Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Dire

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-37-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Konkurrenceudsættelse - status på økonomisk effekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde d. 16. juni 2014 oplæg med emner til konkurrenceudsættelse og behandlede på møde d. 8. september 2014 en status herpå.

 

Herefter er der arbejdet videre med konkurrenceudsættelse af de konkrete områder jf. den godkendte Bølgeplan samt yderligere tiltag.

 

Målet for den økonomiske effekt af konkurrenceudsættelsen er ca. 5 mio. kr. årligt fra 2015, hvilket er indregnet i budgettet. De forventede økonomiske effekter er i al væsentlighed nået fra 2016 og frem.

 

Resultatet for 2015 afspejler, at konkurrenceudsættelse er en tidskrævende proces. Der er for indeværende år pt. realiseret en besparelse på 0,694 mio. kr. Det indstilles, at den manglende finansiering på ca. 4,3 mio. kr. i 2015 findes ved regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt ses en status på Bølgeplanen for konkurrenceudsættelse. Bølge 1-2 skal jf. bølgeplanen igangsættes i 2014-2015 og Bølge 3 skal igangsættes i 2016. Den økonomiske effekt på ca. 5 mio. kr. årligt fra 2015 er indregnet i afsat budget på Serviceområde 20 Administration.

 

I 2015 er der realiseret en besparelse på i alt 694.000 kr. Der er pt. opgjort en realiseret besparelse på henholdsvis 4,695 mio. kr. i 2016, 4,714 mio. kr. i 2017 samt 4,750 mio. kr. i 2018 og frem. Dette svarer til et udestående på ca. 4,3 mio. kr. i 2015, ca. 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt ca. 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. For 2016 og frem er der fortsat en række områder, hvor den økonomiske effekt pt. ikke er opgjort.

 

 

 

 

Nedenfor er de enkelte områder i Bølgeplanen kommenteret.

 

Bølge 1:

Madservice

På møde i april 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at udbudsforretningen i forbindelse med konkurrenceudsættelse af madproduktionen i Madservice Herning skulle ændres fra en oprindeligt faseopdelt udbudsproces til en samlet konkurrenceudsættelse af mad til hjemmeboende og mad til plejecentre. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde i september 2015 kvalitetsstandarden for mad til plejecentre. Herefter har forvaltningen haft til opgave at beregne og vurdere det økonomiske potentiale for et samlet udbud. Der er imidlertid opstået usikkerhed om det økonomiske grundlag, idet Madservice Herning i løbet af 2015 har mistet markedsandel for levering af mad til hjemmeboende. Forvaltningen er i gang med at analysere fremtidsudsigterne for Madservice Herning. 

 

Rengøring

Økonomi- og Erhvervsudvalget traf på møde d. 7. september 2015 beslutning om, at rengøringsopgaven ikke konkurrenceudsættes.

 

Naturpleje

Forårsklargøring og opsætning af hegn udbydes primo 2016, hvorefter en besparelse kan opgøres. 

 

Fortidsminder/gravhøje

Teknik & Miljøudvalget besluttede på møde d. 26. maj 2014, bl.a. at udbyde plantning af nye kulturer samt skov. Teknik & Miljøudvalget behandlede på møde den 16. februar 2015 sag om resultat af gennemført udbud af pleje af fortidsminder og gravhøje, hvor udvalget blev orienteret om, at der som følge af oprydning efter stormen Bodil i forvejen er bestilt en del af beplantningen af skovkulturer. I stedet for beplantningsopgaven er et andet område derfor forsøgt konkurrenceudsat, nemlig pleje af gravhøje. Besparelsen er på 24.000 kr. årligt fra 2015.

 

Grønne områder

Vedrører besparelser som følge af hjemtagning af driftsopgaver på Parker og Bynære grønne områder 3 steder i kommunen, så DRIFT herefter løser hele opgaven med drift, renhold mv. Der opnås en besparelse på 90.000 kr. i 2016, 109.000 kr. i 2017 samt 145.000 kr. i 2018 og frem.

 

Stadion og idrætsanlæg

Sagen blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015. Der opnås en besparelse ved græsklipning på 150.000 kr. årligt fra 2016. Besparelsen tilgår Serviceområde 20 Administration ved budgetopfølgningssag pr. 31.03.2016.

 

Vedligeholdelse af Torvet

Sagen blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015. Der opnås en besparelse på 40.000 kr. fra 2015 som følge af ændret anvendelse af Torvet efter etablering af B&O-bygningen. Beløbet tilgår Serviceområde 20 Administration ved regnskabsafslutningen.

 

Revision

Der er realiseret en besparelse på 100.000 kr. fra 2015.

 

 

Bølge 2:

Administration af lejemål

Opgaven er sat midlertidig i bero på grund af igangværende undersøgelser af området.

 

Sprogundervisning

Konkurrenceudsættelse af danskundervisning har resulteret i en ny kontrakt med en besparelse på 530.000 kr. i 2015 og 791.000 i 2016 og frem, jf. beslutning på Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014.

  

Befordring

Opgaven er pt. i udbud, og nye aftaler træder i kraft 1. august 2016. De økonomiske konsekvenser af udbuddet kan opgøres ultimo 2015.

 

Hjemmehjælp - praktisk bistand

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 27. oktober 2015, at der ikke gennemføres konkurrenceudsættelse på området.

 

Hjælpemiddeldepotet

Det er vurderingen, at det økonomiske potentiale er begrænset. Derfor arbejdes pt. i andre muligheder - herunder samarbejde med Region Midtjylland og Holstebro og Lemvig Kommuner om en fælles løsning.

 

 

Bølge 3:

Botilbud for voksne handicappede

Konkurrenceudsættelse af botilbud til voksne handicappede er pt. sat i bero, idet der arbejdes med implementering af Handleplan 2015 i Handicap og Psykiatri. Området er en del af bølgeplanens bølge 3, som skal igangsættes i 2016. 

 

 

Andet

KomUdbud

Der realiseres 1,5 mio. kr. i generelle udbudsbesparelser ud over det forudsatte fra 2016. 

 

Arbejdsskadeforsikring

Der realiseres en besparelse på 2 mio. kr. på udbud af arbejdsskadeforsikring fra 2016. 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at den manglende realisering af besparelser ved konkurrenceudsættelser i 2015 på 4,291 mio. kr. findes ved regnskabsafslutningen.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede udbud af arbejdsskadeforsikring for 2016 og frem, jf. mulighedskataloget. Herning Kommune vælger selvforsikring på arbejdsskader.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Procedure for budget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Direktionen fremsender forslag til procedure for budget 2017-2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren er grundlæggende en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetlægning for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetproceduren angiver de centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse.

 

Budgetarbejdet er inddelt i følgende fire faser:

1. Forberedelsesfasen. Foreløbig budgetramme, opfølgning på økonomi og mål (stillingtagen til nye mål), indledende drøftelser i fagudvalgene samt 1. budgetkonference

2. Udarbejdelsesfasen: Fastlæggelse af de endelige økonomiske rammer og mål, fagudvalgene udarbejder samlet budgetforslag

3. Statusfasen: Samling af budget og 2. budgetkonference

4. Beslutningsfasen: Politiske forhandlinger herunder 1. og 2. behandling af budgettet.

 

Budgetproceduren for 2017-2020 er en beskrivelse af et "normalt" budgetår. Som noget nyt indeholder budgetproceduren et afsnit 2 med strategiske overvejelser om brugen af forskellige håndtag, når der skal laves flerårsbudgetter, hvor en væsentlig del af indtægtssiden forhandles hvert år i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen og Finansloven.

  

Direktionen har behandlet budgetproceduren på møde den 24. november 2015.

 

På baggrund af budgetproceduren udarbejdes en budgetvejledning til administrativ brug, som mere detaljeret beskriver opgaver og tidsplan i processen.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Budgetproceduren for 2017 og overslagsårene 2018-2020 godkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-4-15 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Demografi på ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforligsparterne har på møde den 9. november 2015 drøftet den eksisterende demografimodel på ældreområdet og valgt at fortsætte med modellen og de beregningsmetoder og forudsætninger, som ligger bag modellen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget 2016 besluttede forligsparterne, at der skal foretages en vurdering af den eksisterende demografimodel for ældreområdet. De tilførte demografimidler for budgetårene 2016-2019 er derfor midlertidigt overført fra Serviceområde (SO) 18 Sundhed og Ældre til Serviceområde 20 Administration mm. som en teknisk regulering. Reguleringen er opgjort "i runde tal", dvs. 5 mio. kr. pr. år, hvilket svarer til niveauet for de seneste års demografireguleringer:

 

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

Demografiregulering, overført fra SO 18, Sundhed og Ældre til SO 20, Administration

5.000

10.000

15.000

20.000

 

Budgetforligsparterne drøftede demografimodellen på møde den 9. november 2015 og vurderede på den baggrund, at modellen skal fortsætte i sin nuværende form.

 

Det indebærer, at de 5 mio. pr. år fra 2016-2019 som midlertidigt er overført til Serviceområde 20 Administration tilbageføres til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at den eksisterende demografimodel på ældreområdet fortsat anvendes,

 

at der tilbageføres 5 mio.kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre fra Serviceområde 20 Administration.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-4-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande om tilskud fra brobygningsaktiviteter i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande ansøger om 100.000 kr. til brobygningsaktiviteter mellem virksomheder og primært videregående uddannelsesinstitutioner. Erhvervsrådet har ansøgt Ikast-Brande Kommune om tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har tidligere indirekte via Uddannelsesnetværk Herning medfinansieret Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til at gennemføre brobygningsaktiviteter mellem virksomheder og primært videregående uddannelsesinstitutioner. Det er brobygningsaktiviteter, som dels understøtter uddannelsesinstitutionernes brobygningsaktiviteter i forhold til studieopgaver, og dels har fokus til at flere virksomheder ansætter studerende i studierelevante jobs.

 

I Herning har det primært været i forhold til studerende fra Erhvervsakademi MidtVest, Via University College og AU Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

 

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande fik i 2015 en bevilling på 100.000 kr. til brobygningsaktiviter . Det skete i forbindelse med en orgnisatorisk ændring af Uddannelsesnetværk Herning fra en forening til et projekt.

 

Aktiviteter kan være:

 • Opsøgende virksomhedskontakt med henblik på at motivere virksomheden til studentersamarbejde
 • Udbrede kendskabet til samarbejdsformer - studiejobs, semesteropgaver m.m., afgangsprojekter, praktikophold, lærerpladser, mentorprojekter, partnerskabsaftaler m.m.
 • Samarbejde med jobcentre og anden aktør om dimittend job, herunder informere om diverse støtteordninger
 • Særligt fokus på at også de internationale studerende indgår i virksomhedssamarbejder
 • Arrangementer for virksomheder

 

Målet er, at der er kontakt med min. 50 virksomheder i Herning kommune, og at min. 40 % af disse kontakter fører til egentligt studenter/dimittenter samarbejde med virksomheder.

 

Administrationen anbefaler, at tilskuddet ydet til erhvervsrådet, fordi indsatsen er en vigtig del af fødekæden til sikring af kvalificeret arbejdskraft. Administrationen anbefaler endvidere, at bevillingen betinges, at Ikast-Brande Kommune yder tilsvarende beløb. Alternativt nedskrives bevillingen svarende til Ikast-Brande Kommunes bevilling.

 

I henhold til lov om erhvervfremme § 13, kan der ydes tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på innovation, kompetenceudvikling og ny teknologi. Der kan således ydes tilskud til opgaven.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 100.000 kr. fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.63 Erhvervsudvikling, Menneskelige kompetencer til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i 2016 til brobygningsaktiviteter, betinget af, at Ikast-Brande Kommune bevilger tilsvarende beløb,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med Erhvervsrådet.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-2-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Innovationsnetværk for Livsstil om tilskud i perioden 2016-2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning ansøger om 500.000 kr. i hvert af årene i den treårige periode 2016-2018, i alt 1,5 mio. kr. Tidligere har Innovationsnetværk for Livsstil modtaget 300.000 kr. årligt i støtte. Der er således tale om en stigning på 200.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Innovationsnetværk for Livsstil er et af 22 landsdækkende innovationsnetværk i Danmark og eneste innovationsnetværk beliggende i Herning (Birk). Det er blandt andet finansieret af Ministeriet for Forskning og Uddannelse.

 

Innovationsnetværket for Livsstil - Bolig og  Beklædning er som et af de første herhjemme blivet guld-certificeret af EU, som en klyngeorganisation på aller højeste niveau. Der er 5 guldcertificerede klynger i Danmark.

 

Formålet med et Innovationsnetværk er at skabe nye arbejdspladser. Innovationsnetværkene skal være ramme om aktiviteter og projekter, der kan inspirere virksomheder og forskere om nye trends og teknologier, konkretisere og teste ideer, og skabe nye samarbejder både i Danmark og i udlandet. Det sker ved at styrke offentligt-privat samspil og videnspredning mellem vidensinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

 

Konkret har innovationsnetværkene til opgave at hjælpe virksomhederne med følgende:
 

 • At gøre idéer til konkurrencedygtige produkter eller serviceydelser.
 • Fungerer som sparringspartnere og rådgivere i forhold til de udviklingsbehov, virksomheden står med.
 • Giver adgang til et omfattende netværk af eksperter og forskere på universiteter, i teknologiske serviceinstitutter og i andre virksomheder – også i udlandet.
  holder konferencer og workshops med fokus på nyeste teknologier og mulighed for at netværke med andre virksomheder, forskere og specialister.
 • Hjælper med at finde finansiering til realisering af projekter.
 • Skaber adgang til nye kunder og leverandører.
 • Tilbyder hjælp til markedsføring

 

Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning er et konsortium bestående af 17 partnere. Innovationsnetværket er organiseret under Udviklingscenter for Møbler og Træ, og har en bestyrelse på 13 medlemmer. Innovationsnetværket har en daglig leder og 10 medarbejdere tilknyttet p.t.
 
Herning Kommune har medfinansieret erhvervsudviklingsaktiviteter hos Innovationsnetværket for virksomheder i Herning med 300.000 kr. årligt i perioden 2010 til 2015 og hos Udviklingscenter for Møbler og Træ i perioden 2007-2009. Erhvervsudviklingsmidlerne er gået til aktiviteter åbne for alle virksomheder i segmentet i Herning kommune, samt til medfinansiering af projekter med et mere generelt fokus for erhvervsudvikling.

I 2015 har medfinansierende fra Herning Kommune blandt andet betydet:

 

 • Flere end 350 virksomheder har deltaget i kortere eller længerevarende forsknings- eller udviklingsaktiviteter, heraf cirka 100 virksomheder fra Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.
 • Cirka 900 virksomheder deltog i konferencer /gå hjem møder/ seminarer, heraf cirka 250 virksomheder fra Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.
 • Cirka 2.100 modtog et nyhedsbrev, heraf godt 500 i de to kommuner (Herning og Ikast-Brande).

 
Innovationsnetværket gennemfører således mange aktiviteter til gavn for branchen som helhed. I den ansøgte periode vil midlerne fra Herning Kommune anvendes til at sætte fokus på og støtte Herning virksomheder til vækst. De konkrete aktiviteter vil fremgå af årlige handlingsplaner, der aktuelt forholder sig til branchens behov.

 

Innovationsnetværk for Livsstil ønsker i den kommende periode fortsat at støtte vækstorienterede og iværksættende virksomheder i kommunen samt de strategiske vækstområder, som Herning Kommune ønsker fremmet. Innovationsnetværket foreslår dog, at den strategiske indsats i 2016 koncentreres om tre sælige lokale aktiviteter:

 

 • Sylab - en automatiseret systue, som skal få produktionen tilbage til danmark. Systuen ligger i Ikast og har plads til 20 iværksættere. Derudover samarbejdes med jobcentrene (herunder Herning) om opkvalificering af ufaglærte til blandt andet at programmere og håndtere syrobotter. Projektet har et samlet budget på 18 mio. kr.
 • Nordic Buzz - en iværksættermesse under Formland, hvor iværksætterne kompetenceudvikles i forhold til B2B, messeoutput, iværksætteri m.m. Sidst deltog 107 heraf ca. 10 fra Herning området, og mange Via Design studerende.
 • Cirkulær økonomi - Design to Assemble og Tekstilmølle. Design to Assemble er et Region Midt initiativ, som går ud på, at omstille produktlinier, produktudvikling og serviceydelser, så de kan bruges igen og igen. Tre virksomheder fra Herning er p.t. ved at udvikle nye forretningsmodeller i regi af projektet. Tekstilmølleprojektet handler om, at udvikle en tekstilmølle, der kan sortere og opsplitte tekstilrestmængder i rene fraktioner og helt ned i fiberstørrelse. Det vil muliggøre, at materialer kan genbruges i andre produkter.

 

Der er tale om tre projekter, som giver rigtig god mening for virksomhedssegmentet i Herning. Herning Kommune har i 2014 særskilt medfinansieret Nordic Buzz med 200.000 kr. Denne aktivitet bliver nu direkte omfattet af bevillingen.

 

 Ansøgningen ligger inden for rammerne af Lov om Erhvervsfremme § 13 vedrørende erhvervsudviklingsaktiviteter, forudsat at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen. Samtidigt har Innovationsnetværket fokus på et relevant segment for Herning Kommunes erhvervsudvikling. Administrationen finder, at Innovationsnetværkets aktiviteter er af stor værdi for Hernings virksomheder og virksomheder generelt. Administrationen vil derfor anbefale, at ansøgningen imødekommes, fordi der med merbevillingen arbejdes på at trække produktion tilbage til vores område, og fordi Nordic Buzz initiativet nu omfattes.

Økonomi

Udgifts- og finansieringsbudget 2016-2018:

 

Der er et samlet udgiftsbudget på 25,25 mio. kr. Udgifterne går til løn, rejser, konsulentudgifter, formidling, projekter m.m.

 

Finansieringsbudgettet på 25,25 mio. kr. :

 

 Finansieringsbudget, mio. kr.

Stat

10,50

Konsortieparternes egenfinansiering

0,50

Privat (virksomheder) medfinansiering - kontant

1,75

Privat (virksomheder) medfinansiering - tid

10,70

Kommuner - Herning (1,5) og Ikast-Brande (0,3)

1,80

I alt

25,25

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 500.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til Innovationsnetværk for Livsstil,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.10.01-P20-1-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra AU-Institut for Forretningsudvikling og Teknologi til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

AU Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning ansøger om 1.166.000 kr. excl. moms til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2016. Midlerne målrettes primært et virksomhedsprogram og iværksætteraktiviteter (Business Factory).

 

Ansøgningen har et samlet beløb på 2 mio. kr. Foruden Herning Kommune er ansøgningen sendt til Holstetbro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2006 ydet støtte til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU i Herning. Aktiviteterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13, herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.

 

Aktiviteterne i 2015 har til dato haft en god målopfyldelsesgrad i forhold til de mål, der var i resultatkontrakten.

 

I ansøgningen for 2016 har aktiviteterne stadig hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13. Fokus er primært innovation og iværksætteri. De konkrete aktiviteter i 2016 er:

 

 • Company Connect Programmes. Studerende på Global Mangement Manufacturing, Cand. Merc. i Marketing og Business Innovation og Cand. Polyt. i Teknologibaseret forretningsudvikling får tilknyttet en mentorvirksomhed. De studerende får således mulighed for at løse studierelevante opgaver, projekter, problemstillinger m.v. med udgangspunkt i virksomhedens udfordringer. Målet er, at min. 40 kandidatstuderende og min. 80 bachelorstuderende deltager i 2016.
 • Business Factory har fokus på innovation og iværksætteri, og arbejder blandt andet på at fremme iværksætterkulturen. Konkret hjælpes studerende til at opstarte egen virksomhed og formidle viden eksternt. Målet er at min. 5 nye virksomheder starter i Business Factory i 2016.
 • Innovationsprojekter i de medfinansierende kommuner. Målet er, at AU i 2016 er i dialog om min. et innovationsprojekt pr. kommune - projektet må gerne være i en virksomhed, men kan også tage udgangspunkt i den kommunale organisation.
 • Besøg i kommuner og hos den lokale erhvervsservice. Målet er, at lederen af AU Connect Herning i 2016 aflægger min. et besøg pr. kommune og pr. lokal erhvervsservice (det er i Herning - Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande).

 

Derudover er der op til følgende 8 hensigtserklæringer:

 

 • AU i Herning retter specielt fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne
 • AU i Herning arbejder på at tiltrække ingeniøruddannelser til Herning, som virksomhederne efterspørger - gerne som forlagt undervisning - eventuelt koblet med aktiviteter på DAMRC
 • Synliggørelse af karriereveje over for ungdomsuddannelser generelt
 • AU i Herning arbejder på at studerende fra Aarhus Universitet i Aarhus deltager i virksomhedsprojekter blandt kontraktens kommuner
 • Business Factory inviterer relevante erhvervsfremme aktører og virksomheder fra kommunerne til Business Catapult, hvor studerende fremlægger deres virksomhedsprojekter), ligesom Business Factory deltager i erfagruppemøder de inviteres til hos den lokale erhvervsservice
 • Lokale virksomheder får mulighed for at udveksle erfaringer med Business Factory og aktuelle udfordringer
 • Leder af AU Connect deltager efter aftale i diverse erhvervsarrangementer
 • Der er åbenhed for at andre kommuner kan indgå i aftalen.

 

Administrationen følger via resultatkontrakt og statusmøder løbende målopfyldelsen.

 

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, fordi det er væsentligt løbende at have fokus på AU i Hernings betydning for rekruttering af arbejdskraft, kompetenceniveau, iværksætteri og innovatgion i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland.

Økonomi

Udgiftsbudget excl. moms kr. 2016

 

 

Company Connect Programmes

Business Factory

Besøg i kommuner

I alt

Løn

1.340.000

580.000

35.000

1.955.000

Øvrige projektomk.

20.000

20.000

5.000

45.000

I alt

1.360.000

600.000

40.000

2.000.000

 

Finansieringsbudget excl. moms. kr. 2016:

 

 

Landdelscenter ordning (Herning 1 mio. øvrige deler 0,5 mio. kr. )

Andel af 0,5 mio. kr.

I alt

Herning

1.000.000

166.000

1.166.000

Holstebro

162.000

108.000

270.000

Ikast-Brande

116.000

78.000

194.000

Ringkøbing-Skjern

162.000

108.000

270.000

Struer

60.000

40.000

100.000

I alt

1.500.000

500.000

2.000.000

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilget 1.166.000 kr. excl. moms i 2016 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til AU i Herning,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med AU i Herning.

 

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-3-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Center for Energiteknologi - CET AU HE Greenhouse - på Aarhus Universitet i Herning om støtte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Energiteknologi - CET AU Greenhouse - søger om 750.000 kr. excl. moms til erhvervsudviklingsaktiviteter med særligt fokus på energiteknologi.

Byrådet har i maj måned godkendt et mulighedskatalog med en reduktion i tilskuddet på 251.000 kr. til Center for Energiteknologi. AU er blevet oplyst herom mundtligt på sidste statusmøde. Det betyder, at Center for Energiteknologi alene kan tildeles et tilskud på 499.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 – 2011 ydet driftstilskud til Brintvidencentret HIRC og i 2012, 2013, 2014 og 2015 til efterfølgeren "Center for Energiteknologier". Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme § 13, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for a) innovation, videndeling og videnopbygning og b) anvendelse af ny teknologi forudsat, at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.

 

Målopfyldelsen i 2015 har været bedre end tidligere. Især har der været god virksomhedskontakt. Til gengæld har det været svært at fremme iværksætteri på området, hvor overlappet til Business Factory har været svær.

 

AU i Herning foreslår at tilskuddet går til følgende aktiviteter i 2016:

 • Opsøgende virksomhedskontakt i Herning.
 • Innovationsprojekter i udvalgte virksomheder i Herning.
 • Erhvervsudviklingsaktiviteter for studerende med fokus på innovation og iværksætter samt energiteknologiske projekter.
 • Samarbejde med Herning Kommune om den kommende strategiske energiplan - herunder studenterprojekter, evt. erhvervsph.d., forskning m.m.
 • Aktiviteter i regi af to etablerede virksomhedsnetværk.
 • Fundraising af yderligere midler til projekter med et erhvervsudviklende energiteknologisk indhold.

 

Administrationen anbefaler med reference til det vedtagne mulighedskatalog, at der bevilges 499.000 kr. til Center for Energiteknologi, fordi energiteknologi har stor betydning for den lokale industri og morgendagens vækst.

 

I forbindelse med bevilling til Center for Energiteknologi vil der skulle indgås en resultatkontrakt, som tilpasser aktiviteterne til bevillingens størrelse. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå denne resultatkontrakt.

Økonomi

Der er tilsendt et udgiftsbudget på 750.000 kr. , hvor primære udgift er løn på 745.000 kr. Derudover er der kørselsudgifter på 5.000 kr. Hele finansieringen søges hos Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 499.000 kr. excl. moms i 2016 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innvoation og ny teknologi til AU i Herning til Center for Energiteknologi,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.10.07-P20-1-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Bevilling til erhvervsservice i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Central Denmark EU Office og Væksthus Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har i henhold til Lov om Erhvervsfremme § 12 og 13 outsourcet specifikke erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter til Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Væksthus Midtjylland og Central Denmark EU-Office.

 

I budget 2016 er rammen til erhvervsservice og iværksætteri på 4.841.000 kr. Det foreslås, at rammen fordeles med 2.895.529 kr. til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, 1.573.000 kr. til Væksthus Midtjylland og 208.963 kr. eksklusiv moms til Central Denmark EU-Office. De resterende 163.508 kr. på rammen bibeholdes til andre erhvervsservicemål/ erhvervsudviklingsformål.

 

Endvidere foreslås, at bevillingerne til erhvervsservice er toårige plus pris- og lønstigning i 2017.

Sagsfremstilling

Herning Kommune entrerer med tre forskellige aktører til udførelse af konkrete erhvervsserviceopgaver for kommunen:

 

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande udfører den almindelige iværksætter- og virksomhedsvejledninger for kommunen. Erhvervsrådet arbejder derudover sammen med kommunen om en fokuseret erhvervsserviceindsats. Det vil sige, at kommunen vælger, at lade erhvervsrådet udfører nogle projekter, som falder inden for rammerne af den vedtagne Erhvervs- og udviklingsstrategi 2015-2018. I 2015 har der således været fokus på digitalisering i detailhandlen, erhvervsspin off på events, kvalificeret arbejdskraft og udenlandsk arbejdskraft m.m..

 

Væksthus Midtjylland varetager den specialiserede erhvervsservice for kommunen – det vil sige vejledning til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Iværksættere og virksomheder visiteres således videre fra erhvervsrådet til væksthuset, når de har et vækstpotentiale. Derudover er Væksthuset operatør for mange af Region Midts virksomhedsudviklingsprogrammer. Væksthus Midtjylland ”ejes” af kommunerne i Region Midt. Herning Kommune modtager midler fra staten som en del af bloktilskuddet til finansiering af Væksthus Midtjylland.

 

Central Denmark EU-Office har som overordnet formål, at understøtte internationalisering og udbyttet heraf i Midtjylland. Kontoret formidler information, skaber netværk og partnerskaber, bidrager til internationalisering og kompetenceudvikling m.m. Central Denmark er en forening stiftet af kommunerne i Region Midtjylland og af Region Midtjylland.


Det gælder for alle tre aktører, at den årlige bevilling er pl-reguleret, hvilket har sammenhæng til at den væsentligste udgift er lønninger. For Central Denmark A/S og Væksthuset gælder, at kommunen via aftaler er givet udgiftsbeløbet.

 

Sammenhængen til indbyggertal er følgende for de tre aktører i 2016 (indbyggertal k.1. 2015 - 86.864 indbyggere):

 

33,33 kr. pr. indbygger til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
18,11 kr. pr. indbygger til Væksthus Midtjylland
2,41 kr. pr. indbygger til Central Denmark EU-Office

 

Der lægges som tidligere op til to-årige bevillinger, idet det sikrer en kontinuitet i såvel erhvervsservice som projekter.
 

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakter og handlingsplaner med aktørerne.

Der gøres opmærksom på, at der kan komme ansøgninger om tilskud til fremme af særlige aktiviteter knyttet til erhvervsudviklingsstrategien. Således fremsender Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande en ansøgning om tilskud til brobyggeraktiviteter (samspil mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder).

Økonomi

I budget 2016 fordeler rammen til erhvervsservice sig således:

 

 

2016

2017 beløb +pl.

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

2.895.529

2.895.529

Væksthus Midtjylland*

1.573.000

1.573.000

Central Denmark EU Office

 208.963

208.963

Projekter

 163.508

164.508

I alt

 4.841.000

4.842.000** 

 

 * Midlerne er tidligere overført som DUT midler. Beløbene er lagt ind i budgettet.

** Rammen er først endelig når budget 2017 er godkendt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 2.895.529 kr. til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i 2016 og 2.895.529 kr. plus pl. stigning i 2017 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.67 Erhvervsservice,


at der afsættes 208.963 kr. i 2016 og 208.963 kr. plus pl. stigning i 2017 til Central Denmark EU Office fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.67 Erhvervsservice,

 

at der afsættes 1.573.000 kr. 2016 og 1.573.000. kr. plus pl. stigning i 2017 til Væksthus Midtjylland fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.67 Erhvervsservice,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftaler og handlingsplaner.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var tilstede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-13-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af tagbeklædning på Rønne Allé i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af tagbeklædning af 2 huse på Rønne Allé, Kibæk. Herudover ansøges om godkendelse af huslejeforhøjelse.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have skiftet tagbeklædning på 2 huse i deres afdeling på Rønne Allé i Kibæk.

 

Afdelingen består af  2 familieboliger med 2 værelser (74 m2) samt 26 ældre- og let kollektive boliger med 2 værelser. Selve byggeriet er fra 1960.

 

Fællesbo ønsker en udskiftning af tagbeklædningen på de 2 huse som samtidig vil medføre en besparelse på varmeudgiften på grund af efterisolering af loftet.

 

På et bestyrelsesmøde den 10. september 2014 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget. Derfor er sagen nu kommet på dagsordenen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 197.955 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 127.000 kr. og ved afdelingens henlæggelser på 70.955 kr.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den nuværende husleje udgør 3.160 kr. pr. mdr. svarende til 42,70 kr. pr. m2. Den kommende husleje efter renoveringen er på 3.480 kr. pr. mdr. svarende til 47,02 kr. pr. m2.

 

Projektet vil give en huslejestigning på 10,12% som kræver en kommunal godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-14-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af tagbeklædning på Møllegårdsvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af tagbeklædning af 6 huse på Møllegårdsvej, Kibæk, afdeling 411. Herudover ansøges om godkendelse af huslejeforhøjelse.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have skiftet tagbeklædning på 6 huse i deres afdeling på Møllegårdsvej i Kibæk.

 

Afdelingen består af 13 lejligheder med 4 værelse samt 6 ældre- og let kollektive boliger med 2 værelser (93 m2). Selve byggeriet er fra 1965/1969.

 

Fællesbo ønsker en udskiftning af tagbeklædningen som samtidig vil medføre en besparelse på varmeudgiften på grund af efterisolering af loftet.

 

På et bestyrelsesmøde den 9. september 2014 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget. Derfor er sagen nu kommet på dagsordenen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 785.931 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 557.000 kr. og ved afdelingens henlæggelser på 228.931 kr.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den nuværende husleje udgør 3.475 kr. pr. mdr. svarende til 37,36 kr. pr. m2. Den kommende husleje efter renoveringen er 3.940 kr. pr. mdr. svarende til 42,36 kr. pr. m2.

 

Projektet vil give en huslejestigning på 13,38% som kræver en kommunal godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 14.00.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Anlægsregnskab for nyt redningskøretøj HB11 til Brand & Redning Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for indkøb og opbygning af tankvogn til stationen i Herning. Køretøjet afløser den nuværende udtjente tankvogn.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 095092 - Tankvogn HB11 på serviceområde 20 Administration. Anskaffelsen vedrører indkøb og opbygning af en ny tankvogn til stationen i Herning.

 

Byrådet bevilgede den 4. marts 2014 pkt. 52 1.256.000 kr. til indkøb og opbygning af tankvogn til stationen i Herning.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

095092

Tankvogn HB11

1.256.000

1.256.000

0

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Dire

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Engholm Søpark syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået en ansøgning om at udstykke 28 grunde til enfamiliehuse i den sydlige del af Engholm Søpark i Herning. Med udgangspunkt i ansøgningen er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Engholm Søpark syd. Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd vedtog i 2007 en lokalplan for området Engholm Søpark i det nordøstlige Herning. Dele af denne lokalplan er siden realiseret. Der er bygget en dagligvarebutik, rækkkehuse samt enfamiliehuse og udgravet en mindre sø.

 

Den sydligste del af Engholm Søpark er i lokalplanen fra 2007 kun omfattet af rammebestemmelser. Det vil sige, at der skal vedtages en lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser, inden der kan bygges i området. Efter ønske fra ejeren af området er der udarbejdet et forslag til en lokalplan med mulighed for at udstykke 28 grunde til enfamiliehuse.

 

 

Lokalplanens område

Lokalplanens område ligger i det nordøstlige Herning, umiddelbart nord for golfbanen. Mod vest afgrænses området af Alhedestien og mod sydøst af Gjellerup-Lundstien. Mod nord grænser området op til nye rækkehuse.

 

Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Bygningerne kan opføres med murede facader i tegl, beton eller natursten. Mindre dele af facaden kan opføres i andre materialer.

 

Kommuneplanen fastlægger, at Engholm Søpark skal danne en ny byfront mod det åbne land. Derfor må taget på de 8 grunde mod Gjellerup-Lundstien ikke opføres med nogen form for valm. Denne bestemmelse er med i lokalplanen fordi et tag med valm ikke markerer bebyggelsen tydeligt nok som byfront med det åbne land.

 

Beplantning og fællesareal

Alle hegn med veje, stier og fællesarealer skal være levende beplantning. Det vil give området et grønt udtryk og indpasse det i landskabet. Mod Gjellerup-Lundstien skal det levende hegn være en fritvoksende beplantning i form af buske eller lignende, så der opstår en god sammenhæng med naturområdet på den anden side af stien.

 

Der skal plantes træer langs stamvejen for at give sammenhæng med de øvrige veje i området med allébeplantning og vejtræer.

 

Veje og stier

Området er disponeret så stamvejen ligger langs beplantningen ved Alhedestien. Det giver mindst mulig skygge fra træerne på grundene.

 

Lokalplanen fastlægger, at der skal være stier fra lokalplanområdet til både Alhedestien og Gjellerup-Lundstien.

 

Regulering af terrænet

Lokalplanforslaget fastlægger en maksimal gulvkote for de enkelte bygninger gennem en beregning af en middelkote. Det skal sikre, at bygnignerne så vidt muligt tilpasses det naturlige terræn. Derved bliver der mindre behov for at tilføre sand og jord til området. Det er også hensigten, at så mange boliger som muligt skal have udsigt over engarealet mod øst. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 12.B7.3 for boliger i Engholm Søpark syd foreløbigt vedtages.

Bypl

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 43 for erhvervsområde og offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg der gælder for Erhvervsområde samt offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

 

Kommuneplantillæget har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 1. juli 2015.

Der er indkommet 6 indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024 sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 ændrer rammeområde 31.R6 og en del af rammeområde 31.B4 til rammeområderne 31.E9 og 31.OF9. Den overordnede idé er at skabe mulighed for at udlægge et område til let erhverv som en buffer mellem boligområder ved Hammerum og et erhvervsområde ved motorvejen, og samtidig fastholde et naturområde ved at ændre anvendelsen fra rekreativt område til offentligt grønt naturområde.

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 har været i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 1. juli 2015.

Der er indkommet 6 indsigelser til kommuneplantillægget. De 5 af indsigelserne er behandlet i dagsordenen for lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

 

Den 6. indsigelse er et veto fra Naturstyrelsen, der vurderer, at planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede statslige grundvandsinteresser. Forvaltningen har den 28. august 2015, fremsendt "Redegørelse vedrørende statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande" til Naturstyrelsen. Den 21. oktober 2015 har Erhvervsstyrelsen frafaldet vetoet under forudsætning af, at det fremsendte notat og kortbilag vil indgå i den endeligt vedtagne plan.

 

Kommuneplantillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.
 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Erhvervsområde samt offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd endeligt vedtages.

Bypl

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X 

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet 30. juni 2014 (pkt. 118) at tiltræde en anmodning om ændret planlægning ved boligområdet ved Tangsøparken, Hammerum.

 

Med lokalplanforslaget udlægges et område til let erhverv som en buffer mellem det støjbelastede erhvervsområde nord for motorvej 15 og boligområderne tættere på Hammerum By.

 

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 1. juli 2015. Der er indkommet 5 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Hammerum i området mellem Fastrupvej og Kølkærvej.

 

Baggrund

I den eksisterende lokalplan er det offentlige, grønne naturområde udlagt som rekreativt areal. Dette betyder ifølge en rapport som Miljø og Klima (Herning Kommune) har fået udarbejdet, at det støjbelastede erhvervsområde ved motorvejen, ikke kan udnyttes efter hensigten, da støjpåvirkningen herfra på det rekreative område kan være for høj.

 

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslag nr. 31.E8.3 ændrer det rekreative område til offentligt grønt naturområde, og tilføjer et område til lettere erhverv i virksomhedsklasse 1 - 2 som en buffer mellem erhvervsområdet ved motorvejen og boligområderne nærmere Hammerum By.

 

I det offentlige, grønne naturområde er der mulighed for at etablere en gravet sø, friarealer, regnvandsbassiner, vilde engarealer, stier, landskabsbearbejdning ved strategisk udlagte bakkeøer samt skovplantninger.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 6. maj 2015 til den 1. juli 2015.

Der er indkommet 5 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

De to første er identiske og ønsker at bevare udsigten fra Agerskovvej mod syd, og beholde adgang til sø og naturområde via den eksisterende jernbaneoverskæring eller en gangbro.

 

Den tredie indsigelse drejer sig også om adgangsmulighed til de grønne arealer fra Agerskovvej. Endvidere bliver der fremsat indsigelse imod den samlede højde af bebyggelse og terrænregulering, ialt 13,5 m i erhvervsarealet delområde I.

 

Den fjerde indsigelse drejer sig også om adgangsmulighed til de grønne naturarealer. Indsiger ønsker en indgang fra Agerskovvej i tilslutning til det eksisterende stisystem. Indsiger ønsker endvidere en lav beplantning langs banearealet - ikke høje skovtræer, for at bevare udsigten over lokalplanområdet. 

 

Den femte indsigelse er fra advokat Tage Engelbrecth Svendsen på vegne af Grundejerforeningen Tangsøparken. Det fremsættes indsigelse imod, at kommuneplanen ændres fra, at området skal anvendes til offentligt rekreativt areal med sø, til at der kan etableres sø og vandhuller. Advokaten mener, at denne ændring kan begrunde et krav fra grundejerne mod kommunen om en reduktion af prisen på deres grunde.

 

Indsigelsen omhandler endvidere principgodkendelsen af at ændre planlægningen af området. Indsiger mener, at de omtalte støjforhold er udokumenterede. Indsiger mener endvidere, at begrundelsen for at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplanforslag er dikteret af økonomiske interesser.

 

Forvaltningen vurderer

Indsigeres adgang til det grønne naturområde er sikret, idet Bane Danmark har offentliggjort, at jernbaneoverskæringen ved Agerskovvej ikke bliver lukket.

 

Den faglige vurdering af beplantningen er, at der syd for Agerskovvej kan beplantes med lave træer og buske. Samtidig kan der sættes en max højde på bakkeøerne op til jernbanen på 2 m.

 

Bebyggelseshøjden i erhvervsområdet kan reduceres til én etage og højest 5 m. Hvis det skulle være tilfældet, er spørgsmålet om det overhovedet giver mening med et erhvervsområde på dette sted.

 

I forbindelse med advokatens betragtninger om reduktion af grundpriserne, kan oplyses, at planlægning er en erstatningsfri regulering.

 

Miljø og klima har i forbindelse med planlægningen fået udarbejdet en støjrapport som dokumenterer støjforholdende og støjfølsomheden.

 

Herning Kommunes begrundelse for at ændre planlægningen i området er planmæssig, og refererer til Planlovens kommenterede udgave § 13, hvor en lovlig planlægningsmæssig begrundelse er miljøhensyn, blandt andet forebyggelse af støjgener. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd endeligt med disse tilføjelser og ændringer:

at byggehøjden fastholdes på max. 13,5 meter,

at beplantningen syd for Agerskovvej beplantes med lave træer og buske,

at max.-højde på bakkeøerne op til jernbanen sættes til 2 meter,

at det skrives i redegørelsen, at det fortsat er hensigten, at der etableres en eller flere søer.

Bypl

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Østergade og Tinghuspladsen samt Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved og Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Østergade fra Smedegade til Torvet, stednr. 223075 og Torvet, stednr. 223071 omhandlende ny gågade og plads ved ny bygning på Torvet, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 29.01.2013 pkt. 69, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 8.060.000 kr til projektering og omlægning af Østergade mellem Smedegade og Torvet.

På Byrådets møde d. 18.06.2013 pkt. 208, blev der givet en tillægsbevilling på 3.000.000 kr til det samme projekt.

Den samlede bevilling for Østergade og Tinghuspladsen er 11.060.000 kr.

 

På Byrådets møde d. 27.08.2013 pkt. 239, blev der givet en tillægsbevilling  på 967.000 kr til projektering og renovering af pladsen foran den nye bygning på Torvet.

 

Projekterne er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af bymidten.

Renoveringen af Østergade er udført efter Schønherrs vinderprojekt fra konkurrencen "Herning Den Levende By", som man har arbejdet med siden 2008 og kan ses flere steder i byen.

 

Renoveringen af pladsen omkring den nye bygning på Torvet er foretaget med udgangspunkt i eksisterende og nye materialer på området.

 

De to projekter ønskes regnskabsafsluttet sammen.  

Økonomi

Der er et forbrug på stednr. 223075 Østergade og Tinghuspladsen på i alt 11.253.148 kr, hvilket giver en merudgift på 193.148 kr.

 

Der er et forbrug på stednr. 223071 Renovering af Torvet på i alt 775.479 kr, hvilket giver en mindreudgift på 191.521 kr.

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

223075

Østergade og Tinghuspladsen

11.060.000 kr.

11.253.148 kr.

-193.148 kr.

223071

Renovering af Torvet

967.000 kr.

775.479 kr.

191.521 kr.

 Netto

 

 

 

-1.627 kr.

 

Projekterne regnskabsafsluttes sammen og det samlede resultat er et merforbrug på 1.627 kr.

  

Det primære merforbrug på Østergade og Tinghuspladsen skyldes ekstraarbejder i forbindelse med ændring af planerne for Tinghusmuren, koordinering af Biblioteksbyggeriet og opgradering af Volmershuspassagen og Plads bag Biblioteket.  

Mindreforbruget på Torvet skyldes primært en god licitation på anlægsarbejdet.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio kr. for Østergade og Tinghuspladsen, stednr. 223075, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Idet der er en væsentlig afvigelse for Torvet, stednr. 223071, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

 

Bypl

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 21.00.00-A00-7-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Anlægsregnskab for nyt hovedbibliotek i Østergade 8

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ingelise Thune

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. køb, samt om- og tilbygning af ejendommen Østergade 8, 7400 Herning til nyt hovedbibliotek for Herning Bibliotekerne

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og uforbrugte midler på 3,237 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende køb, samt om- og tilbygning af ejendommen Østergade 8., sted nr. 350093. Byrådet har på mødet d. 29. januar 2014, punkt 88 bevilget i alt 121.900.000 kr. til køb samt om- og tilbygning af ejendommen Østergade 8.
 
Projektet har omfattet købet samt om- og tilbygning af Østergade 8 (Gamle supermarked) til et nyt hovedbibliotek.

 

Anlægsregnskabet ses af nedenstående tabel

 

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. På trods af en meget stram tidsplan stod det nye hovedbibliotek færdigt til åbning lørdag d. 30 august 2014. Biblioteket har siden åbningen været en stor succes, som ud over de traditionelle biblioteksfunktioner fungerer som samlingssted og gennemgangsgade til rutebilstationen og banegården.

 

Overskuddet skyldes et godt licitationsresultat og stram byggestyring.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes og uforbrugte midler på 3,237 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.

Kult

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 20.20.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturaftale til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 forelægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Syv kommuner - Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer - udgør kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Herning Kommune om at godkende forslag til kulturaftale for 2015-2018.

 

Kulturaftaler indgås mellem et antal kommuner og kulturministeren og har som formål at styrke kulturlivet lokalt og generelt ved gennemførelse af aftalte projekter. Der er 13 kulturaftaler i Danmark. Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. Formandsskabet for den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland er Johs. Poulsen; Herning som formand og Henrik Thygesen, Lemvig som næstformand. Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes afdeling Kunst og Kultur.

 

Der har tidligere været indgået kulturaftaler med kulturministeren, den seneste gældende for perioden 2011-2014, og den aftale lægger op til indgåelse af en ny kulturaftale for årene 2015-2018. I 2013 igangsatte Kulturstyrelsen et eftersyn af konceptet for kulturaftalerne, som imidlertid har trukket meget længe ud, hvorfor arbejdet med den nye kulturaftale er blevet forsinket.

 

 Den politiske styregruppe har på møde den 23. juni 2014 godkendt de syv projekter, som skal udvikles og gennemføres i den kommende kulturaftale samt aftalens tekst og den regionale økonomi. Kulturministeren har nu udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af kulturministeren.

 

Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

 

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

 

Vision og indsatsområder

Aftalens vision er, "at undersøge, udvikle og implementere fremtidens møde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på. Udviklingen i samfundet går fra industrialisering, via information til digitalisering. I fremtiden vil efterspørgslen spille en større rolle end udbud, og meget vil blive skræddersyet til den enkelte.

Formålet er, at kulturaftalen gen- og nytænker, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

 

Målet er at kulturaftalen skal facilitere undersøgelse og udvikling af den møde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

 

Et projekt - Kulturlaboratoriet, skal udgøre en fælles overligger for alle indsatsområder. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne.

 

Indsatsområderne er:

·         Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

·         Talentudvikling og breddeinitiativ

·         Skabende kunst og kultur.

 

Projekterne

 • Kulturlaboratoriet er en organisatorisk og strategisk enhed og udgør den platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Her aktiveres Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, ligesom der kan igangsættes nye projekter, som er vigtige for at nå kulturaftalens mål. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af alle kommuner.
 • Jernkysten – Havets helte er et projekt, der via moderne formidling sætter de dramatiske fortællinger om skibsforlis og redningsaktioner på vestkysten i spil for borgere og turister i lokalområdet. Projektet ejes af Lemvig Museum i Lemvig Kommune og arbejder i alle vestkystkommuner.
 • InVITAtion Lab vil bevidst- og synliggøre, hvordan kultur og kulturinstitutioner er med til at skabe det fælles grundvilkår: kultur. Projektet handler om metoder og resultater i arbejdet med unge 14-25 årige, og aktiviteten i projektet er midlertidig-permanente centre i de 7 kommuner med invitation til deltagelse undervejs. Projektet ejes af Herning Bibliotek, Herning Kommune, og arbejder i alle 7 kommuner.
 • Meetings – Mid & West Jutland er en festival med video og performancekunst, hvor fokus for den kunstneriske produktion er EU-landdistrikternes muligheder og udfordringer. Projektet ejes af ET4U, Lemvig Kommune, og der arbejdes med aktører i alle 7 kommuner.
 • Frivillighedsakademiet version 2.0 er en videreudvikling af projektet i den foregående aftale. Projektet handler om at uddanne kompetente museumsfrivillige. Der fokuseres nu på museumsarbejde i grundskolerne, herunder Åben Skole og skolereformen. Projektet ejes af Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing-Skjern Kommune, og alle 7 kommuners museumsfrivillige deltager i projektet.
 • Kulturspirerne handler om, hvordan man i daginstitutioner kan integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i børnenes dagligdag. Projektet inddrager flere kunstgenrer og seminarier. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning Kommune og afvikles i alle 7 kommuner.
 • Lokale Transformationer vil skabe nye strategier for lokale kulturmiljøer gennem kulturel interferens med og for lokale aktører. Teatret bruges som rum for at undersøge og udforske nye publikumsområder gennem kunstneriske/kulturelle udvekslinger og byttehandler, ligesom der inviteres internationale kunstnere ind. Projektet ejes af Odin Teatret, Holstebro Kommune, og der arbejdes med længevarende residensprojekter i alle 7 kommuner.

Økonomi

Der er tre typer statslige bevillinger i kulturaftalen:

 • Rammebevillinger til musikskoler
 • Tidligere kommunalfuldmagtstilskud
 • Projektbevillinger

 

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 663.000 kr.

Beløbet er det samme som i de tidligere kulturaftaler og påfører således ikke kommunerne ekstra udgifter.

 

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4 og opgøres samlet således:

2015:             9.710.583 kr.

2016:             14.371.827 kr.

2017:             14.243.139 kr.

2018:             13.811.986 kr.                   

 

I beløbene er indregnet en tidligere udmeldt reduktion på 12 % i puljen Kultur til hele landet, hvorfra kulturaftaler projektbevillinger udgår, samt den nyligt udmeldte statslige reduktion på 2 % pr. år i de kommende 4 år. Der tages i aftalen højde for yderligere reduktioner.

 

De statslige rammebevillinger til musikskoler skal modsvares af kommunale driftstilskud, ligesom de statslige projektbevillinger skal modsvares af lokale midler på minimum 50 %, hvilket er sikret i de enkelte projekter.

 

Samlet set forhøjes den statslige projektbevilling i den nye kulturaftale med ca. 550.000 kr., idet den samlede bevilling udgør 8.500.000 kr. mod 7.950.000 kr. i den forrige kulturaftale. Forhøjelsen begrundes i kulturministerens opprioritering af støtte til områder uden for hovedstaden.

 

Administrationen gør opmærksom på, at der på baggrund af ovenstående vil kunne ske tilretninger i såvel den statslige som lokale økonomi i aftalen hen over perioden, og at dette i givet fald vil blive forelagt den politiske styregruppe til orientering og godkendelse.


Forslaget til kulturaftale 2015-2018 er godkendt af den politiske styregruppe per mail den 28.-30. oktober 2015.

 

I forbindelse med indgåelse af en ny kulturaftale har den politiske styregruppe aftalt, at "projektejernes hjemkommune skal yde et ikke ubetydeligt tilskud til projektet".

I nærværende kulturaftale har to projektejere hjemsted i Herning Kommune. Det er Herning Biblioteks InVITAtion Lab og Den Jyske Sangskoles "Kulturspirerne".

Forvaltningen anbefaler at der ydes et tilskud til InVITAtion Lab på 75.000 kr. per år i aftaleperioden, samt at der ydes et tilskud på 100.000 kr. til Kulturspirerne per år i aftaleperioden.

 

Forvaltningen oplyser, at de økonomisk forpligtelser afholdes inden for rammen på Serviceområde 15, Kultur. Midlerne er afsat til kulturaftaler.  

 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at forslaget til kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 inkl. økonomi og projekter godkendes under forudsætning af, at kulturaftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og af Ministeren,

 

at Hernings andel af de fælleskommunale midler (2 kr. per indbygger) finansieres af de dertil afsatte midler på Serviceområde 15, Kultur, Kulturaftale (2 kr. per indbygger), kontonr. 364-02-180-01,

 

at der bevilliges 75.000 kr. per år i årene 2015-2018 til Herning Biblioteks projekt "InVITAtion Lab", som finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale, kontonr. 364-01-350-09,

 

at der bevilliges 100.000 kr. per år i årene 2015-2018 til Den Jyske Sangskoles projekt "Kulturspirerne", som finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Regional Kulturaftale, kontonr. 364-01-350-09.

Kult

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fonden Skovsnogens fundats til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Pia Colstrup

Sagsresume

Skovsnogen Artspace gennemgår en reorganisering, som blandt andet medfører at der stiftes en fond; Fonden Skovsnogen. Fundatsen for Fonden Skovsnogen er nu klar til Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) godkendelse.

Sagsfremstilling

Skovsnogen Artspace er nu så langt i processen med reorganiseringen, at et udkast til fundats foreligger til Herning Kommunes godkendelse.

Fonden Skovsnogen stiftes af kunstnerkollektivet og initiativtagere til Skovsnogen Søren Taaning og René Schmidt. Skovsnogen Artspace har hidtil været privatejet, hvilket har skabt udfordringer i forhold til de større fonde, ligesom det også har været problematisk at garantere en minimum vedligeholdelsesperiode af værkerne. Fremadrettet skal Skovsnogen drives som en fond.

 

Fondens formål er flg.:

 • at skabe unikke rammer om mødet mellem samtidskunst og publikum i skoven.
 • at styrker den individuelle oplevelse og social udvikling gennem kunsten.
 • at være et test-site, hvor videnskab, kunst og produktion mødes.
 • med afsæt i stedets særegenhed at facilitere produktion af nye værker, udstillinger og festivaler med kunstnere fra ind- og udland.
 • gennem produktioner og aktiviteter at inddrage publikum og lokalmiljø.
 • at tilbyde skoven som offentligt rum, et åbent område for rekreative og uddannelsesmæssig brug, der ikke forudsætte specifik forhåndskendskab til kunst.
 • at eje, vedligeholde og udstille kunstværker af både permanent og midlertidig karakter.
 • at erhverve, eje og vedligeholde skoven hvor værkerne er udstillet i.
 • at udvikle infrastrukturen i og omkring skoven (oprettelse/anlæg af bygning til produktion (kunstværksted), besøgscenter, handicaptoilet, udvidet parkeringsplads, strøm i skoven mm.)
 • at indhente tilladelser til etablering og drift af residency, til kunstnerophold, arbejdsrefugium mv.

 

Fondens aktiver er de kunstværker, der allerede forefindes i Skovsnogen Artspace. Værkerne er netop nu ved at blive vurderet af en uvildig person, således at værdien kan påføres fundatsen inden indsendelse til Civilstyrelsen.

Der vurderes ikke at være udfordringer med at opfylde mindstekravet til egenkapital.

 

Fondens Skovsnogens bestyrelse består af 5-9 medlemmer, hvoraf Herning Kommunes Byråd udpeger et medlem. Stiftergruppen udpeger også et medlem, som samtidig er formanden for bestyrelsen. Den første bestyrelse udpeges i øvrigt af stiftergruppen, hvorefter den er selvsupplerende, dog skal der altid være minimum to udøvende kunstnere i bestyrelsen.

Bestyrelsen er Fonden Skovsnogens øverste myndighed. Direkte referende til bestyrelsen er projektudviklingsgruppen, som består af stifterne Søren Taaning og René Schmidt og en daglig leder. Projektudviklingsgruppen har kunstnerisk frihed til udvikling af projekterne.

 

Efter Herning Kommunes godkendelse, skal bestyrelsen godkende fundatsen, hvorefter den sendes til Civilstyrelsen til godkendelse. Det er Skovsnogen Artspace, der skal sørge for de resterende godkendelser.

 

Godkendelse af fundatsen har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at fundatsen for Fonden Skovsnogen godkendes,

 

at Herning Kommune udpeger 2 medlemmer fra Byrådet til fondens bestyrelse, heraf mindst et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.  

Kult

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet med den tilføjelse,

 

at Søren Green og Johs. Poulsen udpeges til fondens bestyrelse.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om økonomisk status vedr. Madværkstedet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Beskæftigelsesudvalget (BSK) er henholdsvis den 14. og den 16. september bl.a. blevet informeret om, at entreprenøren, som skulle ombygge den stueplan i Huset No7 til en form for socialøkonomisk virksomhed, Madværkstedet, er gået konkurs. Anlægsmidlerne er placeret på Serviceområde 15, Kultur

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af en form for socialøkonomisk virksomhed, en kulturhuscafé i Huset No7. Byggeriet blev projekteret og midlerne til byggeriet blev frigivet på Byrådsmødet 22. juni 2015. Byggeriet blev igangsat umiddelbart efter og den nye café skulle jf. tidsplanen åbne den 20. november.

Ultimo august går entreprenøren konkurs og kan ikke færdiggøre byggeriet. Efterfølgende er to nye entreprenører blevet spurgt om at give tilbud på færdiggørelse af arbejdet.

 

Der er medio oktober tegnet ny kontrakt, og arbejdet er igangsat med henblik på en aflevering af byggeriet ultimo januar 2016.

Økonomi

Den totale entreprisesum for arbejdet med renovering af bygningen (ex. ventilation, teknik, inventar mv.) var 1.620.884 kr. Der var udbetalt i alt 550.000 kr. ekskl. Moms a conto til entreprenøren. Færdiggørelsen af arbejdet koster jf. ny kontrakt 1.273.190 kr. Det vil sige, der er et manko på ca. 300.000 kr. inkl. ekstra omkostninger til rådgiver til stadesopgørelse og nyt udbud.

 

Det er normal praksis i Herning Kommune, at der udbetales a conto betalinger i løbet af et byggeri. Disse beror på vurderinger af, hvor meget af arbejdet, der procentvis er udført. Den vurdering foretages typisk ud fra stadepladsvurderinger, hvor de enkelte delelementer vurderes og opgøres procentuelt, og a conto betalingen gennemføres på grundlag heraf.

 

I denne sag vurderes a conto betalingerne at have været rimelig præcise.

 

I den første udbudsrunde var den konkursramte entreprenør ca. 300.000 kr. billigere end den næstbilligste. Det var derfor forventeligt, at tilbudsindhentning på færdiggørelse af projektet total set ville gøre projektet dyrere.

 

Da der i forvejen er iværksat besparelse som konsekvens af uforudsigelig udgifter + en lovmæssig, nødvendig opgradering af ventilationsanlægget til en merpris på ca. 280.000 kr., vurderer forvaltningen, at overskridelsen af budgettet på de 300.000 kr., som er en konsekvens af konkursen, ikke kan afholdes inden for rammen af byggeriet.

 

Herning Kommune har gjort krav gældende over for konkursboet på ekstra omkostninger på ca. 300.000 kr.

Herning kommunes erstatningskrav til konkursboet er lavt rangordnet, og der kan derfor ikke forventes en udbetaling fra konkursboet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Kult

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-15 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Godkendelse af anlægsregnskab for bolig- og erhvervsudstykninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for udstykningsområder i Vildbjerg, Skibbild og Sørvad kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

 

 

Der har været nettoindtægter på i alt 391.381kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 421.882 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoudgifter på 30.501 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger.

Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

 

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 

002047 Østervang, Vildbjerg (påbegyndt 2006)

Udstykningen omfatter en boligvej til 6 parcelhusgrunde samt én eksisterende ejendom. Vejen er etableret uden kantbegrænsning og med afvanding til trug. Desuden er der etableret grussti og beplantning på et offentligt grønt område på ca. 2.500 m2 syd for Østervang. Grusstien forbinder Tranholmvej med Østervang og boldbaner mod vest.

 

002049 Gefionsvej, Skibbild (påbegyndt 1996)

Området omfatter sidste etape på 11 parcelhusgrunde i boligområdet Gefionsvej. Udstykningsområdet blev påbegyndt i 1970’erne og den sidste etape i 1996.

 

002051 Grønningens forlængelse, Sørvad (påbegyndt 2004)

Boligudstykning med i alt 20 parcelhusgrunde, som er udstykket i to etaper på hver 10 grunde i 2004-05.

 

003038 Tyregårdsvej, Sørvad (påbegyndt ca. 1980)

Udstykning af et erhvervsområde på ca. 4 ha. Området ligger nordvest for Sørvad og indeholder bl.a. Sørvad Genbrugsplads.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at  anlægsregnskaberne godkendes.

Tekn

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.05.10-P19-7-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for naturgenopretning ved Von å samt afgræsningsprojekt langs Von å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulsen, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for naturgenopretningsprojekt ved Von å samt afgræsningsprojekt langs Von å vest for Kibæk.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 071091 Von å. Byrådet bevilgede den 11. oktober 2011, pkt. 270 1.205.000 kr. i udgift og 600.000 kr. i indtægt til naturgenopretning ved Von å, og 17. december 2013, pkt. 350 bevilgede Byrådet 516.000 kr. i udgift og 284.000 kr. i indtægt til afgræsningsprojekt langs Von å vest for Kibæk.

 

Vådområdeprojektet og afgræsningsprojektet ved Von å er nu afsluttet. Der er etableret et vådområdeprojekt ved Von å med genslyngning af en delstrækning af Von å og udlægning af gydebanker på udvalgte lokaliteter. Von å er en del af Skjern åsystemet, hvorfor projektet kan bidrage positivt til at fremme Skjern å-turismeprojeket.

 

For at bevare arealerne langs Von Å lysåbne er der efterfølgende etableret afgræsning på 8 delområder på strækningen. I alt 26 ha er indhegnet i projektet. Alle arealer i projektet er privatejet. Aftaler om afgræsning er indgået udelukkende på frivillig basis.

Økonomi

 

 

Von Å, vådområdeprojekt, stednr. 071091 01 er udført i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. I den forbindelse er det aftalt med Ringkjøbing-Skjern Kommune, at indtægten til projektet i form af støttemidler fra Natur- og Erhvervsstyrelsen skulle tilgå Ringkøbing-Skjern Kommune, og at der efterfølgende skulle laves en afregning af udgifterne mellem kommunerne. Dette er årsagen til, at der ikke er indgået indtægter til Herning Kommune ifbm. projektet, og at udgifterne er blevet tilsvarende mindre.

 

Afgræsningsprojektet, stednr. 071091 02, blev udbudt i licitation til en række leverandører. På grund af stor lokal konkurrence på markedet på det tidspunkt, blev anlægsomkostningerne væsentligt lavere end budgetteret. Projektet blev delvist finansieret af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Tilskuddet reguleres procentvis efter projektets omkostninger. Da de samlede omkostninger blev lavere end budgetteret, faldt tilskuddet tilsvarende.

 

Idet der er tale om væsentlige afvigelser mellem forbrug og bevilling fremsendes anlægsregnskabet til godkendelse i Byrådet. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede regnskab for 2015.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at  anlægsregnskabet godkendes.  

Tekn

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt for Herning Vand A/S og takster for afledning af spildevand i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S har i november 2015 bedt Herning Kommune om at legalitetsgodkende ny betalingsvedtægt og selskabets vandafledningstakster for 2016.  

Forvaltningen anbefaler, at betalingsvedtægten og taksterne legalitetsgodkendes.  

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende selskabets betalingsvedtægt og takster. 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt takster for afledning af spildevand, selskabets budget for 2016, forsyningssekretariatets prisloftafgørelser og revideret betalingsvedtægt for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter

og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber.

at

taksten ikke overskrider det statslige prisloft, fastsat af Forsyningssekretariatet

under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med prisloftet fastsættes en

indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets

indtægter fra den primære drift i 2016. Prisloftet fastsættes i kr. pr. m³.

Takster
Takster for vandafledning for 2016 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 574 kr. ekskl. moms for 2016. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 22,00 kr. pr. m³ for 2016. Det faste bidrag er faldet med 0,3 % og det variable bidrag er steget med 2,3 % siden 2015.

Taksterne for 2016 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2016 fastsat til 47.592 kr. ekskl. moms, svarende til et fald på 1,1 % i forhold til 2015. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2), hvorimod omkostningsrammen for 2016 ikke er overholdt. Årsagen hertil er en merudgift til oprensning af bassiner ved Lillelund Engpark, der alene i 2016 repræsenterer en merudgift på 2 mio kr. Herning Vand A/S har den 22. oktober 2015 søgt Forsyningssekretariatet om en forhøjelse af prisloftet, da der er tale om væsentlige enkeltstående driftsomkostninger, der kun kommer hvert 10. år. Imødekommes denne ansøgning ikke, vil selskabet flytte projektet, så det udjævnes over 2016-2017. Herved overholdes prisloftet.

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og prisloftet forventes overholdt. Uanset udfaldet af ansøgningen om forhøjelse af prisloftet, vil der ikke ske ændring i taksterne i forhold til bilag 1.

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er en revision af den eksisterende vedtægt godkendt af Byrådet den 11. december 2014. Teksten er ændret i overensstemmelse med lovgivningen, relateret til klageadgang. I forbindelse med ændring af forbrugerklageloven, skal der ændres i Herning Vands betalingsvedtægt. Der skal tilføjes et afsnit om klagemulighed, vedrørende tvister med kloakforsyningen. ( Lov nr. 524 af 29 april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklageloven. Loven træder i kraft 1. oktober 2015). Afsnittet er tilføjet i bilag 3, Betalingsvedtægt Herning Vand A/S på side 16 punkt 5.1. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at   betalingsvedtægten og taksterne for 2016 legalitetsgodkendes.

Tekn

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Endelig godkendelse af affaldshåndteringsplan 2015-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Bjarne Kallesø, Gitte Østergård

Sagsresume

 Herning Kommune har lavet et forslag til en ny Affaldshåndteringsplan 2015 - 2024.

 

Planen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 31. august 2015, pkt. 170, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. september 2015, pkt. 295, og i Byrådet den 15. september 2015, pkt. 234.

 

Forslaget blev foreløbig godkendt og sendt i offentlig høring i 8 uger. Inden offentliggørelsen er materialet korrigeret for budgetforligets aftaler: 

·         etablering af genbrugsplads i Sunds området,

·         søndagsåbent på genbrugspladsen i Herning gøres permanent. 

 

Planen har her efter været i offentlig høring i 8 uger fra 16. september til 11. november 2015.

 

Der er kommet 3 henvendelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at Affaldshåndteringsplan for Herning Kommune 2015-2024 godkendes. 

Sagsfremstilling

De 3 henvendelser, der er kommet ind i høringsperioden, drejer sig om følgende.: 

- en borger opfordrer til central sortering

- en borger ønsker mulighed for at afmelde papirbeholderen og spare udgiften

- en borger er både bekymret for, om en 2-delt beholder kan dimensioneres korrekt, og om det sorterede affald håndteres korrekt ved afhentning.

 

De 3 henvendelser er vedlagt som bilag til sagen. Borgerne er gjort bekendt med, at henvendelserne offentliggøres.

 

Henvendelser giver ingen anledning til bemærkninger fra forvaltningen .

 

 

 

 

Selve planen fokuserer på 3  områder: 

- Bedre sortering

- Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

- Bedre affaldsbehandling og afsætning

 

For at opfylde de nationale målsætninger om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022, foreslås en 2-trins model i Herning Kommune: 

1. Fra 2018 skal metal frasorteres fra alle husstande til genanvendelse.

2. Fra 2022 skal det organiske affald frasorteres fra alle husstande.

 

For at finde den bedste løsning på udsortering af plast og organisk affald ved husstandene, vil der i planperioden ske nærmere undersøgelser af mulighederne for indsamling og behandling.

Planen lægger op til, at der skal findes en løsning som indebærer maksimum 2 affaldsbeholdere samt en problemaffalds-kasse ved hver husstand.  

Planen lægger desuden op til flere initiativer på genbrugspladserne, blandt andet optimering af indretning, evaluering af åbningstiderne og en ny genbrugsplads i Sundsområdet. 

Der er lavet en sammenfatning af høringsoplægget, som er trykt i en "populær udgave". Sammenfatningen er vedlagt som bilag.

 

Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år.

 

Del 1 – Målsætning og planlægning

Del 2 – Kortlægning

 

Planen er lavet på baggrund af:

-  Den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” der slår fast, at Danmark

   brænder for meget affald af. De nationale mål angiver, at vi i langt højere grad skal

   se affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes.

-  Herning Kommunes nuværende affaldshåndteringsplan 

 

”Danmark uden affald” lægger op til, at kommunerne etablerer nye ordninger, så der på landsplan genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet.

 

Med de nuværende ordninger i Herning Kommune genanvendes der i dag 34%. Det sker ved indsamling af papir ved husstandene, glas og pap i miljøstationer samt plast, metal og pap på genbrugspladserne.

For at nå det nationale mål på 50 %, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at indføre husstandsindsamling af både metal-, plast og det organiske affald.

 

Forvaltningen foreslår en 2-trins model:

 

2018 mål

37 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forventes opnået ved husstandsindsamling af metal. Husstandsindsamling af plast afventer stillingtagen til, om der skal laves sorteringsanlæg i regi af Østdeponi, eller om der skal anvendes en anden aftager. Ved at håndtere affaldet i et sorteringsanlæg, kan plast og metal og evt. andre typer affald indsamles i samme rum i den 2-delte beholder og efterfølgende sorteres i rene typer affald.

 

2022 mål

50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forventes opnået ved genanvendelse af  organisk affald fra husstandene. Inden da skal der laves en undersøgelse af muligheder for udsortering af organisk affald fra restaffaldet uden kildesortering. Afsætning og genanvendelse af det organiske affald i biogasanlæg, skal også undersøges nærmere.

 

Planlagte initiativer 2015-2018: 

· Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.

· Forsøg med udsortering af metal og papir i en 2-delt beholder.

· Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres - herunder skal

  Nederkærgård Genbrugsplads, Herning opgraderes.

· Åbningstiderne på de 8 genbrugspladser skal harmoniseres - søndagsåbent på

  Nederkærgård Genbrugsplads gøres permanent i sommerhalvåret.

· Etablering af ny genbrugsplads i Sunds området.

· Kompetenceløft af medarbejderne på genbrugspladserne.

· Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes.

· Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.

· Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan aftage

  genbrugseffekter på genbrugspladserne.

· Udvikling af skoletjenesten.

· Adfærdspåvirkende kampagner/ informationskampagner – f.eks. sortering

  af problemaffald.

· Udvikling af hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.

· Følge markedet for bedst mulig afsætning.

· Følge udviklingen af behandlingsteknologier.

 

Nedenstående skal undersøges med henblik på afklaring:

· Videreudvikling af tværkommunale samarbejder, herunder fusion af

  fælleskommunale selskaber.

· Muligheder for udsortering af plast ved husstandene, samt

  mulighederne for genanvendelse.

· Muligheder for udsortering af organisk affald ved husstandene

  samt mulighederne for genanvendelse.

 

Affaldshåndteringsplanen fremlægges til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget 30. november, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december og i Byrådet 15. december.  

Økonomi

Det forventes, at gebyrniveauet i perioden 2015-2018 kan fastholdes på 2014-niveau, dog med forbehold for almindelig pristalsregulering, lovændringer, nye eller forhøjede nationale afgifter og gebyrer, samt væsentlige stigninger i affaldsmængderne. Gebyret for perioden 2019-2024 kan være mere usikkert at forudsige. Muligheden for en mindre takstnedsættelse undersøges og er afhængig af, hvilken teknologisk løsning, der skal anvendes til udsortering af den organiske del ved husholdningerne. Affaldshåndteringsplanen finansieres ud over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, af den eksisterende driftsramme.      

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at  Affaldshåndteringsplan for Herning Kommune 2015-2014 endeligt godkendes.

Tekn

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Revideret kvalitetsstandard for Herning Krisecenter indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted efter § 109 i lov om social service. Krisecentrets målgruppe er kvinder, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold. Krisecentret tilbyder ophold under sikrede forhold og har plads til 5 kvinder og deres medfølgende børn.

 

I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 631 af 15/6 2006, ’Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service’, som er gældende fra 1/1 2007, bestemmes, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud efter § 109 i lov om social service.

 

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service skal beskrive, hvad borgerne kan forvente, når de bor på Herning Krisecenter. I forlængelse heraf er der pligt til at gøre kvalitetsstandarden alment tilgængelig for borgerne. Der er endvidere krav om, at repræsentanter for beboerne har været inddraget i processen med udarbejdelse af kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter har været forelagt de beboere, der havde ophold på Krisecentret medio november 2015. Der eksisterer ikke et brugerråd på Herning Krisecenter.

 

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service indeholder beskrivelse af følgende punkter i henhold til kravene i bekendtgørelsen:

 • Antal pladser og de fysiske rammer
 • Den overordnede målsætning
 • Beskrivelse af ydelser og tilbud
 • Opholds- og kostbetaling
 • Procedurer for henvendelse og ophold
 • Fællesfaciliteter
 • Personalepolitik
 • Den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet
 • Værdier og normer
 • Brugerindflydelse

 

Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter uddyber ovennævnte områder, jf. vedlagte bilag. Kvalitetsstandarden for tilbuddet blev senest revideret ultimo 2013.

Der er i forhold til den tidligere udgave foretaget indholdsmæssige ændringer i afsnit 6: Ydelser og tilbud i forhold til ændret lovgivning på området. Der er desuden foretaget mindre præciseringer samt opdatering af takster og af afsnit 12: Fremtidig indsats.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter 2015 godkendes.

B&os

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Tove Mortensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup,

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 6,087 mio. kr. (2016-prisniveau) til etablering af nye lokaler til Herning Krisecenter. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten i 2016 på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet.

Sagsfremstilling

Den 28. september 2015 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Herning Krisecenter flytter til Valdemarsvej 20.

 

Ifølge tidsplanen vil projektering af ombygningen starte op i december 2015, og selve ombygningen vil starte op august 2016.

Økonomi

Der er i alt afsat 6,087 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 542098 Herning Krisecenter. Der anmodes om frigivelse af 500.000 kr. heraf til rådgivning, projektering mv.

 

Der er afsat driftsmidler til driften af Herning Krisecenter på Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 542098 til rådgivning, projektering mv. iforbindelse med etablering af nyt krisecenter på Valdemarsvej 20,

 

at beløbet på kr. 500.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 16, Børn og Familie, sted nr. 542098, Herning Krisecenter.

 

B&os

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-6-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til Kaldalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af om- og tilbygning af Kaldalen i Skarrild.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Der er i investeringsoversigten for 2016 sted nr. 513099 01, Kaldalen, under serviceområde 10, Dagtilbud for børn, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.312.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Kaldalen udgør kr. 9.131.000 i perioden 2016-2017.

 

Programoplægget tager udgangspunkt i, at nedrive den 26 år gamle nedslidte pavillon og erstatte den med nye/andre lokaler. Byggeprojektet omfatter opførelse af en ny integreret daginstitution, beliggende i tilknytning til skole, kultur og idrætscenteret. Ved at skabe synergieffekt for hele Landsbycentret via fælles administration, toiletter og øvrige lokaler gøres hele Landsbycentret mere tværfagligt og bæredygtigt. Målet er lokaleoptimering, der betyder, at lokalerne udnyttes bedre samlet set.

 

Der ønskes et byggeri af god kvalitet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke kvalitet. Den nye indretning skal lægge vægt på tilgængelighed og signalere åbenhed og funktionalitet.

 

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt.

Ved valg af konstruktion og materialevalg skal følgende prioriteres højt:

- Indeklima

- Lydforhold

- Lav miljøbelastning

- Lang levetid

- Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 4.312.000 til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513099 01, Kaldalen,

 

at beløbet på kr. 4.312.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513099 01, Kaldalen.

B&os

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af kompetenceudvikling og bygningsjusteringer i 2016 i forbindelse med folkeskolereformen.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Der er i investeringsoversigten for 2016 sted nr. 301053, Skolefond, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.842.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Skolefonden udgør kr. 19.141.000 i perioden 2014-2017.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til udgifter i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling samt bygningsjusteringer i forbindelse med Folkeskolereformen blandt andet til etablering/ombygning af lokaler til faget håndværk og design.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 4.842.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond for 2016,

 

at beløbet på kr. 4.842.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond.

B&os

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til tag og fag på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførsel af renovering af tag/fag på skolerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

Der er i investeringsoversigen for 2016 sted nr. 301095 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 6.594.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedrørende renovering af tag/fag på skolerne udgør kr. 9.594.000 i perioden 2015-2016.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af tag/fag på skolerne.

 

I første omgang er Timring skole, Sunds skole og Herningsholmskolen blevet renoveret.

Renoveringerne forsætter i 2016 med følgende skoler:

 

Engbjergskolen:

Den flade tagedel (midtersektion) på undervisnings-/administrationsbygningerne er der ved at være neslidt. Nuværende tagdækning er en Sarnafil tagfolie fra slutning af 1980 erne.

På grund af dårlig fald og at bygningens ventilationsanlæg er placeret her, opbygges en ny gittertagkonstruktion, som beklædes B6 eternit tagplader. Som øvrige tagbeklædning på skolen.

 

Brændgårdskolen:

I år 2012 blev alle vinduespartierne mod Brorsonsvej udskiftet til nye alu vinduer, samt ca. 2/3 af vinduer mod Gullestrupvej.

De resterende vinduer som er fra skolens (Herning Seminarium) opførelse i 1961-62 udskiftes til nye alu vinduespartier.

 

Højgårdskolen:

Den flade tagedel (midtersektion) på undervisnings-/administrationsbygningerne er der ved at være neslidt. Nuværende tagdækning er en Sarnafil tagfolie fra slutning af 1980 erne.

På grund af dårlig fald og at bygningens ventilationsanlæg er placeret her, opbygges en ny gittertagkonstruktion, som beklædes B6 eternit tagplader. Som øvrige tagbeklædning på skolen. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 6.594.000 i 2016 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler,

 

at beløbet på kr. 6.594.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler.

 

B&os

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Sdr. Felding skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor

Børne- og Familieudvalgets område vedr. Sdr. Felding skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i

henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for

2016.

Der er i investeringsoversigten for 2016 sted nr. 301096 Sdr. Felding skole,

under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr.

4.500.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Bevillingen anmodes frigivet til en om- og tilbygning på Sdr. Felding Skole.

 

Der påtænkes følgende arbejder på mellemtrinnet: 

- Opførelse af tilbygning indrettet med 2 klasselokaler og ny forbindelsesgang mellem eksisterende og nye lokaler 

- Sammenlægning af eksisterende klasselokaler med gangareal for opnåelse af større lokaler.

- Flytning og indretning af Håndværk og Design, sløjd og musiklokaler.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 4.500.000 i 2016 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301096, Sdr. Felding skole,

 

at beløbet på kr. 4.500.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301096, Sdr. Felding skole.

B&os

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af nye boldbaner samt rådgivning og projektering ved den Nye skole i Hammerum/Gjellerup

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Forarbejder ifm den nye skole er startet op i 2015 og selve byggeriet vil påbegyndes i 2017.

 

Der er afsat 9,819 mill. kr. i 2016 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059, Ny skole i Hammerum/Gjellerup.

  

Den samlede anlægssum vedr. Ny skole i Hammerum/Gjellerup udgør 200,161 mill. kr. i perioden 2016-2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9,819 mill. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 til rådgivning, projektering mv. i forbindelse med Ny skole i Hammerum/Gjellerup,

at beløbet på 9,819 mill. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Ny skole i Hammerum/Gjellerup.

B&os

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Virksomhedsforhold

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1355-11 Sagsbehandler: Mette Koch  

Projektstatus for Fremtidens MCH

 

Sagsnr.: 82.02.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Salg af areal

 

Sagsnr.: 05.09.06-Ø54-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Køb af P-pladser

 

Sagsnr.: 21.00.00-A00-8-15 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Udlicitering og virksomhedsoverdragelse

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 09.13.01-P19-27-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Hjemtagelse af opgave