Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. november 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-6-16 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forventet regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Budgetopfølgningen  viser på servicedriftsudgifterne et mindreforbrug på 91,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til genbevillinger fra 2015 på 54,1 mio. kr. og puljen til de generelle reserver på 33,0 mio. kr. i alt 87,1 mio. kr., som ikke forventes brugt. Det resterende beløb på 5,1 mio. kr. vedrører flere områder, men skyldes blandt andet udskydelse af tidsplanen på Monopolbruddet og et mindreforbrug vedrørende Den digitale styregruppes budget. Desuden forventes ca. 3,0 mio. kr. flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget til afholdelse af events.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2016.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2016 fordelt på Serviceområder:

 

 • på Serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes en mindreudgift på 3,0 mio. kr. Budgettet overføres til Kultur- og Fritidsudvalget til brug for events,
 • på Serviceområde 15 - Kultur forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger i udbetalinger til projekter. Beløbet søges overført til 2017,
 • på Serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 87,8 mio. kr. Der er overført 51,8 mio. kr. fra 2015 til 2016, som ikke forventes forbrugt. Desuden forventes puljen vedrørende de generelle reserver på 33,0 mio. kr. ligeledes ikke forbrugt. Det resterende beløb på 3,0 mio. kr. vedrører blandt andet forsinkede projekter på IT-området (monopolbrud), og beløbet søges overført til 2017.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområder fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2: Forventet anlægsudgift 2016 fordelt på Serviceområder:

 

 • på Serviceområde 01 - Byggemodning forventes en merindtægt på 3,0 mio. kr.,
 • på Serviceområde 02 - Arealerhvervelser (køb og salg) forventes mindreudgifter på 3,6 mio. kr. Beløbet vedrører et afsat puljebeløb, som ikke forventes forbrugt, og derfor søges overført til 2017,
 • på Serviceområde 15 - Kultur forventes en mindreudgift på 3,1 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. skyldes tidsforskydninger i betalinger vedr. TimeWorld, 1,5 mio. kr. vedrører pulje til socialøkonomiske initiativer, medens de resterende 0,9 mio. kr. vedrører "opsparing" til renovering af ELIA. Beløbene søges overført til 2017,
 • på Serviceområde 20 - Administration forventes en mindreudgift på 7,2 mio. kr. Beløbene vedrører blandt andet mindreforbrug på udskriftning af PC-er og Å-turisme. Beløbene søges overført til 2017.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af tabel 3.

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

 • på Serviceområde 21 - Renteindtægter forventes en merindtægt på 2,9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes større kassebeholdning end forventet,
 • på Serviceområde 22 - Renteudgifter forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr., hvilket blandt andet kan tilskrives, at der ikke som planlagt er optaget lån til energirenoveringer, samt at den forventede renteudgift til Fuglsang Sø Centret er mindre end forudsat i 2016.
 • på Serviceområde 26 - Udlån - langfristede tilgodehavender forventes en mindreudgift på 8,0 mio. kr. Beløbet vedrører fortrinsvis bevilgede men ikke udbetalte indskud i Landsbyggefonden.
 • på Serviceområde 27 - Afdrag på lån forventes mindreudgifter på 3,4 mio. kr.
 • på Serviceområde 29 - Tilskud og udligning forventes en mindreindtægt på 10,0 mio. kr., hvilket skyldes midtvejsreguleringen på aftale- og det budgetgaranterede område,
 • på Serviceområde 30 - Skatter forventes mindreindtægter på 8,4 mio. kr. Det skyldes, at der fortsat udbetales store beløb i forbindelse med SKATs omvurderinger af grundværdierne. I perioden 2013-2015 er kommunerne under et blevet kompenseret for reguleringerne, men med økonomiaftalen for 2016 bortfaldt kompensationen.

 

ØVRIGT:

DUT-kompensationen for 2016 udgør -4,6 mio. kr., som i stor udstrækning vedrører ændringer på serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Beløbet her udgør ca. 8,2 mio. kr. Modsat tilføres serviceområde 20 Administration ca. 2,1 mio. kr. blandt andet til erhvervsrettet sagsbehandling og "den ældre medicinske patient". Serviceområde 18 Sundhed og Ældre tilføres ca. 0,9 mio. kr. til Hospice og fast tilknyttede læger på plejecentre. Der søges bevilling til dette beløb, som tilgår de likvide aktiver.

 

Ultimo december 2016 skal Herning Kommune indfri et lån på 282.000 kr. i ejendommen Drejet 24. Indfrielsen sker i henhold til Herning Kommunes politik vedrørende gældspleje. Udgiften kan afholdes af Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om 1.738.000 kr. fra puljen til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Der er tale om statslig medfinansiering på 50 pct. af budgettet til de tre projekter på hhv. Sebbesandevej 2, Knudsvej 10-12 og Drejet 24. Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af 2016. Der er på nuværende tidspunkt kommet en accontoafregning på 1.390.000 kr. Der søges indtægtsbevilling for det modtagne beløb.

Grundet en væsentlig mindre tilstrømning af flygtninge end ventet på ansøgningstidspunktet og dermed et væsentlig mindre behov for tilgang af midlertidige boliger, er projekterne på Knudsvej og Drejet annulleret. Derfor skal den del af tilsagnet, der vedrører Knudsvej 10-12 og Drejet 24 tilbagebetales, når regnskabsåret 2016 er opgjort. Den del af tilsagnet udgør 647.000 kr og placeres på en mellemregningskonto til formålet.

Byrådet godkendte ombygningen af Sebbesandevej på Byrådsmødet d. 26 april 2016 pkt. 115. I samme dagsorden blev der fundet finansiering til anlægsudgiften. Derfor tilskrives det modtagne tilsagn vedrørende Sebbesandevej 2 på 743.000 kr. nu de likvide aktiver.

 

Orientering om salg af mindre arealer i 3. kvartal 2016.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der meddeles en indtægtsbevilling (forskellige serviceområder) vedrørende DUT-kompensationen på 4,6 mio. kr. Beløbet tilskrives de likvide aktiver,

 

at der meddeles en udgiftsbevilling på 0,282 mio. kr. til Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån til indfrielse af lån på ejendomme Drejet 24. Beløbet kan finansieres på samme serviceområde,

 

at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 743.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Sted nr. 013095 Ombygning af Sebbesandevej 2. Beløbet tilskrives de likvide aktiver,

 

at der meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer som følge af ovenstående skema.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-2-16 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på det samlede kommunale område. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene og sendes hermed til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 7. november og efterfølgende behandling i Byrådet d. 15. november.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på baggrund af det konstaterede forbrug.

                                                                                      

I resultatopgørelsen jf. tabel 1 nedenfor, bliver afvigelser målt som Forventet regnskab mod korrigeret budget.
 

I sagsfremstillingen præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 30. september 2016

 

Note: I tabel 1 er negative tal indtægter og positive tal er udgifter

 

 

 

 

                     

Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 214 mio. kr. Dette er 75,9 mio. kr. mere end korrigeret budget og 13,7 mio. kr. mindre det vedtagne budget.

                                                                                                                                                                 

Efter afholdelse af anlægsudgifter på 169,1 mio. kr. samt 14,6 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område på 59,4 mio. kr. (overskud)

 

Derudover er det værd at bemærke, at der på anlægsdelen forventes et resultat for 2016, som er 167 mio. kr. under korrigeret budget. Dette er et opmærksomhedspunkt.

                                                                                                                                                      

Det samlede resultat af drift og anlæg forventes at ende som et overskud på 68,7 kr.  

                                                                                                                                                                 

Da finansieringen, der består at nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster, viser et forbrug på 28,2 mio. kr., forventes der en likviditetstilgang på 40,6 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 7 mio. kr. i det vedtagne budget for 2016. 

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for regnskab 2015 og de 3 budgetopfølgninger i 2016

 

Som det fremgår af ovenstående graf, så forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.362,9 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor vi måler servicedriftsudgifter overfor det korrigerede budget uden genbevillinger og generelle reserver, viser det forventede resultat et merforbrug på 11,7 mio. kr.

 

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2016

 

Teknik og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger. Merforbruget kan primært henføres til vejafvandingsbidrag, vintertjeneste og busdrift. Merforbruget på vejafvandingsbidrag forventes at balancere over en årrække.

 

Børne- og Familieudvalget forventer på Serviceområde 16 Børn og Familie et merforbrug på 27,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og 18,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger. Merforbruget vedrører anbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger. Der arbejdes på en mere omfattende Balanceplan 2.0, hvor der er fokus på at billiggøre driften yderligere.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri et merforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og 6,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevillinger. Det kan konstateres, at den igangsatte handleplan virker og bringer økonomien på Handicap og Psykiatri i den rigtige retning.

 

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget, men til gengæld et merforbrug på 7,8 mio. kr., når det overførte merforbrug i 2015 på 13,3 mio. kr. indregnes. Til at håndtere merforbruget er iværksat en tilpasningsplan for Sygeplejen og en undersøgelse af, om udgifterne til Madservice Herning kan nedbringes.   

  

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen

Likviditet efter kassekreditreglen er den daglige bogførte likviditet fratrukket kassekreditter, opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

 

 Graf 2: Gennemsnitlig likviditet pr. 30. september 2016

 

Ovenstående viser likviditeten som den har udviklet sig siden primo 2015, og som den på baggrund af budgetopfølgningen forventes at udvikle sig resten af 2016.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo september 2016 er 696,9 mio. kr., hvilket er en stigning fra primo 2016 på 82,2 mio. kr.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil have en stigende tendens gennem resten af 2016 og ende over 716 mio. kr. ved udgangen af 2016.

 

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en indtægtsbevilling(forskellige serviceområder) vedrørende DUT-kompensationen på 4,6 mio. kr. Beløbet tilskrives de likvide aktiver
 • Der meddeles en udgiftsbevilling på 0,282 mio. kr. til Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån til indfrielse af lån på ejendomme Drejet 24. Beløbet kan finansieres på samme serviceområde,
 • Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 743.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Sted nr. 013095 Ombygning af Sebbesandevej 2. Beløbet tilskrives de likvide aktiver.
 • Der til serviceområde 01 Byggemodning og serviceområde 02 Arealerhvervelse meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer som følge af nedenstående skema over indgåede salgsaftaler i 3. kvartal 2016.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der meddeles en negativ anlægsudgiftsbevilling og tilhørende reduktion af rådighedsbeløbet på 1,372 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 364091 "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning". Mindreudgiften tilgår de likvide midler.
 • at indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" reduceres med 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020. Mindreindtægten finansieres af de likvide midler

  

Børne- og Familieudvalget

 

 • at der flyttes udgiftsbevilling på 0,065 mio. kr. i 2016 fra Serviceområde 20 Økonomi- og Erhvervsudvalget til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Dagplejens kursuskonto til hygiejneprojekt.
 • at der flyttes udgiftsbevilling på 2 mio. kr. i 2016 fra anlæg, Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, stednr. 301053 Skolefond til drift Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, Vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling.
 • at der flyttes udgiftsbevilling på 0,725 mio. kr. i 2016, 0,541 mio. kr. i 2017, 0,335 mio kr. i 2018 og 0,260 mio. kr. i 2019 fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler til projekter jf. oversigten nedenfor.
 • at der flyttes udgiftsbevilling årligt på 0,275 mio. kr. i 2016 og 2017 fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 16 Børn og Familie til projekt Headspace.

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Der ønskes foretaget budgetomplacering af midler til varetagelse af opgaven omkring høreomsorg 150.000 kr flyttes fra Serviceområde 18 til Serviceområde 13 (Center for Kommunikation), jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 15. juni 2016, pkt. 78

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der meddeles at indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1,077 mio. kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 033250. 
 • at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, funktion 03.38.64 andre kulturelle opgaver i forbindelse med Off Road 2017 og at der ligeledes meddeles indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. fra Århus 2017 og 0,1 mio. kr. fra Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og sponsorer / partnere / fonde til samme kontoområde. Der forventes en afløftning af gavemoms på ca. 53.000 kr.
 • at der overføres 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid til Serviceområde 19, Forebyggelse vedrørende fritidspas

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstllingens afsnit om økonomi.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Orientering om Leasingudgifter for Brand og Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Beredskabskommissionen for Brand og Redning MidtVest har 12. september 2016 godkendt en overskridelse på 363.947 kr. på det oprindeligt godkendte leasingbudget på 12 mio. kr. for Brand og Redning MidtVest. Overskridelsen forelægges byrådene i Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern til orientering.  

Rammen kan ikke overholdes på grund af en kombination af tilvalg og ændrede priser fra leverandører i forhold til det budgetterede.

 

Den budgetterede årlige leasingydelse overholdes indenfor budgettet. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at overskridelsen på 363.947 kr. tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-604-08 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Parkeringsfondens status efter 4 års virke efter revidering i 2012

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes "Parkeringsmålsætning og Regulativ for Herning Kommunes parkeringsfond" blev i 2012 revideret. Det skete på baggrund af et behov for at få fastlagt parkeringsmålsætninger, retningslinjer og procedurer for indbetaling til Herning kommunes parkeringsfond. Det blev aftalt, at målsætningen tages op til revision hvert 4. år på baggrund af revision af Herning Kommuneplan.

Det er forvaltningens vurdering, at forslag til Herning Kommuneplan 2017-2018 ikke giver anledning til revidering af Herning Kommunes "Parkeringsmålsætning og Regulativ for Herning Kommunes parkeringsfond".

Herning Kommunes parkeringsfond ejer 570 parkeringspladser, heraf er der ikke henvist indbetalinger til 124 af disse parkeringspladser. De 124 parkeringspladser forventes at dække de næste ca. 5 års forventede indbetalinger, medmindre der kommer et projekt, som opbruger en stor andel af pladserne.

Forvaltningen anbefaler, at "Parkeringsmålsætning og Regulativ for Herning Kommunes parkeringsfond" fortsætter i nuværende form.

Sagsfremstilling

Parkeringsfonden har til formål, at sikre der fortsat kan etableres et passende antal velbeliggende og attraktive parkeringspladser i Herning Bymidte og kommune. Fonden finder anvendelse i Herning Bymidte og hvor det i lokalplaner er fastlagt, at der kan indbetales til parkeringsfonden.

 

Herning Kommunes parkeringsfond ejer 570 parkeringspladser, heraf er der ikke henvist indbetalinger til 124 af disse parkeringspladser. Herning Kommune har dermed en buffer på 124 parkeringspladser før der skal etableres yderligere parkeringspladser til at dække for indbetalinger til fonden. De 124 parkeringspladser forventes at dække de næste ca. 5 års forventede indbetalinger, medmindre der kommer et projekt som opbruger en stor andel af pladserne.


Parkeringsfondens saldo er d.d. 2.110.218,35 kr. Beløbet er disponeret til køb af parkeringspladser ved byggeprojekt ved den gamle retsbygning i Herning samt tilbagebetaling af midler i Vildbjerg.

 

Herning Kommune ejer, ud over parkeringspladserne i parkeringsfonden, 47 parkeringspladser i Dalgashus og 36 i Føtex P-hus, som er erhvervet i forbindelse med andet byggeri og ikke er blevet overdraget til parkeringsfonden.

 

Der er i budgetforliget for budget 2017 afsat 6 mio. kr. i alt i årene 2018, 2019 og 2020 til køb af parkeringspladser.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at "Parkeringsmålsætning og Regulativ for Herning Kommunes parkeringsfond" fortsætter i nuværende form.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-16 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Fremrykning af færdiggørelsesarbejder ved byggemodning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Mette Skjærlund Knudsen

Sagsresume

I henhold til budgetforlig 2017 skal der fremrykkes færdiggørelsesarbejder som et forsøg i to udstykningsområder. Styregruppen for byggemodning anbefaler, at færdiggørelsesarbejder i udstykningerne Ørskovbakken etape 3 i Snejbjerg og Velhustedparken boligvej 7 i Kibæk fremrykkes.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2017 blev det besluttet, som et forsøg at fremrykke færdiggørelsesarbejder for op til to udstykningsområder. Fremrykningen betyder, at der skal etableres asfalt og kantsten, når 50% af grundene er solgt mod i dag ca. 75% solgte. Formålet er at gøre Herning Kommunes boligudstykninger endnu mere attraktive for mulige tilflyttere.

I henhold til budgetforliget skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning om den konkrete udmøntning efter indstilling fra styregruppen for byggemodning. Forsøget evalueres efter 2-3 år.

 

Styregruppen for byggemodning foreslår at der fremrykkes færdiggørelsesarbejder i områderne Ørskovbakken, Snejbjerg og Velhustedparken, Kibæk.

 

 

 Økonomisk bliver der tale om en likviditetsforskydning, som holdes indefor det nuværende byggemodningsbudget.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at færdiggørelsesarbejder på Ørskovbakken etape 3 i Snejbjerg og Velhustedparken boligvej 7 i Kibæk fremrykkes til udførelse ved 50% solgte grunde mod tidligere 75% solgte.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-31-14 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Godkendelse af anlægsregnskab for øget tyverisikring af Herning Rådhus og øvrige adm. bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Anne Marie Muff Grønkjær, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet "Øget tyverisikring af Herning Rådhus og øvrige administrationsbygninger".

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 650082 Øget tyverisikring af Herning Rådhus på Serviceområde 20 Administration.

 

Byrådet bevilgede den 26. august 2014 pkt. 281 730.000 kr. til øget tyverisikring af Herning Rådhus og øvrige administrationsbygninger.

 

På rådhusets bygninger, som omfatter bygning A, B, C, D, Den gamle Musikskole, Den Gamle Gymnastiksal samt Rio-bygningen, er der nu installeret tyverialarm med åbningskontakter på udvendige adgangsdøre og vinduer i stueetagen. Der er desuden installeret glaslyttere, som giver signal til tyverialarm, hvis vinduer og glas knuses. Løsningen med åbningskontakter og glaslyttere er valgt, fordi tyverialarmen kan være tilkoblet, mens personalet stadig opholder sig i bygningen. Tyverialarmen er tilkoblet kontrolcentral, som ved alarm kan tilkalde personale, vægter og evt. politi. 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

650082

Øget tyverisikring af Herning Rådhus

730.000

735.153

-5.153

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-5-16 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra AU-Herning om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

AU Herning - Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ansøger om 1.166.000 kr. excl. moms til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2017, blandt andet et virksomhedsudviklingsprogram og iværksætteraktiviteter i regi af Business Factory.

 

Ansøgningen har et samlet budget på 2 mio. kr. Foruden Herning  Kommune er ansøgningen sendt til Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner. AU Herning arbejder endvidere på, at flere kommuner vil støtte op om erhvervsudviklingsaktiviteterne, blandt andet de øvrige kommuner i Business Region MidtVest. Såfremt flere kommuner kommer med, vil budgetrammen blive forhøjet svarende til tilskuddet, og der vil blive flere aktiviteter inden for samme formål - erhvervsudvikling.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2006 ydet støtte til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU i Herning. Aktiviteterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13,

herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.

 

Aktiviteterne i 2016 har til dato haft en god målopfyldelsesgrad i forhold til de mål, der var i resultatkontrakten.

 

I ansøgningen for 2017 har aktiviteterne stadig hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13. Fokus er primært innovation og iværksætteri.

 

De konkrete aktiviteter i 2017 er:

 • Company Connect Programmes. Studerende på Global Mangement Manufacturing, Cand. Merc. i Marketing og Business Innovation og Cand. Polyt. i Teknologibaseret forretningsudvikling får tilknyttet en mentorvirksomhed. De studerende får således mulighed for at løse studierelevante opgaver, projekter, problemstillinger m.v. med udgangspunkt i virksomhedens udfordringer. Målet er min. 40 kandidatstuderende og min. 80 bachelorstuderende.
 • Business Factory har fokus på innovation og iværksætteri, og arbejder blandt andet på at fremme iværksætterkulturen. Konkret hjælpes studerende til at opstarte egen virksomhed. Målet er at min. 5 nye virksomheder starter i Business Factory i 2017. Aktiviteterne komplementerer støttede aktiviteter via Region Midts bevilling til studentervæksthuse hos videregående uddannelsesinstitutioner.
 • Et innovationsprojekt pr. kommune (gerne i en virksomhed). I forhold til sidste år er det nyt, at projektet kan være i en lokal virksomhed.
 • Øget synlighed over for de gymnasiale uddannelser. Denne aktivitet er ny i forhold til tidligere.

 

 

Derudover er der 5 hensigtserklæringer:

 •  AU i Herning retter specielt fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne
 •  AU i Herning arbejder på at tiltrække ingeniøruddannelser til Herning, som virksomhederne efterspørger - gerne som forlagt undervisning - eventuelt koblet med aktiviteter på DAMRC
 • AU i Herning arbejder på at studerende fra Aarhus Universitet i Aarhus deltager i virksomhedsprojekter blandt aftalens kommuner
 • Business Factory åbner mulighed for at lokale virksomheder kan komme på besøg og udveksle erfaringer vedr. aktuelle udfordringer. Herved skabes efterhånden et dynamisk miljø bestående af forskere, studerende og lokale små- og mellemstore virksomheder. Denne hensigtserklæring fremstår tydeligere i forhold til tidligere.
 • · Der er åbenhed for at andre kommuner kan indgå i aftalen.

 

Administrationen følger via resultatkontrakt og statusmøder løbende målopfyldelsen. Administrationen vil endvidere løbende sikre, at aktiviteterne komplementerer andre aktiviteter på AU Hernign som støttes af kommunen.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, fordi det er væsentligt løbende at have fokus på AU i Hernings betydning for rekruttering af arbejdskraft, kompetenceniveau, iværksætteri og innovatgion i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland

Økonomi

Udgiftsbudget excl. moms i 2017:

 

 

Company Connect Programme

Business Factory

Øvrige aktiviteter (innovationsprojekt og dialog med gymnasier)

I alt - excl. moms

Løn

1.340.000

580.000

35.000

1.955.000

Øvrige omkostninger

20.000

20.000

5.000

45.000

I alt excl. moms

1.360.000

600.000

40.000

2.000.000

 

Finansieringsbudget excl. moms i 2017:

 

Befolkning afrundet

Andel af 1 mio. kr.

Andel af 0,5 mio. kr.

Andel af 0,5 mio. kr.

I alt excl. moms.

Herning

88.000

1.000.000

166.000

 

1.166.000

Holstebro

58.000

 

109.000

164.000

273.000

Ikast-Brande

41.000

 

77.000

116.000

193.000

Ringkøbing-Skjern

57.000

 

108.000

161.000

269.000

Struer

21.000

 

40.000

59.000

99.000

I alt excl. moms

265.000

1.000.000

500.000

500.000

2.000.000

Nb. Fordelingsnøglen har sammenhæng til en historik fra Landsdelscenter MidtVest tid, hvor Herning Kommune finansierede 1 mio. og de øvrige deltes om 0,5 mio. Den sidste 0,5 mio. kr. finansierede Landsdelscentret. Denne er nu fordelt mellem alle kommunerne i forhold til befolkningsandel.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 1.166.000 kr. excl. moms i 2017 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til de ansøgte erhvervsudviklingsaktiviteter på AU i Herning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 04.21.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Ansøgning om midler fra restbeløb af tidligere LAG midler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mette Klarskov Hebel, Anne Mette Skjærlund Knudsen, Mette Damkær, Allan Thulstrup

Sagsresume

De tre bysamfund Haderup, Feldborg og Hodsager ansøger om ialt 517.500 kr af puljen for de tidligere LAG midler. Der ansøges om midler til markedsføring af de tre landsbyer. Forvaltningen foreslår, at der gives afslag på ansøgningen og der istedet igangsættes et projekt til markedsføring af samtlige landsbyer med afsæt i den nye brandingstrategi.

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 24. marts 2014, pkt.

118, at de 0,5 mio. kr. der årligt var afsat i budgettet til LAG fremover ønskes øremærket til særlige indsatser i landsbyer og landdistrikter. Det blev besluttet, at forvaltningen indstiller projekter, der fremsendes en gang årligt senest i november til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede følgende kriterier for anvendelse af disse midler: Særlige indsatser er indsatser, til fremme af erhverv og bosætning, der dækker mere end en landsby, f.eks. markedsføring, turisme og udviklingsprojekter af tværgående karakter. En enkelt landsby kan dog få støtte til et innovativt projekt, hvis andre landsbyer kan få læring af projektet. Større projekter prioriteres. Der kan ikke søges til enkeltstående projekter, som den eksisterende landdistriktspulje omfatter.

 

De tre bysamfund, Haderup, Feldborg og Hodsager, der har indsendt en ansøgning, har sammen med et marketingsbureau udarbejdet et idékatalog for at styrke og markedsføre området.

Der er arbejdet med:

·        Et logo og identitet som kan bruges på tværs af de tre byer.

·        En fælles webportal.

·        Forskellige former for skiltning i området.

·        Brug af ny teknologi.

·        Trykt materiale.

·        Reklamevideoer.

·        Velkomstpakker til nye borgere.

 

Forvaltningen foreslår, at markedsføringen af landsbyerne ikke kun koncentreres om de tre ansøgte byer, men kommer til at omfatte alle landsbysamfund i Herning Kommune og tager afsæt i den nye brandingstrategi. På denne måde vil det være muligt at styrke alle landsbysamfunds arbejde med til at tiltrække nye borgere og samtidig skabe sammenhæng og synergi med den overordnede fortælling om Herning Kommune. Forvaltningen forslår, at der gennemføres en proces med landsbyerne i samarbejde med det konsulentfirma, som har været involveret i udarbejdelsen af den nye brandingstrategi for Herning Kommune.

 

Brandingstrategien bygger på de tre værdier: Sammenhold, mod og handlekraft samt ”Her er alle muligheder åbne…”. Værdierne er bundet sammen i en kernefortælling, der udstikker retningen for den eksterne kommunikation i fremtiden. Der er desuden udarbejdet en grafisk identitet, som understøtter budskaberne og sikrer en enkel og genkendelig identitet hos omverdenen.

 

En del af målet med brandingstrategien er at styrke fortællingen om, at Herning Kommune er et godt sted at bo og leve. I kernefortællingen står der bl.a. ”I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv med overskud i hverdagen. Vi har et stærkt sammenhold, et rigt foreningsliv og dejlig natur. Det gør Herning Kommune til et godt og trygt sted at bo med en hverdag fuld af liv og nærhed.”

 

Kommunens landsbyer spiller en stor rolle i forhold til at vise konkrete måder til at få en hverdag fuld af liv og nærhed. En rolle som både tager afsæt i egne styrker og som er med til at styrke den overordnede fortælling.

 

Forvaltningen vurderer, at de mange levende landsbyer, hver med deres styrker, fint kan rummes indenfor såvel kernefortællingen som ”Her er alle muligheder åbne” og værdierne sammenhold, handlekraft og mod.

 

Derfor anbefaler forvaltningen et forløb, hvor der tages udgangspunkt i de lokale styrker i dialog og samarbejde med landsbyerne, via landsbykontaktudvalget. Herfra skabes lokale fortællinger, der passer sammen med værdierne – samtidig med at de grafiske elementer bliver genkendelige.

 

Ved at tilpasse den eksisterende branding-strategi til de enkelte landsbyers ønsker sikrer vi, at hvert enkelt budskab er med til at styrke den samlede fortælling om Herning Kommune – samtidig med at landsbyerne får mulighed for at slå på de styrker, de selv vil fremhæve.

 

Ved at tage udgangspunkt i den fælles grafiske identitet, og skabe lokale versioner, opnås samtidigt, at budskaberne fra landsbyerne er med til at styrke fortællingen om, at alle muligheder er åbne i Herning Kommune (også muligheden for at bo i en landsby), mens budskaber fra Herning Kommune er med til at styrke fortællingen om landsbyerne som steder med sammenhold og handlekraft.

 

En sammenhæng mellem budskaber og grafisk linje vil sikre større synlighed, gennemslagskraft og troværdighed. Hvis en brandingstrategi skal virke, skal budskaberne have rod i virkeligheden, gentages ofte og konsekvent. Det er samtidig nødvendigt at bruge de grafiske elementer igen og igen, så modtagerne med det samme kan genkende et budskab fra Herning Kommune.

 

Formålet med processen med landsbyerne/landsbykontaktudvalget vil være at:

 

- Hjælpe med at identificere de enkelte landsbyers profil og hovedbudskaber.

- Profilere og synliggøre landsbyerne samlet og/eller enkeltvis.

- Udvikle et markedsføringskoncept som tager afsæt i Herning Kommunes brandingstrategi og producere elementer, som de enkelte landsbyer kan anvende for at profilere og synliggøre sig.   

- Klæde landsbyerne på, så de kan anvende de udarbejdede markedsføringsværktøjer.

- Afdække landsbyernes yderligere behov og ønsker for markedsføring.

- Knytte landsbyerne til aktiveringen af Herning Kommunes brand.

 

 

På baggrund af processen og hvad den frembringer, kan der efterfølgende udarbejdes konkret materiale.

 

Der foreslås anvendt ca. 150.000 kr. på at gennemføre processen med landsbyerne i forhold til de ovennævnte punkter, samt at 350.000 kr. anvendes til mere konkrete materialer affødt af processen.

 

 

  

 

Økonomi

Der resterer 950.000 kr. på konto  Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdistriktsområde 062.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives afslag på det ansøgte projekt fra de tre byer,
at der bevilges 500.000 kr. til et projekt til markedsføring af samtlige landsbyer i Herning kommune på konto  Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdistriktsområde 062.

Beslutning

Sagen er udsat. Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendergiver en bevilling på 250-300.000 kr. til omegnen Haderup, Feldborg og Hodsager til fremme af områdets styrkepositioner indenfor mikroturisme, bl.a. åturisme, BMX, Hodsager Rideskov o.l.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Mette Klarskov Hebel  

Anvendelse af afsatte midler til "Kulturbranding"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trap Worm

Sagsresume

Der er udarbejdet et nyt forslag til markedsføring af kulturlivet i Herning Kommune. Forslaget bygger på vedtagelsen af mulighedskataloget for budget 2016 og frem. Forslaget til anvendelse af de afsatte midler skal nu godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af mulighedskataloget blev området for kulturbranding beskåret fra 1.200.000 kr. til den nuværende ramme på 900.000 kr. Med afsæt i dette er der i samarbejde med kulturaktørerne i byen udarbejdet forslag til ny kulturmarkedsføring, der er bygget op om blogs og sociale medier. Dette anses som en mere tidssvarende løsning.

I processen har kulturledernetværket været inddraget, dels via en spørgeskemaundersøgelse og dels via en arbejdsgruppe hvor repræsentanter fra kulturledernetværket har deltaget.

Herning Kommunes kulturarrangementer vil i fremtiden formidles via en online kulturportal som består af en overskuelig kalender samt indhold om kulturarrangementer, baseret på en strategi, der tager udgangspunkt i blogs og sociale medier. Der udsendes også et nyhedsbrev baseret på indhold fra portalen.

Det er målsætningen at:

 • Der skabes én foretrukken og bredt kendt portal, der synliggør kulturarrangementer og kulturinstitutioner i Herning Kommune. Portalen er en mobil- og tabletoptimeret webside.
 • Portalen giver overblik over arrangementer i området - og indeholder inspirerende og målrettet indhold, fx guides, anmeldelser og blog-indlæg af kendte og/eller lokale bloggere
 • Indholdet på portalen kan deles på sociale medier fx Facebook, Instagram etc.
 • Platformen komplementeres af andre kanaler - både online og trykte, fx plakater i det offentlige rum og på uddannelsesinstitutioner, der skaber trafik til platformen.

 

Projektets leverancer er opdelt i:

 

 • Portal: Den tekniske løsning af en online portal, der trækker kalenderinformationer fra Kultunaut og kan præsentere indhold som kan deles i andre kanaler.

 

 • Indhold: indsamling, skabelse, tilpasning, prioritering af indhold. Konstant opdatering og identifikation af muligheder for deling af indhold.

 

 •  Markedsføring af portalen: via løende annoncering, brug af andre medier (fx plakater og postkort) og spredning af indhold fra portalen på andre kanaler, skabes trafik til portalen og dermed opmærksomhed om kulturarrangementer i Herning.

 

Organisering

Projektgruppen, der er forankret i BEK, sikrer udviklingen af en portal i samarbejde med en ekstern partner, og klargør denne til lancering. Desuden skaber de en kommunikationsplan for lanceringen.

 

For at blogs og sociale medier virker, skal der være èn, der giver det indhold. Personen ansættes juridisk på Rådhuset (BEK), og har tæt kontakt med/"bor på" kulturinstitutionerne. Stillingen vurderes til 20-30 timer pr uge.

 

Det er vigtigt at personen i denne rolle har konstant fokus på de lokale arrangementer i området, får dem formidlet effektivt, og samtidig er i tæt og løbende dialog med kulturinstitutionerne. Det vurderes derfor at være den mest effektive og økonomiske løsning at ansætte en person, der er dedikeret til denne rolle, fremfor at indkøbe ydelsen på konsulentbasis.

 

Økonomi

Der er i budgettet afsat 900.000 kr. pr. år til formålet. Midlerne anvendes tredelt på indholdsleverance, drift og markedsføring. 2016-midlerne anvendes primært til udvikling af portalen, samt massiv markedsføringsindsats i forbindelse med lancering.

 

Tidsramme

Forventet lancering af portalen: Februar 2017

 

Tiltrædelse, Content Marketing Specialist, senest 1. Februar 2017

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at de i budgettet afsatte midler til kulturbranding under Bymarkedsføring anvendes som beskrevet i sagen til markedsføring, primært via blogs og sociale medier.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, idet det understreges, at det gælder kulturtiltag i hele kommunen, samt at blogning evalueres efter et år.

 

Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker et alternativt forslag, hvor opgaven outsources i stedet for insources.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-14-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og terrassedøre i afdeling Toftevænget i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af resterende vinduer og terrassedøre  i 33 boliger på Toftevænget, Hammerum, 7400 Herning.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have skiftet vinduer og døre i 33 boliger i deres afdeling på Toftevænget i Hammerum.

 

Afdelingen består af 33 boliger. Afdelingen består af 21 familieboliger og 7 studieboliger. Boligerne er opført i 1989.

 

Fællesbo ønsker en udskiftning af vinduer og døre i 33 boliger.

 

På afdelingsmøde den 3. september 2015 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget. Derfor er sagen nu kommet på dagsorden i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 1.024.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 765.000 kr. samt egne henlæggelser på 259.000 kr.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til ca. 46.000 kr. pr. år. Huslejestigningen udgør således gennemsnitligt 116 kr. pr. måned. Den gennemsnitlige husleje i afdelingen udgør herefter 4.401 kr. pr. måned, og stigningen vil således udgøre 2,63%. Huslejestigningen kræver ingen kommunal godkendelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.10.00-K09-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har afholdt de lovpligtige årlige dialogmøder med de almene boligselskaber. Årets temadrøftelse handlede om samarbejdet mellem kommune og boligselskaber. Desuden er udmøntningen af Byrådets Plan for almene boliger 2017-2020 drøftet, herunder mulige kriterier for udbud af kvoter til nybyggeri.

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog nye målsætninger for det almene boligområde i maj 2016. Målsætningerne er sendt til de fire boligselskaber, der har boliger i kommunen: Fællesbo, Fruehøjgaard, Lejerbo og Bomidtvest.

Ved dialogmøderne spurgte vi: Hvordan sikrer vi de bedste rammer for, at Byrådets målsætninger efterleves? Hvad skal der til / mere af / mindre af?

 

Boligselskabernes tilbagemeldingerne på dialogmøder er generelt positive. Det er bl.a. bemærket, at kommunen opleves som konstruktiv og med rimelige sagsbehandlingstider. Der er i juni 2016 aftalt en ny struktur for samarbejde mellem kommunen og boligselskabernes udlejningsansvarlige. Intentionerne er entydigt et stærkere samarbejde om udlejning.

 

 

Byrådets Plan for almene boliger 2017-2020 indeholder i 2017 3 projekter:

 

 1. Udviklingsprojektet SIND (Fruehøjgaard / 40 boliger)
 2. Udviklingsprojektet Bethanisagde (Blå Kors i samarbejde med et boligselskab / 16 skæve boliger)
 3. Alfagrunden i Sunds (kvote til 25 familieboliger udbydes)

 

Herudover er Fællesbos udviklingsprojekt med 65 billige familieboliger på Mindeparken / H.C. Ørstedsvej drøftet. Projektet er i Plan for almene boliger i 2018.

 

Status på nybyggerierne er:

 

Ad. 1. SIND

Der er nedsat en styregruppe, hvor projektets aktører er repræsenteret, herunder også Herning Kommune. Formand for styregruppen er direktør Birgitte Juhl, Fruehøjgaard. Boligselskabets formand er samtidig næstformand i SIND. Der er arbejdet med at skaffe finansiering til projektudviklingen. Social- og Sundhedsudvalget har i september øremærket 100.000 kr. til projektudviklingen i regi af § 18-innovationspuljen. Der er indledt dialog med Planafdelingen om mulige placeringer.

 

Ad. 2 Bethaniagade

Blå Kors samarbejder med Fællesbo om projektet. Initiativet til at indkalde Fællesbo til møde omkring fremdrift i projektet er hos Blå Kors. Der har fra Fællesbos side været forespurgt omkring mødeindkaldelse, og det vil ifølge Blå Kors ske i anden halvdel af november. Administrationen følger processen tæt.

 

Ad. 3 Alfagrunden

Byrådet har principgodkendt, at de lokale boligselskaber fremadrettes inviteres til at byde på nybyggeri ved at fremsende konkrete projekter med en m2-pris. Det betyder, at de interesserede boligselskaber skal i dialog med grundens ejer og skitsere et projektoplæg, som kommunen vurderer efter givne kriterier. Det bedste projekt ift. kriterierne vinder retten til at bygge. Grunden er privatejet.

Alfagrunden bliver det første byggeri, hvor vi tildeler kvote efter den nye model. Der er således tale om et forsøg, hvor erfaringer bliver høstet, og praksis kan blive slebet til. Der henvises til den følgende sag på denne dagsorden for kriterier for udbud. Et "udbud" forventes igangsat inden årets udgang.

 

Mindeparken / H.C. Ørstedsvej

Fællesbo har igangsat prækvalifikation for rådgiverydelsen på projektet og har afholdt  beboermøde med 80 beboere. Rådgiveren skal bearbejde projektet med henblik på godkendelse af skema A inden udgangen af 2017. Projektet kræver ny lokalplan. Rådgiver skal kvalificere projektet, så der hurtigst muligt kan igangsættes lokalplanproces.

 

 

Udover samarbejdsrelationer og plan for almene boliger er der drøftet almindelige driftsforhold med de enkelte boligselskaber. Der er ikke nævneværdige forhold. Udlejningssituationen er pt. god i hele kommunen, og boligselskaberne har ikke bragt nye renoveringsoplæg frem ud over de allerede kendte.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.12-A26-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af kriterier for udbud af kvoter til nye almene boliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som et led i Plan for almene boliger 2017 - 2020 har Byrådet godkendt ny model for tildeling af kvoter. Det er besluttet, at de lokale boligorganisationer inviteres til at fremsende et projekt med en m2-pris indenfor en tidsfrist. På dialogmøderne med boligselskaberne er relevante kriterier for et sådan udbud drøftet.

 

På den baggrund fremsendes hermed et oplæg til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. 

Sagsfremstilling

Det nye er konkurrenceelementet: Det bedste projekt vinder retten til at bygge. Administrativt kalder vi det "udbud", ikke i juridisk forstand men som koncept. Det, der er drøftet med boligorganisationerne er, hvad kommunen skal lægge vægt på, når vi vurderer de indkomne forslag.

 

Det helt centrale spørgsmål er: Skal andet end projektøkonomien vægtes?

 

Boligselskaberne er alle positive overfor konkurrenceelementet. Alle har budt konstruktivt ind med dels synspunkter, dels opmærksomhedspunkter ift. at fremme reel konkurrence.

 

Man kan forestille sig, at også projektets arkitektur med fordel kan tillægges en vis vægt. Det synspunkt er boligorganisationerne enige i.

Det har været drøftet om projektets tekniske indhold skal vægtes. Det synspunkt er der ikke opbakning til. Det er vurderingen, at de bundne byggetekniske regler er en fast ramme, der ikke vindes noget ved at udfordre. Derimod er der i dialogen fremsat det forslag, at projektets innovative indhold vægtes. Det forslag er der opbakning til fra de øvrige boligselskaber. Man kan hævde, at tildelingen af kvoter specifikt til udviklingsprojekter i særlig grad beror på nytænkende forslag.  

 

Der er utallige muligheder for at designe udbuddet. I respekt for at der er tale om en ny model, som vil kræve merindsats fra såvel boligselskaberne som administrationen lægges der op til en enkel model. Administrationen peger derfor på denne model:

 

 • 75 % vægtning af økonomi
 • 25 % arkitektonisk værdi

 

 

Der skal administrativt beskrives underkriterier, det vil sige pejlemærker ift. hvad vi mener med økonomi og arkitektonisk værdi. Beskrivelsen vil bygge på erfaringer fra andre kommunale udbud mv.

 

Første udbud vedrører 25 familieboliger på "Alfagrunden" i Sund i 2017. Det forventes at ske inden udgangen af 2016 og efterfølgende politisk godkendelse inden udgangen af første kvartal 2017.

Det bliver et forsøgsprojekt, der involverer en privat aktør (ejeren af grunden) og erfaringerne fra dette projekt vil give pejling til de fremtidige udbud.

 

De fremlagte projektforslag vedrørende Alfagrunden vurderes fagligt administrativt ift. de vedtagne vægtninger og fremsendes til politisk godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Udover Plan for Almene boliger 2017 - 2020 forventer administrationen at se en ansøgning om ny kvote til 8 almene familieboliger i Vildbjerg i løbet af 2017. Der henvises til Byplanudvalgets lukket referat fra møde den 24. oktober 2016, pkt. 204.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at udbud af kvoter sker med vægtningen 75 % økonomi / 25 % arkitektur.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overdragelse af areal i Haunstrup til Haunstruphuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på sit møde den 6. maj 2014, at Haunstrup skole skulle nedrives.

 

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Huset har henvendt sig til kommunen for at høre om muligheden for at arealet hvor skolen tidligere lå overdrages til Haunstrup Huset.

 

Administrationen anbefaler en overdragelse af arealet på et gaveskøde til Haunstrup Huset samt at Haunstrup Huset betaler alle handelsomkostninger herved.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 6. maj 2014 blev det blandt andet besluttet at handelen med køber af Haunstrup skole ophæves, at Haunstrup Skole nedrives, at grunden herefter

udbydes til salg som en byggegrund. Bygningerne er nedrevet.

 

Kommunen har nu fået en henvendelse fra Borgerforeningen og Haunstrup Huset som oplyser at Haunstrup Huset meget gerne vil overtage den gamle skolegrund på Haunstrup Hovedgade 46.

 

Arealet tænker de kan bruges til rekreativt grønt område til glæde for byens borgere. Området kunne bl.a. indeholde frugttræer, bord-bænke-sæt og så videre. De vil desuden gerne genetablere den gamle kirkesti, der lige nu stopper ved skellet. Stien skal igen fortsætte helt op til Haunstrup Hovedgade, hvor der er fodgængerovergang til kirken. Desuden ser de en mulighed i udvidelse af parkeringsplads, hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt. Der er enighed lokalt, om at det skal være Haunstrup Huset, der skal stå som ejer af grunden, idet Haunstrup Huset i forvejen ejer fast ejendom til byens fælles brug.

 

Som det fremgår af nedenstående kort er arealet beliggende ved Haunstrup Gl. Skole, Haunstrup Hovedgade 46 i Haunstrup. Arealet har Matrikelnummer 2z Havnstrup By, Havnstrup og det matrikulære areal er opgjort til 2.723 kvadratmeter.

 

 

Alternativet til at overdrage arealet til Haunstrup Huset vil være at udbyde det til salg som en eller flere byggegrunde. Eventuelle byggegrunde vil i øvrigt være i konkurrence med den private udstykker af boliggrunde, H&H Byggemontering, som har 3 grunde til salg på Skibbildvænget.

 

Administrationen anbefaler en overdragelse af aralet på et gaveskøde til Haunstrup Huset på sædvanlige vilkår, samt at Haunstrup Huset betaler alle handelsomkostninger.

 

Omkostningerne vil udgøre ca. 14.000 kr. til tinglysning og ca. 5-7.000 kr. til skødeudfærdigelse ved advokat.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at matrikel 2z Haunstrup By, Haunstrup beliggende Haunstrup Hovedgade 46 overdrages til Haunstrup Huset på et gaveskøde på sædvanlige vilkår,

 

at Haunstrup Huset afholder alle omkostninger ved overdragelsen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-9-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overdragelse af tidligere kommunal planteskole i Timring på gaveskøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på sit møde den 26. januar 2016 at overdrage den tidligere kommunale planteskole i Timring til Timring Sogns Borgerforening på et gaveskøde.

 

På Økonomi- og Erhvevsudvalgets møde den 22. august 2016 blev udvalget orienteret om, at Timring Sogns Borgerforening ikke kunne acceptere overdragelsesvilkårene. Borgerforeningen ønskede derfor ikke at overtage den tidligere planteskole. Udvalget besluttede herefter, at det skulle undersøges om Vildbjerg Cup ønsker at overtage arealet. Hvis dette ønskes, kunne arealet overdrages til Vildbjerg Cup.

 

Vildbjerg Cup har nu oplyst, at man ikke ønsker at overtage arealet, men at man gerne vil låne det som hidtil, når der afholdes Cup. Timrings Sogn Borgerforening har efterfølgende oplyst, at man alligevel gerne vil overtage arealet på de oprindeligt skitserede vilkår.

 

Det anbefales, at arealet overdrages til borgerforeningen på et gaveskøde på de vilkår, der blev besluttet af byrådet den 26. januar 2016. 

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 26. januar 2016 at overdrage den tidligere kommunale planteskole i Timring til Timring Sogns Borgerforening på et gaveskøde.

 

Timring Sogns Borgerforening kunne ikke acceptere, at Vildbjerg Cups skulle kunne låne arealet, idet Borgerforeningen ønskede at kunne opkræve leje. Dette på trods af, at borgerforeningen inden byrådets beslutning var orienteret om vilkåret om lån. Borgerforeningen ønskede derfor ikke at overtage den tidligere planteskole.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herefter, at det skulle undersøges om Vildbjerg Cup ønsker at overtage arealet. Hvis dette ønskes, kunne arealet overdrages til Vildbjerg Cup. 

Vildbjerg Cup har nu oplyst, at man ikke ønsker at overtage arealet, men at man gerne vil låne det som hidtil, når der afholdes Cup.

 

Timrings Sogn Borgerforening har efterfølgende oplyst, at man gerne vil overtage arealet, nu på de oprindeligt skitserede vilkår.

 

Man har ønsket tilføjet, at vilkåret om Vildbjerg Cup kan låne arealet kun gælder, så længe ejer er Timring Sogns Borgerforening, en anden forening Timring Sogns Borgerforening overdrager til eller Timring Sportscenter.

 

Idet der i gaveoverdragelsen er indsat en tilbagefaldsklausul, hvis arealet skal overdrages uden for denne kreds, kan Herning Kommune således hjemtage arealet, hvis der vurderes at være en kommunal interesse for det, hvis arealet ønskes overdraget uden for den nævnte kreds.

 

Hvis Herning Kommune ikke ønsker arealet tilbage i den givne situation, synes det rimeligt, at klausulen om Vildbjerg Cups lån af arealet bortfalder.

 

Det anbefales derfor, at arealet overdrages til borgerforeningen på et gaveskøde på de vilkår der blev besluttet af byrådet den 26. januar 2016, men med den tilføjelse, at vilkåret om Vildbjerg Cup kan låne arealet kun gælder så længe ejer er Tmring Sogns Borgerforening, en anden forening Timring Sogns Borgerforening overdrager til eller Timring Sportscenter.

 

Vilkårene var:

 

 • at arealet beskrevet i sagsfremstillingen herover overdrages til Timring Sogns Borgerforening på et gaveskøde,

 

 • at Herning Kommune afholder udgiften på matrikulære arbejder i forbindelse med frastykning af det angivne areal mod syd på anslået 30.000 kr.,

 

 • at Timring Sogns Borgerforening afholder udgifterne til berigtigelse af overdragelsen i form af omkostninger til skøde og tinglysning,

 

 • at der til matrikulære arbejder meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 30.000 kr. i 2016 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001108 salg af mindre arealer 2016,

 

 • at anlægsudgiften finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 i 2016.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at arealet overdrages til Timring Sogns Borgerforening på de vilkår Byrådet besluttede på sit møde den 26. januar 2016, men med den tilføjelse,

 

at vilkåret om Vildbjerg Cup kan låne arealet kun gælder, så længe ejer er Timring Sogns Borgerforening, eller en anden forening Timring Sogns Borgerforening overdrager til eller Timring Sportscenter.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-16 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde syd for Grønbækparken i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Peter Blak

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at der skal være et større udbud af byggegrunde i Aulum. Derfor er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken i

Aulum. Byudvikling syd for Grønbækparken er med til at understrege planen om at udvikle byen i en ring omkring bymidten.

Lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Økonomi og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 5. september 2016 sagen, hvor den blev udsat. Der er i forlængelse heraf udarbejdet et supplerende notat vedr. jordbundforholdene indenfor lokaplanforslagets område. I henhold til dette notat, kan det konstateres, at jordbunden ikke frembyder alvorlige problemer eller omkostninger for byggemodning og byggeri i området.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal igangsættes planlægning med henblik på, at der kan udbydes flere byggegrunde i Aulum.

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i byen, inddrages arealet syd for Grønbækparken til byudvikling. Byudvikling syd for Grønbækparken er i

overensstemmelse med planen om at udvikle byen i en ring omkring bymidten.

 

Plangrundlag

Den påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med de gældende planer for området. Området er omfattet af kommuneplanramme 01.B16, som fastlægger anvendelsen af området til boligformål med kollektive anlæg, for eksempel beboerhus, rekreative friarealer, samt let erhverv.

Der er ingen lokalplan på området. Derfor er der udarbejdet lokalplan nr. 01.B16.2Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum.

 

Lokalplanen

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres boliger i form af åben/lav bebyggelse i op til 2 etager. Det er muligt at etablere liberalt erhverv, så længe det er forenligt med områdets karakter af boligområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30, og bebyggelsen må have en højde af maksimum 8,5 m. I Aulum er der meget store friarealer af forskellig karakter, til fri afbenyttelse. Derfor er der i lokalplanområdet udlagt areal til nærlegeplads, og ikke noget fælles friareal.

 

Geoteknik

I en geoteknisk rapport fra 2009, påpeges at den vestligste del af lokalplanområdet, ud mod Tved bæk, er blødbundsområde og uegnet til bebyggelse. Geoteknikkerne har

anbefalet en byggelinje ca. 35 m fra bækken. For at udnytte området optimalt, er de vestligste grunde meget store. Den anbefalede byggelinje er indtegnet, og der kan på

disse grunde, kun bygges på arealet mellem byggelinjen og vejen. Der er ingen byggelinje på de øvrige grunde i lokalplanområdet.

 

Der er i området kun ringe mulighed for nedsivning af overfladevand. Derfor er befæstelsesgraden fastsat til 45 %. Funderingsforholdende i området er usikre. Der kan visse steder blive tale om ekstra funderingsudgifter. Grundvandet står meget højt i området. Det betyder, at der, for at imødegå vand i haverne, skal indbygges sandpude, for at hæve terrænet 1 - 1,5 meter.

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. november 2016

Samlet set konkluderes det i det supplerende notat, at 75-80 % af arealet er egnet til byggeri. Såfremt der etableres kælder kan der for ca. 25% af arealet vedkommede blive tale om særlige foranstaltninger. De områder hvor jordens bæreevne ikke umiddelbart er egnet til byggeri uden særlig ekstra fundering er i lokalplanforslaget udlagt til friareal, jfr. afsnittet ovenfor om geoteknik.

Grundvandsforholdene er ikke detaljeret undersøgt, men der påregnes i forbindelse med byggemodningen, at terrænet hæves flere steder i området, og at der skal etableres et drænsystem. Det vurderes, at disse foranstaltninger kan etables uden at grundprisen fordyres, ud over hvad der er almindeligt for sådanne udstykningsområder i kommunen som helhed og Aulum i særdeleshed.

 

Alternative byggemodningsområder

Der er i Kommuneplanen udlagt arealer til boligformål i Aulum nord for Rørkærvej (B13), hvor der indenfor det seneste år er vedtaget en lokalplan for et privat udstyningsområde, samt nord for den igangværende byggemodning i Grønbækparken, hvor der er 10 ledige grunde. Byplanudvalget har iganggsat ny lokalplan for et område i den centrale del af Aulum til en ny tæt-lav bebyggelse(B14). Det er administrationens vurdering, at dette område, bl.a. på grund af beliggenheden meget tæt på byens centrum, vil udnyttes bedst til en tættere og mere urban form for bebyggelse end traditionelle parcelhusgrunde.

 

Jord- og grundvandsforholdene i de områder der er udlagt i kommuneplanen, men som endnu ikke er detailplanlagt er delvist ukendte, det vurderes dog, at det med stor sandsynlighed skal påregnes, at der skal træffes forskellige foranstaltninger forud for byggeri i alle områderne. Det konkrete område syd for Grønbækparken, vurderes derfor ikke at adskille sig afgørende fra andre områder i Aulum, hvad jordbundens egnethed til byggeri angår.

 

Der kan evt peges på alternative udstykningsområder syd for B16, nord for B7 og B8. Såfremt der skal inddrages nye områder i Aulum til boligformål, som ikke allerede er omfattet af kommuneplanen, skal der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan, samt gennemføres arealerhvervelse, evt. gennem ekspropriation. Tidsmæssigt vil det betyde, at nye områder først kan sættes til salg om ca. 1½-2 år. Fælles for flere af disse nye områder er i øvrigt at der er landsbrugsinteresser på arealerne, og at den grundlæggende infrastruktur i form af ny vejforsyning, kloakering, varemeforsyning mv. kan blive omfattende og kostbar.

 

Administrationen anbefaler, at såfremt lokalplanforslaget for boligområdet syd for Grønbækparken ikke kan foreløbigt vedtages, at der udarbejdes en detaljeret plan for hvor, hvordan og med hvilke basisomkostninger som ikke kan dækkes umiddelbart af det konkret grundsalg, der kan udstykkes på alternative grunde i Aulum.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

atlokalplanforslag nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 71 for erhvervsområde ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Vildbjergvej i Gødstrup er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 59. E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 71, udlægges et nyt rammeområde 59.E12. Rammeområdet følger samme afgrænsning som lokalplanområde 59.E12.1. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Bestemmelserne for det nye rammeområde 59.E12 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup er:

 • Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 28,5 meter.
 • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100 for den enkelte parcel.
 • Der skal oprettes mindst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv - lager undtaget.
 • Der må kun etableres erhverv indenfor miljøklasse 4 - 6 i området.

 

Rammeområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.

 

Der er omkring rammeområdet udlagt en 300 meter konsekvenszone, hvorom det gælder: Eksisterende boliger, virksomheder og aktiviteter kan opretholdes inden for konsekvensområdet. Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 20. juni 2016, at der skal udarbejdes lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering for korn- og foderstofvirksomhed Vildbjergvej 55, Gødstrup. Planerne skal omfatte alternativ placering vest for det nuværende anlæg, alternativt opstillingsmønster og alternativ lavere højde, svarende til de nuværende siloers højde, som er på 18 meter.

Sagsfremstilling

Virksomheden har udarbejdet et notat, hvor man redegør for praktiske, funktionelle og økonomiske forhold ved de forskellige scenarier i forhold til virksomhedens langsigtede planer for udvidelse af produktionsanlæg.

 

Med baggrund i notatet har forvaltningen vurderet, at det ikke er relevant at arbejde videre med de ønskede alternative scenarier. Notatet vedlægges som Bilag 1. Visualiseringerne fra principgodkendelsen er dog udvidet til også at omfatte silohøjder på 18,5 meter og 28,5 meter. Visualiseringerne er vedlagt som Bilag 2.

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver anvendelsen af området udlagt til erhverv inden for virksomhedsklasse 4 – 6. Bebyggelsen må højest opføres i 4 etager. Bebyggelse og siloanlæg må maksimum have en højde på 28,5 meter.

 

Landskab

Ejendommen ligger tæt på Herningholm Ådal på kanten af et område, der i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuldt landskabsområde, hvor der kun kan etableres anlæg og byggeri, såfremt de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres.

Med lokalplanforslaget udlægges arealer til volde med beplantning i form af træer, der kan blive meget høje. Den høje beplantning skal "dæmpe" anlæggets visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab. Den landskabelige påvirkning vil på trods af volde og beplantning være meget dominerende, og udgøre et meget markant element i området.  Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder, hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen.

 

Miljøvurdering

I miljøvurderingens afsnit om landskab bliver det vurderet, at udbygningen af virksomheden, sammen med motorvejen, jernbanen og en nærliggende højspændingsledning, vil bidrage yderligere til det tekniske landskab, som præger området.

 

Landskabspåvirkningen kan ikke afbødes eller fjernes. Anlægget vil dog virke mindre anmasende i landskabet, hvis det udformes som en samlet helhed i farve- og materialevalg. Miljørapporten er vedlagt som bilag 3.

 

Trafik

Da virksomhedens produktion ikke udvides, vil antallet af transporter til og fra virksomheden over et år, ikke ændres. Den øgede lagerkapacitet, vil medføre en koncentration af transporter til virksomheden, i høstperiodens ca. 2 måneder. I de to måneder, vil antallet af tilkørte lastbiler være ca. 42 pr. dag, til sammenligning med ca. 12,5 lastbiler pr. dag, ved en jævn fordeling over et år.

 

Synlighedsanalyse

Der er udarbejdet en analyse i form af et kort, som viser hvor det nye anlæg kan ses fra. Synligheden er indikeret med rød farve på kortet. Den højeste farveinsitet betyder at alle siloer kan ses, og den svageste farveinsitet betyder, at kun en silo kan ses fra et givet sted. Kortet fortæller ikke hvor meget af siloernes højde, der kan ses. Synlighedsanalysen er vedlagt som Bilag 4.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det udbyggede anlæg vil være overordentligt dominerende i landskabet. I forhold til de landskabelige værdier i området, og særligt indenfor det udpegede landskab, er landskabet under stort pres fra den nye motorvej, og det nye hospital, hvorfor det vurderes at udvidelsen af virksomheden med store siloer, vil øge "trykket" på landskabet, som vil blive endnu mere præget af store tekniske anlæg og byggerier.

 

  

Bilag 1. Notat fra virksomheden

 

Bilag 2. Udvidede visualiseringer. Bilaget indeholder:

•        et oversigtskort der viser hvor visualiseringene er set fra

•        Visualisering set fra vest; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra syd-vest; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra syd-øst; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

•        Visualisering set fra nord; eksisterende; højde 18,5 m; højde 28,5 m og højde 35 m

 

Bilag nr. 3. Miljøvurdering af planerne

 

Bilag nr. 4. Synlighedsanalyse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Tinghuskarréen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 15. august 2016 at indstille lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning til endelig vedtagelse. Byplanudvalget besluttede samtidig, at der skal sikres mulighed for stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a (Fætter BR og Tinghuset med Herning Arrest). På baggrund af den beslutning vil Kriminalforsorgen ikke ophæve det veto, de nedlagde mod lokalplanforslaget i den offentlige høring.

 

En stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a vil primært komme til at ligge på matr. nr. 634. Ejeren af matr. nr. 634 er ikke interesseret i en offentlig stiforbindelse hen over sin ejendom.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C18.2 endeligt vedtages i en reduceret udgave, så ejeren af den gamle retsbygning på Nygade 3 får mulighed for at gennemføre sit ansøgte projekt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der genfremlægges et revideret lokalplanforslag for resten af området. Det reviderede lokalplanforslag skal give mulighed for en offentlig stiforbindelse over matr. nr. 634 og et hegn på op til 4 meters højde omkring Herning Arrest.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til lokalplan 11.C18.2 har til formål at sikre et flot og levende bymiljø i Tinghuskarréen i Herning bymidte. Derfor giver det både mulighed for nyt byggeri og sikrer de bevaringsværdige bygninger i området. Det er hensigten, at gårdrummet skal være grønnere, og at der skal være gode stiforbindelser på tværs af karréen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at rive en del af den tidligere retsbygning på Nygade ned. Der kan i stedet bygges nyt og anlægges parkeringspladser.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016.

 

 

 

 

Veto fra Kriminalforsorgen

I forbindelse med den offentlige høring nedlagde Kriminalforsorgen veto mod lokalplanforslaget. De vurderer, at en realisering af lokalplanforslagets anvendelse og muligheder for byggeri vil gøre det vanskeligt fortsat at drive arrest på Østergade 9 i Herning. En lokalplan kan ikke vedtages så længe en statslig myndighed nedlægger veto mod den.

 

Forvaltningen har den 10. august 2016 holdt møde med repræsentanter for Kriminalforsorgen og Herning Arrest. Det blev aftalt, at Kriminalforsorgen ville ophæve vetoet mod lokalplanforslaget hvis:

 • Mulighederne for byggeri i umiddelbar nærhed af arresten bliver reduceret.
 • Der bliver mulighed for at opføre en 4 meter høj sikkerhedsmur om en del af arrestens ejendom.
 • Principperne for mulighed for stiforbindelser gennem karréen bliver ændret. Herunder en præcisering af, at stiforbindelse til Østergade først etableres, hvis der ikke længere bliver drevet arrest i Tinghuset på Østergade 9.

 

Byplanudvalgets behandling af sagen den 15. august 2016

Byplanudvalget behandlede på mødet den 15. august lokalplanen til endelig vedtagelse. Byplanudvalget fulgte forvaltningens indstilling om at indarbejde de ændringer, der var aftalt med Kriminalforsorgen. Dog med en tilføjelse om, at der skal sikres mulighed for stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a (Fætter BR og Tinghuset med Herning Arrest), mens der stadig er arrest i Tinghuset.

 

Forvaltningen holdt derefter møde med Herning Arrest for at drøfte muligheden for at etablere den ønskede sti, samtidig med at der kan drives arrest på en forsvarlig måde. Herning Arrest og forvaltningen er enige om, hvordan der kan etableres en stiforbindelse fra parkeringspladserne inde i gården til Tinghuspladsen og Østergade.

 

Men da der ikke er enighed om, hvem der skal betale udgifterne i forbindelse med den nye sti, fastholder Kriminalforsorgen sit veto. Herning Arrest ønsker, at Herning Kommune skal betale alle udgifter i forbindelse med etablering af stiforbindelsen. Forvaltningen har vurderet, at Herning Kommune kan betale for ny belægning af den offentlige stiforbindelse, nedrivning af eksisterende strandstensmur på Tinghuspladsen, belysning og begrønning af stien og lignende. Men Herning Kommune har ikke hjemmel til at betale for at forhøje det eksisterende hegn i skellet til arresten. Der er allerede på nuværende tidspunkt offentlig adgang helt op til hegnet mellem matr. nr. 634 og arresten, da der ligger offentligt tilgængelige parkeringspladser samt en passage for fodgængere på matr. nr. 634.

 

Mulighed for offentlig sti på matr. nr. 634, Herning Bygrunde

Den offentlige sti mellem matr. nr. 634 og 562a vil på det meste af strækningen komme til at ligge matr. nr 634 som vist på illustrationen. Der er allerede i dag passage på strækningen, da Østergade 7A har indgang fra "bagsiden" i stueplan. Forvaltningen har spurgt ejerne af ejendommen om de er interesserede i at indgå en frivillig aftale med Herning Kommune om en offentlig sti hen over ejendommen.

 

De har meddelt, at de ikke er positive for forslaget om offentlig stiforbindelse hen over deres ejendom. Lokalplanforslaget har ikke været i offentlig høring med den mulighed. Forvaltningen vurderer, at mulighed for etablering af en offentlig stiforbindelse er en væsentlig ændring i forhold til det fremlagte lokalplanforslag. Det vil derfor kræve en ny 8 ugers offentlig høring af lokalplanforslaget, hvis det skal endelig vedtages med mulighed for at ekspropriere adgang til en offentlig sti.

 

Endelig vedtagelse af del af forslag til lokalplan 11.C18.2

Forslag til lokalplan 11.C18.2 er udarbejdet for at give mulighed for at nedrive en del af den tidligere retsbygning på Nygade, opføre nyt byggeri til boliger og anlægge offentlige parkeringspladser. For at skabe en sammenhængende planlægning, blandt andet med mulighed for stiforbindelser omfatter lokalplanforslaget hele karréen.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nordlige del af lokalplanforslaget (matr. nr. 619a, 619c, 620 samt del af matr. nr. 622). indstilles til endelig vedtagelse, mens den sydlige del af lokalplanforslaget genfremlægges med mulighed for stiforbindelse og hegn omkring arresten. Det vil give en sammenhængende lokalplan for bebyggelsen langs Nygade og mulighed for at ejeren af matr. nr. 620 kan realisere det ønskede projekt og anlægge offentlige parkeringspladser til Herning Kommune mens resten af lokalplanforslaget genfremlægges.

 

Forvaltningen vurderer, at der fortsat vil være mulighed for at skabe et grønt, sammenhængende og attraktivt gårdrum, selvom lokalplanen for Tinghuskarréen deles op i to. Omdannelse af den nuværende politistation (matr. nr. 636 a og 637) og arrest (matr. nr. 562a) forventes at ske etapevis over en årrække. Så længe de to lokalplaner har samme krav til bebyggelse, begrønning med mere kan Tinghuskarréen og gårdmiljøet få et samlet og attraktivt udtryk.

 

Genfremlæggelse af del af forslag til lokalplan 11.C18.2

Hvis den nordlige del af lokalplanforslaget endeligt vedtages, kan et revideret lokalplanforslag for den resterende del af området genfremlægges. Det reviderede lokalplanforslag skal give mulighed for stiforbindelse hen over matr. nr. 634 og 562a. For at Herning Arrest fortsat skal kunne drive arrest på en forsvarlig måde, skal lokalplanforslaget også give mulighed for et 4 meter højt hegn som vist på illustrationen. Lokalplanforslaget forholder sig ikke til, hvem der skal betale hegnet, kun at der bliver mulighed for at opføre det.

 

Forslag til lokalplan 11.C18.2 giver mulighed for at etablere i alt 3.000 m² detailhandel. Forvaltningen vurderer, at alle 3.000 m² skal placeres inden for det evtentuelt nye, genfremlagte forslag, da der ikke bør være mulighed for detailhandel langs Nygade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning endeligt vedtages for matr. nr. 619a, 619c, 620 samt del af matr. nr. 622,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle konsekvensrettelser ved bekendtgørelse af lokalplanen,

 

at der udarbejdes et revideret lokalplanforslag for matr. nr. 627a, 629, 630, 632, 634, 562a, 636a og 637 med mulighed for offentlig stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a samt mulighed for hegn mellem matr. nr. 634 og 562a i 4 meters højde,

 

at det kun er inden for det reviderede lokalplanforslag, der bliver mulighed for detailhandel.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg for etablering af nyt kraftvarmeværk i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra ENIIG, Ikast El og Varmeværk samt Sunds Vand- og Varmeværk om etablering af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i den sydøstlige del af Herning by.

 

Forvaltningen har udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer for projektet med henblik på det videre arbejde med planlægningen for et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, Se bilag 1.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ansøgningen er, at værkerne har en varmeleveringsaftale med DONG, der udløber med udgangen af 2018. Parterne har ikke kunnet opnå enighed om betingelserne for fortsat levering, og det vurderes derfor ikke muligt at kunne indgå en ny aftale om levering af fremtidig varme. Det nye kraftvarmeværk vil forsyne Herning/Ikast/Sunds områdets 32.000 fjernvarmekunder, som i dag får leveret fjernvarme fra DONG via Herningværket.

 

I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, der sendes i offentlig høring forud for arbejdet med VVM-redegørelsen og den øvrige planlægning.

Da det ikke er muligt at etablere kraftvarmeværket inden for den nuværende lokalplan for området, er det nødvendigt at der udarbejdes en ny lokalplan for projektet.

 

I henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, hører projektet under bilag 1, punkt 2 a: Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW, hvorfor kraftvarmeværket er VVM-pligtigt.

 

Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer, der skematisk oplister de emner som VVM-redegørelsen vil belyse, med henblik på den videre planlægningsproces for kraftvarmeværket. Se debatoplæg i bilag.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplægget for et nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej sendes i offentlig høring.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-12-16 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling af Fase 1 Projekt Ny Holing - renovering af Herning Isstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

For at imødekomme den meget stramme tidsplan for opførelse af Projekt Ny Holing – Fase 1, som hovedsagelig består af renovering og udbygning af Herning Is-stadion, findes det hensigtsmæssigt at ansøge om frigivelse af anlægsbevilling tidligt i processen, således at den politiske behandling ikke forlænger tidsplanen

 

Anlægsudgiften til Fase 1, som er behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 13 juni 2016, pkt. 254 er på 48,1 mio. kr., samt en del af fase 2 bestående af renovering af gulv i 2 af de eksisterende haller i Sportscenter Herning – hvor udgiften er 327.000 kr. Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 48,427 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Fase 1 udbydes som totalentreprise der i henhold til EU's udbudsregler gennemføres med prækvalifikationsrunde, hvor der prækvalificeres 5 teams. Disse fem teams får derefter mulighed for at byde på opgaven, som udbydes i ”omvendt licitation”. Hvilket betyder, at tilbudsgiverne skal opfylde flest mulige af de krav og ønsker, som arbejdsgruppen har fremsat i byggeprogrammet for det fastsatte rådighedsbeløb til byggeriet.

 

Arbejdsgruppen består af rep. fra Herning Ishockey Klub, Herning Skøjteløberforening, Herning Blue Fox, bygherrerådgiver samt rep. fra forvaltningen.

 

Følgende hovedpunkter indgår for renovering og udbygning af is-stadion:

- Hallen udbygges mod nord og vest.

- Banen rykkes så der kan være tilskuere hele vejen rundt om banen.

- Nye kølelegemer i banen.

- Nyt ventilation og isolering.

- Nye tilskuerepladser til ca. 3.200 (nuværende antal 3.500).

- Omklædningsfaciliter, depotrum og teknikrum renoveres og udvides.

- Ny hovedindgang og foyer vendt mod Sportscenter Herning.

- VIP lounge med tilhørende faciliteter som toiletter, anretterkøkken, elevator mm.

 

Fonden for Herning Is-stadion er bygherre på projektet og Herning Kommune udbetaleranlægstilskud hertil.

Økonomi

(alle beløb excl moms)

 

  

Som en del af projektets fase 2 er der budgetteret med 327.000 kr. til renovering af halgulve i badmintonhallen og opvisningshallen i Sportscenter Herning. Disse gulve er de oprindelige fra centrets opførelse i 1994 og er meget slidte. Normal levetid på denne type gulv er 15 år. Der ønskes en god kvalitet gulv med 6mm stødabsobering, så skader ikke vil forekomme så nemt som på et hårdere gulv.

 

Budget for gulvrenovering:

(alle beløb er excl. moms)

 

Derudover bidrager Sportscenter Herning med ca. 50.000 kr. til renovering af underlag til gulvet hvor dette er nødvendigt.

 

Denne renovering ønskes foretaget i løbet af sommeren 2017, hvor aktivitetsniveauet er lavt. Derfor ønskes der allerede på nuværende tidspunkt at ligge ordren ind hos leverandøren. Således sikres der at gulvet kan renoveres i løbet af sommeren 2017.

 

På serviceområde 11, Idræt og Fritid, Anlæg er der i budgettet for 2016-2020 i alt afsat  93.271 mill. kr. til Projekt Ny Holing, hvoraf der nu ansøges om frigivelse af 48.247 mill kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 48,1 mio. kr. til Herning Is-stadion, samt 0,327 mio. kr. vedr. halgulv i Sportscenter Herning, i alt 48,427 mio. kr. - Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079 – Opgradering og renovering af idrætscentret på Holing,

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på henholdsvis 21,395 mio. i 2016, 20,360 mio. kr. i 2017 og 6,672 mio. kr. i 2018 på samme stednr.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Energistrategi - forslag til handleplan 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x    

Øvrige sagsbehandlere: Line Thastum

Sagsresume

Byrådet har netop vedtaget kommunens nye Energistrategi. Forvaltningen har med baggrund i strategien lavet et forslag til handleplan for konkrete indsatser, der kan igangsættes i 2017. Handlingerne bidrager alle til, at Herning Kommune kan nå sine klimamål og understøtter Energistrategiens vision og mål.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til handleplan 2017 drøftes. Forslaget vedtages endeligt efter endelig vedtagelse af Kommuneplanen og efter vedtagelse af budget 2017.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes nye energistrategi peger på, at der i forlængelse af strategien skal udarbejdes konkrete handleplaner, der udpeger kommende indsatser. Forslag til handleplan 2017 for energistrategien beskriver konkrete tiltag, der kan igangsættes i 2017, og peger fremad. Forslagene er udsprunget af energistrategiens idekatalog, som er blevet til i samarbejde med erhvervslivet og lokale energiaktører, der med stort engagement har givet mange konstruktive bidrag og ideer.

 

De foreslåede indsatser supplerer de aktiviteter, der allerede er i gang i Herning Kommune, og indsatserne ligger alle i forlængelse af energistrategiens vision, mål og seks retningslinjer, som også fremgår af handleplanen.

Økonomi

Realisering af handleplanen forudsætter, at udgifterne til gennemførelse af de valgte projekter indarbejdes i budget 2017-2019. Økonomien i de enkelte projekter fremgår af vedlagte forslag til handleplan.

 

 

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

Direktionen besluttede på møde d. 25. oktober 2016, at der skal fremsøges finansiering til projektet "Landsbyerne som frontløbere" med en årlig udgift på 200.000 kr. i 3 år. Det indstilles, at udgiften på 200.000 kr. i 2017 findes ved overførselssagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Udgiften på 200.000 kr. årligt i 2018 og 2019 indarbejdes ved budgetlægningen for 2018 indenfor budgetrammen på Serviceområde 20 Administration.

 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler

at projekt "Landsbyerne som frontløbere",

 

 

det indstilles supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 

at udgift til projektet "Landsbyerne som frontløbere" på 200.000 kr. i 2017 på Serviceområde 20 Administration findes ved overførselssagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017,

 

at udgift til projektet "Landsbyerne som frontløbere" på 200.000 kr. årligt i 2018 og 2019 indarbejdes ved budgetlægningen for 2018 indenfor budgetrammen på Serviceområde 20 Administration.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til fjernelse af slamdepot på areal til regnvandsbassin i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 Øvrige sagsbehandlere: Karin Aggerholm, Tove Jakobsen, Pia Colstrup, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

I forbindelse med igangværende udstykning og gennemført grundsalg af ny etape i Velhustedparken, Kibæk, skal der, som en del af byggemodningen og afledning af overfladevand, etableres et nødvendigt regnvandsbassin. Bassinet kan af hensyn til den naturmæssige og fremtidige byudvikling kun placeres på areal, hvor der p.t. ligger rester af et gammelt slamdepot.

 

Forvaltningen anbefaler, at en del af mindreforbruget på knap 0,5 mio. kr. på færdiggjort anlægsprojekt med vandløbsrestaurering af Ronnum Bæk, på i alt 276.140 kr., må anvendes til fjernelse af slamdepot, der strammer fra tidligere restaureringsprojekt fra oprensning af Mølledammen i Kibæk, så der ultimo 2016 kan etableres det nødvendige regnvandsbassin.

Sagsfremstilling

Jfr. budget 2016-19 skal der byggemodnes 14 grunde i Velhustedparken i Kibæk i 2016 jfr. prioritering i byggemodningsplanen. På byrådets møde den 1. marts 2016, pkt. 47, blev der frigivet anlægsbevilling til rådighedsbeløb til byggemodningen. Da der i de senere år har været en øget efterspørgsel efter grunde i Kibæk, var det planen, at byggemodningen skulle igangsættes hurtigst muligt, og der skulle udbydes grunde, som var klar til overtagelse pr. 1. juni 2016. Byggemodningen og udbud af grunde blev imidlertid udskudt til efteråret 2016, da der skulle laves tillæg til spildevandsplanen pga. ændret placering af regnvandsbassin. Ved grundudbud i august 2016 blev der solgt 4 grunde og efterfølgende er yderligere 3 grunde reserveret. Grundene er solgt med overtagelsesdato den 1. november 2016.

Byggemodningen udføres i perioden august-oktober 2016 og er derfor i fuld gang.

 

Byrådet bevilligede den 22. juni 2015, sag nr. 190, 1.024.000 kr. til realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Ronnum Bæk. Projektet er færdiggjort og regnskabsafsluttes på et kommende udvalgsmøde med et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler at realisere igangværende udstykning med etablering af nyt nødvendigt regnvandsbassin, at anvende en andel af et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr. fra færdiggjort vandløbsrestaureringsprojekt Ronnum Bæk (sted. nr. 071087) på Serviceområde 04 Grønne områder. Beløbet ønskes anvendt til lignende projekt med fjernelse af slamdepot fra oprensning af Mølledammen, Kibæk. Oprensningen af Mølledammen, udført i 2008 og 2009, blev betydelig mere omfattende end forudset p.g.a. store mængder oprenset slam på godt 20.000 m3. Dette projekt er tidligere regnskabsafsluttet, pkt. 146 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. juni 2014.

 

En stor del af slammet fra depotet er blevet fjernet og spredt ud på landbrugsarealer. Men tilbage ligger resterne af slamdepotet indeholdende anslået 9.000 m3. Under hensyn til planlægning, og fortsat udstykning i området, og under hensyn til de naturmæssige forhold, ønskes regnvandsbassinet placeret netop på dette areal.

 

Sagen fremlægges til politisk behandling, da depotet nu helt ønskes fjernet, da netop dette areal, mod forventning, skal anvendes til placering af et regnvandsbassin i forbindelse med igangværende udstykning af ny etape i Velhustedparken. Herning Vand har ønske om, at regnvandsbassinet kan etableres primo november 2016.

 

 

 

 

Flere placeringer af regnvandsbassinet har været i spil. Området mellem Velhustedvej og Følpøt Bæk er valgt, fordi denne placering vil være det mest hensigtsmæssige i forhold til kommende byudvikling af området, så der bliver plads til flest mulige fremtidige grunde. Placeringen hænger også sammen med, at vandet herfra kan løbe videre til vandløbet uden pumpning. I forbindelse med undersøgelser i området har det vist sig, at en anden og planlagt placering ikke var mulig, da der vil blive presset grundvand ud i bassinet i samme mængder, som det regnvandsbassinet skal håndtere fra veje og tage i oplandet.

 

Herning Vand A/S, som afholder udgiften til etablering af regnvandsbassinet og den fremtidige drift, kan jfr. regler om udgifter ikke påtage sig merudgiften til udbringning af slammet og oprydning efter tidligere vandløbsprojekt, jfr. de regler som selskabet er underlagt fra Forsyningssekretariatet.

 

Herning Kommune ejer selv landbrugsarealer tæt på depotet. Disse arealer er erhvervet til fremtidig byudviklingsformål. Slamdepotet vil kunne udspredes og nedpløjes på disse arealer, som p.t. ikke er omfattet af forpagtningsaftaler, da der ved seneste udbud ikke er indkommet bud på landbrugsmæssig forpagtning. Ud over tidspresset, på løsning af opgaven, er muligheden også for, at det netop nu kan løses i nærområdet.

 

Der er indhentet tilbud på fjernelse af slammet og udspredning på nærliggende landbrugsarealer og aftalt erstatning for nedgang i udbytte på landbrugsdriften.  

Økonomi

Prisen er, jfr. tilbud i alt 236.000 kr., og dækker læsning, transport samt udspredning af 9.000 m3 slam på landbrugsareal samt nedknusning af selvsåede træer inden udbringning. Dertil kommer en samlet engangserstatning i to år på forringet dyrkning af landbrugsjorden på 900 kr./ha/år på de 22,3 ha, hvor slammet udspredes, svarende til i alt 40.140 kr. De samlede omkostninger udgør i alt 276.140 kr.

 

Forvaltningen anbefaler at anvende en andel af det resterende rådighedsbeløb på 276.140 kr. på Serviceområde 04 Grønne Områder, Ronnum Bæk (Stednr. 071087) til oprydning af lignende projekt med oprensning af Mølledammen i Kibæk og fjernelse af resterne af tidligere slamdepot, da arealet ønskes anvendt til etablering af regnvandsbassin i forbindelse med færdiggørelse af igangværende udstykning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 276.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. i 2016 til fjernelse af slamdepot, så arealet kan anvendes til etablering af nyt regnvandsbasssin i forbindelse med igangværende udstykning,

 

at anlægsudgiften på 276.000 kr. finansieres af anlægsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071087 Ronnum bæk i 2016. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 276.000 kr. samme sted.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-19-12 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandplanprojekt i Sunds Nørreå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Erik Skibsted

Sagsresume

Opstemningen ved Nybro Mølle Dambrug er udpeget som en spærring i den statslige Vandplan 1.4 for Nissum Fjord. Projektet med fjernelse af faunaspærringen er fuldt finansieret via støtteordningen under Vandplanen.

 

NaturErhvervstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til et vandløbsrestaureringsprojekt til forbedring af faunapassagen ved Sunds Nørreå. Tilskuddet vil blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2.583.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt ved Sunds Nørreå. Projektets formål er at genskabe kontinuitet i Sunds Nørreå, hvorved der skabes passage for fisk og fauna til vandløbssystemet opstrøms Nybro Mølle Dambrug ved udløbet i Storå.

 

Projektet omfatter en forlægning af det eksisterende vandløbsforløb til et nyt udløb i Storå. Derved fjernes opstuvningszonen ved opstemningen af dambruget, og der skabes fri passage og optimale gyde- og opvækstforhold for laksefisk i Sunds Nørreå.

 

NaturErhvervstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet til forbedring af faunapassagen ved Sund Nørreå. Tilskuddet vil blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført.

 

Herning Kommune vil hos rådgiver få udarbejdet et detailprojekt og udbudsmateriale i forbindelse med projektet med fjernelse af spærring ved Nybro Mølle Dambrug i Sunds Nørreå i 2016/2017. Anlægsarbejdet planlægges gennemført i 2017/2018.  

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til projektet til forbedring af faunapassagen for vandrefisk i Sunds Nørreå ved Nybro Dambrug. Tilskuddet er på 2.583.000 kr. Tilskuddet består af midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Fødevareministeriet. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

 

NaturErhvervstyrelsen har godkendt Herning Kommunes budget over udgifter til projektet - se bilag. Udgifter til konsulent udgør 158.000 kr. i 2017, og udgifter til anlægsarbejde udgør 2.425.000 kr. i 2018.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved NaturErhvervstyrelsen, når vandløbsrestaureringsprojektet er gennemført i 2018.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder til udgifter til konsulent- og anlægsudgifter i alt 2.583.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.583.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til projektet Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 2.583.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 158.000 kr. i 2017 og 2.425.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. til gennemførelse af projektet Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Overblik 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2009 hvert år lavet Grønt Regnskab, der består af Grønt Overblik og flere temarapporter. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter, der behandles politisk og offentliggøres. Grønt Regnskabs temarapporter er små fagrapporter for de enkelte områder, der ligger bag Grønt Overblik. Regnskabet dækker både kommunale aktiviteter og hele kommunen geografisk – borgere og virksomheder.

 

Grønt Overblik 2015 behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, i modsætning til de sidste år, hvor det har været behandlet i alle fagudvalg.

 

Forvaltningen anbefaler, at Grønt Overblik 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Grønt Overblik 2015 fortæller om udvalgte grønne indsatser og aktiviteter, og indeholder i mindre omfang opgørelser. Det er fordi kommunens grønne mål er blevet ændret i løbet af året, og de miljøsamarbejder, vi har været med i, er inde i en udviklingsfase.

 

Det betyder ikke, at det grønne ambitionsniveau er ændret. Tvært i mod åbner fremtiden mulighed for nye mere tidssvarende samarbejder, mål og indsatser, der både kan gavne væksten og rumme social- og miljømæssig bæredygtighed.

 

Grønt overblik sætter udelukkende fokus på gode historier, resultater og kommende indsatser, mens opgørelser og status for 2015 findes i temarapporterne, der også peger på områder, hvor kommunens grønne mål endnu ikke er opnået og hvor der er plads til, at den bæredygtige udvikling kan blive bedre. Temarapporterne omfatter: Klima og Energi, Transport, Kommunale bygninger - Energiforbrug, Naturindsatsen, DRIFT, Grønne Indkøb, Genbrug og Affald, Planlægning og Privat byggeri, Vand. Enkelte temarapporter er kun udarbejdet internt i 2015 og bliver derfor ikke offentliggjort.

 

 

 

 

Nogle af de gode historier, som fortælles i Grønt Overblik er: 

 

Fremgang for solenergi i Herning Kommune med bl.a. planlægning af stort anlæg ved Vildbjerg svarende til elforbrug for cirka 6.900 husstande.

 

Flere varmeværker er nu CO2-neutrale pga. solvarme.

 

Mange spændende natur- og cykelprojekter i samarbejde med lokale aktører. Bl.a. etablering af Rideskoven i Hodsager og forbedring af Grimstrup Bæk, cykelpicnic og fokus på cykling i fritiden.

 

Kobling af naturpleje og social kompetence gennem projektet ” Naturen som social løftestang”.

 

Borgersamarbejde og kampagner: ”Fra skrald til genbrug” affaldssortering i landsbyerne. Kampagne for brug af kassen til problemaffald, Grøn Herning Uge og uddeling af anerkendelser for miljø- og klimvenlig indsats.

 

Snejbjerg Skole er bygget med høj energistandard og grønne løsninger.

 

Hjemmeplejen sætter retningslinjer for optimering af kørsel og nedbringelse af brændstofforbrug.

 

Fokus på miljø og natur i børnehøjde gennem Naturfagsmaraton, Naturskolerne og affaldskampagnen ”Skraldiaden”, med læring, teater mm.

 

Nye aktiviteter i Løvbakkerne

 

Grønt regnskab fremover

Grønt regnskab har siden 2009 været et vigtigt redskab til at strukturere arbejdet med kommunens grønne mål og indsatser. Det har været med til at vise Herning Kommune som en ansvarlig kommune. Samtidig sikrer det, at vi arbejder hensigtsmæssigt med miljøindsatsen og sætter ind, der hvor det giver bedst resultat, og der, hvor behovet for indsats er størst. Grønt regnskab er gennem årene hele tiden blevet udviklet, så det passer bedst muligt til kommunens behov.

 

Grønt regnskab vil forsat have samme funktion som tidligere, og danne ramme om kommende indsatser. Det kan være de strategiske energiindsatser, som besluttes fremadrettet, og de aftaler og mål, som kommunen allerede har tilsluttet sig, som Partnerskab for Offentlige grønne indkøb og Compact of Mayors.

 

Der arbejdes i 2016 på at forbedre Grønt regnskab endnu mere, så form og indhold kan rumme nye tanker og muligheder, samt de spændende samarbejder og projekter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Grønt Overblik 2015 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S ønsker af få godkendt ændringer i selskabets vedtægter. Ændringerne er lavet på baggrund af ønsker fra Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

 

I forbindelse med fusionen blev vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen. Statsforvaltningen betingede sig at vedtægterne skulle præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 – vedlagt som bilag.

 

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter. De nye vedtægter er vedlagt som bilag. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

 

Ændringerne vedrører en præcisering af reglerne for opgaveoverdragelse, regnskabsaflæggelse- og godkendelse, interessentskabsbeslutninger og vederlagsfastsættelse.

 

Energnists bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen. Bestyrelsens og repræsentantskabets behandlinger er vedlagt som bilag. 

 

Til orientering har alle øvrige medlemskommuner godkendt de reviderede vedtægter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at vedtægtsændringerne tiltrædes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Kommune søgte sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner d. 1. juni Social- og Indenrigsministeren om at etablere et frikommunenetværk under temaet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. 

 

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har ved brev af 10. oktober 2016 til borgmesteren i Favrskov Kommune givet de syv ansøgerkommuner tilsagn om igangsætning af projektet. Herefter skal de temaer, der er beskrevet i ansøgningen, konkretiseres, og der skal udarbejdes en egentlig forsøgsansøgning. 

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeren inviterede d. 15. januar 2016 kommunerne til et nyt frikommuneforsøg. I invitationen skriver ministeren, at Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

 

Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

 

For at fremme fælles idéudvikling og vidensdeling skal kommunerne søge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

 

De udvalgte frikommuner kan søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, eller give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.

 

Social- og Indenrigsministeriet har 10. oktober 2016 godkendt 8 frikommunenetværk:

 

 

På initiativ fra Favrskov Kommune er der samlet et netværk omkring Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner. Kommunerne har hver især bidraget med forslag til frikommuneforsøg. Det er Favrskov Kommune, som har sammenskrevet og koordineret udarbejdelsen af ansøgningen og varetager den videre projektkoordinering mellem kommunerne.

 

Frikommunenetværket har opstillet tre overordnede målsætninger for forsøgene:

1) Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

2) Øget valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne

3) Mere effektiv ressourceanvendelse.

 

Der er i frikommunenetværkets ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om deltagelse i frikommuneforsøget, skitseret en række konkrete forslag til forsøg, som frikommunenetværket er interesseret i at arbejde videre med. Det er de forsøg, der nu skal udarbejdes konkrete ansøgninger til, herunder:

 

Glidende overgang fra børne- til voksenparagraffer

Ved at kunne anvende voksenparagraffer til unge mellem 16 og 18 år får kommunerne mulighed for at forbedre overgangen fra barn til voksen.

 

Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogisk bistand

Med mulighed for tilkøbsydelser fra kendt personale udvides det reelle frie valg for borgeren, da det i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører. Målgruppen for forsøget er både borgere, der bor i botilbud og ældre.

 

Teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke kan give samtykke hertil

Øget brug af teknologiske hjælpemidler fx alarmer giver større tryghed og sikkerhed for borgere, pårørende og personale samtidig med, at det kan give bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde.

 

Krav til arbejdslederevnen i BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance)

Med dette forsøg ønsker de deltagende kommuner at beskytte medarbejdere mod et problematisk arbejdsmiljø og minimere risikoen for, at borgerne bliver udnyttede. Dette kunne gøres ved at indføre en test af borgerens evne til at være arbejdsleder, herunder borgerens kognitive evner.

 

Hjælp til borgere med massive plejebehov

Netværket ønsker med dette forsøg at udfordre de lovgivningsmæssige rammer for borgere med massive plejebehov ved at betinge indsatsen med, at den foregår på botilbud eller i plejehjem.

 

Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud

Servicelovens § 129 indskrænker kommunernes mulighed for at tilbyde borgere med handicap et bedre egnet botilbud end det nuværende. Dermed stilles borgere, der ikke kan give et informeret samtykke ringere end borgere, der kan give et informeret samtykke.

Servicelovens § 129 forhindrer desuden, at svært sindslidende kan tilbydes den nødvendige støtte, hvis disse modsætter sig optagelse i et botilbud.

 

Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven

Ved at give kommunerne mulighed for at fremleje almenboliger til borgere mod en nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne får borgeren bedre mulighed for at udvikle sig gennem botræningsforløb og opnå mest mulig selvstændighed.

 

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Forsøget skal give mulighed for at skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, der får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

 

Den videre proces

Det fremgår af Social- og Indenrigsministerens tilsagnsskrivelse, at de konkrete forslag til forsøg skal godkendes af Byrådet, inden de sættes i gang. Den første frist for konkrete forsøgsansøgninger skal være indsendt inden den 1. december 2016. Der vil være yderligere to ansøgningsrunder den 1. maj og den 1. november 2017.

 

Frikommunenetværket fremsendes ansøgninger på forskellige forsøg, som kan gennemføres i løbet af forsøgsperioden. Alle kommuner i netværket vil blive omfattet af den forsøgslovgivning som ansøgningerne måtte resultere i, men det vil være op til den enkelte kommune at afgøre om man ønsker at gennemføre et givent forsøg lokalt.

 

De konkrete forsøgsbeskrivelser og ansøgninger er ikke færdige ved udvalgets behandling. Det anbefales derfor, at udvalget i første omgang drøfter og prioriterer, hvilke forsøg Herning Kommunes skal deltage i. Anbefalingerne, og i det hele taget deltagelse i frikommuneforsøget, fremsendes til Byrådet med anmodning om mandat til godkendelse af de konkret forsøgsansøgninger.

 

Samtidig sendes forslagene til behandling i Handicaprådet.

 

Samarbejdet mellem kommunerne i netværket vil foregå på flere niveauer. Møder på direktør-/chefniveau vil blive afholdt kvartalsvis, hvor der deles foreløbige erfaringer og rapporteres om fremdrift og udfordringer i de enkelte forsøg. I hver kommune udpeges en primær kontaktperson, som er ansvarlig for det koordinerende arbejde mellem kommunen og netværket. Fra Herning Kommune er Søren Liner Christensen og Ejnar Tang kontaktpersoner.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret om de konkrete forsøgsansøgninger til godkendelse. 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

 

 

at

 

 

at

 

Herning Kommune deltager i de 2 forsøg, ”Glidende overgang fra børne- til voksneparagraffer” samt ”Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogiske bistand”,  idet der gives udvalget mandat til prioritering og godkendelse af de konkrete forsøg, 

 

Social- og Sundhedsudvalget gives mandat til prioritering og godkendelse af de konkrete forsøg,

at

fagudvalget fremsender sagen til Handicaprådet.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.40.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Industriens Fond til projekt "Ny Fremtid"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Peter Sønderby, Pia Colstrup

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ny Fremtid".

 

Beskæftigelsesudvalget har på tidligere møde d. 16. marts 2016 behandlet godkendelse af projektbevillingen, sagen skulle efterfølgende være gået videre til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen blev dog taget af dagsordnen inden behandling i Økonomiudvalget, da sagen manglede at behandle udgift til fondsmoms. Sagen fremsendes således til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der orienteret om kommunens ansøgning til Industriens Fond i forbindelse med projekt Ny Fremtid. Industriens Fond har pr. 24. februar 2016 godkendt Herning Kommunes ansøgning på 6.172.000 kr.

 

Projektets primære formål er at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats, hvor der er tæt tilknytning mellem virksomhed og borger over tid. Projektet vil derved styrke det lokale erhvervsliv ved at sikre så mange som muligt af de kompetencer, som metalbranchen efterspørger på kort og lang sigt.

 

Projektets formål er endvidere at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem centrale aktører i den lokale beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv.

 

Projektet medvirker også til at sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et muligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og derved større muligheder for en succesfuld integration i det danske samfund.

 

Projektet bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

 

 • Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling (projektejer)
 • Lokale virksomheder og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (partnere)
 • LærDansk Herning (partner)
 • Herningsholm Erhvervsskole (partner)
 • Dansk Industri (partner)
 • Dansk Metal Herning (partner)

Økonomi

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 6.172.000 kr. i projektperioden, der løber fra 15. marts 2016 til 31. december 2018.

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til blandt andet projektledelse, virksomhedskonsulenter, virksomhedsmentorer og opkvalificeringsforløb.

 

Ud over de almindelige projektudgifter er Herning Kommune forpligtiget til af afregne såkaldt fondsmoms til momsudligningsordningen, når kommunen modtager tilskud fra en privat fond. Herning Kommune er således forpligtiget til, at betale 17,5 % af tilskud modtaget fra en privat fond til Momsrefusionsordningen jf. § 5 i Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (fondsmoms).

 

Det er dog kun de udgifter i projektet der direkte kan henledes til kommunen, der skal afregnes fondsmoms for. I Projekt Ny Fremtid udgør det forventede beløb der skal svares fondsmoms af 1.464.000 kr. i helt projektperioden. Fondsmomsen af beløbet udgør dermed 256.200 kr. i projektperioden (17,5% af 1.464.000kr.). Beløbene fordeler sig med 85.400 kr. i 2016, 85.400 kr. i 2017 og 85.400 kr. i 2018. De udgifter, der er beregnet fondsmoms for if.t. projektet, er projektleders løn samt udgifter til revision. Udgift til fondsmoms for projektleders løn og revision finansieres indenfor Serviceområde 20 Administration.

 

Der er dog fortsat usikkerhed omkring hvorvidt der skal betales fondsmoms, af yderligere udgiftsposter under projektet. Administrationen har som følge heraf været i kontakt med revisonen, der ligeledes tilkendegiver at der kan være usikkerhed forbundet med skønnet over hvilke budgetposer der skal betales fondsmoms af.

 

Der kan således komme yderligere udgift til fondsmoms, når sagen er afklaret. Eventuelle yderligere udgifter til fondsmoms søges finansieret indenfor budgetrammen Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelses budgetramme. 

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 2.021.000 kr. i 2016, 2.045.000 kr. i 2017 og 2.106.000 kr. i 2018 til Projekt Ny Fremtid under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,

 

at udgiften til fondsmoms vedr. projektleders løn samt revison på 85.400 kr. i 2016, 85.400 kr. i 2017 og 85.400 kr. i 2018 finansieres af Serviceområde 20 Administration,

 

at eventuelle yderligere udgifter til fondsmoms finansieres af Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling 2017 til Sdr. Felding Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard

Sagsresume

Som en del af budgetforliget for 2017 er afsat 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole.


Der søges frigivet 3,1 mio. kr. af beløbet til færdiggørelse af det igangværende projekt, som er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. april 2016. Projektet udvides med tilbygning af to yderligere klasselokaler, således at den oprindelige etape 1 bliver helt færdiggjort.

 

Restbeløbet foreslås anvendt til udskiftning af vinduer og døre på skolen jfr. oversigten med større renoveringsbehov på skoler samt lokaletilpasninger i overtrinsbygningen.

Sagsfremstilling

En om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole er netop igangsat sammen med etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i mellemtrinsbygningen og udskolingsbygningen som følge af AT-påbud.

 

I forhold til den oprindelige plan for om- og tilbygning af mellemtrinnet, som blev drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 (dengang benævnt etape 1), er det aktuelle projekt reduceret med to klasselokaler af økonomiske årsager. Hermed udestår altså to klasselokaler for at etape 1 er fuldført m2-mæssigt.

Projektet er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. april 2016.

 

Der var licitation på projektet i juli 2016, hvor der med tilbuddet fra lavestbydende kunne konstateres en manko på ca. 1,1 mio. kr. På den baggrund har der været lagt op til væsentlige reduktioner i projektet med konsekvenser både for den pædagogiske og praktiske funktion af lokalerne.

Efter beslutning om tilførsel af yderligere 4,854 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetforliget for 2017 er det muligt at gennemføre det godkendte projekt som planlagt. Herudover kan projektet suppleres med de to sidste klasselokaler, der var en del af den oprindelige etape 1, således at om- og tilbygningen af mellemtrinnet kommer til at fremstå som helt færdig.

 

Ovenstående ændringer i projektet beløber sig til anslået ca. 3,1 mio. kr., som kan finansieres af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af etape 1 på Sdr. Felding Skole.

 

Henset til stadet på det igangværende projekt har det været nødvendigt at lave aftaler med dels den eksterne rådgiver og dels hovedentreprenøren på projektet om gennemførelse af de ovenfor skitserede ændringer i slutningen af uge 38 - alternativt ville muligheden have været forpasset.

 

De indgåede aftaler ligger inden for rammerne af de gældende udbudsregler.

 

Ændringerne i projektet må forventes at ændre lidt på tidsplanen for projektet, hvilket skolelederen er indforstået med.

 

Med ovenstående ændringer til det igangværende projekt, er om- og tilbygning af mellemtrinnet (den oprindelige etape 1), etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i både mellemtrins- og udskolingsbygningerne som følge af AT-påbud helt færdiggjort.

I forhold til det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 4,854 mio. kr. kan således forventes et restbeløb i størrelsesordenen ca. 1,75 mio. kr. Beregningen er med forbehold for den endelige pris for ændringerne, der først kendes eksakt efter projekteringen.

 

En del af restbeløbet foreslås anvendt til dækning af den udskiftning af vinduer og døre på skolen til anslået ca. 0,8 mio. kr., som fremgår af oversigten med presserende behov for renoveringer af tag og fag på skolerne.

 

Udskiftningen vedrører mere specifikt de to skolegårde, hvor der stadig sidder de oprindelige træelementer fra bygningernes opførelse i 1960. Flere af disse er særdeles medtaget af råd, og der ønskes derfor en udskiftning af samtlige vinduer og døre til nye vedligeholdelsesfrie træ/alu-elementer.

 

Siden den oprindelige plan for til- og ombygning af Sdr. Felding Skole blev udfærdiget i 2014, har der vist sig faldende børnetal i området. Om- og tilbygning af overtrinsbygningen i den oprindelige form (etape 2) vurderes derfor ikke længere at være aktuel. I stedet vurderer skolen, at der er behov for mindre lokaletilpasninger i overtrinsbygningen, som forventes at kunne foretages inden for den sidste del af bevillingen.

 

Det foreslås, at skolen i samarbejde med forvaltningen og Kommunale Ejendomme snarest muligt udarbejder en beskrivelse af de ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen, der skal træde i stedet for den oprindeligt ønskede etape 2, og et økonomisk overslag på disse.

 

Revideret projekt og tidsplan samt endelig økonomi for ændringerne i det igangværende projekt vedrørende mellemtrinsbygningen samt plan for ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen vil blive forelagt Børne- og Familieudvalget på novembermødet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinnet jfr. skitseret i sagsfremstillingen
at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på i alt 4,854 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole
at Børne- og Familieudvalget forelægges revideret projekt, tidsplan og endelig økonomi vedrørende den igangværende om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen til orientering på novembermødet
at Børne- og Familieudvalget forelægges plan for ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen samt økonomisk overslag herpå på novembermødet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 81.36.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personalesag

 

Sagsnr.: 18.20.02-G01-1-16 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-6-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 8 parcelhusgrunde på Kirkebakken, Gjellerup, etape II

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-5-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 14 parcelhusgrunde, Fejerskovparken, Lind, etape V

 

Sagsnr.: 06.01.03-G10-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for at lægge ledninger i kommunale arealer i Aulum

 

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af areal til byggemodning

 

Sagsnr.: 05.01.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Forhandling om forsyningsanlæg

 

Sagsnr.: 05.02.20-P19-1-16 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Kommunal overtagelse af matrikel med privat fællesvej

 

Sagsnr.: 05.01.10-P00-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-8-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Herning

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-17-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af kommunal ejendom i Vildbjerg

 

Sagsnr.: 05.01.22-P00-5-16 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Salg af vejareal

 

Sagsnr.: 05.01.10-P19-4-15 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Salg af vejret

 

Sagsnr.: 05.00.00-G00-7-16 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Overdragelse af kommunalt vejareal

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 03.00.12-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Kontraktsforhold - frafald af tilbagefaldsklausul