Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-3-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger halvårsregnskab/forventet regnskab 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalget driftsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2014 fordelt på serviceområder: 

 

[image]

 

 • på serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes en merindtægt på 0,2 mio. kr.,

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 1,419 mio. kr., hvilket i store træk svarer til genbevillingen fra 2013.

 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 71,5 mio. kr. Dette skyldes blandt andet at budgetreservepuljen på 33 mio. kr. ikke forventes at blive forbrugt. I forhold til vedtaget budget er der tale om et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr., når der bortses fra budgetreservepuljen.

 

ANLÆG:
Det forventede regnskab for 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalget anlægsområder fremgår af nedenstående tabel.
 
Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2014 fordelt på serviceområder: 

 

[image]

 

 • på serviceområde 01 - Byggemodning forventes der realiseret indtægter på 24,2 mio. kr. i 2014 ca. svarende til regnskab 2013. Mindreindtægten på 14 mio. kr. forventes overført til 2015. Forventet regnskab for 2014 for byggemodningsområdet (ØKE+TMU) udgør i alt 33,9 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 og den 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter og færdiggørelsesarbejder for 10 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb og udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der udskydes færdiggørelsesarbejder for yderligere 4 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvorved der overføres mindreudgifter på i alt 14 mio. kr. fra 2014 til 2015,

 • på serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes mindreindtægter på 3,3 mio. kr. Mindreindtægten kan henføres til tidsforskydninger og forventes overført til 2015,

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Beløbet opspares til vedligeholdelse af ELIA, og overføres til 2015,

 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedr. SINE - Radiokommunikationsnet, og skal overføres til 2015.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab for 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.  

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2014 på finansieringskonti:

 

[image]

 

 • på serviceområde 21 - Renter forventes merindtægter på 6,2 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives forventning om større afkast af kapitalforvaltningen,

 • på serviceområde 26 - Udlån, Langfristede tilgodehavender forventes mindreudgifter på 13,3 mio. kr. Dette skyldes tidsforskydninger i udbetalinger til Landsbyggefonden.

 • på serviceområde 27 - Afdrag på lån forventes mindreudgifter på 2,0 mio. kr.

 • på serviceområde 28 - Optagne lån forventes mindreindtægter på 60,3 mio. kr., hvilket kan tilskrives tidsforskydninger i ældreboligbyggeri. Mindreindtægten forventes overført til 2015,

 • på serviceområd 29 - Tilskud og udligning forventes mindreindtægter på 20,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 25,6 mio. kr. medens der er merindtægter på øvrige områder på 5,5 mio. kr.

 • på serviceområde 30 - Skatter forventes merindtægter på 4,9 mio. kr., hvilket kan tilskrives en statslig efterregulering af kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld.

 

Som følge af midtvejsreguleringen ønskes en udgiftsbevilling på 20,1 mio. kr. til serviceområde 29 - Tilskud og udligning. Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskuddet har sammenhæng til udgiftsudviklingen vedr. beskæftigelsesdelen på serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse, så alt afhængig af udgiftsudviklingen på dette område kan der opstå reguleringer. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 20,5 mio. kr. for 2013 samt 5,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering for 2014. Det endelige beskæftigelsestilskud for 2013 (inkl. efterregulering) er 177,3 mio. kr. Dette holdt op mod et forbrug på 186,4 mio. kr. medfører, at der i 2013 var et merforbrug på 9,1 mio. kr.

 

Modsat ønskes en indtægtsbevilling til serviceområde 21 - Renteindtægter på 6,0 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på serviceområde 30 - Skatter på 5,0 mio. kr.

 

I forbindelse med fastsættelse af bloktilskuddet for 2015 er fordelingen af DUT-midler for 2014 og perioden 2015-2017 fastsat. For 2014 medfører det en mindreudgift på 0,5 mio. kr. på de forskellige driftsområder. Mindreudgiften tilgår de likvide aktiver.

 

I 2. kvartal 2014 er der indgået nye indkøbsaftaler på indkøb af katetre, maskinopvask, stomiprodukter, rengøringsmidler og rekvisitter samt tøjvask. Dette medfører en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i 2014. I 2015 er mindreudgiften 0,8 mio. kr. I 2016-2017 0,7 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i 2018.

 

Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2014 blev der ved en fejltagelse ikke søgt rådighedsbeløb samt bevilling på 2,1 mio. kr. til ombygning af lokaler til BEK samt OPB.

 

I forbindelse med blandt andet udbud af mobiltelefoni blev der søgt om lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepulje til udbredelse af bredbånd og modbildækning i udkantsområder. Der blev bevilget 2 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 under forudsætning af en årlig kommunal investering på 10 mio. kr.

Da denne krævede investering ikke iværksættes, vil lånedispensationen ikke blive udnyttet i 2014.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der som følge af midtvejsreguleringen meddeles en tillægsbevilling på 20,1 mio. kr. til serviceområde 29 Tilskud og Udligning. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,

 

at der på serviceområde 30 Skatter meddeles en indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver,

 

at der i forbindelse med vedtagelsen af DUT-reguleringen meddeles en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver,

 

at bevillingerne som følge af indgåelse af nye indkøbsaftaler gives,

 

at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til stednummer 650083 Ombygning af BEK og OPB. Bevillingen finansieres dels fra stednummer 650099 med 1,838 mio. kr. samt driftskonti i BEK med 0,262 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.12-G01-2-14 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning / halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 - samlet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014. Oplysninger om forbruget pr. 30. juni samt forventet regnskab 2014 indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og behandles samlet for alle udvalg i Herning Kommune i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

Sagsfremstillingen er delt i to:

1. del vedrørende godkendelsen af halvårsregnskabet, hvor fokus er på forbruget pr. 30. juni 2014.

2. del vedrørende forventet regnskab 2014, herunder godkendelse af bevillingsmæssige ændringer. Her er fokus på hvordan regnskabet for 2014 forventes at ende.
 
Ud fra det forventede regnskab for 2014 står Herning Kommune til at overskride den teknisk udmeldte servicedriftsramme med 19,7 mio. kr., heri er indeholdt budgetbufferen. Dette betyder, at Herning Kommune vil blive ramt af sanktionslovgivningen, såfremt kommunerne under et overskrider den samlede ramme for servicedriftsudgifterne.
 
Når der ses på regnskabet pr. 30. juni 2014 ligger resultatet af drift og anlæg på 112,9 mio. kr., hvilket er 49,4 mio. kr. lavere i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at det kan forventes at årets resultat af drift og anlæg kommer til at ende lavere end sidste år. Det forventede resultat for 2014 samt forventningerne til finansieringssiden bevirker, at der forventes en likviditetsmæssig ændring på 155,8 mio. kr. mod 60,4 i vedtaget budget. Dette betyder en nedbringelse af likviditeten på 95,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Sagsfremstilling

1. HALVÅRSREGNSKAB FOR HERNING KOMMUNE (faktisk forbrug pr. 30. juni 2014)
Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og en deraf følgende ændring af kommunernes styrelseslov, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal behandles politisk af Byrådet og offentliggøres.


Nedenfor fremhæves hovedkonklusionerne i halvårsregnskabet, der er vedlagt som bilag.

 

Ved halvårsregnskabet er der på indtægtssiden, skat og tilskud/udligning opnået en indtægt på 2.519,5 mio. kr., svarende til 51,5% af indtægterne i det korrigerede budget.

De skattefinansierede driftsudgifter ved halvårsregnskabet udgør 2.298,3 mio. kr. svarende til 47,6% af det korrigerede budgets driftsudgifter. De skattefinansierede driftsudgifter er 3,9% højere i forhold til samme tid sidste år. De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 145,3 mio. kr. pr. halvårsregnskabet svarende til 31,5% af korrigeret budget.

 

Resultatet af det skattefinansierede område udgør ved halvårsregnskabet et overskud på 74,3 mio. kr. Forsyningsområdet (renovation) viser et overskud på 38,5 mio. kr. hvorefter resultatet i halvårsregnskabet viser et overskud på 112,9 mio. kr. Sammenholdt med samme periode sidste år er resultatet af drift og anlæg 49,4 mio. kr. lavere.

Resultat af drift og anlæg fratrukket finansieringssiden, som viser et likviditetsforbrug på 68,7 mio. kr., giver en likviditetstilgang på 44,2 mio. kr. ved halvårsregnskabet.

En samlet gennemgang af halvårsregnskabet med bemærkninger fremgår af vedlagte halvårsregnskab.

 

2. POLITISK BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2014 – SAMLET

Administrationen har lavet opfølgning på budgettet og givet en prognose på det forventede resultat på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014 jf. bilagte Halvårsregnskab. Redegørelsen følger den kendte regnskabsopgørelse, hvor der er foretaget en markering af forbruget for 1. halvår 2014, det korrigerede budget samt det forventede regnskab for 2014.

 

Resultatet af den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 189,8 mio. kr., hvilket er 116,6 mio. kr. højere end korrigeret budget og 20,3 mio. kr. lavere end vedtaget budget.

 

Efter anlægsudgifter på 406,7 mio. kr. og jordforsyning på 9,7 mio. kr. fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et underskud på 226,4 mio. kr.

 

For det samlede resultat af drift og anlæg forventes et underskud på 220,3 mio. kr.

 

Da finansieringen, der består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster, bidrager med 64,5 mio. kr. forventes der et likviditetsforbrug på 155,8 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 60,4 mio. kr. i det vedtagne budget for 2014. Det forventede likviditetsforbrug er 95,4 mio. kr. større end vedtaget budget.

 

Nedenfor gennemgås de forskellige indtægts- og udgiftsområder. En detaljeret gennemgang af regnskabsoversigt samt resultatopgørelser for alle drifts-, anlægs- og finansieringskonti fremgår af vedlagte halvårsregnskab.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes en mindreindtægt netto på 15,2 mio. kr.


Tabel 1 Indtægter
[image]


Mindreindtægten består af en merindtægt på skatter på 4,9 mio. kr. og en mindreindtægt på generelle tilskud m.v. på 20,1 mio. kr. Merindtægten på skatter kan tilskrives statslig efterregulering af kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld. Mindreindtægten på generelle tilskud mv. skyldes en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 25,6 mio. kr. samt merindtægt på øvrige områder på 4,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskuddet har sammenhæng til udgiftsudviklingen vedr. beskæftigelsesdelen på serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse, så alt afhængig af udgiftsudviklingen på dette område kan der opstå reguleringer. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 20,5 mio. kr. for 2013 samt 5,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering for 2014.

Det endelig beskæftigelsestilskud for 2013 (inkl. efterreguleringen) er 177,3 mio. kr., dette holdt op mod et forbrug på 186,4 mio. kr., betyder at der i 2013 var et merforbrug på 9,1 mio. kr.

 

Drift

På baggrund af udvalgenes opfølgninger forventes et resultat af driftsudgifterne på 4.702,1 mio. kr., hvilket er 124,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

 

For den samlede skattefinansierede drift forventes et resultat på 189,8 mio. kr., hvilket er 116,6 mio. kr. mere end korrigeret budget.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen skelnes der mellem merforbrug og forbrug af overførsler. Merforbrug håndteres inden for rammen, mens forbrug af overførsler håndteres via kollegiemodellen af Direktionen.

 

Tabel 2 Driftsudgifter, udvalgsopdelt (bemærk tabellen er ekskl. forsyningsvirksomhed)
[image]

 

Som det fremgår af tabel 2 forventes den største afvigelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets området. Der forventes et mindreforbrug på 71,5 mio. kr., hvilket kan henføres til budgetbufferen på 33 mio. kr. samt overførsler fra 2013. Det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget viser et mindreforbrug på 39,9 mio. kr.

 

Under Teknik- og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf 2,8 mio. kr. er overførsler fra 2013. Merforbruget består af øget ejendomskatter, manglende huslejeindtægter, øget vejafvandingsbidrag og udgifter til vejbelysning, mindre indtægter på vintertjeneste samt mindreforbrug/merindtægt på busdrift. Flere af problemerne er kendt fra tidligere budgetopfølgninger. Som en del af de kompenserende handlinger ønsker udvalget, at anvende mindreforbruget/merindtægten på busdriften til at dække merforbrug inden for serviceområdet samt etablering af nye busstoppesteder.I forbindelse med overførselssagen fra 2013 til 2014 blev en merindtægt på 3 mio. kr. på busdriften tilført kassen.

 

På Børn- og Familieudvalgets område forventes et mindreforbrug på 45,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overførte midler fra 2013 på 68,0 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et merforbrug på 22,8 mio. kr. ekskl. genbevillinger. Afvigelsen består primært af et forventet merforbrug på anbringelsesområdet, likviditetsforskydninger på projekter og takstfinansierede puljer samt forbrug af overførte midler på selvforvaltning. Merforbruget 6,7 mio. kr. på anbringelsesområdet forventes løst inden for området og der vil i forbindelse med efterårsopfølgningen blive fremlagt en plan for kompenserende handlinger. Brug af overførsler udgør herefter 16,1 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalgets område forventer et merforbrug på 11 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der forventes et merforbrug på 24,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. genbevillinger. Merforbruget fordeler sig med 10,4 mio. kr. på serviceområde 13 Handicap og Psykiatri samt 14,2 mio. kr. på serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Merforbrug under serviceområde 13 skyldes primært forskydning i sager samt forsinket effekt af besparelser. Merforbruget under serviceområde 18 skyldes et generelt problem, som forventes løst fra 2015 og frem. Efter forventet forbrug i 2014 er velfærdsteknologipuljen på 4,4 mio. kr. Restmidlerne ønskes anvendt til finansiering af merforbrug under begge serviceområder. Det drejer sig om 1,2 mio. kr. under serviceområde 13 og 3,2 mio. kr. under serviceområde 18, altså samlet set 4,4 mio. kr.
Velfærdsteknologipuljen på 10 mio. kr. blev afsat som en del af budgetforliget 2013 til udviklingsinitiativer inden for ældre, handicap og psykiatri, herunder særligt velfærdsteknologi til gavn for borgerne.
 
Tabel 3 Opgørelse over velfærdsteknologipuljen  

[image]


På serviceområde 18 er der overført 14,2 mio. kr. til 2014, heri indgår velfærdsteknologipuljen med 6,5 mio. kr. Hele velfærdsteknologipuljen ønskes anvendt fordelt med 3,3 mio. kr. til projekter inden for puljens ramme og 3,2 mio. kr. til dækning af merforbrug. Herefter er der 7,7 mio. kr. tilbage af overførslerne, som ligeledes ønskes anvendt til dækning af merforbrug på serviceområdet.

Under Beskæftigelsesudvalget forventes et mindreforbrug på 17,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. når genbevillingerne er fratrukket. Mindreforbruget skyldes primært lavere betaling til elever på produktionsskolen, lavere forbrug på det budgetgaranterede- og aftalebaserede område samt et lavere antal forsikrede ledige.

 

Under Forebyggelsesudvalget forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbrug kan primært henføres til et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,1 mio. kr., hvilket dog er 5,3 mio. kr. bedre end ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014.

 

For uddybende gennemgang af budgetopfølgningerne for de enkelte udvalg henvises til udvalgenes egen behandling af sagerne.

 

Sanktionslovgivningen

Kommunerne bliver sanktioneret individuelt og kollektivt, såfremt den samlede servicedriftsramme bliver overskredet. Servicedriftsrammen er et teknisk opgjort beløb for kommunernes udgifter.

 

Den tekniske servicedriftsramme for Herning Kommune udgør 3.308,5 mio. kr. og som det fremgår af tabel 4 forventes der pr. 30. juni 2014 et forbrug på 3.328,1 mio. kr. Dette betyder, at der pt. forventes et merforbrug på 19,7 mio. kr.

I det forventede merforbrug er indeholdt budgetbufferen på 33 mio. kr., hvilket betyder at uden brug af budgetbufferen er merforbrug på 52,7 mio. kr.

 

Tabel 4 Opgørelse af servicedriftsudgifter

[image]


Anlæg

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 54,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på det skattefinansierede område. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug under Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, mens der forventes et merforbrug under Børne- og Familieudvalget.

 

Tabel 5 Anlægsudgifter, udvalgsopdelt  
[image]

 

Merforbrug på Børne- og Familieudvalgets området skyldes en forskydning i betalingsplanen for Snejbjerg Skole på 42 mio. kr. i forhold til fordelingen af anlægsbudgettet de pågældende år.

 

Mindreforbrug under Kultur- og Fritidsudvalget kan primært henføres til forskydning i etablering af 50-meter svømmebassin (sted nr. 031095) til 2015 samt øvrige projekter hvor der er usikkerheder omkring igangsætningstidspunkt eller som forventes gennemført/afsluttet i 2015.


Øvrige projekter er:

 • Udbygning af Lind Hallen (sted nr. 318099-01)

 • Herning Fodboldeksperimentarium (sted nr. 031091)

 • Vedligeholdelsespulje (sted nr. 031099)

 • Timeline (sted nr. 035095)

 • Uhre Motorsportscenter (sted nr. 035099-01)

 • Feldborg BMX (sted nr. 318089)

 • Haludvidelsesprojekt i Sdr. Felding (sted nr. 318091)

 • Boldbane ved Herning Gymnasium (sted nr. 318094)

 
Forskydningen i betalingsplanen til Snejbjerg Skole på 42 mio. kr. finansieres af forventet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 60 mio. kr. Dette betyder, at Børne- og Familieudvalget får en tillægsbevilling på Snejbjerg Skole på 42 mio. kr. i 2014 og at Kultur- og Fritidsudvalget får en negativ tillægsbevilling på 60 mio. kr. i 2014. Beløbene er indregnet forlods i investeringsoversigten for 2015.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes nettoudgifterne at stemme overens med korrigereret budget. Dette skyldes blandt andet, at byggemodningsprojekter og færdiggørelsesarbejder afventer igangsættelse som kompensation for forventede mindreindtægter i 2014.

 

Tabel 6 Jordforsyning, køb/salg af jord

[image]

 

Forsyningsvirksomheder (renovation)

På renovationsområdet forventes et mindreforbrug på anlæg på 0,3 mio. kr., som følge af afsluttede projekter. Som det fremgår af tabel 7 forventes et overskud på 6,1 mio. kr., dette betyder at gælden til området stiger fra 15,1 mio. kr. primo til 21,2 mio. kr. ultimo 2014.

 

Tabel 7 Forsyningsvirksomheder, drift og anlæg

[image]

 

Finansiering
Af tabel 8 fremgår det forventede regnskab til finansieringskonti i 2014.

Tabel 8 Finansieringskonti 2014, fordelt på serviceområder

[image]

 

På renteområdet, serviceområde 21 og 22, forventes en netto merindtægt på 7 mio. kr., hvilket kan tilskrives forventning om større afkast af kapitalforvaltningen.

 

På serviceområde 26 forventes der grundet tidsforskydninger i udbetalinger til Landsbyggefonden mindreudgifter i forhold til korrigeret budget på 13,3 mio. kr.

 

Som følge af tidsforskydninger i ældreboligbyggeri forventes der mindreindtægter på 60,3 mio. kr. under serviceområde 27. Mindreindtægten forventes overført til 2015.
 
I forbindelse med blandt andet udbud af mobiltelefoni blev der søgt om lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Der blev bevilget 2 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 under forudsætning af en årlig kommunal investering på 10 mio. kr. Da denne krævede investering ikke iværksættes, vil lånedispensationen ikke blive udnyttet i 2014.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer


Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Som følge af midtvejsreguleringen meddeles en tillægsbevilling på 20,1 mio. kr. til serviceområde 29 – Tilskud og udligning. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

 • På skatteområdet meddeles indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. til serviceområde 30 - Skatter. Beløbene tilgår de likvide midler

 • I forbindelse med vedtagelsen af DUT-reguleringen meddeles en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr., som fordeles i henhold til DUT-oversigten, der er vedhæftet som bilag. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 • Der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til stednummer 650083 Ombygning af BEK og OPB. Bevillingen finansieres dels fra stednummer 650099 med 1,838 mio. kr. samt driftskonti i BEK med 0,262 mio. kr.

 • Der er i 2. kvartal 2014 indgået nye indkøbsaftaler på katetre, maskinopvask, stomiprodukter, rengøringsmidler og rekvisitter samt tøjvask. Indgåelsen af de nye indkøbsaftaler medfører besparelser på 0,5 mio. kr. i 2014, faldende til 0,1 mio. kr. i 2018, som tilgår kassen.

 
Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der meddeles negativt rådighedsbeløb på 59,989 mio. kr. på anlæg iht. liste i sagen. Beløbet tilgår de likvide midler.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Til finansiering af konsulenthjælp 7-8 timer pr. uge i et år, som del af velfærdsprojekt flyttes 86.000 kr. fra serviceområde 10 – Dagtilbud for børn til serviceområde 20 - Administration under Teknik- og Miljø.

 • Der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 42 mio. kr. til sted nr. 301071 Snejbjerg Skole i 2014. Beløbet fragår de likvide aktiver.

 
Social- og Sundhedsudvalget

 • Velfærdsteknologipuljens anvendelse ændres, således at restmidler efter forventet forbrug i 2014 indgår i finansieringen af merforbrug på centrale konti med henholdsvis 1,24 mio .kr. på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 3,188 mio. kr. på serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 for Herning Kommune godkendes,

 

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 for det samlede kommunale område tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens økonomi-afsnit.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet med et ekstra "AT", som følger:  

 

at der skal være fokus på overholdelse af det oprindelige budget, herunder anvendelse af kollegium-modellen ift. forbrug af overførsler.  

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-3-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2015-2018 - 1. behandling af budget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling.

 

Indkomne svar fra de høringsberettigede er vedlagt i bilag.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det på budgetkonferencen fremlagte, idet afvigelsen beror på den endelige indregning af pris- og lønskøn.

 

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal:

 

[image]

 

  

Budgetforslaget er udarbejdet med:

 

 • skatteprocent på 24,9 (uændret)

 • en grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige (uændret)

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandlingen.

 

Det forslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 24. september 2014 kl. 12.00.

 

Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres i Koncern Økonomi.

 

Indkomne svar fra de høringsberettigede er vedlagt som bilag. Svarene fra de høringsberettigede er afgivet på baggrund af fagforvaltningernes budgetforslag og orienteringsmøde den 27. august 2014 i forlængelse af 2. budgetkonference.  

Budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018 vedlægges dagsorden til Byrådets medlemmer.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslag til budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 overgår til 2. behandling,

 

at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 24. september 2014 kl. 12.00. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 
Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.00.00-G01-61-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om unges valgdeltagelse i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Den generelle stemmeprocent blev ved valget i 2013 øget over hele landet, også i Herning. Ved det valg deltog alle landets kommuner i en undersøgelse om unges valgdeltagelse. Københavns Universitet undersøger bl.a. om forskellige tiltag målrettet de unge vælgere har haft betydning for den øgede stemmeprocent.

 

Foreløbig viser undersøgelserne, at de statslige tiltag på nationalt niveau har ikke haft nævneværdig effekt. Det taler for, at de mange lokale tiltag over hele landet kan tillægges betydning. Herning Kommune gjorde i lighed med mange andre kommuner ekstraordinære tiltag målrette de unge vælgere.  

 

Stemmeprocenten i Herning Kommune totalt ved kommunalvalget 2013 var 75,3 %. For de unge er den noget lavere: 18 år = 70,3%, 19-21 år = 56,9% og 22-29 år = 55,1%.

Valgdeltagelsen for Herning Kommunes unge ligger under gennemsnittet målt for kommunerne i Region Midtjylland.   

 

 

Sagsfremstilling

Den lokale kampagne

Det lokale reklamebureau Konceptas udviklede og gennemførte en kampagne målrettet unge vælgere i efteråret 2013. Kampagnen var et ekstraordinært tiltag og et supplement til forsøg med brevstemmeafgivelse på uddannelsesstederne.  

 

Projektet havde til formål:

 • at gøre unge mere aktive i den demokratiske debat

 • at få valgdeltagelsen blandt unge op

 • at gøre kommunalvalget mere nærværende for de unge

 • at få ungdomsrelaterede emner på dagsordenen.

 

Reklamebureauet involverede unge i både design og gennemførelse af kampagnen. Den lokale kampagne tog afsæt i den nationale kampagne "Tænk dig om før du IKKE stemmer", der blev igangsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner. Det lokale tvist bestod i at skabe en øget bevidsthed hos de unge, om at "kommunen" har konkret betydning for unge.

 

Kampagnen bestod af flere elementer, bl.a. event på uddannelsesinstitutioner og i bybilledet, aktivering af et ambassadørkorps, Instagram-kampagne, annoncering på aoh.dk, i lokalaviser samt i biografen.

 

 

Særligt om brevstemmeafgivelse på uddannelsessteder

I alt 37 kommuner, her iblandt Herning havde forsøg med brevstemmeafgivning på uddannelsesstederne. Forsøget er evalueret både af universitetet og lokalt.

Universitetet har undersøgt om brevstemmeprocenten er højere blandt unge i de 37 kommuner. Der er en svag tendens til det, men effekten kan ikke siges at være entydig målbar.

 

Byrådet tog en evaluering af forsøget til efterretning den 5. marts 2014, pkt. 95. Byrådet har besluttet, at der fremover skal arbejdes med nye modeller for fleksibel brevstemmemodtagelse.  

  

De nationale kampagner 

Nationalt er der på ministerielt niveau lavet forskellige kampagner med sms-beskeder og breve til unge med opfordring til at stemme. Universitetets undersøgelser viser, at disse tiltag har haft ganske beskeden effekt.

 

Universitetet konkluderer, at valgdeltagelsen for den 18-21 årige er øget fra 2009 til 2013 med 13 %. Universitetet konkluderer, at "hele denne effekt kan på ingen måde tilskrives de undersøgte eksperimenter, men skal nok snare findes i de store landsdækkende kampagner som f.eks. DR´s mobiliseringskampagner og kommunernes egne tiltag, der samlet set havde større volume". Stigningen på 13 % beror på tidligere undersøgelserne, hvor Herning Kommune ikke deltog.  

 

Herning Kommunes udfordring

Der er ikke sammenlignelige oplysninger om unges valgdeltagelse fra tidligere valg. Vi ved dermed ikke, om stemmedeltagelsen blandt kommunens unge er øget. Men stemmeprocenten totalt er øget ift. kommunalvalget i 2009 - fra 71,1 % i 2009 til 75,3 % i 2013. Det kan tale for, at også flere unge har stemt.

 

Det er ikke muligt at påvise en direkte effekt af den lokale kampagne. Når/hvis flere unge har stemt, kan vi ikke med sikkerhed sige hvorfor. Men vi må forvente, jf. ovenstående, at den lokale kampagne har haft effekt.

 

Det kan konkluderes på baggrund af universitetets undersøgelser, at også i Herning Kommune er det en udfordring, at stemmeprocenten er markant lavere for unge. Blandt vælgere under 30 år er stemmeprocenten højest for førstegangsvælgerne og derefter faldende. Det er en generel tendens, også nationalt.

 

Valgdeltagelsen for Herning Kommunes unge ligger under gennemsnittet målt for kommunerne i Region Midtjylland. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt entydigt at forklare, hvorfor det er tilfældet.

 

 
  18 år
19-21 år
22-29 år
Herning Kommune
70,3 %
 56,9 %
 55,1 %
Region Midtjylland
73,1 %
 59,5 %
 55,3 %

 

Orientering om stemmeprocenterne for vælgere under 30 år fordelt på kommunerne i Region Midtjylland fremgår af bilag.   

Københavns Universitet konkluderer, at bl.a forhold som uddannelseseniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet har betydning for valgdeltagelsen.    

 Økonomi

Den samlede kampagnepris er opgjort til  181.500 kr., excl. moms. Kampagnen blev finansieret delvist af midler afsat til afholdelse af valg, delvist af midler afsat til events.

 

Der er afsat midler til almindelig annoncering ved ethvert valg. En mere permanet kampagne målrettet unge vælgere i lighed med efteråret 2013 vil forudsætte, at valgbudgettet øges fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.10.00-K09-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om økonomiske udfordringer i boligselskabet Bomidtvests afdeling 3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Det almene boligselskab Bomidtvest har alvorlige økonomiske udfordringer i en række afdelinger i flere forskellige kommuner, herunder afdeling 3 i Herning Kommune. Afdelingen består af 45 almene boliger i Sdr. Felding, Karstoft, Stakroge og Skarrild.

Herning Kommune har stillet garanti for lån i afdelingen for godt 2 mio. kr.

 

 

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget er tidligere (i møderne den 24.02.2014/ pkt. 57 og den 25.02.2013/ pkt. 116) orienteret om, at afdeling 3 har vedvarende udlejningsvanskeligheder, og at selskabet har en strategi for afvikling indenfor 5 år.

Udviklingen er siden eskaleret.

 

Bomidtvest er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune. Selskabet har en profil med mange mindre afdelinger i mindre byområder i hele Vest- og Nordvest Jylland.

Udfordringerne i afdeling 3 har lighed med aktuelle udfordringer i selskabets afdelinger i Struer, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner. 7 afdelinger i de 4 nævnte kommuner er aktuelt konkurstruede. Afdelingerne har en samlet gæld på 127 mio. kr. med lovpligtig kommunal garantistillelse for en ikke uvæsentlige del af lånene. Det er forventeligt, at afdeling 3 i Herning Kommune i løbet af maksimalt 1 år også vil være konkurstruet.

 

Situationens alvor kalder på nye løsninger. Siden kommunalreformen ses et ændret bosætningsmønster. Der er en mindre efterspørgsel efter almene lejeboliger udenfor kommunernes større byområder. Det er en landsdækkende udfordring.

 

Det almene boligområde er gennemreguleret lovgivningsmæssigt, og området synes præget af en høj grad af tradition. Landsbyggefonden yder i dag støtte til nedrivning af boliger, men kun i sammenhæng med såkaldte helhedsplaner, altså større renoveringstiltag. Der er således i dag ingen brugbare håndtag til at imødegå den udfordring, at der ikke er behov for at renovere, men alene behov for at fjerne boliger.

 

Alt andet lig vil ikke bare stat og kommune, men også realkreditinstitutterne blive hårdt ramt af konkurser. Bomidtvest har været i dialog med berørte realkreditinstitutter om opsplitning af afdelinger med vedvarende udlejningsvanskeligheder. En opsplitning vil betyde, at problemet isoleres til de boliger, der ikke kan lejes ud. Som sagen står nu, vil nogle kommuner opleve, at almene ældreboliger også går konkurs.

 

Realkreditinstitutterne har foreløbig afvist af Bomidtvests forslag om opsplitning / udskillelse af de særligt sårbare boliger. Det betyder, at f.eks. hele afdeling 3 med 45 boliger går konkurs, selv om udlejningsvanskelighederne kun reelt omfatter ca. halvdelen af boligerne.  

 

Et salg af tomme almene boliger kan være et bud på en løsning. Bomidtvest har tidligere med Byrådets godkendelse solgt 4 almene boliger i Karstoft. Der ses dog ikke at være en generel efterspørgsel efter ejerboliger i de berørte byområder i et omfang, der tilnærmelsesvist kan løse sagen, hverken lokalt eller generelt.  

 

Administrationen følger sagen tæt og i dialog med bl.a. Ikast-Brande, Struer, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner.  

Økonomi

Status på den kommunale garantistillelse i afdeling 3 pr. ultimo 2013 er opgjort til 2,021 mio. kr. Kommunalt grundkapitaltilskudslån, altså den kommunale medfinansiering ved byggeriets opførelse, er ikke opgjort.

 

Det bemærkes, at der er tale om indekslån. Denne finansieringsform var tidligere lovpligtig på området. Der tages forbehold for ændring af beløb som følge af
indeksering.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 84.08.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Flytning af valgsted i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er modtaget et forslag om, at valgstedet i Tjørring flyttes fra Lundgårdsskolen til Nordvesthallen

 

Da Nordvesthallen er bedre egnet som valgsted anbefales det, at valgstedet flyttes til Nordvesthallen.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 24. februar 2014 godkendt de 26 afstemningssteder Herning Kommune anvender i forbindelse med valg og folkeafstemninger.

 

I Tjørring har valgstedet i en årrække været placeret på Lundgårdsskolen. Det har i forbindelse med Europaparlamentsvalget i foråret 2014 imidlertid vist sig, at Lundgårdsskolen ikke længere er tidssvarende. Der var lange køer, også ud af valglokalerne, hvilket selvsagt ikke er tilfredsstillende.

 

Forholdene er også blevet bemærket lokalt. Administrationen har modtaget en henvendelse fra Det Konservative Folkeparti, der har afstemt med bestyrelserne for Venstre og SF at foreslå valgstedet flyttet fra Lundgårdsskolen til Nordvesthallen. Man har forinden henvendelsen blev fremsendt sikret sig opbakning fra Nordvesthallens bestyrelse.

 

Det anføres i henvendelsen, at de trafikale forhold ved Nordvesthallen synes bedre end ved Lundgårdsskolen, ligesom adgangsforholdene for ældre og handicappede også er mere fremkommelige.

 

Man lægger ligeledes vægt på, at der i Nordvesthallen er mulighed for at skabe en anden atmosfære til de forskellige valg, idet der bl.a. vil være mulighed for at lave en "valgcafe" hvilket også er set på enkelte andre valgsteder i kommunen.

 

Administrationen har besigtiget Nordvesthallen med henblik på en vurdering af egnetheden som valgsted.

 

Det kan konstateres, at de pladsmæssige forhold ikke overraskende er bedre end på Lundgårdsskolen, ligesom såvel parkerings- som adgangsforhold er ganske velegnede til at håndtere en valgsituation.

 

En flytning til Nordvesthallen vil muliggøre, at der opsættes flere valgbokse ved hvert valgbord, hvilket sikrer en hurtigere gennemstrømning på valgstedet, ligesom pladsforholdene i hallen alt andet lige sikrer, at ingen skal vente på at  afgive deres stemme uden for valglokalet.

 

Flytningen udløser en mindre engangsinvestering i flere valgbokse til Tjørring. Denne investering kan dig rummes inden for valgbudgettet.

 

Det anbefales derfor, at valgstedet i Tjørring flyttes fra Lungårdsskolen til Nordvesthallen med virkning fra det førskommende valg.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at valgstedet i Tjørring flyttes fra Lundgårdsskolen til Nordvesthallen, Gilmosevej 18, Tjørring fra og med førstkommende valg efter byrådets beslutning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 

 

Sagsnr.: 24.10.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Godkendelse af proces for "Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Damkær

Sagsresume

Den nuværende erhvervsudviklingsstrategi udløber ultimo 2014. Der ønskes derfor igangsat en proces, hvor en række aktører - herunder Økonomi- og Erhvervsudvalget - inddrages i udarbejdelsen af  Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018.  

 
Udgifterne til processen afholdes indenfor By, Erhverv og Kulturs ramme.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces for at udarbejde en ny erhvervsudviklingsstrategi, som skal gælde for 2015-2018. Strategien er et styringsredskab, som sætter fokus på Herning Kommunes prioriteringer inden for erhvervsudvikling. Samtidig er det en god anledning til i fællesskab at drøfte, hvad der skal til for at skabe et så godt erhvervsklima i Herning Kommune som muligt.


Målsætninger for strategien og processen er:

 1. En kort og præcis strategi, som giver overblik over Herning Kommunes fokusområder i forhold til erhvervsudvikling

 2. Strategien skal gøre en forskel for vækst og beskæftigelse

 
Strategien følges op af en handlingsplan med målbare aktiviteter, som evalueres løbende.

 

Der er en stram tidsplan for projektet, hvor der foreslås gennemført en komprimeret inddragelsesproces med deltagelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget, erhvervsliv og uddannelsesaktører i efteråret. Denne del af projektet forventes gennemført i samarbejde med eksterne konsulenter. Udkast til strategi forventes politisk behandlet ultimo 2014/primo 2015. 

Projektet er administrativt forankret i By, Erhverv og Kultur og alle relevante fagområder i organisationen vil få mulighed for at komme med input til strategien. Ligeledes er det en vigtig del af processen at inddrage repræsentanter fra virksomheder, erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner, andre myndigheder med flere.

 

Processen vil omhandle:

 • (fokusgruppe)interviews

 • en temadag for ØKE m.fl. (ultimo oktober/primo november)

 • udfærdigelse af udkast til erhvervsudviklingsstrategi

 • politisk stillingtagen ultimo 2014/primo 2015
   

Det skal bemærkes, at processen vil løbe parallelt med, at regionen arbejder med formulering af en "Vækst- og udviklingsstrategi". Endvidere er der en række andre kommunale strategier og projekter, det er vigtig at sikre sammenhæng med - eks. HerningC samt Bosætning og Branding.
 
Projektet gennemføres inden for en ramme på 150.000 kr, som afholdes indenfor By, Erhverv og Kulturs ramme.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at processen godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.11-P17-1-14 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Høring - Regional Vækst og Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen

Sagsresume

KKR Midtjylland beder kommunerne om senest den 8. september, at fremsende egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling til brug for KKRs drøftelse på møde den 12. september 2014 af input til den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Herunder at besvare følgende spørgsmål:
 
- Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske region?
- Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region?
- Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region?
 
Processen med at formulere en erhvervsudviklingsstrategi for Herning kommune i perioden 2015-18 kører parallelt med regionens proces.
 
Forslag til høringssvar er vedhæftet som bilag. Endvidere er vedhæftet en regionaløkonomisk redegørelse, der giver et statistisk baggrundsmateriale til brug for drøftelsen.

Sagsfremstilling

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, der trådte i kraft 1. februar 2014, giver regionerne til opgave at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi, beskrive udfordringer, sætte mål og opstille regionale løsninger på samfundsmæssige udfordringer.
 
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi VUS lægger i modsætning til den tidligere RUP ingen bindinger på de lokale strategier og planen. VUS har derimod strategisk betydning, idet den er et vigtigt rammegrundlag for regionens årlige partnerskabsaftale med staten, som faktisk har stor betydning for såvel lovgivning som udmøntning af midler.
Den nye strategi skal sikre sammenhæng og opnå øget gennemslagskraft og synlighed i indsatsen. Der er f.eks. lagt op til at styrke sammenhængen mellem erhvervsudvikling, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, infrastruktur, klima og miljø samt byer og yderområder.
Regionen lægger op til, at strategien bygger på de hidtidige erfaringer og prioriterede fokusområder i Region Midtjylland, men den skal også være i stand til at kunne håndtere udfordringer indenfor fire områder:
1. konkurrenceevne,
2. klima og ressourcer,
3. velfærd og
4. demografi- og bosætningsmønstre.
Det er alle områder af essentiel betydning for vækst.  
 
Formandskabet for KKR ser tre udfordringer:
1. Branchefokus - som p.t. vurderes for snævert
2. Yderområder og finansiering
3. Et unuanceret og stramt plansystem.
 
Det er vigtigt, at Herning i et høringssvar sætter fokus på de kerneområder i en kommende regional vækst- og udviklingsstrategi, som har betydning for Herning kommunes vækst og Herning kommunes rolle som vækstlokomotiv for den midt- og vestjyske del af regionen, således at en mere balanceret vækst i regionen kan fremmes.
 
De vigtigste kerneområder vurderer administrationen er:
 
1. Styrkelse af uddannelser i det midt- og vestjyske med Herning som omdrejningspunkt således, at demografisk vækst og kvalificeret arbejdskraft sikres fremadrettet. 
 
2.  Et bredere branchefokus, hvor der også sættes fokus på især produktionserhverv,  tekstil- og møbelerhverv samt oplevelsesøkonomiske erhverv.
  
3. Gode infrastrukturelle rammer – digitalt, jernbane- og vejanlæg – eks. en udvidet rute 15 til en 2+1 vej - tre spor mellem Herning og Ringkøbing.
 
4. Lige planmæssige konkurrencevilkår på detailhandelsområdet, således at alle byer får de samme vilkår, som de fem største byer i Danmark.
 
Kerneområdernes sammenhæng til styrkepositioner, vækstfremmere og væksthæmmere kan beskrives således:
 
KKR spørger til styrkepositioner – her henvises til punkt 2. Derudover spørges til positive vækstdrivere. Her finder Herning, at det er nødvendigt med et styrket uddannelsesudbud i Herning (punkt 1) og de nævnte bedre infrastrukturelle rammer (punkt 3). Mens de ulige planmæssige konkurrencevilkår anses for væksthæmmende (punkt 4).
 
Administrationen anbefaler, at udkast til høringssvar godkendes.
 

KKR Midtjylland beder kommunerne om, at fremsende egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling til brug for KKRs drøftelse på møde den 12. september 2014 af input til den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Herunder at besvare følgende spørgsmål:
 
- Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske region?
- Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region?
- Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region?
 
Processen med at formulere en erhvervsudviklingsstrategi for Herning kommune i perioden 2015-18 kører parallelt med regionens proces.
 
Forslag til høringssvar er vedhæftet som bilag. Endvidere er vedhæftet en regionaløkonomisk redegørelse, der giver et statistisk baggrundsmateriale til brug for drøftelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af rammeområde 79.T7  

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 danner det kommuneplanmæssige grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslag 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg (bilag 1). Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 79.T7 for området, hvad angår afgrænsning af rammeområdet.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning af rammen, så det er i overensstemmelse med den faktiske afgrænsning.

 

Derudover er der i kommuneplantillægget indarbejdet en støjkonsekvenszone, som på kort angiver støjgrænseværdier for beboelse i det åbne land og samlet bebyggelse.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på størrelse af lokalplanområdet, som er 65 ha samt på type af anlæg. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 79.T7.4 udarbejdet en miljørapport (billag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og fra flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser for svæveflyvecentret fastlægges. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.

 

I miljørapporten fastslås, at planernes realisering kan medføre en mindre stigning i biltrafikken til svæveflyvecentret, som dog vurderes at være begrænset. Det er derfor vurderet, at realisering af lokalplanens muligheder ikke vil medfører væsentlige trafik- eller miljøproblemer.

 

Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyvene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart om en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvejen. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.

 

VVM-pligtigt anlæg

Udvidelse af Svæveflyvecentrets flyveplads er omfattet af VVM-screeningspligt.

I januar 2013 vurderede Herning Kommune, at aktiviteten og udvidelse af flyvepladsen ikke er VVM-pligtigt, dvs. at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer anlæggets virkning på miljøet.

 

Planafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at planændringerne er i overensstemmelse med afgørelsen om VVM-pligtigt, dvs. at der ikke er tale om en yderligere udvidelse af flyvepladsen end hvad de har tilladelse til i dag. På den baggrund har Planafdelingen vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en ny VVM-screening og at anlægget ikke er VVM-pligtigt.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. Svæveflyvecenter ved Fasterholtvej, Arnborg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte igangsætning af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg på mødet d. 3. februar 2014, punkt 24.
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg, som muliggør en udvidelse af det eksisterende svæveflyvecenter (bilag 1).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet
Forslag til lokalplan 79.T7.4 – Svæveflyvecenter Arnborg omfatter et areal på ca. 65 ha beliggende øst for Arnborg. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Fasterholtvej, mod øst af Midtjysk Motorvej, mod vest af Holtumvej og mod syd af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.

 

Hovedparten af området anvendes i dag til svæveflyvecenter, herunder flyveplads, administration, kursuslokaler, klublokaler, forskellige servicefunktioner og forskellige overnatningsfaciliteter i form af hytter og plads til opstilling af telte og campingvogne. Resten henligger som landbrugsareal eller natur.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af Svæveflyvecenter Arnborg, herunder opførelse af hangar-, kursus- og andre nødvendige servicefaciliteter samt regulere overnatningsfaciliteter. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Fasterholtvej.

 

Lokalplanområdet er inddelt i syv delområder, som er disponeret efter hensyntagen til det eksisterende anlæg, forebygning af miljøpåvirkning og sikkerhedsmæssige hensyn.

 

Delområde I skal anvendes til landingsbane, hvor der ikke må bebygges. I delområde II kan der etableres servicefunktioner, som har tilknytning til svæveflyvecentret f.eks. administration, kursuslokaler, cafeteria, køkken, hangarer, vognporte, museumshangar, værksted, tankningsanlæg og parkeringsplads til brugere og publikum.

 

Lokalplanens delområde III og V giver mulighed for etablering af maksimalt 82 weekendhytter i de to delområder tilsammen. Svæveflyvecentret har i dag tilladelse til udlejning af 79 hytter, såfremt hytterne kun benyttes af betalende medlemmer af Dansk Svæveflyver Union. Hytterne må kun anvendes i perioden 1. april – 31. oktober. Delområde IV kan anvendes til opstilling af telte og campingvogne i perioden 1. april – 31. oktober og der kan etableres fælles servicefaciliteter, som f.eks. toilet- og badebygning til de overnattende i området.

 

I delområde VI og VII kan der etableres servicefunktioner, som skal have tilknytning til svæveflyvecentret, f.eks. værksteder, hangarer, vognporte. Derudover kan der etableres parkeringsplads i delområde VII.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med det eksisterende anlæg. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning mod veje og det åbne land, hvor det er muligt af hensyn til start og landing af svævefly og det naturbeskyttede hedeareal.

 

Planafdelingen var i forbindelse med principgodkendelsen for igangsætning af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg i dialog med Naturstyrelsen, som havde betænkeligheder omkring planlægningen for området. Planafdelingen har i lokalplanforslaget forsøgt at redegøre for disponering af lokalplanområdet, herunder placeringen af delområde VII og mulighed for bebyggelse i dette delområde samt redegjort for eksisterende bebyggelse og behovet for funktioner i området.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på størrelse af lokalplanområdet, som er 65 ha., og type af anlæg. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 79.T7.4 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og fra flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser for svæveflyvecentret fastlægges. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.

 

I miljørapporten fastslås, at planernes realisering kan medføre en mindre stigning i biltrafikken til svæveflyvecentret, det vurderes dog at være begrænset. Det er derfor vurderet, at realisering af lokalplanens muligheder ikke vil medfører væsentlige trafik- eller miljøproblemer.

 

Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyvene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart om en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvejen. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.

 

VVM-pligtigt anlæg

Udvidelse af Svæveflyvecentrets flyveplads er omfattet af VVM-screeningspligt.

I januar 2013 vurderede Herning Kommune, at aktiviteten og udvidelse af flyvepladsen ikke er VVM-pligtigt, dvs. at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer anlæggets virkning på miljøet.

 

Planafdelingen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at planændringerne er i overensstemmelse med afgørelsen om VVM-pligtigt, dvs. at der ikke er tale om en yderligere udvidelse af flyvepladsen end hvad de har tilladelse til i dag. På den baggrund har Planafdelingen vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en ny VVM-screening og at anlægget ikke er VVM-pligtigt.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

 

Sagsresume

Tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. maj 2014. 

Kommuneplantillægget ændrer på afgrænsningen af rammeområderne 14.E5 og 14.R3 samt på anvendelsen, miljøklassificeringen og bygningshøjden for rammeområde 14.E5.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. maj 2014 til den 6. august 2014. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Den eksisterende miljøklassificering i området ændres således, at der gives udvidet mulighed for anvendelse af området. Der gives med tillægget mulighed for miljøklasse 1-4 virksomheder, til forskel fra eksisterende klassificering på 2-4. Lokalplan nr. 14.E5.2 vil nærmere fastlægge en zoneinddeling for hvor de enkelte typer virksomheder kan ligge, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsvirksomhed.

 

Kommuneplantillægget udarbejdes ligeledes med det formål at overføre en del af kommuneplanramme 14.E5 til 14.R3. Området der overføres er i dag autoophug og der ønskes med ændringen, at give mulighed for at arealet kan overgå til anden anvendelse. Kommuneplanramme 14.R3 omfatter boldbaner og campingplads. Det er Herning Kommunes vurdering at arealet som overgår til rekreativ anvendelse på sigt kan blive brugt som boldbane. Ændringen sætter ikke begrænsning for den eksisterende anvendelse på ejendommen men hindrer udvidelse af virksomheden.

 

Derudover sker en mindre tilretning af bygningshøjden for 14.E5 fra 10 m til 12 m samt bestemmelse om boligetageareal under afsnittet opholdsarealer fjernes.

 

Bemærkning fra Energinet:
Energinet gør opmærksom på ledninger i rammeområderne 14.E5 og 14.R3, samt beskriver fremtidige kabelforbindelser i området. Energinet ønsker disse forhold indarbejdet i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningens vurdering:

De omtalte ledninger og kabler er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget ændrer ikke på forhold med betydning for lednings- og kabelforholdene. Derfor beskrives de enkelte ledninger og kabler ikke i kommuneplantillægget.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. erhvervsområde ved Teglvænget i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.E5.2 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. maj 2014, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. maj 2014 til den 6. august 2014. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre anvendelse af området til erhverv i miljøklasse 1-3 eller 2-4, liberalt erhverv, hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement, foreningsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varer. Det er på sigt formålet at ændre lokalplanområdet fra tungere erhverv og industri til lettere erhverv og kontorvirksomheder ved at muliggøre en bredere anvendelse.

Lokalplanen skal sikre en zoneinddeling for placeringen af de enkelte typer af virksomheder, herunder hvor der kan gives mulighed for hotel- og servicevirksomhed, forlystelsesetablissement og foreningsformål.

Sagsfremstilling

De indkomne indsigelser omhandler forskel på anvendelse af delområde I og delområde II, skiltning i forbindelse med detailhandel i området samt generelle bemærkninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området.
 
Indsigelse fra HEVA køkken og bad:
Indsigelsen omhandler forskellen på anvendelsesmulighederne i delområde I og II. Det påpeges, at Teglvænget som område ikke bør forskelsbehandles, således at tomme bygninger og grunde i delområde II kan udnyttes efter samme principper som delområde I. Der ønskes specifikt, at der i delområde II bliver mulighed for at etablere hotel- og servicevirksomhed.
 
I forbindelse med skiltning, er det beskrevet i § 8.22, at fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. ikke er tilladt. Dette punkt anmodes slettet fra lokalplanen da detailhandelen i området, i lighed med andet detailhandel, bruger denne skiltning for at gøre opmærksom på åbningstider og tilbud.

Bemærkning fra Energi Midt:

Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.
 
Forvaltningens vurdering:

Opdelingen af delområde I og II afspejler virksomhedernes placering i området. Herning Kommune ønsker ikke at stille forhøjede miljøkrav overfor eksisterende virksomheder, hvilket vil ske, hvis der kan etableres hotelfunktion i hele lokalplanområdet. Opdelingen af delområderne er bestemt ud fra antal og type af virksomhed, hvor der i delområde II findes en overvægt af virksomheder i en højere miljøklasse. Hotel- og servicevirksomhed vil betyde skærpede miljøkrav for nabovirksomheder og derfor er denne anvendelsesmulighed kun gældende i delområde I, hvor virksomhedssammensætningen passer bedre til denne funktion. Delområde I har ligeledes en større eksponering ud mod Ringkøbingvej, hvilket passer godt til funktioner som hotel- og servicevirksomhed samt forlystelsesetablissement.
 
Teglvænget har karakter af erhvervsområde med enkelte detailhandlende, og klapskilte og lign. kan være en god måde at reklamere for detailvirksomheden, så der kan være god fornuft i at tillade denne skiltning i et begrænset omfang. En imødekommelse af ønsket kan se således ud: at §8.22 kan ændres fra: ”Fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. tillades ikke” til ”Der kan maksimalt opstilles to fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lign. ved den enkelte virksomhed”.

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 14.E5.2 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-8-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Decentral struktur for folkeskoler og daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Britta Andersen, Bo Meldgaard

 

 

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra 1. behandlingen i Børne- og Familieudvalgets møde d. 4. juni 2014, og efterfølgende behandling i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd d. 23. juni 2014 pkt. 191.
 
Den samlede sagsfremstilling fra 1. behandlingen vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet med høringsfrist d. 19. august 2014.
 
Der er indkommet høringssvar fra:
 

 • Fælles høringssvar fra Arnborgs fællesbestyrelse og Kølkærs fællesbestyrelse

 • Skolebestyrelsen ved Aulum Byskole

 • Skolebestyrelsen ved Brændgaardskolen

 • BUPL MidtVestjylland

 • Skolebestyrelsen for Gjellerupskolen

 • Fællesbrev fra skolebestyrelserne ved Gjellerupskolen og Hammerum Skole

 • Skolebestyrelsen ved Gullestrup Skole

 • Fællesbestyrelsen for Haderup Skole og Børnehuset

 • Skolebestyrelsen ved Hammerum Skole

 • Skolebestyrelsen ved Herningsholmskolen

 • Herningegnens Lærerforening

 • Fællesbestyrelsen for Hodsager Skole og Regnbuen

 • Bestyrelsen for Holtbjerg Børnehus

 • Skolebestyrelsen for Holtbjergskolen

 • Fællesbestyrelsen for Ilskov Skole og Skovmyren

 • Skolebestyrelsen for Kibæk Skole

 • Skolebestyrelsen ved Lind Skole

 • Skolebestyrelsen for Lundgaardskolen

 • Peter Andersen, Vildbjerg

 • Fællesbestyrelsen for Sinding Ørre Midtpunkt

 • Fællesbestyrelsen ved Skarrild Karstoft Landsbycenter

 • Berørte forældregrupper fra Skibbild-Nøvling og Sinding/Ørre

 • Skolelederforeningen

 • Fællesbestyrelsen for SNILD (Nøvling Skole og Midgaarden)

 • Fællesbestyrelsen ved Timring Læringscenter

 • UngHerning

 • Skolebestyrelsen ved Vildbjerg Skole

 • Skolebestyrelsen ved Vinding Skole

 • Fællesbestyrelsen for Ørnhøj Skole og Børnehøjen

Alle høringssvarene er indscannet som ét dokument og vedlægges sagen som bilag.
  
Iværksættelse af proces om eventuelle strukturændringer på dagtilbudsområdet er igangsat af Børne- og Familieudvalget, der godkendte såvel tidsplan som projektbeskrivelse den 20. august 2014. Projektbeskrivelse vedlægges til orientering som bilag. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Feldborg Skole med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Haderup Skole. Feldborgs skoledistrikt lægges sammen med Haderup Skoles skoledistrikt

 

at Nøvling Skole med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Sinding Skole. Nøvlings skoledistrikt lægges sammen med Sinding Skoles skoledistrikt

 

at Eleverne fra den sammenlagte skole i Sinding fremover fortsætter i Vildbjerg Skoles 7. – 9. klasse

 

at Nuværende elever fra Sinding Skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Lundgaardskolen færdiggør deres skoleforløb på Lundgaardskolen

 

at Holtbjergskolen med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Herningsholmskolen. Holtbjergskolens skoledistrikt lægges sammen med Herningsholmskolens skoledistrikt

 

at Nuværende elever fra Holtbjergskolens skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Hammerum Skole færdiggør deres skoleforløb på Hammerum Skole

 

at I forbindelse med budgetlægningen for 2015 afsættes 8. mio. kr. til anlæg ved Herningsholmskolen

 

at Forvaltningen i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2015/16 bemyndiges til at placere specialklasserækken ”Nieren” på andre skoler

 

at Kølkær Skole og Arnborg Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler

 

at Eleverne fra den sammenlagte skole Kølkær / Arnborg fremover fortsætter i Lind Skoles 7. – 9. klasse

 

at Nuværende elever fra Kølkær Skoles skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Hammerum Skole færdiggør deres skoleforløb på Hammerum Skole

 

at Aulum Byskole og Hodsager Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye fælles skole ledes fra Aulum Byskole

 

at Ilskov Skole og Sunds Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye fælles skole ledes fra Sunds Skole

 

at Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole forpligtes på, yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.

 

at Vinding Skole og Ørnhøj Skole forpligtes på, yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.

 

at Frigjorte midler fra 1. august 2015 i henhold til forliget anvendes fremadrettet til indsats ”Dansk som andetsprog” med 1,8 mio. kr., til inklusionsprojekter med 2 mio. kr. og 0,25 mio. kr. til Erhvervsklasser – alle 3 beløb angivet helårligt

 

at Der igangsættes en proces med henblik på afhændelse / genanvendelse af tomme bygninger (Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen)

 

at Forvaltningen bemyndiges til at fordele inventar og øvrige materialer fra nedlagte skoler

 

at Undervisningsmidler, flytteudgifter mm. afholdes indenfor budgetrammen

 

at Forvaltningen i samarbejde med HR bemyndiges til at håndtere de ledelsesmæssige placeringer i forbindelse med strukturomlægningerne, herunder at optage forhandlinger med respektive organisationer om tjenstemandsansatte ledere

 

at Forvaltningen iværksætter en proces for elever, forældre, skolebestyrelser, personale og ledere med henblik på at skabe en frugtbar fælles kultur på alle berørte skoler

 

at Forvaltningen bemyndiges til at iværksætte og varetage øvrige personalemæssige konsekvenser af strukturændringerne i samarbejde med respektive faglige organisationer

 

at Forvaltningen foretager nødvendige konsekvensændringer i styrelsesvedtægten for kommunens skoler.
 

Kasper Ravn Fredensborg (UP) og Lone Nielsen (S) stemte imod.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Dann Karlsen kan ikke tiltræde første "AT", dvs. at Feldborg Skole lukkes. 

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen om, at Feldborg Skole og Nøvling Skole lukkes.  

 

Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen om, at Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen lukkes.

  

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om opsætning af TV-overvågning på Lind Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Lind Skole har d. 28. marts 2014 indsendt ansøgning om godkendelse af opsætning af TV-overvågning på skolen.

I samarbejde med CBL, har skolen gennemgået de lokale retningslinier og lovgivningen på området. Der er indsendt fornyet ansøgning om godkendelse fra Lind Skole, ved udgangen af juni 2014.

 

Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning pkt. 46 på mødet den 16. februar 2009, skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

De enkelte forvaltningsdirektører indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Sagsfremstilling

Lind Skole har gennem de sidste halvandet år, oplevet en forøgelse af antallet af især hærværk og ildspåsættelser.

 

Der har været efterlandenskaber fra drikkelag i de områder af skolen, hvor man ikke så let ses af forbipasserende. Det er skolens opfattelse, at disse drikkelag er årsag til hærværk, da det ofte er sket, når der dagen efter er fundet tomme øl- og spiritusflasker.

 

I foråret 2014 har der været gjort forsøg på at sætte ild i forskelligt affald, der var samlet sammen fra bl.a. affaldscontainere.

 

Der ansøges om at opsætte 10 kameraer nu, og yderligere 2, når den nye tilbygning er færdig ved udgangen af 2015.

 

Skolen er bekendt med kravene til opbevaring og sikring af de indsamlede data, og samarbejder med IT-afdelingen om denne opgave.

Der etableres ikke mulighed for at iagttage hændelser medens de sker (live-stream).

 

Lind Skole vil søge om tilskud fra risikostyringspuljen; men afholder selv udgifterne ved etableringen. Børn og Unge ansøges ikke om økonomisk støtte.

 

Beskrivelse og identifikation af risiko samt vurdering og strategi er sammen med oversigtskort og leverandørtilbud vedlagt sagen.Økonomi

Udgiften afholdes af skolen selv.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at der opsættes tv-overvågning på Lind Skole som ansøgt,

 

at Lind Skole selv tilvejebringer det økonomiske grundlag for etableringen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-5-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Arealbytte vedr. p-plads for Børnehaven Solsikken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Hanne Kargaard, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Den kommunale institution Solsikken, Sdr. Felding er opført uden anlæg af egne P-pladser. Institutionen har siden etableringen brugt Sdr. Felding hallens parkeringsareal.

 

I forbindelse med renovering og udbygning af hallen skal der findes en løsning på P-plads, som tilgodeser såvel hallens som institutionens behov for areal.

 

Løsningen vil være et arealbytte, altså et såkaldt mageskifte, af en grund Lupinvænget 5 med Sdr. Felding hallen, således institutionen fremadrettet kan eje det areal, som de hidtil har anvendt til P-plads, og Sdr. Felding hallen kan eje det areal, der erhverves som P-areal.

Sagsfremstilling

Den kommunale integrerede institution Solsikken i Sdr. Felding er opført uden etablering af egen P-plads. Institutionen har siden opførelsen anvendt P-pladser placeret på hallens grund. Der har ikke været udarbejdet en decideret aftale herom.  

 

Sdr. Felding hallen står overfor en radikal renovering, udvidelse og anlæg af grønne arealer, som vil medføre konsekvenser for institutionens fortsatte benyttelse af P-pladsen beliggende på Sdr. Felding hallens grund.

 

Den 28. april er afholdt et afklarende møde omkring problematikken om institutionens brug af hallens P-pladser. I mødet deltog repræsentanter for Aarstiderne, Staben Jura, Sdr. Felding skole, Solsikken, repræsentanter fra Sdr. Felding hallen, repræsentanter fra Byggeri, Jord og Grundvand, repræsentant fra Vej samt repræsentant fra Center for Børn og Læring.

 

Konklusionen på mødet blev, at Sdr. Felding hallen har behov for et areal, som de selv kan anvende som P-plads ligesom institutionen Solsikken har behov for fortsat at kunne anvende det hidtidige P-areal. Det vil være muligt at gennemføre projektet ved Sdr. Felding hallen, hvis Herning Kommune mageskifter en grund beliggende på Lupinvænget 5, Sdr. Felding til erstatning for det P-areal, som institutionen gør brug af ved hallen i dag. Sdr. Felding hallen er villig til at indgå i et sådant mageskifte, således at institutionen kan beholde de P-pladser, de anvender i dag.

Lupinvænget 5 (843 m2) er eksproprieret af Herning Kommune og kan mageskiftes for en pris af 198.105 kr. indeholdt i denne pris er kloaktilslutningsbidrag. Finansiering kan ske via kontoen for speciel vedligeholdelse 510-01-720-05.

 

Hertil kommer udgifter til tinglysning på 2860 kr. og udgifter til udarbejdelse af skøde på 5.000 kr.

 

Der vil i alt være en udgift på 205.965 kr. i forbindelse med mageskiftet, der finansieres via kontoen for speciel vedligeholdelse 510-01-720-05 på dagtilbudsområdet, serviceområde 10.

 

Grunden skal indgå i et mageskifte mellem Herning Kommune og Sdr. Felding hallen, således at Solsikken får råderet over det nævnte P-areal ved Sdr. Felding hallen mod, at Sdr. Felding hallen disponerer over den mageskiftede grund Lupinvænget 5.

 

Herning Kommune sørger for udarbejdelse af diverse tinglysningsdokumenter mv., når mageskiftet er gennemført.

 

Under normale omstændigheder kan Herning Kommune ikke mageskifte ejendom, ider det skal i offentligt udbud. Dog i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme §2, stk.5 kan kommunen undlade udbud til institutioner, som kommunen lovligt kan yde støtte til.

 Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Herning Kommune mageskifter Lupinvænget 5, Sdr. Felding til en pris af 198.105 kr. eksklusiv omkostninger til tinglysning og skøde til Sdr. Felding hallen og i bytte får Herning Kommune ejerskab til det nødvendige P-areal for Solsikken,

 

at den samlede udgift til arealbyttet afholdes indenfor rammen på serviceområde 10, på konto nr. 510-01-720-05,

 

at Herning Kommune sørger for tinglysning mv. af de relevante dokumenter i forbindelse med mageskiftet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-6-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsbevilling til Kildebakkens Børnehaves tilbygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Maria Laibach Halskov Christiansen  

Sagsresume

Den kommunale institution Kildebakkens børnehave søger om opførelse af en 49m2 stor tilbygning til institutionen. Institutionen rummer i dag væsentligt flere børn end den oprindeligt er bygget til, ligesom der er for små personalefaciliteter og manglende ventilation.

Efter opførelse af tilbygningen vil pladsaftalen med Kildebakkens børnehave kunne opskrives med 10 pladser, ligesom det vil blive muligt at sikre et tilstrækkeligt stort personalerum til medarbejderne.

Sagsfremstilling

Kildebakkens børnehave ansøger om opførelse af en tilbygning på 49 m2 til institutionen.

 

Institutionen er oprindeligt bygget til 40 børn. Der er i dag gennemsnitligt 59 børn i institutionen, dog opfyldes kravet om 2 m2 pr. barn fortsat. Imidlertid har institutionen måttet tænke alternativt i forhold til at skabe plads til forældremøder, samlinger i institutionen mv. ved at anskaffe bla. mobile reoler.

 

Herudover er der i dag ikke et personalerum, der tilnærmelsesvis kan rumme det antal medarbejdere, der er ansat i institutionen. Ligesom der heller ikke er etableret ventilation i hele institutionen.

 

Pladserne i Institutionen er pr. 1.8.2014 fyldt op, hvilket vil have en konsekvens for flowet af børn og dermed får inflydelse på institutionens overgange fra børnehave til skole.

 

Venteliste til Kildebakkens børnehave og Børnehuset Himmelblå ser til og med marts 2015 ud som følger:

 

 
Venteliste
Venteliste
Børn fra dagplejen
 
 
Kildebakken
Himmelblå
uden bhv. opskrivning
 
September
1
0
0
1
Oktober
1
0
0
1
November
0
2
1
3
December
1
1
1
3
Januar
1
2
1
4
Februar
4
2
1
7
Marts
0
2
1
3
Ialt
8
9
5
22

 

Kildebakken har pt ingen ledige børnehavepladser. Himmelblå har 14 ledige pladser pr. 1. oktober.
 
Jfr. børnetalsprognosen vil der være et stabilt niveau på børnetallet i årene 2016, 2017 og 2018, hvorefter børnetallet vil stige de efterfølgende år i skoledistriktet. Lukning af Nøvling skole kan medføre et øget pres på pladser i Kildebakke skoledistrikt, som prognosen ikke har taget højde for.
 
Den pladsmæssige situation er hidtil løst ved, at børn, der ikke har kunnet få plads i Kildebakkens børnehave er blevet anvist plads i Børnehuset Himmelblå, der har en pladsaftale på 150 børn, hvor der pt. er indskrevet 136 børn. Der er således en mindre pladsmæssig buffer totalt set i Vildbjerg området.  

 

Kommunale Ejendomme har lavet en summarisk beskrivelse af diverse bygningsarbejder ved opførelse af en tilbygning, og en samlet udgift hertil vurderes til at være ca. 1.000.000 kr. Hertil kommer etablering af ventilationsanlæg i den resterende del af institutionen - for en pris af ca. 300.000 kr.

 

Der vil således være en skønnet samlet anlægsudgift for etablering af tilbygningen på 1,3 mio. kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af stednr. 514099 02 - udvidelse/ændring af pladskapaciteten.  

 

Ved at tilbygge et ekstra grupperum med tilhørende garderobe og toilet, vil det være muligt at fordele børnene i flere rum/grupper, tilbyde flere aktiviteter og tage bedre hensyn til børn med særlige behov, samt det vil blive muligt at opskrive institutionens pladsaftale med yderligere 10 børn.  

 

Etablering af tilbygningen vil give en mere rolig og overskuelig dag for såvel forældre, børn og personale. Ligesom der vil ske en forbedring af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt af børnemiljøet.

 

Det vil yderligere efter opførelse af tilbygningen være muligt at rokere rundt på anvendelsen af lokaler i institutionen, således at medarbejderne kan sikres et tilstrækkeligt stort personalerum.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at det godkendes, at der etableres en tilbygning til Kildebakkens børnehave på 49 m2,

 

at pladsaftalen med Kildebakkens børnehave opskrives med 10 pladser efter byggeriets færdiggørelse,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til tilbygning ved Kildebakkens børnehave på stednr. 513-006, serviceområde 10, Dagtibud for Børn i 2014,

 

at udgiften på 1,3 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte beløb på stednr. 514099 02, Udvidelse/ændring af pladskapaciteten, hvor der resterer 1.296.000 kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2012 vedr. Børne- og Familieudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med revision af regnskab 2012 fandt Revisionen, at Herning Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud efter § 41 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn gav anledning til en revisionsbemærkning.

 

Der blev på denne baggrund modtaget decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen med anmodning om opfølgning og udarbejdelse af redegørelse for de anførte forhold.

 

Der er efterfølgende indsendt redegørelse og sket opfølgning på alle nævnte forhold og jf. Ankestyrelsens svar samt revisionens opfølgning i forbindelse med revision 2013 fremgår det, at forholdene nu skulle være bragt i orden på tilfredsstillende vis.

Sagsfremstilling

Den afgivne regnskabsbemærkning for regnskabsåret 2012 var møntet på Kommunens håndtering af servicelovens §41, og  hvorvidt der kunne ske afregning direkte til leverandør under §41, samt hvorvidt § 41 kan anvendes ved aflastning.

 

Herudover bemærkede Ankestyrelsen, at der ikke var medgivet besvarelse på revisionsbemærkningen ved fremsendelse af revisionsberetningen til Social- Børne- og Integrationsministriet jf. kravet i regnskabsbekendtgørelsen § 77, stk. 1.

 

Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedlagt som bilag

 

Den manglende besvarelse gav anledning til at anmode Kommunen om at indsende en redegørelse med status og iværksatte tiltag med henblik på en genopretning af området.

 

Herning Kommunes redegørelse og ankestyrelsens efterfølgende svar er ligeledes vedlagt som bilag.

 Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Revisionens beretning nr. 6 for 2013 vedrørende afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion under Beskæftigelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 X
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 6 af 30. juni 2014 fremlægges. I sagsfremstillingen redegøres for Revisionens kommentarer til beretningen og Beskæftigelsesafdelingens bemærkninger hertil.

 

Beskæftigelsesudvalget sender redegørelsen til godkendelse i Økonomi. og Erhvervsudvalget samt Byrådet

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnittene 1,2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision. Afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet. Afsnit 7,8 og 9 er bilag i forhold til andre afdelinger, som ikke vedrører Beskæftigelsesafdelingen.

 

Formålet med revisionen på det sociale område:

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunes administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

 

Revisionens konklusion:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af kommunes endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2013.

 

Beskæftigelsesafdelingens kommentarer:

Revisionens beretning for 2013 er positiv. Der vil fortsat være fokus på, at Beskæftigelsesområdet administreres i overensstemmelse med de love og regler, der er på de enkelte områder. Det vil sikres bl.a. via ledelsestilsyn, faglig opkvalificering af medarbejdere, den faglige dialog i den enkelte afdeling, arbejdet i 3L - gruppen (3L = lov, læring og ledelsestilsyn) og et generelt og vedholdende fokus på dette område i Beskæftigelsesafdelingens ledergruppe.Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at revisionsberetningen godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.15.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Laibach Halskov Christiansen

 

Sagsresume

Der fremsendes ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemføres af anlægsprojekt vedr. nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald.

Sagsfremstilling

Der fremsendes ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 2,025 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojekt stednr. 532071, Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i 2014.

 

Nødkaldesystemet består af en vagtcentral, som modtager og fordeler nødkald til plejepersonale/sygeplejersker og af kaldeanlæg (nødkald), som bevilges og installeres hos borgerne.

 

Baggrunden for etablering af ny vagtcentral er, at den nuværende vagtcentral ikke fungerer sammen med Herning Kommunes IT-styresystem Windows 7. Der er etableret en midlertidig overgangsløsning, indtil ny vagtcentral er anskaffet og i drift.

Samtidig er der behov for udskiftning af de nuværende nødkaldeanlæg hos borgerne, da det forudsættes, at den enkelte borger har eller får etableret fastnet-telefonlinje. Det forudses, at kommunen inden for kort tid ikke har lovhjemmel til at forudsætte, at borgerne har fastnet-telefonlinje. Nødkald vil fremadrettet være baseret på fastnet, mobil- eller internetforbindelse.

 

Anskaffelse, udskiftning og implementering af kaldesystem til vagtcentral og nødkald gennemføres i efteråret og vinteren 2014.Økonomi

 

De afledte driftsudgifter vil kunne afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2.025.000 kr., stednr. 532071, Nyt kaldeanlæg til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2014,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2.025.000 kr., stednr. 532071, Nyt kaldeanlæg til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2014.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioriteringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder i 2015 og frem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Forvaltningen gav på udvalgets møder den 26. maj 2014 pkt. 131 samt den 23. juni pkt. 150 en status på permanente langsigtede udfordringer i forhold til budget 2015 og frem. Endvidere blev der fremlagt forslag til justeringer og korrigerende handlinger for tilsvarende periode.

 

Udvalget ønskede en nærmere redegørelse for udmøntningen af vejbelysningen, samt yderligere forslag til omprioriteringer indenfor serviceområderne fremlagt på udvalgsmødet den 11. august 2014.

 

Forvaltningen fremlægger de permanente udfordringer på ny, samt yderligere forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er udvalgene blevet bedt om at vurdere de respektive serviceområder i forhold til den nuværende budgetramme. En gennemgang af den samlede økonomi i forhold til en kortlægning af mulige nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer.
 
Teknik- og Miljøs budgetforslag for 2015 er afleveret, hvorfor eventuelle ændringsforslag til budget 2015 skal fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende.
 
På den baggrund fremlægger forvaltningen en samlet oversigt over de samlede økonomiske udfordringer.
 
Forvaltningen har i forhold til de økonomiske udfordringer udarbejdet forslag til eventuelle justeringer og korrigerende handlinger, således at udfordringerne kan håndteres indenfor forvaltningens nuværende ramme fra budget 2015 og frem.  

 

Forventede afvigelser i forhold til eksisterende budget

[image] 

* Der er konstateret en samlet udfordring på kommunens asfaltbelægninger med ca. 7,0 mio. kr. om året svarende til, at asfaltbelægningerne ikke forringes yderligere. Forvaltningen har med denne sag fundet løsninger svarende til 0,5 mio. kr. Dermed er der stadig et udestående på ca. 6,5 mio. kr. om året.

 

På busdrift forventes et mindre forbrug på ca. 2,4 mio. kr. om året, hvilket forventes både at bestå af mindre udgifter på området samt flere indtægter.

 

Løsningsforslag

Tidligere fremsatte ændringsforslag til eksisterende budget

 

[image]

 

* Beløbet på vejbelysningen er blevet nedjusteret.

 

Forvaltningen fremlægger endvidere nye forslag til omprioriteringer indenfor det eksisterende budget.

 

[image]

 

 


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at følgende omprioriteringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder for 2015 godkendes:
 
 
 
     Kr.
SO 03
Vedligehold bygninger
107.000
SO 04
Parkdrift
378.000
 
Naturpleje og formidling
100.000
 
Natura 2000 områder
  75.000
SO 05
Analyseudgifter svømmebade
260.000
 
Recertificering
  42.000
SO 09
Lokalrute 168
150.000

 

I alt besparelser og omprioriteringer for 1,112 mio. kr., som skal finansiere de beskrevne udfordringer i budgettet svarende til: 410.000 kr. samt en udvidelse af budgettet til asfaltbelægninger med 700.000 kr. I alt finansiering af 1.110 mio. kr.

 

Udfordringer og fagudvalgets indstillede løsningsforslag er samlet i nedenstående skema:
 
[image]

 

Det bemærkes, at udfordring omkring vejafvandingsbidrag er nedjusteret med 300.000 kr. efter oplysninger fra Herning Vand om lavere aktivitetsniveau fra 2015 og frem.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget sender sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med en bemærkning om, at det forventede mindreforbrug på busdriften 2,4 mio. kr. tilfalder fællesskabet og ikke fagudvalgets ramme.

 

Omprioritering af analyseudgifterne til svømmebade er betinget af, at udgifterne ikke dermed overflyttes til andet serviceområde.

 

 

Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-37-14 Sagsbehandler: Helle Schjermer Lauridsen  

Konkurrenceudsættelse

 

Sagsnr.: 13.03.00-G14-2-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

HMN Naturgas ønsker at lægge naturgasledninger i kommunale arealer ved Sunds Omfartsvej

 

Sagsnr.: 13.03.00-G14-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Energi-Midt ønsker at lægge forsyningsledninger i kommunale arealer ved Kongeåvej i Herning

 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Selskabsforhold vedr. Karup Lufthavn

 

Sagsnr.: 82.25.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af lejeaftale

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2015 - Sundhed og Ældre

 

Sagsnr.: 28.00.00-G10-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

En selvejende institutions salg af bygning