Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Sagsbehandler: Anette Sørensen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål til Budget 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2018-2021 skal udvalgene udarbejde måldokumenter.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mål for henholdsvis serviceområde 15 Kultur og serviceområde 20 Administration.

 

Målene for serviceområde 15 Kultur er en delvis videreførelse af målene for budget 2017:

  • En stærk identitet - "Her er alle muligheder åbne"
  • Oplevelser, inspiration og puls

 

Målene for serviceområde 20 Administration er ligeledes en delvis videreførelse af målene for budget 2017:

  • Erhvervsvækst, fremtidige erhverv samt oplevelser og turisme
  • Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder
  • Digitalisering
  • Organisation, ledelse og kompetencer
  • Innovation og sociale investeringer

 

Målene vil efter behov blive endeligt behandlet på næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor det samlede budgetforslag fra udvalget behandles.

 

Målene for de enkelte serviceområder er vedlagt som bilag. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at målene godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Styrkelse af DAMRC - Ændrede betingelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

For at styrke Herning Kommunes produktionsvirksomheder, der i høj grad beskæftiger sig med den spåntagende teknologi, foreslås en styrkelse af DAMRC. Produktionsvirksomhederne i Herning Kommune har gennem DAMRC en unik adgang til den nyeste viden indenfor deres område. Det er med til at sikre konkurrencedygtighed og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. DAMRC spiller desuden en meget vigtig rolle for uddannelserne i Herning Kommune herunder de nye tekniske uddannelser på AU-Herning.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet d. 5. december 2016 blev det besluttet, at bevilge yderligere støtte til DAMRC med 1,25 mio. kr. i 2017 og 1,75 mio. kr. i 2018. Beslutningen blev betinget af medfinansiering fra Region Midtjylland og f.eks. medlemskaber af de andre kommuner i Business Region MidtVest. Det har dog ikke været mulig at skaffe økonomisk opbakning til at sigte mod at gøre DAMRC til et såkaldt Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS), derfor arbejdes der med styrkelse af DAMRC og dermed styrke industri og uddannelse på anden vis.

Sagsfremstilling

Ekstra indsats for styrkelse af erhvervslivet i Herning

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet at arbejde med en intensiveret erhvervsfremmeindsats over to år. Målet med denne ekstra indsats er at styrke Herning Kommunes virksomheders evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Som led i dette anbefales en styrkelse af den almennyttige forening Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC).

En betydelig del af produktionsvirksomhederne i Herning Kommune arbejder netop inden for den spåntagende teknologi, som også er DAMRC’s kernekompetence. Derfor vil en styrkelse af DAMRC også være en styrkelse af Herning Kommunes SMV’er, der i særlig grad er DAMRC’s målgruppe. Styrkelsen vil både være i kraft af værdifuld viden og i adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Udover at være konsulenter ude hos virksomhederne, spiller DAMRC en central rolle i formidling af den nyeste viden om nye teknologier, muligheder for optimering og opkvalificering, når de afholder efteruddannelseskurser for virksomhedernes medarbejdere. Formidlings- og uddannelsesarbejdet kræver mange ressourcer af DAMRC, men er unikt for DAMRC og dermed for Herning, og en styrkelse af DAMRC vil være med til at sikre det opsøgende arbejde, der sikrer at de matcher virksomhedernes efteruddannelsesbehov. 

 

Effekt på uddannelsesområdet

Siden etableringen af DAMRC har der været et tæt samarbejde med både danske og udenlandske universiteter og studerende. Dette er medvirkende til, at studieprojekter bliver så industrinære som muligt, og dermed endnu mere værdiskabende for både universiteterne, de studerende og industrien. DAMRC er derfor en vigtig understøttelse af uddannelserne i Herning, særligt de nye tekniske uddannelser. Det faktum, at de studerende har adgang til et teknologicenter med de nyeste og mest avancerede maskiner er helt unikt for Herning. Et tilbud universiteterne ikke kan give uden DAMRC.

 

Fremtidigt fokus for DAMRC

Da det uden støtte fra andre offentlige parter ikke er muligt at opnå status som GTS, satses der på et spor, hvor der opbygges den nødvendig kapacitet og kompetence i egen organisation, så optimeringen og udviklingen i industrien og underbygningen af de tekniske uddannelser i Herning kan sikres på et stabilt og driftssikkert grundlag.

 

- Spåntagning og fræsning

- Opbygning af en klynge af underleverandører til fly- og forsvarsindustrien

- Robotteknologier

- Vindindustrien

 

En styrkelse af DAMRC vil være med til at sikre, at de også i fremtiden har de nødvendige ressourcer til at gennemføre for-projekter. Det har stor værdi for både DAMRC og virksomhederne, at de bruger ressourcer på at udvikle og gennemføre for-projekter. Et for-projekt er ikke et forskningsprojekt, men det skaber hurtige resultater og dermed ny viden, der kan formidles til virksomhederne. Samtidig er arbejdet med for-projekterne med til at udvikle DAMRC's medarbejdere, der derfor kan levere et endnu bedre produkt til virksomhederne. Resultaterne fra for-projekterne er udviklende for DAMRC's arbejde med efteruddannelseskurser, og det er vigtigt for både for Herning Kommunes virksomheder, der kan bruge det i deres arbejde med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er også vigtigt for erhvervsskolerne i området, der med DAMRC udvalg af efteruddannelseskurser kan brande de erhvervsfaglige uddannelser - særligt de mange muligheder der er for at kunne videreuddanne sig og dermed udvikle sine karrieremuligheder.
DAMRC er hjørnestenen i arbejdet med at opbygge metal- og flyklynger i Herning området. De gennemfører certificeringstjek hos virksomhederne, der gerne vil være med i klyngen, og de er den bærende kraft i samarbejdet mellem virksomhederne i klyngerne. Virksomhederne har brug for en samarbejdspartner, de ikke er i konkurrence med, og som samtidig kan facilitere klyngernes møder og videre udvikling, herunder markedsføring.

 

Om DAMRC

DAMRC blev stiftet i 2010 af industrien, så der i Danmark kunne komme fokus på optimering, indførsel af ny teknologi og opkvalificering af den spåntagende teknologi. DAMRC dækker fagområdet spåntagning i metal- og plastikindustrien. Spåntagning dækker over fræsning, boring og drejning i metal og plast. Den spåntagende metalindustri i Danmark efterspørger et højere innovationsniveau og flere udviklingsmuligheder, og det er denne efterspørgsel, DAMRC har som mål at dække. Der findes ingen tilsvarende miljøer i Danmark, der har samme form som DAMRC, hvor der er fokus på kompetencer til udvikling af færdigheder og modning af nye teknologier inden for den danske metalindustri.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at Herning Kommune i årene 2018-2021 bevilger yderligere støtte til DAMRC med 500.000 kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021.

Udgiften finansieres fra Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, Vækst- og Uddannelsesinitiativer, hvor der er afsat 5 mio. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018.
I forhold til den tidligere sag af 5. december 2016, vil der med dette forslag kunne tilbageføres 1 mio. kr. til erhvervspuljen, som forslås reserveret til erhvervsmæssige inkubations- og innovationsmiljøer. 

Støtten gives under hjemmel i lov om erhvervsfremme § 13, Erhvervsudvikling - Innovation og ny teknologi.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at

der bevilges yderligere støtte til DAMRC med 500.000 kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021,

 

at

udgiften finansieres fra Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, Vækst- og Uddannelsesinitiativer (kontonr. 663 00 116-02) i 2018. Der afsættes 500.000 kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 finansieret af budget 2018, som nedskrives tilsvarende. Budgetbeløbene overføres til funktion 06.48.66, Innovation og ny teknologi, 019 DAMRC,

  

at

administrationen bemyndiges til at udfærdige resultatkontrakt.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.10.00-A08-2-15 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændring af vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Merete Gammelmark

Sagsresume

Vedtægtsændring i vedtægterne for Foreningen Business Region MidtVest.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Foreningen Business Region MidtVest har fremsat forslag om at foretage en vedtægtsændring i vedtægterne for Foreningen Business Region MidtVest. Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægternes § 11, som omhandler formandskabsskabet.

 

Det foreslås, at formandsperioden ændres fra 4 år til 2 år, og at formandsposten og næstformandsposten fordeles efter et rotationsprincip. Formandsperioden skal løbe i 2 år, og ved periodens udløb overtager næstformanden formandsposten i 2 år, og der indgår en ny næstformand i formandsskabet.

 

Rotationscyklus er følgende:

 

Årstal         

Formand

Næstformand

2017                  

Holstebro             

Ringkøbing-Skjern

2018-2019    

Ringkøbing-Skjern   

Skive

2020-2021

Skive

Struer

2020-2012

Struer

Herning

2024-2025

Herning

Ikast-Brande

2026-2027

Ikast-Brande

Lemvig

2028-2029

Lemvig

Holstebro

 

Når rotationen er gennemført, startes der forfra.

Som bilag er vedlagt vedtægterne for Foreningen Business Region MidtVest, hvor de konkrete ændringer i § 11 er markeret.

 

Bestyrelsen og generalforsamlingen i Foreningen Business Region MidtVest har godkendt vedtægtsændringen på møder afholdt den 21. april 2017.

 

Business Region MidtVests sekretariat har lokaler på Herning Rådhus i dag, og det fortsætter uændret.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at vedtægtsændring for Foreningen Business Region MidtVest godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Jette Søndergaard Hansen  

Indtægtsbevilling til tilskud til sociale investeringer "Co-creation Gullestrup"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Søndergaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Som led i udmøntning af politiske målsætninger om nye veje til bedre velfærd (Det 4. ben) og herunder socialøkonomisk virksomhed indstilles det til godkendelse, at initiativet "Co-creation Gullestrup" modtager EU-bevilling på kr. 1.779.071,25 til udvikling af iværksætteri m.m. i Gullestrup-området. Projektperioden løber fra 1.8.2017 til 31.12.2018.

Sagsfremstilling

 Med budgetforligsaftalen i 2016 fremgik det bl.a., at "Arbejdet med at udvikle og implementere socialøkonomiske initiativer fortsat skal prioriteres i organisationen".

 

Endvidere er der i de politiske årsmål årsmål i for serviceområde 20 i 2016 præciseret at: At etablere et innovativt samarbejde mellem hhv. kommune og det private erhvervsliv om afprøvning af et par ideer, hvor formåls- og afkastøkonomien spiller sammen. Formålet er et finde nye veje til løsning af lokale udfordringer som eksempelvis: ledighed, ensomhed, lavt uddannelsesniveau, stigende sundhedsudgifter, tab af arbejdspladser mv.

 

Et af de områder, hvor denne målsætning søges opfyldt er baseret på et fleraktørsamarbejde i Gullestrup-området, hvor Midt- og Vestjyllands Politi pga af øget utryghed i området har inviteret en række private, frivillige og offentlige aktører til sammen at skabe et nyt afsæt for foretagsomhed i Gullestrup-området. Herunder, at indsatsen er "iværksætteri" -  i betydningen foretagsomhed, liv og jobskabelse i eller for områdets borgere uden for arbejdsmarkedet, OG at alle tre boligområder i Gullestrup inviteres med som en del af løsningen.

 

Der er forskning, der begrunder, at både fleraktørvejen og investeringer i foretagsomhed i udsatte boligområder er noget af det mest sikre, som investeringsvej. Ikke dermed sagt enkelt at gå til, da tilgangen på flere måder bryder med de sædvanlige svar på, "hvem der har ansvaret" og "hvem der har ressourcerne".

 

Herning Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Midt - og Vestjyllands Politi om at hjemsøge midler til dette formål. Det skal være en kommunal myndighed i forhold til ansøgning om RiM-midler. Det er normalt, at der er en hovedansøger selv om flere parter står bag. Herning Kommune indtager således en katalysator- og mellemmandsrolle.

 

Initiativet "Co-cretion Gullestrup" har modtaget tilsagn om en EU-bevilling på kr. 1.779.071,25. Det bevilgede beløb er øremærket primært lønkroner til ansættelse af hhv. en jobafknopper, en jobmentor og en projektleder til opstart af initiavet (2017-18).

 

Bevillingens formål er udmøntet via Det Regionale Vækstprogram, konkret forvaltet af LO i Aarhus, i projektprogrammet "Rummelig i Midt".

 

Projektprogrammet er velegnet til understøttelse af de politiske mål om udvikling af socialøkonomiske initiativer, da der er høj grad af fokus på såkaldt "additionalitet". Det vil sige, at der er krav om afprøvning af nye veje til jobskabelse for voksne borgere uden for arbejdsmarkedet. Rammen udviser dermed også fleksibilitet til, hvad der kan afprøves og herunder accept af risiko ved at træde nye veje.

 

Jobskabelse via såkaldt jobafknopning er velafprøvet i andre danske kommuner. Det handler kort fortalt handler om, at virksomheder - offentlige som private ud fra en samfundsmæssige interesse, indvilger i at donere opgaver eller småjobs, sådan at det passer bedst muligt i forhold til en borgers livssituation og forudsætninger for at komme i nærheden af en stabil relation til arbejdsmarkedet.

 

Det nye og dermed additionale er, at jobafknopning kobles til et lokalområde. Ud fra den fælles indledte ambition om, at et helt område derved kan løftes i forhold til tillid og tryghed. Der er organisatorisk aftalt løbende praktisk koordinering mellem eksisterende tilbudsrammer inden for beskæftigelsessystemet og kravet om afprøvning af nyt indhold inden for projektbevillingens rammer.

 

Det er en af projektets målsætninger, at 50 borgere uden for arbejdsmarkedet ad denne vej kobles til et eller flere småjobs. Overordnet set er målsætningen, at initiativet bidrager til øget tryghed i området (Rigspolitiets måling).

 

Der er i forlængelse af projektideen tanker om at etablere en fysisk lokal social-økonomisk virksomhed, hvor andre virksomheder forlægger småopgaver, sådan at der kan skabes en stabil ramme for lokal foretagsomhed. Der vil i den sammenhæng blive undersøgt forskellige muligheder. 

Økonomi

Bevillingen er på kr 1.779.071,25 og udgør 50% af et samlet budget på kr. 3.558.142,50.

 

Der er 50% medfinanciering. Som medfinanciering medregnes de udgifter, der i forvejen anvendes på ledige borgere i området. Det er således forudsat, at vi ikke skal bruge egne "friske penge" på projektet. Som medfinanciering tæller:

 

a)Medgåede arbejdstimer

interne: sagsbehandlere, jobkonsulenter, projektkoordinering

eksterne: lønudgifter i eksternt leverede beskæftigelsesforløb

b)Værdi af ledighedsydelser for borgere, der indgår i projektets jobskabelsesforløb  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at initiativet "Co-creation Gullestrup" modtager EU-bevilling på kr. 1.779.071,25,

 

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.779.000 kr. fordelt med 593.000 kr. i 2017 og 1.186.000 kr. i 2018 på Serviceområde 20 Administration.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 24.10.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Tilskud til etablering af NIDO Danmark, det tidligere Center for Forskning og Uddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. august 2016 (punkt 313) drøftet etablering af Center for Forskning og Udvikling.

 

Center for Forskning og Udvikling, der har skiftet navn til NIDO Danmark har en samlet anlægsramme på 148 mio. kr.

 

Ved budgetforlig 2017 er der afsat 15 mio. kr. over to år til projekter, som har til formål at skabe de bedste rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder. Det anbefales, at Herning Kommune bevilliger 5 mio. kr. til NIDO Danmark finansieret heraf.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. august 2016 (punkt 313) drøftet etablering af Center for Forskning og Udvikling.

 

Center for Forskning og Udvikling, der har skiftet navn til NIDO Danmark har en samlet anlægsramme på 148 mio. kr. Det er oplyst, at der blandt de øvrige kommuner er indsamlet tilsammen 1 mio. kr.

 

NIDO Danmark, som skal etableres i tilknytning til DNV-Gødstrup forventes at have væsentlig betydning for tiltrækningen af højtuddannet arbejdskraft til lokalområdet og understøtte udviklingen på det sundhedsfaglige område af betydning for den kommunale sundhedsopgave.

 

Aktiviteten på NIDO Danmark kan være med til at sikre, at DNV Gødstrup kan rekruttere de nødvendige speciallæger. Det understøtter ambitionen om, at der skal være universitetsspecialer på Gødstrup. Samtidig vil det have en positiv virkning på, at der også kan laves medicinske konferencer i Herning med efterfølgende positiv virkning på erhvervsturismen.

 

Der er etableret en fundraisergruppe med bred repræsentation fra kommuner, erhvervsliv m.fl. fra hele optageområdet for DNV-Gødstrup. Der er repræsentation fra Herning involveret i processen, herunder en række erhvervsfolk. Fra Herning Kommune deltager kommunaldirektør Erik Hattens. 

Økonomi

Ved budgetforlig 2017 er der afsat 15 mio. kr. over 2 år til projekter, som har til formål at skabe de bedste rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder.

 

Det anbefales, at Herning Kommune bevilliger 5 mio. kr. til NIDO Danmark, som finansieres af afsat budget på Serviceområde 20 Administration, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter i 2018. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhver og Kultur indstiller

at der bevilges 5 mio. kr. i 2018 til NIDO Danmark, finansieret af afsat budget på Serviceområde 20 Administration, til etablering af NIDO Danmark som beskrevet i dagsordensteksten herover. 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for boligområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplansmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 31.B1.1 for et boligområde ved Højgade i Hammerum, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Kommuneplantillægget justerer rammebestemmelserne for 31.B1, så der kan bygges etageboliger inden for del af rammeområdet.

Sagsfremstilling

Den 19. december 2016 under punkt nr. 231 besluttede Byplanudvalget at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde til tæt-lav og etageboliger ved Højgade i Hammerum.

 

 

Kommuneplanramme 31.B1 (gråt område, markeret med rød pil, er det justerede område)

 

De justerede bestemmelser for rammeområde 31.B1 omfatter følgende matr.nr.: 6a, 6ao og 6v Hammerum By, Gjellerup. Området udgør et samlet areal på ca. 2.600 m2. Det resterende rammeområde inden for afgrænsningen følger de gældende bestemmelser i kommuneplanen.

 

Området, som de justerede rammebestemmelser gælder for, ligger nord for Hammerum Hovedgade. Mod øst og nord afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd og vest af henholdsvis Højgade og Egevænget. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 12 sikrer, at der kan bygges etageboliger med en højere bebyggelsesprocent end det rammeområde 31.B1 på nuværende tidspunkt tillader, samt at der kun skal etableres en parkeringsplads pr. bolig for etagebyggeri.

 

Rammeområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. I lokalplanen medtages bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for et Boligområde nord for Hammerum Hovedgade foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for boligområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 19. december 2016 under punkt nr. 231 besluttede Byplanudvalget, at der kunne igangsættes udarbejdelsen af et plangrundlag for et boligområde til tæt-lav og etageboliger ved Højgade i Hammerum.

 

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 31.B1.1 for boligområde ved Højgade i Hammerum.

Sagsfremstilling

 

 

Lokalplanområdet ligger nord for Hammerum Hovedgade. Mod øst og nord afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd og vest af henholdsvis Højgade og Egevænget. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.600 m2 og ligger i byzone.

 

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i Hammerum samtidig med at der tages særlige hensyn til sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med etageboligbyggeri, hvor der kan opføres i alt 14 boliger i maksimalt to etager indenfor to udlagte byggefelter, hvoraf det ene er en eksisterende bygning.

Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, materialer samt parkerings-, fri- og opholdsarealer. Endvidere skal lokalplanen sikre et bevaringsværdigt træ.

 

Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 31.B1.1 for boligområde ved Højgade i Hammerum foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.13 for Centerområde i Vildbjerg centrum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 godkendt, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for området på baggrund af et ansøgt projekt om 14 boliger i fire etager.

 

Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 13 omfatter ændringer af anvendelsen, således at det nu bliver muligt at etablere boliger i stueetagen i Bredgade, hvis det vurderes at karakteren af handelsstrøg kan opretholdes.

 

Bygningshøjden ændres fra højest 12,5 meter og højest 21 meter for enkelte bygninger til højest 15 meter og højest 25 meter for enkelte bygninger.

Opholdsarealer ændres fra mindst 50% af boligetagearealerne til mindst 25% af boligetagearealerne.

Kravet til parkeringspladser ændres fra mindst 2 pr. bolig til mindst 1 pr. bolig. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Centerområde i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde - Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er en ansøgning om at opføre et nyt boligbyggeri med boliger i stueetagen på matriklerne 1i og 1u Burgård i Vildbjerg, Bredgade nr. 3 og 5 i Vildbjerg.

 

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 godkendt, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for området på baggrund af det ansøgte projekt. Projektet indeholder 14 boliger i fire etager med en tilbagetrukken tagetage og skal indpasses i den nuværende karrestruktur.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg omfatter et areal på ca. 12.000 m² beliggende i centrum af Vildbjerg. Lokalplanområdet ligger ud til byens hovedgade Bredgade og tæt på Vildbjerg Kirke, Torvet og Vildbjerg Station.

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre opførelsen af nyt boligbyggeri med boliger i stueetagen langs Bredgade. Den nye bebyggelse skal placeres i sammenhæng med de eksisterende karrébygninger og gadeforløbet i Bredgade med bestemmelser for bygningernes omfang, placering, etageantal og bygningshøjde. Langs Bredgade skal der sikres en sammenhæng med det eksisterende gadeforløb i forhold til beplantning samt offentlig sti- og vejforløb.

 

Projektet består af en ny boligbebyggelse med 14 lejligheder på fire etager med en tilbagetrukket tagetage med fladt tag. Boligbebyggelsen etableres med opholdsarealer på begge sider af bygningen i form af terrasser og små haver. Byggeriet skal have hovedindgang fra Bredgade, og må ikke have synlige altangange.

 

Lokalplanen stiller krav til projektets indpasning i den eksisterende karrébebyggelse med bestemmelser for opholdsarealer, stiforbindelser, materialer, parkering og beplantning.

 

Der er i forbindelse med realiseringen af projektet mulighed for at etablere en bedre sammenhæng mellem det offentlige vejareal/parkeringsplads og ejendommene til det nye projekt. Der er flere tinglyste stiforbindelser og opholdsarealer, som i dag ligger på de to matrikler, der ønskes udviklet med det nye projekt, og der skal derfor skabes et sammenhængende udeareal i gården og langs Bredgade. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 for boligområde ved Indertoften i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19 december 2016 (punkt 230) besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Indertoften i Lind.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanen er ikke i overenstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Komuneplantillægget ændrer rammeområde 11.B3 og 61.OF2. Lokalplanområdet udtages af rammeområde 61.OF2 og overgår til rammeområde 11.B3. Tillægget tilføjer bestemmelser i rammeområde 61.B3.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

Eksisterende ramme

61.OF.2 Offentligt område ved Indertoften fastsætter områdets anvendelse til offentligt grønt område, som ikke må bebygges, men skal anvendes som boldbane og legeplads for områdets børn.

 

Forslag til ændring af ramme

Kommuneplantillægget ændrer rammeområde 11.B3 og 61.OF.2. Lokalplanområdet udtages af rammeområde 61.OF.2 og overgår til rammeområde 11.B3.

 

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet ændres til 45 % for tæt-lav bebyggelse, 35 % for åben-lav bebyggelse under 600 m2 og 30 % for åben-lav bebyggelse over 600 m2. Fremtidige opholdsarealer i lokalplanområdet fastsættes til mindst 100 % af boligetagearealet.

 

Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Indertoften i Lind foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Indertoften i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19 december 2016 (punkt 230) besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Indertoften i Lind.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanen er ikke i overenstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag nr. 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Lind og afgrænses mod vest af Søndertoften, mod syd af Indertoften, mod øst af en daginstitution og mod nord af et område med boligbebyggelse i form af parcelhuse. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4.500 m2.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Lokalplanens indhold

Bebyggelse kan opføres som tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse i op til 2 etager. Grunde til åben-lav bebyggelse skal have en grundstørrelse på minimum 400 m2. Grunde til tæt-lav bebyggelse skal have en grundstørrelse på minimum 300 m2.

 

Bebyggelse med sadeltag må højest være 8,5 meter. Bebyggelse med fladt tag må højest være 7 meter.

 

Bevaringsværdier

Langs lokalplanområdets vestlige og sydlige afgrænsning står karakteristiske beplantninger i form af vejtræer, som er med til at definere og afgrænse området. Da Søndertoften er en relativ befærdet fordelingsvej skal vejtræerne langs Søndertoften bevares.

 

Friarealer

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 100 % af bruttoetagearealet til boliger.

 

Langs lokalplanområdets vestlige grænse skal der etableres et 5 meter bredt fælles grønt friareal.

 

Vejadgang og parkering

Vejadgang til et nyt boligområde skal ske via en vejadgang fra Indertoften. Parkering kan etableres indenfor egen grund. Ved tæt-lav bebyggelse kan der etableres fælles parkering.

 

Til orientering

Der er i 2013 taget administrativ stilling til, at det grønne areal godt kunne sælges, men at Herning Kommune ikke havde interesse i at købe FDF-kredshuset. FDF'ernes grund på Indertoften er på 1.784 m2. Kommunens grund er på 2.795 m2. Hvis kommunens grund skal sælges, skal den i offentlig udbud, da arealet er over 2.000 m2. For at give mulighed for et samlet boligprojekt bør FDF'ernes hus og antennemast fjernes. Et samlet udbud er ikke en garanti for salg af FDF'ernes grund. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af anlægsbevilling til projektudvikling i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Renoveringen af de centrale gader og pladser i Herning bymidte er i fuld gang, og der er afsat 8,077 mio kr. på investeringsoversigten til renoveringen af Søndergade i 2018.

 

Forvaltningen ønsker at udarbejde skitseprojektet for Søndergade i løbet af foråret 2017, og vil derfor søge om frigivelse af 331.000 kr. der er afsat på investeringsoversigten i 2017 til projektudvikling.

 

Skitseprojektet for Søndergade forventes klar til politisk behandling i Byplanudvalget og Teknik -og Miljøudvalget i september 2017, hvor skitseprojektet forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Søndergade er med sin centrale placering en vigtig forbindelse mellem Herning Banegård, Torvet og den primære gågade. En forskønnelse af Søndergade skal forsøge at knytte de to områder sammen, samt give gaden nye og forbedrede forhold både under og over jorden. Renoveringen af Søndergade vil ligesom andre nyrenoverede gader i bymidten bestå af en omfattende kloak-, vand-, varme -og ledningsrenovering foretaget af de forskellige ledningsejere, inden Herning Kommune retablerer med ny belægning, træer, belysning og inventar.

 

Søndergade består af blandet bolig og erhverv, og er både bilgade og gågade.

På baggrund af erfaringer og ønsker for den nye Søndergade, ønsker forvaltningen at funktionen med bilgade og gågade bevares som i dag.

Den nye Søndergade skal forbedre forholdene for alle, således at p-pladser, færdselszoner, udeservering -og inventarzoner, områder til offentlig ophold og mere grønt bliver endnu bedre.

 

Der er afholdt det første møde med grundejere, butikker og beboere, hvor de interesserede har hørt lidt om processen i både skitsefasen og anlægsfasen. Der er samtidig udvekslet erfaringer med Søndergade, som det fungerer i dag, samt noteret ønsker som forsøges indarbejdet i projektet. Bl.a. ønskes der bevaret så mange p-pladser som muligt samt trampolinerne som har givet meget liv til gaden.

 

Der er ingen tidsplan for anlægsprojektet endnu. Endelig tidsplan bliver udarbejdet sammen med entreprenøren når denne er valgt. Anlægsperioden afhænger af hvor mange ledningsejere der ønsker at gå med i renoveringen samt valg af belægning osv.

 

Frem til politisk behandling i efteråret, vil forvaltningen udarbejde tegninger, visualiseringer og beskrivelse af det nye projekt for Søndergade.

Økonomi

Udarbejdelse af skitseprojektet for Søndergade påbegyndes i foråret 2017, og udgifter i forbindelse med skitseprojektet finansieres af 331.000 kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2017. Beløbet ønskes frigivet.

 

Anlægsprojektet i Søndergade har et estimeret anlægsbudget på ca. 8 mio. kr., der finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2018. Disse midler søges frigivet senere i særskilt sag, når skitseprojektet foreligger.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der til projektudvikling af Søndergade meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 331.000 kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 02 projektudvikling 2017,

 

at anlægsudgiften på 331.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler i 2017. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til østlig motorvejsrampe kryds på Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.527.000 kr. til udbygning af det østlige motorvejsrampe kryds på Silkeborgvej med svingbaner og signalanlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er konstateret fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsmæssige problemer i det østlige motorvejsrampe kryds på Silkeborgvej. Problemerne skyldes primært, at krydset ikke er signalreguleret i lighed med det vestlige rampekryds, samt at der kun er et tilkørselsspor fra rampen til krydset.

 

Med baggrund i de konstaterede problemer i krydset har Vejdirektoratet udarbejdet nedenstående principskitse for udbygning af krydset med et ekstra tilkørselsspor fra rampen til krydset, signalanlæg og en sikret krydsning for cyklister og gående.

 

 

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.  

Økonomi

Motorvejsrampe krydsene på Silkeborgvej administreres af Vejdirektoratet, og forvaltningen har derfor været i dialog med Vejdirektoratet om finansiering af udbygningen. Vejdirektoratet har imidlertid meddelt, at man ikke har mulighed for at finansiere projektet på nuværende tidspunkt.

 

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1.527.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223047 til udbygning af krydset Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe samt signalanlæg. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

 

Det skal bemærkes, at anlægsprojektet muligvis bliver dyrere end det afsatte rådighedsbeløb på 1.527.000 kr., men det vil licitationsresultatet efter sommerferien afgøre. Såfremt licitationsresultatet medfører at projektet bliver dyrere end det afsatte rådighedsbeløb, vil der blive fremlagt en ny sag med forslag til finansiering.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.527.000 kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223047 Udbygning af krydset Silkeborgvej/østlig motorvejsrampe samt signalanlæg,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1.527.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Nedrivning af to kommunale ejendomme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om tilladelse til delvis anvendelse af restanlægsbevilling på 685.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til nedrivning af to kommunale bygninger i 2017.

Sagsfremstilling

Der er primo 2017 opstået behov for nedrivning af nedenstående to kommunale bygninger:

 

Herning Park Camping, Ringkøbingvej 86, Herning - forpagterbolig og servicebygning

Herning Park Camping er lukket pr. 1. oktober 2016. Forinden har det været forsøgt at sælge området til privat investor, som ville kunne etablere en opdateret og tidssvarende campingplads i området. Det er også forsøgt at finde en ny forpagter til pladsen. Ingen af disse forsøg er lykkedes, og grunden ønskes derfor solgt til andet formål.

 

Byplanudvalget har igangsat en ny planlægning for området, så grunden fremover vil kunne bruges til boligformål m.m.

 

Det vurderes, at der vil kunne opnås en højere salgspris for grunden, såfremt bygningerne nedrives inden salg. Samtidig vil der være lavere tomgangsudgifter, herunder mindre behov for opsyn med området.

 

De gamle campinghytter er solgt for 18.000 kr. og vil blive fjernet fra campingpladsen. Indtægten anvendes til delvis dækning af tomgangsudgifterne i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Bygningerne består af en gammel bolig/butik/ekspedition samt en servicebygning, som begge er nedslidte og ønskes fjernet med tilhørende tekniske installationer m.m.

Den samlede udgift til nedrivning af bygninger, fjernelse af diverse belægninger og tekniske installationer samt bortskaffelse er anslået til 250.000 kr.

 

Herningsholmskolen, Sjællandsgade 86, Herning - pedelbolig (Kastanjehuset)

I forbindelse med "Midtbyprojekt" på Herningsholmskolen, hvor hele forområdet mellem skolen og Sjællandsgade nytænkes, er der behov for yderligere m².

Skolens gamle pedelbolig fra 1956 (Kastanjehuset) med tilhørende have grænser op til dette forområde. Projektgruppen bag Midtbyprojekt Herningsholm ønsker at nedrive bygningen.

 

Der foreligger udtalelse fra skolens leder og bestyrelsesformand om, at man kan undvære bygningen, som i øvrigt er i dårlig vedligeholdelsesstand.

 

Den samlede udgift til nedrivning af bygningen, fjernelse af belægninger og installationer samt bortskaffelse er anslået til 100.000 kr.  

Økonomi

De samlede udgifter til nedrivning af ovennævnte ejendomme beløber sig til anslået 350.000 kr.

 

På Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme henstår i budget 2017 en restanlægsbevilling på stednr. 013092, "Nedrivning af tomme kommunale ejendomme" på 685.000 kr. netto.

Den oprindelige bevilling er fra 2008 og udgør 3,2 mio. kr. (Herning Byråd 11. marts 2008). Bevillingen blev afsat til nedrivning af en række tomme kommunale ejendomme i Vildbjerg, som alle er effektueret.

 

Der anmodes om, at 350.000 kr. af restbeløbet anvendes til nedrivning af de to i sagen nævnte bygninger.

 

Når nedrivningen er foretaget, forventeligt i løbet af første halvår 2017, vil der blive aflagt anlægsregnskab for den samlede bevilling, hvor restbeløbet vil tilgå de likvide aktiver.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at 350.000 kr. af restanlægsbevillingen på 685.000 kr. netto i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013092 anvendes til nedrivning af henholdsvis bygningerne på Herning Park Camping og "Kastanjehuset" ved Herningsholmskolen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 13 for Ørre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter ønske fra Herning Vand, som er i gang med at udarbejde kloakfornyelsesplan for Ørre.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

I Ørre påbegynder Herning Vand renovering og separering af kloaksystemet i 2018. Grundejere i Ørre har i 2014 modtaget en orientering om separering i medfør af den tidligere spildevandsplan og tillæg til denne. Fristen for separering er 31.12.2018.

 

Herning Vand A/S er i gang med at udarbejde en kloakfornyelsesplan for Ørre, og Herning Vand A/S har været i dialog med Herning Kommune om forskellige forhold, som skal ændres i spildevandsplanen for at muliggøre den ønskede fornyelse.

 

Med udgangspunkt i dialogen med Herning Vand A/S anbefaler forvaltningen at foretage en række ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg (bilag 1-4):

 

  • Der anlægges kun ét regnvandsbassin i Ørre, da alt regnvand fra Ørre kan håndteres i dette ene bassin, som udleder til Løven Å. Det planlagte bassin i den sydlige del af Ørre etableres således ikke.

 

  • Oplandsgrænser justeres, svarende til de faktiske forhold

 

  • Nye oplande indføres i spildevandsplanen. Vestermosevej 6, 12 og 14 samt Foldagervej 2 håndterer selv regnvand, og oplandstypen ændres derfor fra "separatkloak" til "planlagt separat kloak med nedsivning af tag- og overfladevand". Oplandene får nummer E63.P.


Alt spildevand fra Ørre ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer vil efter separeringen i Ørre blive ledt til Løven Å. Miljømål for Løven Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. I regnvandsbassinet, som skal anlægges lige syd for åen, vil regnvandet blive neddroslet og renset. Overløbsbygværket ved Løven Å nedlægges i forbindelse med separeringen, og der vil derfor ikke længere ske udledning af opspædet spildevand ved større regnhændelser når separeringen er gennemført. Tiltagene i Ørre med renovering og separering af kloakken, nedlæggelse af overløb samt anlæg af regnvandsbassin forventes at medføre en forbedret tilstand i åen.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 14 for DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af ønsket om at etablere en fordelingsvej ved det nye sygehus i Gødstrup, DNV. I følge spildevandsplanen skal regnvand i området udledes via privat grøft til Herningsholm Å, men det er ikke muligt at udlede alt regnvand fra vejen på denne måde. Derfor er det nødvendigt at ændre spildevandsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Ved DNV Gødstrup skal der etableres en fordelingsvej, der kan sikre en effektiv og forsvarlig afvikling af trafikken til og fra hospitalet. I forbindelse med planlægningen af vejprojektet har det vist sig, at det ikke er muligt at afvande hele vejstrækningen via den private grøft nord for området, som spildevandsplanen angiver.

 

Efter anmodning fra Vej, Trafik og Byggemodning foretages derfor følgende ændringer i spildevandsplanen for Gødstrup, jf. bilag 1-4:

 

Den nye fordelingsvej omkring selve sygehuset indføres som opland F03.P, F04.P og F05.P, hvorfra der alene skal afledes overfladevand. Vejstrækningen etableres i videst muligt omfang med græsbevokset midterrabat med mulighed for nedsivning. Dette bidrager til grundvandsdannelsen lokalt, og mindsker belastningen på vandløbene i området. Den del af vandet, der ikke kan nedsive, vil blive udledt via 3 regnvandsbassiner, hvor vil der ske forsinkelse og rensning af vandet inden videre udledning til recipienterne.

 

Fra opland F05.P (nordlig vejstrækning) udledes til et eksisterende regnvandsbassin, som udvides og opgraderes. Fra bassinet udledes til en private grøft, der leder til Herningsholm Å. Den private grøft er ikke målsat. Miljømål for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.    

 

Fra opland F04.P og F03.P (vestlig og sydlig vejstrækning) udledes til Hundkær Bæk/Tilløb til Skibbild Sønderbæk. Dette sker via et nyt bassin, der anlægges umiddelbart vest for sygehuset og via et eksisterende bassin, som ligger lige syd for Hilmer Sølunds Vej. Tilløb til Skibbild Sønderbæk er ikke målsat. Miljømål for Skibbild Sønderbæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er dårlig økologisk tilstand, bl.a. fordi det er okkerpåvirket.  

 

Da regnvandet fra vejen enten nedsives eller (i tilfælde af kraftig/vedvarende regn) ledes til regnvandsbassiner, hvor det bliver neddroslet og renset, forventes udledningerne ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienterne.

 

Vilkår vedr. nedsivning og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne, vil blive fastlagt i den nedsivnings- og udledningstilladelse, der skal meddeles for at muliggøre projektet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jette Mose Søndergaard  

Orientering om Årsrapport 2016 for Teknik og Miljø - Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

Drift og Service i Teknik og Miljø (park/vej-delen) udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab. 

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 84 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 2,681 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,357mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,866 mio. kr.

Merindtægten er på 0,491 mio. kr.  0,341 mio. kr. er overført til 2017, og 0,15 mio. kr. er tilført de likvide midler.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og Drifts resultatet skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1.866 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Omsætningen og driftsresultatet i 2016 er steget i forhold til 2015. Årsagen er bla. hjemtagelse af rottebekæmpelsen samt en større efterspørgsel af ydelser fra Drift og Service, udover de aftalte rammer inden for vej/parkdrift.

 

Sygefraværet i 2016 er fortsat meget lavt på 3,3 %.

 

Miljøindsats

 

Park/Vej-delen af Drift og Service er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificeringssystemet er arbejdsmiljøet også indarbejdet, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.

  

I 2016 er der foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljøinitiativer:

 

·   Der er indkøbt udstyr, som påvirker både miljø- og arbejdsmiljøområdet positivt i forhold til det materiel, som det indkøbte erstatter. Af særlige indkøb er der i 2016 indkøbt en ny fejesugebil som erstatter en 25 gammel model. Fejesugebilen benytter nyeste miljøteknologi bl.a. Euro-6 motor.

 

·   Kortlægningsanalyse omkring henkastet affald i Herning Kommune  er gennemført. Kortlægningen har omfattet 111 borger- og brugerinterviews på 12 udvalgte lokaliteter. Resultatet viser, at 95 % af de interviewede tilkendegiver, at man ønsker et rent nærmiljø, og at 88% er tilfredse med renholdelsesniveauet i Herning By. Samlet set scorer Herning 2,0 på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er det reneste. Landsgennemsnittet er 2,75.

 

·  Administrationsbygningens nordside på Hammershusvej er isoleret og facadebeklædt. Reducerer bygningens varmeforbrug.  

 

Social ansvarlighed

 

Hvert år siden 2001 er Det sociale Indeks blevet målt i Drift/park og vej . Det Sociale Indeks er metode der måler trivsel, fastholdelse/rekruttering, involvering, forebyggelse, hensyn til seniorer/lærlinge, socialt engagement m.m. Indekset for 2016 blev igen målt til en høj score på 76,9 point. Resultatet er dog et fald på 2,1 point i forhold til 2015. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en 'social ansvarlig’ virksomhed.

 

Det sociale ansvar ses bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projekt-enheden under Herning Kommune. I 2016 har 7 borgere arbejdet hos DRIFT, fordi de har vist interesse for praktik med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en job relevant afprøvning af deres kompetencer.

 

Der er i 2016 indgået aftale med jobcenteret omkring aktivering af unge uddannelses parate (også kaldet nytteindsatsen). Det sker i et samarbejde mellem Natur og Grønne områder, Ungeenheden og Drift og Service. Opstart i december, hvor ca. 15 unge har været i aktivering. Samarbejdet fortsætter i 2017.

 

DRIFT har 2016 fået udlært en anlægsstruktørlærling for første gang og har 4 anlægsgartnerlærlinge, 1 kontorelev samt en materiel-mekaniker ansat i en ordning med personlig assistance.  

Økonomi

Merindtægten på 491.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

 

Årsrapporten 2016 - Drift og Service Park/Vej-delen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager Årsrapporten 2016 - DRIFT til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.39.20-K01-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Socialministeriets skrivelse om administrationspraksis for "Borgerstyret Personlig Assistance"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget decisionsskrivelse, som er en tilbagemelding på Herning Kommunes revisionsberetning, for regnskabsåret 2016. Decisionsskrivelsen vedrører ordningen for Borgerstyret Personlig Assistance - §§ 95 og 96 i Serviceloven.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har på vegne af Børne- og Socialministeriet gennemgået forvaltningsrevisionens beretning om revision af Herning Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2015.

 

Ankestyrelsen har i den forbindelse bemærket revisionsbemærkningerne vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance. I revisionsbemærkningerne påpeges, at der ikke er sket løbende opfølgning i sagerne, og at sagerne generelt ikke er tilstrækkeligt oplyst. Social og Sundhedsudvalget har tidligere behandlet revisionsbemærkningerne på udvalgsmødet den 14. september 2016 som punkt nr. 98.

 

Af decisionsskrivelsen fremgår det, at Børne- og Socialministeriet finder det positivt, at kommunen har iværksat en handleplan. Ministeriet støtter revisorens anbefalinger til kommunen i forhold til administrationen af områderne og beder kommunens revisor om at følge op på området i forbindelse med beretningen for 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Østbyens Børnehuse, afdeling Holtbjerg Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med ombygning af Østbyens Børnehuse, afdeling Holtbjerg Børnehus, Valdemarsvej 32.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning af Østbyens Børnehuse, afdeling Holtbjerg Børnehus.

 

Ombygningen omfatter inddragelse af eksisterende gangareal og kontor til eksisterende gruppe-/arbejdsrum. Samt optimering af 1. sal, således kontorene bliver nemmere tilgængelige for både forældre og personale.

 

Ombygningen/udvidelsen af grupperum er til institutionens specialgruppe. Specialgruppen er i dag i lokaler på anden adresse, som ikke er optimale. Ved at flytte specialgruppen til Valdemarsvej 32, vil denne gruppe børn få optimale forhold.

 

Det vil alt i alt give en bedre udnyttelse af institutionens kvadratmeter og dynamik i huset.

 

Der søges om frigivelse af midler til følgende:

 

Se også vedlagte bilag.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 480.000 kr.

 

Der er 2.506.000 kr. på anlægskontoen før frigivelse til projekter.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 480.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr.
at beløbet 480.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-G01-9-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning ved Østbyens Børnehuse, afdeling Holmegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med tilbygning til en ekstra vuggestuegruppe til den selvejende institution Østbyens Børnehuse afdeling Holmegården, Holbækvej 40, Herning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til tilbygning til en ekstra vuggestuegruppe til Østbyens Børnehuses afdeling Holmegården. Beliggende Holbækvej 40, Herning.

 

Østbyens Børnehus er beliggende i den østlige del af Herning by og dækker det tidligere Holtbjerg skoledistrikt og Herningsholm skoledistrikt. De har til huse på i alt 7 forskellige adresser.

 

Daginstitutionen mærker et øget pres på deres vuggestuepladser beliggende i området omkring Herningsholmskolen. Det er ikke muligt at etablere flere vuggestuepladser indenfor den nuværende bygningsmæssige kapacitet i området omkring Herningsholmskolen. Daginstitutionen vil derfor gerne etablere op til 12 nye vuggestuepladser i ny tilbygning til afdeling Holmegården.

 

Holmegården rummer allerede i dag en vuggestuegruppe på 13 børn, og de har køkkenfaciliteter til at kunne lave mad til de ekstra vuggestuebørn. Holmegården er i dag også udfordret af manglende personaletoilet. En tilbygning til afdeling Holmegården vil således kunne efterkomme den øgede efterspørgsel efter vuggestuepladser.

 

Der står dags dato og året ud 18 børn på venteliste.

 

Kommunale Ejendomme har udarbejdet skitseforslag til tilbygning med nyt grupperum, børnetoilet og personaletoilet.

 

Der søges om frigivelse af midler til 1.350.000 kr.

 

Se også vedlagte bilag.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 1.350.000 kr.

 

Der er 2.506.000 kr. på anlægskontoen før frigivelse til projekter.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn nyt stednr.
at beløbet 1.350.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om videoovervågning til Pulsen, Snejbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Daniel Schibsbye

Sagsresume

Snejbjerg Skole har den 30. januar 2017 indsendt ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning ved PULSEN, Snejbjerg Skole, og fællesarealerne i torveområdet.

 

Jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, punkt 46 på mødet den 16. februar 2009, skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Pulsen, Snejberg Skole har gentagne gange været ramt af hærværk de seneste halvandet år. Forøvelsen af indvendige som udvendige skader er oftest sket udenfor skolens almindelige åbningstid. Oversigt over gentagende hændelser fra perioden den 1. november 2015 til den 12. januar 2017 ses i bilag 2.

 

Skolen er bekendt med kravene til opbevaring og sikring af de indsamlede data, og har herved udarbejdet retningslinjer for videoovervågning på Snejbjerg Skole (Bilag 6). Udarbejdelsen er sket i samarbejde med Koncern IT, kommunens risikostyringskoordinator og Kommunale Ejendomme. Der etableres ikke mulighed for at iagttage hændelser, mens de sker (live-stream).

 

Drøftelser om tiltaget med opsætning af overvågningsanlæg er tiltrådt i skolebestyrelsen, skolens MED-udvalg, personalemøder m.fl. (bilag 1, side 2). Der ansøges ikke om økonomisk støtte.

 

Beskrivelse og identifikation af risiko samt vurdering og strategi er sammen med oversigstkort, kameravinkler og retningslinjer vedlagt sagen.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærkes, at udvalget på mødet den 27. marts 2017 godkendte videoovervågning efter ansøgning fra Snejbjerg Hallen.

Økonomi

Udgiften afholdes som en anlægsudgift, da videoovervågning var en del af programoplægget.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at etablering af videoovervågning ved PULSEN, Snejbjerg Skole og fællesarealerne i torveområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Bygningsvedligehold - skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som følge af politisk aftale på budgetkonferencen den 24. april 2017 fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse sag om renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen samt udbedring af skimmelsvampskader ved Lind og Sunds skoler samt Læringscenter Syd (Arnborg skole).

Sagsfremstilling

På baggrund af politisk aftale på budgetkonferencen den 24. april 2017 afsættes der her og nu midler til renovering af tag på Højgårdskolen og Enbjergskolen.

Renovering af tag på Højgårdskolen er vurderet til at koste 5 millioner kr. Tilsvarende er vurderingen, at det vil koste 4 millioner kr. at renovere tag på Engbjergskolen.

 

Derudover er det aftalt at afsætte midler til udbedring af skimmelsvampsskader ved Lind og Sunds skoler samt Læringscenter Syd (Arnborg skole).

 

Det vurderes, at udgifter til udbedringen vil beløbe sig op til følgende:

 

På Lind skole: 2 millioner kr.

På Sunds skole: 3,175 millioner kr.

På Læringscenter Syd (Arnborg skole): 0,350 millioner kr. 

 

 

Økonomi

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling er der sket præcisering af sagens økonomiske oplysninger:

 

Den samlede udgift til renovering og udbedring vurderes til at koste 14,525 mio. kr. Udgiften forventes at kunne finansieres ved:

1. Overskud opstået i forbindelse med salg af kommunale beboelsesejendomme

2. Midler afsat til energirenovering overført fra 2016.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet 9 mio. kr. i 2017 til renovering af tag på henholdsvis Højgårdskolen og Engbjergskolen på Serviceområde 12, Folke - og Ungdomsskoler, nyt stednr.,
at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet 5,525 mio. kr. i 2017 til udbedring af skimmelsvampeskader ved Lind og Sunds skoler samt Læringscenter Syd (Arnborg skole) på Serviceområde 12 Folke - og Ungdomsskoler, nyt stednr.
at udgiften på samlet 14,525 mio. kr. finansieres med 9 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, Stednr. 013083 Energirenoveringer og det resterende beløb på 5,525 mio. kr., finansieres af likvide midler med henvisning til, at beløbet er tilgået kassen som en merindtægt i forbindelse med salg af kommunale beboelsesejendomme.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny skole, Lindbjergskolen, til erstatning for nuværende Gjellerup- og Hammerum skole

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i

henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2017.

 

Lindbjergskolen er en ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter til erstatning for nuværende Gjellerup og Hammerum skole.

Skolen skal stå klar til at modtage cirka 1.000 børn og 100 medarbejdere.

Byggeriet skal, ud over en ny, moderne folkeskole rumme et nyt bibliotek for hele lokalområdet. Samtidig bygges Lindbjergskolen sammen med Hammerum-Hallen, der bliver et nyt kultur- og aktivitetshus.

 

Byggeriet er på ca. 11.500 kvadratmeter netto (ca. 15.000 kvadratmeter brutto), fordelt på omkring 180 forskellige lokaler.

Lindbjergskolen bliver bygget som en "mini-by" med separate bygninger til indskoling, mellemtrin og udksoling. De tre bygninger bindes sammen af fællesrum og der etableres et fælles ankomstområde til skole, bibliotek og hal.

Udendørsområderne indrettes med et væld af muligheder for aktivitet og motion, der kan bruges hele døgnet.

 

Der er afsat 68,121 mio. kr. i 2017 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059, Lindbjergskolen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 68,121 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Lindbjergskolen
atbeløbet på 68,121 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Lindbjergskolen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Anlægsregnskab for Familiecentrets ombygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kenneth Jensen, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. ombygning af Familiecentret fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling den 16. december 2014 på 1.651.000 kr. og den 22. juni 2015 på 424.000 kr., i alt 2.075.000  kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende ombygning af Familiecentret, sted nr. 521097.

 

Herning kommune overtog ejerskabet af bygningen på Markedspladsen pr. 1. januar 2015. I forbindelse med at afdeling fra Center for Børn, Unge og Familier (tidl. Familiecentret) flyttede ind i bygningen, blev der udført bygningsmæssige ændringer og istandsættelser samt lavet af ny ventilation.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Økonomi

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-1936-06 Sagsbehandler: Nina Wonsbeck Christensen  

Personalesag

 

Sagsnr.: 25.02.08-Ø47-1-17 Sagsbehandler: Signe Thorsted  

Ansøgning om fritagelse for grundskyld

 

Sagsnr.: 82.16.00-P19-2-06 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Lejekontrakt

 

Sagsnr.: 82.03.00-P27-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom i Kibæk