Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Forslag til ny praksis for kapitalforvaltning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Peter Villadsen / Socialistisk Folkeparti har bedt borgmesteren sætte denne sag på Byrådets dagsorden, jf. kommunestyrelsesloven § 11. I overensstemmelse med praksis er sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til orientering forud for byrådsbehandlingen.

Sagsfremstilling

SF foreslår byrådet at pålægge Økonomi- og Erhvervsudvalget at indarbejde i kommunens Finansielle Politik:

 

-          at Herning kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande

 

-          at Herning kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse

 

-          at Herning kommune ikke benytter selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber, der benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse

 

  

Begrundelse for forslaget:

Den store skatteskandale, der for nyligt har afsløret Panama som globalt centrum for massiv skatteunddragelse, slår nok en gang fast, at skattespekulation er en alvorlig trussel mod velfærdsstatens økonomi og den kontrakt, vi som samfund har indgået med hinanden om at betale vores skat til fællesskabet. Afsløringen af skatteskandalen trak tråde til Danmark, hvor det viste sig, at en række enkeltpersoner, selskaber, banker og rådgivere havde placeret eller rådgivet til at placere kapital i skattely i Panama

 

Der er derfor behov for, at Herning kommune sender et klart signal om, at vi tager afstand fra skatteunddragelse.

 

I Herning kommunes Finansielle Politik, vedtaget i 2012, står der bl.a. på side 7:

”Herning kommunes investeringer må ikke finde sted i værdipapirer m.v., der relaterer sig til eksempelvis børnearbejde og våbenproduktion”

Byrådet i Herning kommune har som det ses allerede sendt klare signaler vedr. børnearbejde og våbenproduktion. Eksempelvis er våbenproduktion i sig selv ikke ulovligt, men byrådet har forholdt sig til det moralske aspekt i forhold til våbenproduktion. På samme måde kan byrådet forholde sig til det moralske aspekt i forhold til skatteunddragelse.

Det vil være oplagt at indarbejde forslaget om skatteunddragelse i den Finansielle Politik, der skal forelægges byrådet for hver ny byrådsperiode. Da den seneste vedtagelse er tilbage i 2012, skal byrådet snart forholde sig til en ny Finansiel Politik, hvor forslaget om unddragelse af skattely kan indarbejdes.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager til orientering, at sagen er på Byrådets dagsorden den 17. maj.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-1-16 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Orientering om Samarbejdsaftale med Airbus, Multicut m.fl. om at oprette en teknologiklynge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune indgik den 15. april 2016 en samarbejdsaftale om oprettelse af en ny teknologiklynge i Herning. Klyngen får navnet AMAC - Aerospace Manufacturing and Assembly Cluster. Parterne i aftalen er Airbus Group, Airbus Defence and Space, Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Herningsholm Erhvervsskole, 3F Midtjylland, Dansk Metal Herning, DAMRC samt virksomhederne Multicut fra Vildbjerg og Alemexa fra Odense.

Sagsfremstilling

Der skal etableres et klyngesekretariatet, der skal koordinere og sikre udvikling af klyngen. Formålet med oprettelsen af AMAC er på kort sigt at etablere et samarbejde om at samle dele af flyene. På langt sigt er formålet at udvikle klyngen, bestående af en gruppe af virksomheder, til at blive underleverandører til den kommercielle flyindustri. AMAC vil blandt andet få til opgave, at udvikle virksomhedernes kompetencer og fremme, at virksomhederne får de nødvendige certificeringer. Dermed at sikre flere ordrer til Danmark og specifikt til virksomheder baseret i Herning kommune, der derved kan øge beskæftigelsen.

 

Sekretariatet forudsættes placeret i Innovatorium i Herning.

Økonomi

Med indgåelse af aftalen kan parterne nu gå i gang med den proces, der kan bane vejen for den egentlige etablering af AMAC. Eksempelvis skal der tages stilling til selskabsstruktur, økonomi, vedtægter etc. Der vil i forbindelse med etableringen blive behov for, at Herning Kommune bidrager med midler. Midlerne vil kunne gives med hjemmel i lov om erhvervsfremme § 12 og § 13, og findes inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme for erhvervsfremme.

Indstilling

Direktøren fra By, Erhverv og Kultur indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager til efterretning, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem Airbus, Multicut, Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Almexa, Dansk Metal, 3F og Herningsholm Erhvervsskole om samarbejde om etablering af teknologiklyngen AMAC.

Beslutning

Indstillingen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P10-1-16 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Befolkningsprognose 2016-2030

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Befolkningsprognosen for 2016-2030 er udarbejdet i samarbejde med Cowi og viser den forventede befolkningsudvikling frem til 1. januar 2030.

 

Folketallet i Herning Kommune forventes på baggrund af de indarbejdede forudsætninger at stige fra 87.602 personer pr. 1. januar 2016 til 96.718 personer pr. 1. januar 2030, svarende til en stigning på 10,4% over 15 år. I perioden 1. januar 2016 til 1. januar 2020 er der tale om en forventet befolkningsstigning på 3,7 %.

 

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i perioden frem mod 2030. Den forventede udvikling i de første år af prognosen er selv sat mere præcise end i de sidste prognoseår. Hertil kan også bemærkes, at der hvert andet år udfærdiges en ny befolkningsprognose og dermed et nyt bud på befolkningsudviklingen.

 

Befolkningsudviklingen har betydning for kommunens indtægter og udgifter. I Herning Kommune benyttes befolkningsprognosen til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, udarbejdelse af elevtalsprognose på skoleområdet og kapacitetsvurdering på ældreområdet. Befolkningsprognosen anvendes også i demografiberegning, som indgår i den årlige budgetlægning.

 

Prognosemodellen tager udgangspunkt i befolkningsdata fordelt på køn og alder samt en fremskrivning af historiske data om antal fødsler og fertilitet, dødelighed samt til- og fraflytning i kommunen. For hver dataserie er foretaget en vurdering af, hvorvidt en fremskrivning af den historiske udvikling vil give et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. Vurderingen er foretaget i samarbejde med Cowi og repræsentanter fra børn og ungeområdet, ældreområdet samt planområdet. Cowis udtræk på landsplan og erfaringer med udarbejdelse af prognoser fra andre af landets kommuner har været et væsentligt input.

 

Cowi har bl.a. anbefalet, at antallet af flygtninge lægges ind i prognosen som en selvstændig del. Antallet af flygtninge har tidligere indgået på lige fod med andre indvandringer i prognosen. I vurdering af den fremtidige udvikling i antallet af flygtninge til Herning Kommune er taget udgangspunkt i den udmeldte flygtningekvote i 2016 og budgetforudsætningerne fra Kommunernes Landsforening.  

Herudover tager prognosemodellen udgangspunkt i boligbyggeprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri for årene 2016-2029. Boligbyggeprogrammet er en væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose, da antallet af nye boliger, der opføres er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst.

 

Boligbyggeriet i Herning Kommune har i perioden 2005-2015 varieret fra 194 til 446 antal nye boliger pr. år med et gennemsnit på 302 boliger pr. år. I det boligbyggeprogram, der er indarbejdet i denne befolkningsprognose, er det genemsnitlige antal boligbyggerier 330 pr. år i perioden 2016-2029.

 

Den nye befolkningsprognose

Befolkningsprognosen viser, at folketallet i Herning Kommune forventes at stige fra 87.602 personer pr. 1. januar 2016 til 96.718 personer pr. 1. januar 2030, svarende til en stigning på 10,4% over 15 år.

 

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellige i de enkelte aldersklasser.

Den positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39 årige medfører en positiv forventning til udviklingen i antallet af 0-2 årige samt 3-5 årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder er i alderen 25-39 år. Der forventes derimod et mindre fald i antallet af børn i den skolepligtige alder. Udviklingen i antallet af 17-24 årige forventes at stige svagt.

 

Den største forventede udvikling ses i befolkningen over 65 år. Alle aldersklasser over 65 år forventes at stige markant frem mod 2030. Stigningen udgør sammenlagt 10% i perioden 2016-2020 og 33 % i perioden 2016-2030. Den kraftige stigning skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen og forventninger om en stigende levealder. Udregnes en simpel forsørgerbyrde, vil den være stigende i perioden. Andelen af de 17-59 årige falder fra 55,3 % i forhold til det samlede befolkningstal i 2016 til 54,9 % i 2020 og 52,3 % i 2030.

 

Der er variationer i antallet af børn, særligt i alderen 3-5 år, hvor der forventes et fald i antallet af børn i de første år af prognoseperioden, hvorefter der igen forventes en stigning i den sidste del af prognoseperioden. Udviklingen betyder, at der senere i prognoseperioden kommer et kortvarigt dyk i antallet af børn i aldersklassen 6-16 årige. Dette skyldes blot, at børnene fra aldersklassen 3-5 årige er rykket en aldersklasse op senere i prognoseperioden. Dagtilbud anvender prognosen i planlægningen af pladskapaciteten og udarbejder en børneprognose. Derudover udarbejdes en særskilt elevtalsprognose.

 

Den endelige befolkningsprognoserapport er vedhæftet som bilag. Elevtalsprognosen og børneprognosen udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og behandles efterfølgende i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Befolkningsprognosen 2016-2030 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1824-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Kommunens inddrivelse af gæld

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Storgaard

Sagsresume

Supplerende til orienteringen om restancer, Økonomi- og Erhvervsudvalget fik på mødet den 18. april, er aftalen mellem KL og regeringen om den fremtidige inddrivelse klarlagt. Der er samtidig kigget nærmere på data bag Herning Kommunes restanter.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har den 14. april 2016 aftalt en fælles forståelse om spor for fremtidige løsninger af såvel den økonomiske som den administrative udfordring, som manglende inddrivelse giver kommuner.

Det væsentligste element på den korte bane i aftalen er, at SKAT får genetableret automatiske modregning af daginstitutionsrestancer i børne- og ungeydelsen Det forventes at ske med virkning fra juli kvartal. Der bliver igangsat forhandlinger om afkøb af restancerne til kommunerne. Skatteministeriet undersøger behovet for at afskrive fordringer.

 

Herudover indholder aftalen hensigter om en række relevante analyser af væsentlig betydning for de eksisterende administative udfordringer. Pt. er der ikke fastsat tidsfrist for undersøgelserne. Konkret skal der i efteråret 2016 fremsættes lovforslag om, at kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber overtager inddrivelsesopgaver vedr. udlæg og begæring af tvangsauktion for nye fortrinsberettigede krav. Aftalen betyder i praksis, at opgaven med fremsendelse af ejendomsskattesager til advokat overgår til Herning Kommune.

 

De væsentligste praktiske udfordringer pt. ift. kommunens egen indsats for at inddrive gæld er:

 • de tiltag kommunerne iværksætter afbryder ikke gældens forældelsesfrist. Kun tiltag iværksat af SKAT forlænger forældelsesfristen.
 • kommunerne har ikke indsigt i dét enkelte kravs status hos SKAT. For krav, der er overgivet til SKAT, handler kommunen så at sige i blinde

Disse administrative udfordringer bliver afdækket nærmere som følge af aftalen mellem KL og regeringen.

 

Det er netop præciseret af Kammeradvokaten, at alle restanter skal have skriftligt varsel om tidspunktet for kommunens opringning. Ingen restanter må føle sig overrumplet, hvilket kan medføre, at der blev truffet økonomiske aftale, som der ikke er økonomisk belæg for.

 

Som beskrevet i sagen den 18. april udnytter Herning Kommune de eksisterende rammer for mulige kommunale tiltag. Sagsbehandlingen er enkel og sker digitalt.

 

Indsatsstrategien i Herning Kommune på den korte bane:

Strategien administrativt er at høste størst effekt med færrest mulige ressourcer. Gamle restancer, der er oversendt til SKAT, er nedprioriteret. De er omfattet af SKATs igangværende oprydningsarbejde. Vi ved reelt ikke, om gælden er helt eller delvis afdraget. Vi ved, at SKAT ikke har sendt penge til Herning Kommune siden 8. september 2015.

 

Indsatsplanen indenfor den nuværende normering:

 1. Manuel sagsbehandling af alle nye restancer over 25.000 kr.
 2. Manuel sagsbehandling af krav vedrørende fripladsregulering (daginstitutionsbetalinger). Indsatsen fortsætter indtil SKAT har genetableret automatisk modregning, forventet juli 2016, jf. ovenfor.
 3. Opfordringer til frivillige indbetalinger ved udsendelse af restanceopgørelser til alle restanter incl. indbetalingskort. (Ultimo april er der udsendt 1.000 restanceopgørelser til virksomheder. I maj og juni udsendes til borgere.)
 4. Digitalisering af indbetalingsløsninger, så borgere og virksomheder via selvbetjeningsløsningen "Mit betalingsoverblik" får et løbende digitalt overblik over deres mellemværende med kommunen.

 

I forlængelse af Herning Kommunes interne regelforenklingsproces bliver der arbejdet videre med digitaliseringstiltag og metoder til forebyggelse af gæld gennem frivillig modregning i udbetalte ydelser, støtte og vejledning til restanter til kommunale tilbud, modregning i leverandørregninger m.v.

 

På den længere bane afventes resultaterne af de initiativer, KL og regeringen.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil i løbet af efteråret 2016 få en orientering om effekterne af de igangsatte initiativer samt status på processerne nationalt, jf. indsatsstrategien.  

 

Økonomi

Der henvises til bilag for nærmere analyse af kommunens retancer og restanter.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra VIA University College, AU og Erhvervsakademi MidtVest om støtte til studentervæksthus - iværksætteri og entreprenørskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Via University ansøger på vegne af et konsortium bestående af VIA, AU, Erhvervsakademi Dania og Erhvervsakademi MidtVest Herning Kommune om 300.000 kr. i 2016, 300.000 kr. i 2017 og 300.000 kr. i 2018 til styrkelse af entreprenørskab i uddannelserne i Herning området. Midlerne skal blandt andet gå til videreudvikling af studentervæksthuse og til kompetenceudvikling af undervisere.

 

Ansøgningen er en del af det regionale initiativ "Entreprenørskab i uddannelser", der samlet har et budget på 41 mio. kr. Vækstforum i Region Midt har ansøgt om operatører til initiativet, og forventes at behandle ansøgningerne på møde den 15. juni 2016.

 

 Projektet er en selvstændig fortsættelse af initiativ om entreprenørskab i uddannelser i perioden 2011-2014, hvor Herning Kommune medfinansierede TEKO - nu VIA DESIGN med tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

 Baggrund og evaluering af indsatsen fra 2011-2014:

Vækstforum for Region Midtjylland gennemførte i perioden 2011-2014 en samlet indsats for at styrke uddannelse i entreprenørskab. Herning Kommune medfinansierede studentervæksthuset på TEKO.


Vækstforums indsats omfattede fire initiativer, der rettede sig mod følgende uddannelsesniveauer:

 • Folkeskolen
 • Ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
 • Lange videregående uddannelser.

                 

Indsatsen skulle fokusere på følgende områder:

 • Udvikling af nye fag, kurser og undervisningsmateriale
 • Efteruddannelse af undervisere
 • Samarbejde med erhvervslivet, konkurrencer og camps
 • Etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelser

 

Evalueringerne viser, at der med initiativerne blev iværksat en omfattende og ambitiøs indsats og at der er sket en pæn stigning i antallet af studerende, der møder entreprenørskab i løbet af deres studietid.

 

Det vurderes dog, at der er behov for at fortsætte udviklingen af fag og aktiviteter i både bredden og dybden, dvs. fortsat kvalitetsudvikle de eksisterende tilbud og samtidig udvikle nye fag og aktiviteter.

 

Studentervæksthusene vurderes også som et rigtig godt tilbud til studerende, der ønsker at starte egen virksomhed. Samtidiget vurderes det, at der er brug for at styrke studentervæksthusenes ydelser inden for de mere forretningskritiske områder, herunder vurderes det, at der skal sættes mere fokus på at udvikle inkubatorforløb for studerende, der har en konkret forretningside.

 

Endelig peger evalueringerne på, at der er stor efterspørgsel på efteruddannelse fra undervisernes side og at der er behov for at se på, hvordan kompetenceudviklingen kan styrkes og udbygges. 

 

Nyt initiativ "Entreprenørskab i uddannelser" 2016-2018

 

På denne baggrund har Vækstforum og Regionsrådet den 24. februar 2016 taget initiativ til et nyt regionalt projekt "Entreprenørskab i uddannelser". For at effektivisere administrationen af EU midlerne ønsker Vækstforum, at der dannes et konsortium af uddannelsesinstitutioner, der søger om den samlede opgave. De udelukker dog ikke, at der kan dannes flere konsortier f.eks. opdelt på geografiske samarbejder.

 

Vækstforum vil på sit møde den 15. juni 2016 indstille til valg af operatører, der skal dække følgende tre indsatsområder:

 • Undervisningsforløb inden for entreprenørskab
 • Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse
 • Kompetenceudvikling af undervisere

 

På vegne af et konsortie bestående af Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Dania, Aarhus Universitet og VIA University College har VIA University College henvendt sig til Herning Kommune med ønske om et medfinansiering på 300.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018.

 

Herning Kommune har tidligere medfinansieret initiativet via medfinansiering af studentervæksthuset på TEKO - nu VIA Design med 300.000 kr. hvert af årene 2011 til 2014. Projektet blev forskudt - og løb videre i 2015.

 

Administrationen finder, at det giver god mening, at medfinansiere initiativet, fordi:

 • De iværksættervirksomheder, der etableres af de studerende i Herning, har vist sig at være levedygtige og enkelte er sidenhen blevet gazellevirksomhed
 • Studentervæksthusene er med til at endnu flere tager springet som iværksættere
 • Vejledningen af iværksætterne er med til at sikre, at de får en god forretningsplan med øget chance for, at virksomheden overlever.

 

Eventuel bevilling bør betinges, at der indgås resultatkontrakt med kommunen. Kommunen kan herved sikre, at tilskuddet går til herningbundne aktiviteter. Bevillingen bør betinges, at regionen medfinansierer, og at bevilllingen er komplementær til øvrige områder, hvor Herning Kommune har medfinansieret iværksætterinitiativer. Pt. medfinansierer Herning Kommune Business Factory på Aarhus Universitet i Herning.

 

Økonomi

Der er et samlet udgiftsbudget på 41,25 mio. kr. fordelt på årene 2016, 2017 og 2018. Heraf finansieres 20, 6 mio. kr. af EU Socialfondsmidler og 5,6 mio. kr. af Region Midtjylland. Herning Kommune ansøges om 900.000 kr. fordelt på årene 2016-2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der  bevilges 300.000 kr. i 2016, 300.000 kr. i 2017 og 300.000 i 2018 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.63, Erhvervsudvikling, udvikling af menneskelige ressourcer til aktiviteter i geografien Herning kommune under projekt "Entreprenørskab i Uddannelser" ved VIA University College,

 

at medfinansieringen sker under forudsætning af, at aktiviteterne er komplementære i forhold til andre aktiviteter Herning Kommune medfinansierer . - eks. entreprenørskab i uddannelser hos AU-Herning herunder Business Factory,

 

at finansieringen sker under forudsætning af, at konsortiet med VIA godkendes af Region Midt,

 

at der underskrives en partnerskabserklæring,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med konsortiet, som har VIA som afsender.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Ansøgning fra Alpi-Hallerne i Lind om forhøjelse af kassekredit og forøget udnyttelse af panteretten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Alpi Hallerne i Lind anmoder Herning Kommune om at godkende/respektere, at Handelsbanken fuldt ud udnytter panteretten på 1,1 mio. kr. som sikkerhed for forhøjelse af hallens kassekredit med 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med haludvidelsesprojektet i Lind har Alpi Hallerne behov for, at trækningsretten på hallens kassekredit bliver forhøjet med 0,5 mio. kr., og at panteretten på1,1 mio. kr. herefter vil blive udnyttet fuldt ud.

Dette betyder, at Herning Kommunes pantstilling forringes med 0,5 mio. kr. på grund af forøgelsen af de foranstående prioriteter.

Alpi Hallerne oplyser, at kreditten vil blive nedbragt i takt med indtjening fra Byfesten og lignende arrangementer, som de senere år har bidraget med væsentlige beløb til projektet.

Økonomi

Nedenstående er en oversigt over pantsætningen i prioritetsorden samt gældsætningen pr. 31.12.2015, inden der er trukket på kreditten.

 

Pantsætning i prioritetsorden:

2003

Nykredit

3.033.000

1980

Handelsbanken

1.100.000

1980

Herning Kommune

1.100.000

 

Gældsætning pr. 31.12.2015:

2015

Nykredit

1.510.832

2015

Handelsbanken Kredit - max. 0,6 mio kr.

0

2015

Herning Kommune

1.742.583

2015

Kommunekredit

1.070.884

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune respekterer, at Handelsbanken udnytter panteretten på 1,1 mio. kr. fuldt ud og en forøgelse af kreditten på 0,5 mio. kr., med oprykkende panteret.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 03.02.00-P22-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligpakken: Målsætninger for almene boliger i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet drøftede på budgetkonferencen den 25. april den fremtidige strategi for boliger i Herning, populært kaldet "boligpakken". I forlængelse af den drøftelse fremsendes forslag til opdaterede målsætninger for kommunens almene boliger. I juni vil Byrådet få præsenteret yderligere to sager:

 1. Forslag til plan for almene boliger (tildeling af kvoter på baggrund af boligselskabernes og kommunens egne ønsker)
 2. Strategi for kommunens egne udlejningsejendomme

 

Byrådet godkendte i april 2010 en overordnet målsætning for kommunens almene boliger. Målsætningen er administrationens rettesnor i tilsynet og dialogen med boligorganisationerne.

Der er udarbejdet et bud på en opdateret målsætning for området.  

Sagsfremstilling

Status

Den aktuelle målsætning fra 2010:

 

Herning Kommune ønsker en almen boligsektor der supplerer:

 • Et attraktivt studiemiljø gennem nyopførelse – og modernisering af ungdomsboliger centralt i Herning by.
 • Et veludviklet privat boligmarked med tilbud om lejeboliger i moderniserede fysiske rammer.

 

Herning Kommune ønsker en almene boligsektor, der stimulerer:

 • Aktive og udviklende beboerdemokratier.
 • Eksperimenterende boligsociale tiltag, gerne med ekstern finansiering.
 • En udvikling mod flere blandede boligformer (leje og eje) i eksisterende og kommende almene boligområder.
 • Strategisk samarbejde på tværs af boligorganisationerne lokalt med henblik på at løfte geografisk tæt beliggende afdelinger gennem fælles tiltag
 • Bæredygtigt byggeri og energivenlige renoveringstiltag

 

 

Siden 2010 er der opført 206 ungdomsboliger i Herning midtby. Der er godkendt 3 helhedsplaner, der giver mere tilgængelighed og samtidig nedlægger ca. 60 boliger (Elmegården, Ørstendsgården og Fruehøj). Der er lavet nybyggeri, hvor private ejerboliger er mixet med almene ungdomsboliger og erhverv. Der er igangsat boligsociale tiltag med ekstern medfinansiering på tværs af to boligorganisationer i Holtbjerg-området.

 

Det er mindre klart, hvor målsætningen om bæredygtigt byggeri og energivenlige renoveringstiltag har sat sig spor. Boligorganisationerne følger gældende standarder efter loven.

Alle boligorganisationer arbejder på forskellig vis for at udvikle aktive beboerdemokratier. En væsentlig indsats sker i forbindelse med renoveringer og boligsociale indsatser.

 

 

Fremadrettet

Et centralt spørgsmål er, i hvor stort et omfang og hvordan den almene sektor skal supplere et veludviklet boligmarked. 18 % af boligerne i Herning Kommune er i dag almene.

Ønsker Herning Kommune at have særlige forventninger til boligorganisationernes aktive medvirken til at løse sociale opgaver? Det kan ske ved renovering med øget tilgængelighed og ved udlejningsaftaler, der giver fortrinsret til bestemte målgrupper, f.eks. målgruppen i Handicap og Psykiatri. Det kan ske ved boligsociale indsatser af forskellig art.   

 

 

Forslag til fremtidig målsætning:

Herning Kommune ønsker en almen boligsektor, der supplerer et veludviklet privat boligmarked med tilbud om lejeboliger i moderniserede fysiske rammer.

 

Herning Kommune ønsker en almene boligsektor, der tager ansvar for:

 • Boliger til borgere med særlige behov ved øget tilgængelighed, særlige udlejningsaftaler og fokus på betalbar husleje for alle målgrupper
 • En udvikling mod flere blandede boligformer (leje og eje) i eksisterende og kommende almene boligområder.
 • Eksperimenterende boligsociale tiltag, gerne med ekstern finansiering
 • Strategisk samarbejde på tværs af boligorganisationerne lokalt med henblik på at løfte geografisk tæt beliggende afdelinger gennem fælles tiltag

 

Det betyder bl.a.:

 • Vi prioriterer huslejeniveauet, både ved renovering og nybyggeri.
 • Vi inviterer boligselskaberne til at være en forpligtende del af løsningen ift. socialt udsatte og sårbare borgere, hjemløshed, flygtninge med mere
 • Vi er aktive i nytænkningen af boligsociale indsatser

 

 

 

Byrådet vil i junimødet se en sag med forslag til kvoter til nybyggeri for 2017-2020, såkaldt Plan for almene boliger. Endvidere vil der blive forelagt en sag vedrørende kommunens egne udlejningsboliger i Herning Midtby.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den fremtidige målsætning for almene boliger godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med den præcisering, at Herning Kommune ønsker en almen boligsektor, der supplerer et veludviklet privat boligmarked med tilbud om lejeboliger i gode fysiske rammer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for offentligt område mellem Hammerum og Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Kommuneplantillægget sammenlægger to rammeområder – 31.OF5 og 31.OF8 til rammeområde 31.OF8. Endvidere ændres der på bestemmelserne for rammeområde 31.R5 og en mindre del overføres fra byzone til landzone. Herudover overføres del af rammeområde 31.OF8 fra landzone til byzone.

Sagsfremstilling

De nye rammebestemmelser for 31.OF8 giver mulighed for at bygge en ny skole ved siden af den eksisterende Hammerum Hallen. Samtidig muliggør bestemmelserne, at Hammerum Hallen kan udvides og at der kan anlægges nye parkeringsmuligheder. Herudover bliver der mulighed for at anlægge nye fodboldbaner samt etablere rekreative muligheder til kreativ leg og læring.

 

Rammeområdet ligger i både by- og landzone. Fra rammeområde 31.R5 arealoverføres et areal på ca. 3.600 m2 fra byzone til landzone, da området er en del af den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup. De nye rammebestemmelser for 31.R5 giver endvidere mulighed for at etablerer indkørsel fra Tolstedvej samt en mindre parkeringsplads til skolen og hallen. Herudover er der mulighed for at bygge mindre bygninger og anlæg til leg og læring. 

 

Endvidere sikre kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 7b, 12fæ og 22ø Gjellerup By, Gjellerup og 1b, 1h, 1ha, 2dæ, 2fq, 2hi, 6l, 7ao og 12hn Hammerum By, Gjellerup samt del af litra 7000ag og 7000p Gjellerup By, Gjellerup og litra 7000an og del af litra 7000af Hammerum By, Gjellerup. Området udgør et samlet areal på ca. 30 ha.

 

Rammeområdet som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

  

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at den forventede påvirkning af miljøet i form af støj, trafiksikkerhed, beskyttet natur, jordforurening, hensyn til sårbare grundvandsområder og afledning håndtering af øget mængde overfladevand samt indflydelsen på det lokale bymiljø og landskab vil være væsentlig. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og forslag til lokalplan 31.OF8.1 udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af folkeskolereformen. I Hammerum og Gjellerup er de eksisterende skoler i en stand, hvor det på kort sigt ikke længere er økonomisk at vedligeholde dem. Herning Byråd har derfor vedtaget, at der skal bygges en ny skole i området ved Hammerum og Gjellerup, som samler de to skoler i én.

 

Den nye skole placeres i tilknytning til den eksisterende Hammerum Hallen og idrætsanlæg, da det vil give mulighed for at udnytte de eksisterende faciliteter.

 

På den baggrund indstilles forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre ny skole i sammenhæng med den eksisterende Hammerum Hallen samt dagsinstitutioner og kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup.

Gennem lokalplanen sikres en god og sikker tilgængelighed til området ved stiforbindelser fra de omkringliggende boligområder. Lokalplanen skal sikre gode parkeringsforhold og en sikker afvikling af trafikken i området.

 

Lokalplanen skal sikre bevaringsværdige beplantninger, herunder træer og læhegn samt at der kan etableres nye vådområder, herunder søer til tilbageholdelse af regnvand. Herudover giver lokalplanen mulighed for at foretage landskabsbearbejdning, så der skabes et rekreativt landskab til leg og læring.

 

Lokalplanen skal endvidere sikre at del af området overføres fra landzone til byzone og en mindre del overføres fra byzone til landzone.

 

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

 

Lokalplanen strækker sig over et areal på cirka 30 hektar.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret ud fra de eksisterende forhold, hvor skolen placeres i nær tilknytning til hallen. Boldbanerne samles mod øst.

 

 

 Dispositionsplan for lokalplanområdet

 

Der udlægges nye adgangsveje fra Frølundvej og Tolstedvej. Palle Fløes Vej beholdes som adgangsvej fra syd, dog kan parkeringspladsen kun udnyttes til parkering ved særlige lejligheder. Stierne i området bevares og udbygges, så der skabes sammenhæng og rekreative forbindelser.

 

På de eksisterende boldbaner nord for Hammerum Bæk udlægges et større område til opmagasinering af regnvand. Hele området indtænkes som et rekreativt området med mulighed for leg og læring for skolen og besøgende, hvorfor de anlæg der laves til tilbageholdelse af regnvand skal etableres som søer med blivende vandspejl.

 

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder.

 

Delområde I kan anvendes til offentlige formål i form af skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Det betyder, at der kan bygges skole, dagsinstitutioner, kultur- og foreningsfaciliteter og hallen kan udvides med flere idrætsfaciliteter og andre funktioner.

 

Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner og rekreativt landskab. Der kan inden for området anlægges fodboldbaner og andre idrætsbaner. Der kan kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til skole-, fritids- og rekreative formål, f.eks. udeskole, shelters, fugletårne, tribune til stadion, redskabsskur, klubhus og lignende. Der kan plantes træer og laves bakker, så der opstår et spændende rekreativt landskab. Endvidere kan der etableres regnvandsbassiner, så længe bassinerne i udformning anlægges som del af det rekreative landskab og med blivende vandspejl.

Inden for delområde II skal der endvidere udlægges arealer til parkering, veje og stianlæg som sikrer en god fremkommelighed gennem området og til institutionerne.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse til skole-, institutions- og kulturfaciliteter inden for tre definerede byggefelter i delområde I. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager og med en bygningshøjde på op til 15 meter.

 

Da skolen skal placeres i umiddelbar tilknytning til Hammerum Hallen, vil det være muligt at bygge nye bygninger sammen med eksisterende bygninger. Inden for byggefelterne kan der desuden etableres legeplads og lignende samt parkering.

 

De øvrige institutioner inden for delområde I kan også udbygges, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt.

 

Det samlede etageareal for hele lokalplanområdet må maksimum være 28.500 m2.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal. Derudover stiller lokalplanen krav om at der skal etableres cykelparkering.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at den forventede påvirkning af miljøet i form af støj, trafiksikkerhed, beskyttet natur, jordforurening, hensyn til sårbare grundvandsområder og afledning håndtering af øget mængde overfladevand samt indflydelsen på det lokale bymiljø og landskab vil være væsentlig. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og forslag til lokalplan 31.OF8.1 udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for offentligt område ved Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for et offentligt område til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 12.OF2 for et offentlige område ved Valdemarsvej i Herning.

Sagsfremstilling

For at sikre der kan etableres krisecenter på Valdemarsvej 20 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1al Holtbjerg, Herning Jorder og del af vejlitra 7000c. Området udgør et samlet areal på ca. 10.000 m2.

Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning – Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst forsætter jernbane mod Birk og de grønne områder. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 69 sikrer at der kan etableres institution-, kultur- og fritidsformål inden for rammeområdet samt at der kan ske en yderlig udbygning af de eksisterende ejendomme. Endvidere sikre kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område ved Valdemarsvej i Herning foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for offentligt områder til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

For at sikre at der kan etableres krisecenter på Valdemarsvej 20 i Herning er der udarbejde forslag til lokalplan 12.OF2.1 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at muliggøre, at der kan etableres krisecenter samtidig sikres en mulig udvidelse af de eksisterende bebyggelser inden for området.

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende på Valdemarsvej i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning – Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst ligger Birk. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Lokalplanområdet er ca. 10.000 m2. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 40.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; Holtbjerg Vuggestue, Valdemarsvej 20 og Holtbjerghuset, Valdemarsvej 24.

Begge bygninger er opført i gule teglsten med sort tag og er vurderet til middel bevaringsværdi.

 

Området fremstår i sin helhed som et grønt område med masser af fine rammebeplantninger og træer som skal bevares og videreføres.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet inddeles i 2 byggefelter samt fri- og parkeringsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i gult murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med sort tagmateriale.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og vejbetjenes som i dag fra Valdemarsvej.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Derudover anbefaler lokalplanen at der etableres cykelparkering.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for område til offentlige formål ved Valdemarsvej i Herning foreløbigt vedtages,dog således at der kan ske udstykning jf. kortbilag 2.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

I Budgetforliget 2016 har Herning Byråd afsat midler til tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Børn- og Familieudvalget har den 13. april 2016 godkendt programoplæg for en ny daginstitution i Vildbjerg, som skal placeres ved Vildbjerg Skole.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan for institutionen er der udarbejdet tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Tillægget ændrer afgrænsningen af rammeområdet og udvider anvendelsen med institution og plejecenter.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 for et offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 81.OF10.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår anvendelse til institution og afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1).

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af kommuneplanramme 81.OF1 og tilføjer i områdets anvendelse institution samt plejecenter. Plejecenter er tilføjet for at bringe rammen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Derudover tilføjes der krav til parkering og bebyggelsesprocenten hæves fra 15% til 20% for området som helhed.

 

Området som i dag ikke er beliggende inden for den eksisterende kommuneplanramme 81.OF1 er i landzone. Det skal ved lokalplanlægningen overføres til byzone.

 

I Herning Kommuneplan 2013-24 er dele af arealet inden for kommuneplanramme 81.OF10.1 udpeget til at være en del af en grøn bystruktur. Lokalplan 81.OF10.1 giver mulighed for bebyggelse i dele af området, som er udpeget til grøn bystruktur. Derfor vil en udpegning af en grøn bystruktur ikke være forenelig med ny bebyggelse til daginstitution i området. Derudover reduceres udpegningen af den grønne bystruktur i den sydlige del af rammen omkring det eksisterende plejecenter, så bebyggelse og vejarealer ligger uden for udpegningen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for daginstitution og skole i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

I budgetforliget 2016 har Herning Byråd afsat penge til tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Børn- og Familieudvalget har den 13. april 2016 godkendt programoplæg for en ny daginstitution i Vildbjerg, som skal placeres ved Vildbjerg Skole.

 

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 81.OF10.1, som muliggør etablering af en ny daginstitution ved Vildbjerg Skole.

 

Forslag til lokalplan 81.OF10.1 for et område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter Vildbjerg Skole i den sydvestlige del af Vildbjerg og er afgrænset mod syd af Bjørnkærvej, mod øst af Bjerregårdvej, mod nord af Lysgårdvej og det åbne land mod vest, hvor en gård har have langs med lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanforslaget omfatter matrikel 1ag og en mindre del af matrikel 1a, begge Lysgård, Vildbjerg.

 

Lokalplanområdet

 

Forslag til lokalplan 81.OF10.1 (bilag 1) giver mulighed for etablering af daginstitution i tilknytning til Vildbjerg Skole.

 

Lokalplanområdet er inddelt i følgende delområder I, IIa og IIb.

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til placering af byggefelt, friareal, idrætsanlæg og parkering.

 

I delområde I kan der etableres bebyggelse til skole og institutioner inden for det angivne byggefelt og der er udlagt arealer til parkering og friarealer. Lokalplanforslaget inddrager en mindre del af matrikel 1a, så der kan etableres de nødvendige parkeringspladser til en ny daginstitution langs den vestlige afgrænsning af delområde I.

 

Delområde IIa og IIb må kun anvendes til idrætsanlæg.

 

Lokalplanen har endvidere til formål at sikre ny bebyggelse og anlægs indpasning i det eksisterende miljø med bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ny bebyggelse skal opføres i gul tegl for at sikre et udtryk af ensartet bebyggelse inden for lokalplanområdet. Byggefeltet er et større areal end den eksisterende bebyggelse for at give mulighed for at placere en daginstitution i tilknytning til den eksisterende skole samt mindre udvidelser af den eksisterende skole, hvis der bliver behov for dette.

 

Lokalplanen skal sikre afvikling af trafikken i området samt tilstrækkelig med parkeringspladser til områdets funktioner. Der skal endvidere sikres offentlig tilgængelighed i form af stiforbindelser til de rekreative arealer. 

 

Lokalplan 81.OF10.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 81.OF10.1 for et område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Louise Kruse Hansen

Sagsresume

I budgetforliget 2016 har Herning Byråd afsat penge til tre nye daginstitutioner i henholdsvis Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Børn- og Familieudvalget har den 13. april 2016 godkendt programoplæg for en ny daginstitution i Kibæk, som skal placeres ved Kibæk Skole.

 

Planafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 91.OF1.1, som muliggør etablering af en ny daginstitution ved Kibæk Skole og Krydsfelt. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 for et offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 (jf. Bilag 1) giver mulighed for etablering af daginstitution i tilknytning til Kibæk Skole.

 

 

Lokalplanområdet omfatter Kibæk Skole samt Kibæk Krydsfelt i den nordlige del af Kibæk og er afgrænset mod syd af Møllegaardsvej, mod nordvest af Velhustedvej, mod øst af den sti, der afgrænser boligområdet Møllegaarden mod vest. Lokalplanforslaget omfatter matrikel 36y, 36ci, 36ck og 36aø samt vejlitra 7000av, alle Kibæk By, Assing.

 

Lokalplanen har til formål at udlægge et område på Velhustedvej i Kibæk til offentlige formål i form af skole, bibliotek, institutioner, halbyggeri og friarealer. Desuden skal lokalplanen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området samt tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets funktioner. Lokalplanen skal desuden sikre gode og rekreative friarealer.

 

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre ny bebyggelse til skole-, biblioteks-, fritids- og institutionsformål med tilhørende administrative funktioner, og sikre at den fremtidige udbygning af området sker under hensyntagen til de omkringliggende områder og med henblik på at skabe et helhedspræg gennem en overordnet disponering af området.

Lokalplanen skal også sikre håndtering af overfladevand i forhold til klimatilpasning.

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til placering af byggefelt, friareal, adgangs- og parkeringsareal.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområder I og II. Bebyggelsesprocenten inden for det samlede lokalplanområde må maksimum være 40. Lokalplanforslaget fastsætter desuden den maksimale byggeret for hver matrikel.

 

I delområde I kan der etableres bebyggelse til skole, børne- og ungdomsinstitutioner, bibliotek, samt fritidsformål i form af halbyggeri inden for det angivne byggefelt og der er udlagt arealer til parkering, idræt, leg og lignende aktiviteter samt servicefunktioner som almindeligvis placeres i tilknytning hertil og anlæg til områdets tekniske forsyning. Byggefeltet er et større areal end den eksisterende bebyggelse for at give mulighed for at placere en daginstitution i tilknytning til den eksisterende skole samt mindre udvidelser af den eksisterende skole, hvis der bliver behov for dette.

 

Delområde II må kun anvendes til udearealer til idræt, leg og lignende aktiviteter samt beplantning og parkering inden for et afgrænset område, så der kan etableres de nødvendige parkeringspladser til en ny daginstitution i den østlige del af delområde I. Delområde II må således ikke bebygges med undtagelse af mindre bygninger og anlæg såsom legeredskaber, bænke, pavilloner og lignende, som understøtter områdets anvendelse til idræt, leg og ophold.

 

Kibæk Skole har i samarbejde med Herning Cykler gennemført et trafiksikkerhedsforløb. Erfaringerne herfra er medtaget i lokalplanens udlæg af adgangs- og parkeringsareal.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bearbejde terrænet med henblik på at kunne tilbyde en bred vifte af leg- og læringsmuligheder, der sammen med nærheden til Kibæk Krydsfelt understøtter daginstitutionens image som natur- og idrætsinstitution.

 

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og er omfattet af rammeområde 91.OF1.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 91.OF1.1 for et offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for daginstitution ved Brændgårdskolen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har besluttet, at daginstitutionen Galaxen skal flyttes til en ny placering ved Brændgårdskolen i Herning. Galaxen er i dag placeret på 4 forskellige adresser i det nordvestlige Herning. For at fastlægge placering af byggefelter, parkering, stier med mere er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag for området ved Brændgårdskolen.

 

Sagsfremstilling

Område

Lokalplanforslaget omfatter hele området ved Brændgårdskolen, Herning HF og VUC, VIAs ejendom på A I Holms Vej og ungdomsboligerne på A I Holms Vej. Ved at lave en samlet lokalplan for dette område er der mulighed for at lave en sikker og sammenhængende løsning for afvikling af trafikken i området. En samlet lokalplan for området kan også sikre, at den eksisterende bevaringsværdige beplantning inden for lokalplanens område kan bevares om en helhed.

 

Luftfoto fra 2015 med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje

  

Anvendelse

Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder som vist på luftfotoet ovenfor. Alle tre delområder må anvendes til offentlige formål i form af skole- og undervisningsformål, institutioner samt fritidsformål i form af idrætsanlæg. Delområde II og III må desuden anvendes til kontorerhverv og liberalt erhverv. Derudover må delområde III også anvendes til boliger for unge og ældre.

 

Mulighed for bebyggelse og nedrivning

Lokalpanen udlægger byggefelter omkring det eksisterende byggeri. Derudover giver lokalplanen mulighed for at sammenbygge Brændgårdskolen med den tidligere rektorbolig på Brorsonsvej 8, henover adgangsvejen fra syd. Brændgårdskolens SFO ligger i dag i de tidligere boliger på Brorsonsvej 6 og 8. Det er planen, at Brorsonsvej 6 skal rives ned for at give plads til nyt byggeri til Galaxen. Det forventes, at Brorsonsvej 8 skal renoveres og indrettes som en del af daginstitutionen Galaxen.

 

Brorsonsvej 6 er registreret med lav bevaringsværdi, mens Brorsonsvej 8 har middel bevaringsværdi. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive begge bygninger, hvis der for eksempel i forbindelse med udvidelse af den nye daginstitution bliver behov for at nedrive Brorsonsvej 8 helt eller delvist.

 

Der må bygges i op til 3 etager og 15 meters højde inden for byggefelterne. Uden for byggefelterne må der opføres mindre bygninger som cykelskure, udhuse og lignende i 1 etage og 4 meters højde.

 

Arkitektur og skiltning

Brændgårdskolen og Herning HF og VUC (Det tidligere Herning Seminarium) er et klassisk, velproportioneret 60´er byggeri i gule tegl med mørke vinduespartier og sammenhængende vinduesbånd. Lokalplanforslaget sikrer derfor, at renovering og tilbygning kommer til at passe til den originale arkitektur. Det betyder ikke, at nyt byggeri skal være magen til det gamle. Men proportioner, materialer, farver med mere for nyt og gammelt tilsammen skal danne en god helhed.

 

Lokalplanen fastlægger, at der må opsættes én skiltepylon ved hver ind / udkørsel til området. Derudover må der skiltes på facaden ved de enkelte indgange.

 

Vejadgang, parkering og stier

Lokalplanområdet har vejadgang via H P Hansens Vej fra nord og Brorsonsvej fra syd. Adgangen fra nord og den eksisterende parkeringsplads ændres ikke. Når adgangen til Brændgårdskolen fra syd lukkes skal tandklinikken have adgang fra nord.

 

Der er i dag to overkørsler til Brorsonsvej. Det er planen, at den østligste overkørsel (ved HF og VUC) fortsat skal være ind- og udkørsel til parkeringspladsen på hjørnet af Brorsonsvej og Gullestrupvej. Derudover skal den fungere som indkørsel til et nyt parkeringsareal mellem Brorsonsvej og Brændgårdskolen. Den vestligste overkørsel lukkes for indkørsel, når der bygges hen over adgangsvejen fra syd. Den skal så kun fungere som udkørsel for den nye parkeringsplads.

 

Udover parkeringspladsen mellem Brændgårdskolen og Brorsonsvej kan der også anlægges parkeringspladser til den nye daginstitution med adgang fra nord. Der er blandt andet behov for, at børnene i specialgrupperne kan afleveres tæt på indgangen.

 

For at give sikker adgang til skole og daginstitution for cyklister og fodgængere stiller lokalplanen krav om, at der skal anlægges stier fra nord og vest. Fodgængere og cyklister har i dag ikke mulighed for at komme til Brændgårdskolen fra nord med en sikker stiforbindelse.

 

Beplantning

Inden for lokalplanens område er der mange større træer, primært egetræer. Træerne er blandt andet en del af den karakteristiske egebeplantning langs H P Hansens Vej. Idrætsbanerne og legepladsen ved SFOen er afgrænset af større træer.

 

Træerne er en kvalitet for området. De giver legemuligheder for skole og daginstitution, læ på idrætsbanerne og er et flot grønt element i byen. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser der sikrer, at træerne bevares.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 13.OF9.2 for offentligt område til skole- og institutionsformål mellem H P Hansens Vej og Brorsonsvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 41.Bl1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53 tilføjer bestemmelser til rammeområde 41.BL1 angående matrikel nr. 10Ø Tjørring, Herning jorder. Tilføjelsen justerer rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal og bebyggelseshøjde.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget. Indsigelsen er behandlet i dagsordenen for lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade, Tjørring endeligt vedtages med den ændring,

 

at etageantallet reduceres til 2.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 17. november 2015, at foreløbig vedtage lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

Med lokalplanforslaget udlægges hjørneejendommen Tjørring Hovedgade 42 til boligformål i op til 3 etager. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 2 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det ansøgte, og principgodkendte projekt i 3 boligetager, er tænkt som en tiltrængt erstatning for de nuværende erhvervsbygninger, som står tomme.

 

Plangrundlag

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning på stedet hvad angår bebyggelsesprocent, etageantal og byggehøjde. Derfor er der udarbejdet nærværende lokalplanforslag og en tilføjelse til bestemmelserne i kommuneplanrammen.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 2 indsigelser mod lokalplanforslaget.

 

Den første indsigelse er fra ejeren af naboejendommen. Der gøres indsigelse imod: at der kan bygges i 3 etager og at der kan bygges i op til 12 m i højden. Indsigelsen begrundes med, at det vil være et bombastisk byggeri i vedkommendes baghave, indsiger vil ikke kunne være ugenert på egen grund og føle sig tilpas, byggeriet vil skærme for aftensolen og vil forringe salgsværdien af vedkommendes ejendom.

 

Den anden indsigelse er et veto fra Viborg Stiftøvrighed på vegne af Tjørring Menighedsråd.

 

Forvaltningens vurdering

Det er korrekt, at der kan forekomme indkiksgener fra det højere byggeri og at det på de fleste af årets dage vil skærme for aftensolen.

 

Vedrørende veto fra Viborg Stiftsøvrighed kan der henvises til Bilag 4, mødenotat.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af møde med Stiftsøvrigheden m. fl., at der er to muligheder:

 1. Lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages med den ændring, at der kun kan bygges i to etager. Ansøger bag projektet har overfor administrationen oplyst, at man af tidsmæssige årsager hellere ønsker lokalplanen vedtaget med imødekommelse af vetoet fra Stiftsøvrigheden, frem for at afvente en ny helhedsplan.
 2. Vedtagelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget udsættes, og der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for et større område langs Tjørring Hovedgade, med henblik på at fastlægge byggefelter og højder m.v. Dette arbejde kan måske resultere i at etagehøjden på ejendommen Tjørring Hovedgade 42 kan accepteres i 3 etager af Stiftsøvrigheden. 

 

Hvis lokalplanen vedtages med etageantallet reduceret til højst to etager, skal §§ 7.2 og 7.3 ændres til:

§ 7.2 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager + tagterasseetage.

§ 7.3 Bebyggelse må have en højde på maksimum 8,5 m.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at etageantallet reduceres til højest 2 etager,

 

at lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring endeligt vedtages med denne ændring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej) samt Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 33 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ændrer afgrænsningen af rammeområde 33.E2 – Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej), 33.OF2 – Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej samt 33. OF1 – Offentlig område ved Birk Centerpark og Fastrupvej, så de er tilpasset afgrænsningen af gældende lokalplaner.  

 

For rammeområde 33.E2 og 33.OF2 er der ændret i rammebestemmelserne, så de er i overensstemmelse med Masterplan for Birk.

 

Kommuneplanramme 33.E2

Kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der i den vestlige del af område E2 mellem Fastrupvej og Birk Centerpark skal mod syd friholdes et areal til et kultur- og idrætsbælte, som skal have karakter af et åbent grønt forløb samt mulighed for udbygning af Studenterstrøget mod syd.

 

I kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres indendørs foreningsformål og festsal samt fastsat et tilhørende parkeringskrav på henholdsvis 1 pr. 50 m2 og 1 pr. 8. gæst.

 

Det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, er reguleret fra 10.000 m2 til 16.285 m2. Der er i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget opgjort, hvor mange m2 detailhandel for særlig pladskrævende varer, herunder også møbler, de faktiske og de allerede lokalplanlagte forhold udgør. På baggrund af de eksisterende og allerede lokalplanlagte forhold er der ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at udvide det samlede areal for detailhandel til særlig pladskrævende varer, jf. den gældende Planlov.

 

Kommuneplanramme 33.OF2

Kommuneplanramme 33.E2 indeholder bestemmelser for, at der skal friholdes areal til udbygning af Studenterstrøget.

 

I forslaget til kommuneplanrammen er der i anvendelsen tilføjet, at der kan etableres serviceerhverv tilknyttet offentlige formål, etageantallet ændres fra 2 til højest 3, bygningshøjden ændres fra 12 meter til højest 18 meter og opholdsareal ændres fra mindst 100 % af boligetagearealet til mindst 10% af erhvervsetagearealet.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 har været i offentlig høring i perioden den 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillæget.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Industrivej Syd 1b i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet vedtog d. 26. januar 2016 forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk.

 

Forslag til lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk har været i offentlig høring i perioden 28. januar til 24. marts 2016, hvor der ikke er indkommet indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk omfatter et areal på ca. 3,9 ha beliggende i den østlige del af Birk. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Industrivej Syd, mod syd af det åbne land og mod øst samt vest af erhverv.

 

Disponeringen af lokalplanområdet tager udgangspunkt i Masterplan for Birk. I masterplanen er det tidligere C.Th. Sørensens haveanlæg indtegnet som et grønt område. Forvaltningen har på baggrund af, at der ikke længere findes et bevaringsværdigt haveanlæg forlænget byggefeltet på den pågældende ejendom mod syd i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget. Dette vil være med til at understrege den nord-sydgående struktur af byggefelter i masterplanen yderligere.

 

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny anvendelse i de eksisterende bygninger på Industrivej Syd 1B. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4 og festsal til erhvervsmæssig udlejning.

 

Lokalplanen har til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, som harmonerer med lokalplanområdets beliggenhed i Birk. Dette kommer til udtryk i, at lokalplanforslaget udlægger byggefelter i overensstemmelse med strukturen i masterplanen, fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 og giver mulighed for at opføre bebyggelse i to etager. Endvidere stiller lokalplanforslaget krav til bebyggelsens udformning og fremtræden, herunder farve- og materialevalg med det formål at ”stramme” området op på sigt på grund af områdets beliggenhed i Birk.

 

Derudover skal lokalplanen sikre bevaringsværdig beplantning i form af en trærække med fyrretræer samt kastanjetræer foran og langs siden af den eksisterende bebyggelse. 

 

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 har været i offentlig høring fra 28. januar til 24. marts 2016. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen indstiller derfor, at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 33.E2.3 – Erhverv på Industrivej Syd 1B i Birk endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller insigelser til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 54 for boligområde ved Nedertoften i Tjørring til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 udlægger en ny kommuneplanramme (41.B19) til boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse og fjerner udpegningen af grøn bystruktur inden for kommuneplanrammen. Det er vurderet, at en udpegning af grøn bystruktur ikke er forenelig med en udstykning til boliger.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 har været i offentlig høring i perioden den 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget, men der er indkommet en bemærkning til det tilhørende lokalplanforslag 41.B19.1.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for boligområde ved Nedertoften endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Lokalplanforslag 41.B19.1 – Boligområde ved Nedertoften i Tjørring har været i offentlig høring i perioden 28. januar til 24. marts 2016, hvor der er indkommet en bemærkning.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 41.B19.1 – Boligområde ved Nedertoften i Tjørring endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen:

Lokalplanområdet ligger i Tjørring og er afgrænset af Vildbjergvej mod nord, Nedertoften mod vest, boligområde ved Fællestoften mod syd og en eksisterende virksomhed mod øst. Lokalplanområdet er i dag ubebygget med overvejende selvgroet beplantning.

 

Forslag til lokalplan 41.B19.1 giver mulighed for etablering af boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Dog stiller lokalplanen krav om, at der ikke må være en blanding af de to typer bebyggelse i området, så der sikres en helhed og ensartet bebyggelse inden for lokalplanområdet. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Nedertoften.

 

Derudover stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres beplantning langs Vildbjergvej og langs lokalplanområdets østlige afgrænsning for at sikre en grøn sammenhæng langs Vildbjergvej og en visuel afskærmning mod vejen og den eksisterende virksomhed øst for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen tager højde for støj fra virksomheden beliggende mod øst og Vildbjergvej ved at stille krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjskærm, langs lokalplanområdets østlige afgrænsning og udlægge en byggelinje langs Vildbjergvej, hvor der ikke må bebygges mellem byggelinjen og Vildbjergvej.  

 

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 54 har været i offentlig høring fra 28. januar til 24. marts 2016. Der er indkommet en bemærkning i høringsperioden. Bemærkningen er vedlagt som bilag.

 

Bemærkningen er fra Region Midtjylland og omhandler jordforurening. Det bemærkes, at der er jordforurening på den del af matrikel 4o, Tjørring, Herning Jorder, som ikke er omfattet af lokalplanforslaget, da der tidligere har ligget en trikotagefabrik. Derudover har Region Midtjylland ingen bemærkninger til lokalplanforsalget.

 

Forvaltningen er bekendt med jordforureningen på den del af matrikel 4o, som ikke er omfattet af lokalplanforslaget, og vurderer, at den indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.    

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 41.B19.1 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016, foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg.

 

For at give mulighed for parcelhusgrunde med en bebyggelsesprocent på 30 er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 har været i offentlig høring i perioden 28. januar 2016 til 24. marts 2016, der ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 57 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 71.B6.1 for et område udlagt til boliger ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan

2013-2024.

 

Bestemmelserne omkring bebyggelsesprocenten i den nuværende kommuneplanramme er for lav. Kommuneplanrammen siger 15 procent og der ønskes en bebyggelsesprocent på 30, som normalt ved åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter.

Parkeringskravet øges ligeledes fra 1½ pr. bolig til 2 p-pladser pr. bolig.

 

Området overføres fra landzone til byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Rammeområdets afgrænsning udvides lidt mod syd for at få en bedre udnyttelse af området. Udvidelsen sker ud i åbeskyttelseslinjen og det skal præciseres nærmere i lokalplanen hvad man må inden for åbeskyttelseslinjen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde Rind Å Engen i Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016, foreløbigt vedtaget lokalplanforslag 71.B6.1 for boligområde Rind Å Engen i Arnborg som udlægger området til ny boligområde.

 

For at give mulighed for parcelhusgrunde med en bebyggelsesprocent på 30 er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 57 for området.

 

Ved den foreløbige vedtagelse blev området navngivet Rind Å Engen.

 

Lokalplanforslag 71.B6.1 har været i offentlig høring i perioden 28. januar 2016 til 24. marts 2016, der er indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 71.B6.1 endelig vedtages med en ændring i lokalplanens kortbilag 2.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 71.B6.1 giver mulighed for at Herning Kommune kan udbyde nye boligrunde til salg i Arnborg. Lokalplanforslaget giver mulighed for at der kan udstykkes 11 grunde.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre åben-lav bolig bebyggelse som fritliggende boliger. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til 30.

Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på op til 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet er disponeret omkring en central grønning som er det samlende element for hele bebyggelsen. Det er her man mødes, grundejerforeningen kan etablere legeplads, der kan etableres fælles anlæg til regnvandshåndtering fra veje og fællesområde osv.

 

For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand, for eksempel ved kraftige regnskyl, og for at sikre, at der for fremtiden dannes tilstrækkeligt grundvand, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at befæstelsesgraden for den enkelte grund maksimalt må være 40 %.

 

Der er indkommet 2 bemærkninger til lokalplanforslaget:

1.  Ejeren af Skjernvej 27 er bekymrede over om der kan komme mere trafik på deres private adgangsvej, de vil gerne forhindre at vejen bliver en smutvej til byen.

 

2.  Borgerforeningen fremsender nyt forslag til udstykning med ændring af antal af grunde, ny placering af stiforbindelse, ændring af vejudlæg samt forslag om, at der kun må bygges i 1 etage på de sydlige grunde. Der forslås en ny adgangsvej fra Gl. Skarrildvej til Skjernvej.

 

Ad 1. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen omkring den private grusvej ikke bør medføre ændringer i lokalplanen, da det kun er de bløde trafikanter der kan benytte grusvejen som stiforbindelse til skolen.

 

Ad. 2. Det er forvaltningens vurdering at det fremsendte forslag til ændring af udstykningen ikke bør imødekommes i forhold til følgende vurdering:

Det vurderes, at der i lokalplanforslaget er et veldisponeret antal grunde i udstykningen hvor der indgår grunde fra 755 m² til 1230 m² og dermed grunde i varierende størrelse og pris.

 

Indsiger ønsker en bredere åbning til det sydlige liggende markareal, c-d. Forvaltningen anbefaler, at dette imødekommes, dels for at skabe en bedre visuel kontakt til arealet syd for og dels for at gøre plads til at der kan være sti og grøft som kan bruges til overløb til regnvand i forbindelse med ekstremregn.

 

Indsiger forslår en ændring af vejforløbet inde i udstykningen, således at vejene løber hele vejen rundt langs alle grunde og det forslås at en del af belægningen kan være græs armering. Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende græsarmering på køreveje inde i udstykningen pga. støjgener ved kørsel på belægningen. Græsarmering kan primært anvendes ved p-arealer. Udstykningen i lokalplanforslaget er udformet med en vej som ikke er gennemkørende og med vendepladser. Det centrale grønne areal kan anvendes til tilbageholdes af regnvand med et overløb via grøft i åbningen mod syd og derved kan regnvand ledes ud på det grønne areal syd for udstykningen ved ekstremregn.

 

Indsiger ønsker stiforbindelsen a-b flyttet så den forbindes til hjulsporet øst for udstykningen. Forvaltningen vurderer, at dette bør ikke imødekommes da stien og derved skolebørnene ledes ud på et hjulspor med græsunderlag, jævnfør ad. 1.

 

Indsiger forslår en højdereduktion på de sydlige grunde så der kun kan bygges i 1 etage og med lav tagrejsning. Forvaltningen vurderer, at en reduktion i bygningshøjden ikke bør imødekommes, da området er svagt faldende og at der ved en lavere bygningshøjde alligevel ikke opnås kig eller udsigt til å-forløbet længere syd for udstykningen.

 

Indsiger ønsker en ændring af Gl. Skarrildsvej forløb pga. dårlige oversigtsforhold. Det ønskede vejudlæg ligger uden for lokalplanens område hvorfor lokalplanen ikke kan regulere dette. Den forslåede vejtilslutning til Skjernvej vurderes desuden, ikke at være hensigtsmæssigt placeret i forhold til oversigtsforhold og kobling til byen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

atforslag til lokalplan 71.B6.1 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg endeligt vedtages med ændring jf. Arnborg Borgerforenings bilag og etagebegrænsning mod syd, dog således,

 

at der stadig skal være 11 grunde og ingen sti mod øst, og ingen omlægning af Gl. Skarrildvej.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej i Gullestrup, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 udvider arealet af rammeområde nr. 15.C2 og tilføjer anvendelse til boligformål til bestemmelserne for rammeområdet. Den overordnede mening med kommuneplantillægget, er at skabe mulighed for familieboliger inden for rammeområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 55 til herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbig vedtaget lokalplanforslag nr. 15. C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup, sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 15.C2.2 samler området mellem Gullestrup Kirke og Gullestrupvej, og åbner for at anvende området til Centerformål med mulighed for familieboliger.

 

Plangrundlag

Den påtænkte anvendelse er ikke i overensstemmelse med de gældende planer for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med ændring af kommuneplanramme 15.C2 og en ny lokalplan nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Lokalplanen

Den nye lokalplan er omfattet af kommuneplanramme 15.C2. Anvendelsen dækker de eksisterende erhvervs- og butiksformål samt ældreboliger og offentlige formål, og har fået tilføjet mulighed for familieboliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og have en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må højest være 40.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Udbud

Forvaltningen har, til et udbud af området, udarbejdet forslag til en række krav til bebyggelsesplanudformning, arkitektonisk udtryk og bedømmelse. Kravene er sammen med et par illustrationer, samlet i det vedhæftede Bilag 1.

 

Vejnavne

Der skal vedtages eet nyt vejnavn til lokalplanområdet. Det er, ved en tidligere lejlighed, i Holing Sø afsnit A blevet besluttet, at princippet for Skovbakken og Egebakken, skulle videreføres i området. Forvaltningen foreslår derfor følgende muligheder for vejnavne: Pilebakken, Rønnebakken eller Rødelbakken.

 

 

Byplanudvalget besluttede ved sagens behandling, at vejen navngives Rødelbakken.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

atlokalplanforslag nr. 15.C2.2 for Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024. Tillægget har sammen med forslag til lokalplan nr. 84.T1.2 for varmeværk været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24 marts 2016.

 

Der er i den offentlige høring indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.

Forvaltingen indstiller at indsigelsen efterkommes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. De ønsker at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan de benytte de eksisterende rørledninger. Opførsel af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Kommuneplantillæg nr. 56 har til formål at sikre at der kan udarbejdes ny lokalplan for varmeværk ved Halkjærsvej. 

Indsigelse

Trehøje Døre har gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget på baggrund af at Herning Kommuneplan 2013-2014 ikke stemmer overens med den beslutning der blev truffet omkring solfangeranlæg i 2012 i forbindelse med vedtagelse af daværende lokalplan. På daværende tidspunkt blev der i Byrådet truffet beslutning om at arealet (del af matrikel 22mv), markeret på kortet i indsigelsen, skulle være del af kommuneplanramme 84.E1. Det er en fejl i nuværende Kommuneplan 2013-2024 at arealet ikke er del af 81.E1. Indsigelsen bør derfor efterkommes.

Indsigelsen vil ikke have konsekvens for lokalplanforslaget da lokalplanforslaget kun fastlægger en zone til ledningstrace langs Halkjærvej i overensstemmelse med tidligere lokalplan 84.T.1 fra 2012.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 56 for varmeværk og solvarmeanlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at den del af matrikel 22mv som er omfattet af kommuneplantillægget gøres til del af kommuneplanramme 84.E1.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24 marts 2016.

 

Der er i den offentlige høring indkommet en indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen er behandlet under dagsordenspunktet omhandende kommuneplantillæg 56.


Forvaltingen indstiller lokaplan 84.T1.2 til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2012 en lokalplan for placering af solfangeranlæg ved Halkjærvej. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk søger om udvidelse af varmeværket ved Halkjærvej 18 i Ørnhøj ved det eksisterende solvarmeanlæg. Det ønskes at placere en biomassekedel på adressen til brug i vinterhalvåret, hvor solvarmeanlægget ikke producerer den nødvendige varme. Dermed kan værket benytte de eksisterende rørledninger. Opførelse af biomassekedel er med til at omlægge en del af varmeværket til vedvarende energi.

 

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har ikke konkrete planer om en udflytning men lokalplanen er udarbejdet så Varmeværket på sigt kan udflyttes til lokalplanområdet, hvor der er den fornødne plads til eventuelle fremtidige udvidelser.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solvarmeanlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj endeligt vedtages uden ændringer.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et rekreativt område ved Åvej i Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. januar 2015.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Med tillægget overføres en del af det eksisterende rammeområde 21.R1 for rekreativt område ved Campingpladsen til et nyt rammeområde 12.R12.

 

Tillægget ændrer ikke på nuværende bestemmelser for rammeområde 21.R1.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 21.R1 giver ikke mulighed for etablering af regnvandsbassin, derfor fastsætter kommuneplantillægget bestemmelser for et nyt rammeområde 12.R1, som muliggør etablering af regnvandsbassin i området.

 

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rekreativt område ved Åvej i Sunds endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for rekreativt område ved Åvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: - Tanja Henriksen

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. januar 2015.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Herning Vand om etablering af regnvandsbassin på arealet på hjørnet af Strandvejen og Åvej i forbindelse med separatkloakering af den østlige del af Sunds. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at give mulighed for etablering af et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Regnvandsbassinet etableres med et åbent overløb til Kvalsholm Bæk.

 

Lokalplanens formål er ligeledes at udlægge området til et bynært rekreativt område, og at sikre at området forbliver et offentligt område med mulighed for ophold og leg.

 

Det er ligeledes lokalplanens formål at fastsætte bestemmelser, der sikrer beliggenheden af regnvandsbassinet, samt beskyttelse af de store bevaringsværdige bøgetræer, der omkranser lokalplanområdet. 

 

Da arealet er centralt beliggende ved ankomstvejen til Søgården og campingpladsen, er der i planlægningen lagt vægt på, at arealet også i fremtiden kommer til at have et åbent, indbydende og imødekommende udtryk.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-15-07 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af anlægsbevillinger til nye bymidteprojekter i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Marius Reese

Sagsresume

Renoveringen af gader, pladser og torve i Herning bymidte er i fuld gang med bl.a. det formål at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og gode byrum.

 

For at fortsætte udviklingen og forskønnelsen af bymidten, er der i nærværende sag skitseret to forslag til nye projekter, som forholder sig til bevillinger i investeringsoversigten for årene 2016 – 2018, samt tidligere frigivelser der endnu ikke er anvendt. Der kan på Serviceområde 09 Trafik anvises 8,629 mio kr. til renovering af gågaden samt 5 mio kr. der er afsat på Serviceområde 09 Trafik, Herning C, i alt 13,629 mio kr. De to skitserede projekter udgør til sammen 3,979 mio kr. af det samlede beløb.

 

Byplanudvalget anmodes om, at drøfte og beslutte om de to projekter skal prioriteres og igangsættes, i første omgang ved at der udarbejdes skitseprojekter til efterfølgende politisk godkendelse.

  

De to projekter er beskrevet yderligere i sagsfremstillingen, med hver sin finansieringsmodel og ønske om frigivelse af bevillinger, der er aktuelle såfremt de to projekter prioriteres og godkendes.

 

Sagsfremstilling

Forslag 1: Renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen

Projektet handler om renovering af Sølvgade samt arealet omkring bybusterminalen i Smedegade, da Sølvgade foreløbigt planlægges renoveret med nye ledninger og kloakker i efteråret 2016/foråret 2017. Den nye busterminal og banegårdsplads står færdig i løbet af 2016 og en renovering af gaderne omkring, vil være med til at løfte hele området. De foreløbige idéer er, at renovere belægninger og inventar i Sølvgade med inspiration fra Fonnesbechsgade, Dalgasgade og Banegårdspladsen, og samtidig arbejde med en lille forplads ved biografen.

 

Forvaltningen foreslår, at igangsætte skitseprojektet for Sølvgade, der fremsendes til godkendelse i Byplanudvalget senere. I forbindelse med skitseprojektet, vil det blive nærmere undersøgt, hvordan der kan indgå Herning C elementer i projektet.

 

Belægnings -og inventararbejder skal koordineres med lednings- og kloakprojektet, samt med bustrafik og evt. anden planlægning, der kan påvirke tidsplanen og opstart for anlægsarbejdet.  

 

Planlægningen af projektet bør påbegyndes snarest, således at anlægsarbejdet i forbindelse med renoveringen af Sølvgade kan gennemføres i efteråret 2016/foråret 2017.

 

Anlægsøkonomi - forslag 1:

 Stednr.

År

Anlæg

Beløb

222039

2016

Reetablering af Banegården

  494.000

222086

2017

Bymidteplan

   985.000

I alt, BYP

 

 

1.479.000

 

 

 

 

223068, TMU

2016- 2017

Pulje til renovering af gader (TMU)

1.500.000

 

 

 

 

I alt nyt stednr.

 

 

2.979.000

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222039 Retablering af Banegårdspladsen, er der tidligere frigivet 494.000 kr til renovering af området. Beløbet anbefales anvendt til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen i forbindelse med kloak -og ledningsarbejder i foråret 2017.

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222086 Bymidteplan er der et restrådighedsbeløb på 985.000 kr. i 2017. Beløbet ønskes anvendt til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen i forbindelse med kloak -og ledningsarbejder i foråret 2017. Beløbet anbefales frigivet i forbindelse med den politiske godkendelse af skitseprojektet.

  

Herudover kan der på Serviceområde 09 Trafik (TMU) anvises 1,5 mio kr. (renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelser, pulje 2014-2019), der samlet kan give et anlægsbudget på 2,979 mio kr. til renovering af Sølvgade og området omkring bybusterminalen. Teknik & Miljøudvalget skal i en særskilt sag inden opstart, godkende og frigive de 1,5 mio kr. der er afsat.  

 

Forslag 2: Læ og ly i Bredgade

Forslaget handler om ly og læ i Bredgade, et opholdssted beliggende i Bredgade ved Skolegade. Byplanudvalget blev d. 25. januar 2016 orienteret om muligheden for dette opholdssted, som dog ikke indgår i anlægsbudgettet for Bredgade.

 

Opholdsstedet vil være tilgængeligt for alle og vil være gågadeinventar på samme måde som eks. legeinstallationer og bænke. Opholdsstedet har læ-skærme og overdækning, samt inventar som borde og stole, men kan også indeholde muligheden for, at kunne bruges som eks. scene mm.

 

Opholdsstedet ønskes udført i en kvalitet og standard der er på niveau med andet byrumsinventar i Bredgade og vil være fast inventar med lang levetid. Dette stiller krav til bl.a. materialevalg, finish, daglig drift, udformning og placering.

 

Estimeret pris på opholdsstedet er ca. 1,0 mio kr, der dækker udvikling, konstruktion, materialer, inventar, afskærmning, overdækning, planter, el-tilførsel, belysning og håndværkerudgifter. Der kan forventes en øget drift og vedligeholdelsesudgift på inventaret.

 

Anlægsøkonomi - forslag 2: 

Stednr.

År

Anlæg

Beløb

Nyt stednr.

2016

Herning C

1.000.000

Samlet

 

 

1.000.000

 

På Serviceområde 09 Trafik (BYP), er der afsat 5,0 mio kr. til Herning C delprojekter. Jf. forvaltningens projektforslag, ønskes 1 mio kr. heraf anvendt til opholdsstedet i Bredgade med ly og læ. Beløbet ønskes frigivet til nyt stednr. for Ly og læ i Bredgade på Serviceområde 09 Trafik (BYP), med henblik på, at igangsætte arbejdet. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at de 2 projektforslag igangsættes, med henblik på at udarbejde skitseprojekter til ny politisk godkendelse senere,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,494 mio kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. for Sølvgade,

  

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 0,494 mio kr. på Serviceområde 09 Trafik (BYP), stednr. 222039 Reetablering af Banegårdspladsen i 2016. Anlægsudgiftsbevillingen på stednr. 222039 nedskrives tilsvarende med 0,494 mio. kr.,

 

at resterende rådighedsbeløb på 985 000 kr i 2017 på Serviceområde 09 Trafik (BYP) stednr. 222086 Bymidteplan anvendes til renoveringen af Sølvgade og flyttes til Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. for Sølvgade i 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio kr i 2016 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. Læ og Ly i Bredgade,

 

at anlægsudgiften på 1 mio kr. til projektet for Læ og Ly i Bredgade finansieres af afsat budget på Serviceområde 09 Trafik (BYP), Herning C i 2016. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Fonnesbechsgade og Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregsnkab for stednr. 223086 Fonnesbechsgade og 223078 Silkeborgvej fra Fonnesbechsgade til Kaj Munks vej, omhandlende anlæggelse af nye vejanlæg, fremsendes til godkendelse.   

Sagsfremstilling

For stednr. 223086 Fonnesbechsgade, blev der på Byrådets møde 21.06.2011, pkt. 154, givet en anlægsudgiftsbevilling på 5.250.000 kr. til projektering og gennemførelse af nyt vejanlæg i Fonnesbechsgade.

 

For stednr. 223078 Silkeborgvej, blev der på Byrådets møde 29.01.2013, pkt. 70, givet en anlægsudgiftsbevilling på 8.763.000 kr til projektering og gennemførelse af nyt vejanlæg på Silkeborgvej fra Fonnesbechsgade til Kaj Munks vej. På Byrådets møde d. 18.06.2013, pkt. 208, flyttes 315.000 kr til stednr. 223075 Østergade og Tinghuspladsen. På Byrådets møde 01.03.2016, pkt. 60, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 325.000 kr. til den nye belysningen på Silkeborgvej. Der er et resterende rådighedsbeløb på 59.000 kr. på stednr. 223078 Silkeborgvej, som ikke er frigivet. Der anmodes om frigivelse af beløbet. Den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør herefter 8.832.000 kr.

 

Projekterne er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af bymidten. Både Fonnesbechsgade og Silkeborgvej er gennemført efter et koncept, hvor de samme vejprofiler, materialer og inventar er brugt begge steder. Begge strækninger udgør vigtige forbindelser ind til bymidten og er med til at forbinde bymidten og Herning Øst.

 

Der har været en del fælles koordinering, planlægning, anlægsarbejder og materialer osv. mellem de to projekter og det ønskes derfor at regnskabsafslutte projekterne sammen.  

 

Økonomi

Der er et forbrug på stednr. 223086 Fonnesbechsgade på i alt 5.202.289, hvilket giver en mindreudgift på 47.711 kr.

 

Der er et forbrug på stednr. 223078 Silkeborgvej på i alt 8.878.341 kr, hvilket udgør en merudgift på 46.341 kr.

  

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

223086

Fonnesbechsgade

5.250.000

5.202.289

47.711

223078

Silkeborgvej

8.832.000

8.878.341

- 46.341

Netto

 

 

 

1.370

 

Projekterne regnskabsafsluttes sammen og det samlede resultat er et mindreforbrug på 1.370 kr.

 

Den primære årsag til merforbruget på stednr. 223078 Silkeborgvej skyldes, at det har været et politisk ønske om, at skifte belysningen ud på hele etapen. Dette er drøftet på Byplanudvalgets møde 2.12.2013, pkt. 150. I de indledende arbejder med den estimerede projektøkonomi, var det ikke medregnet ny belysning på den sidste etape. Udskiftningen af belysningen har været et vigtigt element for at skabe en sammenhængende forbindelse fra Herning Øst til bymidten.   

En anden årsag til merforbruget skyldes de uforudsete arbejder, som har været højere end normalt. Der har været mange gamle betonfundamenter og skjulte lyskasser der ikke er blevet fjernet den gang vejen sidst blev omlagt for ca. 50 år siden.

  

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio kr. fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 59.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik (BYP), stednr. 223078 Silkeborgvej,
at udgiften finansieres af rådighedsbeløb på samme stednr.,
at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  x

 

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen, Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Herning Museum ønsker at etapeopdele transformation af Herning Klædefabrik til Det nye Textilforum, og at anvende de kr. 10,338 mio.(2016-prisniveau), der blev afsat i budgetforliget for 2014-2017 til skabelsen af Det nye Textilforum til første etape af transformationen.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland ønsker at skabe et moderne, kulturhistorisk museum med fokus på tekstil- og beklædningsindustrien i Herning Kommune. Tekstilforum, der oprindeligt rummede Herning Klædefabrik, ønskes transformeret til Det nye Textilforum, som vil blive et formidlings- og forskningscenter for textil, beklædning og mode i fortid, nutid og fremtid.

 

Ejerforhold

Museum Midtjylland har de senere år gennemgået store forandringer og har blandt andet fået omstruktureret forskellige dele af museets organisation, struktur og ejer- og lejerforhold. Struktureringen fik Museet ros for i Kulturarvstyrelsens Tilsynsrapport. En rapport, der fra Museets side kommer en strategisk opfølgning og orientering på i maj 2016.

Museets advokat anbefaler, at de nuværende ejer- og lejerforhold opretholdes både under og efter transformationen.

 

Finansiering

Oprindeligt var planen, at der skulle skaffes kr. 57 mio. Det har dog ikke været muligt for Museet at rejse den samlede finansiering. Fondene har meldt ud, at der ikke var nok lokal opbakning til at de ville støtte. Med lokal opbakning menes for eksempel den lokale tekstilbranche. Museet har dog modtaget meget hjælp i form af frivilligt arbejde - blandt andet i form af bygningsrådgivning.

Med det forventede salg af grundene på Museumsgade, bevillinger fra Herning Kommune, sponsorer, frivilligt arbejde og fonde, har projektet på nuværende tidspunkt kr. 20.588.000, hvoraf kr. 1,5 mio. er anvendt på pilotprojektet Hammerumpigen. Derfor har museet gentænkt projektet, lavet nogle justeringer i forhold til udgifterne, men først og fremmest valgt at lave en faseopdeling. Faseopdelingen betyder, at der relativt hurtigt kommer til at stå nye udstillinger samtidig med, at bygningens klimaskal bliver renoveret og at Textilforum kan holde åbent hele byggeprocessen igennem.
Ambitionen er, at Museet i den første fase får vist hvor innovative udstillingerne kommer til at blive, for derved at skaffe fondsmidler og sponsorstøtte til fase 2 og 3 gennem fornyede ansøgninger.

 

 

Fase 1- De nye udstillinger forventes åben medio 2017

 

 • Anlæg - Fase 1 af transformationen omfatter en udvendig renovering af facader og murværk, således at den igangværende nedbrydning standses - især i forhold til dannelse af skimmelsvamp mm. Det vil sige, at hele bygningen først gøres tæt udvendig. Herefter renoves den vestlige del af bygningen indvendig. Der etableres et helt nyt ventilations- og varmesystem for hele klædefabrikken. Der ligger en besparelse i udskifte hele ventilationssystemet på én gang, frem for faseopdeling, derfor ønsker Museet at gøre det nu, i stedet for at vente til fase 2, hvor den østlige del af Klædefabrikken renoveres indvendig. Anlægsudgifterne til bygningsrenovering og ventilation beløber sig til kr. 4 mio.

 

 • Formidling - Formidlingsmæssigt vil Museet i Fase 1 fokusere på at opbygge særudstillinger i Kedelhuset, samt opbygge helt nye moderne og inddragende udstillinger i det tidligere rørapparatur, hvor der vil være fokus på mode og identitet, i fortid og nutid. Desuden indrettes et åbent magasin; et Wunderkammer i vådappreturen. Fase 1 vil også indeholde en etablering af mere tidssvarende publikumsfaciliteter i den nuværende café. Formidlingsudgifterne beløber sig til kr. 13 mio.

 

 

Fase 2 og 3

 

 • Fase 2 - Renovering indvendigt af Spinderihal og Vanggårdfløjen samt butik og foyer. Indretning af Spinderihal og Vanggårdfløjen. Her vil fokus være på produktion og marked, herunder globalisering.

 

 • Fase 3 - Renovering af Væveribygningens to nederste etager, som i dag udgør Museum Midtjyllands tekstilmagasin. Inddragelse af 1. og 2. etage af Væveribygningen, som i dag er udlejet til Bestseller. Her skabes på sigt mulighed for større særudstilling med national og international relevans.

 

 

Udover faseopdelingen er projektet gennemgået og der er i anlægsdelen fundet besparelser for ca. kr. 10 mio., hvorfor omkostningerne til alle tre faser nu udgør kr. 47 mio. Mod de oprindelige kr. 57 mio.

Nedenfor er ændringerne i hhv. Anlæg og formidling i forhold til det oprindelige projekt skitseret.

 

Anlægsudgifterne

 

 • Frivilligt arbejdet - Museet har fået nogle frivillige hænder, der blandt andet har leveret bygherrerådgivning frivilligt. Dette har givet en besparelse på kr. 2,176 mio.

 

 • Fundne besparelser - Via den nye rådgivning, er der kommet nye øjne på projektet og der er fundet besparelser på flere områder. Samtidig reduceres udgifterne samlet set – det gælder for eksempel de uforudsete udgifter, der svinder i størrelse, i det øjeblik det samlede projekt bliver mindre. Besparelse på kr. 7 mio.

 

 • Undladt at gøre - Renoveringen af Væveribygningen, som lige nu er lejet af Bestseller, er blandt andet rykket helt hen til 3. fase og dermed udeladt af dette budget.

 

 • Allerede udbedrede - Der er ting, som var en del af projektet, der ikke har kunnet vente, blandt andet renoveringen af skorstenen, der er blevet udført af Ejendomsselskabet i 2015. En besparelse på kr. 320.000. Desuden har Museet foretaget installationer af ABA og Tyverialarmer i væveribygning, mellembygning og Klædefabrik i forbindelse med flytning fra Museumsgade. En besparelse i budgettet på kr. 550.000.

 

Formidlingsudgifterne

Budgettet for formidlingen vælger Museet at køre ubeskåret videre med. Det vil sige, at der stadig kalkuleres med et samlet formidlingsbudget for alle 3 faser på kr. 27 mio.
Ændringerne kan deles op i 3 punkter.

 

 • Allerede udført - Museet har allerede udført pilotprojektet Hammerumpigen, som stod færdigt i 2015. Udstillingen beløber sig i kr. 1,5 mio. Hertil kommer udgifter til prospekt mv. på 1,5 mio. kr. I alt 3 mio. kr.

 

 • Phd - I det oprindelige budget, var der en PhD stilling, som nu er blevet rykket til fase 2 og 3. PhD’en skal således kobles til de specialudstillinger Museet vil søge i fase 3. Det betyder en reducering for fase 1 med kr. 2 mio.

 

 • Faseopdelingen - Ved at dele det samlede formidlingsprojekt op, starter museet op med godt kr. 13 mio. i fase 1. Denne sum vil kunne være med til at skabe flere udstillinger af samme art som pilotprojektet og derved kunne bane vejen for ansøgninger til særudstillinger for de sidste kr. 11 mio. i fase 2 og 3.

 

Økonomi

 

Samlet Budget for Fase 1

 

kr.

Anlæg

4.000.000

Formidlingsindretning

13.070.000

Allerede forbrugte (testudstilling, prospekt mm)

3.000.000

 

 

Udgifter i alt

20.070.000

 

 

Finansieringsplan for Fase 1

 

kr.

Herning Kommune

10.338.000

Private sponsorer

366.000

Fonde

4.684.000

Egenfinansiering (salg af grund)

5.200.000

 

 

Finansiering i alt

20.588.000

 

 

Fondsmidlerne på kr. 4.684.000 er tilvejebragt.

 

Af budgettet til formidlingsindretning er der allerede anvendt kr. 1,5 til pilotprojekt Hammerumpigen, hvorfor der resterer kr. 11,5 mio. til færdiggørelsen af formidlingen i fase 1. 

 

Der er på Serviceområde 15 Kultur afsat kr. 5,169 mio. i hhv. 2016 og 2017.

 

Forvaltningens bemærkninger

Med henvisning til at Kulturstyrelsen i deres kvalitetsvurdering af Museum Midtjylland påpeger, at det er tilfredsstilende, at museet på baggrund af sin strategi og delstrategi for formidling har påbegyndt implementering af den samlede transformation og nyudvikling af museets udstillinger, bemærkes det positivt, at Museet arbejder konstruktivt med at igangsætte transformationen, til trods for udfordringerne med at tilvejebring finansieringen.
Samtidig skal den store frivillige opbakning til Museet understreges. Det bemærkes også positivt, at Museet med faseplanen ikke lukker for besøgende under transformationen.

 

Det skal dog bemærkes, at faseopdelingen og besparelserne har øget usikkerheden på det samlede projektets gennemførsel. Ligesom den kommunale finansieringsandel er gået fra 10/57 til 10/20.
Museet er blevet gjort opmærksom på, at der, i tilfælde af bevilling af de kr. 10 mio., til fase 1, ikke er afsat kommunale midler til gennemførsel af etape 2 og 3, hvilket forventelig vil besværliggøre indsamlingen af fondsmidler til de senere etaper. På den anden side kan en gennemførsel af fase 1 være med til at vise andre bidragydere hvad transformationen indeholder.

 

Det bør tillige diskuteres, at der ikke før endelig vedtagelse af lokalplan og dermed salgsbetingelser, er endelig sikkerhed for indtægten på kr. 5,2 mio. ved grundsalget. Lokalplanen for grundene er i offentlig høring indtil uge 25 og forventes endelig vedtaget den 30. august 2016.

 

Juridisk afdeling har gennemgået den økonomiske konstruktion og anbefaler, at vedtægterne for ejendomsselskabet Textilforum A/S ændres, således at der ikke kan udbetales udbytte fra selskabet. Ejendomsselskabet ejer museumsbygningerne, som lejes ud til Museum Midtjylland.

Det anbefales ligeledes, at det kommunale tilskud bevilges til udstillinger, formidling samt lignende museumsvirksomhed, og ikke til bygningsforbedringer. 

 

 

Byrådet har udpeget Marianne Bjørn til styrelsen for Museum Midtjylland. Marianne Bjørn er formand for styrelsen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der, af de kr. 10.338 mio., der er afsat til det samlede projekt, frigives 4 mio. kr. til bygningsrenovering i overensstemmelse med det beskrevne,

 

at dermeddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.

 

at tilskuddet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,169 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 15, Kultur på Stednr. 360099 Museum Midtjylland,

 

atsagen genoptages snarest muligt efter lokalplan forslag nr. 14.B 14.1 tillæg 62 (for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning) er endeligt behandlet og evt. salg af grundene på Trøstrupsgade (matr. nr. 1375e, 1381b) er gennemført.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.04-P20-1-16 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Godkendelse af arealer til skovrejsning i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Pia Colstrup

Sagsresume

En virksomhed har ønsket at indgå aftale med Herning Kommune om erstatningsskov. Virksomheden ønsker, at Herning Kommune stiller areal til rådighed for etablering af ca. 2 ha bynær skov.

Virksomheden er i dialog med Naturstyrelsen om anvendelse af et fredskovpligtigt areal til indvinding af vand. I den anledning stilles der krav om etablering af bynær fredsskov.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på restarealet nord for Fejerskovparken etableres ca. 4½ ha bynær kommunal skov, som puljeskov, da arealet ikke vil kunne anvendes til bymæssig bebyggelse pga. nærhed til Messemotorvejen, og idet det grænser op til boligområdet Fejerskovparken.

 

Inden tilplantning undersøges mulighederne for at tilføre overskudsjord fra byggeprojekter. Grundejerforeningen Fejerskovparken har på vegne af en gruppe beboere opfordret kommunen at tilplante arealet.

Sagsfremstilling

Fremgangsmåden vil være, at Herning Kommune inden etablering af skov får arealet godkendt som puljeskov til erstatning for ophævelse af fredskovpligten på andre arealer. Der vil over tid ske en nedskrivning af puljeskovsarealet, såfremt Naturstyrelsen kan godkende de enkelte projekter.

Herning Kommune kan stille krav om dækning af en del af omkostningerne, mod at påtage sig forpligtelsen, hvilket kommune i de konkrete tilfælde vil gøre ved at få dækket anlægsomkostningerne.

  

Generelt om området i den nordlige del af Lind.

Herning Kommune har siden slutningen af 1980'erne løbende opkøbt ejendomme til byudvikling (byggemodning) i den nordlige del af Lind.

 

Arealer beliggende nord for Koustrupparken og Knudmoseparken og syd for Messemotorvejen er anvendt til håndtering af overfladevand, til modtagelse af ren overskudsjord og til skovrejsning. I daglig tale kaldet Fritidslandskabet. Tilplantning afsluttes i efteråret 2016, og har bla. tjent som erstatning for skovarealer i andre områder i forbindelse med byggemodning og vejbyggeri.

 

Arealerne i Fritidslandskabet er allerede taget i brug af et stort antal brugere, selv om anlægsarbejderne først forventes afsluttet senere.

Etableringen finansieres af grundsalget i området. 

 

 

Projektet ønskes nu fortsat ved tilplantning af ca. 4,5 ha i umiddelbar tilknytning til Fejerskovparken, som ikke kan byggemodnes pga. støj fra motorvejen, og ligger i tråd med tidligere beslutninger.

 

Udvalget besluttede den 29. april 2013, lukket pkt. 117, at sikre sig vejadgang til arealet over en nabos ejendom, for at undgå færdsel igennem boligområdet, og således at der kunne opnåes sammenhæng med Fritidslandskabet.

Arealet anvendes i dag som landbrugsareal og er udlejet til udgangen af 2017.

Arealet er udlagt som skovrejsningsområde i den gældende kommuneplan.

Arealet er drikkevandsområde (OSD).

 

Grundejerne i Fejerskovparken efterspørger jævnligt kommunens planer for tilplantning, senest i mail af 29/2-2016 - se bilag med svar.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet anvendes til etablering af skov (puljeskov), idet der er en konkret henvendelse om erstatningsskov.

Tilplantning iværksættes tidligst efter udløb af eksisterende forpagtningskontrakt (ultimo 2017).

Muligheden for i mindre omfang at indbygge ren overskudsjord inden tilplantning undersøges. 

Økonomi

Udgifter til anlægsarbejder i størrelsesordenen 200.000 kr. afholdes af Serviceområde 01 Byggemodning, Fejerskovparken, stednr. 00219, forventeligt i 2018. Virksomheder eller projekter, der ønsker at gøre brug af erstatningsskov/puljeskov, betaler et beløb svarende til den forholdsmæssige del af anlægsudgiften.

 

Anlægsbudget til indtægter, forventeligt i 2017, indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2017-2020.

 

De afledte driftsudgifter fra 2022 indgår i en generel sag om afledte driftsudgifter for bynære skove til Teknik- og Miljøudvalget, og vil i høj grad være afhængig af mængden af publikumsfaciliteter og evnen og viljen til at indgå partnerskaber. Arealet forventes først afleveret til drift (Natur og Grønne områder) efter 2021. 

Indstilling

Teknik og Miljøudvalget indstiller

at der på restarealet nord for Fejerskovparken etableres ca. 4½ ha bynær kommunal skov,

 

at forvaltningen undersøger mulighederne for - og hvis muligt - at indgå aftale om puljeskov inden tilplantning,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler med virksomheder og/eller kommunens egne projekter om nedskrivning af puljeskovsarealet, mod betaling svarende til de forventede anlægsomkostninger,

 

at forvaltningen undersøger mulighederne for, at arealerne inden tilplantning kan tilføres ren overskudsjord, og hvis det vurderes muligt igangsætter modtagelsen af ren overskudsjord,

  

at anlægsbudget til indtægter indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2017-2020. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-16 Sagsbehandler: Jette Mose Søndergaard  

Orientering om Årsrapport for Teknik og Miljø - Drift

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

     

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskab er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 80 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 1,570 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,150 mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 2,138 mio. kr. Merindtægten på 11.940 kr. indgår i kommunens samlede regnskab.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og DRIFTs resultatet skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 2,138 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Omsætningen og driftsresultatet i 2015 er steget i forhold til 2014. Årsagen er en større efterspørgsel af DRIFTs ydelser udover de aftalte rammer inden for vej/parkdrift.

 

Sygefraværet i 2015 er på 3,35%. En lille stigning i forhold til 2014 på 0,62%.

 

Miljøindsats

 

DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificeringssystemet er arbejdsmiljøet også indarbejdet, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.

I dagligdagen betyder ISO-certificeringen, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes, samtidig med der sker en målstyring. 

 

I 2015 har DRIFT foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljøinitiativer:

 

 • Udskiftning af udstyr og materiel. Der er indkøbt udstyr, som påvirker både miljø- og arbejdsmiljøområdet positivt i forhold til det materiel, som det indkøbte erstatter. I 2015 er der indkøbt/udskiftet ladbiler, lastbil, terrængående bil, traktorer og saltspredere. Det er et sigte at indkøbe effektivt udstyr, som samtidig forbedrer miljø og arbejdsmiljø. 

  

 • DRIFT har deltaget i udviklingen af en ny målemetode for kortlægning af henkastet affald i samarbejde med Københavns Kommune og Hold Danmark Rent. Udviklingen er en del af Danmarks bidrag til en fælles europæisk målemetode. Metoden afprøves i Danmark herunder Herning i maj og september 2016.

 

 • Indsamlet affald i poser køres direkte til omlastestationen på Nederkærgård i stedet for Østdeponi.

 

Social ansvarlighed

 

Hvert år, og siden 2001, er Det sociale Indeks blevet målt i DRIFT. Det Sociale Index er metode måler trivsel, fastholdelse/rekruttering, involvering, forebyggelse, hensyn til seniorer/lærlinge, socialt engagement m.m. Indekset for 2015 blev igen målt til en høj score på 79,0 point. Resultatet er dog et fald på 0,7 point i forhold til 2014. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en 'social ansvarlig’ virksomhed.

 

Det sociale ansvar ses bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. I 2015 har 9 borgere arbejdet hos DRIFT, fordi de har vist interesse for praktik med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en jobrelevant afprøvning af deres kompetencer.

 

DRIFT har 2015 en anlægsstruktørlærling og 4 anlægsgartnerlærlinge, samt uddannet den første materiel-mekaniker.  

Økonomi

Merindtægten på 11.940 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, som blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. marts 2016, pkt. 76.

 

Årsrapporten 2015 - DRIFT sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager Årsrapporten 2015 - DRIFT til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til naturpleje og naturgenopretningsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 266.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Både i fredede områder og på særlige privatejede naturarealer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 266.000 kr. i 2016 til Serviceområde 04 Grønne områder, og at udgiften finansieres af samme serviceområde afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 266.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter (stednr. 050099). Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i de fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, som beskrevet herunder. Samtidig anbefales en opgradering af vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, så det i fremtiden bliver muligt at udføre en mere præcis prioritering af plejeindsatsen. Desuden påbegyndes udarbejdelse af de lovpligtige plejeplaner for de fredede områder.

 

Genskabelse af engvandingskanaler ved Skjern Å

Engvandingssystemerne er historiske kultur-/fortidsminder, som er ved at forsvinde fra landskabet. De søges genskabt, ved at reetablere kanalerne, så de igen bliver synlige i landskabet. Projektet skal laves i samarbejde med Museum Midtjylland og de lokale lodsejere. Projektet kan gennemføres i 2016.

 

Plejeprojekter på udvalgte arealer

Et af fokusområderne i Herning Kommunes naturpolitik er, at få skabt bedre sammenhænge i naturen. På den måde sikres bedre vilkår for kommunens ansvarsarter. Hvis der laves indsatser på private arealer, skal det være efter en forudgående aftale med lodsejeren. Der indgås kun frivillige aftaler. I 2016 er et af indsatsområderne udvidelse af en 22 ha stor indhegning ved Fuglkær Å nord for Ørnhøj. Udvidelsen skal øge naturværdien på de vandløbsnære arealer, og græsning af arealerne vil betyde, at der bliver bedre vilkår for et varieret dyre- og planteliv. Blandt andet for blomsten klokke-ensian, som er en af de arter Herning kommune har fået tildelt et særligt ansvar for at passe på.

 

Plejeplan

Det er lovbestemt, at kommunerne skal lave plejeplaner for de fredede områder. En plejeplan er en plan for målrettet pleje, der langsigtet udvikler et naturområdes værdier. Plejeplanen kan indeholde natur-, kultur-, landskabelige og rekreative værdier. Planen skal desuden omfatte en beskrivelse af den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt. Indsatsen skal leve op til fredningens formål.

 

Der er ikke udarbejdet samlede plejeplaner for de fredede områder i Herning Kommune. Den pleje, der er udført siden 2007, er sket på baggrund af konkrete faglige vurderinger af det konkrete areals tilstand og ønskede udvikling, og altid efter aftale med lodsejeren.

 

Grønt Råd har anbefalet, at Herning Kommune får udarbejdet plejeplaner. Der vil blive udarbejdet plejeplaner for de 35 fredede områder i Herning Kommune ud fra en prioriteret liste over områderne. Der kan forventes udarbejdet 1-2 plejeplaner i 2016 herunder Stoubæk Krat ved Hodsager.

 

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående opgaver igangsættes og udgiften holdes inden for den afsatte budgetramme.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der frigives rådighedsbeløb på i alt 266.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

Indstilling

Teknik og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 266.000 kr. i 2016 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter,

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 266.000 kr. i 2016.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 07.04.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Høring af strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsresume

I samarbejde med ejerkommunerne har Energnist I/S udarbejdet et strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S. Strategiforslaget er godkendt af bestyrelsen for Energnist I/S, og er nu sendt i høring hos ejerkommunerne. Høringsperioden afsluttes med udgangen af maj 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at strategiforslaget godkendes.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S. Energnist I/S blev stiftet den 1. januar 2015, som resultat af fusionen af TAS I/S og L90. Selskabet ejer 2 affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg.

 

Strategiprocessen for Energnist I/S blev igangsat af selskabets bestyrelse den 29. januar 2015, og fulgt op af en temadag den 27. maj 2015, hvor en række fagspecialister gav en bred orientering om udfordringer og muligheder i affaldsbranchen og forbrændingssektoren de kommende år. I temadagen deltog både politikere og embedsfolk fra ejerkommunerne og selskabet, og hensigten var, at etablere et fælles fundament for det videre strategiarbejde.

 

Bestyrelsen for Energnist I/S godkendte den 23. februar 2016 forslag til strategi for Energnist I/S. Forslaget er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Forud for det forslag, der nu foreligger, har pågået et arbejde, hvor såvel bestyrelsen, teknisk råd (ejerkommunernes direktørgruppe) og faggruppen (ejerkommunernes affaldsansvarlige) ad flere omgange har behandlet forslag til selskabets mission, visioner og strategier. Formålet har været at sikre en forankring af Energnist I/S' strategi hos de enkelte ejerkommuner.

 

Nærværende høring har således også til formål at give ejerkommunerne mulighed for at komme med bemærkninger forud for bestyrelsens endelige behandling og fastlæggelse af strategien. Høringsperioden forventes afsluttet med udgangen af maj 2016.

 

Formål for Energnist I/S fremgår af selskabets vedtægter og danner grundlaget for den overordnede mission for selskabet, der er foreslået formuleret som følgende:

 

Energnist skal, med fokus på miljø og økonomi, sikre ejerne en tilstrækkelig forbrændingskapacitet, internt som eksternt.

 

I forhold til formulering af missionen er det relevant at bemærke, at der åbnes mulighed for, at Energnist I/S tilvejebringer den tilstrækkelige forbrændingskapacitet enten ved at indgå kontrakter med andre forbrændingsanlæg, eller ved selv at etablere kapacitet. Pt. sikrer Energnist I/S den tilstrækkelige kapacitet ved at udbyde ca. 80.000 – 90.000 årston ud af en samlet årsmængde på ca. 450.000 ton. Denne mængde inkluderer dog ca. 35.000 ton fra ikke ejerkommuner, mængder der bortfalder med udgangen af 2017.

 

 De overordnede visioner for Energnist I/S er defineret som følgende:

 

1.        At kunne være selvforsynet med kapacitet, herunder at sikre en høj

forsyningssikkerhed via egen og/eller ekstern kapacitet under

hensynstagen til pris og miljø.

 

2.        At medvirke til indfrielse af ejernes miljømål via dialog med ejerne om

eksempelvis yderligere kvalitetssikring og sortering af modtaget affald.

 

3.        At være en aktiv spiller i det landspolitiske arbejde med affaldsforbræn-

ding.

 

Med vision nr. 1 understreges igen vigtigheden af, at Energnist I/S skal levere forsyningssikkerhed for så vidt angår forbrænding af det affald, som ejerne anviser til selskabet.

 

Den formulerede strategi i forhold til vision 1 er bl.a. baseret på Miljøstyrelsens fremskrivninger af affaldsmængderne samt prognoser for udvikling i forbrændingskapaciteterne i Danmark. Til trods for Miljøstyrelsens Ressourceplan og de heri definerede initiativer og målsætninger, forventer Miljøstyrelsen en svag stigning i affaldsmængderne til forbrænding i perioden frem mod 2030. I forhold til prognosen for forbrændingskapacitet har Miljøstyrelsen arbejdet med 2 modeller, hvor enten al nuværende kapacitet løbende fornyes eller kapacitet nedlukkes, når anlægget er 30 år gammelt. Sammenholdes disse prognoser med Energnist I/S' kapacitetsbehov, kan forsyningssikkerheden blive udfordret hen omkring 2023-2024, afhængig af, hvordan de øvrige forbrændingsanlægsejere vælger at kapacitetstilpasse.

 

Prognoser og fremskrivninger danner grundlaget for formulering af strategien i forhold til vision nr. 1:

 

Perioden 2016 – 2022

Linje 2 i Kolding levetidsforlænges til udgang 2022 forudsat indgåelse af ny/nye varmeafsætningsaftaler med TreFor og/eller TVIS (alder på linje 2 i 2022: 28 år).

 

Overskydende mængder udbydes (årligt ca. 50.000 ton).

 

 

 

Senest med udgangen af 2018 skal kommunerne godkende en plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed. Energnist skal senest med udgangen af 2017 have planen klar til kommunal behandling. I denne forbindelse skal indgå en afklaring af selskabets opland (eventuelt nye interessenter).

 

Perioden 2023 - 2030

Planen fastlægges i 2018 omfattende bl.a.:

- Kapacitetsplan fra 2023 og frem

- Plan for levetidsforlængelse af Esbjerg og linje 5 i Kolding

 

Det er væsentligt at bemærke, at ejerkommunerne i høj grad vil blive involveret forud for fastlæggelse af planen for, hvordan Energnist I/S skal sikre den fremtidige nødvendige forbrændingskapacitet. Med den skitserede tidsplan vil det forventeligt også være muligt at tilpasse planerne i forhold til en mulig omlægning af rammevilkårene for forbrændingsanlæggene. Der har således i en årrække været forlydende om en eller anden form for mere konkurrenceudsættelse i forbrændingssektoren og forventningen er, at nærmere udmeldinger herom kommer snart.

 

I forhold til vision nr. 2 er foreslået følgende strategi:

 

Perioden 2016 - 2017

Behov for og krav til yderligere sortering af modtaget affald afklares inden 2018. Dette sker bl.a. ved involvering af relevante myndigheder, ejerkommunerne og under hensyntagen til gældende affaldsplaner.

 

Alle ejerkommunerne i Energnist I/S arbejder med en række initiativer, som skal løfte genanvendelsen af affald fra husholdninger og erhverv. Energnist I/S kan medvirke til at understøtte dette ved f.eks. at give yderligere feedback omkring leveret affald eller foretage mere forsortering eller kvalitetssikring af modtaget affald. Derudover vil ændringer i f.eks. brændværdi i det leverede affald have betydning for planlægning af forbrændingskapacitet. Det bemærkes, at der er lagt op til et samarbejde med ejerkommunerne og øvrige relevante myndigheder.

 

Vision nr. 3 tager bl.a. sit udgangspunkt i, at Energnist I/S er et af landets absolut største affaldsselskaber og kan og bør være aktive i forhold til at arbejde for gunstige betingelser for affaldsforbrænding med henblik på at sikre ejerkommunerne sikker afsætning og fornuftig økonomi heri. Strategien i forhold til vision nr. 3 er formuleret som følgende:

 

Perioden 2016 - 2017

Energnist I/S bestyrelsesmedlemmer er i indeværende valgperiode repræsenteret i bl.a. følgende relevante organisationer:

 

Dansk Affaldsforening

Dansk Fjernvarme

KL

 

I 2016-2017 skal der arbejdes med Energnist I/S' overordnede holdninger i forhold til rammerne for affaldsforbrænding i Danmark. Det skal sikres, at Energnist I/S på udvalgte områder taler med én stemme med henblik på størst mulig gennemslagskraft.

 

I strateginotatet er nævnt en række områder, hvor Energnist I/S ser det hensigtsmæssigt at rette fokus. Det drejer sig bl.a. om sektorens organisering, afgiftsforhold, CO2-kvoteordning og import/eksport af forbrændingsegnet affald.

 

Samlet lægger strategiforslaget fra Energnist I/S i høj grad op til, at selskabet, sammen med bl.a. ejerkommunerne, bruger de næste 2 år på at klarlægge rammer og planer for selskabets fremtidige kapacitetstilpasninger.

 

 

Byrådet har udpeget Søren Green til repræsentantskabet for Energnist I/S. Søren Green er medlem af bestyrelsen.

Indstilling

Teknik og Miljøudvalget indstiller

at strategiforslaget for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-5-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Indtægtsbevilling til Projekt "Vi lærer"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmøde d. 25. nov. 2015 blev der orienteret om, at AP Møller fonden har bevilget 4.975.860 kr. til projektet “Vi lærer". Fleksibel og praksisnær kompetenceudvikling” for lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen og på specialskoler.

 

Projektet har fokus på udvikling af kompetenceforløb og kompetencer for pædagogisk personale i anvendelsen af it og digitale medier i undervisningen. Projektet etableres i et partnerskab mellem Herning Kommune, VIA Center for Undervisningsmidler, Viborg Kommune og Holstebro Kommune. 

 

Budgetter og egenbetaling er nu endelig på plads og der ansøges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling

Projektet har tre dele

 

1. I samarbejde med Via Center for Undervisning at udvikle et koncept for kompetenceudvikling, der er tilpasset skolernes og lærernes hverdag.

 

2. Indholdsmæssig at bibringe det pæd. personale IT-mæssige viden og kunnen således at IT- læringsværktøjerne bliver en aktiv og væsentlig del af læringsmiljøet.

 

3. At understøtte implementeringen og anvendelsen af en Læringsplatform for  lærere og elever  med målstyret undervisning som et  væsentligt element.

 

 

Der forventes at uddanne ca. 300 lærere fra Herning Kommune over 2 år, startende august 2016.

 

Projektejer:  Herning Kommune

 

Der er etableret fælles styregruppe mellem Herning Kommune, Viborg Kommune, Holstebro Kommune, Via Center for undervisning. 

Økonomi

Midler er bevilliget med følgende udbetalingsplan:

2016: 1.393.891 kr.

2017: 3.081.969 kr.

2019:   500.000 kr.

 

Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017 på folkeskoleområdet er momsfritaget, og det forventes, at fritagelsen forlænges. Indtægtsbevillingen i 2019 afventer forlængelsen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 på med 1.393.891 kr. i 2016 og 3.081.969 kr. i 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 24.05.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Event

 

Sagsnr.: 81.02.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Personalesag

 

Sagsnr.: 81.03.00-G01-1742-15 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personalesag

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-12-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal på Sebbesandevej

 

Sagsnr.: 82.02.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Salg af areal i Hammerum

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-1-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Prisfastsættelse af 18 parcelhusgrunde på Ørskovbakken, Snejbjerg, etape III

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 11 grunde, Rind Å Engen (Gl. Skarrildvej), Arnborg, etape I

 

Sagsnr.: 09.13.01-P19-27-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Hjemtagelse af opgave

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Sdr. Felding Hallen

 

Sagsnr.: 01.02.40-Ø61-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Dom vedrørende ekspropriationserstatning i Gødstrup

 

Sagsnr.: 81.03.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Personalesag

 

Sagsnr.: 13.05.00-Ø54-1-16 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Lejekontakt