Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Medlemskab af DAMRC - 2018-2019 - Ansøgning om midler til erhvervsudvikling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Danish Advanced Manufacturing Research Centre  - DAMRC ansøger om, at Herning Kommune fortsat tegner medlemskab i perioden 2018-2019. Midlerne udmøntes til erhvervsudviklingsaktiviteter jævnfør lov om erhvervsfremme. Der søges om 102.000 kr. i 2018 og 104.000 kr. i 2019.

Sagsfremstilling

DAMRC i Herning blev etableret i 2010 for at skabe og sikre det nødvendige grundlag for danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne gennem øget produktivitet. Med udgangspunkt i industriens problemstillinger sikrer DAMRC, gennem målrettet forskning og udvikling, implementering af ny teknologi i produktionsvirksomheder og dermed fastholdelse og skabelse af danske arbejdspladser.

 

DAMRC har siden starten være involveret i mere end 100 projekter, hvor der er opnået produktionsoptimeringer i størrelsesordenen 15-62 % målt på tidsreduktion. DAMRC opnåede i 2017 Guld Label i European Cluster Mangement Excellence, der tildeles de klynger, der er blandt de bedste i en europæisk benchmark analyse for klynger.  

 

I relation til Herning Kommunes medlemsskab har fokus på erhvervsudviklingsaktiviteter primært været:

 

 • Direkte samarbejde med industrivirksomheder i kommunen. Tilbuddet er åbent for alle virksomheder i samme branche/segment. Tilbud har haft fokus på innovation såvel som teknologiske seminarer og kurser.
 • DAMRC Teknologicenter, hvor virksomhederne kan afprøve nye teknologier og optimeringstiltag og gerne i samspil med udenlandske eksperter.
 • Uddannelsestilbud til industrien.
 • Forsknings- og udviklingsprojekter i samabejde med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner.
 • Sparringspartner ved opbygning af nye ingeniøruddannelser på AU - Herning
 • Undervisnings af studerende fra AU Herning og Excellence elever fra Herningsholm Erhvervsskole.
 • Afholder flere vidensdelingsarrangementer for virksomheder.

 

Administrationen finder, at DAMRC er en vigtig vidensaktør for fremme af innovation og vækst i virksomhederne. DAMRC har en vigtig rolle i forbindelse med opbygning af netværk og styrkeposition arbejdende henimod en klynge på produktionsområdet.

 

Den Administrative Styregruppe i BRMV har besluttet, at kommunerne enkeltvis drøfter medlemskab og realisering af en model, hvor 15.000 kr. fra hver kommunens medlemsskab går til en tværkommunal pulje, som BRMV har mulighed for at disponere over.

 

Herning Byråd har den 16. maj 2017 bevilget yderligere støtte til DAMRC med 500.000 kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021. Bevillingen blev givet for at styrke Herning Kommunes produktionsvirksomheder, der i høj grad beskæftiger sig med den spåntagende teknologi.

 

Støtten gives under hjemmel i lov om erhvervsfremme § 13, Erhvervsudvikling - Innovation og ny teknologi. Det foreslåes derfor, at administrationen bemyndiges til at indgå en resultatkontrakt, og herunder afsætte og sætte kriterier for de 15.000 kr., der afsættes til en tværkommunal BRMVpulje.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der  bevilges 102.000 kr. i 2018 og 104.000 kr. i 2019 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi til DAMRC til erhvervsudviklingsaktiviteter,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med DAMRC, og herunder afsætte og sætte kriterier for de 15.000 kr. til en BRMVtværkommunal pulje.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A21-1-18 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Forberedende grunduddannelse (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har indgået aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU), og den lovgivningsmæssige proces er påbegyndt med fremsættelse den 21. marts 2018 og 1. behandling den 17. april 2018.

 

Kommunerne indstiller via KKR forslag til dækningsområder for de nye institutioner og tilhørende skoler, hvorefter Undervisningsministeren foretager den endelige fastsættelse.

Sagsfremstilling

Folketinget indgik den 17. oktober 2017 ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, hvori det er aftalt, at en række forberedende tilbud og uddannelser skal omlægges, og at der i stedet skal etableres et nyt, samlet forberedende uddannelsestilbud til personer under 25 år benævnt forberedende grunduddannelse (FGU).

 

Den lovgivningsmæssige proces er påbegyndt med fremsættelse den 21. marts 2018 og 1. behandling den 17. april 2018. Lovforslaget har til formål at fastlægge rammerne for de statslige selvejende institutioner, der skal varetage udbuddet af forberedende grunduddannelser. Lovforslaget fastlægger desuden finansiering af institutionerne og bestyrelsernes sammensætning, opgaver og ansvar. Lovforslagets hovedformål er at skabe et fleksibelt, sammenhængende og lokalt forankret udbud af forberedende grunduddannelser.

 

Samtidig med lovforslaget er der fremsat lovforslag om forberedende grunduddannelse, om kommunal indsats om vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år samt om ændringer af forskellige love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse mv.

 

KKR holder et ekstraordinært møde den 17. maj 2018 med henblik på afgivelse af en samlet indstilling til Undervisningsministeren om forslag til dækningsområder for de nye institutioner og tilhørende skoler.

 

Lokalt har løbende drøftelser ført til forslag om et dækningsområde omfattende Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner med institutionsplacering i Herning kommune samt skoleplaceringer i Herning, Ikast og Skjern.

 

Når loven og med tilhørende følgelove er endeligt vedtaget forventes den indholdsmæssige del af Forberedende Grunduddannelse behandlet i Beskæftigelsesudvalget samt i Børne- og Familieudvalget.

 

Sagen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget samt i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Herning Kommune overfor KKR afgives indstilling om et dækningsområde omfattende Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner med institutionsplacering i Herning kommune samt skoleplaceringer i Herning, Ikast og Skjern.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-4-18 Sagsbehandler: Mitte Bundgaard Madsen  

Erstatning for Herning Vand´s placering af kloakanlæg på kommunale arealer i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

Herning Vand A/S har efter aftale med administrationen anbragt et kloakanlæg på en kommunal ejendom i forbindelse med spildevandsplanen 2015-2025.

 

Herning Vand A/S har fremsendt et tilbud på erstatning for deklarering af anlæg på arealet. 

Sagsfremstilling

Der er tale om en ejendom beliggende på Åbjergvej 2, 7480 Vildbjerg, matr.nr. 4a Lysgård, Vildbjerg. Arealet er vist med blå farve på det vedhæftede rids.

  

Deklarationsbæltet er placeret i et område, som ikke er lokalplanlagt. Deklarationsbæltet er beliggende i en landzone og er på bilaget markeret med den røde optegnet linje, som løber fra mart. 4av og følger skellinjen mellem mart. 1b og 4a.

Erstatningstilbuddet er på den baggrund udregnet efter beregningensmodellen i Landsaftalen 2017, Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjorden.

 

Herning Vand A/S har tilbudt en samlet erstatning for det viste anlæg samt kloakbrønde på 45.846 kr.

 

Det fremsendte tilbud vurderes af forvaltningen at være et rimelig tilbud og et udtryk for markedsværdien.

 

Økonomi

Indtægt: 45.846 kr.  excl moms.

 

Der er ingen udgifter forbundet med deklarationen, da Herning Vand A/S betaler for alle omkostninger forbundet med sagen.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

Herning Vand A/S gives tilladelse til, at deklarere de beskrevne anlæg,

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter i forbindelse med deklarationen herunder også tinglysning,

at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 45.000 kr. excl. moms i 2018 til Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,

at

anlægsindtægten indeholdes i afsat rådighedsbeløb til indtægter på serviceområde 02 arealerhvervelser/salgsindtægter sted nr. 001102 i 2018,

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.08.05-G14-1-18 Sagsbehandler: Poul Venø  

Nyt princip for masteleje til sikring af mobildækning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har i budgetforliget 2017 pointeret vigtigheden af en god, stabil internetforbindelse i hele kommunen. Der er afsat en mio. kr. årligt i 2018, 2019 og 2020 til at forbedre den digitale infrastruktur i kommunen.

 

Efter dialog med teleoperatørerne på markedet indstilles et nyt princip for  beregning af markedsleje ved udlejning af kommunale arealer til brug for opsætning af master til mobildækning. Samtidig gives en kort status på arbejdet med at forbedre den digitale infrastruktur.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetforliget slået fast, at "For borgerne er det i dag afgørende vigtigt at have en god, stabil internetforbindelse. Der er imidlertid stadig geografiske områder rundt omkring i Herning Kommune, hvor netforbindelsen er svag. I disse områder er mulighederne for at drive erhverv og anvende it i hverdagen ikke optimal. Budgetforligspartierne anerkender problemet og afsætter i 2018, 2019 og 2020 en million kroner hvert år til at forbedre den digitale infrastruktur. Det kan handle om at opsætte nye mobilmaster, men der skal også være opmærksomhed ommkring mulighederne for at udlægge kabler, for eksempel en mere koordinerende rolle i forhold til bredbåndspuljen. Arbejdet og afklaringen vil ske i samarbejde med de private aktører på markedet".

 

Efter dialog med teleoperatørerne på markedet indstilles et nyt princip for markedsleje ved udlejning af kommunale arealer og anlæg til brug for digital infrastruktur til politisk godkendelse. Udgangspunktet er den offentlige ejendomsvurdering. Det svarer til metode 1, jf. Energistyrelsens vejledning om markedsleje. Metoden forventes implementeret i løbet af 1. halvår 2018 under forudsætning af, at telebranchen efterlever de indgåede aftaler.

 

Det bærende (nye) princip er "noget for noget". Metoden forventes at motivere teleoperatørerne til at sætte master op i områder i Herning Kommune, hvor der er dårlig mobil dækning. Teleoperatørmarkedet appellerer generelt til kommuner og regioner om at implementere Energistyrelsens metode 1.

 

Kommunen har pligt til at opkræve masteleje på markedsvilkår. Det nye princip betyder i praksis en prisnedsættelse. Praksisændringen vil få effekt for alle fremadrettede kontraktindgåelser. Herning Kommune har i dag indgået 13 kontrakter med forskellige teleoperatører fordelt på forskellige serviceområder.

 

Status

Herning Kommune opfører selv master, der bliver stillet til rådighed for teleoperatører på markedet. Den første mast er sat op i Vind og forventes at blive taget i brug af teleoperatørerne primo juni måned 2018. Næste mast planlægges til at sættes op i området omkring Abildå. Planlægning i Abildå er afhængig af, at der er teleoperatør, som er interesseret og villig til at sætte deres udstyr op i vores mast. Der pågår aktuelle forhandlinger. Der forventes opsat yderligere en mast, denne er endnu ikke planlagt.

 

Effekten af opsætning af flere master kan først endelig måles, når teleoperatørerne har deres udstyr på plads. Effekten afhænger også af, hvor brugere der tegner abonnement. Det er forventningen, at alle borgere og virksomheder i Vind og omegn med den nye mast får mulighed for en bedre mobildækning, end de har i dag.

 

Der er taget initiativ til borger- og virksomhedsmøder i dækningssvage områder. Formålet med møderne er at vejlede om konkrete muligheder for at få bedre mobil og bredbånd i dækningssvage områder. I foråret 2018 er der afholdt møder i Abildå, Fasterholt og Karstoft. Erhvervsrådet har deltaget i møderne, hvor også repræsentanter fra teleoperatørerne TDC, Eniig, Zibra, Altibox, Telenor, Telia og '3' deltog.

 

Det bærende nationale princip er, at det er markedet selv, der skal sikre digital forsyning i hele landet. Det eksisterende teleforlig er fra 1999. Regeringen har primo marts 2018 fremlagt et nyt udspil til teleforlig til politisk forhandling.

Økonomi

Det samlede potentiale for arealudlejning er skønsmæssigt opgjort til 300.000 kr. årligt. Med det nye princip reduceres kommunens samlede potentiale til ca. 50.000 kr. De årlige økonomiske konsekvenser af det nye princip afhænger af kontraktudløb for den enkelte kontrakt. Fuldt indfaset vil potentialet være reduceret med ca. 250.000 kr. Der vil ske opfølgning i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at princippet for markedsleje ved udlejning af kommunale arealer til brug for digital infrastruktur i Herning Kommune følger fremover metode 1, jf. Energistyrelsen vejledning om markedsleje,

 

at status på arbejdet forbedret digital infrastruktur tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.11.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Tilladelse til opsætning af mobilmast ved kommunal ejendom

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af opsætning af ny TDC sendestation for mobiltelefoni ved Sebbesandevej 2B, Tjørring, som ejes af Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget forespørgsel fra Telcon A/S vedrørende opsætning af ny 42 meter høj TDC sendestation for mobiltelefoni ved Sebbesandevej 2B, Tjørring, matrikel nr. Tjørring, Herning Jorder 6c.

 

Sebbesandevej 2B ejes af Herning Kommune og er den tidligere produktionsskole, der senest har været anvendt som modtagecenter for flygtninge.

Ejendommen blev tom primo april 2018 og forventes sat til salg inden for en kortere tidshorisont. Forinden skal der ske en udmatrikulering, da Herning Kommune ønsker at bibeholde størstedelen af den tilhørende jord til eventuel senere boligudstykning.

 

Hele matriklen, som den ser ud i dag, fremgår af kortet nedenfor. De foreslåede placeringer af sendestationen fra Telcon A/S er angivet med røde prikker på kortet.

 

Administrationen finder imidlertid ikke de foreslåede placeringer fra Telcon A/S hensigtsmæssige i forhold til dels nærheden til både nuværende og evt. kommende boligbebyggelse i området og dels det forestående salg af selve ejendommen. Forvaltningen har været i dialog med ansøger og har bragt den på kortet med rødt bånd markerede areal i spil. Ansøger har til forvaltningen oplyst, at det ligger inden for en afstand, som stadig fint kan anvendes til deres ønsker og formål. Ansøger har derfor accepteret, at placeringen af masten sker inden for det med rødt markeret bånd, et sted som ansøger vælger. 

 

 

 

Den politiske godkendelse vedrører alene arealanvendelsen og erstatningen herfor. De almindelige myndighedsmæssige tilladelser behandles efterfølgende efter planloven og naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Med henvisning til den foregående sag på denne dagsorden vedrørende nyt princip for masteleje, er der foretaget beregning efter metode 1, jf. ”Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur” udgivet af Erhvervsstyrelsen.

 

Den anslåede leje for arealet til den aktuelle sendestation udgør jf. denne metode under 2.000 kr. årligt, som vil blive opkrævet af og samtidig tilgå Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, hvor bygningen budgetmæssigt er hjemmehørende. Der foretages ikke bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen grundet beløbets ringe størrelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at placering af TDC sendestation for mobiltelefoni øverst på matrikel nr. Tjørring, Herning Jorder 6c, inden for den med røde markering på kortudsnittet i sagsfremstillingen, godkendes.

 

at forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere detaljer færdige med ansøger og indgå den endelige aftale.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål til Budget 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2019-2022 skal udvalgene udarbejde måldokumenter. 

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i budget 2018 udarbejdet mål på Serviceområde 08 Driftsselskaber, Serviceområde 15 Kultur og Serviceområde 20 Administration. I forhold til mål på Serviceområde 20 Administration vedrørende Sekretariat og Forvaltninger, er det vurderingen, at det ikke er egentlige politiske mål. De mål eller sigtelinier, der arbejdes med og efter har ikke politisk karakter, men har karakter af mål, som man politisk med rette kan forvente at administrationen arbejder efter uden at gøre det til eksplicitte politiske mål. Fra Budget 2018 findes eksempelvis mål om, at vi ønsker at rekruttere og fastholde kompetente og motiverede ledere og medarbejdere, at der arbejdes tværfagligt, når opgaven kalder på det, og at vi gearer os til at omstille os til nye krav . Det vurderes, at der ikke skal være tilsvarende politiske mål for budget 2019, men at administrationen selvsagt arbejder efter disse, som et led i en professionel opgavevaretagelse.

 

Der er herefter følgende forslag til mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder:

 

Målet for Serviceområde 08 Driftsselskaber er:

 • Socialt ansvar - SmåJobs+ indsatsen

 

Målene for Serviceområde 15 Kultur er:

 • En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne"
 • Oplevelser, inspiration og puls

 

Målene for Serviceområde 20 Administration er:

 • Iværksætteri og erhvervsudvikling
 • Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder
 • Innovation og sociale investeringer – nye veje til bedre velfærd

 

Målene vil efter behov blive behandlet på næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor det samlede budgetforslag fra udvalget behandles.

 

Målene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at målene drøftes og godkendes.

Beslutning

Målene er drøftet. Udvalget ser sagen igen.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering om DBU's Storskærmstour 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Madsen

Sagsresume

DBU har i forbindelse med Velfærdsallianceaftalen spurgt, om Herning vil deltage i Storskærmstour 2018. Der er indgået en aftale. Prisen er kr. 80.000

Sagsfremstilling

DBU har forespurgt om Hernings deltagelse i Storskærmstour 2018. Arrangementet er 2 dage 16. og 26. juni 2018. Udover storskærm til visning af Danmarks VM gruppekampe fra Rusland, opstiller DBU en fartmåler og speedcage som underholdning.

 

Værtsbyer for Storskærmstour er København, Horsens, Odense og Herning. Storskærmstour 2018 i Herning koster samlet kr. 80.000. Derudover kommer udgifter til toiletter, afskærmning og oprydning.

 

Derudover er der som en del af Velfærdsallianceaftalen, yderligere 1 dag med storskærm til visning af Danmarks VM gruppekampe fra Rusland.

 

Velfærdsallianceaftalen er indgået i 2016 mellem Herning Kommune og DBU. Aftalen løber for 5 år og indeholder forskellige elementer med udgangspunkt i EDANS (En Del Af Noget Større) og inkludere projekter inden for sundhed og motion, den åbne skole, Herre A venskabskampe, U-landskampe for drenge og piger m.m.

Økonomi

Udgiften på kr. 80.000 fordeles mellem kontoen for Turisme og Oplevelsesprojekter og kontoen for Aktiviteter i Herning Midtby.

Kontoen for Aktiviteter i Herning Midtby finansierer udgifter til toiletter, afskærmning og oprydning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at aftalen med tilhørende udgifter og finansering tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Anlægsregnskaber for Serviceområde 02 Arealerhvervelser / salgsindtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Peter Vallentin

Sagsresume

Der aflægges anlægsregnskab for en række projekter, der vedrører salg af arealer, ejendomme m.v. Den samlede økonomi for de 27 anlægsprojekter er at i forhold til en nettoanlægsbevilling på 26.433.100 kr., er der en nettomindreudgift på 124.306 kr.

 

De enkelte sager er politisk behandlet hver for sig.

Sagsfremstilling

Der aflægges anlægsregnskab for nedenstående anlægsprojekter.

 

Disse vedrører salg af arealer, ejendomme m.v.

 

  

Kommentarer til de enkelte anlægsprojekter

 

001 104 Salg af mindre arealer

 • Vedrører en stor række mindre bevillinger til køb og salg af mindre arealer i perioden 2013-2016. Regnskabet viser en positiv nettoafvigelse i forhold til de afgivne bevillinger på 215.022 kr.

 

001 106 Salg af mindre arealer 2014

 • Vedrører salgsindtægter og erstatninger. Salget vedrører en række mindre arealer, der igennem perioden er blevet solgt. Merindtægten skyldes primært en række mindre afvigelser på de enkelte salgsprojekter.

 

001 107 Salg af mindre arealer 2015

 • Vedrører salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af omkring 15 mindre arealer 2015 og 2016. Afvigelserne mellem bevilling og anlæg er fordelt, som en række mindre positive og negative afvigelser på de enkelte handler.

 

005 013 Handler med Herning Vand 2015 og 2016

 • Indtægterne vedrører salgsindtægter af arealer til Herning Vand samt erstatning for deklarationer af anlæg på Herning Kommunes jord.
  Udgifterne er omkostninger i forbindelse med salget.

 

005 014 Handler med Herning Vand 2014

 • Anlægsbevillingen er givet i forbindelse med erstatning fra Herning Vand i forbindelse med deklarering af anlæg på Herning Kommunes grund. Mindreindtægten skyldes, at deklarationen kun skulle tinglyses for et væsentligt mindre areal end oprindeligt angivet af Herning Vand.

 

005 017 salg af ejendomme 2013

 • Vedrører salg af en række større ejendomme i 2013 og 2014 som f.eks. Tjørring gl. skole. Merudgiften på regnskabet skyldes primært, at en større samlet regning vedrørende honorar til ejendomsmægler er udgiftsført på dette anlæg, selv om den også vedrører andre anlægsprojekter.

 

005 092 Salg af byggeret, Banegårdspladsen

 • I forbindelse med etablering af ny terminalbygning på Banegårdspladsen, blev der givet bevilling til salg af byggeret. Merudgiften på projektet skyldes, at der ikke i den forbindelse blev givet bevilling til de medfølgende salgsomkostninger.

 

005 093 Matr. nr. 2bs Nørholm, Herning Jorder

 • Vedrører salg af to arealer til Herningsholm Erhvervsskole. Mindreindtægten i forhold til bevillingen på 54 t. kr. skyldes, at arealet der blev solgt, var mindre end først antaget, samt at der fulgte uforudsete relaksationsomkostninger med salget.

 

005 095 Nedrivning af Haunstrup Skole

 • Vedrører udgifter til nedrivning af Haunstrup skole og etablering af grønt område. Mindreudgiften på 114 t. kr. i forhold til bevillingen på 450 t. kr. skyldes lavere udgifter til nedrivning en forventet.

 

005 097 Næstholtvej 8 - Erstatning

 • Regnskabet vedrører udgifter i forbindelse med Taksationskommissionens kendelse om Herning Kommunes overtagelsespligt af ejendommen Næstholtvej 8. Afvigelsen skyldes færre omkostninger i forbindelse med købet.

 

005 098 Areal ved Aulum Kristne Friskole

 • Salg af areal ved Aulum Kristne Friskole for at give mulighed for opførsel af permanent bygning til børnehave med tilhørende legeplads ved skolen samt på sigt mulighed for at udvide skolen.
  Afvigelsen skyldes væsentlig færre omkostninger ved handlen end forventet.

 

011 077 Nørregade 9, Sdr. Felding

 • Ejendommen på 92 m2 bolig havde tidligere været udlejet til Fællesbo. Da de ikke ønskede at forlænge lejemålet, blev den udbudt til salg og solgt gennem ejendomsmægler.

 

011 088 Burgårdsvej 1 og 3, Vildbjerg

 • Salg af Burgårdsvej 1 og 3.
  Mindreudgiften skyldes færre udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapport og salgssalær end forventet.

 

011 097 Jernbanegade 34, Kibæk

 • Ejendommen havde igennem længere tid været udlejet til Fællesbo. I forbindelse med at Fællesbo ikke ønskede at overtage ejendommen i forbindelse med renovering, blev den udbudt til salg og solgt til højestbydende.

 

013 078 Haraldsgade 36-40 - Etape 2

 • Vedrører udgifterne i forbindelse med salgsprocessen, som dog ikke blev effektueret.

 

013 079 Salg af Østerbro 8, Kibæk

 • Vedrører salg af det tidligere jobcenter i Kibæk. Afvigelsen skyldes, at en bevillingen er givet som nettobevilling (salgsindtægten fratrukket salgsomkostninger), men er konteret brutto.

 

013 093 Park Allé 5, Vildbjerg

 • Salg af ejendommen Park Allé 5 i Vildbjerg.
  Ejendommen der havde været anvendt at Beskæftigelsesafdelingen, Handicap- og psykiatri samt integration, blev solgt til højestbydende. Mindreudgiften på 17 t. kr. skyldes færre omkostninger ved salget en forventet.

 

013 098 Markedspladsen 2, Herning

 • Regnskabet vedrører Herning Kommunes køb af ejendommen Markedspladsen 2. Ejendommen der er på i alt 4.361 m2  erhvervsareal  og 1.476 m2 kælder blev overtaget i 2015, og er i dag hjemsted for en række kommunale forvaltninger og institutioner.
  Mindreudgiften 164 t. kr. skyldes væsentlige lavere udgifter til tinglysning, rådgivning og mægler end forventet.

 

020 063 Del af matr. nr. 14as Hammerum By, Gjellerup og del matr. nr. 9eo Hammerum By, Gjellerup

 • Vedrører salg af en umatrikuleret grund beliggende Øster Alle 17 i Hammerum på ca. 780 m2.  Der blev givet en indtægtsbevilling på 218 t. kr. og en udgiftsbevilling til annoncering m.m. på 6 t. kr. Regnskabet viser en nettomerindtægt på 9.338 kr. primært på grund af, at arealet viste sig at være større ved den endelige opmåling af landinspektøren.

 

222 003 Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind

 • Salg af offentlig parkeringsareal ved Skolevænget Lind, således at Lind Skole kunne etablere egen parkeringsplads. Herudover salg af et mindre del af arealet til nabogrunden. I forhold til indtægtsbevillingen på 112 t. kr. har der været en merindtægt på 1 t. kr., og i forhold til udgiftsbevillingen på 55 t. kr. har der været en mindreudgift på ca. 17 t. kr.

 

301 084 Salg af Snejbjerg gl. skole

 • Vedrører salg af Snejbjerg gl. Skole i 2015 til højestbydende for en salgssum på 3,2 mio. kr. Merudgiften skyldes, at omkostningerne i forbindelse med retssagen om ekspropriation til Snejbjerg ny skole fejlagtigt er konteret på dette stednummer.

 

301 093 Matr. Nr. 19b Snejbjerg by, Snejbjerg

 • I forbindelse med etablering af motorvejen til Holstebro, blev der eksproprieret jord ved Snejbjerg Skole. Arealet var oprindeligt anskaffet i forbindelse med den nye skole i Snejbjerg. I forhold til anlægsbevillingen på 1,200 mio. kr., blev indtægten på 1,136 mio. kr.

 

350 092 Biblioteksbygning, Brændgårdsvej

 • Regnskabet vedrører salget af det tidligere hovedbibliotek på Brændgårdsvej. Salget er sket med krav om nedrivning af bygningen.
  Mindreudgiften skyldes primært, at de kommunale udgifter til flytning af et IT Krydsfelt blev væsentligt mindre end forventet.

 

513 088 Salg af Drejet 24, Snejbjerg

 • Det blev besluttet, at ejendommen, der tidligere havde været anvendt til daginstitution, skulle sælges, da der ikke var behov for at anvende den til midlertidige boliger til flygtninge. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til advokat, ejendomsmægler og annoncering end forventet.

 

 513 094 Salg af Asylgade 20, Snejbjerg

 • Salg af ejendommen Asylgade 20 i Snejbjerg med naboareal til KFUM spejderne, der ville anvende ejendommen til spejderhytte og diverse udendørs aktiviteter. Bygningen var på 165 m2 beliggende på en 2.500 m2 grund og naboarealet på 2.050 m2. Salgsindtægten på 835 t. kr. svarer til anlægsbevillingen, mens omkostningerne i forbindelse med salget på 91 t. kr. er 21 t. kr. højere end anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at udstykningsomkostninger var højere end forventet.

 

514 096 Østergade 20, Kibæk

 • Vedrører salget af den kommunale daginstitution Klatretræet beliggende Østergade 20 i Kibæk. Bygningen var opført i 1910 og løbende ombygget til daginstitution. Herning Kommune kunne på sigt forvente større udgifter til renovering. Salgsindtægten på 310 t. kr. svarer til anlægsbevillingen, mens salgsomkostningerne på ca. 40 t. kr., er 22 t. kr. mindre en anlægsbevillingen.

 

534 097 Nørregades Plejehjem

 • Vedrører salget af Nørregades Plejehjem til et boligselskab med henblik på ombygning af plejehjemmet til ungdomsboliger. Mindreudgiften skyldes, at salgsomkostninger til tinglysning og advokat blev lavere end forventet.

 

 Byrådet behandler og godkender anlægsprojekterne i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018. 

Økonomi

Den samlede økonomi for de 27 anlægsprojekter er, at i forhold til en nettoanlægsbevilling på 26.433.100 kr., er der en nettomindreudgift på 124.306 kr.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.00-G00-8-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Bomidtvest fremsender skema B for helhedsplan for Blomstertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Byrådet godkendte den 4. april 2017 skema A for helhedsplan for boligselskabet Bomidtvests afdeling Blomstertoften i Tjørring. Helhedsplanen er godkendt med en samlet anlægssum på 48,830 mio. kr.

Boligselskabet har siden haft anlægsopgaven udbudt i licitation, og resultatet er en overskridelse af den godkendte anlægssum med 4%. Boligselskabet har i dialog med Landsbyggefonden og realkreditinstitut fundet en løsning, der betyder, at det huslejeniveau og den kommunale garantistillelse, Byrådet har godkendt, ikke påvirkes.

 

Byrådet skal godkende skema B, når det overskrider rammerne for det godkendte skema A.

Sagsfremstilling

Bomidtvest fremsender et skema B med en samlet anlægssum på 50,830 mio. kr.

 

Afdelingens adresse er Blomstertoften 4-98 i Tjørring. Afdelingen består af 48 et-plans familiehuse opført i slutningen af 1960`erne. Blomstertoften er geografisk tæt på institutionen Bytoften. En forholdsvis stor del af lejerne er kørestolsbrugere eller har andet nedsat funktionsniveau. Der er en lukket gangforbindelse mellem Bytoften og afdelingen. Afdelingen betegnes som stærkt nedslidt. Der har været arbejdet med en helhedsplansløsning siden før 2010.

 

Helhedsplanen omfatter i al væsentlighed:

 • Øget tilgængelighed, konkret indretning til kørestolsbrugere i alle 48 boliger og niveaufri adgang til alle boliger. (I dag er der det kun i halvdelen)
 • Facadearbejde
 • Nye døre og vinduer, herunder fjernelse af gamle udestuer. Af driftsmæssige årsager genopføres udestuerne ikke.
 • Udbedring af tag
 • Nye el- og VVS-installationer (kloak, afløb, radiatorer)
 • Mekanisk og naturlig ventilation ift. bygningsreglementets krav
 • Nye gulve (nuværende gulve er uden strøer)
 • Mulighed for tøjvask i alle boliger

 

Helhedsplanen vil medføre genhusning af alle lejere. Boligselskabet er opmærksomme på genhusning med respekt for lejernes fysiske behov tæt på Bytoften samt behovet for genopladning af elscootere i forbindelse med genhusningen.

 

Huslejeniveauet er uændret i forhold til det godkendte skema A. Det kan lade sig gøre, fordi Landsbyggefonden øger sit driftsstøttelån med det formål at holde huslejen på det godkendte niveau.

Økonomi

Merudgiften finansieres ved forhøjelse af såvel støttede som udstøttede lån.

 

 

Skema A

Skema B

Ændring i kroner

Ændring i %

Samlet anlægssum

48,830 mio. kr.

50,830 mio. kr.

2,000 mio. kr.

 4,1 %

Støttede lån (med kommunal garantistillelse)

26,311 mio. kr.

28,003 mio. kr.

1,692 mio. kr.

 6,4%

Realkreditinstituttets krav om garantistillelse*

26,311 mio. kr.

22,396 mio. kr.

- 3,915 mio. kr.

-14,8 % 

Ustøttede lån (uden garantistillelse)

15,960 mio. kr.

16,268 mio. kr.

0,308 mio. kr. 

  1,9 % 

Kommunalt kapitaltilskud (1/5-ordning)

0,200 mio. kr.

0,200 mio. kr.

 -

Tilskud fra Landsbyggefonden

0,960 mio. kr.

0,960 mio. kr.

 - 

 Afdelingens egen opsparing

4,100 mio. kr.

4,100 mio. kr.

 -

Boligselskabets dispositionsfond

0,500 mio. kr.

0,500 mio. kr.

-  

 -

*Kommunen stiller 100 % garanti, staten regaranterer for 50 % heraf. Nettoeffekten af en kommunal garantistillelse på 22,396 mio. kr. er 11,198 mio. kr. efter statslig regaranti.  

 

Der er lovkrav om kommunal og statslig garantistillelse for de såkaldte støttede realkreditlån. Kommunen skal ikke - men kan - stille garanti for de ustøttede lån. Herning Kommune har praksis for ikke at stille garanti for ustøttede lån.

Krav til omfanget af lovpligtig offentlig garantistillelse beror suverænt på det enkelte realkreditinstituts konkrete vurdering fra sag til sag. I denne sag har realkreditistituttet efter forhandlinger fastsat sit krav om garantiprocent til 79,98 % af lånets hovedstol. Til sammenligning ses der i helhedsplanen for boligselskabet Fruehøjgaards afdeling Fruehøj krav om en garantiprocent på 62,17%. Det er to helt forskellige afdelinger både i antal boliger, beliggenhed og beboersammensætning. Fælles for begge afdelinger var et udgangspunkt om 100 % garantistillelse for alle støttede lån.

 

Kapitaltilskudsordningen er obligatorisk ved helhedsplaner. Kommune, boligselskab og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5. Landsbyggefonden med 2/5.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at skema B for helhedsplan for afdeling Blomstertoften med en samlet anlægssum på 50,830 mio. kr. godkendes,

 

at afdelingens lånefinansiering ved støttede lån 28,003 mio. kr. med kommunal garantistillelse godkendes,

 

at afdelingens lånefinansiering ved ustøttede lån 16,268 mio.kr. godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 29 for Centerområde ved Smedegade, Sølvgade og Søndergade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 19. december 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er i alt indkommet tre høringssvar / indsigelser til lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 29.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, og har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 29.

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 19. december 2016 besluttet at igangsætte en ny planlægning for den tidligere bybusterminal i Smedegade med henblik på at tillade en bredere anvendelse af stuetagen i bygningen.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i rammeområde 11.C12 i forhold til anvendelse af stueetagen i den tidligere bybusterminal, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse af stueetagen således, at der gives mulighed for offentlige formål, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, vandrehjem, restauration og forlystelsesetablissement. Der kan ikke etableres boliger i stueetagen. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet tre indsigelserne til lokalplanforslaget, hvoraf den ene indsigelse fra Danish Crown er frafaldet efter præciseringer i lokalplanen. Indsigelserne og de efterfølgende præciseringerne har ingen indflydelse på kommuneplantillægget. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 19. december 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er i alt indkommet tre bemærkninger / indsigelser til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 29.

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre en ny anvendelse af stueetagen i den tidligere bybusterminal.

 

De tre indsigelser omhandler alle lokalplanens påvirkning af slagteriet Danish Crown i Herning. Indsigelserne giver anledning til præciseringer og tilføjelser i lokalplanens redegørelse og bestemmelser.   

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning omfatter et areal på ca. 3450 m², og ligger centralt i Herning og består af den tidligere bybusterminal samt de omkringliggende offentlige vejarealer.

 

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er et ønske om at udnytte stueetagen i den tidligere bybusterminal i Smedegade til andre funktioner end busterminal samt funktioner, der har naturlig tilknytning hertil. Derfor skal den nye planlægning muliggøre at stueetagen kan anvendes til offentlige formål, boliger, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, vandrehjem, restaurationer og forlystelsesetablissement

 

 

Indsigelser

Der er i høringsperioden indkommet tre indsigelser / bemærkninger til planforslagene fra henholdsvis Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Danish Crown. De tre indsigelser omhandler alle lokalplanens påvirkning af den nærliggende virksomhed slagteriet Danish Crown i Herning. Der har efter indsigelserne er fremsendt til Herning Kommune, været dialog med alle tre indsigere, og der er udarbejdet uddybende redegørelser til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samt et udkast til præciseringer og tilføjelser i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. I forbindelse med denne afklaring og dialog har Danish Crown frafaldet indsigelsen og godkendt nedenstående forslag til ændringer til lokalplanforslaget.

 

Indsigelserne er beskrevet i det vedhæftede indsigelsesnotat, som ligeledes indeholder uddybende redegørelser.

 

Forvaltningens vurdering

Det er igennem dialog og uddybende redegørelser besluttet at præcisere afsnittet i lokalplanens redegørelse 1.6 Lokalplanens forhold til anden planlægning. Det skal ligeledes præciseres i lokalplanens bestemmelse § 3.5 at stueetagen ikke må anvendes til hotelværelse eller anden form for overnatningsfunktioner, dog med mulighed for recption eller lignende til hotelfunktion.

 

Forvaltningen foreslår, at følgende tekst indarbejdes i lokalplanforslaget:

 

”BEK nr. 371 af 21/04/2016 om planlægning omkring risikovirksomheder:

I henhold til BEK nr. 371 af 21/04/2016 har Herning Kommune forud for denne plan hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, som er risiko-myndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning.

Herning Kommune vurderer, at de nye anvendelsesmuligheder i lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning ikke tilfører flere mennesker til lokalplanområdet.

Lokalplanen ændrer ikke omfanget af boliger i området, men giver mulighed for at etablere hotel og vandrehjem i bygningen. Ligesom det ikke er muligt at etablere boliger i stueetagen, bliver det heller ikke muligt at etablere hotelværelser eller andre former for støjfølsom arealanvendelse i stueetagen.

Herning Kommune vurderer, at ændringen i anvendelse af stueetagen ikke tilfører flere mennesker inden for slagteriets konsekvensafstand, da området allerede i dag indeholder boliger, kontorer, kiosk og pizzaria samt er gennemgangsområde mellem gågaden og Herning Station.

Herning Kommune vurderer således, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i form af arealanvendelse, er acceptable i en risikosammenhæng, da Danish Crown indgår i en bymæssig sammenhæng, og at der ikke tilføres mulighed for flere overnattende personer til området. Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen har bekræftet dette og tager redegørelsen til efterretning.” 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at teksten i lokalplanens redegørelse afsnit 1.6 Lokalplanens forhold til anden planlægning, ændres til ovenstående tekst,

 

at lokalplanens § 3.5 ændres fra, ”Stueetage må ikke anvendes til boliger og parkeringshus” til, ”Stueetagen må ikke anvendes til boliger, hotelværelse eller anden form for overnatningsfunktioner, dog med mulighed for reception eller lignende til hotelfunktion. Stueetagen må ikke anvendes til parkeringshus”.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-26-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 vedrørende centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 vedrørende en centerramme ved den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og en ny centerramme ved Bredgade og Møllegade i Herning er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 11.C1 - Centerområde ved den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og nyt rammeområde 11.C13 - Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning.

 

Ny afgrænsning af rammeområde 11.C1 og nyt rammeområde 11.C13.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 11.C13 til centerområde i den sydvestlige del af rammeområde 11.C1. Kommuneplanramme 11.C13 muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse, en bebyggelsesprocent på maksimalt 250 og krav om opholdsarealer svarende til 5 % af bruttoetagearealet.

Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig, mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 pr. 50 m2 butiksetageareal, hvor butikslager ikke medregnes.

Det samlede detailhandelsareal for kommuneplanramme 11.C1 reduceres fra 3.500 m2 til 2.800 m2, og der overføres 700 m2 detailhandelsareal til kommuneplanramme 11.C13.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-41-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 18. september 2017 at igangsætte ny planlægning for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning på baggrund af et konkret projektforslag om udvidelse af Uhrskovhuset med to etager til boliger, samt mulighed for etablering af tagterrasse.

Området er omfattet af lokalplan nr. 11.C1.1, som er en byfornyelsesplan vedtaget i september 1986 for området Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade i Herning. For at muliggøre en etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse, er der udarbejdet forslag til lokalplan 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bl.a. etageantal, krav til opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Herning Bymidte. Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Bredgade og Møllegade, som en del af karréen Bredgade, Møllegade, Bethaniagade og Smallegade. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Bredgade, mod vest af Møllegade, mod nord af en 1½ etages hjørnebebyggelse, der ligger ud til Bethaniagade og mod øst af en 3½ etages bygning, der ligger ud til Bredgade, og som er sammenbygget med den eksisterende bygning i lokalplanområdet.

 

Lokalplanens område udgøres af ejendommen Bredgade 56, Herning, matr. nr. 958 Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er ca. 906 m2.

 

Området benyttes i dag til butik og bolig samt parkering.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvide prikker.

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at muliggøre etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage til tagterrasse. Lokalplanen skal fastholde anvendelsen til centerformål, dvs. boliger, butikker, liberale erhverv og forlystelsesetablissementer som f.eks. restauration. Derudover skal lokalplanen sikre, at bebyggelsens udformning indpasses i det omkringliggende bymiljø.

 

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er overordnet set disponeret med byggefelt i den sydlige del og parkering i den nordlige.

 

Byggefeltet må anvendes til etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse og med en maksimal bygningshøjde på 18 meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens placering, anvendelse og materialer.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Møllegade og Bethaniagade/ Herninglund p-plads via den eksisterende vejføring.

I forhold til vejadgangen fra Møllegade, ligger for matrikel 958 en servitut fra 10. januar 1979, der foreskriver, at vejadgangen fra Møllegade er midlertidig og skal lukkes ved etablering af vejadgang fra Bethaniagade. Da vejadgangen ikke i den forgangne periode er blevet lukket, vurderes servitutten juridisk set forældet, og vejadgangen kan ikke lukkes med henvisning til denne.

 

Vejadgangen har stor betydning for ejer, men såfremt vejadgangen fortsat ønskes lukket af trafiksikkerhedsmæssige årsager, vil det kunne gøres med vejlovens § 50 stk.4, der giver mulighed for at ændre benyttelsen af en eksisterende vejadgang, hvor der konstateres en markant ændring i benyttelsen af denne. Lukning af vejadgangen kan udløse erstatningsansvar.

 

Der stilles krav om etablering af p-pladser i forhold til antallet af boliger samt erhvervs- og butiksetagearealet.

 

Der skal etableres udendørsopholdsareal svarende til 5 % af bruttoetagearealet.

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 11.C1

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bl.a. etageantal, krav til opholdsarealer og parkeringspladser. I forbindelse med lokalplanen er der derfor udarbejdet et tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-28, der udlægger et nyt rammeområde 11.C13 i den sydvestlige del af rammeområde 11.C1.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for Møltrup Optagelseshjem ved Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Der er udarbejdet tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager lokalplan nr. 85.OF3.1 Møltrup Optagelseshjem ved Timring.

 

Tillæg nr. 48 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 85.OF3.1 Møltrup Optagelseshjem ved Timring ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til den geografiske afgræsning af rammen, er der udarbejdet et tillæg. Tillægget indskrænker den eksisterende ramme 85.OF3 til kun at omfatte lokalplanområdets afgrænsning. De eksisterende rammebestemmelser bibeholdes dermed, og der sker udelukkende en geografisk ændring af rammen.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-48-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Møltrup Optagelseshjem ved Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 85.OF3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring. Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2018.

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af en multisal og udvidelse med bolig/værelser samt produktionshaller.

 

Forslag til lokalplan nr. 85.OF3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund og formål

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er et ønske om at udvide Møltrup Optagelseshjem med en multisal og tilhørende faciliteter. Derudover ønskes mulighed for på sigt at etablere flere boliger/værelser samt udvide med produktionshaller/værksteder.

 

Det er lokalplanens formål at sikre den fremtidige anvendelse til privat institution i form af Møltrup Optagelseshjem ved at fastsætte bestemmelser for ny bebyggelse og anlæg og samtidig sikre, at en udvidelse sker til mindst mulig gene for de kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier i området, herunder ikke mindst sikring af Møltrup Hovedgård, som er fredet.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er ca. 21 ha stort og beliggende umiddelbart øst for Timring. Området afgrænses af åbne marker og Møltrupvej mod nord, Riisvej mod vest og af Vorgod Å og ådalslandskabet mod syd og øst, hvor også Albækvej løber i nord-syd gående retning.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone med lokalplanens udarbejdelse.

 

Møltrup Optagelseshjem består af flere forskellige bygninger og funktioner, der er bygget op omkring Møltrup Hovedgård. Optagelseshjemmet er en privat institution, der blev stiftet i 1912 af fængselspræst Johannes Munck. Optagelseshjemmet, der pt. har plads til 117 beboere, består blandt andet af bolig/værelser, administration, landbrug, værksteder/produktionshaller, gårdbutik mm.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres i 6 delområder, og giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i form af op til 1.800 m² multisal og dertilhørende faciliteter (delområde II), op til 1.800 m² bolig/værelser (delområde VI) og op til 4.000 m² produktionshaller/værksteder (delområde V).

Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter.

 

Ny bebyggelse i tilknytning til det eksisterende gårdanlæg, skal udføres som længehus med mindre sidebygninger. Bebyggelsen skal have ligesidet saddeltag og hvidpudsede ydermure, hvilket skal være med til at sikre, at der skabes sammenhæng med det eksisterende gårdanlæg.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen. 

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse i form af en rødstensvilla fra 1931, der i dag anvendes til bolig for flere beboere. Villaen, der er et klassisk eksempel på "bedre byggeskik" er blandt andet ombygget med en karnap, der slører det originale arkitektoniske udtryk, og den indgår ikke i miljømæssig sammenhæng med omkringliggende bebyggelse eller skab.

 

Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for allébeplantninger, skovbeplantninger og haveanlæg.

 

Den primære vejadgang skal ske fra Møltrupvej nord for lokalplanområdet. Der kan etableres yderligere én vejadgang fra Møltrupvej samt to vejadgange fra Riisvej vest for lokalplanområdet.

 

 

 

Plangrundlag

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til den geografiske afgrænsning af rammen. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 48. Tillægget indskrænker den eksisterende ramme 85.OF3 til kun at omfatte det aktuelle lokalplanområdes afgrænsning. Rammens bestemmelser bibeholdes, og der sker således udelukkende en geografisk ændring af rammen.

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 92 for Institution ved Møltrupvej, Timring. Lokalplan nr. 92 aflyses i sin helhed ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse og bekendtgørelse.

Området omkring Møltrup Hovedgård er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen. Lokalplanen bevarer overordnet de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i området, da der ved placering af ny bebyggelse tages højde for den fredede hovedgård samt haveanlæg mv. Derudover søges ny beyggelse tilpasset den eksisterende arkitektur. Lokalplanen påvirker dermed ikke områdets status som kulturmiljø.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 85.OF3.1 Møltrup Optagelseshjem ved Timring foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 Øvrig sagsbehandler: Marius Reese 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 19. december 2017 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 51.B16.2 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er i perioden indkommet seks bemærkninger og indsigelser til planforslagene.

              

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 26 endelig vedtages og der tilføjes et afsnit med redegørelse for den grønne struktur og de tilhørende retningslinjer for grøn struktur i kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.B16.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesforhold og grøn bystruktur. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som justerer i rammen for 51.BL8, i rammerne og afgrænsning af 51.B16 og 51.R7 samt udlægger en ny ramme 51.B14, da afgrænsning af 51.R7 ændres og rammeområde 51.B16 bliver opdelt i to rammer.

 

De fremtidige kommuneplanrammer

 

 

I kommuneplanramme 51.B16 tilføjes, at boligområdet kan bestå af både tæt/lav og åben/lav bebyggelse i stedet for, at der primært kan etableres tæt/lav og regulerer bebyggelsesprocenten som følge deraf.

 

I kommuneplanramme 51.R7 ændres afgrænsningen og anvendelsen til at være naturområde/grøn kile, hvor der kan placeres regnvandsbassiner samt anlæg og faciliteter til legepladser o. lign. Endvidere er der indskrevet i kommuneplanrammen, at den vestlige del af rammeområdet kan danne ramme om en langsigtet byudvikling.

 

I kommuneplanramme 51.BL8 fjernes muligheden for etablering af hotel- og restaurationsdrift, da det ikke er tidssvarende i forhold til områdets eksisterende anvendelse.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er indkommet seks bemærkninger og indsigelser til kommuneplantillægget og lokalplanen, se indsigelserne i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler bl.a. udvidelse af lokalplanområdet til at omfatte Ringkøbingvej 114, afstand til vej ved Langvadbjergvej 35, udpegning og varetagelse af grøn struktur og naturbeskyttede arealer, deklaration og friholdelse af areal omkring ledninger, lokalplanens delområde IV ikke skal være omfattet af lokalplanen, vejprofil på vej C-D og E-F, bredden på udlægning af areal til stier mv. Forvaltningen har kommenteret de enkelte punkter i indsigelselsesnotatet, som er vedlagt som bilag. Der er dog et punkt i indsigelserne, som relaterer sig til indholdet i kommuneplantillægget, som er grøn struktur og naturbeskyttede arealer.

 

Grøn struktur og naturbeskyttede arealer

Miljøstyrelsen bemærker bl.a., at planforslaget flere steder overlapper udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (grøn struktur ådal i Herning Kommuneplan 2017-2028). Derfor bør der i planen være en vurdering af, hvilke konsekvenser planen eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages indenfor udpegningen, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes.

 

Forvaltningen har været i dialog med Miljøstyrelsen og har udarbejdet en redegørelse, som bl.a. indeholder baggrunden for placering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk og forholder sig til kommuneplanens retningslinjer for grøn struktur og naturbeskyttede arealer, herunder hvilke foranstaltninger, der skal indarbejdes i planforslagene. Redegørelsen kan læses i sit fulde omfang i det vedlagte bilag og skal indarbejdes i kommuneplantillægget. Miljøstyrelsen har dog fundet, at redegørelsen bør indeholde en præcisering/uddybning af vurderingen for, hvordan skader på Tyvkær Bæk og naturbeskyttede arealer bedst muligt begrænses og afværges.

 

Herning Kommune er af den opfattelse, at der skal foreligge en konkret ansøgning på den præcise placering af regnvandsbassiner, herunder ansøgning om dispensation til naturbeskyttelseslovens §3, inden der kan foretages en konkret vurdering og stillingtagen til, om der kan gives dispensation til naturbeskyttelseslovens §3. Herning Kommune har ikke modtaget en ansøgning og kan derfor ikke foretage en konkret vurdering, herunder hvilke afværgeforanstaltninger eller hvordan der skal kompenseres, da den præcise placering og omfang ikke er kendt. Herning Kommunes afgørelse om dispensation til §3 i Naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsens bemærkning har karakter af at være en bemærkning og ikke en indsigelse. Derfor har Herning Kommune mulighed for at vedtage planerne endeligt.  

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Miljøstyrelsens bemærkning bør give anledning til ændring, da der skal tilføjes en redegørelse for grøn struktur og de naturbeskyttede arealer, som følge af dialogen med Miljøstyrelsen. Redegørelsen findes i bilaget. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændringer,

 

at i kommuneplantillægget tilføjes et afsnit om redegørelse for grøn struktur. (Redegørelsen fremgår af bilaget).

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

   

  X 

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 19. december 2017 foreløbig vedtaget lokalplan 51.B16.2 og kommuneplantillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er i perioden indkommet seks bemærkninger og indsigelser til planforslagene.

              

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 51.B16.2 endelig vedtages med flere ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Snejbjerg og er afgrænset mod nord af Herning-Holstebro jernbanen og det åbne land mellem Tjørring og Snejbjerg. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af erhvervsområde ved Teglvænget i Herning. Mod syd af Ringkøbingvej.

 

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 51.B16.2 giver mulighed for etablering af et boligområde med mulighed for både tæt/lav- og åben/lav-bebyggelse, og en del af lokalplanområdet kan anvendes til institutions- og serviceformål, lettere erhverv samt sikre en landskabelig kile langs Tyvkær Bæk med mulighed for etablering af regnvandsbassiner.

Lokalplankortet fra den offentlige høring

 

Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder (I, II, III og IV).

 

Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse eller åben/lav bebyggelse, herunder mulighed for åben/lav bebyggelse på små grunde. Delområde I vejbetjenes fra Langvadbjergvej.

 

Delområde II må kun anvendes til grønt område, hvor der gives mulighed for placering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk. Inden for delområdet findes arealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, som skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan dog placeres regnvandsbassiner i de naturbeskyttede arealer, som er vist på lokalplanens kortbilag 2. Dette forudsætter dog en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

 

Delområde III må kun anvendes til institutionsformål med tilhørende boliger f.eks. institutionelle boliger samt lettere erhverv. Delområde III vejbetjenes fra stikvejen Ringkøbingvej.

 

Delområde IV må kun anvendes til grønt område. Lokalplanen beskriver, at området kan være et langsigtet boligområde, som først skal indarbejdes i kommuneplanen og udarbejdes en ny lokalplan før boligområdet kan realiseres.

 

Der er i forbindelse med forslag til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra i perioden fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er indkommet seks bemærkninger og indsigelser til kommuneplantillægget og lokalplanen, se indsigelserne i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler bl.a. udvidelse af lokalplanområdet til at omfatte Ringkøbingvej 114, afstand til vej ved Langvadbjergvej 35, udpegning og varetagelse af grøn struktur og naturbeskyttede arealer, deklaration og friholdelse af areal omkring ledninger, lokalplanens delområde IV ikke skal være omfattet af lokalplanen, vejprofil på vej C-D og E-F, bredden på udlægning af areal til stier, maksimal størrelse på garager mv på små grunde, synlighed af antenner fra fællesveje, forudsætning for ibrugtagning for en etapevis udstykning af området, grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af delområde II og udstrækning af fælles friarealer på lokalplankortet. Se behandlingen af alle punkter i indsigelsesnotatet med forvaltningens kommentarer, som er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelserne, som forvaltningen vurderer, at de giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Grøn struktur og naturbeskyttede arealer

Miljøstyrelsen bemærker bl.a., at planforslaget flere steder overlapper udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (grøn struktur ådal i Herning Kommuneplan 2017-2028). Derfor bør der være en vurdering af, hvilke konsekvenser planen eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages indenfor udpegningen, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes. Miljøstyrelsen finder, at det bør fremgå tydeligt i lokalplanen, hvordan hensynet til naturbeskyttede arealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 varetages, herunder at eventuelle tilstandsændringer vil forudsætte dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

 

Forvaltningen har været i dialog med Miljøstyrelsen og har udarbejdet en redegørelse, som bl.a. indeholder baggrunden for placering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk og forholder sig til kommuneplanens retningslinjer for grøn struktur og naturbeskyttede arealer, herunder hvilke foranstaltninger, der skal indarbejdes i planforslagene. Redegørelsen kan læses i sit fulde omfang i det vedlagte bilag og skal indarbejdes i lokalplanen. Miljøstyrelsen har dog fundet, at redegørelsen bør indeholde en præcisering/uddybning af vurderingen for, hvordan skader på Tyvkær Bæk og naturbeskyttede arealer bedst muligt begrænses og afværges. Herning Kommune er af den opfattelse, at der skal foreligge en konkret ansøgning på den præcise placering af regnvandsbassiner, herunder ansøgning om dispensation til naturbeskyttelseslovens §3, inden der kan foretages en konkret vurdering og stillingtagen til, om der kan gives dispensation til naturbeskyttelseslovens §3. Herning Kommune har ikke modtaget en ansøgning og kan derfor ikke foretage en konkret vurdering, herunder hvilke afværgeforanstaltninger eller hvordan der skal kompenseres, da den præcise placering og omfang ikke er kendt. Herning Kommunes afgørelse om dispensation til §3 i Naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsens bemærkning har karakter af at være en bemærkning og ikke en indsigelse. Derfor har Herning Kommune mulighed for at vedtage planerne endeligt.  

 

På baggrund af dialogen med Miljøstyrelsen anbefaler forvaltningen, at der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse, som tydeliggør, at placering af regnvandsbassiner inden for naturbeskyttede arealer forudsætter dispensation til naturbeskyttelseslovens §3. Derudover anbefales det, at deri lokalplanens bestemmelser indskrives, at der skal være en trace på minimum 25 meter omkring Tyvkær Bæk, som skal friholdes for anlæg og terrænregulering for at sikre en økologisk forbindelse, som følge heraf skal regnvandsbassinet på den vestlige side af Tyvkær Bæk tilrettes. Forvaltningen anbefaler endvidere også på baggrund af dialogen med MIljøstyrelsen, at i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at regnvandsbassiner ikke må have karakter af at være teknisk anlæg og bredzonen på regnvandsbassiner skal have udtryk af natur og må derfor ikke fremstå slået eller klippet.

 

Ledninger

Energinet gør opmærksom på, at de har et 150 kV jordkabel Bjørnholt-Herning, en langsgående fiber i samme tracé samt et fiberkabel i lokalplanområdet, som er tinglyste og indeholder derfor restriktioner på arealet omkring ledningerne. Derudover ønsker de, at høje genstande af hensyn til forsyningssikkerheden placeres i en afstand af 50 meter fra respektafstanden langs jordkabelanlæg af hensyn til forsyningssikkerheden.

Forvaltningen anbefaler, at energinets ledning indtegnes på lokalplankortet og der sker en tilretning af regnvandsbassinernes placering og udformning. Derudover vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der i lokalplanens bestemmelser tilføjes en bestemmelse om, at høje genstande f.eks. antenner, lysmaster som minimum skal placeres i en afstand på 50 meter fra respektafstanden langs jordkabelanlæg af hensyn til forsyningssikkerheden samt en bestemmelse om, at der ikke må plantes med dybdegående rødder inden for 7 meter omkring ledningsmidte på 150 kV jordkablet Bjørnholt-Herning.

 

Delområde IV

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker, at delområde IV tages ud af lokalplanen, da delområdets anvendelse som grønt område kan misforståes i forhold til, at det er hensigten, at delområdet på sigt kan overgå til boligområde ved indarbejdelse i kommuneplanen og ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Forvaltningen har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt, at delområde IV tages ud af lokalplanen, da den eksisterende lokalplan så vil være gældende. Den giver mulighed for etablering af golfanlæg i lokalplanforslagets delområde IV. Forvaltningen er forstående over for den nævnte problemstilling og anbefaler derfor, at der i lokalplanforslagets § 3.20 tilføjes en note om, at delområdet anvendes til grønt område indtil, at ny planlægning, som muliggør anvendelsen for et boligområde er vedtaget. På baggrund af intentionen med delområde IV anbefales det, at i lokalplanforslagets §7.16 tilføjes, at etablering af regnvandsbassiner, forsyningsanlæg mv ikke må hindrer eller besværliggør en fremtidig udnyttelse af området.   

 

Vej C-D og E-F

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker mulighed for, at vejene C-D og E-F kan anlægges med fællesstier i en bredde af mindst 2,2 meter i begge sider af vejen fremfor, at der skal etableres cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Forvaltningen vurderer, at det er vigtigst, at vejudlægget på minimum 14 meter fastholdes, og der er plads til rabatter i begge sider. Derudover kan være hensigtsmæssigt, at intentionen med vejene C-D og E-F, herunder vejbetjening af evt. fremtdige boligområder er beskrevet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at ændringsforslaget imødekommes.

 

Trampestier

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker, at lokalplanen beskriver, at der kan etableres trampestier i arealet mellem grundskel og beplantningsbælter, da det forventes at blive brugt til gåture. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at lokalplanen beskriver, at der kan etableres trampestier i arealet mellem grundskel og beplantningsbælter.

 

Forudsætning for ibrugtagning

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker bestemmelserne omkring forudsætning for ibrugtagning ændret således, at bestemmelserne gælder for en etapevis udbygning, da lokalplanforslaget omfatter en større udstykning, som forventes at blive udbygget i etaper. Ejer ønsker også mulighed for, at der kan stilles garanti for at f.eks. veje bliver etableret, som en del af bestemmelser for ibrugtagning. Derudover ønsker ejer bestemmelsen om, at ubebyggede arealer med beplantning eller belægning er givet et ordentlig udseende (§12.1), bestemmelsen om tilslutninger er etableret (§12.8) og regnvandsbassiner er etableret (§12.9) fjernet, da de henholdsvis ikke er forenelig med realiteterne eller er omfattet af en anden bestemmelse eller måske ikke er hensigtsmæssigt i forhold til forsyningsselskabets udbygning af regnvandsbassiner. Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslagets §12.1 ikke kan fjernes, da det skal sikre, at de omkringliggende ubebyggede arealer er sikret et ordentlig udseende. Forvaltningen vurderer derimod, at lokalplanforslagets §12.8 og §12.9 kan slettes, da de henholdsvis er omfattet af §12.3 og ikke er hensigtsmæssigt i forhold til forsyningsselskabets udbygning af regnvandsbassiner. Forvaltningen anbefaler endvidere, at det bør fremgå af §12.2 og 12.3, at disse bestemmelser er gældende for den enkelte ejendom og ikke for ejendomme.

 

Lokalplankort

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker, at der på kortbilag 2 indtegnes en vejadgang til de nordlige regnvandsbassiner fra den nordligste stikvej på Teglvænget. Derudover ønsker ejer, at signaturen som skal vise grønne områder fjernet fra kortbilaget, da den endelige placering og udstrækning først kan fastlægges i forbindelse med den endelige udstykningsplan.

Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at regnvandsbassiner ved Tyvkær Bæk kan vejbetjenes fra nordligste stikvej og at dette indtegnes på lokalplankortet. Lokalplanforslaget foreskriver, at grønne fri- og opholdsarealer skal placeres mellem hver boligklynge omkring hver boligvej efter principperne, som er vist på kortbilag 2. Forvaltningen vurderer, at principperne bag de grønne arealer herunder, at landskabet kiler sig ind mellem hver boligklynge er et vigtigt princip at få illustreret på lokalplankortet. Dog vil forvaltningen anbefale, at der sker en tilpasning af det grønne område for enden af tredje vej på den vestlige side af stamvejen og for enden af den anden øverste vej på den østlige side af stamvejen, som gør planen mere fleksibelt i forbindelse fastlæggelse af den endelige udstykningsplan.

 

Forvaltningens vurdering

Overordnet vurderer forvaltningen, at flere bemærkninger til lokalplanforslaget giver anledning til ændringer, tilføjelser og præciseringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 52.B16.2 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at i lokalplanen tilføjes afsnit om redegørelse for grøn struktur. Redegørelsen fremgår af bilaget,

 

at der tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Omkring Tyvkær Bæk udlægges et trace på minimum 25 meter, som skal friholdes for anlæg og terrænregulering for at sikre en økologisk forbindelse.”,

 

at på kortbilag 2 tilrettes regnvandsbassiner i placering og udformning på baggrund af traceet med 25 meter omkring Tyvkær Bæk og jordkabel samt indtegnes mulig vejadgang til regnvandsbassiner fra den nordligste stikvej ved Teglvænget samt en tilpasning af grønne fri- og opholdsarealer for enden af tredje vej på den vestlige side af stamvejen og for enden af den anden øverste vej på den østlige side af stamvejen,

 

at på kortbilag 2 ajourføres de naturbeskyttede arealer,

 

at der tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Regnvandsbassiner må ikke have karakter af teknisk anlæg og bredzonen på regnvandsbassiner skal have udtryk af natur og må derfor ikke fremstå slået eller klippet.”,

 

at i lokalplanens redegørelse afsnit 1.5 bliver tilføjet følgende afsnit: ”Placering af regnvandsbassiner i delområde II inden for de arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 forudsætter dispensation til naturbeskyttelsesloven i form af en konkret vurdering af det planlagte indgreb og områdets naturtilstand jf. gældende regler og praksis.”,

 

at der tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Høje genstande f.eks. antenner, lysmaster som minimum skal placeres i en afstand på 50 meter fra respektafstanden langs jordkabelanlæg af hensyn til forsyningssikkerheden.”,

 

at der tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Der må ikke plantes med dybdegående rødder inden for 7 meter omkring ledningsmidte på 150 kV jordkablet Bjørnholt-Herning.”,

 

at i lokalplanens § 3.20 tilføjes en note om, at ”Delområdet anvendes til grønt område indtil ny planlægning evt. ændrer status.”,

 

at i lokalplanforslagets §7.16 tilføjes: ”Dog må disse anlæg ikke hindrer eller besværliggør en fremtidig udnyttelse af området.”,

 

at lokalplanforslagets §4.3 ændres til: ”Vejene C-D og E-F udlægges som adgangsvej til fremtidige boligområder i henholdsvis delområde IV og vest for lokalplanområdet. De skal udlægges i en bredde af minimum 14 meter med en kørebanebredde på minimum 6,5 meter og med cykelsti og fortov i begge sider af vejen på hver minimum 1,5 meter eller med fællessti i begge sider af vejene på minimum 2,2 meter.”,

 

at lokalplanforslagets §8.5 præciseres og får følgende ordlyd: "Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed eller lignende, der kan ses fra veje, stier eller andre offentlige tilgængelige arealer.",

 

at det præciseres i §12.2 og 12.3, at det er for den enkelte ejendom.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Gødstrup By

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 for Gødstrup By har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er indkommet fire indsigelser i perioden.

 

Indsigelserne omhandler byggeriets afstand til skel, bevaringsværdier på ejendomme, materialekrav til byggeriet i delområder samt en stiforbindelse. Indsigelserne giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde 19. december 2017 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 54.BL1.1 for Gødstrup By.

 

Det er lokalplanens formål at overføre området fra landzone til byzone, at udlægge området til bolig- og erhvervsformål og sikre, at Gødstrup Sø og omgivelser bevarer sin landskabelige kvalitet ved fastlæggelse af søbeskyttelseslinje og bestemmelser for byggeri gennem krav til bebyggelses udformning og ydre fremtræden.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er indkommet 4 indsigelser i perioden, se bilag "indsigelser samlet".

 

Indsigelser

Indsigelse 1 omhandler ændring i bestemmelserne for bebyggelsens omfang og placering. I nuværende gældende lokalplan 59.L6.2 stilles krav om at byggeri skal opføres 2,5 m fra skel, dette er ikke med i forslag til ny lokalplan. Bestemmelsen fra lokalplan 59.L6.2 ønskes indarbejdet i forslag til lokalplan nr. 54. BL1.1.

 

Indsigelse 2 omhandler ejendommene på matrikel 6b og 6e, der i lokalplanens redegørelse er beskrevet som middel bevaringsværdige. Indsiger ønsker ejendommen nedrevet og vil derfor have afsnit om bevaringsværdi fjernet fra lokalplanen samt SAVE registreringen fjernet fra bygningerne.

 

Indsigelse 3 omhandler forskellen i krav til materialer fra delområde 1 til delområde 2 og 3. Indsiger ønsker at erhverve en ejendom i delområde 1 og opføre ny bebyggelse i træ. Endvidere ønskes søbeskyttelseslinjen flyttet tættere på søen.

 

Indsigelse 4 omhandler manglende markering af stiforbindelse på lokalplanens kortbilag 2. Placering af sti kan ses af selve indsigelsen.

 

For indsigelsernes nærmere indhold og forvaltningens bemærkninger henvises til Bilaget "indsigelesenotat".

  

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at der stilles krav om, at bebyggelse skal opføres minimum 2,5 meter fra skel for delområde II og III. Dermed sikres indkik til Gødstrup sø for boligerne der ligger i anden række i forhold til søen. Bestemmelsen kan formuleres som følgende: "7.5/7.8 Bebyggelse skal som minimum opføres 2,5 meter fra skel."

 

Forvaltningen anbefaler, at følgende tilføjes til lokalplanens redegørelse, med det formål at tydeliggøre at registreringen af bygningers bevaringsværdi ikke har betydning for muligheden for at nedrive bygninger: "SAVE registreringen giver ikke anledning til at der skal optages bestemmelser i lokalplanen om bevaring af bygninger."

 

Forvaltningen anbefaler, at der fastholdes materialekrav om tegl eller pudset mur i delområde 1, området ud mod Gødstrupvej. Der kan dog ske en lempelse af bestemmelsen så der ikke stilles krav om farven på tegl. Bestemmelsen anbefales formuleret som følgende: "8.2 Bebyggelse skal have ydervægge, der fremtræder i tegl eller som pudset. Mindre bygningsdele kan desuden udføres i zink, stål, kobber og aluminium."

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens kortbilag 2 ændres og medtager stiforbindelsen mellem delområde II og IV, i overensstemmelse med gældende lokalplan 59.L6.2 og ligeledes gældende tinglysning.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 54.BL1.1 for Gødstrup By endeligt vedtages med følgende ændringer:
at der tilføjes ny bestemmelse 7.5 og 7.8 med ordlyden "Bebyggelse skal som minimum opføres 2,5 meter fra skel.",
at redegørelsens afsnit om bevaringsværdige bygninger tilføjes: "SAVE registreringen giver ikke anledning til at der skal optages bestemmelser i lokalplanen om bevaring af bygninger.",
at bestemmelsen 8.2 affattes som: "Bebyggelse skal have ydervægge, der fremtræder i tegl eller som pudset. Mindre bygningsdele kan desuden udføres i zink, stål, kobber og aluminium.",
at eksisterende stiforbindelse mellem delområde II og IV tegnes på kortbilag 2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P24-1-18 Sagsbehandler: Louise Schjønning  

Godkendelse af vedtægter for Center for Kommunikation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

Vedtægterne for Center for Kommunikations bestyrelse blev senest revideret i forbindelse med Strukturreformen, hvor Herning Kommune hjemtog Center for Kommunikation, som var en amtsinstitution under Ringkjøbing Amt. Dette er nu mere end 10 år siden, hvorfor Center for Kommunikations bestyrelse har udtrykt ønske om en revidering af vedtægterne.

Sagsfremstilling

Center for Kommunikations bestyrelse har udtrykt ønske om revidering af vedtægterne for bestyrelsen primært begrundet i, at vedtægterne ikke er blevet revideret siden Herning Kommunes hjemtagelse af Center for Kommunikation i forbindelse med strukturreformen.

 

Lov om specialundervisning for voksne samt Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne indeholder præcise og konkrete paragraffer omkring bestyrelsen. Disse er indarbejdet i vedtægterne, der således opfylder kravene i loven og bekendtgørelsen.

Ændringerne er få, men det er bl.a. specificeret ud, at et undervisningsår på Center for Kommunikation er et kalenderår. Endvidere er beskrivelse af mødevirksomhed uddybet en smule.


Supplerende til Byrådets behandling: Der skal fremover udpeges suppleanter for alle bestyrelsesmedlemmer, således også for de to der er udpeget af Byrådet. Byrådet har udpeget Karlo Brondbjerg og Mona Herskind til bestyrelsen. Den formelle udpegningsret for begge suppleanter tilfalder partiet Venstre.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med de reviderede vedtægter for Center for Kommunikation.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at ændringerne af vedtægterne godkendes,

 

at der i overensstemmelse med vedtægterne foretages udpegning af to suppleanter.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet således

 

at ændringerne af vedtægterne godkendes,

 

at Anne Marie Søe Nørgaard (V) udpeges som suppleant for Mona Herskind, og Jens Ove Kjeldsen (K) udpeges som suppleant for Karlo Brondbjerg til bestyrelsen.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Godkendelse af Kvalitetsrapport skoleåret 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Der skal minimum hvert andet år udarbejdes kvalitetsrapporter for skoleområdet, som består af lokalrapporter for de enkelte skoler og en samlet skolerapport for kommunen som helhed. Hensigten med kvalitetsrapporten er at give en afrapportering på de opnåede resultater, læring og trivsel. Kvalitetsrapporten indgår i dialogen mellem Center for Børn og Læring og den enkelte skole omkring resultater, effekter og indsatsområder. Kvalitetsrapporten indeholder data for (minimum) en 3 årig periode indenfor en række obligatoriske områder.

 

Den samlede kvalitetsrapport for Herning Kommunes folkeskoler, skoleåret 2016/17 fremlægges for Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På nationalt plan er der følgende mål:

 

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

I Herning Kommune arbejdes der med følgende mål:

 • alle børn skal blive så dygtige, de kan
 • alle børn skal være en del af fællesskabet.

 

Af de lokale kvalitetsrapporter på skoleniveau 2016/17 fremgår det tydeligt, at alle skoler har tænkt de to målsætninger ind i deres indsatser, og fortsat arbejder aktivt for at opfylde målsætningerne.

 

På langt de fleste parametre ligger kommunens resultater over landsgennemsnittet:

 

Af karaktergennemsnittene i de bundne prøvefag ved 9. klassernes afgangsprøver i skoleåret 2016/17 fremgår det klart, at overbygningsskolerne i Herning Kommune ligger langt over landsgennemsnittet for alle fag undtaget dansk læsning, hvor resultatet er under landsgennemsnittet. Dog forekommer der en del udsving i resultatet for den enkelte skole, men kun fire skoler ligger under landsgennemsnittet.

 

Næsten det samme billede tegner sig for resultaterne af ”Andel med mindst 02 i både dansk og matematik”. Her ligger kun tre skoler under

landsgennemsnittet.

 

Hvis den socioøkonomiske reference, hvor man tager højde for elevernes baggrundsforhold, også inddrages, er resultatet for karaktergennemsnittet stadig meget flot. I skoleåret 2016/17 er der således kun én skole, der ligger under landsgennemsnittet (-0,3 lavere), når der er taget højde for den socioøkonomiske reference. Desuden er der sket en forbedring af resultatet fra skoleåret 2015/16 til skoleåret 2016/17, idet der i den seneste måling kun er en skole, der ligger lavere end landsgennemsnittet sammenlignet med tre skoler det foregående år. Den lavest liggende skole er dog i fremgang.

 

Resultaterne vedrørende de nationale tests er tilfredsstillende. Her fremgår det, at målet, om at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne, er nået for både 2. og 8. klasse i dansk og for 3. og 6. klasse i matematik. Ses specifikt på resultaterne for elevernes læsekompetence målt i de nationale tests, skal det dog bemærkes, at resultaterne i dansk læsning på mellemtrinnet ikke er nået op på, at 80 % af eleverne får gode resultater, hvilket er tilfældet for de seneste tre målinger. Dette indikerer, at der er behov for at styrke indsatsen på dette område med henblik på at opnå bedre faglige resultater.

 

Også i forhold til kompetencedækningen ligger Herning Kommunes skoler samlet over landsgennemsnittet. Kompetencedækningen er forbedret fra 79 % til 89 % for alle fagene. Der har samtidig været en betydelig fremgang i resultaterne over de seneste tre år, således at Herning Kommunes skoler samlet er gået fra at ligge 3 % under landsgennemsnittet til nu at ligge 4 % over.

 

Det fokus, Herning Kommunes skoler gennem mange år har haft på elevernes trivsel, har givet gode resultater, som det fremgår af den samlede trivselsundersøgelse. Hvor landsgennemsnittet for trivslen har været stagneret, er resultatet for trivslen i Herning Kommune forbedret gennem de seneste tre målinger (stigning fra 3,73 i 2014/15 til 3,77 i 2016/17). Hvis man ser på resultatet for den enkelte skole i kommunen, viser denne også, at trivslen generelt set er rigtig god.

 

Når resultaterne sammenholdes med KL’s nøgletal, der for eksempel viser, at udgiften pr. elev til folkeskoler inklusiv specialtilbud er et af landets laveste, er man ikke i tvivl om, hvilken stor indsats der gøres hver dag på kommunes skoler.

 

Børn og Unge har fortsat fokus på at skabe endnu bedre lærings- og trivselsforudsætninger for eleverne i Herning Kommunes skoler gennem arbejdet med de to politiske målspor.  

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at udvalget godkender den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Budgetoverførsel - UngMod 24-7 Gratis prævention

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 x

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på sit møde den 19. marts 2018 behandlet Børne- og Familieudvalgets anmodning om en årlig budgetoverførsel på 150.000 kr. Midlerne skal bruges til at videreføre ordningen under projektet "Gratis prævention til unge" i UngMod 24-7.

Sagsfremstilling

I perioden 2015-2017 har ungerådgivningen "UngMod 24-7" uddelt gratis prævention til unge under 25 år på baggrund af en 2-årig bevilling fra Forebyggelsesudvalget på i alt 300.000 kr. Forebyggelsesudvalget godkendte UngMod 24-7's ansøgning om midler til gratis prævention på udvalgets møde den 1. august 2015, som punkt nr. 20.

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 aftalte forligskredsen, at Forebyggelsesudvalget fremadrettet afsætter midler til, at Børne- og Famileudvalget kan fortsætte ordningen med gratis prævention til unge under 25 år. Børne- og Familieudvalget har derfor efterfølgende anmodet Forebyggelsesudvalget om en budgetoverførsel på 150.000 kr. årligt med henblik på at videreføre ordningen med gratis prævention.

 

Forebyggelsesudvalget har godkendt anmodningen, punkt nr. 12, på Forebyggelsesudvalgets møde den 19. marts.

 

Om UngMod 24-7

UngMod 24-7 er en gratis og anonym rådgivning for de 12-25-årige i Herning Kommune. Unge, som henvender sig til rådgivningen, kan få samtaler, råd og vejledning, der tager udgangspunkt i den unges situation og udfordringer. Rådgivningen tilbyder råd og vejledning om prævention, anlæggelse af prævention samt tests og behandling for kønssygdomme. Evalueringen af UngMod 24-7 viser, at der er sket et fald i antallet af aborter til unge under 25 år i Herning Kommune i perioden 2015-2017 - fra 110 i 2015 til 66 i 2017. Antallet af unge i aldersgruppen var 16.657 i 2015, 16.975 i 2016 og 16.701 i 2017.

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller

at der fra 2018 og frem flyttes 150.000 kr. fra Serviceområde 19 Forebyggelse til Serviceområde 16 Børn og Familie til videreførelse af ordningen under projektet ”Gratis prævention til unge” i UngMod 24-7.

 

 

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.04.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sti mellem Sørvad og Vind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen har i samarbejde med Vind og Vinding borgerforeninger udarbejdet forslag til etablering af en samlet stiforbindelse mellem Sørvad og Vind.

 

Forvaltningen anbefaler, at det afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. til projektet frigives, og at forvaltningen samtidig bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure for erhvervelse af areal til en stiforbindelse mellem hovedvej 11 og Vind.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat 1,033 mio. kr. til asfaltering af grussti mellem Vind og Sørvad, hvilket er anledningen til, at der er udarbejdet skitseforslag til en samlet stiforbindelse mellem de 2 byer.

 

Borgerforeningerne i hhv. Vind og Vinding har igennem mange år ønsket, at der bliver skabt en cykel/gangsti mellem de to byer. Der findes i dag et delvis eksisterende banetracé mellem de to byer. Strækningen mellem Sørvad og hovedvej 11 er i dag intakt som offentlig grusvej/sti (benævnt Digevej). Herfra og til Vind er det gamle banetracé blevet udskilt til et antal private matrikler. Banetraceet er flere steder stadig intakt, mens der på et par strækninger er foretaget en udjævning/fjernelse af baneterrænnet, som derfor i dag, indgår i alm. markdrift (se bilag).

 

Der har løbende været samtaler mellem forvaltningen og borgerforeningerne om, hvad de gerne ville prioritere for den million, der er afsat i investeringsoversigten. Den 4. oktober 2017 blev der afholdt en fælles markvandring, hvor det gamle banetracé blev gået igennem fra Skjernvej og til Vind. Sammenfatningen af markvandringen kan ses i bilaget.

 

Det er de lokale borgerforeningers ønske, at det gamle banetracé mellem Skjernvej og Vind genskabes som offentlig sti i lighed med strækningen mellem Sørvad til Skjernvej, således at der etableres en reel stiforbindelse mellem byerne. Derfor var der på mødet enighed om, at de afsatte midler skal gå til erhvervelse af det gamle banetracé. Af hensyn til ordentlig arrondering af marklodder, er der et par steder, hvor der afviges fra det oprindelige baneforløb.

 

Det forventes, at der for det afsatte anlægsbeløb kan erhverves det tilstrækkelige areal til en stiforbindelse, og at der for et eventuelt restbeløb kan udføres arbejder, der gør stien egnet som trampesti i første omgang. Derefter kan stiprojektet udvikles alt efter fremtidige muligheder og ønsker.  

Økonomi

Anlægsudgiften til erhvervelse af banetracéet mellem hovedvej 11 og Vind by finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr.  222094-06.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte formål

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,033 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik , stednr. 222094-06 Herning Cykler fase 5, Asfaltering af grussti mellem Sørvad og Vind

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2018 på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

   x 

   x 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 902.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2017 og 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 552.000 kr. og 350.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.

 

Forvaltningen og Herning Kommunes Færdselssikkerhedsudvalg anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:

 

Trafiksikring omkring Timring Læringscenter

Der etableres byport og hævet flade på Birkmosevej i tilknytning til Timring Læringscenter.

 

H P Hansens Vej, Herning

Sikring af cyklister i krydsene på H P Hansens Vej mellem Brændgårdvej og Herning Gymnasium.

 

Langgade i Sørvad

Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring krydset Vognstrupvej/Langgade. Oversigten i krydset er dårlig, hastigheden er høj, og det kan til tider være svært for skolebørn at overskue krydsningen af Langgade.

 

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

Der er et stigende behov for at få kigget på trafikantadfærden omkring skolerne og ikke mindst lave tiltag, som kan imødekomme en uhensigtsmæssig adfærd. Adfærden registreres og optages via droneflyvninger og sammenlagt skal det gøre os klogere på trafikanternes bevægelsesmønstre og mere præcist give et billede af, hvor der kan gøres en indsats, og hvad indsatsen skal indeholde af tiltag.

Det afsatte beløb på 202.000 kr. anvendes til fysiske tiltag.  

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

Forventet udgiftsfordeling, kr.

Timring Læringscenter

200.000

H P Hansens Vej, Herning

400.000

Langgade, Sørvad

100.000

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

202.000

Udgift i alt

902.000

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 902.000 kr. i 2018, hvoraf 552.000 kr. er overført fra 2017, på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

 

Det kan desuden oplyses, at der på byrådsmøde den 19. december 2017, pkt. 305 blev frigivet 200.000 kr. til at sikre skolevej ved etablering af belysning ved stiforbindelse mellem Stensbjergvej og hallen i Lind. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 902.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Sikre skoleveje 2018 - 2021",

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 902.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed". 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2018, herunder trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

Følgende kampagner gennemføres i 2018: 

 • Fartkampagne afholdes i ugerne 15-17
 • Uopmærksomhedskampagne afholdes i ugerne 19-21 og igen 38-40
 • Spritkampagne afholdes i ugerne 24-26
 • Skolestartskampagne afholdes i ugerne 32-35

  

Udvidelse af svingbane Pugdalvej/Trehøjevej

Højresvingsbanen parallelforskydes mod nord og der lægges et slip ind på ca. 2 meter mellem kørebanen og svingbanen for at undgå, at større køretøjer tager oversigten for trafikanter, der skal svinge ud på Trehøjevej. 

 

Rumlestriber

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme til at bevæge sig over i modsatte kørebane.

Der etableres rumlestriber på blandt andet Mejrupvej/Hodsagervej mellem Simmelkær og Hodsager, Skovbjergvej/Toksvigvej mellem Høgild og Arnborg og Trehøjevej. Der er tale om vejstrækninger hvor hastigheden er høj og hvor der er sandsynlighed for alvorlige mødeulykker. 

Økonomi

 Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde: 

 

Projekt

Forventet udgiftsfordeling kr.

Trafiksikkerhedskampagner

150.000

Pugdalvej/Trehøjevej

200.000

Rumlestriber

150.000

Udgift i alt

500.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Trafiksikkerhed i 2018 - 2021"

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.04.08-G01-1-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af eksisterende cykelstier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 733.000 kr. til renovering af eksisterende cykelstier.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten i perioden 2018 - 2021 hvert år afsat et rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af eksisterende cykelstier.

 

I den anledning har forvaltningen udarbejdet en liste over hvilke stier der bør renoveres/opgraderes de kommende år. Listen er vedlagt som bilag sammen med oversigtskort over de enkelte stistrækninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet i 2018 på 0,733 mio. kr. anvendes til etablering af lysanlæg på Alhedestien mellem Viborgvej og H.C. Ørstedsvej i Herning og på Engbjergskolestien i Snejbjerg. 

 

I 2019 foreslås det, at rådighedsbeløbet anvendes til fornyelse af belægningerne på Bjergstien og Munkgårdstien i Snejbjerg. 

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 Renovering af eksisterende cykelstier.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der etableres lys på Alhedestien og Engbjergskolestien,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,733 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 "Renovering af eksisterende cykelstier",

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard.

 

Renoveringen omfatter udskiftning af styreapparater, etablering af radarstyring samt udskiftning af enkelte lanterner.

 

Signalerne vil køre med de samme programmer, der er i dag i myldretiden. Aften og nat vil signalerne blive fuldt ud trafikstyret. Yderligere er der lagt om til en samordning mellem de 3 kryds fra Ellevænget til Dæmningen.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 01 Renovering af signalanlæg Dr. Boulevard, 5 kryds.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 01 "Renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard, 5 kryds"

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2018 på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-34-17 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til Vandplanprojekter i Karstoft Å og Fuglkjær Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 

 Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til etablering af faunapassage ved spærringen (opstemning) i Karstoft Å ved Skarrildhus og vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 4.138.803 kr. til vandløbsrestaureringsprojektet i Karstoft Å og 608.438 kr. til vandløbsrestaureringsprojektet i Fuglkjær Å. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projekterne efter planen er gennemført ultimo 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekterne.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Indsatserne i Vandområdeplanen er de forslag til indsatser, som Vandrådet anbefalede kommunerne i 2014, og som kommunerne siden hen indsendte til Staten. Sagen er senest behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, pkt. 168.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplansprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen.

 

Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Karstoft Å

Herning Kommune vil i 2018 gennemføre et større vandløbsrestaureringsprojekt i Karstoft Å ved Skarrildhus. Projektet har til formål at skabe fri passage til 88,5 km vandløb opstrøms den nuværende opstemning ved møllesøen ved Skarrildhus. Projektet består i at føre vandløbet tilbage i det gamle forløb fra før vandmøllen blev bygget, for at sikre fuld passage ved stemmeværket ved møllesøen. Området med bygninger, møllekule, møllesø mv. bevares, som det er i dag. Projektskitse vedlagt. Se bilag 1.

 

Fuglkjær Å

Herning Kommune vil i 2018 gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Fuglkjær Å. Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, hvorved yngel- og opvækstmulighederne for fisk forbedres, og der dannes levesteder for vandløbssmådyr og bedre forhold for vandplanter. Projektet består i udlægning af 15 gydebanker (hver á 8-20 meters længde), fjernelse af resterne af et gammelt opstemning i vandløbet samt indsnævring af vandløbsprofilet over en 300 meter lang strækning, hvorved vandløbets naturlige strømningsmønster understøttes. Projektområdet strækker sig fra umiddelbart nord for Skjernvej og nedstrøms i vandløbet til Brohus. Projektskitse vedlagt. Se bilag 2.

Økonomi

Karstoft Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 4.138.803 kr. til projektet i Karstoft Å (se bilag). Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent og udgifter til selve anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulent- og anlægsarbejde i alt 4.139.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet i Karstoft Å.

 

Fuglkjær Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 608.438 kr. til projektet i Fuglkjær Å (se bilag). Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent og udgifter til selv anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulent- og anlægsarbejde i alt 608.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet i Fuglkjær Å.

 

Udgifterne til projekterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når vandløbsrestaureringsprojekterne efter planen er gennemført ultimo 2018.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Karstoft Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4.139.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt, Fjernelse af faunaspærring i Karstoft Å, Skarrildhus

 

at der til projektet i Karstoft Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4.139.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandplansprojekt, Fjernelse af faunaspærring i Karstoft Å, Skarrildhus. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Fuglkjær Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 608.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt, vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å

 

at der til projektet i Fuglkjær Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 608.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandplansprojekt, vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å. Udgiften finansieres af tilskuddet. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-14 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Godkendelse af projektforslag til opgradering af genbrugspladsen Nederkærgård i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

  x

  x

 Øvrige sagsbehandlere: Klaus Langborg, Bjarne Kallesø, Gitte Østergård, Jan Märcher

Sagsresume

Nederkærgård er med ca. 266.000 besøgende hvert år Herning Kommunes største og mest besøgte genbrugsplads. Med sine 15 år har pladsen brug for opgradering for at imødekomme tidens krav til en borger- og erhvervsvenlig genbrugsplads.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. november 2017, pkt. 216 fik udvalget præsenteret forskellige scenarier for en ny plads. Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at de eksisterende bygninger nedrives og pladsen opgraderes, så den lever op til de nutidige krav. Derudover blev det besluttet at etablere en genbrugsbutik, der kan sikre større genbrug. Butikken indtænkes som et koncept med en socialøkonomisk/ beskæftigelsesmæssig 'virksomhed'.

 

På Byrådsmødet den 19. december 2017, pkt. 314 blev der meddelt en anlægsudgiftsbevilling på 2,536 mio. kr. til opstart af opgraderingen af Nederkærgård ud af de ca. 21,620 mio. kr., som det vurderes, at etableringen af den skitserede plads vil koste.

 

Forvaltningen har med sparring fra andre kommuner og affaldsselskaber arbejdet videre med skitsen, og indstiller projektforslag til godkendelse. Projektforslaget vil sikre en mere sammenhængende, funktionel og brugervenlig genbrugsplads, samt sikre fysisk adskillelse mellem genbrugspladsen og adgangen til genbrugsbutikken.

 

Forvaltningen anbefaler, at Nederkærgård opgraderes og rådighedsbeløb på de resterende 19,084 mio. kr. frigives. 

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. december 2017 pkt. 232 blev følgende anbefalinger til opgraderingen tiltrådt:

 

Bygningerne nedrives, og der laves en opgraderet genbrugsplads med følgende: 

 -

fast underlag på hele pladsen

 -

fleksible plansiloer, der gør det nemt for borgerne at komme af med affaldet og placeret, så de kan tømmes fra bagsiden, så farlige situationer med store køretøjer undgås, der hvor borgerne færdes

 -

komprimatorcontainere, som kan indeholde meget affald og ligeledes er nemme for borgerne at lægge affaldet i

 -

døgnåbent afsnit til haveaffald og enkelte andre affaldstyper i nedgravede containere

 -

pladsens indretning skal gøre det let for borgerne at komme til og fra – også med trailer. Derfor skal pladsen have flere spor og rigelig vendeplads

 -

nye bygninger til kontor, kantine, mandskab, farligt affald, sortering af problem-kasse mm.

 -

bygningen skal kunne give medarbejderne overblik over pladsen ’indefra’

 -

en genbrugsbutik, hvor borgerne får mulighed for at købe ting, andre har afleveret

 -

en plads der er fremtidssikret mange år frem.

 

Genbrugsbutikken kan eventuelt tænkes ind i et koncept med en socialøkonomisk/ beskæftigelsesmæssig sidegevinst.

 

Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for en skitse til en mulig indretning af genbrugspladsen. Forvaltningen har arbejdet videre med skitsen og har i den forbindelse bl.a. afholdt et sparringsmøde med deltagere fra Ikast-Brande og Silkeborg Kommuner samt fra RenoDjurs, som alle har etableret nye genbrugspladser indenfor det sidste år. På baggrund af de forskellige input har forvaltningen udarbejdet et projektforslag, som vedhæftes som bilag.  

 

Den nye skitse vil i højere grad sikre et bedre overblik over hele pladsen og skabe en større sammenhæng på pladsen. Desuden er der en fysisk adskillelse mellem genbrugspladsen og adgangen til genbrugsbutikken, for dermed at sikre et bedre flow i trafikken. Samtidig er det erfaringen, at mange borgere/kunder ikke besøger begge steder samtidig.

 

Genbrugsbutikken er i alt 200 m2 inkl. modtagelse af genbrugseffekter fra genbrugspladsen. Forvaltningen har undersøgt størrelserne på sammenlignelige genbrugsbutikker, hvor den gennemsnitlige størrelse er 610 m2. Butikken indrettes derfor således, at der er udvidelsesmuligheder. Samtidig anbefaler forvaltningen, at der i udbuddet tilføjes en option på en 225 m2 større butik, som giver mulighed for fra starten at etablere en større butik mod en angiven merpris. Undersøgelsen er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

 

Ændringerne på haveaffaldspladsen gennemføres først inkl. etablering af adgang fra Sandagervej. Mens den øvrige del af genbrugspladsen ombygges, opsættes containere til de øvrige fraktioner på haveaffaldspladsen, som således kan fungere som en midlertidig plads under ombygningen. Desuden henvises borgerne til at benytte kommunens øvrige genbrugspladser under ombygningen. Pladsen forventes færdig april 2020.

Økonomi

På Byrådsmødet den 19. december 2017, pkt. 314 blev de overordnede rammer for opgraderingen af Nederkærgård tiltrådt, ud fra beskrevne principper og et skitseforslag. Den overordnede ramme er på 21,620 mio. kr.

 

På mødet den 19. december 2017 blev der samtidig godkendt en anlægsbevilling på 2,536 mio. kr. til opstart af opgraderingen af Nederkærgård. Beløbet er overført til 2018.

 

Det resterende beløb på 19,084 mio. kr. ønskes frigivet, fordelt med rådighedsbeløb på henholdsvis 3,814 mio. kr. i 2018, 7,635 mio. kr. i 2019 og 7,635 mio. kr. i 2020.

 

Anlægsbevillingen på 19,084 mio. kr. finansieres på Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 Nederkærgård Genbrugsplads, med 7,635 mio. kr. afsat i 2019, 7,635 mio. kr. afsat i 2020 og 3,814 mio. kr. af tilbagebetalingen fra AFLD.

 

-1.000 kr.-

Afsatte rådighedsbeløb:

Anlægsprojektet:

AFLD

3.814

 

2018

2.536

6.350

2019

7.635

7.635

2020

7.635

7.635

Total

21.620

21.620

 

Hvis det besluttes at tilføje en option til udbuddet på en større genbrugsbutik, vil der blive fremsendt en ny sag til udvalget.

 

Opgraderingen af Nederkærgård vil ikke forårsage ekstra afledte driftsudgifter. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at projektforslaget godkendes,

 

at der tilføjes en option til udbuddet på en 225 m2 større genbrugsbutik,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på de resterende 19,084 mio. kr. til Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 Nederkærgård genbrugsplads, således af den samlede anlægsbevilling udgør 21,620 mio. kr.,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 3,814 mio. kr. i 2018 på samme stednr.,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 19,084 mio.kr. finansieres inden for Serviceområde 07 Renovation, stednr. 165092 med 7,635 mio. kr. afsat i 2019, 7,635 mio. kr. afsat i 2020 og driftsindtægterne på 3,814 mio. kr. vedrørende tilbagebetalingen fra AFLD i 2018.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Tagrenovering på Engbjergskolen og Højgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Der er en forventning om en overskridelse af anlægsbevilling til renovering af tage på henholdsvis Engbjergskolen og Højgårdskolen. Budgetoverskridelsen kan finansieres af driftsbudgettet til udvendig vedligehold på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme. Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet.

 

Sagen er behandlet i Børne- og Familieudvalget den 18. april 2018, pkt. 38, hvor indstillingen er tiltrådt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, samt at anlægsudgiftsbevillingen på 0,9 mio. kr. finansieres af afsat budget til løbende driftsmidler på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme i 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. maj 2017 en anlægsbevilling på i alt 9 mio. kr. til renovering af tagene på henholdsvis Engbjergskolen og Højgårdskolen. Projektet har været nu været udbudt i licitation, og det kan konstateres, at renoveringen ikke kan holdes inden for den afsatte anlægsbevilling. Der mangler 0,4 mio. kr. for at det beskrevne projekt kan realiseres og herudover skønnet ca. 0,5 mio. kr. til de uforudsete følgeudgifter, der erfaringsmæssigt må forventes i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger.

 

Forventningen er således p.t., at anlægsbevillingen overskrides med ca. 0,9 mio. kr. 

 

Det vurderes ikke som en mulighed at lade licitationen gå om for at opnå en lavere pris. Ved den første licitation kom der kun pris fra to ud af de fem indbudte entreprenører begrundet i dels travlhed i branchen og dels et komplekst og dermed ikke attraktivt projekt set fra en entreprenørsynsvinkel.

 

Da der samtidig er et tidsmæssigt pres på renoveringerne på grund af AT-påbud og i øvrigt hensynet til brugerne af bygningerne, gennemføres projektet som planlagt. Budgetoverskridelsen forventes finansieret af de løbende driftsmidler til udvendigt bygningsvedligehold og vedligehold og servicering af tekniske installationer, som er placeret på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Budgettet til folkeskolerne udgør i alt 7,583 mio. kr. i 2018. Der forventes overført et merforbrug fra 2017 på 0,655 mio. kr., hvormed det korrigerede budget udgør 6,928 mio. kr.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler stednr. 301098, Renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen i 2018,

 

at anlægsudgiftsbevillingen på 0,9 mio. kr. finansieres af afsat budget til løbende driftsmidler til udvendigt bygningsvedligehold og servicering af tekniske installationer på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme i 2018.

 

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Udvikling af Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Michael Krabsmark Kamp, Pia Colstrup

Sagsresume

På Byrådsmøde den 21. juni 2016, pkt. 190 blev anlægsbevilling på 3,188 mio. kr. til realisering af Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje, frigivet til landskabspleje, bygninger, stier, formidling og projektudvikling.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. november 2017, pkt. 207 blev omfanget af renoveringen af Elmers Hus og etableringen af et udsigtstårn og et fugletårn fastlagt. Forvaltningen har modtaget et estimeret overslag for renoveringen af Elmers Hus på 495.000 kr. samt et tilbud på de to tårne på sammenlagt 282.000 kr.

 

Disponeringen medfører, at de forventede anlægsudgifter i anlægsprojektet reduceres med estimeret 750.000 kr., primært som følge af en reduktion af omfanget af renovering af Elmers Hus.

 

Forvaltningen anbefaler, at de 750.000 kr. anvendes til renovering af toiletbygningen ved Søby og at der foretages yderligere landskabspleje og renovering af eksisterende stier i området, jf. fredningsbestemmelserne for Søby Sø og Søby Brunkulsleje. 

Sagsfremstilling

Søby Sø har altid været et yndet udflugtsmål, hvor der blandt andet er gode muligheder for at bade. I forbindelse med badestranden er der en offentlig toiletbygning fra 1980'erne. Bygningen trænger til renovering. Desuden etableres der, i forbindelse med helhedsplanen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje, en ny sti forbi badestranden. Det betyder, at der forventes et øget brug af toiletbygningen, da stranden og toilettet bliver et støttepunkt også for brugere af det nye stiforløb. Placering fremgår af vedlagte bilag - udsnit af helhedsplanen.

 

Forvaltningen har ved bygningssyn konstateret behov for vedligeholdelse og istandsættelse. En renovering vil skabe et forbedret støttepunkt ved Søby Sø, som vil styrke den offentlige færdsel i Søby Brunkulsleje. Der er indhentet tilbud på renovering af toiletbygningen indeholdende ny beklædning indvendigt, ny sanitet, maling udvendig og ny tagbeklædning. Forventet pris ca. 80.000 kr. Projektet ønskes igangsat snarest, så renoveringen kan være gennemført inden planlagt indvielse af nye faciliteter i Søby den 15. juni 2018. Forvaltningen har undersøgt prisen for en tilsvarende ny toiletbygning til Søby Sø, som vil koste omkring 250.000 kr. + tilslutningsudgifter og tilretning af fundament.  

 

Landskabet i Søby Brunkulsleje er et unikt kulturlandskab, som synliggøres gennem arbejdet med Helhedsplanen for Søby Brunkulsleje. En styrket indsats med landskabspleje samt yderligere renovering af stier jf. fredningskendelsen vil fremhæve kulturlandskaberne, hvor brunkulssøer og sandtipper bliver gjort synlige.

 

Formidlingen i Helhedsplanen for Søby Brunkulsleje er fremlagt som både en analog og en digital formidling. Med beslutningen af omfanget af renoveringen af Elmers Hus giver den digitale formidling ikke længere værdi, og der etableres dermed kun analog formidling i form af skilte og plancher. En digital formidling i Elmers Hus med infoskærme vil ikke kunne sikres tilstrækkeligt mod hærværk, da huset nu kun skal fungere som kulisse og madpakkehus, som står åbent døgnet rundt. Samtidig er Søby Brunkulsmuseums planer om at udvikle Voldsgaard et nyt tiltag, som der ikke var kendt ved starten af arbejdet med helhedsplanen for Søby Brunkulsleje. Derfor vil en eventuel digital formidling først give mening at kigge på når projektet ved Voldgaard er færdigt, sådan at det hele kan tænkes sammen.

 

Det samlede projektet forventes indviet 15. juni 2018. Landskabsplejen og efterpleje af førstegangsrydninger foretages efter indvielsen.

Økonomi

Efter realisering af de elementer, som blev besluttet på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. november 2017, pkt. 207 estimeres der et tilbageværende rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050095, Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje på estimeret 750.000 kr., som anbefales anvendt til renovering af toilet ved Søby Sø for anslået 80.000 kr., yderligere landskabspleje, renovering og afmærkning af stier  og konsulentydelser for 670.000 kr.

 

Forvaltningen har modtaget et estimeret overslag fra håndværkere på renoveringen af Elmers Hus på 495.000 kr. samt et tilbud på de to tårne på sammenlagt 282.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der foretages renovering af toiletbygningen ved Søby Sø for anslået 80.000 kr.

 

at der foretages yderligere landskabspleje, jf. fredningsbestemmelserne for Søby Sø og Søby Brunkulsleje for anslået 670.000 kr.

 

at anlægsudgifterne på i alt 750.000 kr. afholdes af tidligere frigivet anlægsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050095 Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-01 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2017 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget får som personaleansvarligt udvalg sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og viser en omsætning på 89 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 4,258 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 1,916 mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,751 mio. kr. Merindtægten på 0,165 mio. kr. er overført til 2018.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,751 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Omsætningen og driftsresultatet i 2017 er bedre end i 2016.

 

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2017) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2017) er vedlagt som bilag. 

Økonomi

Merindtægten på 165.000 kr. er overført til 2018 til finansiering af landbypedelordningen, herunder bestillingssystem af trailer samt uddannelse af egne medarbejdere.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager Årsrapporten 2017 - Drift og Service park/vej-området til orientering.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.12.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Vivi Kjær  

Kontraktsforhold

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-8-17 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Priser på erhvervsjord

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-4-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 16 grunde beliggende Kastanjebakken, Tjørring

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-3-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 18 nye parcelhusgrunde beliggende på Egebakken, Gullestrup

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom i Fasterholt

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-5-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal i Herning

Beslutning