Puljen til projekt (papirpenge) til trafikområdet, kan indgå som en del af projektet.


Vedrørende projekterne Sunds omfartsvej – følgearbejder og CEU, er det muligt at nedskrive rådighedsbeløbene og samtidig gennemføre disse projekter som planlagt.


Finansieringen via Trafiksikkerhedsplan sker ved nedskrivning af de afsatte rådighedsbeløb over årene 2014-2017. Vedrørende 2017 indstilles det, at denne finansiering skal indgå som forudsætning for arbejdet med budget 2014, der påbegyndes i foråret 2013. Der er pt. anført et beløb på 3,045 mio. kr. i 2017 som herefter skal nedskrives til 0,745 mio. kr.

Den samlede finansiering og tilretning af eksisterende rådighedsbeløb/bevillinger, er herefter:

 

[image]

 

Der skal meddeles en samlet udgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, "Herning Cykler - fase 2" samt indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. på tilskuddet fra staten og med tilhørende rådighedsbeløb - som angivet i skemaet.  

 

[image]

  
Projektet er således fuldt finansieret.  

 

[image]

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at igangsætning af projektet godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, Herning Cykler - fase 2, nyt sted nr. med rådighedsbeløb fordelt med 4,667 mio. kr. i 2013 og 7,833 mio. kr. i 2014, samt en indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. med rådighedsbeløb fordelt med 1,867 mio. kr. i 2013 og 3,133 mio. kr. i 2014,

 

at den kommunale medfinansiering sker via rådighedsbeløb på en række øvrige anlægsprojekter,  som angivet i skemaet.

 

[image]

 

at finansieringen via Trafiksikkerhedsplan sker ved nedskrivning af de afsatte rådighedsbeløb over årene 2014-2017. Vedrørende 2017 indstilles det, at denne finansiering skal indgå som forudsætning for arbejdet med budget 2014, der påbegyndes i foråret 2013. Der er pt. anført et beløb på 3,045 mio. kr. i 2017 som herefter skal nedskrives til 0,745 mio. kr.,

 

at de afledte driftsudgifter på 120.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Anlægsregnskab for forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen.

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Til ovennævnte projekt har Byrådet den 28. april 2009 meddelt en bevilling på 250.000 kr., og det blev samtidig besluttet, at byrådet er indstillet på at meddele en samlet bevilling på op til 2.900.000 kr.
 
Af sagen fremgik det videre, at beløbet skulle finansieres af afsat beløb på investeringsoversigten på 2.500.000 kr. og restbeløbet på 400.000 kr. af likvide aktiver, såfremt Herning Flyveplads ikke kunne medfinansiere. Herning Flyveplads har efterfølgende meddelt, at de ikke er i stand til at medfinansiering projektet.

 
I sagen er oplyst, at anlægsudgiften vil være på 2.900.000 kr.
 
Arbejdet er afsluttet og omfattede forlængelse af start- og landingsbane fra 900 m til 1200 m, anlæg af stopvej og sikkerhedszone på 260 x 150 m i forlængelse af start- og landingsbane, belysningsanlæg samt forlægning af adgangsvej til Herning Svæveflyveplads.Økonomi

 

Sted nr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
234098
Forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads.
250.000
3.256.493
3.006.493

 

Den samlede anlægsudgift blev på 3.256.493 kr. og dermed 356.493 kr. mere end forventet. 

 

Merudgiften på 356.493 kr. skyldes større jordmængder til regulering end beregnet, samt krav fra Statens Luftsfartsvæsen om etablering af lys langs stopvejen.

 

I vedtaget budget er der til anlægsarbejdet afsat 2.500.000 kr. Der mangler således at blive frigivet 2.250.000 kr. Mankoen er herefter 756.493 kr., idet det samlede forbrug er 3.256.493 kr.

 

I forbindelse med byrådets behandling den 28. april 2009 blev det godkendt, at der kunne ske en udvidelse på 400.000 kr., og at dette kunne ske af likvide aktiver.

 

Dermed anbefales det, at den samlede anlægsudgift på 3.256.493 kr. finansieres med 2.500.000 kr. af de afsatte midler på stednr. 234098 og restbeløbet på 756.493 kr. finansieres af de likvide midler.

 

 

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at Byrådet har udpeget Knud Nielsen og Anders Madsen som Byrådets repræsentanter i bestyrelsen for Herning Flyveplads.

 

Eva Kanstrup deltog i sagens behandling.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 ved Golfvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland A14-2 med A14-2P  i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Golfvej, som ved lokalplansforslag nr. 12.E12.2 giver mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsbutik. Endvidere udvides opland A14-2 med området for lokalplan 33.E5.1, der i 2000 er udlagt til erhvervsområde nordøst for Golfvej. Dette område er i dag kloakeret, men er ved en fejl ikke tidligere indarbejdet  i spildevandsplanen.

 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænsen ændres i forbindelse med tillægget;  

 

Nuværende 0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 A14-2
 
14,48
Opdatering af oplandsgrænsen så det fremtidig omfatter eksisterende erhvervsområde nordøst for Golfvej
 
A14-2P
 
1,98
Udvidelse af opland med nyt lokalplansområde ved Golfvej

 
Opland A14-2 er i dag separat kloakeret og A14-2P separatkloakeres ved byggemodning. Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.  

 

Overfladevand fra A14-2P planlægges afledt til bassin til opsamling af regnvand fra opland A14-2 og  Y04. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Bæk.  

 

Forslag til tillæg nr. 17 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 17  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for DNV Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 muliggør dels etablering af trykledning fra hospitalsgrunden i Gødstrup til Herning Renseanlæg, og dels indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup.


DNV Gødstrup har ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at etablere en trykledning fra hovedpumpestation på hospitalets grund i Gødstrup til Herning Renseanlæg, Ålykkevej. DNV Gødstrup ønsker at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte via denne ledning og alene betale for brugen af renseanlægget. DNV Gødstrup anmoder dermed om at gøre brug af det justerede betalingsprincip jfr. lukket punkt på denne dagsorden om principbeslutning for benyttelse af det justerede betalingsprincip i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 - DNV Gødstrup foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

DNV Gødstrup har den 21. september 2012 ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at etablere en trykledning fra hovedpumpestation på hospitalets grund i Gødstrup til Herning Renseanlæg, Ålykkevej.

 

Etablering af trykledningen muliggør, at DNV Gødstrup kan aflede spildevand fra den byggeplads, der etableres i perioden efterår 2012 – ultimo 2013. Til byggepladsen forventes der at være tilknyttet ca. 500 mand i 2013-2016. Der skal afledes sanitært spildevand fra de ansatte på byggepladsen og desuden vand fra en vaskeplads, som etableres i forbindelse med byggepladsen.

 

Etablering af trykledningen muliggør endvidere, at der fra år 2016, når hospitalet tages i brug, kan afledes spildevand fra selve hospitalet til Herning Renseanlæg. DNV Gødstrup planlægger at etablere et specialrenseanlæg til rensning af spildevandet fra hospitalet, inden det tilledes Herning Renseanlæg. På dette specialrenseanlæg forventes det, at den samlede spildevandsstrøm fra hospitalet bliver renset. Det er ikke endeligt afklaret hvilken rensemetode der skal anvendes. DNV Gødstrup og Herning Kommune er i dialog om detaljerne i forhold til rensning. Valg af specialrenseanlæg, herunder renseprocesser, træffes i god tid inden ibrugtagning af hospitalet.

 

Trykledningens placering fremgår af bilag 1. Trykledningen placeres i videst muligt omfang i/langs eksisterende vej, jernbane og stier. På en mindre strækning følges den kommende Vesterholmvejs forlængelse. Mod øst krydses Tyvkær Bæk. Ledningen placeres under størst mulig hensyntagen til naturmæssige værdier i området og kommende byggemodningsområder.

 

Trykledningen ønskes placeret på følgende matrikler:

 

[image]
 

Hvor ledningen passerer privat ejendom skal der opnås aftale med grundejeren. Alternativt skal Herning Kommune anmodes om at ekspropriere til fordel for projektet. Hvis kommunen anmodes om at ekspropriere, vil der blive fremsendt særskilt dagsordenspunkt, når tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget.


Det justerede betalingsprincip

Sammen med ansøgningen om at etablere en spildevandsledning fra DNV Gødstrup til Herning Renseanlæg har DNV Gødstrup anmodet om at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte via denne ledning og alene betale for brugen af renseanlægget. DNV Gødstrup anmoder dermed om at gøre brug af det justerede betalingsprincip (jfr. lukket punkt på denne dagsorden om principbeslutning for det justerede betalingsprincip i Herning Kommune.


DNV Gødstrup oplyser, at DNV Gødstrup ønsker at tillede alt spildevand fra det nye sygehus direkte til renseanlægget i en trykledning, som DNV Gødstrup selv etablerer og driver. DNV Gødstrup ønsker desuden at etablere et specialrenseanlæg til rensning af hospitalsspildevandet, inden det tilsluttes Herning Renseanlæg.

 

I henhold til Betalingsloven (Lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.) kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsselskabs renseanlæg. Tilladelsen kan kun gives, hvis ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til renseanlægget. I spildevandsplanen skal der endvidere være oplysninger om, i hvilke områder kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet.

 

Med dette tillæg til spildevandsplanen indføres det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup, opland F02.


Miljøvurdering

Spildevandsplanen med tilhørende tillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).

 

Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Herning Kommune har foretaget en miljøscreening af nærværende tillæg 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020. På baggrund af denne screening er det vurderet, at tillægget ikke danner grundlag for anlæg mv, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering af tillægget. 

 

Offentliggørelse

Forslag til tillæg nr. 14 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages i forhold til etablering af spildevandsledningen,

 

at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages med indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup,opland F02.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Principbeslutning: Benyttelse af det justerede betalingsprincip i Herning Kommune

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Salg af grund

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Behandling af indkomne tilbud efter offentligt udbud af grunden på hjørnet af Nygade og Skolegade

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af arealer i Kibæk og Sdr. Felding

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-116-04 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Orientering