Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-4-13 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Lockout på lærerområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orientering fremsendes et overblik over de økonomiske konsekvenser af lockouten på lærerområdet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening sendte et lockoutvarsel til alle lærere med virkning fra den 2. april 2013. For Herning Kommune betyder det, at 702 overenskomstansatte lærere i Danmarks Lærerforening er omfattet af lockouten på folke- og ungdomsskoleområdet. Derudover er øvrige 10 medarbejdere lockoutet i kommunen. I alt 712 personer.
 
Omvendt er tjenestemandsansatte lærere og lærere, der ikke er organiseret i Danmarks Lærerforening, ikke omfattet af lockouten. 

Antal personer omfattet af lockouten
Gns. lønudgift,  tkr./dag
 
712 personer
 
1.180 tkr./dag

Den økonomiske konsekvens af lockouten for Herning Kommune er opgjort som bruttolønudgiften til de berørte medarbejdere pr. dag. Bruttolønudgiften er inklusiv pension, feriepenge m.v.
 
Som det fremgår af skemaet ovenfor har Herning Kommune en mindreudgift på næsten 1,2 mio. kr. til løn pr. dag, så længe konflikten mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening ikke er løst.
 
Manglende optjening af ferie i optjeningsåret 2013 betyder, at der i budgetåret 2014 alt andet lige skal fratrækkes ca. 160.000 kr. pr. dag i lønudgiften til medarbejdere for det mistede antal feriedage som følge af lockouten.
 
Udover lønudgifter forventes ingen besparelser på øvrige udgifter på folke- og ungdomsskoleområdet på det korte sigte, idet der stadig er undervisning i mindre omfang på skolerne.
 
Det bemærkes, at Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at der efter konfliktens udløb vil blive taget stilling til eventuelle ekstraudgifter til kompenserende undervisning.

 

Det anbefales, at den sparede lønudgift på 1,18 mio. kr. pr. dag fra lockoutens ikrafttrædelse pr. 2. april 2013 tilgår de likvide aktiver.

 

Når lockouten er afblæst, kan det endelig regnskab gøres op.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

at det sparede beløb pr. dag på anslået 1,18 mio. kr. fra lockoutens start den 2. april 2013 tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Sagen er udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-13 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Målopfølgning 2012 samt mål og perspektiver for 2014 og frem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
     

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Forslag til indsatsområder og årsmål for 2014 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område fremsendes til drøftelse i udvalget. Samtidig fremsendes målopfølgninger for 2012.  

 

Som noget nyt er udarbejdet et såkaldt perspektivnotat for hvert serviceområde, der også fremsendes til drøftelse og godkendelse.

 

Målopfølgning og perspektivnotater indgår i materialet til 1. budgetkonferencen den 22. og 23. april 2013. Målene for 2014 afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale inden sommerferien.    

Sagsfremstilling

I følge budgetproceduren for 2014-2017 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod første budgetkonference afslutte det forgangne år og indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2014. Herunder afdække og udnytte de potentialer, der måtte være for effektiviseringer og afdække væsentlige budgetproblemstillinger.
 
Afslutning af det forgangne år sker bl.a. ved at følge op på de politiske mål for 2012, jf vedlagte bilag for udvalgets område. Der er i 2012 opstillet følgende politiske mål, som alle i et vist omfang er nået. De tre første mål arbejdes der videre med i 2014.  

 • Der var et mål om at etablere 350 nye arbejdspladser indenfor fire udvalgte brancher. Ifølge Danmarks Statistiks tal for 2011 er der kommet 305 nye stillinger inden for branchen sundhed, pleje og omsorg og 80 nye stillinger indenfor oplevelsesøkonomi. Til gengæld er mistet 25 stillinger inden for klima og energi og ca. 250 stillinger indenfor fødevarer.

 • Digital formidling af kommunens oplevelsestilbud er et mål, som er der arbejdet med og fortsat arbejdes med at udvikle og forbedre.

 • Herning - et unikt uddannelsesmiljø. Mål om to nye tiltag for unge er gennemført. Mål om 2.420 studerende på en mellem eller lang uddannelse - i studieåret 2012/2013 er der 2.444 studerende. Ungdomsboligarantien er indført, men sat ud af kraft, da der ikke er flere ledige ungdomsboliger.  

 • Der var et mål om at e-handle 20 % i kommunen. I 2012 er e-handlet 14 %.

 • De fem særlige indsatsområder for obligatorisk digital selvbetjening er teknisk implementering. Den organisatoriske implementering pågår primo 2013.

 

Opfølgningen på målene for 2012 fremsendes til godkendelse.  
  
Forslagene til nye mål for 2014 skal ses som første udkast til indsatsområder og årsmål for 2014 til videre drøftelse i udvalget, jf. vedlagte bilag. Målene afspejler direktionens strategiske årsplan. De fem udvalgte mål vedrører følgende områder:  

 1. Oplevelser, inspiration og puls. En fortsættelse af den digitale formidling.

 2. Nye erhverv og vækstpotentialer. En fortsættelse af indsatsen på de fire udvalgte brancher.

 3. Herning – et unikt uddannelsesmiljø. Målet er stadig at gennemføre flere nye tiltag for unge. Derudover markedsføre Herning som en uddannelsesby og skabe bro mellem virksomheder og studerende.

 4. Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Fortsætte den obligatoriske digitalisering i forhold til borgerne og samtidig fastholde serviceniveauet med de digitale systemer. Kommunikere både udadtil og indadtil om ændringer, så ændringerne implementeres i organisationen til gavn for borgerne.

 5. Innovation af velfærdsydelser. Nytænke, udvikle og implementere serviceydelser på nye måder i samspil med fagfolk, borgere og virksomheder.


Endelige indsatsområder/årsmål skal foreligge ved behandlingen af det endelige budgetforslag for 2014 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. juni 2013.

 

Derudover er udarbejdet et såkaldt perspektivnotat for hvert serviceområder på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område: 08 Driftsselskaber, 11 Idræt og Fritid, 15 Kultur og 20 Administration. Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

 

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2014 og indgår i materialet til første budgetkonference. Perspektivnotaterne skal godkendes af udvalget.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at opfølgningen på de politiske mål for 2012 godkendes,

 

at perspektivnotaterne for hvert serviceområde godkendes,

 

at de fremsatte indsatsområder og mål for 2014 drøftes,

 

at  der tages stilling til eventuelle ændringsønsker og yderligere indsatsområder og årsmål frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetforslag 2014 den 10. juni 2013.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker øget fokus på indsatser for produktionsvirksomheder og erhvervsuddannelser i 2014, herunder at der tages initiativer for, at flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne.

Udvalget ser det reviderede materiale i juni.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Oversigt over overførsler fra 2012 til 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter ansøgning af Byrådet, at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

Fagudvalgenes samlede overførselsønsker fra 2012 til 2013 behandles sammen med regnskab 2012 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj og i byrådet den 14. maj 2013.


I nærværende sag orienteres udvalget om de foreløbige ønsker til overførselssagen.

Sagsfremstilling

Principperne for overførsel af uforbrugte midler mellem årene fremgår af vejledning om overførselsadgangen. Principperne betyder, at institutioner og områder kan ansøge om at få overført ikke-forbrugte bevillinger fra et budgetår til et andet, når visse betingelser er opfyldt.


Nedenstående tabeller viser afvigelserne på de enkelte områder, samt de bevillinger, der foreløbig søges overført til 2013.

 

Tabel 1. Totaloversigt over regnskabsresultat og overførsler 2012 - DRIFT

[image]

 

Af mindreforbruget på drift på 198,1 mio. kr. er der ansøgt om overførsel af 131,3 mio. kr. For anlæg er de tilsvarende tal et mindreforbrug på 113,6 mio. kr. og ansøgning om overførsel af 110,6 mio. kr., jf. tabel 2.


Tabel 2. Totaloversigt over regnskabsresultat og overførsler 2012 - ANLÆG

[image]

I forhold til overførsel af bevillinger fra 2011 til 2012 forventes en stigning på driftssiden med 34,1 mio. kr. Forklaringen på stigningen skal primært findes i øget opsparing på centrale konti på serviceområde 20 (Økonomi- og Erhvervsudvalget) samt øget opsparing på projekter og selvforvaltningsaftaler i Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Såfremt ønskerne på driftssiden imødekommes betyder det, at institutionerne og områderne får en større opsparing stående på "bogen", mens det set fra koncernen betyder, at den interne gældforpligtigelse - og dermed et potentielt likviditetstræk - er blevet forværret med 34,1 mio. kr.


På anlægssiden er der stort set overført det samme ind i 2012 som ud, idet der var overførsler fra 2011 til 2012 på 105,2 mio. kr., mens der for 2012 til 2013 ønskes overført 110,6 mio. kr.

På mødet vil der endvidere blive givet en mundtlig orientering om regnskabsresultatet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-13 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Program for forårets budgetkonference

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jvf. Budgetproceduren afvikles den 22. og 23. april 2012 budgetkonference. Der er vedlagt forslag til program for dagen, der afvikles i Herning Kongrescenter.

Sagsfremstilling

Budgetkonferencen, der finder sted den 22. og 23. april 2012, har fokus på dialog, information og orientering af det samlede Byråd, og er et element i budgetprocessen, der skal understøtte mulighederne for tværgående prioritering. Den første budgetkonference indeholder følgende elementer:

 

 • Orientering om det økonomiske grundlag for den kommende budgetlægning og de økonomiske rammer, herunder opfølgning på sidste års mål og økonomi og foreløbig vurdering af økonomien i budget 2013

 • Opsamling på det forberedende arbejde i fagudvalgene

 • Indsatsområder og effektiviseringstemaer for 2013

 • Investeringsoversigten

 • Aktuelle temaer i øvrigt, herunder evt. større projekter og investeringer og deres finansiering

 

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om programmet.

Der lægges op til at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet får lejlighed til at drøfte såvel generelle som konkrete indsatsområder og effektiviseringstemaer."

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslag til program for budgetkonferencen godkendes.

Beslutning

Programmet er godkendt med den tilføjelse, at der ønskes en orientering om konsekvenser af indførelse af Rejsekortet, jf. denne dagsordens pkt. 184.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P22-1-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændring af ejerstrategi for Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Hattens, Anders Debel, Mogens Pedersen

Sagsresume

Ændringerne ønskes som følge af erfaringer, herunder fra behandlingen af nogle tillæg til Spildevandsplanen om separering af kloaksystemet og indførelsen af "det justerde betalingsprincip", foreløbigt i relation til DNV Gødstrup. Der tilstræbes forbedring af servicen over for forbrugere og andre berørte.

Sagsfremstilling

Ejerstrategien blev senest behandlet i Herning Byråd den 8. maj 2012. Der er efterfølgende indhøstet erfaringer, der søges adresseret ved forslag til ændringer / præciseringer i ejerstrategien. Der henvises til Byrådets behandling den 05. marts, pkt. 102, Orientering om separering af kloakker og ejerstrategi for Herning Vand.

 

Af væsentlige ændringer / præciseringer skal nævnes:

 

at ejerstrategien stedse skal opfyldes ligesom lovgivningen, vedtægterne for selskabet og myndighedskrav,

at ejerens planlægning, herunder spildevandsplan og vandhandleplan, skal opfyldes snarest muligt under hensyn til opfyldelsen af det serviceniveau - primært over for forbrugerne - som er fastlagt i ejerstrategien.

at der indtænkes opgravningsfri metoder,

at der indtænkes økonomiske incitamenter for grundejere til nedsivning af regnvand, herunder muligheden for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag,

at der tænkes og ageres i helheder frem for projekt for projekt,

at "det justerede betalingsprincip" kan finde anvendelse på spildevandsområdet,

at separering af spildevand og overfladevand er hovedlinjen for vandets håndtering,

at kommunale påbud til forbrugerne om separering normalt kun kan forventes udstedt med 5 års frist for efterkommelse og kun hvor separering er forbundet med klare, konkrete miljømæssige og økonomiske begrundelser herfor efter myndighedens vurdering.

at selskabet altid proaktivt skal have forbrugeres og andre berørtes behov i centrum, herunder behovet for at kunne spare op i tide, hvorfor selskabet skal informere pr. brev til disse så vidt muligt senest 5 år før iværksættelse af aktiviteter, der kan påføre udgifter, der ikke fuldt ud betales over taksterne. Selskabet skal udarbejde retningslinjer for informationen.

 

Fristen skal forstås sådan, at der så vidt muligt skal gå mindst 5 år, før den enkelte forbruger har udgifter enten til selve aktiviteten eller til foranstaltninger eller lignende, der skyldes aktiviteten. Fristen beregnes som udgangspunkt fra byrådets endelige vedtagelse af plangrundlag.  

 

Det komplette forslag er vedlagt, hvori ændringer er markeret.

 

 

Retningslinjerne i ejerstrategien ift. frister for påbud vil være gældende for nye anlægsager fremadrettet. Det bemærkes, at spildevandsplanstillæg nr. 4, 5 og 6 behandles særskilt, tilsvarende igangværende tillæg nr. 18.

Økonomi

Den ændrede ejerstrategi har ingen økonomisk betydning for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at ændringerne indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Notatet "Forslag til rettelser til ejerstrategi" blev omdelt i mødet.

 

Indstillingen er tiltrådt som indstillet, idet rettelser foreslået i det omdelte notat vedr. pkt. 6.1 og pkt. 10.3 godkendes. Endvidere tilføjes det, at tempo i selve anlægsudførelsen har selvstændig betydning. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning-Nordea Løbet 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HGF Atletik og Motion v/ Kirsten Bergmann fremsender ansøgning om tilskud til Herning-Nordea Løbet 2013, som i år afholdes lørdag den 14. september 2013.

Sagsfremstilling

Formålet med Herning-Nordea Løbet er gennem en årligt tilbagevendende motionsevent, at videreudvikle en idrætsbegivenhed, som samler borgere, arbejdspladser, skoler/ institutioner og foreninger mv. og sætter fokus på glæden ved fysisk aktivitet og livsglæde. 

 

Projektet har gennem årene haft særlig fokus på

 

 • at skabe en større involvering, samhørighed og synlighed omkring løbet

 • at sikre et mangfoldigt, differentieret og attraktivt motionstilbud til borgere i alle aldre

 • at understøtte løbet med en social og kulturel ramme

 
Det fælles initiativ har haft stort fokus på, hvordan man kan skabe gode rammer for socialt samvær gennem motion og bevægelse.

 

Gennem planlægning og udførelsen af byeventen er skoler, institutioner, foreninger, arbejdspladser mv. søgt inddraget mhp at skabe en bred forankring og styrke netværkssamarbejdet mellem lokale aktører og kontinuerligt udvikle og opkvalificere de fælles bevægelsestilbud.

 

Samtidig er løbet blevet understøttet af en "kulturfest", som løbende er blevet tilpasset og udbygget med en bred vifte af kreative, musiske og idrætslige tilbud, hvor byløbet har udviklet sig til en årligt tilbagevende idræts- og kulturevent i mange borgeres bevidsthed og handling.


Herning Kommune har i en opstartsperiode (2007-2009) været en aktiv bidragende del af planlægning og gennemførelse af byeventen.


Fra 2010 er eventen med HGF Atletik og Motion som entreprenør blevet mere og mere selvkørende. I takt hermed er Herning Kommunes ressourceforbrug og støtte til arrangementet blevet gradvist reduceret.


Løbsdeltagelsen har gennem årene været støt stigende fra 750 deltager i 2007 til 1377 i 2010. I 2011 faldt deltagelsen til knap 1200 deltagere. Målet er fortsat at nå de 1.500.

 

Ansøgning 2013

 

Jf. fremsendt ansøgning fortsættes eventen i samme ånd som hidtil.
 
Budgetterede udgifter ifm. Herning-Nordea løbet/ den samlede byevent udgør anslået 152.500 kr. excl. torveudgifter.


Eventen forventes finansieret med 100.000 kr. i deltagerbetaling, hvor der budgetteres med en deltagerbetaling for skoler og institutioner på 50,- kr. pr. elev (mod tidligere 5,-kr. pr. elev). Tilskud fra Nordea forventes at udgøre 10.000 kr. og diverse sponsorater ca. 20.000 kr. Herning Kommune ansøges om et tilskud på 25.000 kr.

 

Hertil kommer afledte udgifter ifm. benyttelse af Torvet, anlået 30-40.000 kr., som betales af Herning Kommune jf. retningsliner for Brug Byen.
 
HGF Atletik og Motion bidrager med frivillig arbejdskraft i forbindelse med afholdelse af arrangementet.  


Herning Kommune støttede sidste år eventen med 50.000 kr. under forudsætning af, at eventen afholdes som hidtil, og at skoler og institutioner fortsat kan deltage på de hidtil gældende vilkår (5,-kr. pr. elev). Herudover forventedes en aftrapningsmodel med et tilskud på 25.000 kr. i 2013, hvorefter arrangementet er økonomisk selvkørende fra 2014.
  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at HGF A/M bevilges et tilskud på 25.000 kr. i 2013 under forudsætning af, at eventen afholdes som hidtil, og at skoler og institutioner fortsat kan deltage på de hidtil gældende vilkår (5,- kr. pr. elev),

 

at tilskuddet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af Serviceområde 20, Erhvervsudvikling, turisme og oplevelsesprojekter,

 

at arrangementet forventes at være økonomisk selvkørende fra og med 2014.

Beslutning

Sagen er udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P19-1512-11 Sagsbehandler: Mette Koch  

Status på erhvervsturismeprojektet Business Relations+ MARKET

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Højborg

Sagsresume

Erhvervsturismeprojektet Business Relations+ MARKET blev igangsat i slutningen af 2011.   Der udarbejdes halvårlige afrapporteringer til Vækstforum. Forud for Vækstforums behandling fremsendes status pr. 1. marts 2013 til orientering til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Overordnet set er aktiviteterne i projektet forløbet som planlagt og afviklet i et omfang og en kvalitet som aftalt i resultatkontrakten med Region Midtjylland.  

Sagsfremstilling

Formålet med projektet Business Relations+ MARKET er at skabe vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland.
 
Projektet er en del af Vækstforums strategi ”Ny VÆKST i turismen – en strategi for mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020” og har et samlet budget på 21.185.000 kr., hvoraf Herning Kommune medfinansierer med 11.250.000 kr. og Region Midtjylland medfinansierer med 9.935.000 kr.
 
Business Relations+ MARKET skal ses i tæt sammenhæng med projektet Business Relations+ COMPETENCE, som har til formål at kompetenceudvikle regionens erhvervsturismeaktører.
 
Projektet Business Relations+ MARKET blev igangsat i slutningen af 2011 og har tre indsatsområder:

 • Flere internationale kongresser og møder til Midtjylland – positionering af Herning i Danmark

 • Flere internationale messegæster på fagmesser og

 • Fra events til business events – 360 grader forretningsbaseret eventinnovation.

 
Ved at gennemføre en lang række aktiviteter indenfor de tre indsatsområder er projektets væsentligste effektmål, at der i 2015 skal være 45.000 flere overnatninger, at antallet af møder og konferencer i Herning Kommune er steget med 75 % og at der er sket en vækst i antallet af internationale gæster til fagmesser på 10.000.
 
VisitHerning er operatør i samarbejde med MCH og står for at gennemføre de konkrete aktiviteter i projektet.
 
 
Flere internationale messegæster på fagmesser
Frem mod i dag er der arbejdet med strategi og produktmodning på messeområdet og mødeområdet, og der arbejdes på strategiske kommunikationsplaner for de digitale platforme i projektet.
 
Der er gennemført et pilotprojekt i forbindelse med Formland messen i januar 2012 med det formål at teste gæsternes reaktion på en totalpakke. Pilotprojektet havde følgende faser: Identifikation af kundesegmenter, salgsfremmede aktiviteter til 1500 udvalgte gæsteemner samt planlægning og afvikling af produktpakkerne i samarbejde med udvalgte aktører. I forbindelse med Formland i august 2012 blev der videreudviklet på erfaringerne. 

Derudover er der fra foråret 2012 og frem til nu arbejdet med en række nye koncepter og indsatser i relation til messerne HI, Foodtech og Agromek. Eksempelvis arbejdes der med:

 • Udarbejdelse af et skræddersyet besøgsprogram målrettet gæster fra Fjernøsten, indeholdende bl.a. studieture til vindmølleinstallationer og testcentre.

 • Præsentationsfilm og hjemmeside for konceptet HI Wind Energy Denmark. Præsentation er udsendt til udvalgte virksomheder i Tyskland, England og Danmark.

 • Opbygning af netværk/relationer med relevante aktører i Fjernøsten, Tyskland, Polen m.fl.

 • Brug af agenter

 
De gennemførte indsatser har ført til en fremgang i internationale gæster på henholdsvis 16 % (Foodtech), 51 % (HI) og 20 % (Agromek). Der er med andre ord sket en vækst i antallet af internationale gæster på de fagmesser, hvor der er gennemført indsatser. Det kan dog konstateres, at det samme ikke gør sig gældende for alle øvrige fagmesser, hvor der ikke er gennemført indsatser. Det betyder, at der samlet set ikke er sket en stigning i antallet af internationale gæster.
 
Fremadrettet er strategien ved messer at skabe totalevents, hvor messe kombineres med konferencer, virksomhedsbesøg, faglige og sociale events samt transport og overnatning. Dele af indsatsen overlapper derfor indsatsen omkring businessevents. 

Flere internationale kongresser og møder til Midtjylland – positionering af Herning i Danmark
For at få flere internationale kongresser og møder til Herning er det afgørende at få etableret en salgsstyrke. I projektet er der derfor blevet ansat en salgsansvarlig.
 
Der er udarbejdet flere forskellige mødekoncepter og en kommunikationsstrategi for positionering af Herning som mødeby i Danmark.
 
Strategien på mødemarkedet er at udnytte Hernings position på såvel messemarkedet som kultur- og underholdningsmarkedet. Det betyder konkret, at der tilbydes skræddersyede møder med afsæt i de arrangementer, der i forvejen er i Herningområdet.
 
Derudover arbejdes der på at forbedre samarbejdet omkring møder i Midtjylland, blandt andet ved at afholde netværksmøder og gå i dialog med relevante destinationer omkring afholdelse af konkrete møder.
 
Fra events til businessevents
Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi samt plan og koncept for indsatsen. Konceptet tager udgangspunkt i midtjyske fyrtårne som energi og fødevarer.
 
Der er ved at blive etableret en IT-platform, som kan fungere som samarbejdsplatform for deltagende virksomheder og synliggøre relevante produkter, der kan indgå i totalprodukter.
 
Derudover er aktiviteterne i dette indsatsområde i høj grad indarbejdet i de to ovenstående indsatser.
 
Samlet set er aktiviteterne i projektet forløbet som planlagt og er afviklet i et omfang og en kvalitet som aftalt i resultatkontrakten med Region Midtjylland. Der afholdes løbende dialogmøder med Region Midtjylland om projektet.  Økonomi
Der er pr. 1. marts 2013 afholdt udgifter i projektet svarende til godt 5 mio. kr. og det er forventningen, at alle gennemførte og planlagte aktiviteter frem til udgangen af 2015 kan gennemføres indenfor projektets samlede ramme på 21.185.000 kr.
 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Anmodning fra Naturstyrelsen om tilbagetrækning af lokalplanforslag 12.E12.2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Naturstyrelsen har anmodet Herning Kommune om tilbagetrækning af lokalplanforslag 12.E12.2 på baggrund af forhandlingerne om Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

På baggrund af forhandlinger på teknikkerplan af forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 anmoder Naturstyrelsen om, at Herning Kommune trækker lokalplanforslag 12.E12.2 for et område nord for Golfvej tilbage.

Naturstyrelsen har ved forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 gjort indsigelse mod placeringen af butikker på over 2000 m2 udenfor Herning Bymidte samt placering af butik i område med særlige drikkevandsinteresser. Dermed vil lokalplan 12.E12.2 ikke være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 12.E12.2 trækkes tilbage.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 20.04.02-P20-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Anmodning om lån af skulpturen "Seated Woman" af Henry Moore

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en anmodning om lån af skulpturen "Seated Woman" af kunstneren Henry Moore til en udstilling på BKS Garage i København. Herning Kommune ejer skulpturen, der er placeret på Herning Torv.

Sagsfremstilling

Mathias Toubro og Mathias Dyhr er studerende på Det Danske Kunstakademi i København og har henvendt sig til Herning Kommune med et ønske om at låne skulpturen "Seated Woman" af Henry Moore til en udstilling, de arrangerer.

 

Skulpturen skal indgå i en udstilling, der også rummer de to kunstnerstuderendes egne værker.

 

Udstillingen afholdes på BKS Garage i København fra den 11. maj til den 2. juni 2013.  BKS Garage er Kunstakademiets Billedskunstskolers platform for udstilling, diskussion og udvikling afsamtidskunst og kunstrelaterede aktiviteter.

 

Rektor for Kunstakademiet Mikkel Bogh har indvilget i at være supervisor på udstillingen. Rektor Mikkel Bogh har givet udtryk for, at Det Kgl Danske Kunstakademi er i stand til og villige til at påtage sig det fulde ansvar for skulpturen i udstillingsperioden, gennem akademiets selvforsikring som statsinstitution.

 

Forvaltningen har været i dialog med Museumsdirektør Holger Reenberg, der har vurderet udstillingens kunstneriske kvaliteter i sammenhæng med et muligt udlån af skulpturen.
Holger Reenberg anbefaler udlånet, dog med forbehold:

" Der er ikke tale om en væsentlig udstilling men tværtimod om et udlån til en elevudstilling på en uddannelsesinstitution, det skal man holde sig for øje! På den anden side er der tale om vores vigtigste uddannelsesinstitution på dette område og Rektor er supervisor på udstillingen. I selve ideen ligger Der også en form for dialog på tværs af generationerne og dermed vil det være en fin og generøs gestus fra Herning at imødekomme udlånet".

 

Skulpturen "Seated Woman" af Henry Moore er doneret af Mads Eeg Damgaard til Herning Kommune i 1987.

 

Forvaltningen har modtaget en vurdering fra Bruun-Rasmussen Auktioner. Der anbefales en forsikringssum for 250 mio. kr.  Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at et udlån af skulpturen "Seated Woman" af Henry Moore kan imødekommes under forudsætning af :

 

at Det Kgl. Danske Kunstakademi forsikrer skulpturen for dens samlede vurderede værdi,

 

at Det Kgl. Danske Kunstakademi afholder udgiften for forsvarlig og sikker transport af skulpturen til og fra udstillingsstedet,

 

at Det Kgl. Danske Kunstakademi i hele udstillingsperioden garanterer for en professionel opbevaring og sikring af skulpturen.  

Beslutning

Sagen sendes på anmodning fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget tilbage til fagudvalget.  

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-37-04 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab for om- og tilbygning til plejehjemmet Søglimt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen, Leif Pedersen

Sagsresume

Den 12. december 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget en om- og tilbygning til plejehjemmet Søglimt, Sunds gennemført. Projektet omfattede ombygning af 43 plejehjemspladser til 24 tidssvarende plejeboliger samt nybygning af 26 plejeboliger. Samtidig blev nogle af de tilknyttede servicearealer renoveret.
 
Skema C samt endeligt anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygningen til plejecentret Søglimt fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for om- og tilbygning til plejehjemmet Søglimt er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 29. august 2012.
 
Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet,

 
 
Godkendelse af skema C:
Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 
Skema B
Skema C
Forskel
Boligdel (inkl. moms)
66.146.000 kr.
62.498.000 kr.
-3.648.000 kr.
Servicedel (inkl. moms)  
10.804.000 kr.
10.871.000 kr.
      67.000 kr.
Anskaffelsessum i alt
 76.950.000 kr.
 73.369.000 kr.
 -3.581.000 kr.

Tallene er incl. moms og værdi af eksisterende bygninger og grund.

 

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 66,152 mio. kr., dvs. regnskabsresultatet holder sig markant under statens maksimumbeløb.


Anlægsregnskab:
Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.094
Boliger
66.146.000
62.498.322
-3.647.678
530.093
Værdi grund og bygninger
-6.411.000
-6.411.000
0
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
532.095
Servicearealer
 9.305.000
 8.745.219
  -559.781
532.094
Servicearealtilskud
-2.000.000
-2.000.000
0
 
I alt
67.040.000
62.832.541
-4.207.459
Finansiering:
91% lån og 2% beboerindskud vedr,. boligerne
-61.515.920
-58.122.966
3.392.954
Netto investering for Herning Kommune
5.524.080
4.709.575
-814.505

 
Bemærkninger til skema: Nettoudgiften for hele projektet er 4.709.575 kr. mod bevillingens 5.524.080 kr., en mindreudgift på 814.505 kr., der tilgår de likvide aktiver. 
Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2006 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at de afsatte budgettal for henholdsvis indeksregulering, øvrige sagsomkostninger m.m. ikke er steget som forventet på daværende tidspunkt der blev udarbejdet budget. Etape opdelingen og huslejeindtægter over en lang periode har ligeledes været medvirkende til at påvirke økonomien. 

Den endelige husleje er opgjort til 1.042 kr./m2 pr. år ekskl. forbrugsafgifter i 2012 niveau. Ved skema B fra 2006 var huslejen beregnet til 961 kr./m² pr. år. Huslejestigning skyldes bl.a. pris fremskrivning.
 
Til sammenligning er huslejeniveauet i de senest afsluttede boligprojekter:
Lindegårdsvej: 944,- kr./m² pr. år

Rosenholm 987,- kr./m² pr. år

 
Skema C for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. de fremlagte anlægsregnskaber ligger på sagen.

 

 
 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at anlægsregnskab og skema C for boligdel og servicedel godkendes. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1536-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Garantistillelse i forbindelse med etablering af anretterkøkkener i Kastaniegården i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Herning Kommune har i budgetforliget for 2010-2013 godkendt, at der skal indrettes et modtage-køkken i Kastaniegården, Aulum.

I forbindelse med Herning Kommunes etablering af modtagekøkkenet har beboerne på Kastaniegården haft en afstemning om etablering og indretning af 2 anretterkøkkener som supplement til modtagerkøkkenet. Beboerne ønsker at bringe oplevelsen af mad endnu tættere på boligerne. Omkostningerne til indretning af de 2 køkkener vil udgøre i alt ca. 1,1 mio. kr.
 
Da køkkenerne etableres i boligdelen skal omkostningerne anretterkøkkenerne finansieres af beboerne. Boligdelen er ejet af afd. 234 Skolegade m.fl. i Boligorganisationen Fællesbo.
 
Boligorganisationen FællesBo ansøger om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån og om, at Herning Kommune stiller en 100 % kommunegaranti for 80% af finansieringen til etablering af anretterkøkkenerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af modtagekøkken på Kastaniegården i Aulum, vurderer administrationen det hensigtsmæssigt, at der indrettes to anretterkøkkener i hhv. stueetagen og på 1. sal.
 
I Herning Kommune indrettes der i dag, så borgerne får mulighed for et boligareal og fællesareal til fællesaktiviteter. På Kastaniegården er bygningerne imidlertid af ældre karakter og indretningen er ikke tidsvarende.
 
Anretterkøkkenerne skal give mulighed for, at beboerne kan spise sammen og samtidig give dem mulighed for at dufte og fornemme maden, hvilket har betydning for det sociale fællesskab. 

FællesBo har oplyst følgende omkring økonomien i projektet.
Udgiften til de to anretterkøkkener anslås at udgøre ca. 1,1 mio. kr. fordelt med

 • 350.000 kr. stue-etage

 • 550.000 kr. 1. sal

 • 100.000 kr. uforudsete udgifter

 • 100.000 kr. Rådgiver- og diverse låneomkostninger

 
Da anretter-køkkenerne indrettes i boligdelen, skal omkostningerne i forbindelse hermed finansieres af boligafdelingen.
 
Af den samlede udgift på 1,1 mio. kr. finansierer afdelingen 20 % ved brug af opsparede midler. Den resterende anlægssum finansieres ved realkreditlån med 100 % kommunal garantistillelse.

Administrationen anbefaler, at Herning Kommune stiller denne sikkerhed.
 

Etableringen af de to anretterkøkkener vil medføre en stigning i huslejen. Huslejestigningen er beregnet til 213,00 kr. pr. måned pr. lejlighed svarende til ca. 4,18 % i gennemsnit.
 

Huslejen er pt. ca. 3.800 kr. pr. bolig pr. måned i Kastaniegården. Med den beregnede huslejestigning vil lejen udgøre ca. 4.000 kr. pr. måned. Til sammenligning er den månedlige husleje i f.eks. Engholm Centret ca. 4.450 kr. og i det ombyggede Birketoft 5.891 kr.
 
Afhængig af indtægt vil beboerne kunne opnå delvis dækning af huslejestigning i form af øget boligstøtte.

 

Projektet og den afledte huslejestigning er godkendt af beboerne.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at FællesBo optager et 30-årigt kreditforeningslån på maksimalt 900.000 kr. godkendes,

 

at der godkendes en garantistillelse på 100 %,
at huslejestigning på 213,00 kr. pr. måned pr. lejlighed godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.03.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Lokaleleje på Regionshospitalet i Lemvig

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Martin Skøtt

Sagsresume

Center for Kommunikation ønsker at indgå lejeaftale med Region Midtjylland i forbindelse med afbenyttelse af lokale på Regionshospitalet i Lemvig.

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation (CFK), har i en længere periode disponeret over et lokale på rådhuset i Lemvig. Det lokale passer dog ikke længere til det aktuelle behov, hvorfor man har set sig om efter alternativer. Man har forhørt sig hos Region Midtjylland, som har et passende lokale til en beskeden leje på Regionshospitalet i Lemvig.
 
CFK vil gerne indgå aftale med regionen, da lokalet i Lemvig ligger centralt og  i øvrigt opfylder de behov man har.

Det bemærkes i denne forbindelse, at CFK også har lejekontrakt i Regionshuset i Holstebro, samt på sygehuset i Ringkøbing. Det er vigtigt, at de respektive borgere har mulighed for at få undervisning og rådgivning decentralt.Økonomi

Deponering og driftsøkonomi:

Jf. lånebekendtgørelsen skal Herning Kommune deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. Ejendomsvurderingen er opgjort til 32,0 mio. kr. på baggrund af den offentlige vurdering og det samlede erhvervsareal på ejendommen er opgjort til 10.174 m2.

 

Med udgangspunkt heri deponeres et beløb på 50.000 kr. for lejemålet på 16 m2.

 

Finansiering af deponeringen sker ved nedskrivning af budgettet på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 540-03-410-03 i 2012.

 

Den årlige lejeudgift inkl. forbrug mv. er i størrelsesordenen 12.000. CFK kan afholde udgifter til driften inden for budgetrammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. 

 

Såfremt deponeringer ved indgåelse af lejemål i 2013 kan indeholdes i den frigjorte låneramme vedrørende opsagte lejemål, vil der kunne ske en tilbageførsel af de deponerede beløb til de serviceområder, som har finansieret deponeringerne. Dette sker ved regnskabsafslutningen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at lejekontrakten godkendes,
at der deponeres 50.000 kr. Finansieringen sker ved nedskrivning af budgettet i 2013 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 540-03-410-03 i 2013.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-563-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Organisatorisk placering af Minihøjskolen samt AOF og FOF

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 x
 x
 x
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

I forbindelse med et løbende behov for omstilling i tilbud har det vist sig, at Minihøjskolens rent administrative, organisatoriske placering i Børn og Unge ikke længere findes hensigtsmæssig. Det skyldes især, at det budgetmæssige grundlag for Minihøjskolens ydelser på voksenområdet overvejende ligger i Social, Sundhed og Beskæftigelse og dermed også er her, der er den største viden om et løbende behov for tilpasning af ydelserne og den nødvendige beslutningskompetence og dermed en større indflydelse på at skabe et mere sikkert driftsgrundlag for Minihøjskolen fremover.
 
Efter den seneste omstrukturering findes der desuden ikke længere lignende tilbud på serviceområde 16, Børn og Familie, idet Knudmoseskolen er overgået til serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler. Ved en flytning fra Børn og Unge til voksenregi sikres Minihøjskolen faglig sparring med andre, der arbejder med samme målgruppe.
 
Den administrative organisering af AOF- og FOF- Hernings kompenserende specialundervisning for voksne søges ligeledes overført til voksenregi.
 
Herudover samles budgetterne til kompenserende specialundervisning for voksne inkl. køb i andre kommuner på  serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Ved strukturomlægningen i 2007 overgik Minihøjskolen fra Ringkjøbing Amt til Herning Kommune. Minihøjskolen som driftstilbud blev rent administrativt organiseret under den nu nedlagte Afdeling for Specialtilbud, nu hørende under Center for Børn og Forebyggelse (CBF).
 
Minihøjskolen er en selvejende institution, der udbyder undervisning til sindslidende over 18 år med henblik på at styrke elevernes personlige forudsætninger i relation til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.
 
Minihøjskolens ydelser hører under forskellig lovgivning og  budgetgrundlaget/-kompetencen for disse ydelser ligger i forskellige forvaltninger/afdelinger. Det er kun det rent administrative ansvar, der ligger i Børn og Unge.
 
Et notat om den organisatoriske placering af Minihøjskolen har været forelagt Minihøjskolen til kommentering. Notatet samt høringssvaret fra Minihøjskolen er vedlagt.  

 

Ændringen i Minihøjskolens organisatoriske tilknytning har ikke nogen konsekvenser juridisk set, ift. gældende regler omkring udbud og rammeaftaler.

Økonomi

Der er ingen økonomiske mellemværender mellem Minihøjskolen og Serviceområde 16 under Center for Børn og Forebyggelse, som skolen administrativt hører ind under.
 
Der er imidlertid budgetmæssige bevillinger under henholdsvis:
 

 • Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalget (Kultur- og Fritidsafdelingen), Budget 2013-16, tilskud til daghøjskole, årligt 884.000 kr.

 • Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Kompenserende specialundervisning, årligt 676.000 kr.

 • Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Plan B (aktivering), årligt 2.649.000 kr. (uændret serviceområde)

 • Herudover er der på: Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) Budget 2013-16, Kompenserende specialundervisning, Betaling til kommuner m.v., ialt  årligt 616.000 kr.

 • Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Social- og Sundhedsudvalget, (afdelingen for Handicap og Psykiatri). Budget 2013-16, Kulturhuset (aktivitetstilbud), årligt 361.000 kr. (uændret serviceområde).

 

For at skabe et mere sikkert driftsgrundlag for Minihøjskolen fremadrettet søges de respektive budgetter overført til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri pr. 1. januar 2013, dog undtaget budget vedrørende køb af aktiveringsydelser under LAB-loven, der stiger og falder med behovet.
 
Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med FOF Herning og AOF Herning om kompenserende specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og personer med autismespektrumsforstyrrelser. Hele området er fuldt takstfinansieret og afregnes direkte med bestiller i voksenregi.
 
Den årlige budgetmæssige bevilling til kompenserende specialundervisning for voksne under: Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) udgør samlet for FOF/AOF 504.000 kr. (uændret serviceområde).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at den administrative organisering af Minihøjskolen flyttes organisatorisk fra Center for Børn og Forebyggelse til afdelingen for Handicap og Psykiatri med virkning fra 1. januar 2013,

 

at det årlige budget (tilskud til daghøjskole, funktion 03.38.77) på 884.000 kr. på Serviceområde 15, Kultur overføres til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013,

 

at det årlige budget (kompenserende specialundervisning, funktion 03.22.17) på samlet 1,292 mio. kr. til henholdsvis internt køb på 676.000 kr. og 616.000 kr. til køb i andre kommuner m.v. på Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse overføres til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013,

 

at der i Handicap og Psykiatri arbejdes videre med at få udarbejdet driftsoverenskomster med Minihøjskolen som ønsket i deres høringssvar,

 

at den administrative organisering af AOF- og FOF- Hernings kompenserende specialundervisning ligeledes overføres fra Center for Børn og Forebyggelse til afdelingen for Handicap og Psykiatri,

 

at den kommunale styrelsesvedtægt tilpasses ændringerne.

 

 

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.21.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Indtægtsbevilling for tilskud til fleksjob-ambassadører

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Som et af inititativerne i "flere i fleksjob" - et indsatsområde i Aftalen om Finansloven for 2013 kan alle landet jobcentre søge om midler til at ansætte fleksjobambassadører. Det enkelte jobcenters tilskud er udover en minimumsbevilling til 2 ansættelser beregnet ud fra jobcentrenes antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse i 2011. Jobcenter Herning har fået tilsagn om det maksimale tilskud på 1.500.000 kr. for 2013. Der vil blive tilsvarende ansøgningsrunder for 2014 og 2015. Bevillingen til det enkelte jobcenter bliver udmeldt en gang årligt efter vedtagelse af finansloven
 

Målet for antal personer som fleksjobambassadørerne skal skabe fleksjob til i 2013 er for Hernings vedkommende 36 fleksjob ud over normalindsatsen i jobcentret.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for "flere i fleksjob" er at styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe borgere med nedsat arbejdsevne og for at få den enkelte til at blive en del af fællesskabet på en virksomhed.

 

Reformen af førtidspension gør som bekendt op med bevilling af førtidspension for borgere under 40 år, det betyder at der vil blive gået nye veje i forhold at bringe borgere i fuld eller delvis selvforsørgelse. Paletten af alternativer skal gøres bredere. Her kan fleksjobambassadørerne spille en aktiv rolle.

 

Fleksjobambassadøerene skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede borgere. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i fleksjob. Initiativet har et bredt fokus og er derfor ikke alene rettet mod at skabe fleksjob af få timers varighed

 

Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger ud over den normale opgaveløsning i kommunerne.

 

Fleksjobambassadørernes funktion:

 • At informere virksomheder om den nye fleksjobordning, både ved at tage kontakt til virksomheder og besvare spørgsmål fra virksomheder, der har behov for råd og vejledning om fleksjob

 • At være opsøgende over for nye jobmarkeder, hvor der også er mugligt at etablere fleksjob i få timer

 • At klæde ledige på til selv at være aktive i jobsøgningsprocessen og sparre, rådgive og hjælpe undervejs med det, den enkelte ledige har brug for støtte til

 • At skabe kendskab til fleksjob og den lokale indsats for fleksjobvisiterede i egen organisation

 • At bidrage til at sikre overgange i egen organisation, f.eks fra rehabiliteringsteams til jobindsats

 • At formidle kontakt mellem virksomheder og personer på ledighedsydelse, herunder lave det rigtige match mellem virksomhed og ledige

 • At identificere mulige jobåbninger i samspil med virksomheder og personer på ledighedsydelse

 • At bistå virksomheder med at udarbejde job- og funktionsbeskrivelse til fleksjobbet og aftale skånehensyn

 

Det er vigtigt, at Ambassadørerne har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked og målgruppen.Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der ansøges om indtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til Serviceområde 20, Administration i 2013,

 

at der ansøges tilsvarende om udgiftsbevilling på 1.500.000 kr til Serviceområde 20, Administration i 2013.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Arnborg skole - forbedring af indeklima og ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Arnborg skole.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, oghos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokusere og forbedre indeklimaet på Arnborg Skole for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere. 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, samt aula.

 2. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation som grundventilation i fysik & kemi, natur & teknik, billedkunst, gymnastiksal, håndgerning samt hjemmekundskab.

 3. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk udsugning på toiletter.

 4. Nyt og forbedret belysning i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum og aula hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.

 5. Forbedret akustik i klasselokaler og kontorlokaler ved etablering af nye troldtekt lofter hvor der ikke i forvejen er akustik lofter.

 6. Minimering af trækgener ved etablering af vindfang.

 7. Minimering af trækgener ved udskiftning af udvalgte vinduer, døre og ovenlysvinduer.

 8. Minimering af overtemperatur og blænding ved etablering af solafskærmning på udvalgte klasselokaler.

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 3.230.000.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,230 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ ventilation på Arnborg skole,

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Aulum Byskole - forbedring af indeklima og ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, oghos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokuser og forbedre indeklimaet på Aulum Byskole for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere. 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, læreværelse, samt storrum/festsal.

 2. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation som grundventilation i fysik & kemi, natur & teknik, billedkunst 2, gymnastiksal, håndgerning samt hjemmekundskab.

 3. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk udsugning på toiletter.

 4. Nyt og forbedret belysning i klasselokaler og kontorlokaler hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.

 5. Nyt og forbedret belysning på læreværelset.

 6. Forbedret akustik i klasselokaler og kontorlokaler ved etablering af nye troldtekt lofter hvor der ikke i forvejen er akustik lofter.

 7. Minimering af trækgener ved efterisolering af loftkonstruktion over administrationskontorerne.

 8. Minimering af trækgener ved udskiftning af udvalgte vinduer, døre og ovenlysvinduer.

 9. Minimering af overtemperatur og blænding ved etablering af solafskærmning på udvalgte klasselokaler mod øst.

 10. Minimering af lugtgener ved udskiftning af gulvbelægning i edb.-lokale.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 7.450.000.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 7,450 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Aulum Byskole,

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Brændgårdskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Brændgårdskolen.

Sagsfremstilling

De eksisterende lokaler til sløjd og billedkunst er slidte og uinspirerende.
Effekten ved renovering af lokalerne, er at det opnås mere inspiration for såvel elever som lærere i forbindelse med undervisning, samt at materialer og inventar bliver tidssvarende.
 
Ved at lægge lokalerne sammen opnås desuden den store effekt, at muligheden for tværfagligheden øges. Så sløjd og billedkunst får mere udtryk af kreativitets- og innovationsfag. Bl.a. ved at eleverne kan inspirere hinanden på tværs af fagene og derved opnå en øget fagforståelse.
 
Den påtænkte nye skolereform lægger desuden op til flere aktivitetstimer på tværs af fagene, så generelt set vil en forbedring og opdatering til tidssvarende kreative lokaler, være et must.  
Hjemkundskabslokalet trænger også til et løft. Renovering af lokalet medfører et mere tidssvarende undervisningsmiljø og letter oprydning og rengøring.
 
Undervisningslokalerne er mange steder slidte og fagligt uinspirerende. Nye gulve og lofter skal give skolen et tidssvarende løft. Desuden skal nye lofter være med til at sænke lydniveauet i klasserne. Nyt lys i loftet skal bidrage til at højne elevernes arbejdsmiljø.
Den pædagogiske effekt er, at skolen signalere, at vi passer på vores skole og eleverne skal være med til at tage ansvar for skolen.
 
Behovsstyret lys er på sigt nødvendigt, da skolens tekniske personale ved hjælp af analoge systemer justere lyset i morgen og aftentimer. En metode som forbruger mere strøm end nødvendigt. Udskiftning af døre og låse, er et generelt behov, da disse er meget nedslidte.  

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Renovering af nuværende sløjd- og billedkunstslokaler: Mindre bygningsjusterer så som åbninger i murværk. Udskiftning af gulvbelægning og loftspaneler Maler istandsættelse af vægge Udskiftning af inventar. Høvlbænke m.m.

 • I standsættelse af hjemmekundskabslokale: Malerbehandling af inventar og vægge Udskiftning af hyller og supplement af skabe

 • Istandsættelse af læreværelse

 • Istandsættelse af undervisningslokaler: Udskiftning af gulvbelægning og loftspaneler Maler istandsættelse af vægge Udskiftning af almen loftsbelysning med behovstyring. Udskiftning af låsekasser, dørgreb og lås i døre til undervisningslokalerne

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 3.499.000.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,499 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Brændgårdskolen,

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-4-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Engbjergskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Engbjergskolen.

Sagsfremstilling

Skolen vil fysisk være parat til at tage de udfordringer op, som en kommende skolereform kræver.
Efter en renovering vil alle værksteder blive opdateret til nutidens krav om nye måder at undervise på, hvor der lægges vægt på bevægelse, aktivitet og fleksibilitet.
Der vil også være gode muligheder for lave de aktivitetstimer, som er varslet i forbindelse med den nye skolereform.
 
Hjemkundskabslokalet er nedslidt efter de mange års brug. Lokalet benyttes af 5. og 6. årgang, hvor kost og madlavningsteknikker er på skemaet, men bruges også af skolens øvrige elever i forbindelse med emnearbejde m.m.

 

Der er i tidens løb blevet udskiftet belysning i alle værkstedslokaler, så belysningen er blevet mere energivenlig.  

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Renovering af nuværende hjemkundskabslokale. Malerbehandling af vinduer og døre.

 • Renovering af nuværende værkstedslokaler. Malerbehandling af vinduer og døre.

 • Udskiftning af gulvbelægninger i klasselokaler.

 • Maler istandsættelse af klasselokaler.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 1.069.000 kr.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,069 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Engbjergskolen,

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-5-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Haderup skole - forbedring af indeklima og ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Haderup skole.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, og hos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokusere og forbedre indeklimaet på Haderup Skole for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere.

  

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, samt aula.

 2. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation som grundventilation i fysik & kemi, natur & teknik, billedkunst, gymnastiksal, håndgerning samt hjemmekundskab.

 3. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk udsugning på toiletter.

 4. Nyt og forbedret belysning i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum og aula hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.

 5. Forbedret akustik i klasselokaler og kontorlokaler ved etablering af nye troldtekt lofter hvor der ikke i forvejen er akustik lofter.

 6. Minimering af temperatursvingninger ved etablering af zonestyring på varmeanlægget.

 7. Minimering af trækgener ved etablering af vindfang til aula.

 8. Minimering af trækgener ved udskiftning af udvalgte vinduer, døre og ovenlysvinduer.

 9. Minimering af overtemperatur og blænding ved etablering af solafskærmning på udvalgte klasselokaler.

 10. Minimering af trækgener ved efterisolering af loftet.

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 5.100.000.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Haderup skole,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-6-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Herningsholmskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Herningsholmskolen.

Sagsfremstilling

Herningsholmskolen ønsker at bruge det afsatte beløb til følgende:

 

 • nyt og flot hjemkundskabslokale, hvor vi kan have en hel klasse samtidig, hvilket også betyder besparelse på lærertime forbruget

 • rullegardiner og interaktive projektorer med tavler i alle lokaler, så vi kan bruge alle muligheder for digitalundervisning samtidig med, at vi får computere til alle elever

 • et være/læreområde i overbygningen som vil forbedre miljøet væsentligt der, da vi nu kun har en gang (og Kiwi) til eleverne

 • pænere og mere indbydende gange med nyt loftbeklædning i trappeopgange, nyt maling på væggene og nye lamper

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Rullegardiner og interaktive projektorer med tavler i alle lokaler

 • Renovering af hjemkundskabslokale

 • Indrette ”væreområde” for overbygningen i eksisterende klasselokale

 • Male gange samt nye lamper og ny loftbeklædning i trappeopgange

 • Male klasselokalerne

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på 1.487.000 kr. Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,487 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Herningsholmskolen,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-7-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Kibæk skolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Kibæk skole.

Sagsfremstilling

Anvendelsen af de tildelte midler vil føre til en markant højnelse af såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø i de områder, hvor renoveringsopgaverne udføres.
Afdeling A’s ventilationsystem er i Arbejdstilsynets søgelys, idet indeklimaet vurderes at være uacceptabelt.

Gulve, døre og gerigter, malede overflader samt fællestoiletter i afdeling A fremstår som nedslidte. Det samme er gældende for gulvbelægningen i lærerværelse og IT-lokale.
Belysningen i afdeling A vil kunne gøres væsentlig bedre, samtidig med at der skabes markante fremtidige besparelser på el.
Udskiftning til rullegardiner vil gøre brugen af de interaktive tavler væsentlig bedre. 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Modernisering / renovering af ventilationsanlæg i afdeling A

 • Udskiftning af stofgardiner til rullegardiner i afdeling A

 • Udskiftning af gulvbelægninger i lærerværelse, it-lokaler mm

 • Modernisering af fælles elevtoiletter i afdeling A

 • Udskiftning af belysning på elevtoilet i afdeling A, samt flytning af kontakt

 • Udskiftning af døre og gerigter, inkl. greb og låsekasse i afdeling A

 • Diverse malerarbejder af forskellige områder på skolen iværksat efter behov. Bl.a. ”gul” malede døre og vinduer.

 • Modernisering af belysning i undervisningslokalerne.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 2.050.000.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,050 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Kibæk skole,

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Kildebakkenskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Kildebakkeskolen.

Sagsfremstilling

Skolen ønsker at modernisere indgangene hvorved helhedsindtrykket af skolen højnes og således fremstår som en ny, pæn og velholdt skole.

Det er også et ønske at få udskiftet gardiner til rullegardiner, da gardinerne er ved at være grimme og slidte, og de skærmer ikke for sollyset, hvilket er et problem, idet vi har interaktive tavler i alle klasser.

Maling af fodlister, udskiftning af køkkenelementer og afhøvling af gulve er tiltrængt, og det vil også højne helhedsindtrykket af skolen. Montering af bevægelsesfølere i klasselokalerne vil få vores strømforbrug til at falde. ABDL-anlæg mangler vi at få monteret i nogle af vores lokaler.

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Modernisering af indgange / ankomst områder, herunder udskiftning af adgangsdører

 • Maling af fodlister.

 • Udskiftning af gardiner til rullegardiner med sol dæmpende effekt.

 • Afhøvling af gulv og høvlbænke i sløjd.

 • Montering af bevægelsesføler til styring af almen belysning i undervisningslokalerne

 • Renovering/moderniserning af køkkener ved lærerværelse og SFO.

 • Montering af ABDl-anlæg på indvendige branddøre.

 • Udskiftning af gulvklinik i elevtoiletter.

 • Montering af ny energi rigtig belysning med behovstyring i undervisningslokaler

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 421.000.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 421.000 kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Kildebakkeskolen,

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-9-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Lind skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Lind skole.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen vedr. Lind skole ønskes anvendt til følgende:

 

Toiletter ved udskolingsklasserne.
Det har længe været et ønske fra de ældste elever, at toiletterne bliver renoveret at væggene mellem toiletterne går fra gulv til loft og at der beklædes med fliser, så der kan gøres ordentligt rent. Dette vil samtidigt bevirke, at toiletterne ikke lugter grimt.

Renovering af toiletterne ved ældste trin får stor betydning for eleverne. Dels bliver væggen ændret så de går fra loft til gulv (man kan ikke kigge), der sættes fliser op så der kan gøres ordentligt rent og inventar samt det æstetiske look bliver ændret, så toiletterne bliver pæne.
 
Hjemkundskabslokalet. 
Ved renovering af hjemkundskabslokalet vil flg. opnås:

 • Lokalet bliver indrettet så det er funktionelt, rengøringsvenligt og indbydende.

 • Indretningen af lokalet bliver tilrettelagt, så det tilgodeser den nødvendige fleksibilitet i undervisningen.

 • Det bliver muligt at lave et ”langbord”, så lokalet kan bruges i forbindelse med klassearrangement og i sammenhænge hvor man vil pleje og tilgodese fællesskabet.

 
Gymnastiksal og omklædningsrum

 • Udskiftning af gulvet i gymnastiksalen vil medføre, at det ikke knirker og larmer.

 • Renovering af omklædningsfaciliteterne vil gøre lokalet pænt og indbydende.

 • Desuden vil udskiftning af døre og gulvbelægning betyde, at der kan gøres rent, så faciliteterne fremstår indbydende og hygiejniske. Mange brugere både i skole, dagtilbud og fritidsbrugere vil opleve en helt anden glæde ved at færdes i lokalerne.


Malerarbejde på yngste og på ældste trin.

 • Det vil give et pænt løft i alle klasselokaler og gangarealer på yngste - og ældste trin at der bliver malet.

 • Desuden vil renovering af vaske, armaturer, karme m.m. i klasselokalerne på ældste trin ændre klasselokalets status fra ”grimt” til ”pænt”.

 • Samtidigt vil området omkring vaske/vandhane blive mere funktionelt og mere rengøringsvenligt.

  

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Renovering af elevtoiletter – Nye skillevægge, nye overflader, nyt inventar, nyt VVS samt nye døre

 • Totalrenovering af hjemkundskabslokale inkl. inddragelse af tidligere depotrum til fremtidig storlokale

 • Nyt gulvbelægning i gymnastiksalen

 • Udskiftning af inventar og overflader i omklædningsrummet til gymnastiksalen.

 • Malerarbejde i klasselokaler samt gangområder og udskiftning af hyldeplads langs vinduer i klasselokaler

 • Male kælder samt nye lys-spots

 • Renovere indvendig rampe

 • Renovere grupperum på yngste trin

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på 2.042.000 kr.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,042 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Lind skole,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-10-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Lundgårdskolen - forbedring af indeklima og ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Lundgårdskolen.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, og hos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokusere og forbedre indeklimaet på Lundgårdskolen for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere. 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet i bygning C og D ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, toiletter samt fælles multirum imellem klasselokalerne.

 2. Forbedret belysning i bygning C og D ved installering af nyt belysningsarmaturer i klasselokaler, toiletter samt fælles multirum imellem klasselokalerne.

 3. Forbedret akustik i bygning C og D ved etablering af nye troldtekt lofter i klasselokaler og toiletter.

 4. Minimering af temperatursvingninger i bygning C og D ved etablering af zonestyring til varmeanlægget.

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 3.500.000.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Lundgårdskolen,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-11-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Skalmejeskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Skalmejeskolen.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen vedr. Skalmejeskolen ønskes anvendt til følgende: 

 • Udskiftning af gulvbeklædning: Skalmejeskolen har hovedsageligt gulvtæpper som gulvbeklædning. Tæpperne er lagt i forbindelse med, at skolen blev bygget i 1980. De er med andre ord 33 år gamle. På alle trafikknudepunkter er de tyndslidte og vi har nogle steder måtte udskifte enkelte stykker. Da man ikke længere kan skaffe originalfarven har det været nødvendigt at lappe i en anden farve. Æstetisk sætter 33 års brug sine tydelige spor. Det ser lurvet og slidt ud. I forbindelse med et besøg fra arbejdstilsynet fokuserede den tilsynsførende meget på skolens tæpper. Skolen undgik påbud i denne omgang, men han anbefalede, at man tænkte en udskiftning ind i skolens kommende budgetter. Det er med andre ord nødvendigt og presserende af få skiftet gulvtæppet. Resultat ved gennemførsel af projektet: Skolen ønsker at lægge slidstærke og rengøringsvenlige gulvtæpper igen, hvilket er muligt med de moderne tæppetyper. Da skolen er en åbenplan skole, er det nødvendigt, at tænke i lyddæmpende tiltag. I forhold til astma og allergi anbefales tæpper frem for hårde og glatte overflader. Visuelt vil tæpper løfte skolen til et moderne niveau, og det vil give et stort æstetisk løft til glæde for alle vores brugere: skolebørnene, forældrene, børnehaven, fritidshjemmet, klubben, gymnastikforeningen og de mange andre foreninger der anvender skolen. Æstetikken er tæt forbundet til et godt undervisningsmiljø.

 

 • Renovering af toiletter: Når man spørger eleverne til deres undervisningsmiljø dukker toiletterne op som et tilbagevendende problem. Sanitetsvarerne er gamle og slidte, væggene er mørke mursten og da der er fuger mellem gulvklinkerne, er der ofte lugtproblemer. Vores rengøringspersonale gør en god indsats, men kan ikke længere løse problemet. Ind i mellem får skolen reaktioner fra forældre, der fortæller, at deres barn nægter at bruge toiletterne på skolen og derfor kommer hjem med ondt i maven. Resultat ved gennemførsel af projektet: En udskiftning vil for alle vores brugere give et stort komfortmæssigt og æstetisk løft. Det vil ligeledes give børnene et bedre undervisningsmiljø.

 

 • Te køkken (ved lærerværelset): Skalmejeskolens te køkken anvendes meget i forbindelse med arrangementer på skolen (forældremøder, klassearrangementer, osv.), udlån til foreninger uden for skoletiden og til hverdag af medarbejderne. Te køkkenet er det oprindelige fra 1980 og bærer tydeligt præg af de mange års brug. Der er brug for en udskiftning af hele køkkenet. Resultat ved gennemførsel af projektet: En udskiftning vil til alle vores brugere sende et positivt signal om en pæn skole frem for et signal om en nedslidt skole.

 

 • Hjemkundskab: Skalmejeskolens hjemkundskabslokale anvendes både i skoletiden, om eftermiddagen af institutionen Skalmejegården og om aftenen af forskellige madlavningshold. Selv om skolen løbende har vedligeholdt og skiftet ud, er køkkenet nu grundlæggende så slidt, at det kræver en udskiftning. Resultat ved gennemførsel af projektet: En udskiftning vil til alle vores brugere sende et positivt signal om en pæn skole frem for et signal om en nedslidt skole.

 

 • Låsesystemet: Låsesystemet på skolen er efter 33 års brug slidt. Låsecylindrene på de mest anvendte døre kan være vanskelige at få op, nøgler er begyndt at knække og pedellen oplever oftere og oftere problemer med systemet. Der vil derfor inden for en kort tidshorisont være behov for en udskiftning af systemet. Hvis der er økonomi til det ønsker skolen et låsesystem med adgangskontrol på de to hoveddøre, således at risikoen for mistede nøgler mindskes. Resultat ved gennemførsel af projektet: En udskiftning af låsesystemet vil give interne og eksterne brugere en positiv oplevelse, frem for de frustrationer de nu kan løbe ind i.

 

 Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Fjernelse af gammelt gulvtæppe samt lægning af nye tæppefliser samt linoleum

 • Elev-/lærertoiletter renoveres med nye overflader og nyt VVS

 • Tekøkken totalrenoveres

 • Hjemkundskab istandsættes med nyt inventar inkl. hårde hvide varer og ny gulvbelægning

 • Låsesystemet udskiftes

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på 1.701.000 kr.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,701 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af indvendig vedligeholdelse på Skalmejeskolen,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-12-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Skarrild skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Skarrild skole.

Sagsfremstilling

Elevråd, personale og bestyrelse i Skarrild ønsker en opdatering af skolens ældre del fra 1965 med en ansigtsløftning og forandring af indvendige rammer til læringsmiljøet anno 2013.

Der etableres fleksible lyse klasselokaler og aula - inkl. udvidelse af mindre toilet og klasselokale - med tidssvarende fast inventar til IT, indesko m.m. (Der er i 2012 opsat mekaniske friskluft udskiftere og IT-tavler) 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Renovering af 4 klasselokaler med malerarbejde og udskiftning af gulvbelægning, depotskabe, opslagstavler m.m.

 • Renovering af aula med malerarbejde og udskiftning af opslagstavler og lamper

 • Udvidelse af klasselokale ved inddragelse af depot og gangareal

 • Renovering af toiletrum ved aula

 • Udskiftning af gulvbelægning i aula og gangareal (hel eller delvis)

 • Slibning og omlakering af lamelgulv i sløjd/billedkunst

 • Udskiftning af inventar til hjemmesko og tøj i aula

 • Opsætning af 1 IT-tavle i klasselokale og projektor i aula (evt. skolens egne midler)

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 631.000 kr.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 631.000 kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Skarrild skole, 

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-13-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Sunds skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Sunds skole.

Sagsfremstilling

De tilførte ekstra midler til indvendig vedligehold vil give skolen et væsentligt æstetisk løft, som skolen ellers ikke havde fået indenfor den normale budgetramme.
 
Alle klasselokaler, som ikke har været malet siden 1970`erne er planlagt malet.
 
Alle gamle lofter fra 1970`erne og - 80`erne er planlagt udskiftet sammen med nye armaturer.
 
Udskiftning af de gamle toiletkummer i aula fra 1961 vil give et synligt løft, og dertil kommer maling af gamle dørpartier, samt udskiftning af et gammelt gulvparti.
 
Med de planlagte forbedringer vil alle skolens interessenter kunne få en mærkbar positiv " fra før til nu"- oplevelse 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Nye nedhængte lofter med tilhørende nye lysarmaturer. Som udgangspunkt ønskes dette i:

 1. Alle klasselokaler samt gange i nord fløjens stueetage og 1. sal.

 2. Vestfløj – mellemgang ved fysik, nr. 31, nr. 33 og styrkelokalet

 3. I trappeopgange

 

 • Malerarbejde:

 1. Nordfløj: alle klasselokaler i stueetagen

 2. Nr. 24, 1. sal (nordfløj)

 3. Male i fysik 2

 4. Nr. 24, 1. sal (nordfløj)

 5. Male i fysik 2

 6. Male gangen ved nr. 6

 7. Male nr. 33

 8. Male trappeopgange

 

 • Toiletkummer d/p i aula udskiftes inkl. teknik

 • Håndvaske i nr. 10 og nr. 17

 • Ny gulvbelægning i styrkelokalet

 • 2 nye døre til toiletter ved lærerværelset

 • 2 nye døre til lærerværelset og pædagogisk værksted

 • Udskiftning af belægning på gelændere på indvendige trapper

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på 1.234.000 kr.

 


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,234 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Sunds skole,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-18-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Sdr. Felding skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere:  Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Sdr. Felding skole.

Sagsfremstilling

Skolen ønsker en renovering af det nuværende hjemkundskabslokale da det både vil tilgodese et stærkt tiltrængt behov for modernisering af lokalet, og medfører en mulighed for at arbejde med større holdstørrelser op til 26 elever, da der indtænkes en hel arbejdsgruppe mere i renoveringen.
I forbindelse med indretning af depot og rengøringsrum, samt renovering af gårdtoiletbygningen, vil man kunne opfylde et stort behov for plads til såvel rengøringsartikler samt depotplads til maskiner etc. i forbindelse med rengøring. Ligeledes vil en renovering af de gamle tressertoiletter opfylde et længe næret og berettiget ønske fra eleverne om ordnede toiletforhold også uden for.
Der er ligeledes et ønske om udskiftning af lofter og belysning på skolen, der vil skabe et helt ændret gangmiljø på skolen specielt i den mørke tid.
Der er indkommet langt flere forslag til forbedringer på hele skolen, og alt efter hvilke priser, der kommer ind, vil de forskellige forslag indgå i en prioritering 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Renovering af nuværende hjemkundskabslokale

 • Renovering af gårdtoiletter.

 • Indretning af depot-og rengøringsrum i del af gårdtoiletbygning.

 • Udskiftning af lofter og belysning på skolen.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.

 

Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 1.021.000 kr.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,021 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Sdr. Felding skole,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-14-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Timring skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Timring skole.

Sagsfremstilling

Skolen ønsker at anvender midlerne til dels at sætte decentrale ventilationsagregater op i klasselokalerne i vores gamle bygning og dels til at renovere elevtoiletterne.

Det forventes at opnå et bedre indeklima (lavere CO2 indhold) i lokalerne, hvilket samtidig forventes at få betydning for elevernes koncentrationsevne.

På toiletterne forventes en generel forbedring af forholdene (hygiejne, lugtgener mm.). 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Montering af decentral ventilationsenhed undervisningslokalerne i den gamle undervisningsfløj

 • Modernisering af pige- og drengetoilet

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 773.000Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 773.000 kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Timring skole,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-15-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Vestervangskolen - forbedring af indeklima og ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Vestervangskolen.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, oghos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokusere og forbedre indeklimaet på Vestervangskolen for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere.

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet i bygning 75 ved installering af mekanisk balanceret ventilation.

 2. Minimering af temperatursvingninger i bygning 75 ved etablering af zonestyring på varmeanlægget.

 3. Forbedret luftkvalitet i Gl. Hovedbygning og bygning 53 ved installering af mekanisk balanceret ventilation.

 4. Forbedret belysning i bygning 75 ved installering af nye belysningsarmaturer.

 5. Forbedret akustik i bygning 75 ved etablering af nye troldtekt lofter.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 8.250.000.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 8,250 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Vestervangskolen,  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-16-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Vinding skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Vinding skole.

Sagsfremstilling

Vinding Skole ønsker:

- få udskiftet alle resterende asbest-lofter på 1. sal. Der opsættes nye lofter, der fremmer akustikken, ny forbedret belysning og der kan fremover bores og sættes noget i loftet på forsvarlig arbejdsmiljømæssig vis.
- skolens ældste faglokale: sløjdlokalet istandsættes.
- samtlige klasser vil fremstå nymalede (dels grundet nedenstående projekter, dels grundet istandsættelse skolen selv har gennemført efteråret 2012)

- alle gulve vil fremstå uden huller og ødelæggelser.
- nogle af de ældste elevtoiletter vil blive lysere og mere nutidige.
- et gammel ”auditorium” vil blive gjort til at brugbart klasselokale / evt. faglokale matematik.

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • 1974 fløjen på første sal. Udskiftning af loft og ny belysning med behovstyring. Det medføre at der skal udføres asbest sanering.

 • Modernisering af sløjdlokalet. Udskiftning af inventar og trægulv. Maler istandsættelse af lokalet.

 • Gulvbelægninger: Udskiftning af gulvbelægning i klasselokaler og lærerværelse, samt trappe med tilhørende gang.

 • Malerarbejder. 2 stk undervisningslokaler med tilhørende gange. Diverse malerarbejder på skole. Radiatorer, gelænder, dørgerigter, inddækningers, mm.

 • Elevtoiletter. Udskiftning af Gulvbelægning. Malerbehandling af vægge og træværk.Udskiftning af håndvaske inkl armatur, berøringsfrit.

 • Gl auditorium Fjernelse af fast inventar. Udskiftning af gulvbelægning. Malerbehandling af vægge og lofter.

 • Håndarbejdslokalet. Maling af vægge. Udskiftning af gulvbelægning i depotrum

 • SFO Maling af vægge

 • Indvendige dør Udskiftning af slidte døre.

 • Indgangen Modernisering af hovedindgang / ankomstområder herunder indgangspartier.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 1.132.000.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,132 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Vinding skole,

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-17-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Ørnhøj skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Ørnhøj skole.

Sagsfremstilling

Der vil med den forestående renovering af Ørnhøj Skole blandt andet blive skabt følgende positive elementer: 

 • Der vil blive skabt en skole der vil fremstå yderst vedligeholdt.

 • En skole der vil være indbydende for dens brugere.

 • Renoveringen vil være medskabende til en hyggelig atmosfære og et rart sted at være.

 • Et større ejerskab fra elevers og ansattes side. Når tingene fremstår vedligeholdte, passer vi i fællesskab bedre på dem.

 • Der er i vores valg af renoveringsopgaver lagt vægt på at få istandsat skolens mest nedslidte områder, men der er også i vores udvælgelse lagt vægt på pædagogiske tiltag for at styrke undervisningsmiljøet. Her tænkes specielt på åbningen mellem to klasseværelser. Hvilket skaber et unikt undervisningsmiljø med mulighed for at arbejde på tværs af klasser.

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Renovering / modernisering af sløjdlokale – gulv, vægge og lofter.

 • Renovering af pige- og drengetoiletter.

 • Renovering af personalefaciliteter herunder udskiftning dårligt isoleret facadeparti.

 • Nye lofter i 2 klasseværelser og gang i parterer, samt nødvendig belysning

 • Renovering af div. tekniske installationer – ventilationsriste, el-kontakter og lysstyring.

 • Udskiftning af nedslidte gulvbelægninger

 • Maling af vægge i gangarealer og indgangspartier, herunder udskiftning af dårligt fungerende adgangsdøre.

 • Udskiftning af indvendige døre

 • Modernisering af undervisningsafsnit for 5 – 6 klaserne – nye lofter, udskiftning af gulvbelægning, maling af vægge, samt etablering af åbning mellem lokalerne. Åbningen lukkes med foldedør.

 • Mordernisering af indgangsparti til 62 fløjen, herunder udskiftning af facadeparti

 • Lakering af gulv i gymnastilsal

 • Renovering af forgang samt to garderober i den tidligere inspektørbolig (benyttes i dag af fritidshjemmet).

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes, at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 725.000.
Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 725.000 kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Ørnhøj skole,

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Beslutning om tilslutning til Rejsekortet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Med baggrund i Kontaktudvalgets beslutning fra 2012 om Midttrafiks deltagelse i rejsekortprojektet, har Midttrafik udarbejdet en revideret business case og fremsendt denne til Kontaktudvalget.

 

På mødet 18. februar 2013 behandlede Kontaktudvalget den reviderede business case og besluttede, at kommunerne og regionen inden 5. april 2013 meddeler Midttrafik deres eventuelle kommentarer og indstilling til indførelse af Rejsekortet i Region Midtjylland.

 

Den reviderede business case besvarer de spørgsmål der var rejst fra kommunerne og regionen, og kravet om et billigere rejsekort er ligeledes indfriet.

 

Forvaltningen anbefaler at meddele Midttrafik, at Herning Kommune tilslutter sig indførelse af rejsekortet i Region Midtjylland, dog tages der forbehold for at indføre 0 takst på ruter uden rejsekortudstyr.

Sagsfremstilling

Høring om tilslutning til Rejsekortet blev i 2012 behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 20. februar, pkt. 28, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 27. februar, pkt. 97 og i Byrådet 6. marts pkt. 82

 

Byrådet besluttede ikke at anbefale tilslutning til rejsekortet på det daværende økonomiske grundlag, men opfordrede Midttrafik til at reducere de samlede udgifter til rejsekortprojektet.

 

I forbindelse med høringen i 2012, blev Kommuner og Region på Kontaktudvalgets møde 14. marts 2012 enige om fælles at indstille følgende til Midttrafik:

 

at
Region
og kommuner tilkendegiver, at parterne principielt er positive overfor Midttrafiks deltagelse i rejsekortprojektet 
at
Midttrafik
anmodes om at udarbejde en revideret business case, omfattende hele regionen, som forholder sig til: 
 
-
hvor stor skal stigningen i antal rejser være, for at rejsekortet bliver udgiftsneutral for bestillerne, 
 
-
konkret vurdering af de enkelte ruter om hvorvidt de bør omfattes af rejsekortet og hvilket udstyrsniveau 
 
-
de fremadrettede udgifter til vedligeholdelse af det nuværende billetteringsudstyr og tabte indtægter i tilfælde af nedbrud, 
 
-
hvilke muligheder der er for en gradvis indfasning af rejsekortet i forhold til konsekvenserne for den øvrige kollektive trafik i midtjylland 
at
Midttrafik
anmodes om, at optage forhandlinger med Rejsekort A/S om reduktion af udgifterne, herunder til udstyr, drift m.v. 
at
Midttrafik
anmodes om en redegørelse for rejsekortets teknologiske fremtidssikring og dets muligheder for frem- adrettet at kunne anvende andre betalingsformer, så- som mobiltelefoner, smart- phones, apps, selvbillette- ring m.m.  
at
Region
og kommuner afventer de konkrete og praktiske erfaringer fra henholdsvis Nordjylland og Sjælland, med hensyn til passagerfremgang og øvrig drift inden endelig tilslutning til rejsekortprojektet. Der afholdes erfaringsopsam- lingsmøde primo 2013. 

 

Midttrafik har udarbejdet en revideret business case på baggrund af Kontaktudvalgets beslutning i 2012.

 

På Kontaktudvalgets møde 18. februar 2013 blev den reviderede business case fremlagt til drøftelse, herunder om den vurderes at være tilstrækkelig belyst til, at der hos region og kommuner kan træffes politisk beslutning om rejsekortet.

 

Revideret business case:

Økonomiske konsekvenser ved indførelse af rejsekortet 
I forhold til Midttrafiks business case fra 2011 er den samlede udgift til rejsekortprojektet reduceret med 156 mio. kr. fra 674 mio. kr. til 518 mio. kr. for perioden 2013-2028 ved delvis lånefinansiering (75 %).

 

I de første 4 år af projektperioden er udgifter til investering i form af indskud af aktie- og lånekapital, køb og installation af rejsekortudstyr reduceret med 31 mio. kr., mens udgifter til løsning af opgaverne internt i Midttrafik er reduceret med 19 mio. kr., i alt ca. 50 mio. kr.

 

De årlige udgifter til drift og vedligeholdelse er stort set uændrede, mens besparelser i Midttrafiks driftsbudget bl.a. omfatter færre udgifter til det nuværende billetteringssystem, trykning af klippekort og tællinger.

 

Hvor stor skal stigningen i antal rejser være, for at rejsekortet bliver udgiftsneutralt for bestillerne?  
Midttrafik skønner, at der skal være en fremgang i antallet af rejser på 5 %, svarende til 3,6 mio. flere rejser end de ca. 72,5 mio. i dag. Midttrafik vurderer, at denne fremgang ikke kan nås udelukkende ved indførelse af rejsekortet.

 

Konkret vurdering af de enkelte ruter om, hvorvidt de bør omfattes af rejsekortet og hvilket udstyrsniveau 
Midttrafik forudsætter fast monteret rejsekortudstyr i alle regionale busser, bybusser og på enkelte lokale ruter. Det anbefales, at busser med mange uddannelsessøgende får rejsekortudstyr, fordi det forventes, at hypercard/ungdomskort bliver en del af rejsekortet. 629 busser vil få fuldt rejsekortudstyr og ca. 50 busser Bus Light udstyr.

 

De fremadrettede udgifter til vedligeholdelse af det nuværende billetteringsudstyr og tabte indtægter i tilfælde af nedbrud  
Midttrafik skønner, at merudgiften til vedligeholdelse af det nuværende billetteringsudstyr udgør 2 mio. kr. om året. Tab af indtægter som følge af nedbrud af udstyr udgør 1 mio. kr. årligt.

Midttrafik forudsætter, at der om 10 år skal investeres i nyt billetteringsudstyr. Pris for køb og drift vurderes til 240 mio. kr. i perioden 2023-28.
Den samlede effekt ved ikke at indføre rejsekortet vil være en udgift på 334 mio. kr. for perioden 2013-2028. Dette skal ses i forhold til den samlede udgift ved at indføre rejsekortet på i alt 518 mio. kr. 

 

Hvilke muligheder der er for en gradvis indfasning af rejsekortet i forhold til konsekvenserne for den øvrige kollektive trafik i Midtjylland 
Midttrafiks oplæg er, at rejsekortet tages i brug område for område i rækkefølgen, prisområderne syd, vest, midt og øst. Udrulningen afsluttes med bybusserne i Aarhus. En konkret strategi for udrulning fastlægges i dialog med region og kommuner.
Træffer Midttrafik beslutning om tilslutning til rejsekortet i første halvdel af 2013, forventes rejsekortet at kunne tages i brug i anden halvdel af 2014.

 

Forhandlinger med Rejsekort A/S om reduktion af udgifterne 
Forhandlinger med Rejsekort A/S har betydet et nedslag i prisen på 17 mio. kr. for udstyr og drift for hele projektperioden 2013-28. Prisen for rejsekortet svarer stort set til det prisniveau, som har været gældende for Movia, Nordjyllands Trafikselskab, og det tidligere Vejle Amts Trafikselskab. 

 

Redegørelse for rejsekortets teknologiske fremtidssikring og dets muligheder for fremadrettet at kunne anvende andre betalingsformer 
Rejsekort A/S har udarbejdet en teknologisk redegørelse for Midttrafik, hvor konklusionen er, at rejsekortsystemet har en snitflade, der gør det muligt at udvide med mobilløsninger og andre betalingsmåder.

Endvidere har COWI udarbejdet en rapport for Midttrafik, hvor konklusionen er, at rejsekortet er dyrt i anskaffelse og drift, men det er det system, som bedst understøtter ønsker og hensyn fra kunder, busselskaber og administration. Mobilbilletter, apps og andre moderne betalingsformer udgør et godt supplement.  

 

Praktiske erfaringer med Rejsekortet i Nordjylland og på Sjælland med hensyn til passagerfremgang og øvrig drift inden endelig tilslutning til rejsekortet  
Midttrafik oplyser, at der ikke foreligger rapporter eller opgørelser, om rejsekortet har medført flere rejser i den kollektive trafik på Sjælland eller i Nordjylland. Indtil videre er der udstedt 8 % ud af et forventet salg på 2 mio. kort. Ca. 2 % af rejserne udføres med rejsekort, og ca. 4 % af indtægterne kommer ind via rejsekortet.

Det er de tilsluttede selskabers vurdering, at det er for tidligt at måle på antal rejser, om rejsekortet har haft en effekt. 
Status er, at rejsekortet kan benyttes i alle DSB's og Arriva's tog i hele landet. På Sjælland er rejsekortet i drift i alle tog og busser, mens rejsekortet kan benyttes i alle bybusser og regionale busser samt på lokalbanerne i Nordjylland. I Syddanmark er rejsekortet i prøvedrift og forventes fuldt udrullet i løbet af 2013 og 2014. Fynbus forventer i 2015 at træffe beslutning om deltagelse rejsekortet.

 

Ud fra vurdering af ovenstående, besluttede Kontaktudvalget, at kommuner og region inden 5. april 2013 meddeler Midttrafik deres eventuelle kommentarer og indstilling til indførelse af Rejsekortet til Midttrafik.

 

Rejsekortet er ved at blive indført mange steder i den kollektive trafik i Danmark. Det fremtidige takstsamarbejde vil blive videreført omkring rejsekortet. Hvis Midttrafik vælger ikke at indføre rejsekort, vil det betyde, at kunderne kun kan købe kontantbilletter til sammenhængende rejser med både bus og tog. Ligeledes
bortfalder det frie valg af transportmiddel på lokalrejser med tog eller bus på billetter og kort med rabat.
Kunder, der ønsker at opnå rabat på togrejser skal anvende rejsekort, mens kunder i bustrafikken fortsat skal benytte klippekort eller periodekort.

 

Rejsekortet kan benyttes følgende steder:

I DSB's og Arrivas tog i hele landet.

På Sjælland i alle busser, tog og Metro.

I Nordjylland i nogle lokalruter, i alle bybusser og regionale busser samt lokalbaner.

I Sydtrafik er rejsekortet i prøvedrift, og det er planen, at det udrulles i løbet af 2013.

 

Midttrafik har i den reviderede business case indregnet, at der indføres 0 takst på de rabatruter, der grundet meget lille indtægt ikke skal indføre rejsekortet.

For Herning Kommunes vedkommende er der ingen afklaring om billetteringsudstyr og takst på vore 28 rabatruter.

 

Hvis Herning Kommune kører videre med de gamle billetmaskiner, som er installeret i busserne nu, vil Midttrafik formodentlig afkræve en betaling for vedligeholdelse af disse.

 

Hvis vi indfører 0 takst, kan det give et problem i forhold til lighedsprincippet, idet vi i så fald vil tilbyde gratis kørsel til en del af en målgruppe (elever i landområderne hvor rabatruterne kører) og ikke til andre indenfor samme målgruppe (elever i bybusområdet).

Lovligheden om at indføre 0 takst i nogle men ikke i alle ruter, og for nogle men ikke for alle i én målgruppe, skal afklares. 

Alternativt kan man ved næste licitation af kørslen på de 28 rabatruter omlægge disse til lukkede skolebusruter, som kommunen selv administrerer.

Man skal være opmærksom på, at det kan blive nødvendig kun at køre de kørselsberettigede elever, altså at ikke kørselsberettigede elever ikke kan komme med bussen.

Det vil give en mindreudgift for Herning Kommune til fællesudgifterne i Midttrafik, men også en begrænset mindreindtægt i form af manglende billetindtægt på rabatruterne.

 

Ved indførelse af 0 takst eller lukkede skolebusruter med gratis kørsel til transportberettigede elever, får landområderne ingen tilbud om kollektiv trafik, hvilket kan kompenseres for ved f.eks. at tilbyde støttet Flextur.  

 

 

 

 

Økonomi

Den samlede økonomi i rejsekortet jfr. Business Case fra Midttrafik fremgår nedenfor, hvor der sammenlignes med oprindelig Business Case af 2. december 2011:

 

(i mio kr.)

[image]

 

Herning Kommunes andel udgør:

 

[image]

 

De årlige driftsudgifter varierer fra 1,4 mio. kr. og til ca. 1 mio. kr. Den årlige gennemsnitlige driftsudgift udgør 1,1 mio kr. i begge versioner af Business Casene. Besparelsen på de 2,2 mio. kr. totalt set, svarer stort set til den forkortede periode: I første Business Case var denne fra 2011-2028, i den sidste Business Case er denne periode forkortet til 2013-2028.

 

I Business Casen er forudsat lånefinansieringsprocent på 75 og en kontantfinansieringsprocent på 25.

 

Afslutning af regnskab i Midttrafik forventes som tidligere, først at være på plads, efter at Herning Kommune har afsluttet sit regnskab. På den baggrund vil der i henhold til tidligere praksis i forbindelse med overførselssagen, blive søgt om overførsel af resterende budget fra 2012 til 2013, hvor endelig afregning med Midttrafik vil finde sted.

 

Såfremt afregningen fra Midttrafik for 2012, resulterer i et samlet overskud på serviceområde 09 Trafik, kollektiv trafik svarende til merudgiften i 2013, kollektive trafik, anbefales det at udgiften finansieres indenfor serviceområde 09 Trafik, kollektiv trafik. I modsat fald vil alternativt finansieringsforslag blive fremlagt i særskilt sag.

 

Fra og med 2014 indstilles, at udgiften til rejsekortet indgår i den kommunale budgetlægning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Herning Kommune meddeler Midttrafik tilslutning til indførelse af Rejsekortet,

 

at såfremt afregningen fra Midttrafik for 2012, resulterer i et samlet overskud på serviceområde 09 Trafik, kollektiv trafik svarende til merudgiften i 2013, kollektive trafik, finansieres udgiften indenfor serviceområde 09 Trafik, kollektiv trafik. I modsat fald vil alternativt finansieringsforslag blive fremlagt i særskilt sag, 

 

at finansieringen fra 2014 og frem søges indarbejdet i budgetlægningen for 2014.

 

at Herning Kommune tager forbehold for at indføre 0 takst på ruter uden rejsekortudstyr.

 

at det er en forudsætning, at Region Midtjylland og de øvrige kommuner i regionen anbefaler tilslutning til Rejsekortet, og at tilslutning til Rejsekortet sker under de kendte forudsætninger i den reviderede Business Case. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Byrådet får sagen fremlagt på budgetkonferencen.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.09.06-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Frigivelse af anlægsbevilling til parkeringsplads ved Kølkær Idrætsanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der anmodes om anlægsbevilling på 235.000 kr. til etablering af fast belægning på eksisterende grusparkeringsplads ved Kølkær Idrætsanlæg.

Sagsfremstilling

Kølkær Idrætsforeningen har anmodet om at få udbetalt et kommunalt tilskud på 235.000 kr. til etablering af flisebelægning på den eksisterende grusbelagte parkeringsplads ved idrætsanlægget i Kølkær.

 

Foreningen vil selv stå for arbejdets udførelse i samarbejde med en entreprenør.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles en anlægsbevilling, så tilskudet kan udbetales til Kølkær Idrætsforening, således at projektet som planlagt kan sættes i gang ultimo april 2013 og færdiggøres inden uge 21 i 2013.
Økonomi

På investeringsoversigten for budget 2013 er der på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223076 afsat 235.000 kr. til etablering af befæstet p-areal ved Kølkær Idrætsanlæg.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 235.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223076 befæstet p-areal ved Kølkær Idrætsanlæg, til forbrug i 2013,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 235.000 kr. i
2013 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-3-13 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 36,546 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 01 Byggemodning.
 

Sagsfremstilling

Der er i budget 2013 afsat et samlet rådighedsbeløb på 37,917 mio. kr. på serviceområde 01 Byggemodning.
 
Der søges om frigivelse af 36,546 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og slidlag, belysning samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.
 
I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forbruget i 2013 er inkl. overførsler fra 2012, som søges overført i den samlede overførselssag fra 2012 til 2013.
 
Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. Frigivelse af bevilling - Byggemodning 2013

 

[image] 

Boligområder
Gilmosevænget/Højgårdvænget, Tjørring, stednr. 002018

Forventet forbrug i 2013: 0,260 mio. kr.

Der udføres færdiggørelser af veje og beplantninger med henblik på overdragelse til grundejerforeningerne i 2013. Merforbrug i 2012 skyldes, at færdiggørelsesarbejder blev fremskyndet pga. hurtig udbygningstakt.

 

Søtoften/Søengen, Sunds, stednr. 002020

Forventet forbrug i 2013: 0,810 mio. kr.
Færdiggørelsesarbejder omfatter bl.a. legeplads og beplantning.

 

Tangsøparken, Hammerum, stednr. 002021

Forventet forbrug i 2013: 1,300 mio. kr.

Der etableres stianlæg og plantebælte.

 
Hørmarken, Hammerum, stednr. 002030
Forventet forbrug i 2013: 5,080 mio. kr.

Jens Mathiasens Vejs forlængelse, som blev påbegyndt i efteråret 2012, færdiggøres. Desuden etableres beplantning på volden langs Jens Mathiasens Vejs forlængelse og stianlæg mellem Bjødstrupvej og Hørmarken.

 

Koustrupparken, Lind, stednr. 002031

Forventet forbrug i 2013: 0,705 mio. kr.

Videreudbygning af fritidslandskab i Lind.
 
Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg, stednr. 002032
Forventet forbrug i 2013: 5,950 mio. kr.
I 2013 afsluttes forberedende anlæg på 1. etape på Ørskovbakken. Desuden foretages detailudstykning og forberedende anlæg på 2. etape og udbydes 16 boliggrunde.
Der udføres resterende færdiggørelsesarbejder på Ørskovvænget med henblik på overdragelse til grundejerforeningen i 2013.
 

Grønbækparken, Aulum, stednr. 002035

Forventet forbrug i 2013: 1,352 mio. kr.

Der udføres færdiggørelsesarbejder, som omfatter asfalt på boligvej til 9 grunde samt beplantninger.

 

Præstebakken, ny udstykning, Sdr. Felding, stednr. 002060

Forventet forbrug i 2013: 2,300 mio. kr.

Beløb er afsat til forberedende anlæg til 8 parceller.

 

Åbrinken, Sørvad, stednr. 002061

Forventet forbrug i 2013: 1,800 mio. kr.

Udgiften er afsat til forberedende anlæg af ny etape på 6 parceller.

 

Åbjergparken, Vildbjerg, stednr. 002067

Forventet forbrug i 2013: 0,045 mio. kr.

Beløbet i 2013 er afsat til ejendomsskatter og drift. Merforbruget som overføres fra 2012 til 2013 skyldes udgifter til arealerhvervelse efter overtaksationskendelse.


Holing, Tjørring, stednr. 002077
Forventet forbrug i 2013: 14,533 mio. kr.
Der udgraves sø på ca. 7-9 ha. Søgravningen koordineres med forlængelse af Vesterholmvej, hvortil der leveres sand til dæmningsfyld, jvf. beslutning på Byrådets møde den 27. marts 2012.

Desuden er der afsat beløb til beplantninger i området langs Smalbæk, slidlag samt yderligere arealerstatning som følge af overtaksation primo 2013.

 

 

  
I alt boligområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 34,135 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 25,618 mio. kr. i 2013 samt overførsler fra 2012 til 2013 på i alt 8,517 mio. kr., som søges overført i den samlede overførselssag fra 2012 til 2013.  

Erhvervsområder 

Tjørring Øst (Rosenholmvej erhverv), stednr. 003007

Forventet forbrug i 2013: 0,330 mio. kr.

Beløbet i 2013 er afsat til slidlag. Merforbruget som overføres fra 2012 til 2013 vedrører fordeling af udgifter til stamvejen Rosenholmvej, som var afholdt på stednr. 002027 Rosenholmvej, boligområde.

 

Hammerum øst (Trafikskolevej), stednr. 003008

Forventet forbrug i 2013: 0,510 mio. kr.

Forbrug i 2013 og merforbrug i 2012 vedrører primært ejendomsskatter.


Birk Centerpark, Herning, stednr. 003010
Forventet forbrug i 2013: 0,750 mio. kr.
Vejanlæg til nyt erhvervsbyggeri afsluttes. Desuden afsættes beløb til drift samt til færdiggørelsesarbejder med henblik på oprettelse af grundejerforening i området vest for Birk Centerpark.
 
HI Park 1. etape, Hammerum, stednr. 003017

Forventet forbrug i 2013: 2,200 mio. kr.

Beløb er afsat til etablering af regnvandsbassin og slidlag.

 
HI Park 3. etape, Hammerum, stednr. 003034
Forventet forbrug i 2013: 0,950 mio. kr.
Beløb er afsat til slidlagsarbejder på en delstrækning.
 
I alt erhvervsområder:
Forventede anlægsudgifter udgør 4,740 mio. kr. Der afsættes rådighedsbeløb på 10,928 mio. kr. til forventet forbrug inkl. overførsler fra 2012, som søges overført i den samlede overførselssag fra 2012 til 2013.  
 
Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for de enkelte byggemodningsområder over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01, Byggemodning er budgetlagt til i alt 32,923 mio. kr. i 2013. Hertil kommer forventet overførsel af mindreindtægter fra 2012 på 14,351 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb til indtægter efter forventede overførsler fra 2012 er således 47,274 mio. kr. i 2013.

 

Der fremsendes separate prisfastsættelsessager til politisk behandling inden salget af de enkelte udstykningsområder påbegyndes. I prisfastsættelsessagerne anmodes der om bevillinger til indtægter fra grundsalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget traf på møde 27. februar 2012 beslutning om at byggemodningsprojekter på i alt 7,380 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på hhv. Udgårdsvej i Skibbild på 1,380 mio. kr., Holing på 2,0 mio. kr. samt Mørupvej på 4,0 mio. kr.

 

Henset til overførslen af mindreindtægter fra 2012 til 2013 på i alt 14,351 mio. kr. indstilles det, at yderligere anlægsprojekter på hhv. Udgårdsvej, Skibbild på 0,600 mio. kr. samt Mørupvej på 2,020 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekter der afventer igangsættelse udgør herefter i alt 10 mio. kr.

 

Projekter, hvor der afsættes rådighedsbeløb på i alt 36,546 mio. kr., samt projekter som afventer igangsættelse på 2,620 mio. kr. udgør i alt 39,166 mio. kr. Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2013, hvor der er afsat 37,917 mio. kr. samt af overført budget fra 2012 til 2013 på Serviceområde 01 Byggemodning, rammerådighedsbeløb, stednr. 002003 med 1,249 mio. kr. Beløbet overføres i den samlede overførselssag.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der afsættes rådighedsbeløb i 2013 på i alt 36,546 mio. kr. til serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002018 Gilmosevænget 0,416 mio. kr.
stednr. 002020 Søtoften/Søengen 0,600 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken 1,667 mio. kr.
stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 1,157 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,133 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovvænget 4,039 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 1,638 mio. kr.

stednr. 002060 Præstebakken, ny udstykning, Sdr. Felding 2,325 mio. kr.

stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 1,713 mio. kr.
stednr. 002067 Åbjergparken, 2,730 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 9,200 mio. kr.

stednr. 003007 Tjørring Øst, 1,483 mio. kr.

stednr. 003008 Hammerum Øst, 1,002 mio. kr.
stednr. 003010 Birk, Herning 0,602 mio. kr.
stednr. 002017 HI Park 1. etape 7,232 mio. kr.
stednr. 003034 HI Park 3. etape 0,609 mio. kr.

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 36,546 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01, Byggemodning i 2013:

 

stednr. 002014 Fuglsang Sø 1,100 mio. kr.

stednr. 002019 Koustrup Alle Øst, Fejerskovparken, Lind 1,000 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 1,500 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovvænget  4,200 mio. kr.
stednr. 002060 Præstebakken, Sdr. Felding 1,650 mio. kr.

stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 2,010 mio. kr.
stednr. 002077 Holing, Tjørring 9,200 mio. kr.

stednr. 003010 Birk Centerpark 3,000 mio. kr.
stednr. 003015 Mørupvej 1,080 mio. kr.

stednr. 002003 rammerådighedsbeløb 11,806 mio. kr. (10,557 mio. kr. fra budget 2013 og 1,249 mio. kr. af overførte midler fra 2012 på samme stednr.)

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2013 på i alt 62,108 mio kr. til serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

 

stednr. 002018 Gilmosevænget 0,489 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften/Søengen 0,633 mio. kr.
stednr. 002021 Tangsøparken 4,426 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 1,190 mio. kr.
stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 1,633 mio. kr.

stednr. 002032 Ørskovvænget 4,038 mio. kr.
stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum 13,456 mio. kr.
stednr. 002060 Præstebakken, ny udstykning, Sdr. Felding 2,336 mio. kr.

stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 5,326 mio. kr.

stednr. 002067 Åbjergparken, 1,735 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 0,450 mio. kr.

stednr. 003007 Tjørring Øst - 4,730 mio. kr.

stednr. 003008 Hammerum Øst 3,442 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 0,602 mio. kr.

stednr. 002017 HI Park 1. etape 26,413 mio. kr.

stednr. 003034 HI Park 3. etape 0,669 mio. kr. 

 

at forventede mer- og mindreforbrug i 2012 på de nedenfor nævnte stednumre på i alt 2,329 mio. kr. på Serviceområde 01, Byggemodning overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013:

 

stednr. 002018 Gilmosevænget -0,156 mio. kr.

stednr. 002020 Søtoften/Søengen 0,210 mio. kr.

stednr. 002021 Tangsøparken -0,367 mio. kr.

stednr. 002030 Hørmarken, Hammerum 3,923 mio. kr.

stednr. 002031 Koustrupparken, Lind 0,572 mio. kr.
stednr. 002032 Ørskovvænget 1,911 mio. kr.

stednr. 002035 Grønbækparken, Aulum -0,286 mio. kr.

stednr. 002060 Præstebakken, ny udstykning, Sdr. Felding -0,025 mio. kr.

stednr. 002061 Åbrinken, Sørvad 0,087 mio. kr.
stednr. 002067 Åbjergparken -2,685 mio. kr.

stednr. 002077 Holing, Tjørring 5,333 mio. kr.
stednr. 003007 Tjørring Øst -1,153 mio. kr.

stednr. 003008 Hammerum Øst -0,492 mio. kr.

stednr. 003010 Birk, Herning 0,148 mio. kr.
stednr. 002017 HI Park 1. etape -5,032 mio. kr.
stednr. 003034 HI Park 3. etape 0,341 mio. kr.  

 

at projekt på Udgårdsvej i Skibbild på 0,600 mio. kr. på stednr. 002076 i 2013 afventer igangsættelse. Rådighedsbeløbet overføres til Serviceområde 01, Byggemodning, stednr. 002003, disponeret.

 

at projekt ved Mørupvej på 2,020 mio. kr. på stednr. 003015 i 2013 afventer igangsættelse. Rådighedsbeløbet overføres til Serviceområde 01, Byggemodning, stednr. 002003, disponeret.  

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-18-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Erhvervsaffaldsgebyr 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandgaard Ernst, Gitte Østergaard, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til nye gebyrer for erhvervsaffald i 2013 vedrørende
gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladserne, virksomhedernes administrationsgebyr til affald og virksomheders gebyr til jordflytning.
 
Priser for brug af omlastestation på Nederkærgård foreslås at følge Østdeponis priser.
 
Forvaltningen anbefaler, at det samlede takstblad for renovationsområdet, herunder
forslag til nye gebyrer for erhvervsaffald, godkendes.

Sagsfremstilling

Grundlaget for beregningen er baseret på regulativ for erhvervsaffald for
Herning Kommune og affaldsbekendtgørelsen. 

 

Genbrugspladsgebyr
Gebyret beregnes efter samme princip som sidste år på grundlag af antal besøg og driftsudgifter ved genbrugspladserne.
Ved beregningen af dette gebyr tages udgangspunkt i, at alle borgere og virksomheder
betaler samme gebyr pr. besøg, og at gebyrindtægterne skal kunne dække driftsudgifterne.
Der tillægges dog et beløb for erhverv, fordi de kommer med lidt større læs pr.
besøg. Dette beregnes ud fra brugerundersøgelse fra 2010.

Gebyret beregnes til 175 kr. pr. besøg. I 2012 var gebyret beregnet til 150 kr. Den lidt højere pris skyldes, at der har været færre besøg i 2012 sammenlignet med 2011, men ca. samme mængde fra erhverv.

 

Forvaltningen foreslår at holde fast ved prisen på 150 kr., så det svarer til nabokommunen Ikast-Brande Kommune og en del andre kommuner. Da virksomheder fra 1. januar lovligt kan bruge alle kommuners genbrugspladser er det ikke hensigtsmæssigt med for store forskelle i prisen. Andre kommuner har også kigget på Herning Kommunes pris, da de har fastsat gebyret. 

Beregningerne på den forventede manglende indtægt er på ca. 127.000 kr. Prisen er beregnet på en prognose, hvorfor der er en vis usikkerhed. Forvaltningen forventer at lave en ny brugerundersøgelse i 2014, for at undersøge om fordelingen mellem privat- og erhvervsaffald har ændret sig. Den manglende indtægt finansieres af de generelle indtægter på renovationsområdet.

 

Administrationsgebyr:
Gebyret dækker affaldsplanlægning, regulativer og vejledning til virksomheder. Derudover indgår udgifter til jordflytning.
 
Dette skal betales af alle virksomheder med en omsætning over 300.000 kr.
Bestemte brancher og virksomhedsformer og virksomheder med omsætning under 300.000 kr. er fritaget ligesom i 2012.
 
I Herning Kommune betyder det, at 4.067 virksomheder skal betale gebyret, og 7.234
virksomheder er fritaget.
 
Gebyr pr. virksomhed på 345 kr.
 
Hertil skal tillægges udgifter til jordflytninger, som forvaltningen har beregnet til 218.523 kr. for virksomheder i 2012.
 
Dette giver en pris pr. virksomhed for jordflytninger på 55 kr.
I alt bliver administrationsgebyret 400 kr. pr. år.
 
Sammenlignet med 2012 blev der opkrævet 470 kr. i administrationsgebyr.
  
Omlastestation
Den nye omlastestation kan modtage brændbart affald fra virksomheder. Forvaltningen foreslår, at priserne sættes efter Østdeponis priser både for at undgå konkurrence med Østdeponi, og for at priserne hurtigere tilpasses ændringer i markedssituationen.

 

Pt. er priser hos Østdeponi følgende:

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald :
447 kr./ ton
Småt forbrændingsegnet affald:
482 kr./ ton
Stort forbrændingsegnet affald
619 kr./ ton

Forbrændingsafgift og transport er indeholdt i prisen og beløbet er ekskl. moms

 

Pt. er det ikke planen, at der skal modtages stort brændbart fra virksomheder.

 

Det er svært at sige noget om, hvor meget affald, der forventes at komme ind fra erhverv, men dialog med de største aktører viser, at Herning Kommune i hvert fald kan regne med mindst 6000 ton om året.

 

Det forventes, at omlastestationen kan åbnes for erhverv ca. 1. maj. Der bliver leveret ekstra komprimatorcontainere midt i april, så vil Herning Kommune være i stand til at håndtere denne ekstra mængde fra erhverv.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslaget til et genbrugspladsgebyr på 150 kr. pr. besøg i 2013 og et årligt administrationsgebyr på 400 kr. for virksomheder i 2013 i godkendes,

 

at priserne i 2013 på omlastestationen følger Østdeponis priser,

 

at det samlede takstblad for 2013 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-50-03 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til 100 års skoven ved Fuglsang Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
     x
     x
    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Der er i budget 2013 afsat et rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i de grønne områder. Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingen serviceområde 04, stednr. 020099 på 195.000 kr. frigives til etablering af 100-årsskoven ved Fuglsang Sø. Samtidig søges anlægsbevillingen forhøjet med forventede tilskud fra Lions Club samt private på i alt 15.000 kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en beplantningsplan for området omkring Fuglsang Sø. Planen ønskes realiseret i 2013 og forventes færdiggjort senest i foråret 2014.
 
Projektet er et bidrag til fejringen af Hernings 100-års købstadsjubilæum. Projektet opfylder en række af målene i Parkpolitikken: Udvikling af grønne områder (mål 1), nærhed til grønne områder (4), en stærk grøn profil (7), variation i grønne oplevelsesmuligheder (8), klimatilpasning (9), og borgersamarbejde (10).

Økonomi

Lions Club støtter på eget initiativ projektet med 10.000 kr., ligesom en række borgere har givet mindre bidrag, der på nuværende tidspunkt anslåes til ca. 7.000 kr. Kommunen skal betale moms af tilskuddet fra foreningen, hvorfor tilskuddet fra Lions Club netto bliver 8.300 kr. Netto bliver tilskuddet i alt 15.300 kr.
For at skabe yderligere opmærksomhed om 100-årsskoven igangsættes plantearbejdet med en fælles plantedag 6. april, hvor borgere kan deltage i plantningen.

Budgettet for projektet er beregnet til ca. 225.000 kr. i etableringen, men er forbundet med en vis usikkerhed.

 

Forvaltningen anbefaler frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 198.000 på serviceområde 04, Grønne områder til etablering og udgiftsbevillingen forhøjes med det forventede tilskud på ca. 15.000 kr.
I alt søges en anlægsbevilling på 213.000 kr. til udgiften og en indtægtsbevilling på 15.000 kr. vedr. tilskuddet, i 2013.
 
Det resterende beløb på ca. 12.000 kr. kan afholdes på driften på serviceområde 04, Grønne områder, udviklingsmidler, hvis det viser sig nødvendigt.  


De afledte driftsomkostninger er beregnet til 30.000 kr. årligt og afholdes indenfor det ordinære budget på serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på 213.000 kr. i 2013 til serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 samt en indtægtsbevilling på 15.000 kr.,

 

at udgiften finansieres at det afsatte rådighedsbeløb på 198.000 kr. på samme sted nr. samt af det forventede tilskud på 15.000 kr.

 

at den afledte drift på 30.000 kr. årligt fra 2014 og fremover afholdes indenfor det ordinære budget på serviceområde 04, Grønne områder.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 muliggør dels etablering af trykledning fra hospitalsgrunden i Gødstrup til Herning Renseanlæg, og dels indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup.

DNV Gødstrup har 21. september 2012 ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at etablere en trykledning fra hovedpumpestation på hospitalets grund i Gødstrup til Herning Renseanlæg, Ålykkevej. DNV Gødstrup ønsker at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte via denne ledning og alene betale for brugen af renseanlægget. DNV Gødstrup anmoder dermed om at gøre brug af det justerede betalingsprincip.

 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 - DNV Gødstrup vedtages.

Sagsfremstilling

Etablering af trykledningen muliggør, at DNV Gødstrup kan aflede spildevand fra den byggeplads, der etableres i perioden efterår 2012 – ultimo 2013. Til byggepladsen forventes der at være tilknyttet ca. 500 mand i 2013-2016. Der skal afledes sanitært spildevand fra de ansatte på byggepladsen og desuden vand fra en vaskeplads, som etableres i forbindelse med byggepladsen.
 
Etablering af trykledningen muliggør endvidere, at der fra år 2016, når hospitalet tages i brug, kan afledes spildevand fra selve hospitalet til Herning Renseanlæg. DNV Gødstrup planlægger at etablere et specialrenseanlæg til rensning af spildevandet fra hospitalet, inden det tilledes Herning Renseanlæg. På dette specialrenseanlæg forventes det, at den samlede spildevandsstrøm fra hospitalet bliver renset. Det er ikke endeligt afklaret, hvilken rensemetode, der skal anvendes. DNV Gødstrup og Herning Kommune er i dialog om detaljerne i forhold til rensning. Valg af specialrenseanlæg, herunder renseprocesser, træffes i god tid inden ibrugtagning af hospitalet.
 
Trykledningens placering fremgår af bilag 1. Trykledningen placeres i videst muligt omfang i/langs eksisterende vej, jernbane og stier. På en mindre strækning følges den kommende Vesterholmvejs forlængelse. Mod øst krydses Tyvkær Bæk. Ledningen placeres under størst mulig hensyntagen til naturmæssige værdier i området og kommende byggemodningsområder.
 
Trykledningen ønskes placeret på følgende matrikler: 

[image]
 
Hvor ledningen passerer privat ejendom, skal der opnås aftale med grundejeren. Alternativt skal Herning Kommune anmodes om at ekspropriere til fordel for projektet. Hvis kommunen anmodes om at ekspropriere, vil der blive fremsendt særskilt dagsordenspunkt, når tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget.


Det justerede betalingsprincip
Sammen med ansøgningen om at etablere en spildevandsledning fra DNV Gødstrup til Herning Renseanlæg har DNV Gødstrup anmodet om at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte via denne ledning og alene betale for brugen af renseanlægget. DNV Gødstrup anmoder dermed om at gøre brug af det justerede betalingsprincip


DNV Gødstrup oplyser, at DNV Gødstrup ønsker at tillede alt spildevand fra det nye sygehus direkte til renseanlægget i en trykledning, som DNV Gødstrup selv etablerer og driver. DNV Gødstrup ønsker desuden at etablere et specialrenseanlæg til rensning af hospitalsspildevandet, inden det tilsluttes Herning Renseanlæg.
 
I henhold til Betalingsloven (Lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.) kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsselskabs renseanlæg. Tilladelsen kan kun gives, hvis ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til renseanlægget. I spildevandsplanen skal der endvidere være oplysninger om, i hvilke områder kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet.
 
Med dette tillæg til spildevandsplanen indføres det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup, opland F02.

Miljøvurdering
Spildevandsplanen med tilhørende tillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).
 
Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Herning Kommune har foretaget en miljøscreening af nærværende tillæg 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020. På baggrund af denne screening er det vurderet, at tillægget ikke danner grundlag for anlæg mv, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering af tillægget. 
 
Offentliggørelse
Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 18. december 2012 har forslag til tillæg nr. 14 været i offentlig høring i perioden 20. december 2012 til 14. februar 2013. Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra Kaj Meldgaard, Danish Crown Herning (bilag 2).

 

Det fremgår af høringssvaret, at

 • Danish Crown Herning ser positivt på tiltaget med at indføre det justerede betalingsprincip "da det kan medvirke til, at afregningen for behandling af slagteriets spildevand bliver mere kostægte. En mere kostægte afregning vil betyde, at slagteriets omkostninger til spildevandsbehandlingen kan reduceres, til gavn for Danish Crown Hernings konkurrenceevne overfor andre slagterier."

 • Danish Crown Herning opfordrer Herning Byråd til, at det justerede betalingsprincip vedtages endelig og oplyser, at Danish Crown Herning umiddelbart efter en sådan vedtagelse påregner, at fremsende en ansøgning om, at det justerede betalingsprincip kommer til anvendelse overfor Danish Crown Herning.


Forvaltningens bemærkninger:

Med nærværende tillæg indføres det justerede betalingsprincip konkret for opland F02, hvor DNV Gødstrup etableres. På Byrådets møde den 18. december 2012 pkt. 335 er der truffet en principiel beslutning om, at fremtidige ansøgninger fra andre større vandforbrugende virksomheder (mere end 150.000 m3 vand pr. år) om indførelse af det justerede betalingsprincip skal behandles individuelt. Beslutning om indførelse af det justerede betalingsprincip for Danish Crown Herning vil bero på en konkret vurdering, når anmodning er modtaget.

 

Høringssvaret fra Danish Crown Herning giver ikke anledning til ændringer i tillæg 14.
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages endeligt i forhold til etablering af spildevandsledningen,

 

at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages endeligt med henblik på indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup, opland F02.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Tidsfrister for påbud om separatkloakering for tillæg nr. 4, 5 og 6 til spildevandsplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. februar 2013 blev tillæg nr. 4, 5 og 6 vedtaget endeligt. Det blev besluttet, at tidsfristerne for meddelelse af påbud til borgerne om separatkloakering på egen grund skulle behandles på Teknik- og Miljøudvalget den 18. marts 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at tidsfrister for påbud i de 3 områder godkendes.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 4 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 20 - Haderup - blev foreløbigt vedtaget  på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. marts 2011 og efterfølgende på Byrådet den 12. april 2011. Herefter var der en 8 ugers offentlig høring indtil 15. juni 2011. Den 1. marts 2012 var der borgermøde og det ændrede tillæg 4 blev foreløbigt vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2012 og på Byrådet den 19. juni 2012. En ny offentlig høring i 8 uger indtil 20. august 2012. Påbud om separering på egen grund varsles med frist til primo 2016.

 

Tillæg nr. 5 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 20 - Feldborg - blev foreløbigt vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. marts 2011 og efterfølgende på Byrådsmødet den 12. april 2011. Herefter var der 8 ugers høring indtil den 15. juni 2011. Den 25. juni 2012 var der borgermøde, og det ændrede tillæg blev foreløbigt vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. juni 2012 og på Byrådets møde den 28. august 2012. Herefter en 8 ugers offentlig høring indtil den 12. november 2012. Påbud om separering på egen grund varsles med frist til primo 2016.

 

Tillæg nr. 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 20 - Sørvad blev foreløbigt vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. marts 2011 og på Byrådsmøde den 12. april 2011. Herefter var der en 8 ugers offentlig høring indtil 15. juni 2011. Oktober 2011 var der borgermøde og det ændrede tillæg nr. 6 blev foreløbigt vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2011 og på Byrådsmøde den 19. juni 2012. Herefter har der været 8 ugers offentlig høring indtil den 16. august 2012.

Påbud om separering på egen grund varsles med frist til primo 2016.

 

Fælles for de 3 tillæg er at borgerne første gang orienteres om separatkloakering via annoncering på onsdagssiden i Herning Folkeblad og på Herning Kommunes hjemmeside den 20. april 2011.

 

Fristen til at separatkloakere på egen grund primo 2016 medfører, at Herning Vand A/S må udskyde overpumpningsprojektet ét år. Indhøstning af de miljømæssige og økonomiske gevinster af overpumpningsprojektet udskydes således også et år.

 

Det skal bemærkes, at Herning Vand A/S har tradition for en stor koordinering med de kommunale anlægsarbejder, hvilket har en økonomisk fordel, og mindsker generne for borgerne. Derfor er det hensigtsmæssigt at kunne lave om på planlægningen.

 

Forvaltningen vil gennemgå samtlige vedtagne tillæg til spildevandsplanen og undersøge, hvordan forventningen til borgernes indsats er kommunikeret.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at påbud om separatkloakering for tillæg nr. 4, 5 og 6 til spildevandsplanen varsles med frist senest ved udgangen af 2016.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Kommunal bynær skovrejsning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Frede Kargaard Madsen, Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har på tidligere udvalgsmøder redegjort for fordelene ved rejsning af bynær skov. Øget folkesundhed fremhæves i den forbindelse som en væsentlig gevinst ved bynære skove, da skove generelt er efterspurgt af kommunens borgere, når det gælder om at bevæge sig. Jo tættere på hjemmet, jo mere er folk tilbøjelige til at bruge skovene.

 

Forvaltningen anbefaler, at der godkendes plantning af i alt 9,5 ha ny kommunal ejet bynær skov på 3 nærmere angivne kommunalt ejede lokaliteter i Vildbjerg og Kibæk. Der er dog nogle planlægningsmæssige forhold, som skal iagttages, inden projektet gennemføres.

 

Skovrejsningen er betinget af, at der meddeles dispensation eller ophævelse af skovbyggelinje ved fremtidig opførelse af boliger i de tilstødende byggemodningsområder. 


En ny ordning giver mulighed for at søge tilskud til offentlig skovrejsning. Der kan således opnås tilskud på op til 55 % af anlægsudgifterne.

Sagsfremstilling

Ifølge Herning Kommunes naturpolitik skal det samlede skovareal i kommunen øges fra 17 % til 25 % over en skovgeneration (80 år), og inden 2025 skal Herning Kommune have plantet 2,2 % mere skov end i dag. Det svarer til, at der plantes ca. 25 ha kommunalt ejet skov inden 2025. 


Som noget nyt er det frem til 1. december 2013 muligt for offentlige myndigheder og offentlige virksomheder at søge om støtte til skovrejsning på egne arealer. Arealerne skal støtteansøgeren selv stille til rådighed. Der er afsat 7,6 millioner i hvert af årene til støtteordningen. Tilplantningen skal være sket senest 31. maj 2014.

Der ydes tilskud til selve plantningen, herunder hegning og forudgående jordbearbejdning, men ikke til den efterfølgende renholdelse mv. Tilskuddet er maks. 55 % af anlægsudgifterne, dog maks. 29.000 kr./ha.

 

 

 

 

 

 

Forvaltningen peger på følgende konkrete arealer til etablering af ny bynær skovrejsning:
 

Prioritet
Sted
Areal ha
Anlægsudgifter skovrejsning
kr.
Afledte driftsomk. fra år 4
kr.  (estimeret)
1.
Vildbjerg Søpark
2,6
209.300
10.000
2.
Kibæk, bag Klintebakken
2,2 & 1,4
270.900
10.000
3.
Vildbjerg, syd
3,3
238.350
10.000
Sum 1-3
 
9,5
718.550
30.000

 

Listen er i prioriteret rækkefølge, ud fra hvilke arealer, der først bør plantes.

Alle arealer ejes af kommunen.
 
Arealet ved Vildbjerg Søpark, del af matr. nr. 1aa Lysgård, Vildbjerg, ligger på nordsiden af søen og afgrænser Vildbjerg Søpark fra de åbne marker. Arealet indgår som del af delområde 1 i lokalplan 149. Lokalplanens bestemmelser for området beskriver, at arealerne skal anvendes til rekreative offentlige formål, og at kommunalbestyrelsen kan fastsætte de nærmere bestemmelser for områdets brug. Tilplantning af arealet med skov vil gøre afgrænsningen mere markant og skabe læ fra nordvest. Tilplantningen vil øge områdets kvalitet som rekreativt område, der således både vil favne skov, sø, vandløb og grønne arealer.
 
De to arealer i Kibæk ligger hhv. nord og syd for ”Klinteskoven”, umiddelbart op til Klintebakken. Arealerne er del af matr. nr. 38a Kibæk by, Assing. Tilplantning af disse arealer giver et endnu større sammenlagt bynært skovareal, til glæde for borgere i især Kibæks vestlige del. På det sydligst beliggende areal, østligst,  skal der friholdes et bælte på ca. 30 meter for beplantning, af hensyn til den planlagte byudvikling øst for arealet.
 
Arealet ved Vildbjerg syd, del af matr. nr. 4a Lysgård, Vildbjerg, afgrænser boligområdet ved Åbjergvej fra Trehøjevej. Af lokalplan 81.B13.1 for boligområde nord for Åbjergvej, fremgår det, at ”der i forbindelse med Åbjergvej skal anlægges en støjvold eller anden støjmæssig foranstaltning syd for boligudstykningen, hvis de påkrævede grænseværdier ikke overholdes, ellers skal området beplantes”. Skovrejsning forventes at fremme værdien af udstykningerne som følge af den rekreative værdi. Et bælte på ca. 30 meter i arealets nordlige ende friholdes for beplantning, af hensyn til mulighederne for ophævelse af skovbyggelinjen eller dispensation, og af hensyn til de nye beboelser i det hele taget.

 

Generelt gælder, at der, i forbindelse med byggemodning af nye områder eller salg og efterfølgende byggeri i både kommunale og private udstykninger, enten skal gennemføres en ophævelse af skovbyggelinjen, eller der skal i hver enkelt byggesag dispenseres til skovbyggelinjen.

 

Ophævelse af skovbyggelinjen gives af Naturstyrelsen, hvor det hidtil har været praksis at ophævelsen kan ske ned til 30 m. Ophævelse er ikke ansøgt, men kan formentlig opnås med henvisning til tidligere praksis. Ansøgning til Naturstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinie for arealet i Vildbjerg syd skal afgøres forud for skovplantningen.

 

Dispensationer til skovbyggelinjen gives af Byrådet. Dispensationer skal offentliggøres og kan efterfølgende påklages. Der kan i den situation være en ikke ubetydelig administrativ opgave forbundet med et større antal dispensationer til skovbyggelinjen, lige som det jo kan vise sig, at en dispensation eller ophævelse af skovbyggelinje af politiske eller juridiske årsager ikke er mulig. I sådanne tilfælde vil byggegrunde derfor ikke kunne sælges og bebygges.

 

Forvaltningen anbefaler, at der som minimum bør søges ophævelse af skovbyggelinjen de relevante steder ned til 30 m, inden der igangsættes skovplantning, som i øvrigt får status af fredskov, fordi det ligger på kommunalt ejet jord.

 
Da alle arealer ligger meget bynært, endda i tilknytning til nyetablerede og planlagte boligområder, vurderes tilplantningen at øge arealernes rekreative værdi og brugertilgængelighed betragteligt. Samtidig kan endnu ikke solgte byggegrunde forventes at blive mere attraktive.

 

I forlængelse af denne sag anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en detaljeret planlægning for relevante bynære skovrejsningsarealer, som kan understøtte byudviklingen, herunder også med fokus på særlige landbrugsinteresser og den overordnede grønne struktur hvor bynære skovarealer indtænkes, så også fremtidige tilskudspuljer til kommunal skovrejsning kan søges.Økonomi

Projektet er ikke medtaget på investeringsoversigten. Arealerne er ikke salgbare arealer.

 

Anlægsudgifterne til de nye bynære skove beløber sig til i alt 718.550 kr.

Se også vedlagte bilag. Udgifterne dækker tilplantning, hegning, renholdelse i en 3-årig periode og efterplantning. Der indsendes ansøgning til Naturstyrelsen om tilskud til projekterne på det maksimale beløb på 29.000 kr./ha, hvilket vil sige i alt 275.000 kr. De resterende projektomkostninger på i alt 443.550 kr. afholdes inden for den nuværende driftsramme serviceområde 04, fordelt ligeligt på Skove og naturområder i 2013 og 2014.

 

Driftsudgifterne fremadrettet er estimeret til ca. 30.000 kr. for det samlede areal. Driftsudgifterne indeholder ejendomsskat, skovforsikring og pleje af bevoksningerne, samt etablering og drift af adskillige friluftsfaciliteter som veje, stier, borde bænke sæt mv.

Kommende faciliteter indgår ikke i projektet, men forventes etableret inden for den nuværende driftsramme serviceområde 04, Skove og naturpladser. Det samme gælder for driftsudgifterne, hvoraf langt størstedelen af ejendomsskatterne allerede nu afholdes indenfor driftsrammen.

 

Afledt drift, 01 Byggemodning: Ved at inddrage arealet i det statslige skovrejsningsprojekt er der følgende omkostninger:

 

Manglende lejeindtægt for udlejning til landbrugsformål for 2012 på i alt 19.695 kr. Lejeindtægten er fastsat ved bud.

 

Ejendomsskatterne afholdes i dag af Natur og Grønne Områder og Kommunale Ejendomme. Dette forbliver uændret jævnfør gældende praksis.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der søges om tilskud til offentlig skovrejsning på de i sagen udpegede arealer i Vildbjerg og Kibæk,

 

at arealerne tilplantes med skov,

 

at der meddeles tillægsanlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til udgiften på 719.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt sted nr. og tillægsanlægsbevilling til den forventede indtægt på 275.000 kr. i 2013, samme sted nr. og såfremt tilsagnet bliver lavere end forventet, vil projektet blive reduceret tilsvarende,

 

at udgiftsbevillingen 719.000 kr. finansieres via det forventede tilskud på 275.000 kr. samt med 443.000 kr. via driftsrammen på serviceområde 04, Grønne områder,

 

at den afledte drift på ca. 30.000 kr. fra i 2017 afholdes indenfor driftsrammen på serviceområde 04, Grønne områder,

 

Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget indstiller,

 

at der igangsættes et detaljeret planlægningsarbejde for bynær skovrejsning i Herning Kommune som grundlag for fremtidige projekter.

 

 

 

Tommy Tønning tager forbehold indtil sagens behandling i byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 87.15.00-Ø61-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Erstatningssag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Anna Louisa Wejs Henriksen  

Behandling af indkomne tilbud efter offentlig udbud af arealer

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-10-13 Sagsbehandler: Anna Louisa Wejs Henriksen  

Salg af areal i Haderup

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Anna Louisa Wejs Henriksen  

Salg af arealer i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal i Sinding

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-183-08 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Herning Midtby

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-6-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af byggefelt på torvet i Herning

 

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Digitale skilte og informationstavler

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-11-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ejerstrategi

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-815-07 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

L90