Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab for 2013 fordelt på serviceområder:

 

[image]

 

 • der forventes på nuværende tidspunkt en mindre afvigelse på serviceområde 01 - Byggemodning. Beløbet udlignes senest i 2014,

 • på serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes en merindtægt på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. ønskes overført til 2014,

 • på serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Der er p.t. ikke taget stilling til forbrug af puljen til events.

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket dels vedrører ikke brugt genbevilling fra 2012 samt ikke udbetalte tilskud for 2013. Mindreforbruget ønskes ved regnskabsafslutningen overført til 2014,

 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 92,4. Det skyldes bl.a. at genbevillinger fra 2012 (41,1 mio. kr.) til 2013 ikke forventes forbrugt,  budgetbufferen (45,0 mio. kr.) og at budgetterede IT-projekter ikke er færdiggjorte i 2013, og der ønskes overført ca. 10,0 mio. kr. til 2014.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområde fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 2: Forventet forbrug på anlægsbevillinger i 2013 fordelt på serviceområder:

 

[image]

 

 • på serviceområde 01 - Byggemodning - forventes der realiseret indtægter svarende til det vedtagne budget på 32,923 mio. kr. i 2013. Den resterende mindreindtægt på 14,351 mio. kr. svarende til overførte mindreindtægter fra 2012 til 2013, forventes ikke at kunne realiseres i 2013, og forventes overført til 2014,

 • på serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes mindreindtægter på 3,8 mio. kr., som kan henføres til tidsforskydninger og forventes overført til 2014,

 • på serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. Regnskabet forventes afsluttet ultimo 2013 eller primo 2014,

 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 7,9 mio. kr. Mindreudgiften vedrører bl.a. SINE-Radiokommunikationsnet, IT-investeringer samt pulje til rådhusrenoveringer.

 • Byrådet godkendte den 20. november 2012 at kommunens hjemmeside "Herning.dk" skulle forbedres med en ny platform. Der blev afgivet anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. Opfølgningen viser, at der er merudgifter. De samlede udgifter forventes at beløbe sig til ca. 1,6 mio. kr. Merforbruget har flere årsager. Opgaverne har visse steder været mere omfattende end estimeret, ligesom der undervejs er imødekommet nødvendige forbedringer (optimering af søgefunktion, designændringer samt nødvendige implementering af tekniske udfordringer). Merudgiften foreslås finansieret indenfor rammerne ved dels 0,450 mio. kr. fra den digitale styregruppes budget, dels 0,332 mio. kr. af overførte driftsbevillinger i OPB.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2013 på finansieringskonti fordelt på serviceområder:

 

[image]

 

 • på serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 8 mio. kr.

 • på serviceområde 23 - Kurstab og gevinster forventes en nedskrivning af kursværdien med ca. 24,2 mio. kr. Kursnedskrivningen forventes over en årrække at opvejes af større renteindtægter. Til sammenligning blev kurserne i 2011 og 2012 opskrevet med 32,5 mio. kr.

 • på serviceområde 24 - Finansforskydninger forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr., idet hensat forpligtigelse vedr. Karup Lufthavn ikke forventes udbetalt i indeværende år,

 • på serviceområde 26 - Afdrag på udlån forventes mindreudgifter på 11,5 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydninger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Beløbet ønskes overført til 2014,

 • Messecenter Herning A/S (MCH) har ansøgt om udbetaling af 7,5 mio. kr. i henhold til sikkerhedsnetaftalen som direkte tilskud til selskabets drift i 2013. MCH anmoder om, at udbetalingen sker som et direkte tilskud til selskabets drift i 2013 i lighed med 2006, 2011 og 2012. Udbetaling som et tilskud under serviceområde 15 Kultur betyder for Herning kommune en udvidelse af servicedriftsudgifterne med 7,5 mio. kr., men forventes at kunne indeholdes indenfor den tilladte ramme, og forventes ikke at få sanktionsmæssige konsekvenser. Beløbet er budgetteret under udlån, langfristede tilgodehavender. De momsmæssige konsekvenser som følge af flytning af budget mellem finansieringskonti og driftskonti indarbejdes i bevillingen.

 • på serviceområde 27 - Afdrag på låneoptagelse forventes en merudgift på 2,6 mio. kr., som skyldes optagelse af større lån end forventet ved ombygning af plejehjem til ældreboliger,

 • på serviceområde 28 - Optagne lån forventes mindre låneoptagelse med 87,9 mio. kr., hvoraf ca. 73 mio. kr. vedr. tidsforskydninger i anlægsudgifter på ældreboligbyggeri, og beløbet forventes overført til 2014. De resterende 15,0 mio. kr. vedr. lån til energirenoveringsprojekter på biblioteket. Projektet igangsættes ikke i 2013, hvorfor mindre låneoptagelse overføres til 2014,

 • på serviceområde 30 - Skatter forventes en merindtægt på 4,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. skyldes kommunal andel af dødsbobeskatningen samt forskerskat. Indtægterne kendes først sidst i budgetåret. Desuden forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. grundskyld, der må tilskrives større udskrivningsgrundlag end forventet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

 

at der meddeles en indtægtsbevilling på 8,0 mio.kr. til serviceområde 21 - Renteindtægter. Beløbet tilskrives til likvide aktiver,

 

at der meddeles en udgiftsbevilling på 24,263 mio. kr. til serviceområde 23 - Kurstab og gevinster. Beløbet finansieres at de likvide aktiver,

 

at der meddeles en udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr. til serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,

 

at der meddeles en indtægtsbevilling på 4,5 mio. kr. til serviceområde 30 - Skatter. Beløbet tilskrives de likvide aktiver,

 

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2013 på 0,782 mio. kr. til stednr. 651096 - IT-investeringer Herning.dk. Beløbes finansieres som foreslået ovenfor,

 

at MCHs ansøgning imødekommes og der udbetales 7,5 mio. kr. som et tilskud til driften i MCH i 2013 under serviceområde 15 Kultur, Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 

at udgiften på 7,5 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte bevilling på serviceområde 26, Udlån, langfristede tilgodehavender i 2014.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-4-13 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - for det samlede kommunale område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender hermed budgetopfølgning pr. 30. september 2013 (efterårsopfølgningen) for det samlede kommunale område til behandling og godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende behandling i byrådet den 17. december 2013. 

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013.


Redegørelsen for resultatet af budgetopfølgningen følger den kendte regnskabsoversigt, jf. bilag 1.


Den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 138,4 mio. kr. Det er en positiv afvigelse på 116,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg viser et forventet resultat på -249,8 mio. kr., hvorved resultatet afviger med et mindreforbrug på 268,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet kan primært tilskrives mindreforbruget på hhv. drift og anlæg.

Samlet set forventes et likviditetstræk på 100,7 mio. kr., hvilket er 256,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Nedenfor gennemgås de forskellige indtægts- og udgiftsområder. En detaljeret gennemgang af regnskabsoversigt samt resultatopgørelser for alle drifts-, anlægs- og finansieringskonti fremgår af vedlagte bilag.

 

Indtægter
Indtægterne består af skatter, tilskud og udligning fra staten, herunder det særlige beskæftigelsestilskud.

 

Der forventes netto merindtægter på 4,9 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. skyldes kommunal andel af dødsbobeskatningen samt forskerskat. Indtægterne kendes først sidst i budgetåret. Desuden forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. grundskyld, der må tilskrives større udskrivningsgrundlag end forventet.

 

I det forventede indtægtsgrundlag er der indarbejdet negativ tillægsbevilling på 82,9 mio. kr. som følge af den negative midtvejsregulering på beskæftigelsestilskuddet.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2013 fremgår af tabel 1 nedenfor og er udspecificeret på serviceområder i bilagte regnskabsoversigt.


På driftssiden forventes i 2013 et mindreforbrug på 127,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

 

Tabel 1: Skattefinansierede driftsudgifter, udvalgsopdelt

[image]

  

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser. For en nærmere gennemgang henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september 2013.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes der på serviceområde 20 Administration mindreudgifter på 92,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at genbevillinger fra 2012 (41,1 mio. kr.) til 2013 ikke forventes forbrugt, at budgetbufferen (45,0 mio. kr.) ikke forventes anvendt og endelig at budgetterede IT-projekter ikke er færdiggjorte i 2013, og derfor ønskes overført ca. 10,0 mio. kr. til 2014. 

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes samlet set en overskridelse af driftsbudgettet på ca. 8,8 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært et et forventet merforbrug på vejbelysningen på 5 mio. kr., et forventet merforbrug på vintertjeneste på 4,3 mio. kr. samt et merforbrug på SO 01 Byggemodning på ca. 1,3 mio. kr. i 2013 pga. stigning i udgifter til ejendomsskat. Merforbruget vedrørende vintertjeneste dækkes af kassen i henhold til styringsprincipperne.

 

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,0 mio. kr. Der er genbevilliget i alt 41,9 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er således et merforbrug eksl. genbevillinger på 11,8 mio. kr., der bl.a. dækker over et merforbrug på anbringelsesområdet på 4,5 mio. kr. samt et forventet forbrug af overførsler på selvforvaltningsaftaler på 6,2 mio. kr.  

 

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over et forventet merforbrug på serviceområde 13 Handicap og Psykiatri på 11,7 mio. kr. samt sag vedr. indgåelse af nye lejemål til medarbejdere fra Nørregades Plejehjem (ØKE 21/10 2013). På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget den 27. november 2013 behandlet en særskilt sag om udfordringen på serviceområde 13.

 

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget knytter sig til den aktivitetsbestemte medfinansiering, der i henhold til hidtidig praksis er baseret på KLs udgiftsskøn. Området er uden for rammestyring 

 

Direktionen har forholdt sig til den samlede budgetopfølgning og har på den baggrund reserveret 7 mio. kr. til evt. at imødegå merudgifter ved regnskabets afslutning. I den forbindelse bemærkes det, at det i henhold til principperne for rammestyring er op til de enkelte fagudvalg at sikre budgetoverholdelse.

 

Sanktionslovgivning

I relation til sanktionslovgivningen forventes et samlet resultat på servicedriftsudgifterne på 3.250 mio. kr., jf. tabel 2. Dermed forventes en positiv afvigelse (mindreforbrug) på 28,0 mio. kr. i forhold til vedtaget budget - eller 133,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heri er indregnet politisk besluttede tillægsbevillinger på -41,6 mio.  

 

I mindreforbruget er indeholdt den budgetlagte buffer på 45 mio. kr., der ikke budgetteres anvendt. Hvis bufferen derfor holdes ude af regnestykket, fordi den ikke er udtryk for et reelt mindreforbrug, er der reelt tale om et merforbrug på servicedriftsrammen på ca. 17 mio. kr. (28,0 – 45,0 = 17,0 mio. kr.).

 

Tabel 2: Opgørelse af servicedriftsudgifter

[image]

  

Anlæg

På anlægssiden (eksklusiv jordforsyning og renovation) forventes et resultat på 374,6 mio. kr., jf. tabel 3, herunder et mindreforbrug på 153,6 mio. kr. Dermed forventes størstedelen af det oprindelige budget anvendt, mens hovedparten af de overførte midler fra 2012 forventes overført videre ind i 2014.
 
Tabel 3: Anlægsudgifter, udvalgsopdelt

[image]


 
Tidligere års erfaringer har vist, at der typisk overføres op til 100 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. På nuværende tidspunkt efter ni måneder er der forbrugt 63,7 % i forhold til forventet regnskab. På den baggrund er det den overordnede vurdering i forbindelse med denne budgetopfølgning, at vurderingerne er for positive og at der også i 2013 vil blive søgt overført et betydeligt beløb til 2014.
 
Jordforsyning
På jordforsyningsområdet forventes der nettoudgifter for i alt 15,0 mio. kr., jf. tabel 4. Sammenholdt med det oprindelige budget, hvor der er budgetteret med en nettoudgift på 5,0 mio. kr., betyder det en forventet mindreindtægt/merudgift på 10,0 mio. kr. 

 

Tabel 4: Jordforsyning, køb/salg af jord 
[image]

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på 32,9 mio. kr. i 2013. Den resterende mindreindtægt på 14,4 mio. kr., svarende til overførte mindreindtægter fra 2012 til 2013, forventes ikke at kunne realiseres i 2013, og forventes overført til 2014.
 
De forventede bruttoudgifter for byggemodning udgør i alt 47,9 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 samt 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Herudover forventes færdiggørelsesarbejder for 3,3 mio. kr. udskudt fra 2013 til 2014 blandt andet på grund af mindre grundsalg end forventet.
 
Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 13,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. Forventningen er, at der vil være et samlet netto underskud på området på 1,1 mio. kr., som forventes overført, og som ikke er finansieret. 

 

Finansiering

Det forventede regnskab 2013 for finansieringskontiene fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 5: Forventet regnskab 2013 på finansieringskonti fordelt på serviceområder

[image]

 

På serviceområde 21 Renteindtægter forventes merindtægter på 8 mio. kr.  

 

På serviceområde 23 Kurstab og gevinster forventes en nedskrivning af kursværdien med ca. 24,2 mio. kr. Kursnedskrivningen forventes over en årrække at opvejes af større renteindtægter. Til sammenligning blev kurserne i 2011 og 2012 opskrevet med 32,5 mio. kr.

 

På serviceområde 24 Finansforskydninger forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr., idet hensat forpligtigelse vedr. Karup Lufthavn ikke forventes udbetalt i indeværende år.

På serviceområde 26 Afdrag på udlån forventes mindreudgifter på 11,5 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydninger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Beløbet ønskes overført til 2014.

 

På serviceområde 27 Afdrag på låneoptagelse forventes en merudgift på 2,6 mio. kr., som skyldes optagelse af større lån end forventet ved ombygning af plejehjem til ældreboliger.

 

På serviceområde 28 Optagne lån forventes mindre låneoptagelse med 87,9 mio. kr., hvoraf ca. 73 mio. kr. vedr. tidsforskydninger i anlægsudgifter på ældreboligbyggeri, og beløbet forventes overført til 2014. De resterende 15,0 mio. kr. vedr. lån til energirenoveringsprojekter på biblioteket. Projektet igangsættes ikke i 2013, hvorfor mindre låneoptagelse overføres til 2014.

 

På serviceområde 30 Skatter forventes en merindtægt på 4,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. skyldes kommunal andel af dødsbobeskatningen samt forskerskat. Indtægterne kendes først sidst i budgetåret. Desuden forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. grundskyld som følge af større udskrivningsgrundlag end forventet.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger.

DRIFT

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Messecenter Herning A/S (MCH) har ansøgt om udbetaling af 7,5 mio. kr. i henhold til sikkerhedsnetaftalen som direkte tilskud til selskabets drift i 2013. MCH anmoder om, at udbetalingen sker som et direkte tilskud til selskabets drift i 2013 i lighed med 2006, 2011 og 2012. Udbetaling som et tilskud under serviceområde 15 Kultur betyder for Herning kommune en udvidelse af servicedriftsudgifterne med 7,5 mio. kr., men forventes at kunne indeholdes inden for den tilladte ramme, og har således ingen sanktionsmæssige konsekvenser. Beløbet er budgetteret under udlån, langfristede tilgodehavender.
 
Teknik- og Miljøudvalget
Forligspartierne besluttede med budgetforliget for 2013 at igangsætte energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger med udgangspunkt i energimærkningen. Der blev afsat 20 mio. kr. til formålet fordelt med 7 mio. kr. i 2013 (fase 1) og 2014 (fase 2) og 6 mio. kr. i 2015 (fase 3). Udmøntning af besparelsen for fase 1, der falder i 2014 og frem på de angivne serviceområder, sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013
 
Der er i fase 1 fokuseret på energirenoveringer af en række skoler, hvor det især er belysning og pumper, som giver de største besparelser. På den enkelte institution kan der ske ændringer i forhold til energibesparelsen, men det forventes, at den samlede besparelse på 712.000 kr. kan opnås. Besparelsen tilføres kassen.
 
Driftsbesparelserne for fase 1 ligger primært på skoleområdet (641.000 kr.), mens resten fordeler sig på øvrige serviceområder. En udspecificeret oversigt over, hvordan de større driftsbesparelser fordeler sig på de enkelte serviceområder fremgår af vedlagte økonomiskema.

 

Børne- og Familieudvalget / Beskæftigelsesudvalget

Der er ikke tekniske budgetomplaceringer for indeværende år, men der anmodes om overflytning af stednummer 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning fra nuværende organisatoriske tilhørsforhold Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse gældende for budget 2014 og fremadrettet.

 

ANLÆG

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Byrådet godkendte den 20. november 2012 at kommunens hjemmeside "Herning.dk" skulle forbedres med en ny platform. Der blev afgivet anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. Opfølgningen viser, at der er merudgifter. De samlede udgifter forventes at beløbe sig til ca. 1,6 mio. kr. Merforbruget har flere årsager. Opgaverne har visse steder været mere omfattende end estimeret, ligesom der undervejs er imødekommet nødvendige forbedringer (optimering af søgefunktion, designændringer samt nødvendige implementering af tekniske udfordringer). Merudgiften foreslås finansieret indenfor rammerne ved dels 0,450 mio. kr. fra den digitale styregruppes budget dels 0,332 mio. kr. af overførte driftsbevillinger i OPB. 

 

Teknik- og Miljøudvalget

Der meddeles der anlægsudgiftsbevilling på 108.000 kr. i 2013 til serviceområde 01Byggemodning, stednr. 002065 Kildevangen. Anlægsudgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der foretages omplacering af uforbrugte driftsmidler vedr. vedligehold på 1,5 mio. kr. vedr. DGI-huset fra drift til anlæg (nyt stednr.) på serviceområde 11, Idræt og Fritid, andre fritidsfaciliteter. Beløbet er afsat til fremtidige ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsændringer/budgetomplaceringer, jf. sagsfremstillingens afsnit om bevillingsmæssige ændringer.

Beslutning

Indstillingen er tilrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth S. Blaabjerg

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bestilt et notat med hovedudfordringerne vedr. beskæftigelsestilskuddet samt en beskrivelse af de politiske håndtag ift. håndteringen af samme. Notatet er sammen med to aktuelle og relevante artikler vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bestilt et notat med hovedudfordringerne vedr. beskæftigelsestilskuddet samt en beskrivelse af de politiske håndtag ift. håndteringen af samme.  

Baggrunden er den at dette delområde af kommunens budget de senere år har givet nogle finansieringsmæssige udfordringer i samspillet mellem kompensation og udgifter.

 

I notatet redegøres for kompensationsordningen, hvor hovedkonklsionen er, at de komplicerede fordelingsmekanismer mellem landsdele og kommuner i finansieringsmodellen indebærer, at det er svært at gennemskue og forudsige for den enkelte kommune, om der i det enkelte tilskudsår isoleret set, er balance mellem indtægter og udgifter på det område, der er dækket af beskæftigelsestilskuddet.
 
Manglen på gennemsigtighed fører til, at det tilsvarende er vanskeligt for den enkelte kommune at tilrettelægge en indsats på området, der sikrer en sådan balance. 

Der er dog et vist belæg for at udtale sig om, hvad vi kan gøre for at opnå balance.

 

Således vil følgende trække i retning af balance mellem kompensation og udgifter, idet der er tale om emner, der påvirker enten "pris" eller "mængde":

 • styrke kompetencerne hos de ledige i forhold til den aktuelle og forventede fremtidige efterspørgsel efter kompetencer hos virksomhederne

 • kommunens adfærd som arbejdsgiver og erhvervspolitisk aktør er en vigtig faktor i forhold til påvirke antallet af forsikrede ledige

 • stigende aktiveringsgrad med virksomhedsrettet aktivering, dette vil påvirke "prisen" i nedadgående retning

 • jobrotation

 

Incitamenterne i modellen for beskæftigelsestilskuddet er som nævnt svært gennemskuellige og ikke altid påvirkelige af kommunale indsatser.
 
Dette er problematisk og er sikkert en del af baggrunden for, at der kommer en ny refusionsordning i forlængelse af Carsten Koch-udvalgets betænkning. Betænkningen forventes at foreligge primo 2014.

  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at notatet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var tilstede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.34.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Godkendelse af optagelse af lån

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Jan Knudsen

Sagsresume

Herning Kommune har i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet at lånefinansiere kvalitetsfondsprojekter med 14 mio. kr. og det ordinære anlægsområde med 4 mio. kr., i alt 18 mio. kr. Lånet skal nu hjemtages.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt Herning Kommune en lånedispensation på 14 mio. kr. i 2013 til anlæg på kvalitetsfondsområdet (skole-, idræts-, daginstitutions-, ældreområdet) og 4 mio. kr. i 2013 på det ordinære anlægsområde.

 

Lånedispensationerne er givet til konkrete anlægsprojekter i 2013. I henhold til bevillingsreglerne skal Byrådet give en særskilt bevilling til låneoptagelsen, tilsvarende de samme regler som ved frigivelse af anlægsbevillinger.

 

Låneoptagelsen forventes at ske hos Kommune Kredit, der på nuværende tidspunkt tilbyder de mest fordelagtige lånevilkår.

 

Rammerne for gældsplejen er fastlagt i den Finansielle Politik for Herning Kommune. Det fremgår af politikken, at maksimalt 80% af gælden må være fast forrentet og de resterende 20% variabelt forrentet.

Den aktuelle fordeling på lånene hos Kommune Kredit før optagelsen af det nye lån er 61% fastforrentet og 39% variabel forrentet.

 

Det fremgår videre af den finansielle politik, at kommunen kan indgå aftale om renteswap i forbindelse med omlægning fra variabel rente til fast rente.

Med udgangspunkt i forventninger til renteudviklingen anbefales et lån med fast rente.

Det er muligt af opnå en lavere forrentning på den faste rente ved at indgå en swapaftale. Og der er ingen forskel i risikoen.

 

Der er hjemtaget en indikation på renten, der viser en fast rente på 2,75 %. Fratrukket swaprenten på 0,45 % giver det en fast rente på ca. 2,30% via renteswap. Det endelige niveau fastlægges først, når aftalerne bliver endelig indgået.

Det anbefales, at lånet optages med en løbetid på 20 år.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at det godkendes, at der optages et fastforrentet lån inkl. renteswap med hovedstol på 18 mio. kr. hos Kommune Kredit og med en løbetid på 20 år.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var tilstede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 01.04.00-G14-2-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Tinglysning af deklaration på Timring Sportscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Timring Sportscenters ejendom ligger på kommunalt ejet jord. Den selvejende institution Timring Sportscenter er af Civilstyrelsen, blevet bedt om at få tinglyst en deklaration om, at de ikke må sælge eller pantsætte deres faste ejendom uden Civilstyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Civilstyrelsen har i henhold til fondslovens § 17 bedt Timring Sportscenter om at få tinglyst den i resumeet beskrevne deklaration på deres ejendom.

 

Timring Sportscenters ejendom ligger på kommunalt ejet jord, og har ikke sit eget blad i Tingbogen. Herunder er vist et kortbilag som viser matriklen med sportscentret.

 

[image]

 

Timring Sportscenter har 2 mulige måder de kan løse Civilstyrelsens krav på:

 

1. De kan få udskilt deres ejendom på sit eget blad i tingbogen, og derefter tinglyse deklarationen derpå.

 

2. De kan med Herning Kommunes godkendelse få det tinglyst på kommunens blad i tingbogen, på den matrikel hvor deres ejendom er opført.

 

- Det vil være langt billigere for Timring Sportscenter, hvis Herning Kommune tillader at deklarationen tinglyses på kommunens matrikel. Det er forvaltningens vurdering, at en tilladelse til at tinglyse den beskrevne deklaration, ikke umiddelbart vil medføre en forringelse for Herning kommunes position, hvorfor det anbefales, at Timring Sportscenter tillades at tinglyse deklarationen på det kommunale areal.

 

Timring Sportscenter har anmodet Herning Kommune om tilladelse til at få tinglyst den efterspurgte deklaration på matriklen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da udgifterne til deklarationen betales af Timring Sportscenter.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der gives tilladelse til at tinglyse den beskrevne deklaration på matrikel nummer 1du Heden, Timring beliggende Fuglsangsvej 15, Timring 7480 Vildbjerg.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Istandsættelse af kommunens udlejningsejendomme

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunale Ejendomme har i 2013 igangsat et løbende arbejde med trimning af ejendomsporteføljen på udlejningsområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 30. september 2013 at sælge 9 kommunale udlejningsejendomme.

 

Forvaltningen anbefaler, at en del af salgsprovenuet fra de 9 ejendomme, anvendes til at give en række af kommunens øvrige udlejningsejendomme en nødvendig og mere tidssvarende stand. Det vil øge muligheden for udlejning, og bidrage til, at eliminere de nuværende tomgangslejemål.

Sagsfremstilling

Kommuale Ejendomme har i 2013 igangsat et løbende arbejde med trimning af kommunens udlejningsejendomme. Det er i først omgang besluttet at sælge 9 udlejningsejendomme. Der forventes således et salgsprovenue fra de 9 udlejningsejendomme efterhånden som de bliver solgt.

 

Forvaltningen har endvidere lavet en grundig gennemgang af de ejendomme, som forvaltningen vurderer vil være både rentable og nødvendige at beholde, hvor det samlede istandssættelsesbehov viser sig at være på ca. 9,4 mio kr.

 

Ejendommene og lejlighederne vil med en istandssættelse komme til at fremstå i en mere tidssvarende stand, og dermed fastholde ejendommenes værdi og samtidig øge muligheden for udlejning. Det vil bidrage væsentligt til at eliminere de nuværende tomgangslejemål i kommunens udlejningsejendomme.

 

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen af istandsættelserne fremkommer ved at anvende det forventede salgsprovenue på de 9 navngivne udlejningsejendomme, der tidligere er godkendt til salg, og at nettoprovenuet bliver fordelt med 50/50 mellem Herning Kommunes likvide midler og serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender en salgssag af én af de 9 ejendomme, vil der på det først kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget blive fremsendt et konkret forslag til istandsættelse af én eller flere udlejningsejendomme.

 

Den foreslåede finanseringsmodel er ikke i overensstemmelse med de gældende styringsprincipper.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at 50 % af provenuet fra salg af navngivne udlejningsejendomme, dog max. 9,4 mio. kr., anvendes til istandsættelse af øvrige udlejningsejendomme. De resterende 50 % af provenuet ved salg tilfalder de likvide aktiver.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 85.11.00-A26-3-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om foreløbig status på effektmålinger af digitalisering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Poul Venø, Thomas Herskind

Sagsresume

I perioden 2012-2015 indføres ved lov bl.a en række obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger. Det giver konkrete forventningen om øgede effektiviseringer i det offentlige, herunder også kommunerne. Der er i løbet af 2013 foretaget konkrete effektivitetsmålinger i organisationen på de implementerede digitale løsninger. De foreløbige målinger viser, at effektiviseringerne ikke lever op til de forventninger, der er skabt som følge af KL´s beregninger.   

Sagsfremstilling

Der tales populært om 4 digitalseringsbølger fordelt over årene 2012-2015. I praksis kan digitaliseringsindsatserne være iværksat lokalt langt tidligere. Det er tilfældet i Herning Kommune, hvor der løbende er sket implementering siden 2007.  

 

 

2012
2013
2014
2015
Borgerserviceområder
Borgerserviceområder mfl, Stat og SKAT
Beskæftigelsesområdet og Teknik og Miljø
Beskæftigelsesområdet og Social- og integrationsområdet
1. bølge  
 • Flytning
 • Sundhedskort
 • EU-sygesikring
 • Skoleindskrivning
 • Optagelse i dagtilbud
 • Optagelse i SFO
 
2. bølge  
 • Hjælpemidler
 • Kørekort (særlig aftale)
 • Pas (særlig aftale)
 • Dagtilbud (friplads)
 • Sygedagpenge
 • SKAT-Ejendom
 • Vielse
 • Indrejse/udrejse
 • Begravelseshjælp
 • Anmelde rotter
 • Navne- og adresse beskyttelse
 • Udlån/udleje af lokaler og ejendomme
 • Valg af læge
  
3. bølge (foreløbige)  
 • Opkrævning
 • Beboerindskud
 • Bopælsattest
 • Folkeregister-meddelelse
 • Logiværterklæring
 • Anmeld byggearbejde
 • Byggetilladelse
 • Veje og trafik (opgravning og ledningsarbejde mv.)
 • Affald (private husholdninger og indsamlingsord-ninger)
 • Affald (virksomheder, offentlige og private institutioner)
 
4. bølge (foreløbige)  
 • Befordring og befordrings-godtgørelse
 • Personlig hjælp og pleje (visitation)
 • Personligt tillæg
 • Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, starthjælp mv.)
 • Enkeltydelser
 • Fleksjob
 • Ejendomsregistrering
 • Boligtilbud ældre og handicap
 • Merudgiftsydelse (børn med nedsat funktionsevne)
 • Tabt arbejdsfor-tjeneste – forsørgelse af børn
   

 

I budgettet for 2014 er det med afsæt i bølge 1 og 2, og landstallene for potentialet heraf, forudsat realiseret optimeringer for årligt 3,1 mio. kr.

Det har vist sig, at dette mål for bølge 1 og 2 ikke kan indfries fuldt ud. Vurderingen beror blandt andet på følgende:

 • Af de 18 projekter i bølge 1 og 2 er der kun 3 projekter, som går i drift pr. 1. december 2013. Alle øvrige 15 projekter er implementeret startende fra 1. januar 2007 til 1. december 2013

 • For de 3 projekter som er gået i drift pr. 1. december 2013 forventes gevinsterne først at kunne høstes over en længere periode (1 – 2 år), da vi ikke kender borgernes nye henvendelsesmønstre.

 • Begrænset lokal indflydelse på valg af IT løsninger fra den fælles nationale digitaliseringsstrategi, hvilket betyder, at ”noget er for småt og andet er for stort”.

 • Landstallene fra KL er udregnet efter en generel beregning, og der er ikke taget hensyn til lokale forhold til blandt ekstra omkostninger til integration til eksisterende systemer og implementeringsomkostninger til back office.

 

Det bemærkes, at bølge 3 skal i drift 1. december 2014. Forventede gevinster afklares 1. februar 2014. Bølge 4 skal i drift 1. december 2015. Forventede gevinster afklares 1. februar 2015.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at status tages til orientering,

 

at administrationen arbejder videre med kortlægning og realisering af effekterne ved digitalisering med det udgangspunkt, at selvbetjeningsbølgerne 1, 2, 3 og 4 samlet giver en gevinst på 3,1 mio. fra 2014 og frem.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-796-11 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

2. behandling af ændringer i styrelsesvedtægten for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Herning Byråd førstebehandlede den 29. oktober 2013 under punkt nr. 310 et udkast til revideret styrelsesvedtægt. Der foreligger nu et ændret udkast. Ændringerne er markeret med blåt. En indsat passus om Byplanudvalget og lokal Agenda 21 er udgået, og der er nye vederlagsbestemmelser.

 

Udkastet foreslås anbefalet over for Byrådet.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets førstebehandling og godkendelse af præciseringen af Byplanudvalgets opgaver vedrørende redegørelse om lokal Agenda 21, der blot var tænkt som en service for læserne af styrelsesvedtægten, er der ændret heri, således at formuleringen herom i den aktuelt gældende styrelsesvedtægt bevares, jf. § 14, stk. 3. Udvalget har dog fortsat samme forhandlingspligt som hidtil efter styrelseslovgivningen og styrelsesvedtægtens § 8.

 

Det nyvalgte byråd fastsætter på det konstituerende møde størrelsen af vederlag. Vederlagene til formænd og næstformænd skal samtidig fremgå af styrelsesvedtægten, jf. § 20. Ændringer i vederlagene til formænd og næstformænd er derfor sat ind i forbindelse med styrelsesvedtægtens andenbehandling,

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Byråds styrelsesvedtægt godkendes som fremsendt til anden behandling.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P10-1-13 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Befolkningsprognose 2014-2026

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Befolkningsprognosen for 2014-2026 fremsendes til orientering. Befolkningsprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI og viser den forventede befolkningsprognose frem til 1. januar 2026.

 

Prognosen viser, at befolkningstallet forventes at stige fra 86.603 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 92.818 indbygger pr. 1. januar 2026. Dette er en forventet stigning på 7,2 % over 13 år. På kommuneniveau er der stor grad af overensstemmelse mellem den tidligere udarbejdede prognose fra 2012 og den nye prognose.

 

Befolkningsprognosen vil danne grundlag for en ny børnetalsprognose og elevtalsprognose. Elevtalsprognosen anvendes i forbindelse med strukturanalysen på Skoleområdet, som forelægges på budgetkonferencen i foråret 2014.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 9. september og 30. september 2013, hvor sagen blev udsat. Der er efterfølgende sket en genberegning af prognosen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for Herning Kommune for perioden 2014-2026. Befolkningsprognosen giver et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i Herning Kommune under forudsætning af, at en række forudsætninger og forventninger til fremtiden holder stik.


Befolkningsprognosen anvendes til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, til kapacitetsberegninger på ældreområdet i forbindelse med byggeri af bl.a. plejecentre og som grundlag for beregning af elevtalsprognoser. Denne befolkningsprognose er udarbejdet på nuværende tidspunkt for at sikre et opdateret grundlag for beregning af en ny elevtalsprognose. Elevtalsprognosen vil indgå som et element i forbindelse strukturanalysen på skoleområdet, som præsenteres for Byrådet på budgetkonferencen i foråret 2014.


Befolkningsprognosen vil derudover danne grundlag for demografiberegninger i forbindelse med næste års budgetlægningsproces.


Befolkningsprognosen er geografisk opdelt i:

 • 32 skoledistrikter

 • 13 pasningsdistrikter

 • 4 ældreområder og

 • En række by- og landområder

Prognosens forudsætninger
Den anvendte prognosemodel tager udgangspunkt i historiske befolkningsdata fordelt på køn og alder. For antal fødsler, fertilitet og dødelighed er anvendt historiske data for perioden 2008-2012. For til- og fraflytning tager modellen udgangspunkt i data for perioden 2005-2012. Prognosemodellen baseres herudover på boligbyggeprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri i perioden 2013-2025 inden for rammen af kommuneplanen.


En væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose er boligbyggeprogrammet, da antallet af nye boliger, der opføres og sker indflytning i er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst. Boligbyggeriet i Herning Kommune har i 2004-2012 varieret fra 194 til 446 boliger pr. år med et gennemsnit på 327 boliger pr. år. I denne prognose forventes opført i alt 4.377 boliger i perioden 2013-2025, hvilket svarer til gennemsnitligt 337 boliger pr. år i prognoseårene - altså et niveau, der ligger på niveau med det gennemsnitlige boligbyggeri i perioden 2004-2012. Boligprogrammet er udarbejdet ud fra en forventning om, at afmatningen inden for byggeriet delvis vil aftage, og at Det Nye Hospital i Vest har en vis effekt på boligbyggeriet.


Resultatet af den nye befolkningsprognose
I prognoseperioden forventes folketallet at stige fra 86.603 personer pr. 1. januar 2013 til 92.818 personer pr. 1. januar 2026. Dette svarer til en stigning i folketallet på 6.215 eller 7,2 % over 13 år. Befolkningstallet vil være stigende i alle prognoseår.

Tabel: Befolkningsudviklingen fordelt på udvalgte aldersklasser

[image]

 

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellig i de enkelte aldersklasser.
En positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39-årige medfører en positiv forventning til udviklingen i 0-2-årige og 3-5-årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder er i alderen 25-39 år. Antal børn i den skolepligtige alder forventes derimod at falde.


Der forventes samlet en stigning i antal 17-59-årige. Størst stigning forventes i antal ældre over 60 år. Denne stigning udgør sammenlagt 27 % i perioden 2013-2026. Den kraftige stigning skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen og forventninger om en stigende levealder.

 

Der er betydelige variationer i udviklingen af børn i alderen 0-2 år, 3-5 år, 6-8 år og 9-10 år i pasningsdistrikterne. Der forventes et fald i 0-2-årige og 3-5-årige i de første år af prognoseperioden, hvorefter der forventes en stigning i den sidste del af prognoseperioden. Udviklingen i de i 6-10-årige følger udviklingen i de yngste børn, dog med en tidsforskydning. Dagtilbud udarbejder en særskilt børnetalsprognose ud fra befolkningsprognosen. Denne anvendes i planlægningen af pladskapaciteten.

 

Antallet af børn i alderen 6-16 år (skolesøgende børn) har en faldende tendens indtil den sidste del af prognoseperioden, hvorefter antal børn i den skolesøgende alder vil ligge stabilt. Der er stor variation mellem skoledistrikterne. I den særskilte elevtalsprognose, som udarbejdes, vil der bl.a. blive taget højde for elever, som vælger skole i andet skoledistrikt, fri- og efterskoler.

 

Der er forventning om en positiv befolkningsudvikling i Herning By inkl. forstadsområder. Der forventes tillige en vækst i centerbyerne Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg samt en række landsbyer. Der forventes derimod en befolkningsnedgang i mindre bebyggelser og landområder.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at befolkningsprognosen for 2014-2026 for Herning Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1728-08 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af revision af fælles restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midt- og Vestjyllands Politi fremsender revision af Restaurationsplan for Midt- og Vestjyllands Politikreds til Herning Kommunes godkendelse.

Sagsfremstilling

Midt- og Vestjyllands Politi fremsender forslag til revision af fælles restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Planen er tænkt som et hjælperedskab samt et opslagsværk for restauratører. Revision af planen er sendt i høring i kommunerne.

 

Revision af planen har været behandlet i Bevillingsnævnets møde den 14. november 2013. Bevillingsnævnet anbefaler den foreliggende revision af den fælles restaurationsplan.

 

Det kan oplyses, at i forhold til den oprindelige restaurationsplan er der sket en præcisering af planens punkt 4.6, Bestyrertilstedeværelse, således at formuleringen er forsøgt præciseret således, at det tydeligt fremgår, at udgangspunktet er, at der skal være enten en bevillingshaver eller bestyrer til stede i hovedparten af åbningstiden og altid når publikumsøgningen er størst.

 

Endvidere er der i planens punkt 4.12, Udeservering forsøgt præciseret, hvornår der i restaurationslovens forstand er tale om udeservering.

 

Samtidig er der foretaget grundlæggende ændringer i systematikken i det bilag, der høre til restaurationsplanen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at revisionen af restaurationsplanen for Midt- og Vestjylland Politikreds godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-34-05 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra AU-Herning om tilskud til Erhvervsudvikling i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

AU-Herning ansøger om 1.163.943 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter, der bygger bro mellem universitetet og virksomhederne. Midlerne målrettes primært mentorordninger og iværksætteri (Business Factory).
 
Administrationen anbefaler, at Herning Kommune imødekommer ansøgning, og at administrationen bemyndiges til at udarbejde resultatkontrakt med AU-Herning.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2006 ydet tilskud til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU-Herning. Aktiviterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13, herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.
 
I ansøgningen for 2014 har aktiviteterne stadig hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13. Fokus er primært innovation og iværksætteri.
 
De konkrete aktiviteter er Mentorordninger og Business Factory. Det er aktiviteter, som medvirker til, at AU-Herning fortsat er et attraktivt sted at studere, og til at AU-Herning fremmer innovation og iværksætteri og dermed økonomisk vækst i lokale virksomheder.

Mentorordninger giver mulighed for, at studerende på de tre uddannelser Global Management Manufacturing, cand.merc. i Marketing og Business Innovation og cand.polyt. i Teknologibaseret Forretningsudvikling bliver tilknyttet en mentorvirksomhed i løbet af deres studieforløb på AU HERNING. Opgaver, projekter, problemstillinger mv., som den studerende skal arbejde med, tager udgangspunkt i mentorvirksomhedens udfordringer.

Mentorordningen giver således de studerende en unik mulighed for at prøve de lærte teorier af på konkrete opgaver og samtidig få relevant erhvervserfaring i løbet af uddannelsen. Yderligere kan ordningen medvirke til at højne videns- og innovationsniveauet i de deltagende virksomheder. Erfaringer viser, at flere af de studerende som færdiguddannede får job i deres mentorvirksomhed. Ordningen er således med til at sikre højtuddannet arbejdskraft i vores område.

Målet er min. 40 studerende i mentorvirksomheder i de 5 kommuner.

Business Factory er et videncenter under AU HERNING og hører med sine iværksætteraktiviteter under området erhvervsfremme, anvendt forskning og udvikling. BusinessFactory arbejder på at fremme innovations- og iværksætterkulturen i den midt- og vestjyske region og gennem dette også være med til at skabe regional vækst. Dette sker bl.a. ved at hjælpe studerende med at opstarte egen virksomhed, holde foredrag, give råd og vejledning og meget andet. Business Factory arbejder tæt sammen med BDE-studiet (Business Development Engineer), og udbyder en lang række af meritgivende fag til samtlige studieretninger på AU-HERNING.

 

Målet er, at min. 5 studerende opretter en egentlig virksomhed i 2014.

 

AU-Herning vil endvidere arbejde på, at Region Midtjylland bidrager til fremme af konkrete erhvervsudviklingsprojekter på AU-Herning.  

 

Udover de mere konkrete aktiviteter er der følgende gensidige hensigtserklæringer: 

 • AU Herning retter fokus på oplevelsesøkonomi

 • Viden fra KASK om innovationskultur implementeres

 • Business Factory inviterer kommuner, erhvervsråd, væksthus, VIA, Erhvervsakademi m.fl. samt lokale virksomheder til Business Catapult. Business Factory deltager endvidere i erfagruppemøder i de lokale erhvervscentre

 • Leder af AU Connect Herning deltager efter aftale i diverse erhvervsarrangementer i lokalområderne

 • Samarbejdet mellem AU-Herning og erhvervslivet drøftes og evalueres årligt af parterne samt repræsentanter fra kommuerne m.fl.

 • AU Herning forbereder i 2014 nye processer og procedurer, som forberedelse til en fremadrettet 3 årig kontrakt.

 • Resultatkontrakten er åben overfor andre kommuner, som måtte være interesserede.


Det skal bemærkes, at AU Herning i perioden 2012 til udgangen af 2014 gennemfører et KASK-projekt, hvor resultatmål er oprettelse af mentorordninger og studentervæksthuse. Der må ikke være sammenfald mellem Resultatkontrakten og KASK-projektet. Da et af KASK-projektets mål er at få opbygget et nyt mentor set-up – forventes det, at KASK-projektet vil have en positiv afsmittende effekt på de mentorordninger, der oprettes i partnerkommunerne.
 
Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, fordi det er væsentligt løbende at have fokus på AU-Hernings betydning for rekruttering af arbejdskraft, kompetenceniveau, iværksætteri og innovation i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland.

Økonomi

Det samlede finansieringsbudget til aktiviteterne i 2014 er på i alt 4 mio. kr. Herning, Holstebro, Ikast- Brande, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner ansøges samlet om 2,0 mio. kr., mens AU-Herning medfinansierer de valgte aktiviteter med 2,0 mio. kr. AU-Herning ansøger Herning Kommune om 1.163.943 kr.
 
Finansieringsbudget, kr.:

 

[image]


Region Midtjylland har ydet tilskud til ”AU Center for Entreprenørskab og Innovation”. Dette tilskud dækker ikke de omhandlede aktiviteter, men andre aktiviteter på AUHerning, eks. entreprenøriel toning af ICM uddannelsen, nye fag, gratis kurser for AUHerning, ny forskning.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 1.163.943 kr. fra Serviceområde 20, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til AU-HIH i 2014,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med AU-Herning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.00-P27-1910-07 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Bevilling til erhvervsservice i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har i henhold til Lov om Erhvervsfremme § 12 og 13 outsourcet specifikke erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter til Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Væksthus Midtjylland og Central Denmark EU-Office.

 

I budget 2014 er rammen til erhvervsservice og iværksætteri på 4.664.000 kr. Det foreslås, at rammen fordeles med 2.750.792 kr. til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, 1.523.000 kr. til Væksthus Midtjylland og 200.901 kr.  kr. eksklusiv moms til Central Denmark EU-Office. De resterende på 189.307 kr. på rammen bibeholdes til andre erhvervsservicemål/ erhvervsudviklingsformål, herunder vil der være et særligt fokus erhvervsmæssig spinnoff relateret til byggeri af nyt hospital i Gødstrup.

Endvidere foreslås, at bevillingen til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande gøres toårig således, at der bevilges 2.750.792 kr. plus pl-fremskrivning 2014 til 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune entrerer med tre forskellige aktører til udførelse af konkrete erhvervsserviceopgaver for kommunen:

 

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, der blandt andet udfører almindelige
iværksætter- og virksomhedsvejledninger for kommunen. Erhvervsrådet arbejder
derudover sammen med kommunen om en fokuseret erhvervsserviceindsats. I 2013 har der således været fokus på erhvervsspinnoff Gødstrup, "Smagen i Midt - et fødevareprojekt, mikrovirksomheder m.m. Erhvervsrådet fundraiser eksterne midler til opgaverne, blandt andet fra Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Væksthus Midtjylland varetager den specialiserede erhvervsservice for kommunen
– det vil sige vejledning til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Derudover
er Væksthuset operatør for mange af Region Midts virksomhedsudviklingsprogrammer.
Væksthus Midtjylland ”ejes” af kommunerne i Region Midt.

Central Denmark EU-Office har som overordnet formål, at understøtte internationalisering og udbyttet heraf i Midtjylland. Kontoret formidler information, skaber netværk og partnerskaber, bidrager til internationalisering og kompetenceudvikling m.m. Kontoret ”ejes” af kommunerne i Region Midtjylland og af Region Midtjylland.


Det gælder for alle tre aktører, at den årlige bevilling er pl-reguleret. Sammenhængen til indbyggertal er følgende for de tre aktører i 2014:

 

31,77 kr. pr. indbygger til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
17,59 kr. pr. indbygger til Væksthus Midtjylland
2,32 kr. pr. indbygger til Central Denmark EU-Office

Det anbefales, at bevillingen til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande som i 2012/13 gøres to-årig med henblik på at sikre kontinuitet i såvel erhvervsservice som projekter. Derfor vil resultatkontrakten skulle suppleres af årlige handlingsplaner. En to-årig kontrakt giver endvidere mulighed for at sætte særlig fokus på erhvervsudviklingsstrategien.

 

Det anbefales endvidere, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakter
og handlingsplaner med aktørerne.

Der gøres dog opmærksom på, at der kan komme ansøgninger om tilskud til fremme af
særlige aktiviteter knyttet til erhvervsudviklingsstrategien.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der i 2014 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.67 Erhvervsservice bevilges 2.750.792 kr. til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, 200.901 kr. eksklusiv moms til Central Denmark EU-Office og 1.523.000 kr. til Væksthus Midtjylland,

 

at der i 2015 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.67 Erhvervsservice bevilges 2.750.792 kr. plus pl. stigning fra 2014 til 2015 til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftaler og handlingsplaner med parterne.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-423-11 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Evaluering af projekt International Arbejdskraft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en foreløbig evaluering af projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft", med henblik på en vurdering af den fremadrettede forankring af indsatsen.

 

Projektet udløber primo 2014. Herning Kommune har medfinansieret projektet med timer svarende til 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i to omgange deltaget i projekt om modtagelse af og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Senest har kommunen deltaget i et to-årigt regionalt projekt, hvor Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har haft den lokale projektledelse. Medarbejdere fra Erhverv- og udvikling, Bibliotek, Jobcenter og Borgerservice deltager i projektet. Projektet udløber primo 2013. Herning Kommune har medfinansieret projektet med timer svarende til 150.000 kr.

 

I 2012 var der 1381 indrejsende udenlandske borgere til Herning Kommune. Borgerservice vurderer at ca. 400 af disse har en arbejdsmæssig relation til området og 200-300 er studerende. Antallet af indrejsende udenlandsk arbejdskraft svinger en del og er afhængig af konjunkturer og flaskehalse på det danske arbejdsmarked.

 

Det har primært været store offentlige og private virksomheder i lokalområdet, som har rekrutteret udenlandsk arbejdskraft i denne periode. Da opsvinget var højest i 2007 rekrutterede mange virksomheder - både produktion og håndværksvirksomheder udenlandsk arbejdskraft. På det seneste har det primært været unikke kompetencer, som er blevet efterspurgt.

 

I projekt modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, har der været gennemført flere konkrete aktiviteter med det formål dels at sikre en god modtagelse af udenlandsk arbejdskraft og deres familie samt dels at integrere arbejdskraften så godt, at den fastholdes i området. Herved sikres det at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft og fortsat synes, at området er attraktivt at drive virksomhed i. I det følgende er en tabel, der giver en overordnet oversigt over aktiviteter, succesrate og forankring.

 

[image]

 

Projektet afsluttes primo 2014. I den afsluttende fase af projektet vil fokus primært være på kommunikation, herunder udfærdigelse af velkomstmateriale.  

 

Herning Kommune har med vedtagelse af en International Strategi skabt nogle gode rammer for modtagelse- og fastholdelse af international arbejdskraft. Borgerservice, Kommunikation, BEK og Jobcentret har nu fokus på opgaven, og betydningen af en god opgaveløsning. Det vil være et emne, som fremadrettet vil indgå i den daglige drift, hvor vi lokalt bliver mere globale, og det vil være et emne, hvor vi løbende vil udvikle på opgaveløsningen.

 

Enkelte opgaver ligger ikke indenfor den kommunale portefølje, de søges forankret hos private aktører, som beskrevet i skemaet. Endelig kan der være opgaver, som fordrer en mindre finansiel medfinansiering i form af projektmidler fra en kommende resultatkontrakt med Erhvervsrådet - det kan være til sekretariatsbetjening af International Society (såfremt de måtte ønske dette) og det kan være til ekstraudgifter koblet på iværksætterkurser til internationale ægtefæller. Det anbefales, at administrationen bemyndiges kompetence til eventuelt, at indarbejde dette i en kommende kontrakt med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orientering tages til efterretning,

 

at administrationen bemyndiges kompetence til at indarbejde eventuelle aktiviteter målrettet international arbejdskraft indenfor rammerne af en kommende resultatkontraktkontrakt med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.05.00-P27-1-13 Sagsbehandler: Mette Koch  

VisitHerning - resultatkontrakt 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Højborg, Leo Pedersen

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har udarbejdet oplæg til resultatkontrakt mellem Herning Kommune og VisitHerning gældende fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 for koordinering og udførsel af opgaver og drift af Turistbureauet.

 

For at give det nye Økonomi- og Erhvervsudvalg mulighed for at tage stilling til fremtidens turistservice i Herning Kommune anbefaler administrationen, at der indgås en 1-årig resultatkontrakt for 2014 med et fokus, som ligner resultatkontrakten for 2013.

Sagsfremstilling

VisitHerning har levet op til resultatkontrakten for 2013 og har gennemført aktiviteterne som aftalt, herunder udarbejdelse af et oplæg til fremtidens turistservice i Herning Kommune.

I oplægget beskrives den generelle udvikling af de danske turistforeninger, turismefremmesystemet samt turismen i Danmark. Det vurderes at udvikling og innovation er afgørende for at sikre erhvervets konkurrenceevne fremadrettet samt sikre Herning en position som erhvervsturisme- og oplevelsesdestination i verdensklasse. Den generelle udvikling medfører, at det giver mening, at der sker en ændring af VisitHerning fra forening med fokus på markedsføring og information til en udviklings- og forretningsorienteret organisation, som arbejder med at skabe oplevelser og service for destinationens gæster. Det forventes at denne transformation vil tage fart i 2014.

 

Fokus for VisitHerning vil være at gennemføre projekter, som er med til at brande Herning som national eventdestination og international erhvervsturisme-destination. Samtidig vil der være fokus på at kompetenceudvikle turismeerhvervet, drive innovation og kvalitetsforbedring af Hernings samlede turisme- og oplevelsesprodukt samt at samle turisterhvervet i et forpligtende samarbejde. Et samarbejde som også rækker på tværs af regionen. Der vil fortsat blive leveret turistinformation af høj kvalitet, men med en skarp prioritering af målgrupper og medier.

 

By, Erhverv og Kultur har i dialog med VisitHerning udarbejdet oplæg til resultatkontrakt for 2014. For at give det nye Økonomi- og Erhvervsudvalg mulighed for at tage stilling til fremtidens turistservice i Herning Kommune anbefaler administrationen, at der indgås en 1-årig resultatkontrakt for 2014 med et fokus, som ligner resultatkontrakten for 2013.

Inden for rammerne af Herning Kommunes Turisme- og Eventpolitik tildeler resultatkontrakten VisitHerning en operatørrolle med hensyn til produktudvikling, koordinering og markedsføring af turismen i Herning Kommune, herunder drift af et turistbureau. VisitHerning forpligtes også til at understøtte de aftaler Herning Kommune indgår på turistområdet i andre sammenhænge, herunder erhvervsturismeindsatsen.
 
Målsætninger for resultatkontrakten er:

 • Aktivt arbejde for at fastholde og øge antallet af overnatninger, møder, events, kongresser og udstillinger i Herning

 • Sparringspartner på turismeområdet, herunder på logistikområdet

 • Øge kendskabet til Herning som attraktivt turistområde

 • Påvirke hotel- og restaurantsektorerne til i samarbejde at øge aktiviteten i Herning.

 • Produktudvikle til flere oplevelsesaktiviteter og attraktioner

Det er forventningen, at der skal udarbejdes nyt turistmagasin, og at VisitHerning på denne baggrund vil sende en ansøgning i 2014.

 

I budget 2014 er der på Serviceområde 20 Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter afsat 1.565.000 kr. til VisitHerning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at oplæg til resultatkontrakt godkendes,

 

at der i 2014 fra Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.62 bevilges 1,565 mio. kr. til VisitHerning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Lone Lund Vestergaard  

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af lokaler og inventar i Borgerservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leo Pedersen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til renovering/ombygning af lokaler og inventar i Borgerservice.

 

Ombygningen sker for at kunne understøtte indsatsen for at opbygge borgernes kompetencer til at blive selvhjulpne.

Sagsfremstilling

Ombygningen omfatter frontområdet i Borgerservice, hvor der kommer en ny skranke, et nyt vente- og selvbetjeningsområde til borgerne. Derudover indkøbes der medbetjeningspc’ere, som borgerne og medarbejderne kan bruge i fællesskab samt medarbejdernes arbejdspladser tilpasses behovet for at kunne medbetjene borgerne. 

Desuden omfatter ombygning af lokaler i Koncern HR og tidligere budstue.

 

Formålet med ombygningen af borgernes indgang til kommunen, Borgerservice, er at understøtte kommunens kanalstrategi, hvor der er fokus på forandring af servicerollen til i højere grad at være facilitator. Ombygningen understøtter den fælles offentlige digitaliseringsstrategi ved at sikre, at borgerne tilbydes selvbetjening og i tilstrækkeligt omfang med-betjening. Herunder også rammer der giver mulighed for opkvalificering af borgergrupper ved undervisning.

Økonomi

De samlede udgifter til renoveringen beløber sig til 1.335.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der meddeles en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.335.000 kr. til renovering af lokaler og inventar i borgerservice på Serviceområde 20, Administration, nyt stednr.,

 

at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 – Administration stednr. 650099.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-853-11 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Projektafslutning af HERNING100

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Fejringen af Hernings 100 års købstadsjubilæum - HERNING100 er afsluttet, og en række aktører har evalueret projektet, ligesom den er afsluttet inden for den økonomisk afsatte ramme.

Hermed afrapportering til udvalget.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere beslutninger og den økonomiske ramme på 1 mio. kr. fra ØKE, har der i de 100 dage fra 8. februar - 18. maj 2013, været fokus på aktiviteter med udgangspunkt i det overordnede tema: Herning i fortid, nutid og fremtid. Nøgleordene har været udvikling, innovation, idérigdom, entrepreneurship og fremdrift, som har dannet grundlag for den interne (og sekundært eksterne) branding af Herning.

 

Programmæssigt blev der afviklet ca. 150 arrangementer i løbet af de 100 dage, det være sig store som små. Jubilæumskomiteen havde det økonomiske ansvar for de tre af dem:

 • Åbningen i Herning Kongrescenter med ca. 1000 skolebørn fra Herning Kommunes skoler, Prinsens Musikkorps, Jesper Lundgaard og en kæmpe 100 års kage.

 • Den officielle fejring 1. april med royalt besøg, gudstjeneste (med kirken), torveaktiviteter, frokost på Eyde og jubilæumsarrangement med VOX11 (med Fermaten).  

 • Festlig, fornøjelig og folkelig finale 18. maj med aktiviteter, koncerter, teater osv. i Midtbyen, som mødte stor tilslutning af deltagende foreninger og borgere.

Derudover havde HERNING100 bl.a. et tæt samarbejde med:

 • Musikforeningen Dacapo om afholdelse af Herregårdskoncerten på Herningsholm.

 • AOF og Mediehuset om afholdelse af samtalerækken "Jagten på Hernings DNA" og den kultursociologiske rapport "Hernings Skyline".

 • AU-Herning, Aarhus Universitet og Regionshospitalet om "Hospital for fremtiden".

 • Herningsholmfonden om vielser på Herningsholm.

 • Herning Fotoklub (og venner) om en omfattende dokumentation af jubilæet.

 

Evaluering

 • Den overordnede målsætning mht. en styrkelse af byens identitet - internt og eksternt er relativ, men mange institutioner (uddannelse/kultur), råd, foreninger, virksomheder osv. har arbejdet med Hernings identitet, og begrebet "Hernings DNA" har i perioden og efterfølgende været anvendt i mange sammenhænge.

 • Det er lykkedes at aktivere en stor del af Hernings foreningsliv og mange kultur- og uddannelsesinstitutioner.

 • Over halvdelen af kommunens skoler har haft deciderede HERNING100 forløb/projekter, ligesom alle skoler har modtaget et klassesæt af jubilæumsbogen: Herning 100 år som købstad.

 • Kommunens ældrecentre har fået jubilæumsbogen, spist royal menu og flere har haft forskellige aktiviteter (sang, fortællinger osv.) relateret til jubilæet.

 • Herning by var den geografiske ramme, men borgere og foreninger fra hele kommunen har deltaget i fejringen - i Herning.

 • mediemæssigt har der været en flot dækning i den lokale, regionale og nationale presse. HERNING100 har været dækket grundigt og meget fint i den lokale presse, har været i samtlige landsdækkende aviser og TV-kanaler, samt en række magasiner mv (Udspil, Det Sker, Postomslag, Herning Shoppingmagasin, Herning City Magasin, X-klusiv osv.). Det bør nævnes, at historierne ikke havde primær fokus på, at Herning fejrer 100 år som købstad, men derimod på udvikling, erhverv, uddannelse, muligheder, samarbejde, DNA og så videre.

 • det lykkedes at skabe et stort ejerskab til HERNING100, hvilket har bevirket et meget flot engagement og stor vilje til deltagelse i projektet. Det er en af de væsentligste årsager til, at fejringen blev den folkelige fejring, der var ønsket. Procesmæssigt og i forhold til succeskriterierne har HERNING100 været en succes.

 

Arrangørerne har meldt meget positivt tilbage, idet 92 % vurderer, at HERNING100 har været en succes. 48 % angiver, at deres arrangement ikke var blevet realiseret, hvis der ikke havde været HERNING100, mens 94 % angiver, at deres eget HERNING100 arrangement var en succes efter egne kriterier. 87 % angiver, at der var det forventede antal eller flere publikummer.53 % af aktørerne fandt en eller flere nye samarbejdspartnere, hvilket er positivt, da et af succeskriterierne netop var, at aktørerne skabte nye og anderledes samarbejdsrelationer. 23 % angiver, at der kommer nye arrangementer/tiltag som en følgevirkning af deltagelse i HERNING100.

Hele 98 % vil deltage eller måske deltage en anden gang, hvis der bliver en lignende mulighed.

 

Sponsorerne har meldt positivt tilbage, både med hensyn til eksponering, informations- og inddragelsesniveau og sammenhæng i projektet. Flere udtrykker stolthed over, at have været en del af fejringen.

 

Borgerne er ikke blevet spurgt direkte af HERNING100, hvorfor nærværende baserer sig på Herning Folkeblads rundspørge, samt reaktioner indsamlet af sekretariatet. Mange borgere er imponerede af det høje aktivitetsniveau, som HERNING100 har initieret og ikke mindst synliggjort. Størstedelen af de adspurgte mener, at borgerne er kommet tættere på hinanden, og at HERNING100 har vist, at sammenhold virkelig kan gøre en stor forskel i Herning. Flertallet roser tilrettelægning og afvikling af HERNING100, og opfordrer til at noget lignende gentages en anden gang.

 

Jubilæumskomiteen udtrykker stor tilfredshed med proces, afvikling af og tilslutning til HERNING100. Komiteen appellerer til, at de mange erfaringer, der er gjort i forbindelse med projektet, bliver anvendt fremadrettet. Det kunne være til en tilbagevendende årlig begivenhed eller festival.

 

Økonomisk har HERNING100 samlet genereret ekstra aktiviteter/arrangementer for over 9 mio. kr. HERNING100 har modtaget 200.000 kr. i direkte sponsorater, mens eksterne aktører har modtaget minimum 1.2 mio. kr. Dette primært fra lokale virksomheder og fonde.

Midlerne, som Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilligede er anvendt jf. beslutning, og resultatet bliver et mindre overskud på 4.500 kr., som foreslås tilført kassen ved regnskabsafslutningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at afrapporteringen godkendes,

 

at resterende midler på kontoen bliver tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-13-07 Sagsbehandler: Mette Bøgvad  

Fastsættelse af redningsberedskabets størrelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens redningsberedskab skal dimensioneres efter en vurdering af lokale risici. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, og vedtage dimensioneringen af redningsberedskabet. Nuværende dimensionering er vedtaget i byrådet september 2007 og revideret i 2010.

 

Beredskabskommissionen anbefaler, at der ikke ændres i dimensioneringen af beredskabet i forhold til gældende dimensionering.

Sagsfremstilling

Beredskabsloven foreskriver, at kommunens redningsberedskab skal dimensioneres og organiseres på baggrund af en lokal udarbejdet risikoanalyse. Dimensioneringen af redningsberedskabet, bliver et udtryk for det service- og kvalitetsniveau kommunen lægger sig fast på vedrørende kommunens redningsberedskab.


Brand & Redning har forestået en revision og revurdering af gældende dimensionering. På baggrund af analysen, har Brand & Redning udarbejdet et informationshæfte om redningsberedskabets dimensionering og kapacitet.


Resultatet af analysearbejdet har resulteret i, at beredskabet anbefaler, at der ikke ændres i dimensioneringen af beredskabet, i forhold til gældende dimensionering.
Det skal herudover bemærkes, at det forventes, at der fra 1. januar 2015, sker en markant ændring af det samlede redningsberedskab i Danmark. Der foregår pt. et arbejde, i statsligt regi vedrørende dette.

 

 

Beredskabskommissionen anbefaler indstillingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at Brand & Rednings oplæg til risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet godkendes.Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade i Herning. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommmuneplanramme C2 i med hensyn til bygherres ønske om at opføre boliger i 5 etager.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 blev behandlet på Byplanudvalgets møde d. 7. oktober 2013, men blev ikke foreløbigt vedtaget, da sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udlægger kommuneplanramme C2 til centerformål. Kommuneplantillægget ændrer rammeområde C2 ved at give mulighed for boliger i 5 etager langs Jyllandsgade i stedet for nuværende 4 etager.
 
Kommuneplanen giver allerede mulighed for hotel i op til 5 etager langs Jyllandsgade. Ligeledes ændres den maksimale bygningshøjde for boliger langs Jyllandsgade fra 16 til 20 meter. Rammeområdets afgrænsning forbliver den samme.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning foreløbigt vedtages, hvis bygherres ønske om boliger i 5 etager imødekommes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for centerformål i Jyllandsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

På baggrund af en konkret ansøgning om mulighed for at opføre boliger i 5 etager langs Jyllandsgade har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade. Ansøgningen er blevet behandlet på Byplanudvalgets møde d. 15. april 2013, hvor udvalget besluttede at sagen skulle udsættes med henblik på en arkitektonisk bearbejdning af projektet i max 4 etager.
 
Lokalplan forslaget med mulighed for boliger i op til 5 etager blev behandlet på Byplanudvalgets møde d. 7. oktober 2013. Byplanudvalget sendte forslaget tilbage med beslutning om at,udvalget er sindet at acceptere 4 etager til boliger, såfremt det udformes i en arkitektonisk sammenhæng som byhuse eller lignende, og der sker en arkitektonisk bearbejdening af facaderne.

 

Et revideret lokalplanforslag fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Bygherre har fremsendt revideret forslag til facader, idet han dog ansøger om mulighed for boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage. Dette ønske er ikke indarbejdet i vedlagte lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C2.3 omfatter et areal på ca. 1920 m2 og er beliggende i Herning bymidte som en del af karréen Landts Gård. Lokalplanområdet omfatter matrikelnr. 1026 samt del af 1024a og del af 1027a, alle Herning Bygrunde. Lokalplanområdet er afgrænset af Jyllandsgade mod øst og Landts gård mod vest.
 
Området anvendes i dag til centerformål, som boliger, liberale erhverv, butikker og forlystelsesetablissementer som f.eks. restaurationer.Gårdrummet består af parkeringsarealer, friarealer samt bagbygninger.  
 
Lokalplanens formål er at fastholde anvendelsen til centerformål og dermed medvirke til at styrke handelslivet og bylivet i Herning bymidte, samt give mulighed for boliger i op til 4 etager.
 
Lokalplanen fastlægger anvendelsen, så bebyggelsens stueetage kun må anvendes til hotel, bolig, butikker eller forlystelsesetablissementer, som f.eks. café/restaurant. Dog må der ikke etableres spillehaller. Bebyggelsens 1. sal må kun anvendes til butik eller restaurant i forbindelse med samme forretning/restauration som i stueetagen samt til boliger, hotel og liberalt erhverv. 2.-3. sal må kun anvendes til boliger og hotel.Og en eventuel 4. sal (5. etage) må kun anvendes til hotel
 
Det samlede areal til butikker inden for lokalplanens område må ikke overstige 650 m2. Butikker i stueetagen til detailhandel med dagligvarer må højst have et areal på 500 m² Der må kun placeres dagligvarebutikker, som kan betragtes som specialforretninger eller delikatesseforretninger. Det vil sige, at der ikke kan etableres kiosk eller egentlige dagligvareforretninger så som discount- og supermarkeder. Butikker til detailhandel med udvalgsvarer må højst have et areal på 500 m².


Det er intentionen med lokalplanen, at der i området skal sikres bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Derfor stiller lokalplanen bl.a. specifikke krav om, at facader, der vender ud mod gaden, skal brydes efter max. 20 meter i form af ændring i facadens udformning, som f.eks. materialeskift eller ændret arkitektonisk udtryk. Kravet om, at facaden mod gaden skal brydes op, er for at sikre et varieret bybillede, der i form og skala er tilpasset Jyllandsgades gaderum. 
 
Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 4 etager til bolig og op til 5 etager til hotel. Der vil oven på bebyggelsen være mulighed for at etablere tagterrasse eller fælleshave, hvilket dog vil gøre det ud for en etage. Endvidere kan der etableres altaner som privat friareal på gårdfacaden mod vest. Der stilles krav om, at disse altaner må have en dybde på max 2 meter ud over facadelinjen, hvilket er ligestillet med lokalplaner for andre lignende projekter i midtbyen. Forvaltningen begrunder dette krav i, at en dybde over 2 meter kan give store skyggegener for øvrige altaner på facaden.
Bygherre har dog ansøgt om en altandybde ud over facadelinjen på max 3 meter - se vedlagte notat.
 
Lokalplanen fastlægger vejadgang til området samt disponering af friarealer til adgang, parkering og udendørs opholdsarealer. Der gives mulighed for underjordisk parkering. Dermed kan gårdrummets areal delvis frigøres for parkering og give plads til grønne friarealer og rekreative elementer. Lokalplanen giver endvidere mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse, her i blandt bygninger med middel bevaringsværdi.

 

Bygherre har fremsendt en ny anmodning om mulighed for at opføre boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage - ialt 5 etager. Der er ligeledes fremsendt visualiseringer af ny bearbejdning af facaderne.

 

Det nye projekt på 4 etager + en penthouse etage er ikke indarbejdet i lokalplanforslaget.

Hvis bygherres ønske om mulighed for 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse etage skal imødekommes, vil lokalplanforslaget ikke være i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår etageantal til boliger, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 10 så skal vedtages.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at udføre redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget inden offentliggørelse, hvis bygherrens ønske imødekommes.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerområde i Jyllandsgade i Herning foreløbigt godkendes med Byplanudvalgets indstilling om etageantal, som følger:

 

at forslaget vedtages med mulighed for boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage,

 

at forslag vedtages med en altandybde på 2 meter,

 

at forvaltningen får bemyndigelse til at foretage redaktionelle ændringer i forslaget, før dette sendes i offentlig høring.

 

 

Udvalget ser dog stadig helst et hotel på stedet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 27. maj 2013 at udsætte sagen med foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning. Sagen fremsendes til fornyet behandling, og Byplanudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 11. C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning skal foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. august 2012, pkt. 63, forslag til lokalplan 11.C27.1 for et centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning. Lokalplanforslaget var offentligt fremlagt fra den 5. september til den 31. oktober 2012, og i høringsperioden indkom der blandt andet indsigelser mod, at den bevaringsværdige villa på Vestergade 43 kunne nedrives, da den er en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde.

 

Byrådet fulgte derfor på mødet den 29. januar 2013, efter indstilling fra Byplanudvalget, at lokalplan 11.C27.1 udelukkende skulle endeligt vedtages for ejendommene Vestergade 45 og 45A. Byplanudvalget har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 anmodet forvaltningen om at udarbejde et nyt lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43 med bevarende bestemmelser for de to villaer på Vestergade 41 og 43 samt mulighed for ny bebyggelse syd for villaerne.

 

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 11.C27.2 med bevarende bestemmelser for de to tidligere direktørvillaer på Vestergade 41 og 43 samt bestemmelser om bevaring af større, karaktergivende træer og de grønne friarealer mellem villaerne og Vestergade. Lokalplanforslaget udlægger desuden et byggefelt på to etager i den sydlige del af lokalplanområdet samt mulighed for to mindre byggefelter på én etage, hvor villaerne kan sammenbygges med ny bebyggelse. Af hensyn til de bevaringsværdige villaer og det eksisterende åben-lav boligområde syd for lokalplanområdet, vurderer forvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opføre ny bebyggelse inden for lokalplanens område i mere end to etager.

 

Den østligste del af lokalplanområdet fungerer på nuværende tidspunkt som parkeringsareal for ejendomme nord for Vestergade, og med lokalplanforslaget udlægges området fortsat til parkering.

 

Forslag til lokalplan 11.C27.2 fastlægger at området kan anvendes til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål. Der må ikke etableres detailhandel eller spillehaller inden for lokalplanens område. Der kan etableres i alt 800 m² butik, og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt have en størrelse på 400 m².

 

Lokalplanområdet er på i alt cirka 4900m² og forslag til lokalplan 11.C27.2 giver mulighed for at bebygge området med i alt 2000m² på matr. nr. 1166a (Vestergade 43) og i alt 575 m2 på matr. nr. 1165a (Vestergade 41), hvilket giver en bebyggelsesprocent på cirka 65% på ejendommene Vestergade 41 og 43. Kommuneplanrammen 11.C27 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 120% for rammeområdet som helhed, men forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at bebygge ejendommene Vestergade 41 og 43 med en højere bebyggelsesprocent, når de to eksisterende villaer skal bevares og bebyggelsen maksimalt bør være 2 etager høj.

 

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af ejendommen Vestergade 43 omkring forslag til lokalplan 11.C27.2, da ejeren i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 11.C27.1 blandt andet har fremført ønske om at kunne opføre en dagligvarebutik på 1000m² på ejendommen. Ejeren kan ikke tilslutte sig forslaget til lokalplan 11.C27.2, da det vurderes, at en bevaring af villaen på Vestergade 43 vil forringe ejendommens værdi så markant, at Herning Kommune bør forholde sig til overtagelse af ejendommen.

 

Ifølge Planlovens § 49 kan ejeren af en bevaringsværdig bygning kræve ejendommen overtaget af Herning Kommune, hvis ejeren ønsker tilladelse til at nedrive eller ændre bygningen, og får afslag på det af Herning Byråd. Der er krav om, at der skal være et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad sammenlignet med ejendomme med lignende beliggenhed og udnyttelse, og som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

 

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen af Vestergade 41 og 43 til centerformål, ligesom de omkringliggende ejendomme. Naboejendommene Vestergade 45 og 45A har en større byggeret, da der er mulighed for at bygge i op til tre etager i vejskel mod Vestergade. Hvis forslag til lokalplan 11.C27.2 vedtages med de bevarende bestemmelser for Vestergade 41 og 43 og Herning Byråd giver afslag på nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse, kan Herning Kommune blive overtagelsespligtig på ejendommene, hvis taksationskommisionen vurderer, at der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og andre lignende ejendomme som for eksempel Vestergade 45 og 45A.

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 11.C27.2 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Ophævelse af lokalplan nr. 1.36 for et område til offentlige formål ved Fredshegn 1 i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har solgt ejendommen Fredshegn 1, 7490 Aulum. Køberen ønsker at indrette 7 boliger på ejendommen.
 

Sagsfremstilling

Ejendommen er i Herning Kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne i rammeområde 01.C1, hvor det bl.a. fremgår, at ”områdets anvendelse fastlægges til centerformål som boliger, butikker, liberale erhverv, offentlige formål herunder fjernvarmeværk …. ”  

 

Ejendommen er endvidere omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 1.36 for et område til offentlige formål ved Fredshegn 1 i Aulum. Af lokalplanens §1.01 fremgår bl.a., at lokalplanens formål er:

 

"at fastlægge områdets anvendelse til offentlige og lignende formål, som børneinstituioner, aktivitetscenter eller lignende."

 

Den ønskede anvendelse til boliger kræver således, at lokalplanen aflyses, og projektet kan realiseres uden lokalplan.

 

En anvendelse af ejendommen til boliger er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Herning Kommuneplan 2013 – 2024 og i overensstemmelse med området i øvrigt.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1 punkt 2, hvor lokalplaner kan ophæves, når lokalplanen ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af planlovens § 14.  

 

Jf. planloven skal ejere og panthavere have mulighed for at udtale sig gennem en 8 ugers høring.    Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at procedure for ophævelse af lokalplan nr. 1.36 igangsættes,

 

at Byplanudvalget i lignende sager bemyndiges til at godkende aflysning af lokalplaner efter 8 ugers høringsfristen, såfremt der ikke er indsigelser fra ejer og panthavere.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.11.08-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Herning Free WiFi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Poul Venø

Sagsresume

I forbindelse med 10-punktsplanen for revitalisering af Herning Bymidte, blev der ved mødet i task force gruppen i januar 2013 stillet forslag om gratis trådløst internet i Herning Bymidte.

Ved at tilbyde et gratis netværk bliver det let for borgere, besøgende og turister at søge efter seværdigheder, events m.v. i Herning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det nye biblioteket i midtbyen er det deres hensigt at opsætte en mindre wifi-zone, som dækker biblioteket og Tinghuspladsen. Samtidig med renoveringen af belægningen fra Smedegade til Torvet er der ført kabler så der kan opsættes trådløst netværk i sammenhæng med biblioteket og Herning Kommunes netværk på Torvet. 

 

Mulige modeller
Der er to modeller for opsætning af et netværk inden for Herning Bymidte.

Fælles for dem er, at netværket kan drives gennem Herning Kommunes netværk, ved at der bliver oprettet et særskilt SSID ”Herning Free WiFi” som brugerne frit kan tilgå fra deres mobile enheder. 

 

Model A:
Brugerne kobler frit på uden brug af kode eller web portal.

Der er ingen tidsstyring eller maks. tid på nettet.

Alt internet trafik sortes af Herning Kommunes web filter, der blokerer adgangen til sider som er kendt for malware, virus, hijcaking og adult materiale, der er ikke yderligere firewall begrænsninger.

 

Fordele:
Alle smartphones, tablets m.v. kan staks benytte løsningen. Simpel anvendelse, betyder at flere vil benytte løsningen.
Event arrangører og pressen i gågaden har mulighed for at benytte løsningen.
Økonomi - løsningen er ”drifts neutral – både økonomisk og systemmæssigt”, da den benytte eksisterende hardware og software.
 
Ulempe:
Borgere med  bopæl i gågaden kan benyttet nettet frit, i modsætningen til borgere der bor uden for netværkets rækkevidde, som selv skal betale for deres netadgang.


Model B (option)
Brugerne kobler sig på nettet, og skal herefter åbner en browser på deres smartphone, tablet m.v., Herning Kommunes vilkår for brug skal accepteres, herefter skal brugeren oprette en profil på websiden, og får tilsendt password via SMS.

Efter login åbnes adgangen til internettet og brugeren har nu 30 minutter fri internet.

Alt internet trafik sortes af Herning Kommunes web filter, der blokerer adgangen til sider som er kendt for malware, virus, hijcaking og adult materiale, der er ikke yderligere firewall begrænsninger.
 
Fordele:
Borgere med fast bopæl i gågaden vil højst sandsynligt ikke benytte løsningen, da det er besværligt kun at have adgang til internettet i korte perioder af gangen.
 
Ulempe:
Det bliver en ”kompleks” løsning at benytte.
Chancen for generel udbredelse og benyttes af løsningen vil måske blive begrænset.
Der vil ikke kunne garanteres support for alle smartphones, tablets og PCére.
Det er ikke er standard løsning driftsmæssigt.
Special behov vil formodenlig opstår i forbindelse med arrangementer.
Der skal tilføres yderlig financiering da det kræver speciel software og viden. 

Det er IT afdelingens anbefaling at vælge Model A, da den giver den nemmeste tilgang for brugerne, er billigst og samtidig yder den samme sikkerhed som den dyrere Model B.
 
Økonomi
I forbindelse med strækningen Smedegade til Torvet er finansieringen af gravearbejde, kabelarbejde og aktiv udstyr på Kr. 220.000, dækket ind via SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtb. Der er, som det fremgår af nedenstående, ikke yderlige udgifter forbundet med at åbne for netværket til Herning Free WiFi, hvis Model A vælges.
Hvis Model B vælges skal der tilføres en yderlig finansiering, da der skal tilkøbes ekstra udstyr (hardware og software).
 
Model A (Smedegade – Torvet)

Da der ikke er brug for yderlig investering til software og drift ifm. Model A bliver udgiften ialt Kr. 220.000,- som finiancieres via SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtb.

Herning Kommunes Koncern it-afdelingen forestår den daglige drift inden for det afsatte budget.

 

Uanset om model A eller B vælges er det kommunens IT-afdelings vurdering, at Herning Kommunes net har den fornødne kapacitet, også til efterfølgende udbygning i bymidten.  

 

Hvis Model B vælges skal der tilføres yderlig finiancering til investering i software, konsulent og serverplads Kr. 192.000,- samt til drift Kr. 142.500,- pr. år. 

 

[image]

 

Geografisk afgrænsning
Første del etape dækker Smedegade til Torvet. Herudover forslås det at der arbejdes videre med at sikre et trådløst netværk inden for Herning Bymidte med en geografisk afgrænsning mellem Fredensgade og Fonnesbechsgade/Kampmannsgade (inkl. pladsen ved Kongrestorvet). Begrundelsen for den forslåede afgrænsning er at der som følge af indkøbsmulighederne vil være størst efterspørgsel på denne strækning. På sigt kan netværket udbygges og medtage Silkeborgvej til Sjællandsgade, hvis grundlaget ændre sig.

Herudover bør følgende muligheder for at etablerer trådløst wifi undersøges nærmere i forbindelse med projekterne på Banegårdspladsen via Søndergade og Kulturaksen til Nørregade Skole.

 

Kommunalfuldmagten
Kommunalfuldmagten (kommunalfuldmagtsreglerne) er de uskrevne regler om kommunernes opgaver. Kommunalfuldmagten er kommunalretlige grundsætninger om, hvad kommunerne må anvende deres midler til med henblik på at opfylde almene behov i lokalsamfundet.

Det har været karakteristisk for udviklingen i det danske kommunestyre, at mange væsentlige kommunale opgaver er begyndt som kommunale initiativer uden lovgrundlag og senere fulgt op af lovgivning, f.eks. det kommunale forsyningsområde (el, gas, vand og varme). Kommunernes køb og salg af jord med henblik på byudvikling, jordforsyningen, er fortsat alene omfattet af kommunalfuldmagten. Det samme gælder i vidt omfang kommunal støtte til kultur- og fritidsformål, erhvervsudvikling, turisme mv. Kommunalfuldmagtens indhold ændrer sig således i takt med samfundsudviklingen og ændringer i lovgivningen.

Kommunal fuldmagten tilsiger, at der skal være en kommunal interesse. Fremme af turismen, kommunal oplysningsvirksomhed og erhvervsfremme er lovlige kommunale opgaver, hvorfor man med rette kan argumenterer for at oprettelse af WIFI zoner ligeledes bør være det.

Tillige er det en kommunal interesse, at gøre det mere attraktivt for nye erhvervsvirksomheder, at etablere sig i kommunen, hvilket er anført i bemærkningerne til Lov om erhvervsfremme som en kommunal pligt, ment på den måde, at kommunerne har pligt til at medvirke til at opbygge den digitale infrastruktur.

Kommunalfuldmagten er netop kendetegnet ved at kunne tilpasses tiden og fremskridtet, hvorfor udbyggelse af den digitale infrastruktur i form at gratis WIFI zoner, bør være inden for kommunal fuldmagtens grænser.

Ud fra et hensyn til den kommunale interesse, bør det være muligt for en kommune at tilbyde sine borgere og turister gratis WIFI. Derved uddeles information omkring attraktioner, spisesteder, events, historie, overnatningsmuligheder m.v. Det giver turisterne mulighed for, at bruge deres smartphones og tablets uden bekymringer omkring roamindtakster/netværkstakster.

Dog har Økonomi- og indenrigsministeren, udtalt til bladet Computerworld, den 11. november 2013, at kommunerne ikke har lov til at leverer internet til borgerne, medmindre det drejer sig om bibliotekstjenester, hvor bibliotekerne har lov til at stille internet til rådighed til brugerne, da Økonomi- og indenrigsministeren ikke mener de danske kommuner må drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. I samme artikel oplyses det at der pt pågår et forsøgsprojekt med de 9 såkaldte frikommuner, hvor de forsøger sig med at stille gratis internet til rådighed. I samme artikel kan man også læse at Byrådet i Frederiksberg Kommune har besluttet at arbejde videre med planerne for et gratis internet.

Endvidere skal det oplyses at Ringkøbing-Skjern Kommune, som ikke er med i frikommune ordningen, har etableret et gratis internet, som dækker byerne Hvide-Sande og Søndervig.

Juridisk afdeling vurderer, at Herning Kommune handler inden for hvad der kan tillades i forhold til kommunalfuldmagten.   

 

Logningsbekendtgørelsen
Jf. Logningsbekendtgørelsen skal alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i udbyderens net, således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

Jf. juridisk afdeling skelnes der mellem kommercielle netværk og et offentligt tilgængeligt netværk, som det Herning Kommune ønsker at udbyde, hvorfor det er juridisk afdelings vurdering at Herning Kommune ikke behøver at logge og gemme oplysningerne, da der her er tale om et offentligt tilgængeligt netværk.

 

Yderlige udbygning af Herning Free WiFi

I forbindelse med en yderlig udbygning, som skitseret under afsnittet Geografisk afgrænsning, ønsker forvaltningerne at udarbejde forslag til den videre udbygning af Herning Free WiFi, herunder også de økonomiske forhold.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at igangsættelse af implementeringen af Herning Free WiFi  efter model A godkendes,

 

at udgifter til model A afholdes af SO15, Kulturaktiviteter i Herning bymidte,

 

at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for en videreudvikling af Herning Free WiFi til at dække Bymidten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Kvalitetsrapport for folkeskolerne for skoleåret 2012-2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2012-2013 fremlægges til vurdering og dialog.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes skoler 2011-2012 fremlægges, så Byrådet kan tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler med efterfølgende opfølgning.


Dette er den 5. kvalitetsrapport, der er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Kvalitetsrapporten beskriver det netop afsluttede skoleår og indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen i Herning Kommune.


Vurderingen baseres på oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer samt resultater.
Kvalitetsrapporten for Herning Kommune udgør sammen med hver enkelt skoles rapport, der vil kunne læses fra februar på skolernes respektive hjemmesider, en samlet beskrivelse og vurdering af det kommunale skolevæsen.
 
Kvalitetsrapporten indeholder følgende elementer:

 • Kapitel 1 Indledning - gør rede for de politiske visioner for Herning Kommunes skolevæsen, skolevæsenets struktur og omfang samt bygningsmassen

 • Kapitel 2 Læsevejledning - gør rede for formålet med rapporten, dens opbygning og nogle af de formkrav, der er fastsat i bekendtgørelsen. 

 • Kapitel 3 Samlet redegørelse - giver en sammen fattende helhedsvurdering af det faglige niveau på baggrund af de indsamlede data.  

 • Kapitel 4 Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport - fortæller om opfølgning på eventuelle politisk besluttede handleplaner på baggrund af sidste års rapport. 

 • Kapitel 5 Skolevæsenets rammebetingelser - fortæller om skolevæsenets lovgrundlag, de politiske mål og rammebetingelser, såsom struktur, udgiftsniveau med mere via nøgletal. Kapitlet beskriver de kommunalt vedtagne mål og indsatsområder.

 • Kapitel 6 De pædagogiske processer - beskriver, hvordan de pædagogiske processer organiseres og tilrettelægges i kommunen. Desuden fortælles der i dette afsnit om nogle af de overordnede og fælles indsatser, der har præget skolevæsenet i skoleåret 2011/12. Herudover er de pædagogiske processer kort beskrevet i de enkelte skolers Kvalitetsrapporter.

 • Kapitel 7 Resultater - opsummerer skolevæsenets resultater i forhold til afgangsprøver, overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser med mere.

 • Kapitel 8 Resultater af læsetest - i skoleåret 2011/12.

 • Kapitel 9 Nøgletal for de enkelte skoler - samler data for alle skolerne på en bred række af områder.

 

Det fortsatte arbejde med kvalitetsrapporten:

 • Efter godkendelse i Byrådet lægges kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2012-2013, på Herning Kommunes hjemmeside med bilag.

 • Folkeskolernes samråds FU vælger et tema, som sættes til dialog på møde mellem skolebestyrelsesformændene, skolelederne og Børne- og familieudvalget.

 
Konklusionen på Kvalitetsrapporten for 2012/2013 er i hovedtræk:


Der er de seneste 4 år i Herning Kommune arbejdet mod at nå den nationale målsætning for 2015 om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Denne kvalitetsrapport dokumenterer, at der stadig er behov for at intensivere denne indsats. 


Der er opnået gode læseresultater i 0.årg og 1.årg., men antallet af elever, der har behov for en særlig indsats er større end andelen på landsplan. Derfor skal sprog og læseindsatsen øges i de kommende år.


Inklusion af elever i almenområdet er øget, men fokus på inklusion vil også i de kommende år være et central indsatsområde.


Resultatet af de nationale test må ikke offentliggøres, men center for børn og læring er meget tilfredse med resultatet.

 

Resultaterne opnået ved afgangsprøven er alle over middel, med ganske få undtagelser og generelt bedre end sidste skoleår.


Der er sket en stor indsats på it-området med flere computere til eleverne. Adgangen til on-line baserede læremidler er øget.


De 25 største skoler har modtaget midler til gennemgående renovering. 

Det bemærkes, at side 32 i bilaget er taget ud, idet der skal ske en kvalitetssikring af tabelmaterialet. 

 

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Byrådet godkender vurderingen af det faglige niveau på kommunens folkeskoler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Revideret kvalitetsstandard for Herning Krisecenter indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted efter § 109 i lov om social service. Krisecentrets målgruppe er kvinder, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold. Krisecentret tilbyder ophold under sikrede forhold og har plads til 5 kvinder og eventuelle medfølgende børn.
 
I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 631 af 15/6 2006, ’Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service’, som er gældende fra 1/1 2007, bestemmes, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud efter § 109 i lov om social service.
 
Kvalitetsstandarden for tilbuddet, der senest blev revideret primo 2012, er blevet revideret af Krisecentret i tæt samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse.
 
Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service skal konkretisere, hvad borgerne kan forvente, når de bor på Herning Krisecenter. I forlængelse heraf er der pligt til at gøre kvalitetsstandarden alment tilgængelig for borgerne.
 
Der er endvidere krav om, at repræsentanter for beboerne har været inddraget i processen med udarbejdelse af kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter har været forelagt de beboere, der havde ophold på Krisecentret medio oktober 2013. Der eksisterer ikke et brugerråd på Herning Krisecenter.
 
Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service indeholder beskrivelse af følgende punkter i henhold til kravene i bekendtgørelsen:

 • Antal pladser og de fysiske rammer

 • Den overordnede målsætning

 • Beskrivelse af ydelser og tilbud

 • Opholds- og kostbetaling

 • Procedurer for henvendelse og ophold

 • Fællesfaciliteter

 • Personalepolitik

 • Den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet

 • Værdier og normer

 • Brugerindflydelse


Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter uddyber ovennævnte områder, jf. vedlagte bilag. Der er i forhold til den tidligere udgave foretaget følgende indholdsmæssige ændringer:

 • Afsnit 6: Ydelser og tilbud, under Ydelser, hvor "Efterværn for kvinden, når hun flytter i egen bolig" er tilføjet som ydelse.

 • Afsnit 6, under Samarbejde, hvor tidligere nævnte kvartalsvise møder med Børne- og Familierådgivningen er erstattet af et løbende tæt samarbejde med Familierådgiveren i Børne- og Familierådgivningen, som der holdes ugentlige møder med (nævnt under Efter endt ophold).

 • Afsnit 10: Tilsyn og revision af kvalitetsstandarden, som følge af lov om socialtilsyn.

 • Afsnit 12: Fremtidig indsats, som følge af nye mål for de kommende år.

 

Der er desuden foretaget mindre præciseringer samt opdatering af takster.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter 2013 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-12 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
     x
   x 
    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt med undtagelse af en grund, hvortil der ikke er aktuelle forventninger til salg. I forbindelse med salg af denne grund bogføres indtægten under ubestemte formål.

 

I enkelte udstykningsområder resterer der enkelte udgifter til færdiggørelsesarbejder. Disse udgifter afholdes under ubestemte formål. Udgifterne til færdiggørelse forventes at kunne finansieres ved salgsindtægterne ved en endnu ikke solgt grund. 


Der forelægges regnskab for følgende udstykningsområder:

 

[image]

 

 Der har været nettoudgifter på i alt 7.686.513 kr. for ovenstående udstykningsområder.


I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den
medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen. Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 3.313.385 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoudgifter
på 10.999.898 kr. 

 

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

 

 

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.
 
002012 Skibbildvænget (Påbegyndt 1984)
Boligudstykning af 13 parcelhusgrunde. Nettoudgiften tilskrives dårlige jordbundsforhold.
 
002023 Ørre Byvej, Ørre (Påbegyndt 1981)
Boligudstykning for 8 parcelhusgrunde. De sidste 3 grunde blev solgt i 2010 i forbindelse med udbud uden mindstepris på en række grunde, som havde været til salg i mere end 20 år, jvf. punkt 141 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. april 2009. De tre grunde blev solgt samlet for 34.318 kr. under den oprindeligt udbudte pris.
 
002027 Rosenholmvej, Tjørring (Påbegyndt 1987)
Boligudstykning for 64 parceller. Nettoudgiften skyldes primært afledte følgeudgifter omfattende forlægning af Østerbyvej, anlæg af Bytoftens forlængelse (nu Gilmosevej) fra Holstebrovej til rundkørsel ved Gl. Løvbakkevej samt anlæg af offentlige grønne områder øst for Rosenholmkvarteret. Der er på Byrådets møde den 28. august 2001 pkt. 211 angivet en bevilling til afholdte følgeudgifter på 6,85 mio. kr.

 

Desuden har der været merudgifter til museumsundersøgelser, da der blev gjort mange arkæologiske fund i området. På Byrådets møde den 28. august 2001 pkt. 211 blev det afsatte beløb til arkæologiske undersøgelse angivet til 350.000 kr., og det samlede forbrug i henhold til regnskabet er 2,061 mio. kr., dvs. et merforbrug på 1,711 mio. kr.

  
002029 Linåvej, Sunds (Påbegyndt 1988)
Boligområdet til parcelhuse og tæt-lav bebyggelse.
 
002045 Hybenvej og Hybenvænget, Vildbjerg (Påbegyndt ca. 1995)
Boligområde for 37 parcelhuse.
 
002054 Møllegården, Kibæk (Påbegyndt 2004)
Boligudstykning bestående af 36 parcelhusgrunde samt mindre område med tæt lav bebyggelse, hvor der er 10 boligenheder. Nettoindtægten skyldes, at stamvejen til området er finansieret over tidligere etaper på Møllegården.
 
002058 Åparken, Sdr. Felding (Påbegyndt før 1992)
Boligudstykning bestående af 27 parcelhusgrunde, hvoraf en ikke er solgt. Forventet udgift ved salg 5.000 kr.
 
003002 Damgaardsvej/Hvidelvej, Herning (Påbegyndt 1985)
Del af erhvervsområde i det sydvestlige Herning. Da udstykningen er påbegyndt medio 1980 har det ikke været muligt at finde bilag, som kan forklare nettoudgiften på sagen.
 
003006 Nystedvej, Herning (Påbegyndt 1986)
Del af erhvervsområde ved Vesterholmvej i det nordlige Herning. Da udstykningen er påbegyndt medio 1980 har det ikke været muligt at finde bilag, som kan forklare nettoindtægten på sagen.

 
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Digitale skilte og informationstavler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Mette Wraa Nielsen, Per Thorsager

Sagsresume

På Byrådets møde 14. maj 2013 pkt. 187 blev det besluttet, at opsætte testskilt på Viborgvej i en prøveperiode på 6 måneder.
 
Testskiltet på Viborgvej har nu fungeret siden ultimo august, og forvaltningen har kun fået positive tilbagemeldinger på skiltet.
 
Der skal nu tages stilling til, om der skal etableres permanente digitale skilte ved indfaldsveje og på Banegården.
 
Forvaltningen anbefaler, at der opsættes digitale skilte ved 6 indfaldsveje til Herning og 1 på banegårdspladsen.

Sagsfremstilling

Der blev opsat et testskilt i august, og tilbagemeldingerne fra de 2 første driftsmåneder har været positive, både fra borgere og annoncører.


Udformningen og skiltets størrelse er ikke prøvet før i Danmark, men på dette punkt har der også været positive bemærkninger. Ligeledes har udformningen af ben, ramme og farve også kun fået positive bemærkninger.


Omfanget af annoncer svarer godt til de budgetterede indtægter, og efter udsendelse af salgsmaterialet til de potentielle kunder, har bestillinger på annoncering været fornuftig.


 Hvis det besluttes at opsætte flere skilte, foreslår forvaltningen følgende placeringer:

 • Banegårdspladsen, der er en vigtig indgangsport til Herning - her er der pr. år 3-4 mio. rejsende.

 

De 6 indfaldsveje, hvor der passerer flest biler:

 • Viborgvej (placering af testskilt)

 • Silkeborgvej ved Golfvej

 • Dronningens Boulevard mellem rundkørsel ved Godsbanevej og Sjællandsgade

 • Dronningens Boulevard mellem Ringkøbingvej og Messevej

 • Holstebrovej/Tjørring Hovedgade

 • Vardevej mellem Kaj Zartows Vej og motorvejsrampen

 
Forvaltningen vurderer, at skiltningen på banegårdspladsen og ved indfaldsvejene vil give borgere og besøgende god information om begivenheder, events m.v. i Herning Kommune, og forvaltningen anbefaler derfor, at der opsættes 6 digitale skilte ved de udpegede indfaldsveje og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen.
 
Skiltene produceres med den nyeste teknologi indenfor LED belysning, hvilket er strømbesparende. Desuden vil skiltene være slukket i tidsrummet kl. 23.00 - 06.00.Økonomi

De økonomiske nøgletal for 6 digitale skilte ved indfaldsvejene og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen er følgende:

 

Etableringsomkostninger på ca. 155.000 kr. finansieres fra SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtby, konto 364 13 025-02.


Leje + drift pr. år : 500.000 kr.

Anslåede indtægter: 250.000 kr.
Nettoudgift 250.000 kr. 
Herning Kommunes anslåede årlige nettodriftsudgift på 250.000 kr. finansieres fra SO 09, Trafik, konsessionskontrakten på byinventar.


Udgiftsposterne er budgetteret ud fra indhentede tilbud. Leverancen skal i EU-udbud, såfremt det besluttes at investere i de digitale skilte.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der opsættes 6 digitale skilte ved de udpegede indfaldsveje og 1 digitalt skilt på banegårdspladsen,

 

at etableringsomkostninger på 155.000 kr. finansieres fra SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtby, konto 364 13 025-02,

 

at nettodriftsudgiften på 250.000 kr. finansieres fra SO 09, Trafik, konsessionskontrakten på byinventar.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsbevilling for fordelingsvej omkring det nye regionshospital i Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 6 mio. kr. samt tilsvarende rådighedsbeløb til udgifter til etablering af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej omkring det nye hospital.

 

Det er aftalt, at projektet medfinansieres af Region Midtjylland med 6 mio. kr.

 
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr., og at der til anlægsudgifter afsættes rådighedsbeløb på hhv. 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med regionen udarbejdet nedenstående plan for en ny kommunal fordelingsvej omkring det nye hospital i Gødstrup. Fordelingsvejen bliver hovedadgangsvej til hospitalet og togstationen.

 

Det er aftalt, at regionen medfinansierer den del af vejprojektet som er vist med rødt med 6 mio. kr. Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune.


 

[image]Økonomi

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til medfinansiering fra Region Midtjylland på 6 mio. kr. i 2014. Indtægten medfinansierer udgifter til projektet, hvortil der afsættes rådighedsbeløb på hhv. 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016.

 

Der er på investeringsoversigten på Serviceområde 09 Trafik sted nr. 222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur herudover afsat 4,317 mio. kr. i 2015 og 6,116 mio. kr. i 2016 til fordelingsvejen og stationsforplads.

 

Der er således afsat rådighedsbeløb til udgifter i 2015-2016 på i alt 16,433 mio. kr. Der vil senere blive fremsendt særskilt sag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbene.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. arbejder for fremmed regning ved Regionshospital i Gødstrup,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016 til anlægsudgifter på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. arbejder for fremmed regning ved Regionshospital i Gødstrup.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsbevilling for Vesterholmvejs forlængelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 30,815 mio. kr. til Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe vejadgang direkte mellem Herning og det nye regionshospital i Gødstrup anlægges en forlængelse af Vesterholmvej som tilsluttes den ny vestlige motorvej omkring Herning.Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 Vesterholmvejs forlængelse afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2012, 37,598 mio. kr. i 2013, 30,815 mio. kr. i 2014 og 0,564 mio. kr. i 2016. Rådighedsbeløbene for 2012 og 2013 på i alt 56,598 mio. kr. er frigivet. 
 
Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 30,815 mio. kr. til følgende arbejder i 2014: 

 • Anlæg af bro over banen

 • Anlæg af vejen

 

Den samlede anlægsudgiftsbevilling til vejprojektet udgør herefter 87,413 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 30.815.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 – Vesterholmvejs forlængelse,

 

at udgiften på 30.815.000 kr. finansieres af det under samme serviceområde og sted nr. i 2014 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-105-03 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Jonna Sørensen

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 2.028.000 kr. til ombygning af Thrigesvej etape III og del af Grøndahlsvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

Projektet er etape III i omdannelsen af Thrigesvej-området fra et nedslidt industriområde til et attraktivt boligområde. Byomdannelsesprojektet startede i 2002 og etape II blev udført i 2009 og 2010.

Etape III omfatter sidste del af Thrigesvej mod Grøndahlsvej samt påbegyndelse af ombygning af den vestlige del af Grøndahlsvej.

 

De på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 1.000.000 kr. og 1.028.000 kr. til projektet ønskes frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 2.028.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09 Trafik stednr. 222088, Byomdannelsesprojekt Thrigesvej,

 

at udgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 1.000.000 kr. og 1.028.000 kr., i alt 2.028.000 kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-12-11 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Anlægsbevilling til Herning Cykler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup, Jonna Sørensen

Sagsresume

På Byrådets møde den 21. juni 2011, pkt. 185 blev delprojekterne samt finansieringen under "Cykling som daglig transportmiddel", Herning Cykler fase I, godkendt. Projektet er en del af statens Cykelpuljemidler hvori Transportministeriet finansierer 40% af udgifterne. 

 
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.653.000 kr. til færdiggørelse af projekterne.

Sagsfremstilling

Projekterne under Herning Cykler fase I omfatter bl.a. Interaktiv cykelhandlingsplan (www.herningcykler.dk), Firmacykelordning, Stianlæg -  Dalgasgade, Feldborg, Snejbjerg samt forbedring af cykelforhold ved tre skoler.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 10,27 mio. kr. og staten støtter med 4,108 mio. kr. i alt. Herning Kommunes andel er 6,162 mio. kr.

 

På investeringsoversigten er der på serviceområde 09 Trafik, stednr. 222061 overført 3.653.000 kr. fra 2012 til projektet "Cykling som dagligt transportmiddel". Beløbet ønskes frigivet.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.653.000 kr. i 2013 til serviceområde 09 trafik, stednr. 222061 - Cykling som daglig transportmiddel,

 

at anlægsudgiften finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb på 3.653.000 kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Anlægsbevilling til diverse bygningsrenoveringer i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Vibeke Tolderlund, Jonna Sørensen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til diverse bygningsrenoveringer i 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb til bygningsrenoveringer.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen anvendes til renovering af følgende ejendomme: 

[image]

Beløbene er cirka priser og mindre variationer kan forekomme mellem opgaverne. Af prioriteringsmæssige årsager kan enkelte projekter udgå, således at den samlede budgetramme på 362.000 kr. overholdes.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 362.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Bygningsrenoveringer 2013,

 

at udgiften på 362.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, sted nr. 011099, Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2013.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Anlægsbevilling til afgræsning langs Von Å vest for Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Per Madsen, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

I forlængelse af det netop gennemførte vådområdeprojekt ved Von Å, behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 12. marts 2012, pkt. 50, har Natur og Erhvervstyrelsen meddelt tilsagn om tilskud til etablering af afgræsning på sammenlagt 30 ha langs åen. Afgræsningen skal foregå på 7 delområder. Alle arealer er privatejet. Tilskudet udgør 55 % af projektomkostningerne, i alt 284.000 kr.
 
Forvaltningen anbefaler, at projektet gennemføres som et anlægsprojekt, hvor resterende udgifter på 232.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme serviceområde 04 Grønne områder, skove og natur og vandløbsvæsen.

Sagsfremstilling

Tidligere på året afsluttedes vådområdeprojektet i ådalen omkring Von Å. Projektet var et samarbejde mellem Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner, og er gennemført med tilskudsmidler fra bl.a. VMP III ordningen (Vandmiljøplan III). Formålet med reguleringen er at forbedre og sikre naturindholdet og de landskabelige værdier i og omkring Von Å, og at imødekomme krav i vandrammedirektivet til vandløbet og de omkringliggende arealer. Desuden medvirker projektet til en begrænsning af næringsstofudvaskningen til habitatområdet Ringkøbing Fjord.
 
En naturlig forlængelse af vådområdeprojektet er etablering af afgræsning i ådalen. Skal de nyskabte landskabelige værdier i form af et frit udsyn gennem ådalen fastholdes, er det afgørende med en kontinuerlig afgræsning. Afgræsningen forventes at være et stærkt bidrag i retning af at fremme den biologiske mangfoldighed for vilde dyr og planter, idet livsbetingelserne for insekter og andre smådyr forbedres ved afgræsning. Virkningen forstærkes af, at arealerne er gjort fugtigere i forbindelse med vådområdeprojektet.
 
Projektet består af etablering af afgræsning på i alt 30 ha, fordelt på 7 delprojekter på en ca. 8,5 km lang strækning mellem Kibæk og Troldhede. Arealernes placering fremgår af vedlagt bilag. Alle arealer omfattet af ansøgningen er privatejede. Projektet finansieres udelukkende af tilskudsmidler suppleret med kommunale naturplejemidler til fremme af naturværdier på private arealer. Lodsejerne har ikke udgifter forbundet med projektet.
 
Fælles for delprojekterne er, at lodsejerne frivilligt deltager, og at arealerne stilles til rådighed til afgræsning. Lodsejerne binder sig til afgræsning af arealet i minimum en 5-årig periode.
 
Projektet er igangsat ultimo 2013, og det forventes, at hegningerne kan stå klar til afgræsning af arealerne fra 1. maj 2014.Økonomi

Den samlede projektsum er på 516.000 kr. i 2014. NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til projektet på 284.000 kr. svarende til 55 % af de samlede projektomkostninger. Herning Kommune skal bidrage med den resterende del af omkostningerne i alt 232.000 kr.

 

Omkostningerne hertil afholdes inden for den nuværende driftsramme på serviceområde 04 Grønne områder, fordelt på:

 • 100.000 kr. i 2013 og 82.000 kr. i 2014 fra Skove og Naturområder, naturplejetilskud til private arealer

 • 50.000 kr. i 2014 fra Vandløbsvæsen.

 

Der påregnes ingen afledte driftsomkostninger, da den løbende vedligeholdelse af hegnet forventes udført af dyreholder.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på i alt 516.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2014 til Serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 071091 Von Å og anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb til den forventede indtægt på 284.000 kr. i 2014, samme sted nr.,  

 

at anlægsudgiftsbevillingen 516.000 kr. finansieres via det opnåede tilskud på 284.000 kr. i 2014 samt via driftsrammen på serviceområde 04, Grønne områder med 100.000 kr. i 2013 og 132.000 kr. i 2014, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-13 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Anlægsbevilling til 1. etape af beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anne Kirstine Kjær, Pia Colstrup, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Den afsluttende 1. etape af beplantning som afrunding på Snejbjerg Ny Skole-projektet indgår ikke i anlægsbudgettet for skolen.
 
Forvaltningen anbefaler, at etape 1 af beplantningen gennemføres som et anlægsprojekt i 2014. Udgifterne afholdes inden for den nuværende driftsramme på  Serviceområde 04 Grønne områder, park i 2013.

Sagsfremstilling

Anlæg af Snejbjerg Ny Skole er i fuld gang. Projektet favner bygningsmassen og nye boldbaner. Som afrunding af anlæggene omkring skole og idrætsfaciliteter, planlægges etablering af et rekreativt areal med skov- og læbeplantning, i alt ca. 8 ha.  Anlægsomkostningerne hertil beløber sig til i alt 458.000 kr. for hele området. Friluftsfaciliteter, som f.eks. stier, er ikke indregnet. Heraf kan de 160.000 kr. findes på parkbudgettet for 2013.
 
Den endelige linjeføring for den nye motorvej vest om Herning er afgørende for afgrænsningen af det rekreative areal vest for skolen. Når linjeføringen er fastlagt, kan beplantningsplanen omkring Snejbjerg Ny Skole lægges helt på plads. Linjeføringen forventes endelig på plads primo 2014, hvorefter plantningen kan igangsættes. Der vil dog skulle beregnes et min. 20 meter arbejdsbælte fra motorvejen, hvor der først kan plantes, når motorvejen er færdiganlagt.
 
Som bidrag til de samlede grønne løsninger i og omkring byerne, er der på 2013-budgettet prioriteret grønne midler til at påbegynde plantningen af de rekreative anlæg ved Snejbjerg Ny Skole. Beplantningen omkring de nyetablerede boldbaner prioriteres. Beplantningen udgør ca. en tredjedel af det samlede areal, i alt 2,5 ha og udgør projektets første etape.

 

Der arbejdes videre med projektets 2. etape primo 2014, når linjeføringen på den nye motorvej vest om Herning er fastlagt. Økonomi

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2014 til etape 1 til beplantning og vedligeholdelsesudgifter de første 3 år efter anlæg. Beløbet udgør ca. en tredjedel af anlægsbudgettet for hele området på 458.000 kr.  

 

Til at påbegynde beplantningen i området er der reserveret i alt 160.000 kr. inden for den nuværende driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, Park i 2013.

 

Driftsudgifterne er fra år 4 estimeret til ca. 12.000 kr. for det samlede areal. Driftsudgifterne indeholder ejendomsskat og pleje af beplantningerne. Ejendomsskat udgør knap halvdelen af de årlige driftsudgifter, og afholdes i dag af Idræt. Fremover kan de afledte driftsudgifter på ca. 12.000 kr. årligt afholdes inden for driftsrammen på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Natur.

 

Sagen sendes til Børne- og Familieudvalget til orientering

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til realisering af etape 1 på i alt 160.000 kr. i 2014 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften på 160.000 kr. finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 04, Grønne områder i 2013,

 

at den afledte drift på ca. 12.000 kr. årligt fra 2018 afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 04, Grønne områder.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet KLIT 1

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 23. september 2013, pkt. 227, det første klimatilpasningsprojekt KLIT 1 Hammerum Å/Kløvervej og besluttede at projektet skulle sendes i udbud. Der er nu indkommet tilbud på udførelsen, som sammen med en status for de to øvrige projekter giver et overblik over kommunens klimatilpasningsindsats.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til KLIT 1 i 2014.

Sagsfremstilling

KLIT 1 Hammerum Å/Kløvervej

Formålet er at forsinke tilledningen af overfladevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Projektet kan tilbageholde 10.000 - 12.000 m3 vand. Projektet sættes i gang den 17. december 2013 under forbehold af Byrådets og Herning Vand A/S godkendelse. Udførelsen og øvrige omkostninger beløber sig til 1.048.000 kr.

 

KLIT 2 Knudmosen/Miljøvej

Formålet er også her at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Der er en række udfordringer i projektområdet, fordi de geotekniske undersøgelser viser, at der skal fjernes en større mængde tørv for at kunne give plads til opsamling af overfladevand.

Der arbejdes videre på at finde en løsning.

 

KLIT 3 Lillelund Engpark
Formålet er også her at sikre større kapacitet i Herningsholm Å.

Sammen med Herning Vand A/S og en rådgiver arbejdes der på en helhedsløsning, der både skal rumme en ændring af de eksisterende regnvandsbassiner, sikre plads til opsamling af overfladevand og skabe rammerne for et rekreativt område med forskellige oplevelseselementer (se bilag).Økonomi

De samlede anlægsudgifter vedr. KLIT 1 fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

 

 

Beskrivelse
Udgift
Anlægsarbejde
  741.000 kr.
Omlægning af vandledning
  150.000 kr.
Museumsundersøgelser
    72.000 kr.
Rådgiver, herunder tilsyn
    65.000 kr.
Geotekniske undersøgelser
    15.000 kr.
Landinspektør, tinglysning af ledning
      5.000 kr.
 
 
I alt
1.048.000 kr.

 

Finansieringen af anlægsprojektet er tidligere behandlet i sag vedr. Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 (Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2013). 

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2014 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

 

Byrådet besluttede den 14. maj 2013 på indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det præciseres overfor Herning Vand A/S med henvisning til ejerstrategiens § 10, stk. 3, at klimatilpasningstiltagene ikke medfører prisstigninger overfor forbrugerne men finansieres ved effektiviseringer.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.048.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt sted nr. (KLIT 1) i 2014,

 

at der meddeles tillægsbevilling til anlægsprojektet, og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S,

 

at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige lånoptagning i 2014.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.09.01-G01-2-13 Sagsbehandler: Anders Bech Rasmussen  

Anlægsregnskab for energisparepulje 2002-2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for energisparepulje for årene 2002-2011.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013096, Energisparepulje 2002-2011.

Byrådet gav på møde d. 18. december 2001, pkt. 353 en bevilling på 8.200.000 kr. til at oprette en energisparepulje for årene 2002 til 2011. På møde d. 22. juni 2009, pkt. 170 blev bevillingen reduceret med 145.000 kr. ifm. renoveringsarbejde i Herning Svømmehal. Anlægsudgiftsbevillingen udgør herefter 8.055.000 kr.

 

Beløbet er anvendt til energibesparelser i kommunale institutioner herunder:

Konvertering af oliefyr til fjernvarme, frekvensregulering af ventilation, belysnings med dagslysstyring i svømmehal, konvertering af calofære anlæg til radiatoranlæg på skoler, udskiftning af hvidevarer på mange institutioner samt Co2-styring af ventilation i p-kælder på Banegårdspladsen.

 

I alt har projektet givet en anslået besparelse på 500.000 kWh el, 1.625 m3 vand og 671.000 kWh varme, svarende til 915.309 kr./år i energipriser 2005-niveau.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
013096
Energisparepulje 2002-2011
8.055.000
8.256.064
-201.064

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 07.00.12-A26-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Silkeborg Kommune udtræder af deponi.net

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Silkeborg Kommune ønsker at udtræde af det kommunale fællesskab deponi.net med udgangen af 2013.

 

Der foreligger forslag til dels udtrædelsesaftale dels konsekvensrettede vedtægter.

 

Forvaltningen anbefaler, at udtrædelsesaftalen vedrørende Silkeborg Kommunes udtræden af deponi.net tages til efterretning, og at de konsekvensrettede vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Silkeborg Kommune har for et år siden fremsat begæring om at måtte udtræde af deponi.net med udgangen af 2013, jf. vedtægternes udtrædelsesbestemmelse.

 

Den forhandlede udtrædelsesaftale indebærer, at Silkeborg Kommune fortsat bærer sin andel af miljøansvaret vedrørende kommunens medlemsperiode. Silkeborg Kommune køber containere for knapt 150.000 kr. og modtager forventeligt 37.000 kr., ekskl. moms fra "Hvile i sig selv"-puljen og forventeligt 107.000 kr., ekskl. moms, fra egenkapitalen.

 

Vedtægterne for deponi.net er blot konsekvensrettet ved, at Silkeborg er slettet som medlem, og Indenrigsministeriets navn er ajourført.

 

Statsforvaltningen skal behandle sagen, når den er behandlet af kommunerne i fællesskabet.Økonomi

Idet det antages, at selskabets bestyrelse har vurderet selskabets fortsatte virke i lyset af Silkeborg Kommunes udtræden, har forvaltningen ingen bemærkninger til dette.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Silkeborg Kommunes udtræden og bestyrelsens godkendelse heraf tages til efterretning,

 

at ændringerne i vedtægterne som følge heraf godkendes,

 

at orientering om, at Deponi.net nedlægges senest ved udgangen af 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Omlægning af bybuskørsel til Koloritten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x
 x 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt 

Sagsresume

Dagcenter Koloritten flytter til nye omgivelser til foråret 2014, og der er brug for en servicebus, der kører ind på Markedspladsen med stoppested tæt ved det nye center.

 

Forvaltningen anbefaler en omlægning af Servicebus S9, så den fremover kører en sløjfe ind på Markedspladsen. Forslaget er drøftet og godkendt af Kolorittens leder og medarbejdere. Omlægningen af S9 er driftsmæssig udgiftsneutral.

Sagsfremstilling

Kolorittens nuværende beliggenhed i Nørregade betyder, at en del brugere bor i så kort afstand, at de kan gå til centeret.

 

Når Koloritten flytter fra Nørregade til Markedspladsen, er der en del svage brugere, som ikke er i stand til at bruge faciliteterne, uden der sikres en busforbindelse hertil.

 

Der foreslås følgende omlægning:

Servicebus S9 omlægges, så den kører ad Gullestrupvej i stedet for Brændgårdvej. Den kører en sløjfe via Markedspladsen med indkørsel ved pølsevognen og udkørsel til Danasvej. Herefter til sygehuset og videre på normal rute.

 

Servicebussen kører i dagtimerne alle hverdage til Koloritten på ca. minuttal 40.

Forslaget er drøftet og godkendt af Kolorittens leder og medarbejdere.

Omlægningen af S9 er driftsmæssig udgiftsneutral.

 

Brændgårdvej sløjfes for at skaffe tid i køreplanen til at køre ad Markedspladsen.

Behovet for at køre med en servicebus på Brændgårdvej er blevet mindre efter DGI er åbnet, og behovet bliver yderligere mindre, når biblioteket flytter til midtbyen.

Brændgårdvej er betjent med almindelige bybusser 3 gange i timen i dagtimerne på hverdage.

 

For at Koloritten kan serviceres med busdrift, skal Markedspladsen altid være farbar og udkørslen til Danasvej garanteres.Økonomi

Omkostningen til at forstærke kørevejen på Markedspladsen og sikre udkørslen til Danasvej beløber sig til ca. 175.000 kr., som en engangsudgift.

Forvaltningen anbefaler engangsudgiften finansieres af serviceområde 09, Kollektiv trafik.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundshedsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslaget om omlægning af Servicebuslinje 9, så den kan servicere Koloritten fra Markedspladsen som beskrevet godkendes,

 

at udgiften på ca. 175.000 kr. til forbedring af kørevejen på markedspladsen finansieres af serviceområde 09, Kollektiv trafik.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Buskørsel til Fuglsang Sø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

 

Sagsresume

Det nye pleje - og aktivitetscenter, Fuglsang Sø Centret, åbner til august 2014.

Der er udarbejdet 4 forskellige forslag til fremtidig busbetjening af centret.

 

Forvaltningen anbefaler, at busbetjeningen af Fuglsang Sø Centret i en overgangsperiode skal ske via rute 150, svarende til forslag nr. 2. Der indarbejdes en mindre justering af ruten, således bussen fra august 2014 kører ind ad Fuglsang Alle og vender på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at det nye plejehjem og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret åbner til august 2014, er der et ønske om, at der tilbydes brugere, besøgende og andre mulighed for, at benytte kollektiv trafik til området.

 

Det er ikke muligt at skønne, hvor mange kunder, der eventuelt vil være til en bus til Fuglsang Sø området.

 

I dag kører der en lokal rute 150 (Herning - Vildbjerg) forbi på Vesterholmvej med stoppesteder i begge sider af vejen. Ruten køres med en almindelig "rutebil" - en højgulvsbus.

 

Midttrafik er gået i gang med planlægningen af de kommende ændringer til køreplanen, der skal træde i kraft 29. juni 2014.Køreplanerne lægges ud til offentlig høring i januar 2014.


De eventuelle ændringer som Herning Kommune ønsker skal indgå i den kommende køreplan, skal derfor besluttes og meddeles Midttrafik  nu.
Efter høringen må der ikke ske væsentlige ændringer, der forringer køreplanen i forhold til det udsendte materiale.

 

Forvaltningen har udarbejdet 4 forskellige forslag til busbetjeningen af Fuglsang Sø Centret:

1.
Lokalrute 150 med holdeplads på Vesterholmvej
2.
Lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs.
3.
En omlægning af Servicebuslinje 8A Tjørring med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsans Næs.
4.
Indsættelse af ny bybus, der kan servicere pleje- og aktivitetscentret og desuden køre øvrige nødvendige dubleringskørsler.

1. Lokalrute 150 med holdeplads på Vesterholmvej

Der skal ikke ske ændringer i køreplanen, og det er udgiftsneutralt.

 

2. Lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs

Alle afgange på hverdage mellem klokken ca. 9 til ca.17 vil køre ind i området. Det vil blive 8 ture i hver retning, hvor der er beregnet 3 minutter pr. tur.

Kørsel til området morgen og eftermiddag ud over de 8 foreslåede ture samt i weekender vil stadig kunne ske med rute 150 med af/påstigning på Vesterholmvej.

 

Omlægningen vil kunne benyttes af buskunder fra "Gl Tjørring": Østerbyvej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade og Knuthenborgvej (gangafstand til stoppestedet på Rosenholmvej) samt buskunder fra Herning midtby.

 

Ekstra omkostning for denne udvidelse vil være ca. 88.000 kr. pr. år.

 

Der er fra entreprenøren og Midttrafik foreslået at nedlægge de 2 aften afgange på rute 150, da der stort set ikke er kunder på disse. Det drejer sig om afgang fra Vildbjerg kl. 21.46 (i Herning kl. 22.16), og afgang fra Herning kl. 22.16 (i Vildbjerg kl. 22.47).

 

Besparelse ved nedlægning af aftenkørsel har Midttrafik udregnet til ca. 130.000 kr. Det vil kunne finansiere den udvidede kørsel ind i området, som derved bliver udgiftsneutral.

 

3. En omlægning af Servicebuslinje 8A Tjørring

Servicebus S8 Tjørring tilgodeser i dag Herning Midtby, sygehuset, Brorsonsvej (aktivcenter), Ydunsvej og Kongeåvej, hele Tjørring herunder også området "Gl Tjørring": Østerbyvej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade og det nuværende Tjørring aktivcenter samt Kollektivcentret og Bytoften.

 

Ved en omlægning af denne rute vil det koste en reduktion andre steder på ruten, svarende til den ekstra tid det tager at køre til Fuglsang Sø.

 

Omlægningen er teknisk mulig ved at køre fra den ordinære rute ved Knuthenborgvej/Vesterholmvej ud ad Vesterholmvej til Fuglsang Sø, ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs og derefter retur til Rosenholmvej, Gilmosevej til Bytoften, hvor den er tilbage på ordinær rute igen.

 

Omlægningen vil kunne benyttes af kunder fra Ydunsvej, Kongeåvej, Wedellsborgvej og Knuthenborgvej samt Rosenholmvej (gangafstand til stoppestedet på Knuthenborgvej).

 

Konsekvensen for de daglige kunder/brugere i "Gl. Tjørring" er, at de vil opleve en nedgang i antallet af daglige afgange. Bybusbetjeningen vil gå fra de nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen. Da det er servicebussen, der omlægges, vil der således ikke være bybusbetjening af en servicebus i "Gl. Tjørring". Bybusbetjeningen vil kun ske med den normale bybus, som også har en anden linjeføring.

 

Servicebussen i "Gl. Tjørring" benyttes dagligt af 10 - 12 buskunder.

 

En omlægning af S8 i Tjørring er udgiftsneutral.

 

4. Indsættelse af ny bybus, der kan servicere pleje- og aktivitetscentret og desuden køre øvrige nødvendige dubleringskørsler

Der kan indsættes en ekstra bybus og oprettes en ny bybuslinje, som kan betjene Fuglsang Sø området.

Denne buslinje kan aflaste andre linjer i Herning midtby, og kan også køre en nødvendig dubleringskørsel på linje 5B til Birk, en ekstraudgift på 180.000 kr. om året.

 

Omkostningen til indsættelse af en ekstra kontraktbus har Midttrafik udregnet til ca. 600.000 kr. og hertil kommer det antal køreplantimer, der er nødvendig. Midttrafik har skønnet kørsel mellem kl. 9 - 17 på hverdage, hvilket vil give en omkostning på ca. 800.000 kr. I alt vil en ny linje med ny kontraktbus brutto koste ca.1,4 kr.

 

En del af finansieringen kan findes ved reduktion på rute 150 (ca. 130.000) kr.), omlægning af dubleringskørsel (ca. 180.000 kr.) samt en ekstra indtægt i bussen. I alt kan nettoudgiften til en ny kontraktbus med køreplan til Fuglsang Sø Centret skønnes til ca. 900.000 kr.

 

Vælges denne model forelægges en ny sag for udvalget for at finde finansiering.

 

Kommende justering af bybusnettet

Der skal inden for de næste 2 år ske en ny planlægning af bybusnettet, grundet den nødvendige kørsel til det ny sygehus i Gødstrup. Køreplanerne skal være klar til april 2017.

 

De grundlæggende omlægninger skal skitseres og økonomiberegnes i 2014.

Den økonomiske ramme skal være politisk godkendt i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2015, så den endelige køreplan kan udformes i 2016. Der kan forventes flere høringsrunder samt borgerinddragelse hertil.

 

I den kommende bybusomlægning i Herning, skal der blandt andet ses på omlægning af hele Servicebusnettet. Dette skal ske i tæt samarbejde med ældrerådet, handicaprådet og de enkelte aktivitetscentre.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at busbetjeningen af Fuglsang Sø centret, i en overgangsperiode på ca. 2 år, skal ske via en omlægning af rute 150, svarende til forslag 2.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.
 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at busbetjeningen af det kommende pleje- og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret skal, i en overgangsperiode på ca. 2 år, ske via den nuværende lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs,

 

at de ekstra omkostninger ved omlægning af lokalrute 150 på ca. 88.000 kr. pr. år finansieres ved at nedlægge 2 aften afgange på rute 150. Besparelsen er beregnet til ca. 130.000 kr. pr. år,

 

at i den kommende bybusomlægning, som skal planlægges indenfor de næste 2 år, skal en servicebus til Fuglsang Sø Centret prioriteres,

 

at forvaltningen undersøger muligheden for, at der i overgangsperioden på de 2 år kan indsættes lavgulvsbus eller servicebus på rute 150.

.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-616-07 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Brugsaftale med Vildbjerg Cup om ejendommenTranholmvej 4, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgit Bækgaard, Martin Skøtt

Sagsresume

Vildbjerg Cup ønsker at indgå en brugsaftale for ejendommen Tranholmvej 4, som er en tidligere landbrugsejendom erhvervet af daværende Trehøje Kommune.

Vildbjerg Cup ønsker at benytte ejendommen til lager.

 

Forvaltningen anbefaler, at Vildbjerg Cup kan benytte ejendommen som lager under forudsætning af, at Vildbjerg Cup afholder alle udgifter til forbrug (el, vand og varme), og varetager løbende vedligehold af ejendommen, såvel stuehus som udbygninger, så den fremstår i samme stand som ved aftalens indgåelse.

Desuden nedrives 'hønsehus' og der etableres fast gulv i udbygninger.

 

Forvaltningen anbefaler endvidere, at evt. lager til Vildbjerg Cup på Sportsalle 10 flyttes til Tranholmvej 4, således kommunen kan nedrive ejendommen på Sportsallé 10, når denne engang fraflyttes af de nuværende lejere.

Sagsfremstilling

Trehøje Kommune indgik i januar 2006 en overenskomst/jordlejeaftale med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, som omhandler diverse arealer, som anvendes til idrætsanlæg. Af aftalen fremgår, at bygningerne på ejendommen Tranholmvej 4 ikke er en del af overenskomsten.

 

Ved kommunesammenlægningen var ejendommen udlejet. Lejer fraflyttede i 2010.

 

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter henvendte sig i januar 2011 med et ønske om at få brugsret til ejendommen, men meddelte i september 2011, at der ikke var et ønske om at indgå en aftale med Herning Kommune.

 

Vildbjerg Cup henvendte sig til Herning Kommune i marts 2013 med et ønske om den fremtidige brug af ejendommen til lager.

 

 

Forvaltningen anbefaler, at der laves en brugsaftale med Vildbjerg Cup på følgende vilkår:

 

 • Vildbjerg Cup afholder alle udgifter til forbrug (el, vand og varme)

 • Vildbjerg Cup varetager løbende vedligehold af ejendommen, såvel stuehus som udbygninger, så ejendommen fremstår i samme stand som ved aftalens indgåelse.

 • Vildbjerg Cup nedriver "hønsehus" og etablerer fast gulv i i udbygninger. Desuden aftales det, at evt. lager på Sportsalle 10 flyttes til Tranholmvej 4, således kommunen kan nedrive ejendommen på Sportsallé 10, når denne engang fraflyttes af de nuværende lejere.

 


Økonomi

Under serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, er der budgetteret med en lejeindtægt på 29.000 kr. årligt. Der afholdes ligeledes udgifter på 17.154 kr. årligt fordelt på ejendomsskatter og forsikringer.

Der er ikke afsat udgiftsbudget til vedligehold af bygningen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der laves en brugsaftale på ovennævnte vilkår.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Administrationen bemyndiges til at forhandle vedr. overdragelse af ejendommen til Vildbjerg Cup.  

 

 

Sagsnr.: 04.01.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Salg af offentligt grønt areal ved Pedersgårdvej, Tjørring gl. skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Steen Dahl Pedersen, Mette Wraa Nielsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Et grønt areal, som tidligere har været benyttet af skole og institutioner ved Tjørring Gl. Skole, udbydes til salg og indgår i en samlet plan for udvikling af området.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af Tjørring Gl. Skole, Pedersgårdvej, er et rekreativt grønt område på ca. 1,3 ha beliggende i tilknytning til skolen overdraget til Teknik og Miljø som et bynært grønt areal. Hvorefter forvaltningen skal stå for den fremtidige drift, som tidligere er udført af skolen.

 

[image] 

 

 

 

Området har primært udgjort et legeområde benyttet af børn i tilknytning til skole og institutioner på Tjørring Gl. Skole. På arealet ligger nogle bakkeformationer, og der er plantet en del træer.
 
Området er i kommuneplanen udlagt til boligområde, kommuneplanramme 41.B12, og er omfattet af lokalplan nr. 2.01.3 - Tjørring Nord (boliger), delområde IV off. formål (skole m.m.)


Syd for det grønne areal ligger et boligområde med et nærrekreativt grønt areal. Det er forvaltningens vurdering, at dette grønne areal opfylder behovet for adgang til grønne områder i kvarteret omkring Pedersgårdvej.

 
Der skal i forbindelse med byudvikling på den allerede solgte parcel fra Tjørring Gl. Skole udarbejdes en lokalplan for udvikling af området. Dele af arealet kan eventuelt indgå som friareal for udvikling af området.
 
Forvaltningen indstiller, at det grønne areal udbydes til salg for, at området kan indgå i en samlet udvikling af hele området.

 

Hvis det besluttes at sælge arealet, udarbejder forvaltningen indstilling til udvalget herom.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.02.10-K04-1-13 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Høringssvar til de statslige vandplaner 2010-2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Brandt, Erik Skibsted

 

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget fik på mødet den 12. august 2013 (pkt. 187) en orientering om høringsprocessen af forslag til vandplaner. Der foreligger nu et forslag til et høringssvar fra Herning Kommune.
 
Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes høringssvar godkendes.

Sagsfremstilling

De reviderede forslag til vandplaner, der dækker hvert af de 3 vandoplande Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, som Herning Kommune er omfattet af, var i to ugers teknisk forhøring hos kommunerne i maj 2013. Her pointerede forvaltningen enkelte tidligere afgivne anbefalinger og indberettede enkelte tekniske fejl. De tekniske fejl er ændret i de endelige forslag.
 
Staten har oplyst, at klassifikationen af 1700 km vandløb er ændret i de reviderede forslag, og at 400 km vandløb er taget ud af indsatsprogrammet på landsplan. Det pointeres endvidere, at indsatser, som fører til oversvømmelse af værdifuld landbrugsjord, ikke skal gennemføres.
 
Det anbefales, at kommunen tager forbehold for, at indsatsen med at ændre vedligeholdelse af vandløb ikke kan forventes gennemført inden udgangen af 2015 på grund af forsinkede vandplaner. Endvidere påpeges, at færdiggørelse af den kommunale vandplan i praksis har tabt mening, når den knap når at træde i kraft, før den ny vandplanperiode fra 2016-2021 er en realitet.
 
Forvaltningen har ikke i forslagene til vandplanerne fundet tekniske ændringer, som giver anledning til bemærkninger, ud over de bemærkninger, som forvaltningen allerede har afgivet i første offentlige høring. I den anden tekniske forhøring vedrørende Limfjordsrådet er der udarbejdet et forslag til et fælles høringssvar på forhold af generel karakter.
 
Herning Kommune har udarbejdet et forslag til et fælles høringssvar på forhold af generel karakter (se bilag).

 

Når den statslige vandplan er vedtaget, skal kommunerne udarbejde handleplaner for den konkrete indsats. Herning Kommunes handleplan vil tage udgangspunkt i den allerede udarbejdede handleplan, men tilpasset i forhold til den nye vandplan. Handleplanen skal behandles politisk - forventeligt i slutningen af 2014.

 

 

Det bemærkes at bilaget er tilrettet efter fagudvalgets behandling.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at høringsforslag for de 3 vandoplande godkendes,

 

at bemærkninger fra udvalget indarbejdes i høringssvarene, herunder Budgetforligspartiernes beslutning om Gødstrup Sø, hvor Herning Kommune finder det rimeligt, at Staten finansierer indsatsen i Gødstrup Sø i henhold til vandplanerne, dette indarbejdes i høringssvaret for Nissum Fjord.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1509-09 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af 4 indsatsplaner for beskyttelse af grundvand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
    x
    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Gad, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet omkring Hammerum, Sunds, Sørvad og Vind. Forslag til de 4 planer er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 3. december 2012 punkt 246-249.

 

Planerne har været i offentlig høring fra den 7. februar til den 2. maj 2013. Der er kommet bemærkninger fra Naturstyrelsen til alle 4 planer. Desuden er der kommet 2 bemærkninger til indsatsplan for beskyttelse af grundvand ved Hammerum.

 

Bemærkninger er indarbejdet i de endelige udgaver af planerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at de 4 indsatsplaner godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet omkring Hammerum, Sunds, Sørvad og Vind. Forslag til planerne har været i offentlig høring i 12 uger.

 

Der er kommet meget ens lydende bemærkninger til forslagene fra Naturstyrelsen, som hovedsagligt drejer sig om præcisering af lovgrundlag for de enkelte indsatser og mere præcis angivelse af, i hvilke områder de enkelte indsatser er gældende, samt understregning af, at planerne skal dække hele OSD-området (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

 

Forvaltningen har efterfølgende indarbejdet bemærkninger i planerne, hvilket har betydet, at opbygning af planerne er ændret. Men der er ikke ændret i indsatsernes indhold på baggrund af bemærkninger fra Naturstyrelsen.

 

Bemærkninger til indsatsplanen ved Hammerum er:

 

Ejeren af Krogslundvej 1, Herning er kommet med bemærkninger til de tidligere retningslinjer nr. 16 og 17 (nu nr. 10 og 11). Retningslinjerne fastsætter at udvaskningen af nitrat eller pesticider stoppes på udvalgte arealer i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer og i det grundvandsdannende opland, hvis der påvises indhold af nitrat eller pesticider i moniteringsboringerne.

 

Retningslinjerne er gjort mindre restriktive. Formuleringen er ændret til at udvaskning af nitrat eller pesticider skal nedbringes eller stoppes på udvalgte arealer inden for de omtalte områder. Indsatserne skal vurderes i forhold til hvilket og hvor meget stof, der påvises, samt i hvilke boringer stoffet påvises. Gennemførelse af begrænsninger i praksis kræver udarbejdelse af en ny indsatsplan.

 

AVO Skandinavia, HI Park, er kommet med bemærkninger til retningslinjer i forslaget til indsatsplanen. Disse retningslinjer inddelte virksomheder i grundvandklasser i forhold til aktiviteternes risiko for påvirkning af grundvandet, samt begrænsede placering og udvidelse af virksomheder i forhold til disse grundvandsklasser.

 

I følge en ny vejledning om indsatsplaner fra Naturstyrelsen, kan indsatsplaner ikke benyttes til at regulere byudvikling. Derfor er de retningslinjer, som AVO Skandinavia har haft bemærkninger til fjernet.

 

Følgende 6 retningslinjer er således fjernet i den endelige indsatsplan:

 

4. Grundvandsklasse 1 (GV1): Etablering af nye virksomheder må ikke ske i 25 meter fredningsbælte omkring vandværksboringer. Virksomheder i den resterende del af indsatsområdet i Herning Kommune orienteres om grundvandsmagasinernes sårbarhed via indsatsplanen.


4a. Grundvandsklasse 2 (GV2): Se kap.5.1 i bilag 1. Etablering af nye virksomheder må ikke ske i 25 meter fredningsbælte omkring vandværksboringer. Etablering af nye virksomheder i ION og i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer, kan kun undtagelsesvist ske efter en konkret vurdering. Der kan forventes krav om særlige grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Eksisterende virksomheder må kun ændres/udvides efter en konkret vurdering. Der kan forventes krav om særlige vilkår om grundvandsbeskyttende foranstaltninger.


4b. Grundvandsklasse 3 (GV3): Se kap.5.1 i bilag 1. Etablering af nye virksomheder må som udgangspunkt ikke ske i indsatsområdet i Herning Kommune.


6. I 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum Vandværks boringer og i
det grundvandsdannende opland, må der ikke etableres nye oplag af
vejsalt, olie- og benzin produkter, sprøjtemidler og kemikalier og lignende.


9. Som udgangspunkt må der ikke anlægges nye veje i 300 meter beskyttelseszonen til Hammerum vandværk. Hvis dette ikke kan undgås skal det sikres at der ikke sker nedsivning af vejvand i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne.


10. Der må ikke anlægges ny jernbane i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne. 

 

Forvaltning har vurderet, at en ny høringsperiode ikke er nødvendig, selv om planernes indhold er ændret. Ændringen består hovedsageligt i mere forklarende kortmateriale og mere kortfattet geologisk beskrivelse.

Der er ikke indført nye indsatser eller ændret i handlingsplanen.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at de 4 indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet/grundvand godkendes med de nævnte ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af vandforsyningsselskabernes takstblade for 2014 i henhold til vandforsyningsloven  53. Alle selskaberne har fremsendt takstblade for 2014, der opfylder kravene i regulativ og vandforsyningsloven.

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladene for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal godkende takstblade for vandforsyningsselskaberne i henhold til vandforsyningsloven 53 for at sikre vandforsyningsselskaberne kan leve op til vandforsyningsplanen med hensyn udbygning af forsyningsnet og sikre driften af vandværkerne.

 

Der er 22 almene vandforsyningsselskaber i Herning Kommune. 7 selskaber er omfattet af vandsektorloven på grund af større indvinding end 200.000 m3. De skal derfor overholde et prisloft fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Disse selskaber har ikke mulighed for at henlægge til kommende renoveringer og anlæg.  

 

Driftsbidraget består af en årlig fast afgift og pris pr. kubikmeter brugt vand. Driftsbidraget skal overholde hvile-i-sig-selv-princippet. Vandforsyningerne har fremsendt seneste regnskab og budget for 2014 med langsigtede investeringer, så det er muligt at vurdere driftsbidraget.  

 

Tilslutningsbidrag skal overholde regulativet, hvilket betyder, at der skal beregnes et hovedanlægsbidrag, et forsyningsanlægsbidrag og et stikledningsbidrag, som tilsammen udgør tilslutningsbidraget (anlægsbidraget). Alle takstblade er beregnet i overenstemmelse med regulativet.

 

Sandet Vandværk og Stakroge Vandværk har fremsendt en ny beregning af tilslutningstakster. Beregningen er lavet med den skabelon forvaltningen har anbefalet. Lidt over halvdelen af selskaberne har reguleret tilslutningsbidraget i henhold til indekset fra DANVA og FVD. Resten har undrede tilslutningsbidrag i forhold til 2013.

 

Følgende selskaber har ændret driftsbidrag i forhold til 2013:

 

 • Aulum Vandværk har sat prisen lidt ned og Sunds Vandværk har hævet prisen igen. Begge selskaber er underlagt prisloft.

 • Haunstrup Vandværk og Sørvad Vandværk har sat prisen op med få kroner. Priserne er beregnet ud fra budget for 2014.

 • Sønder-Felding Vandværk har hævet bidraget, da vandværket i 2013 pludselig har været nødsaget til at etablere en ekstra kildeplads og dermed har øgede udgifter i 2013 og 2014.

 • Stakroge Vandværk har sat prisen op. Der er forsat underskud i forhold til budgettet, men selskabet har oplyst, at den nødvendige prisstigning udjævnes over flere år. Vind Vandværk har ændret fordeling af opkrævning af fastbidrag og vandpris, således at den samlede regning for storforbrugere bliver lidt mindre.

 • Feldborg Vandværk ændrer ikke prisen for vand, selvom budgettet for både 2013 og 2014 viser et underskud. Feldborg Vandværk har ifølge regnskab for 2012 et driftsunderskud er ca. 200.000 og en formue på 0,8 mio. kr.  

 

Forvaltningen anbefaler, at takstbladene for 2014 godkendes med bemærkninger til de få selskaber, som ikke sikrer, at indtjeningen dækker driftsomkostningerne.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at taksterne for vandforsyningsselskaberne for 2014 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Godkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S samt takster for afledning af spildevand i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 17. oktober 2013 fremsendt ny Betalingsvedtægt til legalitetsgodkendelse af Herning Kommune. Den 25. september 2013 har Herning Vand A/S fremsendt taksten for afledning af spildevand for 2014 til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune.

  

Forvaltningen anbefaler, at betalingsvedtægten og taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af § 3 i Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende betalingsvedtægt og taksterne. De fastsatte takster skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskaberne i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Der er 2 forhold som kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med godkendelse af betalingsvedtægten og fastsættelsen af taksterne for 2014, nemlig indførelse af en trappebetalingsmodel og det justerede betalingsprincip for sygehuset i Gødstrup.

 

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013. Hermed er der indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.

 

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er en revision af den eksisterende vedtægt godkendt af Byrådet den 8. marts 2013. Teksten er ændret i overensstemmelse med lovgivningen, relateret til indførelse af trappemodellen. Derudover er der 2 nye bilag, en standardkontrakt ved medlemsskab af forsyningsselskabet og notat af 2. oktober 2013 om økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

 

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 m3 og til og med 20.000 m3 (takst 2), samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3).

 

Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.

 

Alle, der afregnes efter trappemodellen skal betale den samme takst for de første 500 m3 henholdsvis for forbruget over 500 m3 og til og med 20.000 m3. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at bliver afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip og ejendomme der har nedsættelse eller fritagelse for betaling. Det kan f.eks være spildevand fra afværgepumpninger mv. som spildevandsselskabet efter konkret vurdering har valgt at nedsætte eller fritage betaling for.

 

For ejendomme der afregnes efter det justerede betalingsprincip beregnes det variable tilslutningsbidrag som vandforbruget multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for trin 2.

 

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 eller skønnet vandforbrug. Se bilag 1. Vandafledningsbidraget er uændret på 21,50 kr. i 2014.

 

Prisloftet, som Forsyningssekretariatet har beregnet for Herning Vand A/S for 2014, er 37,79 kr. pr m3 eksklusiv moms. Som følge af opdelingen af Herning Vand A/S i et holdingselskab og 2 datterselskaber har Herning Vand A/S ansøgt Forsyningssekretariatet om en genberegning af prisloftet, således de får et prisloft for vand, spildevand og rens. Denne ansøgning er endnu ikke færdigbehandlet.

 

Det justerede betalingsprincip

Herning Vand A/S har i brev af 20. september 2013 anmodet DNV Gødstrup om, at det justerede betalingsprincip først indføres fra årsskiftet 2014/2015. DNV Gødstrup har den 3. oktober 2013 accepteret Herning Vands ønske. Det betyder, at afregningen for 2014 sker efter selskabets standardtakst, som i 2014 udgør 21,50 kr. pr. m3 ekskl. moms.

 

Begrundelsen fra Herning Vand er en række praktiske og tidsmæssige udfordringer i forhold til at udarbejde en ny betalingsvedtægt, beregning af nye prislofter mv i forhold til den nye selskabskonstruktion Herning Vand Holding A/S og datterselskaberne Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at betalingsvedtægten og taksterne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 18 til Spildevandsplanen 2009-20 vedr. Herning Nord

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord. Baggrunden herfor er økonomiske-, tekniske- og miljømæssige hensyn samt hensynet til kravene i de statslige vandplaner, som i juni 2013 er udsendt i offentlig høring til den 23. december 2013.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund
Herning Vand A/S ønsker, med Tillæg 18 til Spildevandsplan 2009 – 2020, at ændre på den gældende plan for spildevandshåndteringen i Herning Nord.

For Herning Nord omfatter den gældende spildevandsplan nedlæggelse af 6 renseanlæg, centralisering af spildevandsrensningen på i første omgang Aulum og Hodsager Renseanlæg og senere på ét renseanlæg (Herning Renseanlæg) samt kloaksanering og -separering i et antal byområder.
 
Tillæggets indhold
Tillæg 18 dækker planperioden 2013 – 2032. Det omfatter en ændret centraliseringsstrategi for spildevandsrensningen samt supplerende forsinkelse og decentralisering af regnvand (udledning lokalt).

Renseanlæggene i Hodsager og Aulum opgraderes og bibeholdes frem til minimum 2032 sammen med Herning Renseanlæg. Desuden suppleres antallet af områder, der planlægges saneret og separeret, med dele af 12 byområder i Herning Nord.

Dette tillæg udgør, sammen med de netop vedtagne tillæg for Feldborg, Sørvad og Haderup, det samlede plangrundlag for overpumpning og separatkloakering i den nordlige del af Herning Kommune.

 

Nedenstående figur viser takten i hhv. etablering af overpumpningsanlægget og separering af afløbssystemerne.

[image]

Separering af spildevandsrensningen i Tillæg 18 sammenholdt med den eksisterende spildevandsplan 2009-2020 (skitsen nederst til højre).    

 

Berørte renseanlæg og byområder
Forud for udarbejdelsen af Tillæg 18 gennemførte Herning Vand i 2012 en teknisk og økonomisk analyse af den eksisterende spildevandsstruktur i Herning Nord.

Analysen, som er en del af grundlaget for Tillæg 18, viste at der vil være økonomiske og især tekniske fordele forbundet med at opgradere og bevare renseanlæggene i Aulum og Hodsager i ca. 20 år. Dertil kommer, at bibeholdelse af 3 anlæg til mindst 2032 bevarer fleksibiliteten for så vidt angår valgmuligheder og fremtidige tekniske-, miljømæssige- og økonomiske strategier for spildevandshåndteringen i Herning Kommune.  

Opgradering sikrer rensegrader tilsvarende- eller bedre end de, der kan opnås på Herning Renseanlæg.
 
Herudover rummer Tillæg 18 små justeringer i nedlæggelsestakten af de øvrige anlæg. De små renseanlæg i Sørvad, Haderup og Feldborg er teknisk og økonomisk mindre effektive og udledningerne herfra belaster miljøet, hvorfor de fortsat ønskes nedlagt når de igangværende separeringer i oplandene er gennemførte (vedrører allerede vedtagne tillæg 4, 5 og 6). Sunds Renseanlæg opgraderes i nogen grad og bevares frem til 2021.

Sideløbende med centraliseringen af spildevandsrensningen, finder en løbende decentralisering af regnvandshåndteringen sted. Spildevand og regnvand separeres i følgende 12 byområder i oplandene til de berørte renseanlæg: Aulum, Gødstrup, Hodsager, Sinding, Skibbild-Nøvling, Sunds, Timring, Tjørring, Vildbjerg, Vind, Ørnhøj, Ørre.  

 

Separeringerne planlægges tidsmæssigt så de i det omfang det er muligt, kan finde sted forud for nedlæggelse af renseanlæggene. Herved skal spildevandssystemet ikke dimensioneres til regnvandshåndtering og regnvand bliver ikke unødigt ledt til rensning på renseanlæggene. Overløbsbygværkerne nedlægges, når der er separeret. Regnvandet forsinkes og renses i eksisterende og nye bassiner.  

I planlægning og prioritering af separeringerne er der taget hensyn til nedslidningsgrad, indsivning af grundvand, miljøforhold og det gældende plangrundlag, som udgøres af kommuneplanen og Regionplan 2005 (erstattes af Vandplanerne efter vedtagelse af disse).  

 

Desuden er der taget hensyn til den i foråret 2013 vedtagne ejerstrategi for Herning Vand A/S:

 • Separering af spildevand og overfladevand er hovedlinjen i håndteringen af spildevand og regnvand.

 • Separering kan planlægges og gennemføres i oplande, hvor det er miljømæssigt og økonomisk begrundet.

 • Berørte grundejere orienteres normalt 5 år før separeringen skal være gennemført.

 
Berørte borgere
Samlet vil Tillæg 18 medføre, at spildevand og regnvand skal separeres på ca. 3200 ejendomme i planperioden. De planlagte frister for de enkelte områder fremgår af oversigten herunder:
 

By
Frist
Antal ejendomme (ca.-tal)
  Anlægsstart – offentlig separering
Anlægsstart private ejendomme
Begrundelser for igangsættelse i 2018. separering
 
 
 
 
 
 
Aulum
5 år
167
2014
2018
Vandplan, miljøtilstand, centraliseringsprojekt, økonomi
Aulum
5 år
521
>2018
>2018
 
 
 
 
 
 
 
Gødstrup
5 år
13
> 2018
> 2018
 
Hodsager
5 år
200
> 2018
> 2018
 
Nøvling
5 år
29
> 2018
> 2018
 
Sinding
5 år
63
> 2018
> 2018
 
Skibbild
5 år
99
> 2018
> 2018
 
 
 
 
 
 
 
Sunds
5 år
520
2015
2018
Indsivning, nedslidning
Sunds
5 år
Max. 100
2015
2018
Kraftig indsivning, nedslidning
 
 
 
 
 
 
Timring
5 år
291
> 2018
> 2018
 
 
 
 
 
 
 
Tjørring
5 år
322
> 2018
> 2018
 
Tjørring
5 år
40
2015
2018
Koordinering med allerede planlagte asfaltarbejder
 
 
 
 
 
 
Vildbjerg
5 år
451
 2018
> 2018
 
Vildbjerg
5 år
32
2014
2018
Vandplan, våde haver, miljøtilstand
 
 
 
 
 
 
Vind
5 år
53
2015
2018
Kraftig indsivning, nedslidning
 
 
 
 
 
 
Ørnhøj
5 år
270
> 2018
> 2018
 
 
 
 
 
 
 
Ørre
5 år
44
> 2018
> 2018
 
Ørre
5 år
6
2015
2018
Driftsproblemer, nedslidning
 
 
 
 
 
 
I alt
 
3200
 
 
 

 
I henhold til gældende lovgivning, har ejendommenes ejere pligt til at betale for den del af separeringen, der skal finde sted inden for ejendommens skelgrænser.  

Som det fremgår, igangsættes separering på offentlige arealer tidligt i Aulum, Sunds, Tjørring, Vildbjerg og Ørre; mens borgerne ingen steder skal gennemføre separering på egen grund med en kortere frist end 5 år fra vedtagelsen af Tillæg 18.
 
Borgerne kan dog frivilligt igangsætte tidligere separering og det er muligt at få skattemæssigt fradrag for håndværkerudgifter (håndværkerfradraget på arbejdsløn) til separering på egen grund på op til kr. 15.000,- pr voksen i en husstand i 2013 og 2014.  

Det vil være økonomisk, miljømæssigt og planmæssigt fordelagtigt, hvis borgerne i de ca. 13 % af de berørte ejendomme i oplandene, hvor det offentlige system separeres indenfor 5 års fristen, lader deres ejendomme separere før eller samtidigt hermed.
 

For så vidt angår centralisering af renseanlæggene, vil tillægget medføre etablering af samlet set 37 km overpumpningsledning fra de nedlagte anlæg til de bibeholdte anlæg.  

Ledningen nedgraves og etableres i videst mulige omfang på offentlige arealer og langs eksisterende veje og stier således, at der sker mindst muligt indgreb i private arealer, beskyttet natur, fortidsminder mv. Hvor private arealer skal krydses, vil der skulle tinglyses servitut herom; men arealerne eksproprieres som hovedregel ikke.
 
Implementering af Tillæg 18 
De planlagte aktiviteter i Tillæg 18 igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen og ca. 13 % af de berørte ejendomme vil opleve, at det offentlige system bliver separeret indenfor 5 år jf. tabellen ovenfor. I disse områder vil det være fordelagtigt hvis ejendommen ligeledes separeres tidligt.

 

Årsagerne hertil er økonomiske, tekniske, klimamæssige, miljømæssige og planmæssige.

 

For så vidt angår udkastet til vandplanerne, er ét af virkemidlerne til målopfyldelse nedlæggelse af 4 specificerede overløbsbygværker i hhv. Aulum (3 i Lundby Bæk, hvoraf ét allerede er nedlagt, uden at oplandet dog er separeret) og Vildbjerg (1 i Tranholm Bæk) i indeværende planperiode - dvs. inden udgangen af 2015. Dertil kommer krav om nedlæggelse af ét bygværk i Aulum (Lundby Bæk) i næste planperiode - dvs. inden udgangen af 2021.
 
Målene i vandplanerne er bindende for kommunen, hvilket ikke er tilfældet med de gældende regionplaner fra 2005. 
 

Hvis de private ejendomme ikke separeres, kan overløbsbygværkerne kun nedlægges, hvis der etableres alternative løsninger til opbevaring af de forekommende vandmængder, der afledes, når det regner. Dette vil eksempelvis være følgende løsninger - enkeltvis eller i kombination:

 • Etablering af midlertidige, underjordiske sparebassiner (tank til forsinkelse og opbevaring af spildevand).

 • Overdimensionering af ledningerne i spildevandssystemet

 • Øget tilbageholdelse på private ejendomme medførende hyppigere opstuvninger til terræn/oversvømmelse af kældre med opspædet spildevand under regn

 • Mulighed for at aflede opspædet spildevand til de nyetablerede regnvandsbassiner fra private ejendomme, når det regner.

 
De enkelte projekter, som tillægget dækker, kan først gennemføres når der foreligger detailprojekter og disse, på baggrund af konkrete ansøgninger, har opnået de lovpligtige myndighedsgodkendelser/-tilladelser/-dispensationer efter gældende lov.  

 
Høring af forslag til tillæg 18

Forslag til Tillæg 18 med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden fra den 29. august til den 24. oktober 2013. Samtidig er tillæg 18 den 29. august 2013 tilsvarende sendt i høring hos Naturstyrelsen Vestjylland (myndighed for Regionplan/Vandplanerne) samt hos de berørte nabokommuner.
 
Følgende har indsendt høringssvar til tillæg nr. 18:
 
Hodsager og Omegns Borgerforening
Vind Sogns Borgerforening
Herning Vand A/S

Høringssvarene er vedlagt som bilag. Hvilke forhold høringssvarene omhandler kan ses i bilaget, hvor forvaltningens bemærkninger/anbefalinger ligeledes fremgår.
 

Som følge af høringssvaret fra Herning Vand A/S anbefaler forvaltningen, at nedenstående indarbejdes i tillæg 18 (tekstdelen – se også bemærkninger/anbefalinger til høringssvar):

 

Hele det geografiske område, der er dækket af Tillæg 18 (bilag 3-14) kan udtræde delvist af det offentlige kloakfællesskab for så vidt angår regnvand i det omfang området er nedsivningsegnet og nedsivning ikke er i konflikt med beskyttelse af grundvandsinteresserne. Kommunen vurderer om der kan meddeles nedsivningstilladelse efter ansøgning fra grundejer. Herning Vand A/S træffer afgørelse om, hvorvidt økonomisk kompensation i konkrete tilfælde kan opnås, idet der henvises til notatet: "Økonomisk tilskyndelse til nedsivning", som kan findes på Herning Vand A/S´ hjemmeside – se bilag 23.)

 

 

 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 18  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 vedtages endeligt,

 

at forvaltningens anbefalinger i forbindelse med høringssvarene tages til efterretning og derved indgår som en del at tillæggets plangrundlag.

 

 

Dann Karlsen ønskede ved fagudvalgets behandling spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af tilslutningsbidrag m.v. yderligere belyst inden sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Materialet foreligger som bilag til sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Status på forventede budgetudfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i 2014 og frem forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på stillingtagen til håndtering.
 
Sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Der blev ved halvårsregnskabet for 2013, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013, konstateret et forventet merforbrug på 10 mio. kr. vedrørende køb af pladser. På det efterfølgende møde i udvalget den 18. september 2013 blev der forelagt en nærmere analyse af årsagerne til budgetoverskridelsen samt en række forslag til korrigerende handlinger.
 
Siden september er der foretaget korrigerende handlinger i form af ændring af ressourcetildelingsmodellen til decentrale institutioner i forbindelse med overbelægning samt gennemgang af alle sager med henblik på sikring af korrekt matchning, pris m.v.
 
En fornyet opfølgning pr. 30 september 2013 viser til trods for de gennemførte handlinger et forventet merforbrug på 11,7 mio. kr.
 
Der er således sket en markant forværring af situationen siden halvårsregnskabet.
 
I forhold til håndtering af merforbruget i 2013 henvises til sagen vedrørende efterårsopfølgningen, som behandles som selvstændigt punkt på nærværende dagsorden.
 
Det konstaterede merforbrug har gennemslag fremadrettet, hvorfor der er foretaget nærmere vurdering af omfanget jfr. nedenstående tabel:
 
[image] 

 

Mankoen er opgjort under følgende forudsætninger:

 

 • Forventet udgift er med baggrund i faktiske personer indskrevet pr. medio november 2013. Udgiften er fremskrevet til 2014-niveau.

 • Tilgang af nye personer lig med afgang af personer i alle år (jfr. budgetforudsætninger for budget 2014-2017).

 • Personer på misbrugs- og udsatteområdet indgår ikke i opgørelsen, idet budgettet på disse områder vurderes at være i balance.

 • Takstnedsættelser på 2,5 % jfr. aftale i rammeaftaleregi slår fuldt igennem på køb i andre kommuner/regioner (eksternt køb) fra 2014. Køb på egne institutioner (internt køb) er beregnet med nye 2014-takster.

 • Ændringstiltag som følge af strukturanalysen har effekt med 2 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 (jfr. budgetforliget for 2013).

 • Den i 2013 foretagne ændring i ressourcetildelingsmodellen til decentrale enheder har nettoeffekt på 5 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. fra 2015 og frem.

 • Øget fokus på revisitationer har varig effekt på 3 mio. kr. fra 2014 og frem.

 

  
Handlemuligheder i forhold til overskridelsen:
Der ses umiddelbart følgende handlemuligheder i forhold til den konstaterede budgetudfordring:
 

 1. At iværksætte sparerunde på serviceområdet snarest muligt med henblik på at neutralisere ubalancen.

 2. At udskyde håndtering af ubalancen til budgetlægningen for 2015-2018 med præsentation af problemstillingen og løsningsmuligheder på 1. budgetkonference primo april 2014.

 

Forslag 1 vil medføre, at der umiddelbart efter beslutning i udvalget igangsættes en proces med beskrivelse af konkrete forslag til besparelser/serviceforringelser på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Forslagene forventes at kunne forelægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2014 med efterfølgende godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.  

 

I forhold til forslag 2 henvises til budgetforliget for 2014, hvor der er aftalt følgende:  

 

Handicap og psykiatri 
Budgetforligspartierne anerkender, at handicap- og psykiatri-området kan have en økonomisk udfordring men vurderer, at Social- og Sundhedsudvalgets indsatser, opridset på mødet 18. september 2013, foreløbig tager hånd om udfordringen.
 
Forligspartierne følger situationen på området tæt, og den drøftes på budgetkonferencen i foråret 2014.  

 

I forlængelse af forslag 2 skal opmærksomheden henledes på, at der erfaringsmæssigt må forventes en forholdsvis lang responstid inden iværksatte besparelser slår fuldt igennem på grund af opsigelsesvarsler m.v.
 
Hermed vil en udskydelse af håndteringen til budgetlægningen for 2015 medføre en risiko for, at fuld effekt af iværksatte besparelser først kan forventes i 2015 med opsamling af et merforbrug i 2014 til følge.

 


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at udvalgets beslutning om at anmode administrationen om at udarbejde et katalog over muligheder med henblik på at løse udfordringen, tages til orientering. Social- og Sundhedsudvalget er opmærksom på budgetforligsteksten.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.14-S55-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Lejerbo fremsender anlægsregnskab for 21 ældreboliger på Sabroesvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Byrådet godkendte i december 2008, at Lejerbo skulle opføre 21 almene ældreboliger på Sabroesvej i Herning. Boligerne er opført til bofællesskab for udviklingshæmmede.

Herning Kommune ejer servicearealerne i bofællesskabet.

 

Lejerbo har fremsendt anlægsregnskab til godkendelse. Byggeriet er blevet billigere end forventet.    

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budget for 2009, at det daværende bofællesskab for handicappede på Museumsgade 20 i Herning skulle nedlægges og erstattes af et nyt individuelt bofællesskab med 21 boliger på Sabroesvej i Herning.

 

Byrådet gav den almene boligorganisation Lejerbo tilsagn til at opføre 21 almene ældreboliger, dvs. godkendte såkaldt skema A, den 16. december 2008. Boligerne er opført i Lejerbos afdeling 825-0, Sabroesvej. Lejerbo har samtidig opført servicearealerne, der er ejet af kommunen.

 

Skema B er godkendt administrativt i marts 2010 indenfor de anlægsrammer, der er godkendt af Byrådet. Skema A er den forventede anlægsramme, skema B er den korrigerede anlægsramme efter udbud. Skema C er det endelige anlægsregnskab.

 

Der foreligger revisionsprotokol uden bemærkninger.

 

 
skema A
skema B
skema C
Bolig-del
  29,924 mio. kr.
     29,928 mio. kr.
   26,076 mio. kr.
Servicearealer
    2,790 mio. kr.
       2,655 mio. kr.  
     2,469 mio. kr.
= I alt
  32,714 mio. kr.
     32,583 mio. kr.
   28,545 mio. kr.

 

 

Anlægsregnskab jf. Herning Kommunes økonomisystem:

 

[image] 

 

Lejerbo oplyser, at forklaringen på, at byggeriet blev billigere end forventet er, at der har været en formelfejl i et skemaberegningsark for skema B. Skema B er simpelthen beregnet for højt. 

 

Herning Kommune har solgt arealet, hvorpå boligerne er opført. Sagen er behandlet i Byrådet i januar 2009.

 

Der er foretaget intern afregning for den del af byggegrunden, der vedrører servicearealerne på i alt 270.000 kr. til Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005084 Herning Bygrunde, Sabroesvej.

Udgift henholdsvis indtægt er afholdt indenfor de afsatte anlægsbudgetter.

 

Byggeriet er afleveret  i maj 2011. Afslutningen af anlægsregnskabet har blandt andet afventet en tinglysningsmæssig berigtigelse af ejerforhold.Økonomi

Herning Kommune har i overensstemmelse med almindelig praksis opkrævet kommunalt støttesagsgebyr på 75.000 kr. for boligbyggeriet. Beløbet er modtaget.  

 

Byrådet godkendte i forbindelse med skema A en forventet årlig husleje på 983 kr. pr. m2, excl. forbrug, antenne m.v. Huslejeniveauet er nu endeligt opgjort til 912 kr. pr. m2, excl. forbrug.

 

Finansiering af de 21 boliger er som følger:

Realkredit lån
 23,729 mio. kr.
= 91 %
Kommunalt grundkapital tilskudslån
   1,825 mio. kr.
=   7 %
Beboerindskud 2 %
   0,522 mio. kr.
=   2 %

 

Der er lovpligtig kommunal garantistillelse for 62,36 % af realkreditlånet. Der er på baggrund af skema A afgivet garantierklæring på 16,209 mio. kr. Garantiforpligtigelsen opgøres endeligt efter godkendelsen af anlægsregnskabet og vil dermed blive forholdsmæssig reguleret. Anslået kommunal garantistillelse er 14,024 mio. kr. Garantistillelsen medfører ikke deponeringspligt.

 

Herning Kommune har anvisningsretten til alle almene ældreboliger og hæfter for huslejebetalingen ift. lov.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at anlægsregnskab og skema C for 21 almene ældreboliger i Lejerbos afdeling 825-0 godkendes med en endelig anlægssum på 26,076 mio. kr.,

 

at anlægsregnskab, stednr. 018097, og skema C for servicearealer, ejet af Herning Kommune, i tilknytning til Lejerbos 21 ældreboliger godkendes med en endelig anlægssum på 2,469 mio. kr.,  

 

at den årlige husleje på 912 kr. pr. m2, excl. forbrug, antenne m.v. godkendes,

 

at den kommunale garantistillelse for realkreditbelåningen, anslået 14,024 mio. kr. godkendes,

 

at indtægt fra støttesagsgebyr på 75.000 kr. afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1536-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægsregnskab for etablering af modtagekøkken på Kastaniegården, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leif Pedersen, Jan Märcher, Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Anlægsregnskab for modtagekøkken på Kastaniegården, Aulum, forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2010 blev der afsat 1,425 mio. kr. til etablering af et modtagekøkken på Kastaniegården.
 
Efterfølgende viste en gennemgang af byggeprojektet, at beløbet ikke kunne finansiere en total etablering af et modtagekøkken.
 
På baggrund af drøftelse i forligskredsen, godkendte Byrådet på møde den 13. december 2011, pkt. 325, at anlægsbevillingen til projektet blev forhøjet fra 1,425 mio. kr. til 2 mio. kr.
 
Forhøjelsen på 0,575 mio. kr. blev finansieret af driftsrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Område Nord, idet det samtidig blev besluttet, at et eventuelt ikke-forbrugt rådighedsbeløb ved projektets afslutning, skulle tilbageføres til driftsbudgettet for Område Nord.

 

Projektet er gennemført som planlagt. Idet de faktiske udgifter overskrider rådighedsbeløbet, er en tilbageførsel af driftsmidler til Område Nord ikke aktuel.Økonomi

Regnskabet for etableringen af modtagekøkken:

 

 [image]

 

Anlægsregnskabet udviser en merudgift på 132.351 kr., der skyldes en ekstraregning på tilslutningsafgift og udgifter på grund af højtstående grundvand i kælderen.


Merudgiften finansieres af Madservice Herning i 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at anlægsregnskabet for etablering af modtagekøkken på Kastaniegården, sted nr. 18077, godkendes,

 

at merudgiften på 132.351 kr. finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Madservice Herning, i 2013.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Indtægtsbevilling til tilskud til forstærket indsats for børn og unge med kronisk somatisk sygdom

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har sendt en ansøgning om midler fra statspuljen til udvikling af en forstærket indsats for børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Ansøgning er imødekommet med 2,985 mio. kr for perioden 2013 -2016.

 

Ansøgningen er udarbejdet i et tværgående samarbejde mellem kommune, sygehusets børneafdeling og lægepraksis. Formålet med indsatsen er, at børn og unge uanset familiens øvrige ressurser oplever relevant støtte og vejledning.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2012-15 afsat i alt 12 mio. kr. til satspuljen om lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Heraf udmøntes 10.450.000 kr. i perioden 2013-2016.

 

Tre kommuner, heriblandt Herning Kommune, har fået bevilget midler fra satspuljen til gennemførelsen af et projekt med fokus på indsatsen over for børn og unge med kronisk somatisk sygdom.

 

Kommunen har indgået et samarbejde med regionen og praksislægeregi om gennemførelsen af projektet.  

 

Undersøgelsen ”Sociale forholds betydning for håndteringen af børn med kronisk sygdom” viser, at der er behov for at understøtte familier i en udsat position, når det gælder tidlig opsporing i behandling og opfølgning af et barn med kronisk somatisk sygdom.


Formålet med den forstærkede indsats er overordnet at bidrage til at sikre, at alle børn og unge med kronisk somatisk sygdom, uafhængigt af familiens socio-økonomiske forhold, opspores tidligt og tilbydes bedst mulig behandling og opfølgning som samtidig understøtter barnets og familiens trivsel. Herning Kommune vil derfor udvikle og afprøve metoder til:

 1. At fremme tidlig opsporing af kronisk somatisk sygdom blandt børn og unge

 2. Tidlig afklaring af barnets og familiens behov for støtte af både medicinsk og psykosocial karakter

 3. At optimere sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og opfølgningsindsats, der omfatter sundheds- og socialområdet og i det omfang der er muligt også skoler og daginstitutioner

 4. At sikre, at forældre og barn kontinuerligt modtager støtte, der øger deres kompetencer til at mestre forløbet.

 

Den primære målgruppe for indsatsen er børn og unge i alderen 0-15 år med en kronisk somatisk sygdom og deres forældre – herunder især børn og unge, som på grund af familiens generelle psykosociale- og/eller økonomiske situation, kan være i risiko for uhensigtsmæssig håndtering af den kroniske sygdom.

 

Herning Kommunes ansøgning går på et samarbejde mellem kommunen, børneafdelingen på Hospitalsenheden Vest og almen praksis. Samarbejdet skal fokusere på at forstærke indsatsen på området gennem etablering af en koordinerende funktion i kommunen, kompetenceudvikling af personale og udvikling af konkrete kommunale tilbud. Desuden indeholder projektet delmål om en forbedret IT kommunikation indenfor og mellem sektorerne samt dokumentation og monitorering af indsatsen.

 Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på SO18 på 219.400 kr. i 2013, 982.450 kr. i 2014, 872.100 kr. i 2015 og 910.050 kr. i 2016.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Indtægtsbevilling til projekt for smertebehandling på plejehjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin afrapportering fra 2012 anbefalinger til, hvordan man kan øge livskvaliteten og selvbestemmelsen for beboere i plejebolig og plejehjem.

 

Socialstyrelsen har udvalgt Herning Kommune sammen med Gladsaxe Kommune og OK-fonden til deltagelse i et initiativ omkring den palliative pleje. Projektperioden løber til og med 2015. Fra Herning Kommune deltager plejecentrene Vesterled og Søglimt og modtager fra staten ialt 0,750 mio kr. i tilskud over 2 år.
 

 

Sagsfremstilling

På nationalt plan er der som opfølgning på kommissionens arbejde afsat midler til et projektprogram til fem forskellige initiativer, som vurderes at være særligt vigtige:

 • medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet

 • mellemledernes ledelseskompetencer

 • rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejehjem

 • den palliative pleje

 • kontinensplejen

 

I forhold til den palliative pleje har Ældrekommissionen beskrevet dette fokusområde således "...plejehjemmet skal sikre, at beboerne får den mest værdige afslutning på livet, hvor beboeren oplever, at der bliver taget hensyn til vedkommendes ønsker, og at man får lov til at dø i så trygge, rolige og tillidsfulde omgivelser som muligt".

 

Dette sammenholdes med en kortlægning, som Palliativt Videnscenter har udarbejdet i 2011 omkring den palliative indsats på plejehjem. Resultater herfra er blandt andet, at

 • kun halvdelen af plejeenhederne har en nøgle- eller ressourceperson i palliation

 • kun 20% af plejeenhederne evaluerer de palliative forløb

 • og at størstedelen af alle plejeenheder ikke har medarbejdere med efteruddannelse i palliation

 

Dette udmøntes i et initiativ omkring styrkelse af den palliative pleje og målgruppen er således både beboere/pårørende og medarbejdere i plejehjem. Fra Herning Kommune deltager plejecentrene Vesterled og Søglimt.

 

I initiativet er der følgende faser:

 • beskrivelse af den gode palliative forløb

 • afdækning af udviklingsbehov på plejehjem og udvikling af kompetenceudviklingsforløb

 • afprøvning af kompetenceudviklingsforløbene

 • evaluering

 • udbredelse af kompetenceudviklingsforløbene til landets kommuner og uddannelsesinstitutioner

 

Projektperioden løber til og med 2015.Økonomi

Socialstyrelsen har afsat 750.000 kr. til hver kommune i projektet. Disse midler skal dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med deltagelse i projektet. Eksempelvis timer til mødedeltagelse, transportudgifter og frikøb af medarbejdere til deltagelse i kompetenceudviklingsforløb. Det vil i den forbindelse være muligt at ansøge om og få voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse) for medarbejdere.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevillling på 600.000 kr. for 2014 og på 150.000 kr. for 2015 på serviceområde 18.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Frigivelse af anlægsbevilling til stålbassiner til nyt 50 m bassin ved Herning Svømmehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Anna Margrethe Buhl

Sagsresume

I forbindelse med opførelse af tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende nyt 50 m bassin og undervisningsbassin, søges om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til køb af stålbassiner, som anvendes til EM i Svømning i Boxen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med EM kortbanesvømning opstilles der to midlertidige bassiner i Boxen.
Efter anbefaling fra det internationale svømmeforbund kan disse bassiner overføres til byggeriet af det ny 50 meter bassin ved Herning Svømmehal.
 
Løsningen giver en lille besparelse på eventen og et langt bedre bassin i den kommende 50 meter svømmehal, og med lavere vedligeholdelsesomkostninger.
 
Da der er tale om et 50 meter bassin i den nye svømmehal, og der er tale om 25 meter bassiner til EM svømning, skal der laves et tilkøb til EM bassinerne, der skal bestilles og produceres sammen med EM bassinerne. Denne bestilling skal foretages senest i uge 47 (18.-24. november 2013).
 
Bestillingen har ikke kunne foretages før, da der skulle profilax-annonceres i EU-tidende, for at sikre at udbudsreglerne overholdes. Fristen på denne udløb den 6. november uden indsigelse.
 
For at kunne afgive bestilling i uge 47 er der brug for en frigivelse af kr. 4.355.000 til projektet i 2013.Sagen har været i høring hos Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. mail sendt den 15. november. Udvalget havde ingen indsigelser. På denne baggrund er bestillingen afgivet i uge 47.  

Økonomi

Til køb af stålbassiner anmodes der om en anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på i alt 4.355.000 kr. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til projektet på i alt 64.408.000 kr. i 2014 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der til køb af stålbassiner meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4.355.000 kr. i 2013 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, på stednr. 031095: Etablering af nyt 50-meter bassin,

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på i alt 64.408.000 kr. i 2014 på samme stednr.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Byggeprogram nyt 50 m. bassin

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Claus Pedersen, Kirsten Andersen, Morten Koppelhus

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger byggeprogram for nyt 50 m bassin til udvalgets godkendelse.  

Byggeprogrammet er udarbejdet af Kommunale Ejendomme i tæt samarbejde med Kultur og Fritid og Herning Svømmehal. Desuden har de lokale vandsports-foreninger været inddraget.

Sagsfremstilling

På baggrund af indgået budgetforlig for 2013-16 blev det besluttet at afsætte 65 mio. kr. til etablering af nyt 50 m bassin med tilstødende undervisningsbassiner og klubhus/ foreningsfaciliteter under forudsætning af, at vandsports-foreningerne selv indsamler 2 mio. kr.
 
Eftersom eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke lever op til vandkvalitet jf. bekendtgørelse om svømmehalsanlæg gældende fra 2017 er det efterfølgende besluttet, at renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg ligeledes skal udføres indenfor afsat bevilling/ budgetramme til 50 m bassin.


Anlæggelsen af det nye 50 meter- bassin, undervisningsbassiner mm skal ske i umiddelbar tilknytning til den eksisterende Herning Svømmehal, så brugerne uhindret kan bevæge sig fra det ene bassin til det andet og udnytte/ benytte eksisterende bade- og omklædningsfaciliteter.

 

Som forbindelsesled mellem nyt og gammelt etableres en mellembygning, der forbinder eksisterende og nye bassinområder. Desuden etableres et selvstændigt indgangsområde til nye administrationslokaler/ klublokaler samt publikumsfaciliteter i forbindelse med det nye 50 meter bassin.


Det tilstræbes i videst muligt omfang at styrke den rumlige helhed og sammenhæng.

 

50 m bassinet udføres som et 25 x 50 m konkurrence bassin med en vanddybde på 2 m, som opfylder FINA’s (det internationale svømmeforbunds) krav til konkurrencebassiner.

 

I forbindelse med bassinet etableres 200 faste tilskuerpladser og mulighed for opstilling af 400 mobile tilskuerpladser.  


Undervisningsbassinerne udføres i 10 x 12 m og med en vanddybde på henholdsvis 90 og 120 cm. Såfremt der kun er økonomi til at etablere et undervisningsbassin udføres dette i 10 x 12 m med skrånende bund fra 90 til 120 cm.


Foreningsfaciliteterne består af multifunktionelle klubhusfaciliteter med tilhørende klubkontor med plads til min. 3 arbejdspladser, opholdsrum med the-køkken, mødelokaler og stævne-sekretariat.
 
Foreningsfaciliteterne skal danne fælles ramme om de mange vandsportsforeningerne i Herning (pt. Herning Svømmeklub, Herning Vandpoloklub, Dykkerklubben Perlen, Herning Kajakklub og Triathlon Herning) 


Alle bassiner udføres som stålbassiner ved at tilkøbe nødvendige elementer, så bassinerne fra det aktuelle EM i kortbanesvømning i Jyske Bank Boxen kan genbruges. Elementerne til stålbassinerne består af rustfrit stål med en påsmeltet PVC-belægning. Som bund anvendes en PVC-folieløsning på beton. Fordelene ved anvendelse af stålbassinerne er bl.a. genanvendelse af bassinerne fra EM-arrangementet samt en forventet lavere driftsøkonomi med stålbassiner end med betonbassiner i hele bassinets levetid. Dette bl.a. fordi der ikke kommer problemer med fliser og beton i bassinet.


Jf. gældende regler udløser byggeriet krav om etablering af en p-plads for hver nyopførte 50 m2. Der er ikke afsat midler til etablering af ekstra p-pladser ved Herning Svømmehal i forbindelse med etablering af nye bassiner og foreningsfaciliteter, da det forventes, at parkeringsbehovet for det nye 50 m bassin modsvarer de etablerede p-pladser for det eksisterende friluftsbassin.

 

Såfremt der ikke kan opnås dispensation om kravet til etablering af ekstra p-pladser, kan etablering af bassinområde for 50 m bassin udløse krav om etablering af 47 p-pladser, etablering foreningsfaciliteter, depoter, forbindelsesgang 15 p-pladser, og etablering af bassinområde med 2 undervisningsbassiner 14 p-pladser, i alt 76 p-pladser.

Byggeprogrammet er kvalitetssikret af ekstern rådgiver.
 
Den totale anlægssum er på 67 mio. kr. inkl. 2 mio. kr. i forventede indsamlede midler fra vandsportsforeningerne.
 
Projektet foreslås gennemført som totalentreprise i projektkonkurrence med en annonceret max-pris. Der ønskes et nøglefærdigt byggeri.
 
Budgetrammen for totalentreprisen er 54 mio. kr., og er derfor omfattet af EU’s ydelsesdirektiv og skal i EU udbud. Tærskelværdien for EU-udbud er pt. 37.245.500 kr.

 
Inden udbuddet vil der blive foretaget en prækvalifikation mhp. at udvælge de firmaer som vil afgive bud på opgaven. Udvælgelseskriterierne vil bl.a. være

 

 • Dokumentation for firmaets kapacitet til at løse opgaven

 • Erfaring med store svømmehalsbyggerier

 • Økonomisk robusthed

 • Referencer

 • Underrådgivere

 

Jf. budgetteksten for 2014 er besluttet at gøre en indsats for at skaffe praktikpladser. Direktionen arbejder pt. på et forslag til beløbsgrænser og øvrige betingelser. Når disse er klar, vil de blive indarbejdet i kontraktvilkårene, som bliver offentliggjort i forbindelse med prækvalifikationen, og dermed vil være kendt af alle de bydende. 

Ud over budgetramme til entreprisekonkurrencen afsættes en ramme på 13 mio. kr. til indkøb af stålbassiner, uforudsete udgifter, løst inventar og tilkøbsydelser samt til ekstern rådgivning i udførelsesfasen. Desuden får Herning Dykkerklub 200.000 kr. som tilskud til etablering af garage til bådtrailere, gummibåde mm. Herning Dykkerklub skal selv fremskaffe resterende midler og selv bygge garagen, som placeres ved Herning Svømmehal.

Det samlede 50 m. byggeri forventes klar til brug medio 2015.

 


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at byggeprogrammet godkendes,

 

at byggeriet gennemføres som lavenergibyggeri klasse 2015,

 

at Kommunale Ejendomme får redaktionel tilladelse til at indarbejde specifikationer og krav for stålbassinerne i byggeprogrammet, så de bydende entreprenører kan se bygherreleverancer og grænsefladerne mellem stålbassiner og tilbud fra de bydende,  

 

at der anlægges en totaløkonomisk vurdering i forhold til bl.a. materialevalg, energiforanstaltninger, driftsomkostninger og holdbarhed,

 

at fordelingen af procenterne for bedømmelse kriterierne ændres til A: 30%, B: 10%, C:35% og D: 25%.

 

 


 
Birgit Jonassen ønsker, at fordeling i bedømmelseskriterier er som følger: A: 30%, B: 12,5 %, C: 32,5% og D: 25%

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Knud Erik Kirkegaard ønsker, at fordelingen i bedømmelseskriterier er som følger:

A: 30%, B: 12,5 %, C: 32,5% og D: 25%.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Forsøgskryds Sjællandsgade og H. C. Ørstedsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det signalregulerede kryds Sjællandsgade/H.C. Ørstedsvej er som en del af Trafiksikkerhedsbyen 2011 udpeget til supercykelkryds på forsøgsbasis. Forsøgskrydsets hovedformål er at undersøge om krydsets udformning kan medvirke til en reduktion i antallet af højresvingsulykker i Danmark.

 

Forsøgskrydset var oprindelig planlagt afsluttet i efteråret 2013, men politiet har anmodet om at forsøget forlænges til 31. juni 2014, hvorefter politiet vil tage endelig stilling til om krydset kan godkendes.

 

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhversudvalget tager stilling til om forsøgsperioden skal forlænges.

Sagsfremstilling

Det signalregulerede kryds Sjællandsgade/H.C. Ørstedsvej er som en del af Trafiksikkerhedsbyen 2011 udpeget til supercykelkryds på forsøgsbasis.

 

Trafikstyrelsen medfinansierer forsøget med puljemidler, og forventer at resultaterne fra forsøget i Herning vil kunne anvendes til vurdering af supercykelkrydsets funktion og mulighed for medvirken til reduktion af højresvingsulykker andre steder i landet. Transportministeren har besigtiget krydset under sit besøg i sommers.

 

Forsøget blev evalueret her i efteråret 2013, og resultaterne er overvejende positive. Rapporten er under udarbejdelse.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har oprindeligt godkendt forsøget, og har nu fremsat ønske om, at den nuværende forsøgsperiode forlænges til 30. juni 2014 med efterfølgende evaluering af trafikanternes adfærd før en eventuel godkendelse af krydsudformningen vil kunne blive givet.

 

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhversudvalget tager stilling til om forsøgsperioden skal forlænges.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at Økonomi og Erhversudvalget tager stilling til om forsøgsperioden skal forlænges.

Beslutning

Sagen er behandlet som en tillægsdagsorden omdelt på mødet.

 

Forsøgsperioden skal ikke forlænges.

 

Finn Stengel Petersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han finder, at sagen bør behandles i Teknik- og Miljøudvalget.  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 17.11.16-Ø50-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ansøgning om midlertidig afdragsfritagelse

 

Sagsnr.: 82.16.02-Ø50-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Erhvervsakademi Midtvest anmoder om rykningstilsagn i forbindelse med ombygning

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-103-05 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Godkendelse af fremlejekontrakter for Herning Lufthavn

 

Sagsnr.: 13.06.03-Ø54-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Udlejning af Åvænget 9 og 11

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-11-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Udbud af areal i Lind

 

Sagsnr.: 13.06.02-67-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af areal i Hodsager

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-52-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af areal i Hammerum

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-81-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Salg af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-5-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Salg af Herning Park Camping

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-6-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse af fast ejendom til Produktionsskolerne i Herning

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-8-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anlæg af regnvandsbassiner i Aulum

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-41-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at anlægge ledninger i kommunale arealer i Haderup

 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Vildbjerg Tekniske Værker

 

Sagsnr.: 05.00.00-G00-9-12 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Taksationskommissionens afgørelse om erstatning for opklassificering af privat vej til offentlig vej

 

Sagsnr.: 13.06.01-P12-14-10 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overtaksationskommissionens kendelser vedr. i 3 sager

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Overtaksationskommissionens afgørelse angående Vesterholmsvejs forlængelse

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-431-06 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Selskabsforhold: Kapitaludvidelse

 

Sagsnr.: 18.20.02-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-7-13 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event