Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. maj 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-A26-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Valg til Herning Kommunes Ældreråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: - Vibeke Hother, Lotte Mikkelsen

Sagsresume

Forslag til tidsplan for afholdelse af valg til Ældrerådet fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der skal i 2021 afholdes valg til Ældrerådet. Ældrerådet forbereder sammen med administrationen gennemførelsen af valget.


Ifølge Ældrerådets vedtægter, der følger lovgivningen, skal valget afvikles som et direkte valg. Afstemningen foregår i Herning Kommune som brevstemmevalg. Der skal vælges 13 medlemmer og 13 stedfortrædere. Der kræves efter vedtægterne mindst 5 stemmeberettigede stillere for, at man kan opstilles som kandidat.


Følgende tidsplan for afviklingen af valget foreslås.


4/8 og 25/8 2021

Annonce i Herning Folkeblad

26/8 2021

Tidligste indlevering af kandidatliste

13/9 2021

Seneste frist for indlevering af kandidatliste

Uge 39 til 11/10 2021

Valgperiode

26/10 2021

Optælling og offentliggørelse af resultatet


Økonomi- og Erhvervsudvalget er valgbestyrelse. Valgbestyrelsens opgave er at kontrollere optællingen af stemmesedlerne, herunder vurdere af ugyldige stemmer og godkende valget.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at valgdatoen fastsættes til den 11. oktober 2021,


at tidsplanen godkendes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.11.08-P19-1-21 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Boligselskabet Fællesbo søger godkendelse af omlægning af lån

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo søger om godkendelse af omlægning af lån i administrationslokalerne på Nygade 20. Administrationen indstiller til godkendelse af låneomlægningen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo ønsker at omlægge Fællesbos lån i kontoret på Nygade 20, 7400 Herning fra Nordea Kredit til Totalkredit. Det nye lån er tinglyst med frist til forevisning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.


Det lån, der indfries var oprindeligt på 10.151.000 kr. og havde en årlig ydelse på ca. 760.000 kr. Rest løbetiden var på 14 år og 3 mdr. Det nye lån er på 9.800.000 kr. og har en årlig ydelse på ca. 574.000 kr. Løbetiden på det nye lån vil være på nye 20 år. Det nye lån er på baggrund af en 0,50% obligation mod før 1% obligation, så den rene rentebesparelse er ca. kr. 49.000 det første år. Der udbetales provenu på ca. 420.000 kr. Provenuet udbetales til driftskontoen og indgår herefter i den daglige drift.


Fællesbo har oplyst, at de har anmodet om at få så stort et lån som muligt, idet friværdien af deres administrationslokaler har betydning for FællesBo´s disponible del af dispositionsfonden. Ved opgørelsen af den disponible del af dispositionsfonden betegnes friværdien som en bunden del af dispositionsfonden, så des lavere friværdi – des højere disponibel del af dispostionsfonden. Det gælder tilsvarende med forlængelse af løbetiden, så des længere løbetid – des lavere friværdi, og dermed højere disponibel del af dispostionsfonden.


Det følger af almenboligloven, at udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.


Økonomi

Herning Kommune har ikke stillet garanti for det oprindelige lån og der er således ingen garantiforpligtelser vedrørende det lån, der ønskes omlagt. Omlægningen har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at ansøgningen om låneomlægning godkendes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.14-P19-1-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af Skema C for opførelsen af almene boliger ved Teglværksgrunden i Herning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Vibeke Hother

Sagsresume

Byrådet i Herning Kommune godkendte den 19. december 2017 Skema A for Fællesbos opførelse af 64 almene boliger, herunder 32 små billige boliger på Ringkøbingvej i Herning, ved det areal der tidligere husede Herning Park Camping.


Skema B blev godkendt adminstrativt i henhold til bemyndigelse den 24. januar 2018.


Boligselskabet Fællesbo har nu afsluttet byggeriet og taget bygningen i drift. Boligselskabet fremsender endeligt anlægsregnskab i form af skema C til godkendelse.


Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender skema C.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo har nu fremsendt skema C vedrørende etablering af 64 almene familieboliger, beliggende ved Ringkøbingvej i Herning, med anmodning om godkendelse af skema C med den endelige anskaffelsessum.


Som en del af Plan for almene boliger 2017-2021 gav Byrådet i juni 2016 kvote til Fællesbos udviklingsprojekt med 65 almene familieboliger ved Mindeparken / H. C. Ørstedsvej. Formålet med projektet var blandt andet at få flere små og billige boliger. I Økonomi- og Erhvervsudvalget møde den 12. juni 2017 under pkt. 199 blev udvalget orienteret om, at Fællesbo ikke kunne gennemføre projektet. Udvalget besluttede, at kvoten på 65 boliger blev fastholdt, sådan at Fællesbo fik en chance for at finde en alternativ placering til at realisere projektet, dog under forudsætning om at projektet skulle realiseres inden udgangen af 2017.


Til baggrund bemærkes det at Skema A, B og C der nævnes i denne sag, er benævnelser for de økonomiske beregninger/skemaer som indsendes af boligforeningen til godkendelse på specifikke tidspunkter i byggeriets forløb. Skema A indsendes ved byggeriets idefase, og tallene er baseret på erfaringstal og forventninger. Skema B indsendes efter afholdt licitation og er baseret på den/de aktuelt tilbudte priser. Skema C er det endelige byggeregnskab incl. alle uforudsete udgifter og eventuelle udsving i de budgetterede tal.


Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2017 tilsagn (skema A) om støtte til et boligprojekt omfattende 64 almene familieboliger.


Administrationen godkendte i henhold til bemyndigelse skema B den 24. januar 2018, da tallene i skema B ikke afveg fra tallene i skema A. Administrationen godkendte en anskaffelsessum på 73.026.000 kr. for projektet.


Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er i det fremsendte anlægsregnskab (skema C) opgjort til 76.711.000 kr.


Tallene i Skema B og C fordeler sig således.Skema B Tilsagn. (opgjort i mio. kr.)

Skema C Regnskab. (opgjort i mio. kr.)

Grundudgifter

5,879

8,508

Entrepriseudgifter

57,083

58,374

Omkostninger

8,821

8,778

Gebyrer

1,243

1,111

I alt

73,026

76,771


Der er tale om en budgetoverskridelse på 3.745.000 kr. hvilket svarer til en stigning på 5,13%. De væsentlige poster vedrørende overskridelserne er af Fællesbo opgjort til følgende.


1.

Jordbundsforhold.

2,527 mio. kr.

2.

Tilslutningsafgifter til el.

0,114 mio. kr.

3.

Opførelse af opbevaringsskure til boligerne

1,100 mio. kr.

4.

Diverse mindre overskridelsen og besparelser.

0,004 mio. kr.

I alt

I alt.

3,745 mio. kr.


Fællesbo har fremsendt følgende bemærkninger og forklaringer til de 4 overskridelser.


Vedr. pkt. 1.

Før projekteringen blev der foretaget en del boreprøver, idet man var klar over, at der tidligere var foretaget lergravning i området. Projekteringen medførte derfor også, at der blev forudsat væsentlig bortkørsel af jord og efterfølgende tilkørsel af sand.

Men da man begyndte at grave ud til fundamenter, så viste det sig, at forholdene var meget ringere end boringerne indikerede. Det viste sig som nævnt, at i gamle dage var der gravet ler på området. Dette var foregået ved manuel gravning af meget stejle og dybe udgravninger. Når en udgravning var udnyttet, begyndte man at grave ud ved siden af. Jorden blev kastet ned i den første udgravning. Store dele af området var derfor fyldt med opfyldte udgravninger efter lergravningen. Disse opfyldte udgravninger medførte, at jordbunden i området var meget ustabil og ikke anvendelig til etablering af bygningsfundamenter på. Derfor var det nødvendigt at bortkøre 7.294 m3 jord mere end forventet og fylde op med 8.602 m3 ekstra sand for at skabe stabile forhold. Udgiften løb op i 2.527.000 kr.


Vedr. pkt. 2

De betalte tilslutningsafgifter er blevet opkrævet ud fra, at de små boliger er mærket som familieboliger. Ved udarbejdelsen af skema A forventede vi, at de små boliger kunne takseres som ungdomsboliger med en lavere takst pr. bolig.


Vedr. pkt. 3

I skema A var der ikke afsat udgifter til opførsel af opbevaringsskure til boligerne, idet der var indregnet et fælles skur til barnevogne og noget overdækning til cykler. Men hvis der var økonomisk mulighed for det, så var dog et ønske at kunne opføre opbevaringsskure til boligerne.

I forbindelse med udgravning til fundamenter fandt man dog som nævnt ud af, at der var problemer med jordbundsforholdene, og man forventede derfor problemer med at overholde de budgetterede entrepriseudgifter. På daværende tidspunkt blev det derfor besluttet ikke at opføre skurene. Der blev dog aftalt med tømreren, at skurene kunne være en tilkøbsmulighed senere.

Da projektet var længere henne og man havde et nogenlunde overblik over omkostningerne på jordudskiftningen, blev det dog alligevel besluttet at opføre skurerne under hensyntagen til beboernes behov for opbevaringsmuligheder uden for boligerne.


Husleje.

Den beskrevne overskridelse af de budgetterede omkostninger, vil påvirke huslejen. I forbindelse med skema A og B blev der godkendt et husleje niveau på 765 kr. pr. m2 om året. Skema C viser nu et husleje niveau på 794 kr. pr. m2 om året.

Opsumering af udviklingen i huslejer.

Huslejer i kr. pr. måned ekskl. forbrug

1 rums (40 m2) pris pr. mdr.

2 rums (69,5 m2) pris pr. mdr.

4 rums (112 m2) pris pr. mdr.

skema A og B (765 kr. pr. m2 om året)

2.651 kr.

4.477 kr.

6.715 kr.

Skema C (794 kr. pr. m2 om året)

2.750 kr.

4.644 kr.

6.966 kr.

Husleje 2021 (844 kr. pr. m2 om året)

2.882 kr.

4.993 kr.

7.441 kr.


Fællesbo har oplyst at huslejen for deres boliger i afdelingen i 2021 har et niveau af 844 kr. pr. m2 om året. Stigningen skyldes højere finansieringsudgifter samt stigninger i andre driftsudgifter. Huslejestigningen her er godkendt på afd. mødet.


Finansiering.

Finansieringen af boligernes anskaffelsessum, som er bestemt af almenboligloven, kan opgøres som følgende.


Tekst

Skema B finansieringsplan (mio. kr.)

Skema C finansieringsplan. (mio. kr.)

Realkreditlån. 88% af anskaffelsessummen

64,263

67,558

Grundkapitalindskudslån 10% af anskaffelsessummen

7,303

7,677

Beboerindskud 2% af anskaffelsessummen

1,460

1,535


Grundkapitalindskudslån betales af Herning Kommune som et rente- og afdragsfrit lån.

Statens særlige tilskudsordning til etablering af små billige familieboliger udløb pr. 31. december 2017. Staten ydede i denne ordning et fast tilskud pr. bolig på 75 % af den kommunale grundkapitaludgift til en bolig på 40 m2. Det er en forudsætning for at få tilskuddet, at mindst halvdelen af de boliger, hvortil der gives tilskud, har et bruttoetageareal, der er mindre end 55 m2. De konkrete projekt har 32 (halvdelen) boliger på 40 m2. Herning Kommune modtager derfor et tilskud på 3,568 mio. kr.


Kommunal garantistillelse

Det følger af almenboligloven, at der skal stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som på lånetidspunktet har pantesikkerhed ud over over 60 % af ejendommens værdi.

Det er suverænt realkreditinstituttet, der vurderer bygningens værdi og dermed garantiens størrelse. De seneste erfaringer med garantistillelse for nybyggeri viser, at realkreditinstitutterne i praksis stiller krav om garantistillelse på 64-70,5 %, idet værdiansættelse af nybyggeriet ikke svarer til anlægssummen.

I forbindelse med Skema A godkendte Byrådet således, at stille garanti for et beløb som blev anslået til 41,1 - 45,3 mio. kr. Den endelige garantistillelse beregnes dog, som nævnt ovenfor, udfra realkreditinstituttets vurdering af ejendommens værdi, hvilket ofte ikke vil være i overensstemmelse med anlægssummen.

Realkredit Danmark har i forbindelse med færdiggørelsen af bygningen oplyst, at de stiller krav om kommunal garanti for det beløb som ligger ud over 61,97% af realkreditlånet på 64,363 mio. kr. - Dette beløb skal justeres endeligt i henhold til finansieringsplanen som godkendes i skema C.


Det bemærkes at garantistillelse for almene boliger ikke påvirker kommunens låneramme. Der skal tilsvarende ikke ske deponering.

Økonomi

I forbindelse med skema A er der givet bevilling til udgiften til kommunalt grundkapitalindskudslån på 7,303 mio. kr. På baggrund af den ovenfor anførte overskridelse af budgettet er udgiften til kommunalt grundkapitalindskudslån, ved skema C, steget med 0,374 mio. kr. til 7,677 mio. kr.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at anlægsregnskabet og dermed skema C på i alt 76.771.000 kr. godkendes inkl. kommunal garantistillelse,


at huslejen på 794 kr. pr. m2 bruttoareal godkendes


at stigningen til grundkapitaltilskudet på 0,374 mio. kr. finansieres af afsatte midler på serviceområde 26 indskud i Landsbyggefonden.


Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-S00-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx
x


x


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.


Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 316.000 kr. i 2021.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesplan over bygningerne i Nørregade 7, og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.


Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og i øvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:


Institution

Opgave

Kr.

Huset No 7

Betonsøjler - rep. af skader ydervægge

15.000

Huset No 7

Fundamenter - betonskader på fortrappe

15.000

Huset No 7

Udvendige vægoverflader - Murværk overflade behandles

15.000

Huset No 7

Tage kompl. (Udhæng, tagrender, nedløb m.v.) - Tagrende over indgang

6.000

Den Jyske Sangskole

Ydervægge - Behandling af 2 stk. facadedøre i hårdttræ

1.500

Den Jyske Sangskole

Kompl. Udv. vægge (Vinduer, yderdøre og porte) - Udskiftning af vinduer

169.000

Herning Musikskole

Tage kompl. (Udhæng, tagrender, nedløb m.v.) - Algebehandling af ovenlys

1.500

Scene 7

Tagoverflader og tagbelægning - Algebehandling af tagflade

2.000

Scene 7

Tagoverflader og tagbelægning - Gennemgang af tag AKUT

20.000

Scene 7

Kompl. Udv. vægge (Vinduer, yderdøre og porte) - Facadedøre

30.000

Scene 7

Tage kompl. (Udhæng, tagrender, nedløb m.v.) - Tagrender

5.000

I alt


280.000


I alt ansøgninger for 280.000 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2021.


For at undgå en række mindre enkeltsager til politisk behandling i løbet af året, ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 316.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.


Forvaltningen gør opmærksom på, at Kommunale Ejendomme planlægger en gennemgang af de tekniske installationer i bygningerne i Nørregade 7, som kan forskyde prioriteringen af midlerne i 2021.


Grundet travlhed i håndværkerbranchen var det ikke muligt at igangsætte de planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2020. Disse igangsættes derfor sammen med vedligeholdelsesarbejderne for 2021.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 316.000 kr. i 2021 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 20.04.01-P24-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Genbehandling af Herning Kommunes udtræden af bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 15. marts 2021 forvaltningens anbefaling om godkendelse af Herning Kommunes udtræden af Danmarks Fotomuseums bestyrelse. Udvalget besluttede at udsætte sagen for at undersøge nærmere omkring Herning Kommunes fremtidige involvering i museets vedtægter. Sagen fremsendes nu til genbehandling.


Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 26. april 2016 Danmarks Fotomuseums ansøgning om afvikling af museets drift. Det blev på mødet vedtaget, at museet kunne videreføre museets drift frem til udgangen af 2017.


Museet fik stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed, og modtog derudover et tilskud på 150.000 kr. til gennemførelse af fotoudstillinger. Efterfølgende behandlede Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2017 en række vedtægtsændringer på baggrund af den tidligere sag. Ændringerne bestod hovedsageligt af, at Herning Kommune på alle måder blev udskrevet af vedtægterne. Blandt andet omfattede det to politiske udpegninger til museets bestyrelse. Det blev dog på mødet besluttet, at Herning Kommune fortsat skulle optræde med minimum et medlem i bestyrelsen, da der var usikkerhed omkring museets ophør, og der dermed fortsat blev ydet tilskud og stillet lokaler til rådighed.


Danmarks Fotomuseum har nu i en årrække ikke eksisteret som fysisk museum, og er dermed også fraflyttet de tidligere kommunale lokaler. Ligeledes ydes der ikke længere tilskud til museets drift, da de ikke er hjemmehørende i Herning Kommune.


Forvaltningen anbefaler derfor, at der henstilles til den nuværende bestyrelse, at Herning Kommune træder ud af bestyrelsen. Det samme gælder for en række andre paragraffer på nær opløsningsparagraffen samt paragraf vedrørende vedtægtsændringer. Da Herning Kommune i en længere årrække har ydet tilskud til museet og dets samling, er det ikke hensigtsmæssigt, at Herning Kommune skrives ud af paragraffen omhandlende ophør og disponering over museets eventuelle formue og heller ikke omkring vedtægtsændringer, der fortsat vil skulle godkendes ved Herning Kommune. Såfremt museet får hjemmehørende i en anden kommune, kan der indgås dialog om nærmere adskillelse fra Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at anbefalingen om udtrædelse af Danmarks Fotomuseums bestyrelse samt bestemmelser om vedtægtsparagrafferne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-21 Sagsbehandler: Mette Møller  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Navervej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med en grundejers ønske om at udnytte en gældende kommuneplanramme og udvikle et areal til erhvervsområde vurderer forvaltningen, at det vil være nødvendigt, at der vedtages en lokalplan for området. Lokalplanens formål er at fastsætte placering af bebyggelse, vejadgange og beplantningsbælte, samt håndtering af spildevand og overfladevand.


Der er udarbejdet forslag til lokalplan 21.E4.3, som opdeler lokalplanområdet i to områder, hvor område I anvendes til erhverv i miljøklasse 4-6 og område II udlægges til grønt område med mulighed for etablering af et anlæg til regnvandshåndtering.


Lokalplanområdet ligger i landzone, og skal ved udarbejdelse af nærværende lokalplan overføres til byzone.


Forvaltningen indstiller forslag til lokalplan 21.E4.3 for erhvervsområde ved Navervej i Sunds til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at udnytte gældende kommuneplanramme, og udvikle arealet til erhvervsområde.


Lokalplanområdet

Forslag til lokalplan 21.E4.3 omfatter et område på ca. 3 ha af matrikel nr. 1v Torup By, Sunds. Området er i dag ubebygget landbrugsjord.


Området er beliggende i den sydlige del af Sunds. Mod nord er lokalplanområdet afgrænset af et eksisterende erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 4-6. Mod vest er området afgrænset af Sundsvej, hvor der på modsatte side også er et erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 4-6. Mod øst og syd afgrænses området af landbrugsjord. Planområdets sydvestlige hjørne ligger ud mod rundkørslen af Sundvej og Sunds Omfartsvej. I lokalplanområdets nordvestlige hjørne står en af Sunds tre byporte.


Lokalplansområdet er lavtliggende i forhold til de omkringliggende bebyggede arealer. Området betegnes som et vådt område, hvor der samler sig vand fra de omkringliggende marker som ledes væk via en eksisterende afvandingsgrøft. Afvandingsgrøften går på tværs af området fra øst til vest, og deler lokalplansområdet naturligt op med ¾ areal nord for afvandingsgrøften og ¼ areal syd for grøften.

For at lokalplanen ville kunne følge den gældende spildevandsplan vil det derfor være nødvendigt at terrænregulere lokalplanområdet. Arealet nord for afvandingsgrøften (delområde I) bør reguleres +1 m. Terrænreguleringen syd for afvandingsgrøften (delområde II) vil være af et omfang som forvaltningen mener er uhensigtsmæssigt i forhold til området visuelle fremtræden i lokalområdet som helhed. Derfor anbefaler forvaltningen, at området syd for afvandingsgrøften friholdes for bebyggelse.


Der er i dag ingen vejadgang til lokalplansområdet. Der er dog en servitut som sikrer vejadgang fra Navervej via matrikel nr. 1dk Torup By, Sunds.


Luftfoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser, 2019.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 21.E4.3 (bilag 1) giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 4-6 og et grønt område.


Delområde I

Lokalplanens delområde I kan, som det omkringliggende erhvervsområde, anvendes til erhvervsformål, herunder industri, transport, værksted, håndværk eller lagervirksomhed samt den nødvendige tilknyttede administration i miljøklasse 4-6. Delområdet I indeholder også et grønt område mellem Sundsvej og facadebyggelinjen, et beplantningsbælte som afskærmning mod det omkringliggende område, samt et grønt arbejdsbælte langs den eksisterende afvandingsgrøft. Delområde I skal vejbetjenes via en forlængelse af Navervej og kan terrænreguleres op til +1 m.


Delområde II

Lokalplanens delområde II, vil blive friholdt for bebyggelse og udlægges til grønt engområde og med mulighed for etablering af et anlæg til regnvandshåndtering, hvis Forsyningen får behov for at etablere bassin eller der bliver behov for et bassin til håndtering af vejvand. I området kan eventuelt udsås en blomsterrig-engblanding indeholdende naturligt hjemmehørende plantearter.


Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og skal ved vedtagelse af nærværende lokalplanforslag overføres til byzone. Overførelse til byzone muliggøres ved, at lokalplanområdets delområde I grænser op til den eksisterende byzone langs Navervej.


Lokalplankort


Herning Kommuneplan

Lokalplanen 21.E4.3 er indeholdt i rammeområde 21.E4 og er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 21.E4.3 – erhvervsområde ved Navervej i Sunds foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x


x


x


x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 26. januar 2021, at foreløbig vedtage forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind.

Forslag til lokalplan 61.C4.1 giver mulighed for etablering af et centerområde til detailhandel og boliger ved Lind Hovedgade og Vejlevej i Lind.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 4. februar 2021 til den 4. marts 2021. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind endelig vedtages med de foreslåede ændringer, som fremgår af nedenstående.


Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets formål er at muliggøre områdets anvendelse til centerformål. Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder:

-delområde I til boliger i form af tæt-lav og etagebebyggelse,
-delområde II til detailhandel, med dagligvarebutik og mindre udvalgsvarebutikker i den sydlige del af delområde II. Desuden er der mulighed for etablering af boliger på 1. sal i den sydligste del af delområde II.


Nye vejnavne i lokalplanområdet

I takt med at lokalplanforslaget muliggør etablering af et nyt centerområde hvor der etableres nye veje, skal disse tildeles nye vejnavne.

Forvaltningen vil, på baggrund af input fra bl.a. bygherre og lokalområdet, foreslå følgende vejnavne:

 • ny boligvej fra Koustrup Alle til boligområdet foreslås tildelt vejnavnet Koustrup Have, som afspejling af områdets karakter af haveby
 • ny vej fra Lind Hovedgade til ny dagligvarebutik foreslås tildelt vejnavnet Laust Kristensens Plads, som en gestus overfor stifteren af trælasten i Lind, Laust Kristensen.


Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 4. februar til den 4. marts 2021. Der er i denne periode indkommet 5 høringssvar i forbindelse med lokalplanforslaget.

Høringssvarene er opsamlet og opsummeret i et Høringsnotat, som vedhæftes sagen som Bilag 1. Høringsnotatet omfatter alle de indkomne høringssvar i deres helhed, høringssvarenes opsummering samt forvaltningens kommentarer og anbefalinger til hvert punkt.


Høringssvarene vedrører følgende forhold:


Følgende illustration omfatter en kortlægning af de adresser, hvor høringssvarene kommer fra i forhold til lokalplanområdet.Eventuelle støjgener fra dagligvarebutikken på grund af varelevering

Beboere på Svinget - øst for den planlagte dagligvarebutik- er bekymrede for de støjgener som evt. kan forekomme på grund af varelevering til dagligvarebutikken. Samtidig ønskes det oplyst, hvorfor indkørsel fra Lind Hovedgade ikke kunne laves direkte til vareleveringsområdet, samt detaljer omkring støjdæmpning.


På baggrund af den umiddelbare nærhed til boligerne mod øst, vurderes dagligvarebutikken at være i miljøklasse 1-3 ifølge Miljøstyrelsens ”Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” (2008). For miljøklasse 1-3 er det vejledende afstandskrav minimum 50 meter til boliger, så boligområderne sikres mod støjgener.


Garantien for at evt. støj fra varelevering ikke vil genere naboerne mod øst er, at dagligvarebutikken til enhver tid er forpligtet til at respektere den gældende miljølovgivning, herunder Miljøbeskyttelsesloven, samt Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj. Samtidig fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser omkring etablering af støjdæmpende foranstaltninger.


Grunden til at der ikke kan etableres indkørsel fra Lind Hovedgade direkte til varelevering er, at varelevering skal etableres længst muligt fra de eksisterende boliger mod øst. Derudover gør butikkens indretning, at lager og varemodtagelsesområde er integreret i bebyggelsen, på den modsatte side af butikkens hovedindgang, mod hovedgaden. For at kunne levere varer, må lastbiler kun køre omkring butikkens østlige side.


Vejføring og tilkørselsforhold til delområde II

Borgere er bekymret for, at trafik langs Svinget vil forværres, da lokalplanforslaget giver mulighed for vejadgang C fra Svinget til den sydlige del af delområde II.

Derfor foreslår borgerne at vejadgang C udgår eller flyttes mod Lind Hovedgade.


Vejafdelingen mener ikke at det vil være trafikmæssigt optimalt at lave to vejadgange fra Lind Hovedgade. I takt med at Lind Hovedgade renoveres til at få en mere bygade-præget karakter, skal det antal svingbaner langs hovedgaden minimeres i videst muligt omfang. Vejafdelingen mener at vejbetjening af delområde II via én vejadgang fra Lind Hovedgade vil give den bedste trafikfordeling i området.
På baggrund af det ovennævnte vurderer forvaltningen, at vejadgang C skal udgå og delområde II skal vejbetjenes via adgang B, fra Lind Hovedgade.


Derudover foreslår borgerne en række løsninger til trafik i området omkring lokalplanområdet, som de mener, er uhensigtsmæssig og tungt belastet.


Forvaltningen er bevidst om den trafikale situation til- og fra skolen og hallen. Dog oplyser forvaltningen, at de ovennævnte veje ligger uden for lokalplanområdet og kan derfor ikke reguleres via nærværende forslag til lokalplan 61.C4.1. Forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 kan derfor ikke anvendes som grundlag for at ændre den overordnede trafikstruktur i og omkring området med skole og hal.

Forvaltningen anbefaler sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.


Eventuelle indbliksgener fra boliger på 1. sal i bygefelt 7 og mulighed for tagterrasser

Borgere fra Svinget mener ikke, at lokalplansforslaget skal muliggøre boliger på 1. sal i byggefelt 7, når delområdet har til formål at understøtte Linds centrum for detailhandel. Derudover mener borgerne, at mulighed for etablering af tagterrasser vil muligvis give indbliksgener mod de eksisterende boliger på Svinget. Borgerne foreslår, at mulighed for boliger på 1. sal fjernes fra byggefelt 7. Ellers ønsker borgerne som minimum en revidering af lokalplanens mulighed for etablering af tagterrasser, så eventuelle indbliksgener fra terrasser i 3. sals højde forebygges.


Forvaltningen vurderer ikke, at mulighed for boliger på første sal er i modstrid med lokalplanens intention om at understøtte Linds centrum for detailhandel. Forvaltningen bemærker, at det er en mulighed for boliger og/eller udvalgsvarebutikker, og ikke udelukkende for boliger. Desuden vurderes det at forskellige funktioner såsom boliger, butikker og mindre udvalgsvare som cykelhandler, frisør, læge og lignende, vil skabe nye synergier, som kan bidrage til at understøtte Linds centrum for detailhandel, og gøre bydelen mere attraktiv.


For at forebygge eventuelle indbliksgener i forhold til de eksisterende boliger langs Svinget, foreslår forvaltningen at ‘§9.11 Der må etableres tagterrasser.’ ændres til ‘§9.11Tagterrasser må kun etableres i 2. sal’.

Støjdæmpning mellem delområde II og eksisterende boliger mod øst

Beboere på Svinget undrer sig over, hvorfor de på lokalplankortet markerede støjdæmpende foranstaltninger ikke følger Svinget, langs den østlige og sydlige del af byggefelt 7.

Grunden til at støjdæmpende foranstaltningerne ikke forlænges langs Svinget er, at der med byggefelt 7 gives mulighed for boliger samt mindre erhverv såsom små udvalgsvarebutikker, frisør, cykelforretning og lignende. Den nødvendige varelevering til fremtidige funktioner i byggefelt 7 forventes at ske via den vestlige side af byggefeltet. I den forbindelse vil byggeri i byggefelt 7 i sig selv skærme for eventuel støj fra delområde II, som kan komme til at påvirke boligerne hhv. syd og øst for Svinget.

Lokalplanens fremstilling af miljøforholdene

ATRA Arkitekter har på vegne af Aldi Ejendomme sendt et høringssvar vedrørende lokalplanens fremstilling af forholdene omkring natlevering. Der er bekymringer for, at lokalplanen kan efterlade den opfattelse, at der ikke vil/kan forekomme varelevering til butikken efter kl.18.


De foreslår at afsnittet om miljøklasser i redegørelsen under ‘Miljø’, side 8, enten udgår, eller uddybes med det forhold, at en virksomhed/dagligvarebutik kan foretage tiltag, som berettiger til en lavere klassificering – dvs. en kortere nødvendig afstand til boliger. Derudover mener de, at for god ordens skyld bør det fremgå af teksten, at i forhold til varelevering er natperioden at betragte som tidsrummet fra kl.22-07.


Forvaltningen vurderer, at dagligvarebutikken er i miljøklasse 1-3, hvor der er minimumafstandskrav på 50 meter i forhold til boliger, og hvor natlevering ikke vurderes mulig.

Forvaltningen foreslår, at afsnit om Miljø i redegørelsen, side 8, skal suppleres med en forklaring om, at natperioden - i forbindelse med natlevering- betragtes som tidsrummet mellem kl. 22-07.


Det kan i øvrigt tilføjes, at dagligvarebutikken til enhver tid skal respektere Miljøbeskyttelsesloven og de gældende grænseværdier for støj. Derudover anbefaler forvaltningen, at dagligvarebutikken bør indgå i dialog og skabe gode relationer til naboerne, bl.a. vedr. udformning af en eventuel sjøjafskærmning i og mod skel til naboerne.


Forslag til etablering af rundkørsel/lyskryds ved Koustrup Allé/Vejlevej

Ejer af Sundhedshuset, Vejlevej 1, Lind og en af lejerne hertil, har kontaktet Forvaltningen for at høre om der er mulighed for etablering af lyskryds/rundkørsel hvor vejen svinger ind til Koustrup Allé på Vejlevej. De har oplevet stigende trafik i området de sidste par år, på grund af de mange besøgende hos Sundhedshuset og stigende antal boliger i området.


Da det omtalte område ligger uden for lokalplanområdet, kan forslag om etablering af rundkørsel/lyskryds på nuværende tidspunkt ikke inddrages i lokalplanforslag 61.C4.1 for centerområde ved Lind Hovedgade i Lind. Der er dog i forvaltningen fokus på de eksisterende trafikforhold i området, og der søges om at opnå budgetmæssige muligheder for at lave en ombygning af Koustrup Allé, så der skabes et mere optimalt vejforløb. Forvaltningen anbefaler sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind indstilles til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
at lokalplanens afsnit om Miljø i redegørelsen, side 8, suppleres med en forklaring om at natperioden - i forbindelse med natlevering- betragtes som tidsrummet mellem kl. 22-07,


at §9.11 ændres fra: "Der må etableres tagterrasser" til "Tagterrasser må kun etableres i 2. sal",


at Vejadgang C udgår,


at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender følgende nye vejnavne i lokalplanområdet:

-Koustrup Have for ny boligvej i delområde I,

-Laust Kristensens Plads for ny vej til dagligvarebutikken i delområde II.


Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.01-P19-1-21 Sagsbehandler: Marius Reese  

Godkendelse af projekt for almenboligkvote i Gødstrup Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: Peter Valentin, Vibeke Hother, Annette Niemann

Sagsresume

Byrådet godkendte i efteråret 2020 plan for almene kvoter for 2021-22 samt kriterier for udbud af kvoterne. Det første projekt til 40 almene boliger i Gødstrup Syd, som er udbudt efter disse kriterier er sendt i udbud blandt de boligselskaber, som arbejder i Herning Kommune i starten af februar 2021. 3 selskaber har valgt at byde på kvoterne. Det skal besluttes hvilket af de bydende selskaber som skal tildeles kvoten.


Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt, at der tildeles en kvote på 40 boliger til et almenboligprojekt i Gødstrup Syd, den nye bydel ved DNV i Gødstrup. Et privat byudviklingskonsortium har ansøgt om kvote til et antal almene boliger, som sammen med etablering af en dagligvareforretning, et tankanlæg, en fastfoodrestaurant samt en privat udstykning til parcel- og rækkehuse, skal være med til at "kickstarte" udviklingen af den nye bydel.
Kvoten er udbudt som 24 almene boliger, der skal opføres som etageboliger, og 16 boliger der skal opføres som rækkehuse, og gennemføres i to etaper som fortsættelsesbyggeri. Grunden ejes af det consortium, som skal stå for udviklingen af første etape af Gødstrup Syd. Udbuddet er derfor også sket ud fra reglerne om den "Delegerede bygherremodel" efter Almenboliglovgivningen. Det betyder bl.a. at det vindende boligselskab, efterfølgende skal indgå aftale med ejeren om på Boligselskabets vegne, at forestå opførslen af byggeriet, efter bl.a. det tilbudte projekt og reglerne for udbud af entreprenøropgaverne i lovgivningen. Ejeren har efter aftale med administrationen udarbejdet sin vurdering af de indkomne tilbud, der er vedlagt sagen som bilag.
Med udgangspunkt i de godkendte kriterier er kvoten udbudt som en visions konkurrence således, at boligselskaberne skal afgive tilbud ud fra kriterierne FÆLLESSKAB og FRIAREALER. Baggrunden for at netop disse kriterier er valgt i dette udbud er bl.a. at der er tale om en helt ny bydel, hvor det kan blive afgørende for de kommende beboere, at der er sikret gode rammer og muligheder for at skabe sociale relationer. De overordnede kriterier er i udbuddet beskrevet således:

Fællesskab
Mulighed for fællesskaber er vigtigt i alle boligbyggerier, og det kan opnås på forskelligvis. Det handler i høj grad om projektets bidrag til det sociale og rekreative miljø og byliv. Vigtigst er det, at der er taget stilling til, hvilke typer af fællesskab projektet arbejder med og målgruppen. Bearbejdningen af projektets fællesområder, hvad enten det er fællesrum eller udendørsarealer, er en medvirkende faktor til øget oplevelse af fællesskab. Styrkelsen af både formelle og uformelle fællesskaber i byggeriet er også afhængig af rummenes størrelse og indkig, det kan derfor være af stor betydning at arbejde med bygningernes disponering, funktionalitet og orientering.

Friarealer
Der skal være kvalitet i de fælles friarealer uanset om det er udendørs eller indendørs fællesarealer. Friarealer skal forholde sig til de omgivende bygninger, så de understøtter et socialt liv mellem husene med plads til møder og ophold. Der skal således være plads til både de formelle og de uformelle møder. Friarealerne skal indrettes og vedligeholdes på en sådan måde, at det opleves trygt at færdes i området. Indretning og disponering af de fælles friarealer skal desuden tage hensyn til solorientering og vindforhold, og der skal anvendes materialer, der patinerer flot over tid.
Den samlede udbudsbeskrivelse er vedlagt sagen som bilag.

Vurdering
I det der henvises til bilaget, Vurdering af kvoteudbud for 40 almene boliger i Gødstrup er det administrationens vurdering, at de tre tilbud alle giver gode svar på udbudskriterierne.

Ejeren af grunden vurderer, at tilbuddet fra Fruehøjgaard på bedst måde opfylder ejerens ønsker til byggeriet, særligt vedr. ønsket om at optimere det konstruktive princip i etageboligerne. Alle tilbuddene er ledsaget af et særdeles fint tegningsmateriale og beskrivelser, der ligger over minimumkravne i udbudsbeskrivelsen.

Det er administrationens vurdering, at tilbuddet fra Lejerbo både på visonsbeskrivelsen og på de konkrete ideer, leverer det mest helstøbte og sammenhængende svar på udbudskriterierne. Begge de beskrevne etaper indeholder kriterierne fællesskab og friarealer, som på en overbevisende måde kan realiseres ud fra de beskrevne visioner. For etape 1- etageboligerne beror dette dog på en nærmere bearbejdning af konstruktionen i forhold til søjler og bærelinier i byggeriet, herunder tagterrassen ovenpå dagligvarebutikken, for at sikre en hensigtsmæssig og rationel butiksindretning.

Efter afgørelse om hvilket boligselskab der skal tildeles kvoten, skal der af boligselskabet og grundejeren udarbejdes projekt m.h. på Skema A, som efterfølgende skal godkendes.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at det fremsendte tilbud fra Fruehøjgaard tildeles kvoten på 40 almene familieboliger i Gødstrup

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Årsrapport 2020 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X
Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.


Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i Årsregnskabsloven og viser en omsætning på 89,858 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 0,365 mio. kr.


Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 1,845 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,753 mio. kr.

Merindtægten på 0,092 mio. kr. er søgt overført til 2021.


Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,753 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.


Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2020) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2020) er vedlagt som bilag.

Økonomi

Merindtægten på 0,092 mio. kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Årsrapport 2020 Drift og Service godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Herning Cykler fase 1 - 4

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for Herning Cykler fase 1-4.


Fra 2011 og frem til 2020 har Herning Kommune gennemført fire større projektpakker for at understøtte og udvikle cyklismen i kommunen. Alle fire faser har været støttet af Vejdirektoratets Cykelpulje.


Sammen med anlægsregnskaberne henvises til projektevalueringer for hver fase med beskrivelse af de enkelte projekter samt et samlet overblik over de gennemførte projekter og resultater. Der er lavet mere end 40 hovedprojekter og samlet set ca. 80 større og mindre cykelrelaterede projekter. Der er samlet investeret ca. 43 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet har støttet med ca. 16,5 mio. kr.


Det anbefales, at evalueringerne tages til efterretning, samt at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for sted nr. 222061 Cykling som daglig transportmiddel - fase 1, sted nr. 222011 Herning Cykler - fase 2, sted nr. 222066 Herning Cykler - fase 3 og sted nr. 222016 Herning Cykler - fase 4, alle under Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet har i forbindelse med ansøgninger til cykelpuljen til cykelfremme i Herning Kommune bevilget følgende:


Stednr. 222061 Cykling som daglig transportmiddel (Herning Cykler fase 1)

21. juni 2011, pkt. 185, 3.839.000 kr. i udgiftsbevilling og 1.330.000 kr. i indtægtsbevilling

17. november 2015, pkt. 268, 650.000 kr. i udgiftsbevilling flyttet til andet stednr.

17. november 2015, pkt. 268, 2.778.000 i udgiftsbevilling samt 2.778.000 kr. i indtægtsbevilling

17. december 2013, pkt. 348, 3.653.000 kr. i udgiftsbevilling

14. maj 2013, pkt. 176 650.000 kr. i udgiftsbevilling.


Samlet set for Fase 1, udgiftsbevilling 10.270.00 kr. samt 4.108.000 kr. i indtægtsbevilling.


Stednr. 222011 Herning Cykler – fase 2.

18. december 2012, pkt. 333 12.500.000 kr. i udgiftsbevilling og 5.000.000 i indtægtsbevilling.


Stednr. 222066 Herning Cykler – fase 3.

1. april 2014, pkt. 142 9.950.000 i udgiftsbevilling og 3.980.000 i indtægtsbevilling.


Stednr. 222016 Herning Cykler - fase 4.

26. januar 2016, pkt. 27 11.535.000 kr. i udgiftsbevilling og 4.614.000 kr. i indtægtsbevilling.


I forbindelse med Herning Cykler fase 1-4 har der været gennemført mange forskellige typer af projekter. Som udgangspunkt har det strategiske greb været delt op i tre primære målgrupper med cykling mellem hjem og arbejde, mellem hjem og uddannelse (og i skoletiden) samt fritidscykling.


For at imødekomme de forskellige behov er der først og fremmest skabt fysiske forandringer med øje for anlæg af nye stier, cykelstativer- og skure, skiltning mv. Dernæst er der skabt forankring og udviklet ny viden og samarbejdet om adfærdsændringer mod mere cykling. Dette er gjort ved at indgå i et stort antal projekter og fællesskaber med f.eks. skoler, erhvervsliv, særlige målgrupper, boligforeninger mv.


For at skabe opmærksomhed på, at cyklisme er vigtig i Herning Kommune, er der iværksat en lang række af events, begivenheder og kampagner, hvor fokus er cykling igennem leg, oplevelser, information og konkurrencer.


Et af de samlende tiltag under Herning Cykler er selve hjemmesiden www.herningcykler.dk, hvor man kan læse om stort set alt, der er foregået igennem de sidste snart 10 år på cykelområdet.


Der er lavet et omfattende arbejde i at indsamle data om de enkelte projekter, som har været en del af evalueringerne, og der er lavet flere cykelregnskaber (telefoninterviews og spørgeskemaundersøgelser) undervejs.


I evalueringsrapporter for fase 1-4 ses resultaterne af de enkelte projekter. På udvalgsmødet vil der blive lavet en overordnet gennemgang af resultaterne indtil nu.


Der er også vedlagt et udkast til en pixibog, som er en kort opsamling med hovedkonklusioner på alle fire faser.


Samlet set er der investeret for ca. 43,6 mio. kr., og heraf har Vejdirektoratets Cykelpulje støttet projektpakkerne med samlet 16,5 mio. kr.


Bæredygtighed

Projekter, der fremmer cyklisme, arbejder også for bæredygtighed og FNs Verdensmål.

De mål man arbejder med, når flere bruger cyklen er blandt andet:

Mål nr. 3: Styrkelse af sundhed og trivsel

Mål nr. 11: Gør byer og lokalsamfund bæredygtige

Mål nr. 13: Indsats for klimaet, samt at mængden af forurening og forsuring af vores vandmiljø mindskes i forhold til almindelig biltransport


Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

222061

Cykling som daglig transportmiddel

U

10.270.000

11.054.614

-784.614


Herning Cykler - fase 1

I

-4.108.000

-3.804.569

-303.431N

6.162.000

7.250.045

-1.088.045222011

Herning Cykler - fase 2

U

12.500.000

11.677.456

822.544I

-5.000.000

-4.556.254

-443.746N

7.500.000

7.121.202

378.798222066

Herning Cykler - fase 3

U

9.950.000

9.754.926

195.074I

-3.980.000

-3.801.179

-178.821N

5.970.000

5.953.747

16.253222016

Herning Cykler - fase 4

U

11.535.000

11.131.805

403.195I

-4.614.000

-4.336.198

-277.802N

6.921.000

6.795.607

125.393


Anlægsregnskaberne viser en samlet mindreindtægt på 0,568 mio. kr. netto. Dette skyldes primært, at der i fase 1 var et cykelstiprojekt (sti mellem Snejbjerg og Teglvænget), som blev dyrere end budgetteret på grund af en længere ekspropriationssag, samt at der skulle laves et større broelement og vådbundsopbygning. Det samlede budget blev overskredet, og udgifter der overstiger det ansøgte budget, er ikke tilskudsberrettiget. Der blev desuden også lavet en projektændring på strækningen, som Cykelpuljen ikke dækker.


Der er et samlet mindreforbrug på de andre anlægsprojekter på 0,520 mio. kr. netto.


Idet der er en større beløbsmæssig afvigelse for anlægsregnskab for Cykling som dagligt transportmiddel, stednr. 222061 (Herning Cykler fase 1), fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Orientering om lånefinansiering af likviditetsbehov hos Midttrafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

XØvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafiks bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 25. marts 2021 vedtaget en tillægsbevilling til budget 2021 til inddækning af likviditetsbehov som følge af Covid-19 på i alt 110 mio. kr. Beløbet fordeles blandt ejerkredsen i forhold til nettobudget 2021. Herning Kommunes andel er 3.717.416 kr. Opkrævningen er forfalden til betaling 26. april 2021.


Når der igen er likvidt råderum, vil tillægsbevillingen blive udbetalt til ejerkredsen, og med de nuværende forudsætninger forventes dette at kunne ske inden udgangen af 2021.


Forvaltningen anbefaler, at orientering om udbetaling af Herning Kommunes andel på 3.717.416 kr. til Midttrafik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den fortsatte nedlukning af samfundet medfører, at Midttrafiks udgiftsposter til betaling af vognmænd samt køb af letbanetrafik overstiger bestillernes á contobetalinger med op til 30 mio. kr. pr. måned. Midttrafik kan på kort sigt inddække denne forskydning via korte lån, men det er usikkert, hvorvidt likviditeten fortsat kan sikres ved månedsskiftet april-maj. Dette vil udfordre Midttrafiks evne til at indfri selskabets forpligtelser.


Midttrafiks administration vurderer, at der ved månedsskiftet april-maj er behov for opkrævning af en tillægsbevilling på 110 mio. kr. til indfrielse af de indgåede forretninger, der dækker vognmandsbetalinger i april, køb af letbanetrafik samt de akkumulerede likviditetsforskydninger. Tillægsbevillingen har desuden til formål at sikre Midttrafiks likviditet i resten af 2021 mellem statens udbetalinger af kompensation.

Beløbsstørrelse er en konsekvens af vinterens restriktioner samt nedlukning af samfundet, og under de nuværende vilkår forventes den at kunne sikre likviditeten resten af året.


Såfremt vaccinationsprogrammet gennemføres med den forventede succes, og kunderne vender tilbage til kollektiv trafik, vil det have en umiddelbar gunstig virkning på likviditet fra driften. Den samlede tillægsbevilling vil være tilbagebetalt til ejerkredsen inden regnskabsårets udgang. Det er en forudsætning for den forestående godkendelse af årsregnskabet for 2020, at Midttrafiks fortsatte drift er sikret ved opretholdelsen af den nødvendige likviditet.


I denne henseende har Holst Advokater ved en tilsvarende sagsfremstilling i foråret 2020 lavet følgende vurdering om ejerkredsens forpligtelser:

Den solidariske hæftelse indebærer, at selskabsdeltagerne i Midttrafik hæfter solidarisk for Midttrafiks forpligtelser. Såfremt der ikke tilføres Midttrafik yderligere likviditet, og det medfører, at Midttrafik ikke kan opfylde sine forpligtelser, hæfter samtlige Midttrafiks selskabsdeltagere således solidarisk over for tredjemand. Også af denne grund er det min vurdering, at selskabsdeltagerne i Midttrafik er forpligtet til hver især at tilføre deres forholdsmæssige andel af likviditetsbehovet.

Endelig bemærkes, at det vil være i strid med kommunalfuldmagten, såfremt en eller flere selskabsdeltagere ikke deltager i likviditetstilførslen, og mankoen inddækkes af de øvrige selskabsdeltagere, da det reelt vil indebære, at de øvrige selskabsdeltagere overfører midler til de ikke-deltagende kommuner.


Midttrafik følger likviditeten nøje, og såvel likviditetsdepot som kassekredit udnyttes maksimalt. Midttrafiks administration vil på de kommende bestyrelsesmøder orientere om status på likviditeten, og herunder tilbageføre tillægsbevillingen, når det er forsvarligt under hensyn til likviditeten i det daglige cashflow.

Økonomi

Der opkræves af hele ejerkredsen 110 mio. kr., hvoraf Herning Kommunes andel er kr. 3.717.416 svarende til 3,38% (Se bilag). Beløbet forventes tilbagebetalt inden udgangen af 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at orientering om udbetaling af 3.717.416 kr. til Midttrafik tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.17.00-P00-1-21 Sagsbehandler: Dan Overgaard  

Dannelse af Storå-komité i oplandet til Storå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Storå har sit udspring tæt ved Gludsted og løber gennem Ikast-Brande, Herning og Holstebro Kommuner til sit udløb i Nissum Fjord. Storå afvander et 1.100 km2 stort opland.


Med baggrund i en henvendelse fra Herning-Ikast og Holstebro-Struer landboforeninger til de tre kommuner i oplandet til Storå om dannelse af en Storå-komité, har der været afholdt møder på politisk og administrativt niveau om et grundlag for dannelse af en sådan.


Anbefalingen om etablering af en Storåkomite sker på baggrund af udviklingen i klimaet, med stigende nedbørsmængder, som betyder, at vandet har brug for mere plads. Der er et behov for at sikre et mere robust opland og vandløbssystem, hvor der sikres plads til vandet, samtidig med at byer og mulighed for fødevareproduktion sikres. Det kræver et øget samarbejde mellem kommuner, lodsejerne og øvrige interessenter i oplandet.

Sagsfremstilling

Storå-komiteen er et samarbejdsforum, der har til formål at vejlede medlemskommunerne og komme med anbefalinger til en koordineret, afbalanceret og helhedsorienteret indsats for å-systemets og de vandløbsnære oplande.


Formålet med Storå-komiteen er:

 • At bidrage til optimal og helhedsorienteret vandhåndtering i hele å-systemet på tværs af kommunerne
 • at formalisere og optimere samarbejdet mellem kommuner, lodsejere og øvrige interessenter
 • at bidrage til fremtidige afbalanceret hensyn til både vandafledning, landbrugsdrift, natur og rekreativ anvendelse af åen og de omkringliggende arealer
 • at sikre fokus på at fremtidig vandhåndtering medfører forbedringer for klima og miljø, herunder reduktion af CO2 og næringsstoffer til vandmiljøet, herunder målsætninger i Statens vand- og naturplanlægning.


Storå-komiteen bygger oven på det formaliserede samarbejde mellem de tre kommuner og deres forsyningsselskaber, der blev etableret i forbindelse med udarbejdelse af de første kommunale klimatilpasningsplaner, hvor afsnittet om Storå var fælles i de tre klimatilpasningsplaner. Baggrund, formål og mål er nærmere beskrevet i bilag 1.


I drøftelserne om dannelse af en Storå-komité er der kigget på lignende formaliserede samarbejder i oplandene til Gudenå, Kongeå og Brede Å.

Storå-komiteen er en samlet betegnelse for et råd bestående af tre lodsejerrepræsentanter og tre repræsentanter udpeget af lystfiskerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet og et udvalg bestående af tre politikere fra de tre kommuner. Komiteen har således 3+3+3=9 medlemmer i alt. Se bilag 2. Komiteens anbefalinger kan forelægges de respektive kommuners fagudvalg med henblik på beslutning eller indstilling til byråd, afhængig af den enkelte kommunes styrelsesvedtægt.


Arbejdet understøttes af et sekretariat. Sekretariatet anbefales placeret hos Teknik og Miljø i Holstebro Kommune. Sekretariatet bemandes med en koordinator svarende til 0,5 årsværk og 0,3 årsværk fra hver af de tre kommuner. Omkostningerne til koordinatorstillingen deles ligeligt mellem de tre kommuner.

Storå-komiteen ledes af en formand. Det anbefales, at formanden sidder for to år ad gangen, og at formandskabet går på skift blandt de tre kommuner.

Storå-komiteen skal i forbindelse med sin etablering udfærdige et sæt vedtægter.

Økonomi

Det forventes, at Herning Kommunes bidrag til koordinator i sekretariatet for Storå-komitéen vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. Udgiften finansieres af Serviceområde 04, Natur og Grønne Områder.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der dannes en Storå-komité.


Det kan supplerende oplyses til Økomi- og Erhvervsudvalget, at der skal udpeges et byrådsmedlem fra Herning Kommune til komiteen.


Borgmesteren indstiller, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget Joan Hansen udpeges.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget til byrådet og indstiller, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Joan Hansen, udpeges til komiteen.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-18-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Plejecenter Lindegården, renovering af facadebeklædning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anna Stokholm, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 12,845 mio. kr. i 2021 til udgifter i forbindelse med renovering af facadebeklædning på Lindegården. Herudover anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til indtægter på 3,034 mio. kr. i 2021 til støtte til projektet fra Byggeskadefonden.


Social- og Sundhedsudvalget orienteres om sagen på et kommende møde.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

På Plejecentret Lindegården er der særligt i de sidste 2-3 år konstateret revner og afskalling af puds på bygningsfacader. Lindegården blev om- og tilbygget i perioden 2009 - 2012.


Plejecenteret består af 5 boligblokke, hvor af de 3 blev opført i 2009-2011 og de eksisterende 2 blokke blev renoveret i 2011-2012. Om- og tilbygningen omfattede blandt andet arbejde på eksisterende og nye facader.


Facadeløsningen på de nye blokke bestod af et bagmurselement i beton, hvorpå der er monteret en hård mineralulds-isolering, og bygningsdelen er afsluttet med flere lag puds. Dette facadesystem er ligeledes anvendt og monteret på de eksisterende blokke på Lindegården.


I løbet af forår- og efteråret 2018 blev der konstateret en del begyndende revner og afskalling af puds på facaderne. Endvidere var der problemer med vandindtrængning i enkelte boliger. Der blev derfor sendt en skadesanmeldelse til Byggeskadefonden 30. oktober 2018. Herning Kommune har modtaget tilbagemelding fra Byggeskadefonden i april 2019 med angivelse af en delvis dækning og anerkendelse af skaderne. Der er efterfølgende indgået aftale med Byggeskadefonden omkring opstart af projektering, samt igangsættelse af en prøveudbedring på en enkeltstående og sammenhængende facade for dermed at få en større viden omkring omfang samt økonomi til udbedring. I løbet af 2020 har der været prøvet forskellige løsningsmetoder, og der er enighed med Byggeskadefonden om, at der nu projekteres med en ventileret, pudset pladeløsning.


Social- og Sundhedsudvalget orienteres om sagen på et kommende møde.

Økonomi

På baggrund af modtaget tilbud er det forventeligt, at den samlede pris bliver 12,845 mio. kr. for renovering af facadebeklædning. Udgiften fordeles med henholdsvis 10,405 mio. kr. inkl. moms på ældreboliger og 2,440 mio. kr. ekskl. moms på serviceareal.


Der er modtaget tilkendegivelse fra Byggeskadefonden om støtte til projektet på 3,034 mio. kr. vedr. ældreboligerne. Den resterende udgift til renovering af ældreboligerne på 7,371 mio. kr. finansieres ved optagelse af et 30 årigt fastforrentet lån i KommuneKredit med en årlig ydelse på ca. 0,271 mio. kr. Der afsættes budget til låneoptagelsen på Serviceområde 28 Optagne lån.


Udgifter til renter og afdrag på låneoptagelsen til ældreboligerne indarbejdes i budgettet for 2022 og fremover på Serviceområde 22 Renteudgifter samt Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån ved budgetlægningen for 2022. Renter og afdrag finansieres af beboerne via indtægt fra huslejebetaling, som tilgår Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.


Huslejeniveauet for 2021 er på 1.100,46 kr. pr. m2 årligt, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.521,00 kr. pr. bolig.

Udgiften til lånoptagelse for istandsættelsen vil medføre en huslejestigning på 2,86%. Det vil sige at huslejeniveauet stiger til 1.132,00 kr. pr. m2 årligt, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.709 kr. pr. bolig.

Den endelige husleje opgøres i forbindelse med hjemtagelse af lån.


Der er afsat rådighedsbeløb til udgifter i forbindelse med renovering af facadebeklædning på Lindegården på 11,251 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018070. Der er desuden afsat rådighedsbeløb til indtægter på 8,811 mio. kr. i 2021 til medfinansiering fra Byggeskadefonden og boligforening på samme stednr. Netto udgør budgettet således 2,440 mio. kr. i 2021. Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2,440 mio. kr. i 2021 til renovering af facadebeklædning på servicearealet samt nedskrivning af rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter med 8,811 mio. kr. på stednr. 018070 i 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der til renovering af facadebeklædning på Lindegården meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,440 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018070 Lindegården - renovering af facadebeklædning, servicearealer. Rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter nedskrives med 8,811 mio. kr. på samme stednr. i 2021
at der til renovering af facadebeklædning på Lindegården meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 10,405 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019092 Lindegården - renovering af facadebeklædning, boligdel
at der til støtte fra Byggeskadefonden meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,034 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019092 Lindegården - renovering af facadebeklædning, boligdel
at der optages et 30 årigt fastforrentet lån ved KommuneKredit til renovering af ældreboligerne, og der afsættes budget til låneoptagelsen på 7,371 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 28 Optagne lån, langfristet gæld vedrørende ældreboliger
at huslejestigningen på 2,86% tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Borgmester Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling. Næstformand Rasmus Norup ledede behandlingen af sagen.

 

Sagsnr.: 82.20.00-S00-1-21 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af programoplæg for udvidelse af Vesterled og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 afsatte Herning Byråd i 2022 midler til udvidelse af Vesterled Plejecenter, beliggende Vestergade 92, Herning.


Administrationen har efterfølgende arbejdet med udfærdigelse af et programoplæg for udvidelse af plejecentret med 16 boliger til det eksisterende byggeri på Vesterled.


Vesterled har i dag 80 boliger inklusive 8 boliger, som er ægtefælleboliger og vil efter udvidelsen med 16 boliger have en kapacitet på i alt 96 pladser.


Der ansøges om frigivelse af en del af anlægsbevillingen i 2021, og at programoplægget for udvidelse af Vesterled Plejecenter godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet programoplæg for ny tilbygning i forbindelse de eksisterende lokaler på Vesterled.


Projektet omfatter følgende:

16 nye plejeboliger.

Eksisterende køkkener i afdelingerne udvides i mindre omfang.

Udvidelse af eksisterende personalefaciliteter.


Programoplægget er udarbejdet ud fra arbejdsgruppens vurderinger. Der har været afholdt 5 møder i gruppen.


Arbejdsgruppen er repræsenteret af en pårørende samt medarbejdere fra Herning Kommune.


Der planlægges at tilbygge i begge fløje mod nord, da logistikken i huset dermed vil været bedst. Ved tilbygning i gavlenderne er der mulighed for at bevare de nuværende faciliteter som Leve-bo Køkkener og fælles rum.


Udarbejdelse af udbudsmateriale

Ved udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af priser på rådgiverydelser foreslår administrationen, at der indhentes bud fra de totalrådgivere, som Herning Kommune har indgået rammeaftaler med omkring teknisk rådgivning.


Udbudsform

Opgaven foreslås udbudt i hovedentreprise med tildelingskriterie "billigste pris".


Hovedtidsplan

Rådgiverudbud

April 2021

Udarbejdelse af udbud

Maj - september 2021

Udbudsperiode (1 md.)

September - oktober 2021

Licitation - byggeri

Primo oktober 2021

Godkendelse af skema A og B af SOS

Medio oktober 2021

1. spadestik

Primo november 2021

Byggeperiode

November 2021 - oktober 2022

Aflevering af byggeri til SOS

Oktober 2022

Indflytning

November 2022


Rådgiverudbuddet er igangsat. Der skal dog tages forbehold for tidsplanen blandt andet i forhold til godkendelse af lokalplan, prisstigninger i byggebranchen, forsinkelse på leverancer af ydelser og byggematerialer.


Genhusning

Der påtænkes ikke genhusning at borgere i byggeperioden, men dette vil afhænge at måden man bygger til på det eksisterende byggeri.

Økonomi

Finansiering

Der ansøges om frigivelse af 7,00 mio. kr. i 2021, fordelt med 5,25 mio. kr. til ældreboligdelen og 1,75 mio. kr. til servicearealer.


Dette giver nedenstående budget i 2021 og 2022 for projektet, og de deraf følgende ændringer til budgettet:


Afsat budget

i 1.000 kr.

2021

2022

019 099 02 04 Ældreboliger


28.875

019 099 02 04 Servicearealer


9.451

019 099 02 04 Servicearealtilskud


-640
Lånefinansiering (84%)


-24.255


Nyt forslag


2021

2022

019 xxx Ældreboliger

5.250

23.625

019 xxx Servicearealer

1.750

7.701

019 xxx Servicearealtilskud


-640
Lånefinansiering (88%)


-25.410


Ændringer


2021

2022

Ældreboliger

5.250

-5.250

Servicearealer

1.750

-1.750

Servicearealtilskud


0
Lånefinansiering (88%)


-1.155


I forbindelse med budgetlægningen blev der budgetteret med en låneandel til ældreboligdelen på 84 %. Den er efterfølgende ændret til 88 %, hvilket betyder at Herning Kommunes finansieringsandel falder med 1,155 mio. kr.


Drift

Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at programoplægget for tilbygning af Vesterled Plejecenter godkendes og der arbejdes videre med projektet
at forundersøgelser af bygningen kan igangsættes og der indhentes priser på rådgivning
at tidsplanen godkendes
at rådighedsbeløb på serviceområde 18 stednr. 019099 02 04 på 28,875 mio. kr. i 2022 til boligdel frigives med 5,250 mio. kr. i 2021 på nyt stednr.
at rådighedsbeløb på serviceområde 18 stednr. 018099 02 04 på 9,451 mio. kr. i 2022 til servicedel frigives med kr. 1,750 mio. kr. i 2021 på nyt stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Godkendelse af udgiftsbevilling vedr. midler til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber, Jytte Grønkjær Jensen, Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Midlernes fordeling og anvendelse fremlægges til godkendelse. Udgiftsbevilling på 2,518 mio. kr. vedrørende midler til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Se bilagene "Brev til kommunalbestyrelser", "Bilag 1 fordeling af tilskud pr. kommune" og "Endelig aftaletekst".


Den politiske aftale blev indgået den 18. februar 2021. Børne- og undervisningsministeriets udmelding om aftalens vilkår blev udsendt den 25. marts.


Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Fordelingen af midler og Hernings andel heraf fremgår af tabellen nedenfor.


Aktiviteter

Mio. kr. på landsplan

Mio. kr. Herning

Kommunal ramme

164,5

2,518

Heraf fagligt løft

100,6

1,540

Heraf indsatser i regi af PPR

44

0,673

Heraf indsatser i regi af klubber

15

0,230

Heraf elevråd

4,9

0,075


Midlerne fordeles og anvendes til:

 • Fagligt løft:
  • Midlerne anvendes til to-lærer-ordninger.
  • Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10 klasse. Folkeskoler uden overbygning (dvs. 7. til 10. kl.) tilgodeses ved at der gives et tilskud pr. elev i højeste klassetrin på skolen, som modsvarer halvdelen af tilskuddet pr. elev i kommunens 9. og 10. klasser. Fordelingen kan ses i bilaget "Fordeling af midler til skolerne".
 • Indsatser i regi af PPR:
  • Midlerne anvendes til "elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge".
   Der etableres to indsatser: en psykologbemandet telefonrådgivning (hotline) samt gruppeforløb for elever i folkeskolerne. Se bilaget "Styrket indsats i regi af PPR målrettet børn og unge i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel" for beskrivelse.
 • Klubtilbud:
  • Midlerne anvendes til ”…indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.”
  • Midlerne tildeles UngHerning. Se bilaget "Beskrivelse fra UngHerning vedr. indsatser i regi af klubber" for beskrivelse af indsats.
 • Elevråd:
  • Midlerne anvendes til ”…understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.”
  • Midlerne fordeles ligeligt mellem elevråd på folkeskoler, Valdemarskolen og Herningsholm Erhvervsskole. Fordelingen kan ses i bilaget "Fordeling af midler til skolerne".


Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Overførsel af de afsatte midler til kommunerne forudsætter, at der senest den 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til fagligt løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.Tilbagemeldingerne til Børne- og Undervisningsministeriet foretages af forvaltningen.


Økonomi

Eftersom anvendelse af puljemidlerne til fagligt løft, indsatser i regi af PPR, klubtilbud og elevråd skal ske inden udgangen af juli 2021, fordeles beløbene umiddelbart efter Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen. Finansiering sker inden for rammen af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.


Samtidig anmodes i forbindelse med sagen om en udgiftsbevilling på 2,518 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021 til dækning af udgifterne under henvisning til, at puljemidlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Herning Kommunes andel af puljebeløbet på 2,518 mio. kr. fordeles og anvendes til fagligt løft, indsatser i regi af PPR, klubtilbud og elevråd som beskrevet i sagen
at der meddeles udgiftsbevilling på 2,518 mio.kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021 til afholdelse af udgifterne til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel
at udgiftsbevillingen finansieres af de likvide midler, indtil midlerne tilgår kommunen via midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af boliggrunde, Lind

Beslutning


 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-21 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål, Baneoverskæring

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-3-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af mindre areal ved Tømmergade i Aulum

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-3-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af mindre areal i Kibæk til Bane Danmark

Beslutning


 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-3-21 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

Beslutning