Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 81.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Michael Hjorth Poulsen  

Personalepolitisk temaorientering med fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Personalepolitisk temaorientering vedrørende HR-området med særligt fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær.

Sagsfremstilling

Efter aftale med borgmesteren igangsættes en af flere personalepolitiske temaorienteringer i Økonomi- og Erhvervsudvalget med fokus på Herning Kommune som arbejdsgiver. Det primære fokus i denne første personalepolitiske temaorientering er arbejdet med forebyggelse og håndtering af sygefravær.

 

Sammenlignet med øvrige kommuner ligger sygefraværet i Herning Kommune på et meget lavt niveau (Herning Kommune har det 13. laveste sygefravær blandt de 98 kommuner i 2013).

 

Både blandt ledere og i MED-udvalg er der stort fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær. Der er en forventning om, at vi - til glæde for både borgere og ansatte - med indsatserne på området bliver endnu bedre til at håndtere dels forebyggelsesdelen (og dermed minimere arbejdsrelateret sygefravær), dels langtidssyge og hyppigt sygemeldte medarbejdere.

 

Orienteringen sker ved en mundtlig præsentation på mødet. 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Inge Warming var til stede ved udvalgets behandling af sagen.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-12 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2016.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2016:

18. januar

22. februar

Marts ingen

18. april

9. maj

13. juni

Juli ingen

22. august

5. september og 26. september

Oktober ingen

7. november

5. december

 

Byrådets møder i 2016:

26. januar

Februar ingen

1. marts

26. april

17. maj

21. juni

Juli ingen

30. august

13. september (1. behandling af budgettet)

4. oktober (2. behandling af budgettet)

15. november

13. december

 

Byrådsmøderne påbegyndes kl. 17.00

 Antallet af møder i året 2016 udgør 10 i lighed med de forudgående år. De ordinære byrådsmøder kan suppleres af en række tema- og orienteringsmøder.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:

 • 25. april
 • 29. og 30. august

Økonomi

Byrådet får også i 2016 forelagt 3 opfølgninger på budgettet incl. forvaltningernes forventninger til, hvordan regnskabet for året ender. Som tidligere år er der en forårsopfølgning, en halvårsopfølgning og en efterårsopfølgning. For at sikre en god økonomistyring og optimale processer frem til byrådsbehandlingen henstilles, at fagudvalgsmøder i hhv. maj/juni, augst og oktober/november, hvor disse økonomisager behandles, placeres i respekt for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets mødekalender som følger.

Forårsopfølgningen i maj/ juni 2016 skal gerne behandles i fagudvalgene i perioden fra uge 21 til og med uge 23.

Halvårsopfølgningen i augst 2016 skal gerne behandles i fagudvalgene i perioden fra uge 32 til og med 33.

Efterårsopfølgningen i oktober/november 2016 skal gerne behandles i fagudvalgene i perioden fra uge 43 til og med uge 44. 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at mødekalenderen 2016 for Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med den ændring,

 

at ØKE flyttes fra den 26. september til den 3. oktober og Byrådet flyttes fra den 4. oktober til den 11. oktober.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.01.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Evaluering og beslutninger vedrørende valghandlinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Afviklingen af Folketingsvalget 2015 evalueres, særligt med henblik på permanent at ændre skriveredskab. Fordelingen af valgtilforordnede behandles også.

 

Det anbefales, at der permanent anvendes kuglepen med sort blæk til afgivelse af stemmer. Det anbefales, at administrationen kan ændre fordelingen af tilforordnede vælgere udpeget af de politiske partier i overensstemmelse med principperne for den politiske fordeling vedtaget i 2015.

Sagsfremstilling

Folketingsvalget 2015 er nu overstået, og den praktiske gennemførelse er evalueret af administrationen.

 

Op til valget fik Herning Kommune sammen med alle landets øvrige kommuner tilbudt en nyudviklet valgkuglepen fra en producent. Kuglepennen er udrustet med en snor ligesom de klassiske valgblyanter og skriver med rødt blæk.

 

Byrådet har den 24. februar 2014 besluttet, at det skriveredskab kommunen skal tilbyde i valgboksene er blyanter. I den forbindelse må vælgerne gerne må bruge andre skriveredskaber end den blyant, der er anbragt i stemmerummet, blot der er tale om et sædvanligt skriveredskab, f.eks. anerkender Indenrigsministeriet fyldepenne, kuglepenne, fiberpenne, farveblyanter og lignende som sædvanlige skriveredskaber.

 

Endvidere finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at eksempelvis farverne sort, rød, blå og grøn bør godkendes.

 

I forbindelse med tidligere afholdte valg har der kunnet konstateres, at brug af blyanter i forbindelse med afstemningen har været mindre hensigtsmæssig. Der har været uforholdsmæssigt mange korrektioner fra blanke stemmer til gyldige stemmer. Derudover har det, især i forbindelse med regionsrådsvalg, taget lang tid at finde krydserne afsat med blyant på de relativt store stemmesedler.

 

En grund til dette kan være, at blyantstreger bliver tydeligere jo mere pres, der lægges på blyanten. Ikke alle vælgere er lige gode til dette.

 

På den baggrund fik administrationen godkendt brug af valgkuglepenne med rød skrift som et forsøg ved folketingsvalget 2015.

 

Det kan konstateres, at antallet af korrektioner er faldet markant efter ibrugtagning af valgkuglepennene. Derudover har de administrative ledere på afstemningsstederne tilkendegivet, at optælligen gik hurtigere end sædvanligt, idet de afsatte krydser fremtræder tydeligere på stemmesedlerne og simpelthen er lettere at se end blyantskrydser.

 

De tilbagemeldinger der er kommet vedrørende vælgernes reaktioner er altovervejende positive. Der har dog været bemærkninger om valget af farve, og enkelte vælgere nægtede at bruge valgkuglepennene, når de skrev med rødt. Disse vælgere har fået tilbudt et andet skriveredskab, hvilket er helt i overensstemmelse med indenrigsministeriets retningslinier.

 

Det foreslås derfor, at skriveredskabet til valg og folkeafstemninger fremadrettet ændres til kuglepenne. For at undgå nogen form for spekulation i partifarver foreslås det, at valgkuglepennene skal skrive med sort blæk. For at fremme synligheden bør der kunne afsættes en kraftig sort streg med et enkelt strøg.

 

Administrationen er i forbindelse med fastlæggelsen af fordelingen af valgtilforordnede bemyndiget til at lave mindre tilretninger.

 

I forbindelse med forberedelserne til folketingsvalget har administrationen lavet enkelte mindre justeringer i fordelingen af valgtilforordnede på de forskellige afstemningssteder. Dette er sket primært for at sikre en hurtig og effektiv opgørelse af valget efter dettes afslutning kl. 20.00.

 

Der skal i den forbindelse gøres opmærkom på, at der på alle afstemningssteder er mindst 2 politisk udpegede valgtilforordnede til stede. Disse repræsenterer på hvert afstemningssted mindst to politiske partier. Herudover vil der være mindst to medarbejdere fra administrationen. På et enkelt afstemningssted er der dog kun to politisk udpegede valgtilforordnede, her suppleres der tilsvarende op med administrative medarbejdere.

 

Afviklingen af valghandlinger kræver en del rutine med de forskellige opgaver. Selve afstemningen er som sådan uproblematisk, men det praktiske arrangement omkring optællingen af stemmerne skal for at være effektiv og korrekt håndteres af personale med en vis grad af erfaring med opgaven. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der på hvert afstemningssted er mindst to administrative medarbejdere.

 

Det anbefales derfor, at administrationens nye fordeling af tilforordnede, som den var til folketingsvalget i juni, fordelt på de i byrådet repræsenterede partier tages til efterretning og benyttes fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at skriveredskabet til valg og folkeafstemninger fremadrettet er en valgkuglepen med sort blæk, dog således at vælgere der måtte ønske det kan benytte et andet sædvanligt skriveredskab med en af social- og Indenrigsministeriet godkendt farve,
at fordelingen af valgtilforordnede som vedlagt ved bilag godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-3-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger halvårsregnskab/forventet regnskab for 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Administration har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillngerne på grund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2015.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2015 fordelt på serviceområder:

 

 

 • på serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes en merindtægt på 0,4 mio. kr.,
 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr., som angiveligt søges overført til 2016,
 •  på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 80,0 mio. kr. Det skyldes blandt andet at budgettet til generelle reserver på 33,0 mio. kr. ikke forventes at blive brugt. Desuden forventes der ikke forbrug af genbevillinger fra 2014. Dermed forventes ramme i forhold til sanktionslovgivningen at blive overholdt.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2015 fordelt på serviceområder:

 

 

 • på serviceområde 01 - Byggemodning forventes det at realisere indtægter på 30,7 mio. kr. i 2015. Der forventes overført en mindreindtægt på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016. Den overførte mindreindtægt forventes således nedbragt med 2,7 mio. kr. i forhold til 2014, hvor der blev overført 16,7 mio. kr. Forventet regnskab 2015 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 45,190 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2015 til 2016. Da mindreindtægten i 2015 forventes reduceret med 2 mio. kr. i forhold til 2014, kan udskudte færdiggørelsesarbejder for tilsvarende beløb udføres,
 • på serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes p.t. en mindreudgift på 1,9 mio. kr., som forventes overført til 2016,
 • på serviceområde 15 - Kultur forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. ved renovering af ELIA. Beløbet søges overført til 2016,
 • på serviceområde 20 - Administration forventes en mindreudgift på 5,3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. vedrører indkøb af PC-er, som først indkøbes i 2016, og beløbet ønskes derfor overført. Desuden henstår en pulje på 1,2 mio. kr. vedrørende pulje afsat til diverse rådhusrenoveringer. Dette beløb ønskes ligeledes overført til 2016.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab for 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel:

 

 

 • på serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 5,1 mio. kr., hvilket kan tilskrives forventningen om større afkast af kapitalforvaltningen,
 • på serviceområde 22 - Renteudgifter forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes låneomlægninger,
 • på servicerområde 24 - Finansforskydninger forventes merudgifter med 1,4 mio. kr., hvilket skyldes manglende overførsel af beløb vedrørende underskudsgaranti til karup Lufthavn.,
 • på serviceområde 26 -  Udlån, langfristede tilgodehavender forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som fortrinsvis skyldes mindreforbrug til indskud i Landsbyggefonden. Ikke forbrugt beløb søges overført til 2016 (tidsforskydninger),
 • på serviceområde 29 - Tilskud og udligning forventes mindreudgifter/merindtægter på 18,2 mio. kr. I budgettet er der afsat 13,8 mio. kr. til imødegåelse af efterregulering 2014 og midtvejsregulering 2015 på aktivitetsbestemt medfinansiering. Reguleringen beløber sig til en indtægt på 1,2 mio. kr. Modsat er der afsat 17,7 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Reguleringen beløber sig til 21,8 mio. kr. Der modtages i forbindelse modtagelse og integration af flygtninge et tilskud på 5,5 mio. kr. i 2015. Denne indtægt er ikke budgetlagt.
 • på serviceområde 30 - Skatter forventes en merindtægt på 2,6 mio. kr., hvilket skyldes større indtægter end forudsat vedrørende dødsbobeskatning.

 

ØVRIGT:

Der er i 1. og 2. kvartal 2015 indgået 6 indkøbsaftaler (KOMUDBUD). Den samlede besparelse 0,184 mio. kr. i 2015 og 0,302 mio. kr. fra 2016 og frem.

 

   

Der planlægges udskiftning af ca. 3.300 PC-er i perioden 2015-2019. Udskiftningen påbegyndes i efteråret. I 2015 forventes en udgift på 4,0 mio. kr., som dels finansieres af anlægsrådighedsbeløb samt driften i Koncern IT og Den Digitale Styregruppe. Der anmodes om en samlet bevilling jf. nedenfor.

 

I forbindelse med afholdelse af EM i Squash søges budget på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområde 11 Idræt og Fritid på kr. 0,491 mio. kr. overført til Kultur- og Fritidsudvalget,

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,
at der meddeles en indtægtsbevilling til serviceområde 29 - Tilskud og udligning på 18,2 mio. kr. Beløbet tilskrives de likvide aktiver,
at der i forbindelse med afholdelse af EM i Squash overføres 0,491 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområde 11 til Kultur- og Fritidsudvalgets konti,
at der sker bevillingsmæssige ændringer som følge af de nye indkøbsaftaler,
at der til serviceområde 20 Administration nyt stednr. meddeles rådighedsbeløb og udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr. til udskiftning af PC-er. Beløbet finansieres med 1,0 mio. kr. af rådighedsbeløb afsat på serviceområde 20 Administration stednummer 651099, Den Digitale Styregruppes driftskonti med 2,0 mio. kr. og Koncern ITs driftskonti med 1,0 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-15 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning / halvårsregnskab pr. 30 juni 2015 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2015. Oplysninger om forbruget pr. 30. juni samt forventet regnskab 2015 indsendes til Social- og Indenrigsministeriet og behandles samlet for alle udvalg i Herning Kommune i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 7. september og Byrådet d. 15. september.

 

Sagsfremstillingen er delt i to:

1.     del vedrører godkendelsen af halvårsregnskabet, hvor fokus er på forbruget pr. 30. juni 2015

2.     del vedrører godkendelse af forventet regnskab 2015 og de bevillingsmæssige ændringer. Her er fokus på hvordan regnskabet for 2015 forventes at ende.

Sagsfremstilling

1. HALVÅRSREGNSKAB FOR HERNING KOMMUNE

Halvårsregnskabet fremgår af Tabel 1 i 2. del omkring budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

Resultatet af det skattefinansierede område ved halvårsregnskabet udgør et overskud på 106,5 mio. kr. Forsyningsområdet (renovation + klimatilpasning) viser et overskud på 45,6 mio. kr., hvilket bevirker at resultatet i halvårsregnskabet viser et overskud på 152,1 mio. kr.

Da finansieringssiden viser et likviditetsforbrug på 119,2 mio. kr., bliver likviditeten påvirket med en tilgang på 32,9 mio. kr.

 

Sammenlignet med halvårsregnskabet for 2014 er overskuddet fra resultat af drift og anlæg 39,2 mio. kr. større i 2015.

 

2. BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2015

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015.

Generelt set vurderes Forventet regnskab mod Korrigeret budget. Sanktionslovgivningen gør at vi samlet set i Herning Kommune ikke kan bruge af genbevillingerne på Servicedriftsudgifter. Derfor måles Servicedriftsudgifter i forhold til Korrigeret budget uden genbevillinger.

 

I den efterfølgende sagsfremstilling præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 30.06.2015

 

Resultat af skattefinansieret drift viser et driftsresultat på 182,7 mio. kr. Dette er 82,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg forventes at blive et underskud på 93,8 mio. kr., hvilket er 165,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvilket kan henføres til forventet mindreforbrug på servicedriftsudgifterne, anlægsudgifterne og forsyningsvirksomheder samt forventet merforbrug på øvrige udgifter.

 

Der forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.362,0 mio. kr. Dette er 36,4 mio. kr. mere end korrigeret budget uden genbevillinger.

Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som (Vedtaget budget + tillægsbevillinger - generelle reserver (33 mio. kr.))

Pr. 30. juni 2015 er måltallet på 3.292,5 mio. kr. I forhold til dette måltal forventes et merforbrug på 69,4 mio. kr.

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for 2015 pr. 30.06.2015

 

Udfordringer i 2015 ved budgetopfølgning pr. 30.06.2015

Børne- og Familieudvalget

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et merforbrug på 31,8 mio. kr. Merforbruget ligget primært på Serviceområde 16, Børn og Familie. I merforbruget er der ikke indregnet effekten af korrigerende handlinger til nedbringelse af det forventede merforbrug, hvorfor der reelt forventes et bedre resultat. Effekten af de korrigerende handlinger vil fremgå af budgetopfølgningen pr. 30. september.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der er et forventet merforbrug på 30,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Merforbruget fordeler sig med 14,3 mio. kr. på Handicap og psykiatri og 16,1 mio. kr. på Sundhed og ældre. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt initiativer i 2015 til nedbringelse af merforbruget med forventeligt 5 - 8 mio. kr.

 

Beskæftigelsesudvalget 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. Administrationen anbefaler ikke at der anmodes om tillægsbevillinger eller igangsættes korrigerende handlinger på nuværende tidspunkt. Udviklingen følges frem til budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

 

Likviditet

Som det fremgår af tabel 1, er den samlede likviditetsmæssige påvirkning af det forventede regnskab et likviditetstræk på 72,0 mio. kr.

Dette fordeler sig med påvirkning fra det forventede resultat med et forbrug på 93,8 mio. kr. samt en tilgang fra finansieringsposterne på 21,8 mio. kr.

Det samlede likviditetsforbrug bevirker, at den forventede bogførte likviditet ultimo 2015 bliver på 250,5 mio. kr., mod 322,5 mio. kr. primo året.

 

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. juni, at hvis forventningerne holder stik, så kommer vi i Herning Kommune til at kollidere med både interne måltal samt sanktionslovgivningen.

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • 0,491 mio. kr. overføres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid under Økonomi- og Erhvervs udvalget til Serviceområde 11, Idræt og Fritid under Kultur- og Fritidsudvalget til EM i Squash.
 • Der meddeles en indtægtsbevilling til Serviceområde 29, Tilskud og udligning på 18,2 mio. kr. Beløbet tilskrives de likvide aktiver.
 • Der meddeles rådighedsbeløb og udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr. til udskiftning af PC-er på Serviceområde 20, Administration, nyt stednr. Beløbet finansieres med 1,0 mio. kr. af rådighedsbeløb afsat på serviceområde 20, Administration, stednummer 651099, Den Digitale Styregruppes driftskonti med 2,0 mio. kr. og Koncern ITs driftskonti med 1,0 mio. kr.
 • Der er i 1. og 2. kvartal 2015 indgået 6 indkøbsaftaler med en samlet besparelse på 0,184 mio. kr. i 2015 og 0,302 mio kr. fra 2016 og frem.

 

Børne- og Familieudvalget

 • 370.000 kr. tilføres Serviceområde 16, Børn og Familie i 2015 til dækning af fremtidige kørselsudgifter i forbindelse med lukning af specialbørnehaven Hobbitten. Beløbet finansieres af Serviceområde 10, Dagtilbud for børn. Budget til overflytning udgør fra 2016 og frem er 889.000 kr.
 • Der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 4,074 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn svarende til ministeriets tilsagn om støtte fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. 

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der foretages bevillingsmæssige tilretninger, således at Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme tilføres 0,745 mio. kr. i 2015 og frem fordelt med 0,553 fra Serviceområde 04 Grønne områder, 0,042 mio. kr. fra Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger samt 0,150 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik.
 • På byrådsmøde d. 3. marts 2015, pkt. 89 blev det besluttet, at anlægsudgift på 4,760 mio. kr. til erhvervelse af parkeringspladser ved retsbygningen findes ved budgetopfølgningen. Der indstilles på denne baggrund følgende:

- at p-pladser ved retsbygningen delvist finansieres med 2,850 mio. kr., svarende til forventet overskud på anlægsregnskab for køb af p-pladser i Føtex p-hus på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222013 i 2015. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 2,850 mio. kr. samme sted,

- at p-pladserne delvist finansieres med 214.000 kr. fra afsat budget til drift af Føtex p-hus på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 013010 i 2015,

- at p-fonden i overensstemmelse med sagsfremstillingen i byrådssag pkt. 89 af 3. marts 2015 medfinansierer udgiften, og at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.696.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223057 i 2015,

- at 35% af de købte p-pladser ved retsbygningen tilfalder p-fonden,

- at de likvide midler tilskrives 4,760 mio. kr.

 • Der er i forbindelse med etablering af den nye p-kælder under Kousgaards Plads konstateret forurening i jorden, behov for ekstra fundering og lign. Samlet beløber de forventede merudgifter sig til 662.000 kr. Der indstilles på denne baggrund:

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 662.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 222089 p-kælder Kousgaards Plads i 2015,

- at anlægsudgiften finansieres af de likvide midler.

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Serviceområde 18, Sundhed og Ældre tilføres 144.000 kr. til finansiering af hjerneskadekoordinator. Beløbet finansieres med 96.000 kr. af Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 48.000 kr. af Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse. 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 for Herning Kommunes godkendes,

 

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes,

at der foretages de anførte bevillingsmæsige ændringer / budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om Økonomi.  

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med den tilføjelse,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget henstiller til fagudvalgene, at kommunens styringsprincipper iagttages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2016-2019 - 1. behandling af budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling

 

Budgetforligets parter er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det indgående budgetforlig, som samtlige partier i Byrådet står bag.

Økonomi

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal:

 

  

Budgetforslaget er udarbejdet med:

 • skatteprocent på 24,9 (uændret)
 • en grundskyldspromille på produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandlingen.

 

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 23. september 2015 kl. 12.00.

 

Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres i Koncern Økonomi.

 

Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 vedlægges dagsorden til Byrådets medlemmer.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslag til budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 overgår til 2. behandling,
at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 23. september 2015 kl. 12.00.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Karlo Bronbjerg deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Tilførsel af midler til flygtningeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

KL og regeringen indgik i januar 2015 en forståelse om integration af flygtninge.

 

I den forbindelse blev det aftalt, at regeringen skal udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne som et særtilskud fra en finanslovspulje for 2015 til understøttelse af tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse af flygtninge. Beløbet fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som kommunen modtager ud over den fordeling af flygtninge, som allerede er fordelt mellem kommunerne.

 

Herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. De 200 mio. kr. fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte.

 

Den 7. maj 2015 offentliggjorde Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelingen af de 325 mio. kr. Herning Kommunes andel af integrationstilskuddet udgør 5,544 mio. kr.

 

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL er det besluttet at videreføre de ekstraordinære tilskud på i alt 325 mio. kr. i 2016.

 

Afdelingen Specialindsats for Unge og Integration under Serviceområde 20 fik i marts forlods bevilget 1,6 mio. kr. af integrationstilskuddet til et akut behov for personaletilførsel, jf. Byrådets beslutning den 3. marts 2015.

 

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller en udgiftsbevilling på de resterende midler, dvs. 3,944 mio. kr. Udgiftsbevillingen fordeles mellem serviceområderne 10, 12, 16, 17 og 20 som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunernes ordinære udgifter til flygtninge og integrationsprogrammer er omfattet af budgetgarantien, dvs udgifterne dækkes enten via tilskud, refusion eller bloktilskud fra staten.

 

Antallet af nytilkomne flygtninge har været ekstraordinært stort både i 2014 og 2015. Herning Kommunes tal fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

2014

2015

Oprindelig/udmeldt kvote

47

196

Reel modtaget

100

102**

Familiesammenførte ægtefæller

15

30*

Familiesammenførte børn

47

90*

* Forventet antal på baggrund af 2014

** Status fra Beskæftigelsesområdet pr. 01.09.2015

 

Regeringen og KL har derfor afsat ekstraordinære tilskud til modtagelse og integration af flygtninge fordelt på tilskud til investeringer (125 mio. kr. på landsplan) og til ekstraordinært integrationstilskud (200 mio. kr. på landsplan). Tilskud til investeringer på 125 mio. kr. er fordelt på baggrund af den andel af flygtninge, som kommunen modtager ud over den fordeling af flygtninge, som allerede er fordelt mellem kommunerne. Det ekstraordinære integrationstilskud er fordelt på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte.

 

Den 7. maj 2015 offentliggjorde Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelingen af de 325 mio. kr. i 2015. Herning Kommune har modtaget 2,160 mio. kr. til tilskud til investeringer og 3,384 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud. I alt 5,544 mio. kr.

 

Byrådet besluttede den 3. marts 2015 forlods at bevilge 1,6 mio. kr. af integrationstilskuddet til afdelingen Specialindsats for Unge og Integration til ansættelse af 4 sagsbehandlere.

Integrationsindsatsen har til formål at sikre, at nyankomne flygtninge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Dette indebærer bl.a. at kommunen skal finde en bolig, sørge for sprog- og samfundskundskaber samt finde en plads på arbejdsmarkedet.

Opgaven og udgifterne vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret i forvaltningerne Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

En beskrivelse af opgaven og den økonomiske udfordring på de enkelte områder fremgår af bilaget ”Modtagelse og integration af flygtninge – beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015”.

 

På baggrund heraf har Børn og Unge og Social- Sundhed og Beskæftigelse opgjort følgende behov for tilførsel af midler til flygtningeområdet i 2015:

 

 

 

 

Udfordringer efter 2015

Regeringen har fremsat lovforslag om at stramme vilkårene for asylansøgere. Kommunerne står dog fortsat overfor at skulle modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge og familiesammenførte. På den baggrund indeholder økonomiaftalen for 2016 en videreførelse af de ekstraordinære integrationstilskud på i alt 325 mio. kr. til kommunerne.

Det skal bemærkes, at det ikke kun er den fremtidige modtagelse af flere flygtninge som giver økonomiske udfordringer fremover, men også modtagelsen af de mange flygtninge i 2015. I henhold til integrationsloven skal flygtninge over 18 år, have tilbudt et integrationsprogram som omfatter danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Integrationsprogrammet skal påbegyndes senest 1 måned efter at kommunen har overtaget ansvaret for en flygtning og kan vare op til 3 år. 

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller

at

der i 2015 bevilges midler i henhold til det opgjorte behov i sagsfremstillingen til finansiering af modtagelse og integration af det stigende antal flygtninge,

 

at

beløbet på i alt 3,94 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver under henvisning til det særtilskud, som Herning Kommune modtager ekstraordinært fra staten i 2015.

 

 

Ved Børne- og Familieudvalgets behandling stemte Kasper Ravn Fredensborg / Dansk Samling imod med følgende bemærkning:

 

Jeg kan ikke tiltræde indstillingen fordi:

 • jeg ikke mener, at flygtninge skal integreres, men blot have ophold i landet indtil det er sikkert at rejse retur til hjemlandet.
 • det vil efterlade Herning Kommune med en kæmpe regning efter, at det ekstra ordinære tilskud løber ud, i henhold til forvaltningens bemærkning.

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med den tilføjelse,

 

at der følges op på de konkrete udgifter ved årsafslutningen.  

 

Dennis Flydtkjær / Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen.

 

 

Direktør Henrik Beyer og direktør Søren Liner Christensen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Revisionens beretning nr. 8 for 2014 af 15. juni 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 8 af 15. juni 2015 fremlægges til orientering. Beskæftigelsesudvalget sender redegørelsen til Økonomi og Erhvervsudvalget samt Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnittene 1, 2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision, afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet og afsnit 7 er ordninger med særlige rapporteringskrav. Afsnittene 8 og 9 er bilag, som ikke vedrører beskæftigelsesafdelingens resortområde

 

Formålet med revisionen på det sociale område

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæsige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik

 

Revisionens konklusion

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2014

 

Gennemgangen for 2014 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at revisionsberetningen godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Søren Boel Fyhn  

Hjemtagning af kantstensfejning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard, Tommy Jonassen

Sagsresume

Den store fejebil i DRIFT står til udskiftning, da den er 23 år gammel, og samtidig udløber kontrakten med privat aktør vedrørende kantstensfejning.

 

Ved anskaffelse af en ny fejebil og hjemtagelse af kantstensfejning vil det nuværende serviceniveau kunne opretholdes indenfor den afsatte driftsramme på serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med kantstensfejning hjemtages.

 

Sagsfremstilling

Fejeopgaven i dag består af et udbud på maskinel fejning langs kantsten på kommunale veje og intern varetagelse af akutte og mindre fejeopgaver.

 

I udbuddet fejes der årligt langs 2.260 km kantsten til ca. 650.000 kr. Kontrakten udløber den 31. december 2015.

 

Derudover anvendes egen fejebil til akutte og mindre fejeopgaver for flere af kommunens afdelinger med en omsætning på ca. 150.000 kr. Det kan eksempelvis være akutte fejeopgaver i forbindelse med cykelløb, events, koncerter, trafikuheld (eksempelvis på Landsskuet og til Vildbjerg Cup) samt mindre fejeopgaver i almindelighed.

 

Når kommunen selv disponerer over en fejebil, opnås en større fleksibilitet i forhold til reaktionstid, planlægning og koordinering af arbejdsindsats, særligt i forbindelse med events, arrangementer og lignende. Herudover kan der leveres en billig og behjælpelig fejning til kommunens øvrige afdelinger.

 

Beskrivelse af 2 muligheder for fremtidig udførelse af kantstensfejning i kommunen:

 

1. Udbyde alle fejeopgaver:

Ved at udbyde hele fejeopgaven forventes en meromkostning på ca. 150.000 kr. ved uændret serviceniveau.

Der vil være mindre fleksibilitet i opgaveløsningen.

 

2. Hjemtagning af fejning og indkøb af ny fejebil:

Ved at hjemtage hele fejeopgaven, vil der ikke være en meromkostning.

Der vil fortsat kunne tilbydes en stor fleksibilitet på fejeopgaven og uændret

serviceniveau.

 

Økonomi

Nuværende budget på serviceområde 09 Trafik til maskinel fejning er 1,1 mio. kr., hvori deponering af fejesand, den lille fejebil, akut fejning og kantstensfejning er indeholdt.

 

Hjemtagning af kantstensfejning vil betyde uændret serviceniveau og samme driftsramme til opgaven som i dag.

 

Anskaffelse af ny fejebil finansieres gennem det eksisterende driftsbudget i DRIFT.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med kantstensfejning hjemtages.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at opgaven med kantstensfejning hjemtages pr. 1. januar 2016.

Beslutning

Sagen er udsat.

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt, Bjarne Kallesø

Sagsresume

Herning Kommunes har udarbejdet forslag til ny Affaldshåndteringsplan 2015-2024.

 

Planen fokuserer på følgende 3 områder:

 

-Bedre sortering

-Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

-Bedre affaldsbehandling og afsætning

 

For at opfylde de nationale målsætninger om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 foreslås en 2-trins model i Herning Kommune:

 

1. Fra 2018 skal metal frasorteres fra alle husstande til genanvendelse.

2. Fra 2022 skal det organiske affald frasorteres fra alle husstande.

 

For at finde den bedste løsning på udsortering af plast og organisk affald ved husstandene, vil der i planperioden ske nærmer undersøgelser af mulighederne for indsamling og behandling.

Planen lægger op til, at der skal findes en løsning som indebærer maksimum 2 affaldsbeholdere samt en problemaffalds-kasse ved hver husstand.

 

Planen lægger desuden op til flere initiativer på genbrugspladserne, blandt andet optimering af indretning, evaluering af åbningstiderne og vurdering af behov for ny genbrugsplads i Sundsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 foreløbig godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år.

Denne affaldshåndteringsplan er ikke gældende i 6 år. Dette skyldes bl.a. regeringens sene udmelding på ressourceområdet.

 

Del 1 – Målsætning og planlægning

Del 2 – Kortlægning

 

Der er udarbejdet et høringsoplæg, hvor hovedpunkterne i planen er inddraget.

 

 Planen er udarbejdet på baggrund af:

-Den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” der slår fast, at Danmark

 brænder for meget affald af. De nationale mål angiver, at vi i langt højere grad ser

 affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes.

-Herning Kommunes nuværende affaldshåndteringsplan

 

I den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” lægges op til, at kommunerne etablerer nye ordninger, så der på landsplan genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet.

 

Med de nuværende ordninger i Herning Kommune genanvendes der i dag 34 %. Det sker ved indsamling af papir ved husstandene, glas og pap i miljøstationer samt plast, metal og pap på genbrugspladserne.

For at nå det nationale mål på 50 %, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at indføre husstandsindsamling af både plast-, metal og det organiske affald.

 

Kommunens mål for øget genanvendelse af husholdningsaffaldet foreslås opdelt i en 2-trins model:

 

2018 mål

37 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forventes opnået ved husstandsindsamling af genanvendeligt metal. Husstandsindsamling af plastaffald afventer stillingtagen til, om der skal etableres et sorteringsanlæg i regi af det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi eller om der skal anvendes en anden aftager. Ved at håndtere affaldet i et sorteringsanlæg kan plast og metal og evt. andre fraktioner indsamles i samme rum i den to delte beholder og efterfølgende sorteres i rene fraktioner.

 

2022 mål

50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, som forventes opnået ved genanvendelse af organisk affald fra husstandene. Inden da gennemføres undersøgelse af muligheder for udsortering af organisk affald fra restaffaldet uden kildesortering samt afsætning og genanvendelse af det organiske affald i biogasanlæg.

 

Initiativer i Affaldshåndteringsplan 2015-2018

 

 • Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.
 • Forsøg med udsortering af metal og papir i èn 2-delt beholder i 1-2 udvalgte områder.
 • Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres - herunder skal Nederkærgård Genbrugsplads, Herning opgraderes.
 • Åbningstiderne på de 8 genbrugspladser skal harmoniseres.
 • Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne.
 • Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes.
 • Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.
 • Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan aftage genbrugs effekter på genbrugspladserne.
 • Udvikling af skoletjenesten, eventuelt indgå som en del af Løvbakke Natur- og læringscenter.
 • Adfærdspåvirkende og informationskampagner – f.eks. sortering af problemaffald.
 • Udvikling af hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.
 • Følge markedet for bedst mulig afsætning.
 • Følge udviklingen af behandlingsteknologier.

 

Nedenstående skal undersøges med henblik på afklaring:

 • Muligheden for etablering af en ny genbrugsplads i Sunds-området.
 • Videreudvikling af tværkommunale samarbejder, herunder fusion af fælleskommunale selskaber.
 • Muligheder for udsortering af plast ved husstandene, samt mulighederne for genanvendelse.
 • Muligheder for udsortering af organisk affald ved husstandene samt mulighederne for genanvendelse.

 

Efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. september 2015 og Byrådet 15. september 2015 sendes forslag til Herning Kommunes affaldshåndteringsplan i offentlig høring i 8 uger.

Det endelige forslag forventes fremlagt i Teknik- og Miljøudvalget 30. november, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december og i Byrådet 15. december.

Økonomi

Det forventes, at gebyrniveauet i perioden 2015-2018 kan fastholdes på 2014-niveau, dog med forbehold for almindelig pristalsregulering, lovændringer, nye eller forhøjede nationale afgifter og gebyrer samt væsentlige stigninger i affaldsmængderne. Gebyret for perioden 2019-2024 kan være mere usikkert at forudsige. Muligheden for en mindre takstnedsættelse undersøges og er afhængig af, hvilken teknologisk løsning, der skal anvendes til udsortering af den organiske del ved husholdningerne.

Affaldshåndteringsplanen finansieres ud over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, af den eksisterende driftsramme.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 foreløbig godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, idet materialet korrigeres for budgetforligets aftaler,

 

 •  "etablering af genbrugsplads i Sunds området",

 

 • "Søndagsåbent på genbrugspladsen i Herning gøres permanent".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-37-14 Sagsbehandler: Helle Toft Andersen  

Konkurrenceudsættelse

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation af kommunal jord til motorvej

 

Sagsnr.: 05.12.00-G14-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand anmoder om ekspropriation

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Vejprojekt

 

Sagsnr.: 24.10.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Mellemkommunalt samarbejde