Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets almindelige orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Budget 2020-2023 1. behandling af budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2020 og overslagsår 2021-2023 for Herning Kommune fremsendes til 1. behandling. 

 

Budgetforslaget til 1. behandling indeholder en række forbehold som følge af den endnu ikke indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen. Forbeholdene er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Den samlede økonomi for 2020-2023 vil blive præsenteret for Byrådet den 17. september 2019 jfr. den ændrede budgetprocedure.  

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for budget 2020 og den senere ændring af budgetproceduren, som er godkendt i Byrådet den 27. august 2019, fremsendes budgetforslaget for 2020 og overslagsår 2021-2023 til 1. behandling.

 

Som følge af den endnu ikke indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2020 indeholder budgetforslaget en række foreløbige tal, som først kan opdateres, når økonomiaftalen foreligger - forventeligt i løbet af den første uge i september. Det betyder, at der knytter sig betydelige forbehold til det økonomiske resultat i nedenstående opstilling.

 

Den samlede kommuneøkonomi for 2020-2023 for Herning Kommune bliver præsenteret for Byrådet forud for Byrådsmødet den 17. september 2019 jfr. den ændrede budgetprocedure.

 

Tilpasninger af indtægtssiden m.v. som følge af økonomiaftalen vil ske mellem 1. og 2. behandling af budgettet.  

Økonomi

Budgetforslaget, som det foreligger til 1. behandling, udmønter sig således i hovedtal:

 

 

Der knytter sig følgende bemærkninger til de enkelte poster i tabellen:

 

 • Indtægter: Hele indtægtssiden er foreløbig og udgør overslagsår 1, 2 og 3 i det vedtagne budget 2019, korrigeret for bevillingsmæssige ændringer siden budgetvedtagelsen. Det nye overslagsår 2023 er identisk med 2022, dog korrigeret for en stigning i indkomstskatter i samme størrelsesorden som foregående år.
 • Driftsudgifter: De fagudvalgsbehandlede budgetforslag for 2020-2023 på baggrund af de udmeldte rammer, korrigeret for bevillingsmæssige ændringer på efterfølgende byrådsmøder i juni og august 2019. Foreløbigt pl-skøn er med afsæt i KL´s pl-skøn fra april 2019. Opdatering vil ske til det netop modtagne september-skøn, når eventuelle driftsmæssige konsekvenser af økonomiaftalen foreligger og er indregnet. Der er foretaget fuld pris- og lønfremskrivning bortset fra varer og tjenesteydelser, som ikke vedrører kontrakter.
 • Renter: Foreløbigt tal som opdateres, når den samlede opgørelse af likviditetsbeholdningen i henholdsvis 2020 og overslagsår er beregnet.
 • Anlægsudgifter/jordforsyning: Anlægsdelen svarer til direktionens forslag som blev forelagt på 2. budgetkonference den 26. og 27. august 2019. Foreløbigt pl-skøn med afsæt i KL´s pl-skøn fra april 2019. Opdateres ligeledes senere i processen.
 • Likviditetspåvirkninger: Tallene i tabellen er tilpasset de forhold, der kendes p.t. med forbehold for ændringer som følge af økonomiaftalen.
 • Forsyningsvirksomheder: Tilpasset faktiske forhold.

 

Herudover er følgende forudsætninger indarbejdet i budgetforslaget:

 • Skatteprocent på 24,9 (uændret)
 • Grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)
 • Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

 

Som det fremgår af opstillingen kan der teknisk beregnes en likviditetsændring (kassetræk) af den skattefinansierede del i 2020 på ca. 49 mio. kr. Til sammenligning var dette tal ca. 37 mio. kr. i  budgettet for 2020 (overslagsår 1) i budget 2019. Flere ændringer gør sig gældende. En markant af disse er budgetlægningen af overførte midler fra 2018, som udgør små 20 mio. kr. (engangsbevilling)

 

Det er i forbindelse med ændring af budgetproceduren for budget 2020-2023 (BYR den 27. august 2019) besluttet, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 30. september 2019, kl. 12.00.

 

Budgetforslag 2020 og overslagsår 2021-2023 udarbejdes i elektronisk form og vedhæftes til Byrådets behandling af budgetforslaget den 17. september 2019.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslaget til budget 2020 og overslagsår 2021-2023 godkendes og overgår til 2. behandling,

 

at tilpasninger af indtægtssiden m.v. som følge af økonomiaftalen vil ske mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.32.00-K01-5-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Udvidet forvaltningsrevision - refusioner og moms

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af udvidet forvaltningsrevision på alle serviceområder vedrørende moms, statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration, statsrefusion på dyre enkeltsager, mellemkommunal refusion med bistand fra eksternt konsulentfirma.

Sagsfremstilling

Kommunens "refusionshåndtering" revideres stikprøvevist løbende i forbindelse med basisrevisionen. Denne giver ikke anledning til at tro, at der er noget at komme efter. Det er imidlertid erfaringen, at selv kommuner med styr på sagerne ikke altid hjemtager den korrekte moms og refusion, hvilket blandt andet skyldes, at området er kompliceret og undergår hyppige regelskift. Det giver derfor mening at gennemgå området lidt mere indgående og systematisk.

 

Med henblik på at vurdere administrationens nuværende arbejdsprocesser vedrørende håndtering af moms, statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration, statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion både indenfor og på tværs af fagområderne ønskes således iværksat en udvidet forvaltningsrevision med bistand fra eksternt konsulentfirma.

 

Analyserne foretages på de nævnte refusionsområder tilbage til regnskabsår 2016 - momsanalysen dog tilbage til regnskabsår 2014, og vil blive suppleret med anbefalinger til læring og kompetenceudvikling i forhold til fremadrettet håndtering af opgaverne.

 

Herudover vil analyserne afdække eventuelle mangler i relation til hjemtagelse af berettigede indtægter i analyseperioden, der efterfølgende vil kunne korrigeres/berigtiges.

 

Analyserne forventes gennemført ud fra princippet "no cure - no pay", således at Herning Kommune alene skal betale for analyserne, såfremt indsatsen medfører realiserbare refusioner bagudrettet.

De forskellige analyser forventes igangsat i løbet af det sene efterår 2019/vinteren 2020 med en projektperiode på maksimalt 6-8 måneder.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med den udvidede forvaltningsrevision kan først foretages, når analyserne er gennemført og den økonomiske konsekvens foreligger.

 

I relation til eventuelle merindtægter som følge af korrektioner/berigtigelser vedrørende tidligere regnskabsår foreslås det gennemgående grundprincip, at disse tilfalder det serviceområde, de vedrører - dog fratrukket honorar for udarbejdelse af analyserne. Hermed vil nettoindtægterne indgå som en del af den almindelige rammestyring og samtidig være omfattet af de gældende økonomistyringsprincipper for det pågældende serviceområde.  

 

Korrektioner vedrørende statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration, statsrefusion på særligt dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion skal i henhold til konteringsreglerne bogføres på driftsbudgettet. Forventeligt vil refusionerne primært berøre Børne- og Familieudvalgets, Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

For så vidt angår momskorrektioner vedrørende tidligere år skal disse i henhold til konteringsreglerne foretages direkte på de finansielle konti (Serviceområde 29 Tilskud og Udligning) og vil derfor ikke påvirke driftsbudgettet. Af samme årsag vil afregning af dels merindtægter og dels udgift for udarbejdelse af momsanalysen ske via de likvide aktiver.

 

De bevillingsmæssige ændringer vil blive medtaget i førstkommende budgetopfølgning efter færdiggørelse af analyserne. På samme tidspunkt vil ske endelig stillingtagen til principperne for håndtering af merindtægter.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der foretages udvidet forvaltningsrevision vedrørende moms, statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration, statsrefusion på dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion med bistand fra eksternt konsulentfirma ud fra et "no cure - no pay"-princip,

 

at eventuelle merindtægter som følge af analyserne tilfalder driftsbudgettet på de serviceområder, de vedrører - dog fratrukket honorar for analyserne,

 

at eventuelle merindtægter som følge af korrektioner vedrørende moms tilfalder de likvide aktiver. Udgiften til momsanalysen finansieres tilsvarende af de likvide aktiver,

 

at de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen, herunder endelig stillingtagen til håndtering af merindtægter, foretages ved førstkommende budgetopfølgning efter at analyserne er gennemført.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-19 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Aulum Fjernvarme A.M.B.A. anmoder om kommunal garanti for lån

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Fjernvarme A.M.B.A har anmodet Herning Kommune om kommunegaranti for lån på i alt 25,5 mio. kr. til etablering af varmepumpeanlæg.

Sagsfremstilling

Aulum Fjernvarme søger om godkendelse til optagelse af nyt lån på 25.500.000 kr. hos KommuneKredit og anmoder om kommunal garantistillelse hertil.

 

Aulum Fjernvarme har fået et låneforslag på et 10-årigt fastforrentet lån på 0% i rente.

 

I henhold til Lånebekendtgørelsens §3 stk. 1 nr. 8 kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til Lånebekendtgørelsens §2 stk. 1 nr. 3. Meddelelse af garantien belaster ikke kommunens låneramme og medfører ikke deponering.

 

Fjernvarmeproduktionen i Aulum Fjernvarmes forsyningsområde er primært baseret på naturgas som brændsel i en naturgasmotor og en naturgaskedel. Herudover produceres der varme ved hjælp af el til en elkedel, og der er i 2015 etableret et solvarmeanlæg på 16.000 m2.

 

Da prisen på naturgas og andre fossile brændsler forventes at stige i fremtiden, samt et ønske i bestyrelsen i Aulum Fjernvarme om at minimere brugen af fossilt brændsel og hermed mindske miljøforurenende emission, har Aulum Fjernvarme undersøgt mulighederne for at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg primært til at erstatte varmeproduktionen på naturgasmotor og naturgaskedel.

 

Aulum Fjernvarmes årlige varmebehov er for et normalt år 35.609 MWh. Et eldrevet varmepumpeanlæg med en kapacitet på 4 MW varme vil kunne producere ca. 59% af det årlige varmebehov. Sammen med solvarmeanlægget, der dækker 22% af varmebehovet, vil ca. 81% af varmen produceret af Aulum Fjernvarme i fremtiden være produceret uden brug af naturgas.

 

 Økonomisk vil der ifølge beregninger på projektforslaget være en årlig besparelse på 3,1 mio. kr. ved etablering af varmepumpeanlægget.

 

Herning Kommune garanterer på nuværende tidspunkt for tre lån optaget af Aulum Fjernvarme med en samlet restgæld på 32,973 mio. kr.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune giver tilsagn om kommunal garanti for et lån til Aulum Fjernvarme til finansiering af varmepumpeanlæg på 25,5 mio. kr.
at garantierne er betinget af, at de relevante myndighedsgodkendelser er opnået
at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% af lånets hovedstol, samt 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbene indtægtsføres på Serviceområde 21, renteindtægter.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 88.12.00-Ø54-1-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Udbud af personbefordring 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marc Masana

Sagsresume

Der skal foretages et nyt udbud på kørselsområdet pr. 1.8.2020. Kørselsudbuddet omfatter personbefordring til bl.a. skoler, daginstitutioner og aktivitetscentre. Området har sidst været i udbud i august 2016.

 

Udbuddet er udarbejdet med udgangspunkt i udbudsmaterialet fra 2016. Der er på baggrund af erfaringer opsamlet i perioden sket enkelte justeringer. Herudover er udbudsformen tilpasset i forhold til ændringer i taxaloven.

 

Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på godkendelse af udbudsformen.

Sagsfremstilling

Der skal foretages et nyt udbud på kørselsområdet pr. 1.8.2020. Kørselsudbuddet omfatter befordring til bl.a. skoler, daginstitutioner og aktivitetscentre. Området har sidst været i udbud i august 2016.

 

Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i det tidligere fra 2016, hvor tre leverandører deles om opgaven. Siden seneste udbud er der dog sket en ændring i taxaloven, som giver alle vognmænd mulighed for at køre taxa i hele Danmark. Det betyder, at den geografiske binding på tilladelser er blevet ophævet.

 

Det bemærkes, at udbudsformen er justeret, sådan at udbuddet i lighed med sidste gang opdeles i seks områder, hvor man kan byde på alle områder, men nu kan man maksimalt vinde fire. Det vurderes, at sårbarheden reduceres ved minimum at have to leverandører på opgaven.

 

Udbuddet i seks områder skal desuden sikre, at andelen af taxaselskaber, der har mulighed for at byde, forøges. Givet man udbyder i færre områder, vil det stille større krav til taxaselskabernes kapacitet til at kunne dække området.

 

Der kan maksimalt vindes fire områder i udbuddet, da det vurderes vigtigt både at gøre det attraktivt for leverandørerne og sikre, at vi får nok leverandører til at kunne dække områderne. Områderne dækker over følgende geografiske placeringer og dertilhørende landområder:

 

- Område A: Vinding, Sørvad, Ørnhøj, Vildbjerg, Timring, Abildå, Nøvling, Skibbild, Haunstrup

- Område B: Kørsel fra Tjørringshus til Åmoseskolen

- Område C: Haderup. Feldborg, Simmelkjær, Ilskov, Sunds

- Område D: Kollund, Høgild, Kølkær, Fasterholt, Arnborg

- Område E: Studsgård, Kibæk, Assing, Skarrild, Sønder Felding, Karstoft, Sandet, Stakroge

- Område F: Hodsager, Aulum, Ørre, Sinding

 

Befordringer fra Gjellerup, Hammerum, Herning, Lind, Snejbjerg og Tjørring (benævnt "Herning by" i udbudsmaterialet) vil fordeles på ovenstående områder, sådan at det bliver mest fordelagtigt for Herning Kommune.

 

Der er endvidere foretaget nogle rettelser i forhold til det tidligere udbudsmateriale primært i form af præciseringer. Eksempelvis er det blevet tydeligjort i kontrakten, at Kørselskontoret kan rekvirere chaufførernes uddannelsesbevis for "Befordring af bevægelseshæmmede". Af den nuværende kontrakt fremgår, at chaufførerne skal have beviset men ikke, at vi kan rekvirere dette.

 

Det nuværende serviceniveau videreføres i det kommende udbud og baserer sig på branchestandarden for kommunal kørsel.

 

Udbudsmaterialet med udbudsbetingelser, kørselsområdet og kontrakten vil kunne findes på udbudsportalen fra september måned.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender udbudsformen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at vuderingskriterierne i udbuddet skal være som følger: Økonomi 45%, Service 30%, Leveringssikkerhed 15%, Bæredygtighed 10%. Økonomi- og Erhvervsudvalget lægger vægt på, at der inden for parametret bæredygtighed lægges vægt på, at vognene skal leve op til energi- og miljøkrav for biler til erhvervsmæssig personbefordring, herunder fokus på udledning.

 

Louise Raunkjær deltog i sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.01.10-A00-1-19 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Grundlovsceremoni

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Reglerne for at erhverve dansk statsborgerskab er ændret, således at tildelingen af dansk statsborgerskab betinges af deltagelsen ved en kommunal grundlovsceremoni.

 

Ved ceremonien skal borgere, som søger dansk statsborgerskab, skrive under på, at de vil overholde dansk lovgivning, samt at de vil respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Herefter skal ansøgerne give håndtryk til en repræsentant for kommunalbestyrelsen.

 

Kommunerne skal selv tilrettelægge ceremonierne indenfor rammerne af lovgivningen.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 indgik daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en ny indfødsretsaftale. Det indgik blandt andet i denne aftale, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni. Aftalen blev udmøntet ved lov nr. 1735 af 27. december 2018. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019, dog således at kommunernes forpligtelser til at afholde ceremonier først træder i kraft 2. halvår 2019.

 

Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Kommunen skal offentligt anvise borgere muligheden for at deltage i grundlovsceremoni. Denne anvisning kan bl.a. ske ved at annoncere på kommunens hjemmeside, i dagblade mv. Kommunen kan, hvis det ønskes, fastsætte en tilmeldingsfrist for deltagelsen, og herudover kan der indbyrdes mellem kommunerne aftales, at henvise til deltagelse ved nabokommunen eller at forestå en afholdese i fællesskab.

 

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier angiver nogle rammer indenfor hvilke den enkelte kommune kan tilrettelægge ceremonierne. Det fremgår af denne, at der i 2019 alene skal anvises ceremoni i anden halvdel af året.

 

Kommunen skal to uger forud for afholdelsen af ceremonien sende en deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette sker med henblik på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan påse, om ansøgeren opfylder det vandelskrav, der er fastsat i lov om indfødsrets meddelelse. Hvis der ingen tilmeldte er, vil kommunen ikke være forpligtet til at gennemføre afholdelsen og kommunen har ikke pligt til at sikre, at ansøgere i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

 

Ceremonien skal foregå i rammer, der er egnet til at sikre højtidelige forhold for tildeling af indfødsret og til selve grundlovsceremonien skal en repræsentant for kommunalbestyrelsen byde ansøgere velkommen og sikre sig identiteten på de pågældende ved forevisning af gyldig fotolegitimation. Ansøgerne skal herefter, under overværelse af repræsentanten, underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, hvorefter ansøgeren skal give hånd til repræsentanten for kommunalbestyrelsen. Ansøgeren skal som udgangspunkt selv medbringe erklæringen. Repræsentanten skal herefter angive på erklæringen, om ansøgeren under ceremonien har underskrevet erklæringen under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, og om ansøgeren efterfølgende har udvekslet et håndtryk med repræsentanten.

 

Det står kommunen frit for, om repræsentanten for kommunalbestyrelsen er politiker eller embedsmand.

 

Efter afholdelsen af ceremonien skal kommunen sende de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Statsborgerretsbeviset tildeles først den pågældende når Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget dokumentation for deltagelse i ceremonien.

 

I 2018 er der i Herning Kommune tildelt dansk statsborgerskab til 17 personer over 18 år og i 2019 er der indtil nu tildelt 9 personer over 18 år dansk statsborgerskab.

 

Forslag til procedure i Herning

Herning Kommune annoncerer grundlovsceremonien på kommunens informationssider i den hustandsomdelte ugeavis. Her skal det fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren. Endvidere ønsker kommunen at sende information herom til de pågældende personer. Tilmeldingen skal ske senest 3 uger før ceremonien, således at deltagerliste kan sendes til Integrationsministeriet rettidigt.

 

Der lægges op til at holde ceremonien for lukkede døre. Den pågældende vil have mulighed for at tage op til 4 gæster med til grundlovsceremonien. Antal skal oplyses i forbindelse med tilmeldingen.

 

Grundlovsceremonien skal foregå i Byrådssalen, Torvet, 7400 Herning, der er egnet til at sikre højtidelige forhold og ligeledes egnet til ansøgere med funktionsnedsættelser.

 

Ceremonien indledes ved, at repræsentanten for kommunalbestyrelsen oplyser, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den tidligere nævnte erklæring under overværelse af repræsentanten og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at ansøgeren herefter får overrakt en gave efter samme princip som ved vielser (et dansk bordflag med Herning Kommunes logo - prisniveau 250 kr.).

 

Principielt bør det afklares, om afholdelsen af ceremonierne skal forestås af dertil udpegede byrådsmedlemmer eller om ceremonien gennemføres ved, at Kommunalbestyrelsen udpeger de bemyndigede giftefogeder til at repræsentere kommunalbestyrelsen. I den forbindelse om det er alle giftefogeder eller kun de administrative giftefogeder. Borgerservice i Herning Kommune forestår i øvrigt det administrative og praktiske i forbindelse med ceremonierne.

 

Økonomi

Udgifterne til afholdelse af grundlovsceremoni inklusiv gave afholdes indenfor eksisterende budgetramme på serviceområde 20 Administration.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune afholder to årlige grundlovsceremonier - et i andet kvartal og et i fjerde kvartal

 

at der alene afholdes én ceremoni i 2019

 

at der udpeges et byrådsmedlem og en suppleant til at forestå ceremonierne

 

alternativt

 

at Borgmesteren bemyndiger giftefogederne til at forestå ceremonierne

 

alternativt

 

at Borgmesteren bemyndiger de administrative giftefogeder til at forestå ceremonierne

 

at ceremonierne afholdes i byrådssalen, som vil udgøre en passende højtidelig ramme

 

at ansøger modtager en gave efter ceremonien

 

at ansøgere skal tilmelde sig ceremonien inden for fristen således, at deltagerlisten kan indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet rettidigt

 

at Borgerservice i Herning Kommune forestår det administrative og praktiske i forbindelse med ceremonierne. 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen med følgende ændringer:

- at Herning Kommune, som udgangspunkt holder to årlige grundlovsceremonier - et i andet kvartal og et i fjerde kvartal. Der kan holdes ekstra ceremonier, hvis der er mange ansøgere.

- at der udpeges et byrådsmedlem og to suppleanter til at forestå ceremonierne

Udvalget har udpeget Viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen til at forestå ceremonierne. Tommy Tønning og John Thomsen er udpeget som suppleanter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den tilføjelse,

- at ceremonien er lukket for offentligheden.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller med ændringerne og tilføjelsen sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-14-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om at placere og tinglyse ledninger i arealer ved Vardevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med arbejdet med Projekt Fremtidens MCH og den nye ankomst plads ved MCH, så har Herning Vand A/S anlagt nye regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand fra arealerne.

 

Herning Vand A/S ønsker at anlægge og sikre ledninger til regnvandsbassinnet ved deklaration, sådan at ejeren af arealet skal respektere ledningernes placering. Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne bedre end efter gæsteprincippet.

 

Forvaltningen anbefaler at ledningerne tillades sikret ved deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

Sagsfremstilling

Til håndtering af regnvand fra forpladsen/P-pladsen ved MCH har Herning Vand A/S anlagt regnvandsbassiner syd for Kaj Zartows Vej.

 

Regnvandsbassinet er anlagt til at forsinke regnvandet inden det ledes til Herning Vand A/S' regnvandssystem.

 

Denne sag angår alene ledningerne, da Herning Vand A/S i en tidligere sag (pkt. 237, 20. juni 2017), har fået Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilladelse til at anlægge bassinerne.

 

Herning Vand A/S ønsker at nedlægge og tinglyse ledninger på de nedefor beskrevne arealer.

 

De berørte arealer er:

matr.nr. 2p Baggeskær, Herning Jorder,

matr.nr. 2a Baggeskær, Herning Jorder,

matr.nr. 1a Baggeskær, Herning Jorder,

matr.nr. 1ah Baggeskær, Herning Jorder,

matr.nr. 7 Baggeskær, Herning Jorder,

matr.nr. 8 Baggeskær, Herning Jorder,

matr.nr. 1b Gammelbosig, Rind.

 

Regnvandsbassin og ledninger er placeret inden for lokalplan nr. Lokalplan nr. 14.E6.3 Erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning. Bassin og ledninger er placeret indenfor delområde Vb, lokalplanen bestemmer følgende om delområde Vb "Områderne må anvendes til parkeringsplads med tilhørende adgangsveje. Der kan etableres regnvandsbassiner og andre anlæg til håndtering af overfladevand inden for området.".

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningernes placering med en deklaration. Ledningerne skal løbe fra Kaj Zartows Vej og over til regnvandsbassinet. (se kortbilag).

 

Ledningernes placering er afstemt med Herning Kommune, så de ikke ødelægger muligheden for senere udnyttelse af arealerne.

 

Ledningerne samt tilhørende beskyttelsesbælter udgør 2.300 m2. Herning Vand A/S tilbyder 30 kr. pr. m2. for arealer beligende i byzone og 15 kr. pr. m2 for arealer i landzone i erstatning for den tinglyste deklaration. Den samlede erstatning udgør 54.855 kr.

 

Forvaltningen anbefaler at det fremsendte tilbud accepteres og ledningerne tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den tilbudte erstatning.

  

Økonomi

Indtægt: 54.855 kr.

 

Udgift: Ingen da ansøger betaler alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen.

 

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 55.000 kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019.

 

Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne ledninger tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 55.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019

 

at

indtægten tilskrives de likvide aktiver i 2019

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-15-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om at tinglyse ledninger i kommunale arealer i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Vand A/S har placeret ledninger i grønne kommunale arealer mellem Koustrupparken og Knudmoseparken.

 

Ledningerne er placeret i et stiforløb som ikke er et offentligt vejareal.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne ved deklaration, sådan at ejeren af arealet skal respektere ledningernes placering. Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne bedre end efter gæsteprincippet.

 

Forvaltningen anbefaler at ledningerne tillades sikret ved deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har for en del år siden lagt ledninger ned i et areal ejet af Herning Kommune mellem Koustrupparken og Knudmoseparken.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre deres ledning ved deklaration.

 

De relevante afdelinger i forvaltningen har undersøgt placeringen, og har ingen bemærkninger til den ønskede tinglysning, idet det forventes at arealet skal anvendes til det nuværende formål.

 

Forvaltningen anbefaler derfor at tinglysningen accepteres.

 

Det berørte areal er:

matr.nr. 14c Lind By, Rind, (Se kortbilag)

 

Ledningen er placeret i et areal beliggende indenfor lokalplan nr. 61.B7.4 Boligområdet Koustrupparken, Lind. Arealet er beliggende indenfor delområde B som udlægges til offentligt rekreativt område.

 

Ledningen samt tilhørende beskyttelsesbælter udgør 1.075 m2. Herning Vand A/S tilbyder 30 kr. pr. m2. i erstatning for den tinglyste deklaration. Den samlede erstatning udgør derfor 32.250 kr.

 

Forvaltningen anbefaler at det fremsendte tilbud accepteres og ledningen tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Økonomi

Indtægt: 32.250 kr.

 

Udgift: Ingen da ansøger betaler alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen.

 

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 32.000 kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019.

 

Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne ledninger tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 32.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019

 

at

indtægten tilskrives de likvide aktiver i 2019

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.01.00-G14-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Netselskabet N1 anmoder om at placere elkabler i kommunale arealer ved Brændgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Netselskabet N1 ønsker at placere elkabler på arealer ejet af Herning Kommune.

 

Den nærmere placering af kablerne er afstemt med de relevante afdelinger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til placeringen af kablerne samt tinglysning af deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

Sagsfremstilling

Netselskabet N1 ønsker at placere kabler i kommunale arealer ved Brændgårdvej i Herning.

 

Selskabet ønsker, at kablerne placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om, at en eventuel fremtidig køber skal respektere kablernes tilstedeværelse.

 

De berørte ejendomme er:

matr.nr. 2ff Brændgårde, Herning Jorde.

matr.nr. 3dx Brændgårde, Herning Jorde.

  

Netselskabet N1 ønsker at tinglyse kabler på i alt ca. 286 m.

 

Placeringen af kabler er afstemt med de relevante afdelinger i administrationen.

 

Netselskabet N1 tilbyder en samlet erstatning på 7.279 kr. for placeringen af kabler samt deklaration.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og at kablerne tillades deklareret.

Økonomi

Indtægt: 7.279 kr.

 

Udgift: ingen da de afholdes af ansøger.

 

Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne kabler tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 7.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001113 Salg af mindre arealer 2019,

 

at

indtægten tilskrives de likvide aktiver i 2019,

 

at

Netselskabet N1 afholder alle udgifter forbundet med aftalens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.00-P27-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Orientering om taksationskendelse vedrørende ejendom i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om taksationskommissionens kendelse i sag, hvor en borger begærede en ejendom overtaget af Herning Kommune i henhold til planlovens § 47 og 48.

 

Herning Kommune har i sagen fået fuld medhold.

 

Sagsfremstilling

Ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 5. november 2018 behandlede udvalget (punkt 363 på dagsorden) en anmodning om, at Herning Kommune skulle overtage en ejendom beliggende i Hammerum.

 

Ejendommen er en langbrugsejendom hvorfra der har været drevet fjerkræopdræt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i november 2018, at takke nej til at erhverve ejendommen, og udvalget afviste samtidigt at anerkende at kommunen var forpligtet til at overtage ejendommen i henhold til planlovens regler.

 

Ejerne af ejendommen indbragte efterfølgende spørgsmålet om kommunens pligt til at overtage ejendommen for taksationskommissionen.

 

Sagen blev prøvet ved taksationskommissionen den 5. maj 2019.

 

Taksationskendelsen er vedlagt som bilag.

 

Herning Kommune får i kendelsen medhold i, at kommunen ikke er forpligtet til at overtage ejendommen i henhold til planlovens §§ 47 og 48.

 

Begge parter kan vælge at indbringe sagen for overtaksationskommissionen, forvaltningen anbefaler at Herning Kommune ikke indbringer sagen.

Økonomi

Herning Kommune skal bære egne omkostninger ved sagens førelse. Herning Kommune har anvendt rådgiver i sagen. Udgifterne til denne dækkes af budgettet for den udstykning ejendommen ligger i på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at sagen tages til efterretning.

 

at sagen ikke indbringes for overtaksationskommissionen af Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af tagene i afdeling 109, Læsøvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af tagene i afdeling 109, Læsøvej, Herning.

Sagsfremstilling

Fællesbo ønsker at udskifte tagene i afdeling 109, Læsøvej, Herning.

 

Afdelingen er opført i 1960 og består af 68 familieboliger.

 

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. august 2019 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 5.696.000 kr. Projektet ønskes  finansieret ved et 30-årigt kontantlån på 1.154.000 kr. samt egne henlæggelser på 4.542.000 kr.

 

Den årlige ydelse på lånet er budgettet til 250.000 kr. Pr. 1/7-2019 udgør den gennemsnitlige husleje 4.414 kr. pr. måned. Huslejestigningen udgør 306,50 kr. pr. bolig pr. måned, og stigningen vil således udgøre 6,94%.

 

Lånoptagelse og huslejestigning kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der ansøges ikke om kommunegaranti for lånet.

 

Herning Kommune har ej heller praksis for at stille kommunegaranti for ustøttede lån, herunder lån til almindelig istandsættelser.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30 årigt kontantlån godkendes,

 

at huslejestigningen på 6,94% godkendes.

Beslutning

Det blev indledningsvist præciseret, at det 30-årige kontantlån er på 4.542.000 kr. og at egne henlæggelser er på 1.154.000 kr. Huslejestigningen er som anført.

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Multicenter Sunds søger om godkendelse af etablering af videoovervågning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Multicenter Sunds søger om godkendelse af etablering af videoovervågning ved centrets hovedindgang samt fællesarealer.

Sagsfremstilling

Multicenter Sunds har gentagne gange været ramt af hærværk, herunder ødelagte døre og rengøringsmaskiner, smadrede spejle, lamper og skilte. Der er ligeledes ødelagt loftsplader, udstillingsmontre stole og skraldespande. Fællesarealerne bliver efterladt med smadrede flasker og med brandmærker i bordene. Skaderne på hallernes bygninger og inventar sker både i og udenfor skolens åbningstid.

 

Som følge af det oplevede hærværk er det hallens vurdering, at videoovervågning vil have en stor præventiv virkning på potentielle skadesvoldere.

 

Halbestyrelsen bakker op om opsætning af videoovervågning.

 

Der vil i forbindelse med opsætning af videoovervågning være tydelig skiltning på hallens bygninger, og der vil blive informeret om overvågning til hallens brugere og personale m.fl. jf. gældende retningslinier om oplysningspligt/ persondatalovens regler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 16. februar 2009, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale ejendomme. Det samme gælder selvejende institutioner, hvor de selvejende haller grundet størrelsen af det kommunale driftstilskud betragtes på linie med kommunale bygninger. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde. 

 

Økonomi

Multicenter Sunds afholder alle udgifter i forbindelse med etablering af videoovervågning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at videoovervågning i Multicenter Sunds godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med realisering af lokalplan nr. 13.B19-1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning, er der behov for at erhverve ejendommen Brændgårdvej 101 (matr.nr. 2h Brændgårde, Herning Jorder) til vejformål.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 3. juni 2019, pkt. 119 blev forvaltningen bemyndiget til at indlede forhandlinger om køb af ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at ekspropriation gennemføres.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 2. april 2019, pkt. 90 blev det besluttet at give anlægsbevilling på 2 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse til etablering af en ny rundkørsel på Brændgårdvej.

 

Den 10. juli 2019 blev der afholdt åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation af ejendommen Brændgårdvej 101. Karlo Brondbjerg deltog som repræsentant for Byrådet.

 

Bemærkninger fra åstedsforretningen samt de bemærkninger, der måtte forekomme til ekspropriationen inden 4 ugers fristens udløb, er vedlagt sagen (kopi af protokollen og brev fra ejeren).

 

Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98, da det er nødvendigt at erhverve ejendommen for at kunne gennemføre vejprojektet.

 

Efter åstedsforretningen blev der afholdt forhandlinger om erstatningssummen med ejeren.

  

Herning Kommune tilbød et forlig, men ejeren ønskede et væsentlig højere beløb for ejendommen. Der blev derfor ikke indgået et forlig.

  

Økonomi

Sagen vil nu gå til taksation, og hvis der mod forventning skal udbetales yderligere erstatning, vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling. En eventuel yderligere erstatning vil, tilsvarende erstatningen på 1 mio. kr., blive finansieret af de likvide aktiver, som vedtaget på byrådsmødet den 2. april 2019, pkt. 90. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at ekspropriation gennemføres med hjemmel i "Lov om offentlige veje" §§ 96-98 i henhold til ekspropriationsplan

 

at der til erstatningen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223040 Vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej

 

at erstatningen på 1 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Videoovervågning, Godsbanevej 1a

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Personalet på Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse (CEB) og i Ungevejledningen, Godsbanevej 1a, er utrygt på grund af pusheraktiviteter ved matriklen. Administrationen anmoder, at udvalget indstiller til videovervågning af de nævnte områder til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

CEB oplever tiltagende problemer med pusheraktiviteter ved CEBs arealer, nærmere betegnet foran porten i den vestlige del af det nederste parkeringsområde og indgangsdøre på syd- og vest siden af det nederste parkeringsområde.

 

Flere gange ugentligt møder personalet ind til knuste flasker, hærværk og store mængder henkastet affald. Området lugter på grund af urinering på bygninger og materiel. Der skal derfor ofte spules og rengøres større arealer.

 

CEB har af flere omgange været i kontakt med politiet, som har patruljeret i området, dog uden langvarig effekt.

Politiet anbefaler, at CEB installerer videoovervågning. Formålet er at forebygge kriminalitet, hjælpe politiet med fremtidig opklaring af kriminalitet samt ikke mindst at skabe tryghed for personalet. I dag føler flere medarbejdere sig utrygge ved at skulle passere pusherne for at komme hen til deres biler og cykler.

 

Videoovervågningen skal dække det nævnte område og dermed de medarbejdere, pushere og deres kunder, som færdes på området. Der er således tale om et internt anliggende, og ikke om overvågning af borgere i almindelighed.

 

Overvågningen ønskes etableret fra mandag-fredag i tidsrummet 16.00 - 7.00 samt lørdag-søndag, helligdage og ferier hele døgnet.

 

Overvågningen vil ske i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinjer for TV-overvågning.

 

Økonomi

Dækkes inden for den eksisterende ramme.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at videovervågning af de nævnte områder godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.04-S55-1-18 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af cafefunktion til Bo- og Støttecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kirsten Bundgaard, Pia Colstrup og Karin Locander

Sagsresume

I forbindelse med Herning Kommunes budgetforlig 2019 besluttede Byrådet at gennemføre en større lokalerokade på Børn- og Ungeområdet. Rokaden omfattede blandt andet flytning af Ungdomscenter Knudmosen til et samlet tilbud på matrikel Lindegårdsvej og Herluf Trollesvej.

 

Bo- og Støttecenter Herning under Handicap og Psykiatri er beliggende på Herluf Trollesvej.

 

Rokaden i Børn og Unge betyder således, at de lokaler, som vedrører tilbuddet Bo- og Støttecenter Herning skal fraflyttes. Det eksisterende tilbud til Bo- og Støttecenter Herning omfatter administrationslokaler, mødelokaler og caféfunktion med produktionskøkken m.m.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om flytningen på udvalgsmøderne 23. oktober 2018, punkt 104, 11. december 2018, punkt 118. og 29. maj 2019 punkt 56.

 

Administrationen har arbejdet med en løsning, hvor caféen mv. etableres på Dueoddevej i Tre Birkes lokaler.

 

Anlægsbevillingen på 1,2 mio. kr. for projektet ønskes frigivet.   

 

Sagsfremstilling

Administrationen for Centret samt bostøtten er primo januar 2019 fraflyttet Herluf Trollesvej til ejendommen Lykkesvej 18 i Herning, som ejes af Herning Kommune.

 

Ejendommen er ikke sat i stand i forbindelse med indflytningen.

 

Administrationen på Rådhuset har undersøgt flere muligheder for ny placering af Bo- og Støttecenter Herning. Der har i den forbindelse været arbejdet med indretning af café samt lokaler til bostøtteopgaven i den gamle gæstedagpleje på Enghavevej, som ligger i umiddelbar nærhed af de nye administrationslokaler på Lykkesvej. En påkrævet ombygning af lokalerne på Enghavevej er dog vurderet til værende for dyr en løsning.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. maj 2019 blev Administrationen anmodet om en nærmere undersøgelse af etablering af caféfunktionen på Tre Birke på Dueoddevej, Herning, hvor der allerede findes produktionskøkken.

 

Tre Birke er et beskæftigelsestilbud under Handicap og Psykiatri.

 

Caféen for Bo- og Støttecenter Herning skal kunne rumme og servicere ca. 40 borgere flere gange om ugen, herunder muligheden for aftensmad til brugergruppen. Tilbuddet ønskes indrettet, så det giver mulighed for at drive tilbuddet som tiltænkt, hvor der gives mulighed for at understøtter selvstændigt boende borgere, som har et behov for socialpædagogisk bistand i forskellig udstrækning. Ligeledes skal der kunne leveres gruppevejledning, individuelle samtaler og andre understøttende aktiviteter.

 

En ombygningen af Tre Birke, så den endvidere kan rumme Bo- og Støttecenter Hernings ydelser omfatter følgende tilpasninger:

 • Køkken
 • Anskaffelse af nyt inventar.
 • Forbedring og modernisering af adgangsforhold.
 • Tilretning og klargøring af grupperum
 • Udvidelse af eksisterende p-forhold og etablering af udearealer og cykelskur.
 • Maling af lokaler og nye gulve
 • Etablering af nye døre og tilretning af eksisterende døre, branddøre, brand-meldere m.m. (bygningen får en ny anvendelse)
 • Tilretning af belysning
 • Omkostninger til byggesagsbehandling.    

 

Projektet forventes at kunne sætte i gang hurtigst muligt, når der foreligger en anlægsbevilling.

 

Økonomi

Administrationen har vurderet udgifterne til ombygning i eksisterende rammer på Tre Birke til 1,2 mio. kr.

 

Der er ikke afsat midler i budgetforliget til finansiering af den påkrævede flytning af Bo- og Støttecenter Herning fra Herluf Trollesvej, hvorfor der anmodes om en anlægsbevilling finansieret af de likvide midler.

 

Med ovenstående løsning frigives den gamle gæstedagpleje på Enghavevej til anden anvendelse/salg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at den anbefalede ombygning af Tre Birke med henblik på at etablere en cafefunktion for Bo- og Støttecenter Herning iværksættes hurtigst muligt
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, nyt stednr. til ombygningsudgifter
at anlægsudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om navneændring af Børnecenter Nord og Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Bestyrelserne for Børnecenter Nord og Gullestrup skole søger i forbindelse med fusion pr. 1. august 2019 om godkendelse af navnet Gullestrup Børnecenter til den nye institution.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets beslutning den 12. december 2018 pkt. 171, hvor det blev godkendt, at Børnecenter Nord bliver kommunaliseret og indgår fællesledelse og bestyrelse med Gullestrup Skole pr. 1. august 2019 , søger bestyrelserne om godkendelse af nyt navn.

 

Bestyrelserne er enige om, at den nye institution skal hedde Gullestrup Børnecenter.

 

Bestyrelsernes ansøgning er vedlagt.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at ansøgningen om, at den nye institution får navnet Gullestrup Børnecenter, godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.20.05-G00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Bestyrelsen ved Åmoseskolen søger om godkendelse af navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at autismeklasserne på Skolen på Sønderager flyttes til Holtbjerg for at blive en del af Åmoseskolen, der i forvejen har et specialiseret tilbud.

 

Bestyrelsen vil gerne signalere en ny skole og en ny start og søger om, at Åmoseskolen ændrer navn til Valdemarskolen.

 

For at sikre god og entydig kommunikation i forbindelse med skolestart, og fordi det foreslåede navn er helt oplagt, er der taget en formandsbeslutning, jf. Kommunestyrelseslovens § 22 stk. 2, om godkendelse af, at Åmoseskolen ændrer navn til Valdemarskolen.

 

Økonomi

Udgifter til nyt logo, skiltning mv. beløber sig til ca. kr. 45.000, der finansieres af skolens eget budget.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at den trufne formandsbeslutning om navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-4-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-78-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Hammerum skole

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-10-19 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af erhvervsjord i Aulum

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-5-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 14 parcelhusgrunde, beliggende Spinkebjergparken, Gjellerup

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-6-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 28 parcelhusgrunde, beliggende Helstrupvænget, Snejbjerg

Beslutning