Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. maj 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål til Budget 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til nye mål for 2020 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forelægges til drøftelse.

 

Endelig godkendelse sker sammen med behandlingen af budgetforslaget for 2020-2023 på udvalgets område, som behandles på mødet den 17. juni 2019.

Sagsfremstilling

Politiske mål for hvert serviceområde indgår jfr. budgetproceduren for 2020-2023 som en del af budgetforslaget for de enkelte fagudvalg.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til politiske mål for 2020 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område omhandlende nedenstående emner, som forelægges til første drøftelse i udvalget.

 

 Serviceområde 15 Kultur:

 • En stærk identitet "Her er alle muligheder åbne"
 • Oplevelser, inspiration, puls

 

Serviceområde 20 Administration:

 • Iværksætteri og erhvervsudvikling
 • Herning skal styrkes som uddannelsesby.
 • Innovation og partnerskaber som nye veje til bedre velfærd

 

Målene er vedlagt som bilag til sagen.

 

De endelige mål med eventuelle rettelser og tilføjelser forelægges til endelig godkendelse på næstkommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 som en del af det samlede budgetforslag for 2020-2023 på udvalgets område.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslag til mål for 2020 på Økonomi- og Erhvervsudvalget jfr. bilag drøftes,

 

at målene forelægges igen til endelig godkendelse som en del af budgetforslaget for 2020-2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på mødet den 17. juni 2019.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 85.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Jette Søndergaard  

Vækst i lokale virksomheder via cirkulær økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø og Henrik Kjeldsen

Sagsresume

Der lægges op til, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. fordelt over 2019 og 2020 til projekter og initiativer, der fremmer erhvervsudvikling med udgangspunkt i cirkulær økonomi.

 

Denne erhvervsudvikling realiseres i samarbejde med relevante lokale aktører og indeholder henholdsvis en analyseindsats og en fokuseret vejledning/rådgivningsindsats overfor de lokale virksomheder.

 

Indstillingen tager afsæt i en samlet direktionsforberedelse af emnet.

Sagsfremstilling

I bestræbelserne på at være et attraktivt erhvervsområde afsøger vi konstant mulighederne for bedst muligt at understøtte vores lokale erhvervsliv. Et af de områder hvor virksomhederne selv spotter forretningspotentialer og forandringsbehov er inden for områderne cirkulær økonomi, bæredygtig produktion, opfyldelse af FN’s 17 verdensmål og andre aspekter af samme forretningstilgange.

 

At der er behov for en offentlig indsats for at realisere de erhvervsmæssige potentialer der er indenfor området viser sig i rapporten: Miljøstyrelsens Cirkulær Økonomi Virksomhedsanalyse fra 2017. (telefoninterview med 610 virksomheder):

 

 • 88% (91% blandt de store 50+) af virksomhederne har en positiv holdning til CØ.
 • Mere end halvdelen af virksomhederne ser et forretningsmæssigt potentiale i CØ for i deres branche.
 • 51% mener ikke de har tilstrækkelig viden til anvende CØ i virksomheden.
 • 30% af virksomhederne siger at rådgivning er afgørende for at de kan komme i gang.

 

Der er således en positiv holdning, et urealiseret forretningspotentiale og manglende viden om hvordan man får det gjort til vækst i egen virksomhed.

 

Der arbejdes allerede med CØ-initiativer på alle niveauer såvel internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Se oversigt over udvalgte relevante initiativer på området i vedhæftede bilag.

 

Herning kommune ønsker at starte et CØ-initiativ, der sikrer, at vores lokale virksomheder får størst mulig sandsynlighed for at få gavn af alle disse initiativer og derigennem sikre vækst og forretningsudvikling.

 

For at realisere erhvervslivets muligheder ses hhv. det nationale videncenter for cirkulær økonomi "Life Style & Design Cluster" i Birk, VIA Design (studenter-projekter), Erhvervsraadet (primært netværk og screening) og Herning Kommune (sikring af lovgivning og kommunale roller i cirkulær økonomi) som nøgleaktører, der tilsammen kan realisere at flere lokale virksomheder finder vej til de voksende markeder for bæredygtig produktion.

 

Indsatsen tænkes at have to elementer.

 • Et kortlæggende og analytisk element som går på tværs af alle erhvervssegmenter og brancher og som tjener det formål at spotte potentialer i forskellige brancher.
 • Et rådgivende element til konkrete virksomheder. Herunder et specifikt element i brancher hvor vi vurderer, der allerede er en stor efterspørgsel og et stort potentiale for yderligere forretning. Dette kunne fx være tekstilindustrien og den underliggende tæppeindustri.

 

Tekstilindustrien udmærker sig ved at der allerede er en kundeefterspørgsel, branchen er den første der mødes af EU-lovkrav om cirkulær økonomi (2025) og det er en lokal styrkeposition som vi ønsker at understøtte.

Udover den virksomhedsvejledende rolle kan vi som kommune også her spille en afgørende rolle i forhold til opbygning af den infrastruktur, der skal til, for at produktionsvirksomheder kan skaffe sig adgang til brugte tekstiler og dermed nye lokale forretningsmuligheder.

 

Øvrige mulige kommunale roller

Udover analysen og den direkte virksomhedsvejledning og realisering af vækstpotentialer, kan vi som kommune også spille andre understøttende roller for iværksætteri og virksomhedsvækst indenfor det cirkulære vækstområde.

Denne rolle fremgår også tydeligt i KL’s udspil til ”Den cirkulære kommune” (2017), hvor kommuners handlingsveje slås an. Eksempelvis ved:  

 

 • Ved den måde vi køber ind på, så markederne for erhvervslivet kan udvikle sig
 • Ved at stille data om affald og opsamlingssteder til rådighed for virksomheder, og ikke mindst
 • Ved at koordinere indsamling af affald (evt. bestemte typer) i nye infrastrukturer, så der kan skabes kritisk masse af råstof til nye produkter og marked. Eksempelvis genbrug af tekstil, som der ikke findes tilstrækkelig adgang til i dag, men som ved lov skal være indført i Danmark senest 2025.

 

Forslag til det videre arbejde

Der foreslås hermed, at Herning Kommune i et samarbejde med relevante nøgleaktører får tilrettelagt en supplerende indsats over for det lokale erhvervsliv, sådan at

 1. alle SMV'er i Herning Kommune med interesse kan blive bekendt med vækst-perspektiver via cirkulær økonomi
 2. alle virksomheder, der efterlyser mere specifik viden om cirkulære forretningsmodeller til vækst får adgang til hjælp, og
 3. hvis politisk accept af et tekstilspor, at Herning Kommune støtter infrastruktur til indsamling og sortering af tekstiler (i 2025 et lovkrav), sådan at tekstilvirksomheder med egenproduktion i området kan profilere sig på at være aftager af brugte tekstiler som råvarer til nyproduktion.
 4. at det inden for puljens rammer bliver muligt, at igangsætte andre delprojekter, der fremmer erhvervsudvikling.

 

* kilde: Euromonitor International Apparel & Footwear 2016 og World Development Indicators 2017

 

Indstillingen tager afsæt i en samlet direktionsforberedelse af emnet. Efter en stillingtagen til kommunens rolle over for erhvervslivet følger en internt rettet del om Herning Kommunes pligter og muligheder som henholdsvis 1) myndighed (eks. borgeres/virksomheders affald, rådgivning i tilsynsopgaver mv) og 2) arbejdsplads (eget affald, indkøb mv).

Økonomi

Specifikt anmodes om finansiering fra Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer og funktion 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri i 2019 på kr. 1.000.000 til disposition over en to-årig periode som følger:

 

2019: kr. 500.000

2020: kr. 500.000

 

Midlerne ønskes anvendt til ovennævnte analyse- og vejledningsindsats overfor virksomhederne. Indsatsen tilrettelægges og gennemføres med relevante samarbejdspartnere som fx Lifestyle & design cluster, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland. Herning Kommune er tovholder på indsatsen og ansvarlig for, at succeskriterierne indfries. Herning kommunes indsats håndteres indenfor den nuværende bemanding.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den beskrevne indsats og budget på 1 mio. kr. til det beskrevne erhvervsrettede formål og succeskriterier,

 

at udgiften finansieres af de til formålet afsatte midler på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af menneskelige ressourcer samt Erhvervsservice og iværksætteri i 2019. Der afsættes 500.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 finansieret af budget 2019,

 

at der efter analysen af de øvrige mulige kommunale roller, kommer særskilt sagsfremstilling herom.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling. 

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A00-4-19 Sagsbehandler: Lajla Johansen  

Uddannelsesstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

Uddannelse er en væsentlig katalysator til sikre vækst, løbende udvikling og til at højne vidensniveauet i kommunen. Derfor opprioriterer Herning Kommune sin strategiske uddannelsesindsats, og første udkast til en strategi for uddannelsesområdet (erhvervs- og videregående uddannelse samt efter- og videregående uddannelse) er udarbejdet og fremlægges til drøftelse (bilag 1).
Desuden fremlægges forslag til proces (bilag 2).

Sagsfremstilling

Herningsholm Erhvervsskole, SOSU Herning, Erhvervsakademi MidtVest, VIA og Aarhus Universitet udbyder samlet set omkring 70 erhvervs- og videregående uddannelser i Herning Kommune.

Et stærkt uddannelsesmiljø og varieret uddannelsesudbud er fundamentet for at sikre de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, at tiltrække unge og nye borgere til byen og ikke mindst at sikre udvikling og vækst i området. For at sikre en intelligent og handlingsorienteret indsats, hvor kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutionernes opnår rette samspil, er der udarbejdet et udkast til uddannelsesstrategi.

Formålet med uddannelsesstrategien er således:
- at sikre, at vi har den rette kompetenceforsyning til fremtidens arbejdsmarked. Derfor vil vi arbejde målrettet på at styrke udbuddet og variationen af uddannelser i kommunen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

 

- gennem et øget uddannelsesudbud at give borgerne bedre muligheder for at uddanne og for at efter- og videreuddanne sig, fordi der med et øget uddannelsesniveau også følger øget jobsikkerhed, livsindkomst og levealder.

 

- at Herning er et dynamisk vækstcentrum at drive uddannelse i, hvor vi tør gå nye veje, og hvor der er et tæt samarbejde mellem by, erhvervsliv og uddannelsesområdet. Derfor skal uddannelsesinstitutionerne have de bedst mulige rammer at drive deres virksomhed i.

 

- at tiltrække flere studerende. Herning skal være kendt for at uddanne dygtige studerende, der matcher fremtidens behov for arbejdskraft. De studerendeskal være så glade for byen, at de på sigt bosætter sig her, stifter familie og fortsætter deres karriere på en af regionens arbejdspladser.

 

Ovenstående leder frem til fire mål med tilhørende fokuspunkter, der udgør strategien:

1.    Herning vil være en tiltrækkende uddannelsesby

2.    Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked

3.    Vi vil fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til
Herning

4.    I Herning bliver alle så dygtige, som de kan.

 

Forslag til proces (bilag 2)

Målene og de tilhørende fokuspunkter skal indfris i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, andre aktører på uddannelsesområdet samt erhvervslivet. Derfor foreslås det, at uddannelsesstrategien drøftes i et bredt uddannelsesforum med repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelser og fagforeninger samt de politiske udvalg.

Økonomi

Økonomien afholdes inden for den eksisterende ramme (BEK).

Indstilling

Direktør for By, Erhverv og Kultur indstiller, at Økonomi- og Erhervsudvalget:

- drøfter første udkast til uddannelsesstrategi og

- godkender forslag til videre beslutningsproces.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at der herudover nedsættes en studietænketank bestående af repræsentanter for de studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser med henblik på en øget inddragelse af unge i arbejdet med Herning som uddannelsesby.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling. 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.17.20-A00-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Etablering af nyt tværkommunalt destinationsselskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På turismeområdet indebærer den nye erhvervsfremmelovgivning, at der skal ske en konsolidering af den lokale turismefremme. Konsolideringen skal ske ved at kommunerne finder sammen i nye tværkommunale destinationsselskaber.

 

Økonomi-og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at Herning Kommune vil indgå i et tværkommunalt destinationsselskab med Ikast-Brande Kommune samt i fællesskab undersøge mulighederne for at indgå i yderligere samarbejder med geografisk tilgrænsende kommuner.

 

Det foreslås nu, at der igangsættes en proces med henblik på, at VisitHerning bliver udpeget som det nye tværkommunale destinationsselskab for Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.

Sagsfremstilling

Som en del af den nye erhvervsfremmelovgivning fremgår det, at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Konsolideringen vil betyde en overgang fra ca. 80 organisationer til 15-25 tværkommunale destinationsselskaber.

 

På den baggrund besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 25. februar 2019 (lukket pkt. 94) at Herning Kommune vil indgå i et fælles destinationsselskab med Ikast-Brande Kommune samt at de to kommuner i fællesskab ville undersøge mulighederne for at indgå i yderligere samarbejder med geografisk tilgrænsende kommuner.

 

Efter administrativ dialog med nabokommuner kan det på nuværende tidspunkt konkluderes, at nabokommunerne alle enten har aftalt eller er ved at aftale samarbejder med andre kommuner og destinationer. Det er derfor vurderingen, at det ikke giver mening fortsat at arbejde med at undersøge muligheder for at indgå i yderligere samarbejder. Administrationen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, som umiddelbart forholder sig positivt til et turismesamarbejde mellem Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Endvidere er det blevet bekræftet af Erhvervsstyrelsen, at de ser positivt på temabaserede samarbejder på tværs af de nye destinationsselskaber.

 

Det foreslås derfor, at Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune indgår i et fælles tværkommunalt destinationsselskab.

 

I januar 2019 besluttede Visit Ikast-Brande at nedlægge sig selv og foreningen lukkes ned ved udgangen af maj 2019. VisitHerning har i starten af april henvendt sig til Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune og tilkendegivet ønske om at blive valgt som fælles operatør på turismeområdet og dermed varetage rollen som det tværkommunale destinationsselskab. På VisitHernings generalforsamling i marts blev det besluttet at ændre vedtægterne for VisitHerning, således at det formelt er muligt for foreningen at varetage turismefremmeindsatsen i begge kommuner.

 

Idet den tidligere turistforening for Ikast og Brande som nævnt er nedlagt ved udgangen af maj eksisterer der fra juni måned kun VisitHerning som operatør for turismefremme i de to kommuner. VisitHerning har været operatør på turismeområdet i en del år og har både netværk og stærke samarbejdsrelationer, bred erfaring samt specialiserede kompetencer som gør foreningen kvalificeret til at varetage den lokale turismefremmeindsats for både Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Herudover har VisitHerning allerede i dag private turismeaktører som medlemmer fra begge kommuner. Det foreslås derfor at pege på VisitHerning som nyt tværkommunalt destinationsselskab for Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.

 

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en proces med det formål at pege på VisitHerning som det nye tværkommunale destinationsselskab for Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Konkret betyder det, at der udarbejdes en bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed, hvor det annonceres, at Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune har til hensigt at indgå aftale med VisitHerning om at varetage den tværkommunale operatørrolle indenfor turismefremme i 2019 indenfor en økonomisk ramme på i alt 2.197.000 kr. Heraf finansierer Herning Kommune 1.847.000 kr. (via resultatkontrakt for 2019) og Ikast-Brande Kommune finansierer 350.000 kr. (via resultatkontrakt for juni-december 2019).

 

Økonomi

Herning Kommunes udgift på 1.847.000 kr. finansieres af afsat budget på serviceområde 20, Administration i 2019.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at administrationen bemyndiges til at igangsætte en proces med det formål, at VisitHerning bliver udpeget som tværkommunalt destinationsselskab for Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.  

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling. 

 

Sagsnr.: 24.05.10-P20-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Ansøgning fra VisitHerning om tilskud til turismeprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

VisitHerning ansøger om projekttilskud på i alt 600.000 kr. fordelt med 200.000 kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 til projektet ”Konsolidering og mobilisering af en ny midtjysk destination”. Projektet har et samlet budget på 2.250.000 kr. Udover Herning Kommune søges Ikast-Brande Kommune og Erhvervsstyrelsen om medfinansiering til projektet.

 

Formålet med projektet er at styrke VisitHerning, så både organisation og medarbejdere er kvalificerede til de nye krav og opgaver, som de kommer til at stå overfor som nyt tværkommunalt destinationsselskab. Samtidig vil der blive arbejdet med at opbygge og styrke nye samarbejder og ”reason to stay”, når man besøger destinationen.

 

Forudsætningen for projektets gennemførelse og støtte på kr. 1.125.000 fra Erhvervsstyrelsen er, at Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune peger på VisitHerning som nyt tværkommunalt destinationsselskab (punkt vedr. etablering af nyt tværkommunalt destinationsselskab) og støtter projektet økonomisk.

Sagsfremstilling

En del af målet med den nye erhvervsfremmelovgivning er, at der skal ske en styrkelse af den lokale turismefremme. De lokale destinationsselskaber skal gøres større, stærkere og mere professionelle ved at kommunerne finder sammen i nye tværkommunale destinationsselskaber.

 

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der oprettet en pulje på 40 mio. kr. Her kan der bl.a. søges midler til at styrke de nye selskaber og få dem godt fra start. Puljen kan kun søges af de nye tværkommunale selskaber. VisitHerning har sendt en ansøgning til denne pulje under forudsætning af positiv politisk stillingtagen i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.

 

Forudsætningen for, at VisitHerning kan komme i betragtning til puljen er, at begge kommuner peger på VisitHerning som det destinationsselskab, der fremadrettet har det overordnede ansvar for den lokale turismefremmeindsats i de to kommuner.

 

En række nye store selskaber er pt. ved at blive dannet. Blandt andet ser det ud til, at hele Business Region Aarhus går sammen i ét selskab og at hele Fyn ligeledes samler sig i ét selskab. Hvor VisitHerning i dag er et af de større destinationsselskaber i Danmark, vil de formentlig snart være et af de mindste. Turismelandskabet kommer med andre ord til at ændre sig markant, og det er vigtigt for Hernings konkurrencesituation, at VisitHerning rustes til den nye virkelighed.

 

Formålet med projektansøgningen er:

 • At styrke VisitHerning, så både organisation og medarbejdere er kvalificerede til de nye krav og opgaver, som de kommer til at stå overfor som nyt tværkommunalt destinationsselskab.
 • At understøtte og fremme det nye lokale samarbejde samt at styrke "reason to stay", så gæsterne bliver længere og bruger flere penge.

 

Projektet vil løbe fra juni 2019 og frem til udgangen af 2021 og er delt op i to faser. I den første fase er der fokus på at kompetenceudvikle VisitHerning og medarbejderne. I anden fase er der fokus på at samle og udvikle turismeerhvervet i de to kommuner.

 

Hovedaktiviteterne er:

 1. Konsolidering og integration - strategiarbejde med særligt fokus på at prioritere fremtidige indsatser og ressourcer
 2. Kompetenceudvikling af destinationsselskabets personale med særligt fokus på digital omstilling, adfærdsdesign og nye forretningsområder.
 3. Afholdelse af workshop- og møderække med særligt fokus på mobilisering af turismeaktører omkring fælles kernefortælling og sammenhæng i serviceoplevelsen.
 4. Udvikling og produktion af elementer fra fælles værktøjskasse til test af udviklings- og workshoparbejdet.
 5. Kompetenceudvikling og intern platform med fokus på at understøtte adfærdsændring blandt aktørerne.

 

VisitHerning forventer, at projektet vil øge turismeomsætningen i området samt have en positiv effekt på antallet af danske og internationale overnatninger i området. Derudover vil det kvalificere VisitHernings muligheder for at drive fremtidige turismeprojekter og bidrage til at skabe øget vækst hos turismeerhvervet generelt.

 

Projektet har et samlet budget på 2.250.000 kr. VisitHerning søger Erhvervsstyrelsen om tilskud på 50%, svarende til 1.125.000 kr. Udover Erhvervsstyrelsen søger VisitHerning om tilskud til projektet hos Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Lokal medfinansiering er en forudsætning for at opnå støtte fra Erhvervsstyrelsen.

 

Finansieringen af det samlede projekt er sammensat på følgende måde:

 

Finansiering

 

Herning Kommune

600.000 kr.

Ikast-Brande Kommune

300.000 kr.

VisitHerning

225.000 kr.

I alt

1.125.000 kr.

 

 

Erhvervsstyrelsen (støtteprocent: 50%)

1.125.000 kr.

 

 

I alt

2.250.000 kr.

 

VisitHerning ansøger Herning Kommune om tilskud til projektet på i alt 600.000 kr. fordelt med 200.000 kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

 

Medfinansiering af projektet er ikke en forudsætning for beslutning om at igangsætte en proces, hvor der peges på VisitHerning som nyt tværkommunalt destinationsselskab for Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune (punkt vedr. etablering af nyt tværkommunalt destinationsselskab).

Økonomi

Tilskuddet på 600.000 kr. fra Herning Kommune foreslås finansieret af Serviceområde 20 Administration, 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri, Projekter, diverse i 2019. Der afsættes 200.000 kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 finansieret af budget 2019.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune medfinansierer projektet med i alt 600.000 kr. fordelt med 200.000 kr. i 2019, 2020 og 2021.

 

at udgiften finansieres af de til formålet afsatte midler på Serviceområde 20 Administration, 06.48.67 i 2019. Der afsættes 200.000 kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 finansieret af budget 2019.

 

at Herning Kommunes finansiering betinges af, at den resterende medfinansiering fra VisitHerning, Ikast-Brande Kommune og de decentrale erhvervsfremmemidler tilvejebringes som beskrevet i ovenstående skema.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Forslag til lokalplan 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det ledsages derfor af tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 79.E15 med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide.

 

Tillægget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 60 udlægges et nyt rammeområde 79.E15. Rammeområdet følger samme afgrænsning som lokalplanområde 79.E15.1. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Kortudsnittet viser placering af ny kommuneplanramme 79.E15 med tilhørende konsekvenszone i forhold til Kølkærs eksisterende afgrænsing.

 

For det nye rammeområde 79.E15 Erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær gælder:

• Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 25 meter.

• Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for området som helhed.

• Der skal oprettes mindst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv - lager undtaget.

• Der må kun etableres erhverv indenfor miljøklasse 4-5 i området.

 

Det er kun den på stedet værende korn- og foderstofvirksomhed, der kan udvide i rammeområdet. Der må ikke etableres nyt erhverv.

 

Rammeområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.

 

Der er omkring rammeområdet udlagt en 150 meter konsekvenszone, hvorom det gælder: ”Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær foreløbigt vedtages

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2018, at der skal igangsættes planlægning for opførelse af siloer på Hammerumvej 29, 7400 Herning.

 

Forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2018, at der skal igangsættes planlægning for opførelse af to siloer på Hammerumvej 29, 7400 Herning. Byplanudvalget besluttede samtidig, at det i forbindelse med lokalplanlægningen undersøges om siloerne kan placeres nord for den eksisterende bebyggelse, og at der skal stilles krav om afskærmende beplantning.

 

Virksomheden har redegjort for, at siloerne ikke kan ligge nord for eksisterende bebyggelse. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag har virksomheden indgået aftale om at købe arealet umiddelbart øst for deres nuværende placering med henblik på at kunne udvide med yderligere lagerkapacitet. Samtidig friholdes arealet syd for eksisterende bebyggelse, hvor der er risiko for oversvømmelse, og hvor de to siloer først var planlagt at skulle placeres.

 

Lokalplanforslaget

Områdebeskrivelse

Området ligger umiddelbart nordøst for Kølkær, og afgrænses mod øst af Hammerumvej, mod syd og vest af naboskel og mod nord flugter afgrænsningen med en forlængelse af den eksisterende nordlige skelgrænse. Området har et samlet areal på ca. 4,5 ha. Området har siden 1985 fungeret som korn- og foderstof produktion. Den østlige del af området er ved lokalplanens udarbejdelse landbrugsareal.

 

   

Ovenstående kortudsnit viser et luftfoto af områdets afgrænsing og nærhed til Kølkær, samt lokalplanens disponering af området.

 

Formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide sin kapacitet. Det er et formål med lokalplanen at fastholde lokalplanområdet i landzone.

Det er endvidere et formål med lokalplanen at forebygge miljøkonflikter i forhold til omgivelserne, både med hensyn til støj, luft og landskabelig påvirkning, og at opnå en harmonisk virkning mellem korn- og foderstofanlægget og det åbne land samt nærheden til Kølkær, blandt andet ved afskærmende beplantning.

 

Anvendelse og disponering af området

Med lokalplanen bliver anvendelsen af området udlagt til erhverv inden for virksomhedsklasse 4-5.

 

Lokalplanen er disponeret så den vestlige del af området er så godt som uændret, da det er her virksomhedens eksisterende bebyggelse er beliggende. Byggefelterne B og C omfatter de eksiterende bygninger samt giver mulighed for mindre udvidelser, mens der er udlagt nyt byggefelt A i den østlige del af området til etablering af siloer. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for området som helhed. Bebyggelse indenfor byggefelterne A og B må maksimum have en højde på 25 meter, og bebyggelse indenfor byggefelt C må maksimum have en højde på 15 meter. Dele af byggefelter, der ikke anvendes til bebyggelse, kan anvendes til parkerings- og manøvreareal, beplantning samt afskærmet oplagsplads.

 

Lokalplanen udlægger desuden areal til internt parkerings- og manøvreareal ud fra de faktiske forhold samt i tilknytning til nyt byggefelt. Lokalplanen udlægger ligeledes areal til forsinkelsesbassin og oversvømmelsestruede arealer, hvilket afspejler de faktiske forhold i området.

 

De nye siloer vil udgøre et markant element i området, også selvom de etableres øst for den eksisterende bebyggelse. Med lokalplanforslaget udlægges derfor arealer til afskærmende beplantning i form af træer og buske. Beplantningen skal nedtone siloernes visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab og bymiljøet i Kølkær.

 

Lokalplanen bevarer desuden den eksisterende, markante trærække langs den vestlige skelgrænse.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær foreløbigt vedtages

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 68 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 26. november 2018 at igangsætte ny planlægning for Lokalcenter på Holstebrovej, for at muliggøre etablering af en vaskehal i tilknytning til den eksisterende tankstation.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning er der udarbejdet tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelsen til erhverv i miljøklasse 4 i form af tankstation og vaskehal. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Rammeområdet må i dag alene anvendes til centerformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028 tilføjer en bestemmelse om, at der må at etableres erhverv i form af tankstation og vaskehal i miljøklasse 4 på arealet.

 

Øvrige forhold vedrørende rammeområde 13.C7 ændres ikke, ligesom rammeområdet beholder sin nuværende afgrænsning.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af Lokalplan nr 13.C7.2 for tankstation og vaskehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byplanudvalget igangsatte den 26. november 2018 ny planlægning for centerområde ved Holstebrovej.

 

Forslag til Lokalplan nr. 13.C7.2 er udarbejdet for at muliggøre etablering af en vaskehal i forbindelse med den eksisterende tankstation.

 

Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at de tilstødende boligområder ikke belastes af støj eller andre gener fra anlægget og at grundvandet sikres mod nedsivning af miljøfarlige stoffer. Lokalplanen sikrer endvidere gode oversigtsforhold i krydset Holstebrovej/Ydunsvej og at området tilplantes på en måde, så det fremstår som en helhed sammen med detailhandelsområdet ved siden af.

 

Forslag til Lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

 

 

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet mellem Holstebrovej og Ydundvej i Herning og omkranset af eksisterende boligområder. Mod nordvest støder området op til eksisterende dagligvarebutikker.

 

Området anvendes i dag til selvbetjent tankstation og grønt område.

 

Disponering

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder. Delområde I indeholder eksisterende selvbetjent tankanlæg og giver mulighed for etablering af en vaskehal i tilknytning til tankstationen. Delområde II er det grønne område på hjørnet af Holstebrovej og Ydunsvej.

 

Trafikale forhold

De eksisterende ind- og udkørselsforhold fastholdes, således at lokalplanområdet får indkørsel fra Holstebrovej og ind- og udkørsel fra Ydunsvej.

 

Miljøforhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer, at de tilstødende boligområder ikke belastes af støj eller andre gener fra anlægget og at grundvandet sikres mod nedsivning af miljøfarlige stoffer.

 

Grønne områder og beplantning

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre, at beplantningen omkring tankanlægget og vaskehallen fremstår som en helhed i sammenhæng med beplantningen omkring dagligvarebutikkerne på nabogrundene.

 

Plangrundlag

Lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelsen til erhverv i miljøklasse 4 i form af tankstation og vaskehal. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028

 

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan nr. 13.C7.1 for et lokalcenter ved Holstebrovej og Ydunsvej. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Kortbilag 2. Lokalplankort 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplanforslag nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-18-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse tilbageførsel af byzone til landzone i forbindelse med etablering af jorddeponi, bakkelandskab og skov ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 22. januar 2019 truffet beslutning om, at tilbageføre areal fra byzone til landzone, da der ønskes etableret et projekt med et kombineret jorddeponi, bakkelandskab og skov ved Sunds.

Der er foretaget høring af de berørte parter. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler en endelig vedtagelse af tilbageføreselsen.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har på møde den 19. december 2017 punkt 311, truffet beslutning om at etablere et kombineret jorddeponi, bakkelandskab og skov ved Sunds.

 

Arealet er beliggende i byzone uden af være omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Arealet skal tilbageføres til landzone for, at der kan gives landzonetilladelse til etablering af anlægget.

 

Der er ingen byudviklingsinteresser på arealet. Arealerne ligger i byzone på baggrund af inder-, mellem- og yderzone planerne fra før sogne sammenlægningerne i forbindelse med kommunalreformen 1970, hvor alle arealer i inder- og mellemzoner blev ændret til byzone.

 

Tilbageførslen omfatter de på bilag 1 udpegede arealer, i alt 21 ha. Der er tale om del af matrikel 3h, 4a, 6 z, samt mindre del af 7000c, 6a og 13a, alle Torup By ejerlav.

 

Der er foretaget en 8 ugers høring af de berørte parter. Der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at de på bilag 1 udpegede arealer tilbageføres til landzone.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.00-P16-9-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Indkaldelse til ideer og forslag for Højhus på op til 25 etager på Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Regionshospitalet i Herning flytter til Gødstrup i 2020. Den eksisterende sygehusgrund omdannes til en ny bydel Herning+. Som del af dette skal der placeres et højhus i den nordlige del af området. Realisering af et højhus på Herning+ forudsætter vedtagelsen af en byggeretsgivende lokalplan og udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for selve byggeriet. Bygherre har anmodet om, at der ud over det vindende projekt i forbindelse med salg af grunden, kan bygges et projekt på op til 25 etager og 78 meter.

 

Den øgede højde forudsætter at der udarbejdes et kommuneplatillæg for området. Ændringen betragtes som væsentlig og der skal derfor indkaldes til "Ideer og forslag" før udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg.

 

Afgrænsningen af, hvad miljøkonsekvensrapporten forventeligt skal indeholde, skal ligeledes sendes i offentlig høring forud for selve rapportens udarbejdelse. Denne høring foretages samtidigt med indkaldelse til "Ideer og forslag". De to høringer indarbejdes i et samlet debatoplæg der sendes i 4 ugers høring, se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplæg sendes i høring forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport.

 

Sagsfremstilling

Rammelokalplan 12.BL5.1 giver mulighed for et højhus på op til 15 etager og 55 meter. Med udgangspunkt i rammelokalplanen skal der udarbejdes en eller flere byggeretsgivende lokalplaner som grundlag for at kunne realisere byggeri i området. I forbindelse med igangsættelsen af arbejdet med en byggeretsgivende lokalplan for højhuset på Herning+ har bygherre anmodet om, at der arbejdes med et højhusbyggeri på op til 25 etager og 78 meter.

 

Den øgede højde forudsætter, at der udarbejdes nyt kommuneplatillæg for området. Ændringen betragtes som væsentlig og der skal derfor indkaldes til "Ideer og forslag" før udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg.

 

Et højhus på både 15 og 25 etager er omfattet af lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før byggeriet kan realiseres. Miljøkonsekvensrapporten udarbjedes på baggrund af en afgræning af de emner som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning kommune træffer afgørelse om dette skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).

 

Høring i forbindelse med "Ideer og forslag" og afgrænsning af miljøkonsekvensrapport indarbejdes i et samlet debatoplæg der sendes i offentlig høring i 4 uger. Herefter træffes beslutning om den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøkonsekvensrapport forventes at kunne behandles i Byplanudvalget start 2020, se i øvrigt procesplan i debatoplægget.

 

Der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring .

 

Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at en miljøkonsekvensrapport forventeligt som minimum skal omhandle skyggekast fra højhuset, vind og turbulens, landskab, synlighed, trafik og parkering. Derudover er der emner som refleksion, indblik, kulturmiljø, transport af jord, grundvand og grundvandssænkning og lignende, som kan være relevante, alt efter hvordan det konkrete byggeri forventes udført.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplæg for højhus på op til 25 etager sendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.12.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse i Aulum, Sunds, Ørnhøj og Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. afsat til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse afsat 1,683 mio. kr. i 2019.

 

Beløbet foreslås anvendt til opstart af renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemerne i Aulum, Sunds, Ørnhøj og Sørvad.

 

I Sunds Hovedgade udnyttes muligheden for at etablere cykelsti i begge sider, nu da vejen er gravet op. Det skal desuden bemærkes, at Byplanudvalget har afsat midler til forskønnelse af Sunds Hovedgade.

 

Kloakfornyelsen i Aulum, Sunds og Ørnhøj fortsætter i 2020. 

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,683 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 - Renovering af gåder og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-19 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af signalanlæg på Holstebrovej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. til renovering af signalanlæg på Holstebrovej.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af signalanlæg på Holstebrovej.

 

Renoveringen forventes at omfatte de på nedenstående oversigtskort viste kryds.

 

 

 

Renoveringen omfatter udskiftning af styreapparater, etablering af radarstyring samt udskiftning af enkelte lanterner.

 

Signalanlæggene vil køre samordnet i myldretiden, men alle programmer vil blive gennemgået for at opnå en bedre samordning, end der er i dag. Aften og nat vil signalerne blive fuldt ud trafikstyret.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 02 Renovering af signalanlæg Holstebrovej - 8 kryds.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 02 "Renovering af signalanlæg på Holstebrovej - 8 kryds",

at

anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 561.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.

 

Forvaltningen og Herning Kommunes Færdselssikkerhedsudvalg anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:

 

Ørnhøj Skole

Der etableres fysiske tiltag på skolevejene inden for byzonen, men fokus ligger primært på vejene tæt ved skolen. Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vand´s kloakseparering her i 2019.

 

Lindbjergskolen

I forbindelse med etablering af den nye Lindbjergskolen, vil der i området komme til at ske en større ændring af skoletrafikken. Derfor er det vigtig at fokusere indsatsen på at få lukket nogle trafikmæssige udsatte steder. Det drejer sig bl.a. om stikrydsninger og steder med for høj hastighed.   

 

Kibæk Skole

Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Velhustedvej og Møllegaardsvej og samtidig udformes der en bedre krydsningsløsning for cyklister på Møllegaardsvej. Opgaven udføres i forlængelse af Herning Vand´s kloakseparering.    

 

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

Der er et stort behov for at få kigget på trafikantadfærden omkring skolerne og ikke mindst lave tiltag, som kan imødekomme en uhensigtsmæssig adfærd. Adfærden registreres og optages via droneflyvninger og sammenlagt skal det gøre os klogere på trafikanternes bevægelsesmønstre og mere præcist give et billede af, hvor der kan gøres en indsats, og hvad indsatsen skal indeholde af tiltag.

Det afsatte beløb på 211.000 kr. anvendes til fysiske tiltag.

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Ørnhøj skole

100.000 kr.

Lindbjergskolen

150.000 kr.

Kibæk Skole

100.000 kr.

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

211.000 kr.

Udgifter i alt.

561.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje 2019,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning af 16 grunde syd for Tavlundparken i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. til byggemodning af 16 grunde syd for Tavlundparken i Lind.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er stor efterspørgsel på byggegrunde i Lind, og derfor foreslås det at opstarte byggemodning af ny etape på 16 grunde syd for Tavlundparken. Byggemodningen i 2019 omfatter museumsundersøgelser, anlæg af fordelingsvej med grus, stam- og boligvej med asfalt og kantsten samt tilslutningsbidrag til forsyninger. Grundene byggemodnes i perioden maj-september 2019. De forventes udbudt til salg med overtagelse i oktober 2019.

 

Økonomi

Byggemodning af de 16 grunde syd for Tavlundparken er en fremrykning af byggemodning i Lind, hvor der i vedtaget budget er planlagt 40 grunde i 2022. Udgifter til byggemodning kan indeholdes i rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019. Beløbet er afsat til færdiggørelser, som udskydes, og byggemodningsområder, som afventer grundsalg. Ændringer til anlægsbudgettet for udgifter i 2020-2023 som følge af fremrykningen af byggemodning i Lind indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002081 Kollundvej, Lind

 

at det afsatte rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. finansieres af rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 i 2019.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

    x

    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 510.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019, herunder trafiksikkerhedskampagner samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 510.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Følgende kampagner gennemføres i 2019:

 • Krydsulykker afholdes i ugerne 24-26
 • Spritkampagne afholdes i ugerne 27-31
 • Skolestartskampagne afholdes i ugerne 33-36
 • Uopmærksomhedskampagne afholdes i ugerne 40-43

 

 

Stakroge

I 2019 er der afsat penge til at asfaltere hele by-strækningen i Stakroge og i den forbindelse er der behov for at få etableret nogle nye og forbedret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det vil udmønte sig i to nye ”byporte” bestående af to hævede flader, samt etablering af en ny hævet flade midt i byen. Herved fjernes de gamle fartdæmpere i form af bump og chikaner.

 

Rumlestriber

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme til at bevæge sig over i modsatte kørebane. Mødeulykker er den største uheldsforekomst i midt- og vestjyllands politikreds. Rumlestriber er et simpelt værktøj til at forhindre dem.

 

Der etableres rumlestriber på Feldborgvej og Videbækvej. Her er der tale om vejstrækninger hvor hastigheden er høj og hvor der er sandsynlighed for alvorlige mødeulykker.

Økonomi

Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Trafiksikkerhedskampagner

125.000 kr.

Stakroge

100.000 kr.

Rumlestriber

285.000 kr.

Udgift I alt

510.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed 2019,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-768-08 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til energimærkning af kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,714 mio. kr. i 2019 til energimærkning af kommunale bygninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.  

Sagsfremstilling

Der er generelt fokus på energiforbruget i offentlige bygninger, og derfor er det i kommunens interesse, at bygningerne holdes i en sådan stand, at unødigt energiforbrug undgås.

 

I 2009 blev det i Herning Byråd besluttet, at der skulle gennemføres energimærkning af kommunale ejendomme, hvilket blev iværksat successivt fra 2009. Der er således gået ca. 10 år fra de første energimærkninger og der skal således foretages genmærkning af de kommunale ejendomme, da en energimærkning er gældende i 10 år. Samtidig har kommunen nogle få ejendomme, hvor der skal ske en førstegangs energimærkning (bl.a. ved senere erhvervelser). 

 

Der er afsat penge til genmærkning i årene 2019-2022 - og forvaltningen forventer opgaven udbydes til udførelse efter sommerferien 2019.  

 

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,714 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013087 Energimærkning af kommunale bygninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,714 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013087 Energimærkning af kommunale bygninger,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,714 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. afsat til kloakseparering i kommunale bygninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat 5,060 mio. kr. til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger. Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.

 

Forbruget og det forventede forbrug fordeler sig således:

 

 

Der vil således blive overført en overskridelse på minimum 0,5 mio. kr. til 2020 og frem. Der er i årene 2020 til 2022 afsat yderligere 5,1 mio. kr. til kloaksepareringer, hvoraf der på nuværende tidspunkt forventes et forbrug i 2020 på ca. 2,7 mio. kr. ud fra den eksisterende planlægning fra Herning Vand og allerede modtagne påbud. Prioritering af yderligere midler til projektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2020-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekterne fordeler sig således: 

Sted

Type arbejde

2019 (kr.)

2020 (kr.)

Birktoften

Udførelse

700.000

 

Krudthuset

Udførelse

75.000

 

Aulum Hodsager Skole (Aulum)

Forberedelse og udførelse

35.000

1.000.000

Kastaniegården

Forberedelse og udførelse

25.000

500.000

Lyngen 3

 

40.000

 

Eventyrhaven (Aulum)

Forberedelse og udførelse

25.000

300.000

Snejbjerg Svømmehal

Udføres, når hovedkloakken nødvendiggør det

300.000

 

Sunds Skole

Udførelse

1.250.000

 

Idrætsvej 6 (tennisklub)

Udførelse

25.000

 

Strandvejen 28

Udførelse

150.000

 

Kibæk Skole

Undersøgelse

 

25.000

Ørnhøj (Børnehøjen og skole – mangler hal og plejehjem)

Forberedelse og udførelse

 

900.000

Anslået

 

2.625.000

2.725.000

 

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra 2018 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 kloakseparering i kommunale bygninger. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5,060 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakseparering i kommunale bygninger,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra 2018 på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering i Vegen Å (etape II)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

  X

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune vil i samarbejde med 'Sammenslutningen for Storå' gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å nær Vinding.

 

Projektstrækningen på cirka 2 km strækker sig fra Vinding Kirke og ned til kommunegrænsen. Projektet omfatter bl.a. etablering af gydebanker, udlægning af skjulesten, fjernelse af et mindre styrt og udplantning af vandplanter.

 

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til projektet på 284.000 kr. finansieres af puljemidler til vandløbsprojekter, mindreforbrug fra projektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097, som har et lignende formål.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vil i samarbejde med 'Sammenslutningen for Storå' gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å nær Vinding. Projektstrækningen strækker sig fra Vinding Kirke og ned til kommunegrænsen (se nedenstående oversigtskort).

 

 

I 2018 samarbejdede forvaltningen med 'Sammenslutningen for Storå' om et lignende projekt i Vegen Å fra Langgade i Sørvad til Vinding Kirke. Et projektområde på 2,2 km, som har medført mere end 100 gydninger på strækningen i gydesæsonen 2018. Det gennemførte projekt er med andre ord en succes, som med fordel kan udvides til at indeholde hele strækningen af Vegen Å i Herning Kommune.

 

Projektstrækningen, hvor kommunen ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt, har et godt fald og dermed optimale muligheder for at skabe gode fysiske forhold, der opfylder kravene til både vandløbsfauna og optrækkende fisk.  

 

Projektet omfatter en vandløbsstrækning på 2,1 km og indeholder følgende tiltag:

 

 • Udlægning af 20-25 gydebanker,
 • Udlægning af skjulesten
 • Fjernelse af et mindre styrt
 • Eventuel fjernelse af pindsvineknop på udvalgte strækninger
 • Eventuel beskæring af træ langs vandløbet
 • Udplantning af vandranunkel og vandstjerne

 

Indenfor projektområdet er de vandløbsnære arealer eng og mose beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3. Nogle af arealerne bliver afgræsset af kvæg. Projektet vil lokalt ændre afvandingen i vandløbet ved udlægning af grus, men placeringen af gydebanker vil blive aftalt med involverede bredejere og tilpasset de steder hvor der eventuelt er afvandingsmæssige behov.

 

 

Forvaltningen kan oplyse at projektet kan gennemføres med velvillig accept fra alle involverede bredejere.

 

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til vandløbsrestaureringsprojektet i Vegen Å på 284.000 kr. finansieres af puljemidler til vandløbsprojekter, mindreforbrug på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097, som har et lignende formål.

 

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 193 655.000 kr. til etablering af et okkeranlæg ved Grågårde Bæk, stednr. 071097 finansieret af puljemidler til vandløbsprojekter. En forundersøgelse viste, at projektet ikke kunne realiseres på grund af sikkerhedsmæssige afstandskrav til Karup Lufthavn (bird-strike bufferzone). Byrådet besluttede den 18. december 2018, pkt. 277 på den baggrund, at 300.000 kr. af det resterende mindreforbrug i stedet kunne anvendes til tilpasning af gennemførte naturgenopretningsprojekter ved Fjederholt Å og Vorgod Å. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på anlægsprojektet på 284.000 kr. i 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til vandløbsrestaureringsprojektet i Vegen Å meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 284.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å (etape II)

 

at anlægsudgiften på 284.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk i 2019. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 284.000 kr. på samme stednr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Gebyropkrævning for byggesagsbehandling af midlertidige arrangementer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X                                 

X

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har ikke tidligere opkrævet byggesagsgebyr i forbindelse med sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser.

 

Reglerne er nu ændret i forbindelse med Bygningsreglement 2018 (BR18), således at sagsbehandlingen kræver en byggetilladelse og derfor er omfattet af bestemmelser om byggesagsgebyr.

 

Forvaltningen anbefaler at ændre Herning Kommunes gebyrinstruks for byggesagsbehandling, således at sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr.

Sagsfremstilling

I henhold til Herning Kommunes gebyrinstruks for byggesagsbehandling opkræves der gebyr efter medgået tid for sagsbehandlingen i forbindelse med en byggetilladelse.

 

Forvaltningen har ikke tidligere opkrævet gebyr i forbindelse sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser, da sagsbehandlingen efter de tidligere bygningsreglementer alene krævede en kommunal godkendelse/tilladelse og ikke en egentlig byggetilladelse.

 

Med indførelsen af BR18 er bestemmelserne ændret, således at sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser, kræver en byggetilladelse.

 

Derved vil sagsbehandlingen være omfattet af gebyrinstruksen for byggesagsbehandling.

 

De fleste midlertidige arrangementer som byfester, festival- og campingpladser drives af frivillige private personer, som bruger deres fritid på at planlægge og stå for sådanne arrangementer. Et byggesagsgebyr for 3-5 timers sagsbehandling, kan påvirke de mindre arrangementers overskud, og dermed motivationen i eksempelvis en borgerforening.

 

Forvaltningen anbefaler, at gebyrinstruks for byggesagsbehandling ændres, således at midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at gebyrinstruks for byggesagsbehandling ændres, således at midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af frigivelse af midler til kompetenceudvikling i sang, bevægelse og læring i folkeskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

A.P. Møller Fonden har bevilliget godt 4 mio. kr. til det nye udvidet projekt ”Sang, bevægelse og læring opfølgning og udbredelse”. Projektet er en videreførelse af det nuværende projekt "Sang, bevægelse og læring". Sangens Hus (c/o Den jyske Sangskole) er projektleder og faglig konsulent på begge projekter. Det indstilles, at udbetalingsplanen for fondsbevillingen for perioden 2019-2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Det nuværende projekt

Herning Kommune er ejer af det nuværende projekt ”Sang, bevægelse og læring” og sangens Hus (c/o Den jyske Sangskole) er projektleder og faglig konsulent på projektet.

 

Projektet startede i skoleåret 2016/17 og afsluttes i 2020. Projektet har allerede opkvalificeret musiklærere og pædagoger i 21 kommuner over hele landet – herunder Herning Kommune.

 

Formålet med projektet er at udnytte potentialet i målrettet brug af sang og bevægelse til at understøtte Fælles Mål både i og udenfor musiklokalet.

Derudover har Sangens Hus kørt et pilotprojekt, hvor de har uddannet 20 sang- og musikvejledere. I Herning Kommune er der uddannet 5 sang- og musikvejledere.

 

Projektet er finansieret af A.P. Møller Fonden med i alt 7,30 mio. kr. De deltagende kommuner har samlet finansieret 0,62 mio. kr. gennem medlemskontingent.

 

Evalueringen viser en stor tilfredshed blandt deltagerne. Derfor har Sangens Hus i nært samspil med Herning Kommune og en del af de øvrige deltagende kommuner designet et udvidet projekt, som skal forankre og videreudvikle den faglige opdatering i forhold til sang og bevægelse i folkeskolen.

 

Det nye projekt

Det nye projekt kaldes for ”Sang, bevægelse og læring opfølgning og udbredelse”.

10 af de deltagende kommuner i det nuværende projekt er også med i det nye projekt. Derudover er der kommet 8 nye kommuner til.

 

I det nye udvidet projekt vil deltagerne få en endnu bedre forståelse af musikfagets muligheder og betydning for skolernes kultur og hverdag gennem målrettet materiale og formidling. Derudover vil deltagerne få praktiske anvisninger til, hvordan man ledelsesmæssigt og organisatorisk kan understøtte såvel musikfaget som musik og sang i skolens kultur og hverdag.

 

Desuden vil de konkrete metoder og resultater fra projektet udbredes til endnu flere gennem udgivelsen af en håndbog, hvis titel indkapsler projektets resultat og ambition: Sang, bevægelse og læring - Glade stemmer i grundskolen.

Økonomi

Budgettet for det nye projekt er på godt 7 mio. kr. Heraf har A.P. Møller Fonden bevilliget 4.045.000 kr.

De kommuner, der også har deltaget i det første projekt, betaler et årskontingent på 8.000 kr., mens de nye kommuner betaler 12.000 kr. i årskontingent.

Kontingentet betales direkte til Sangens Hus/Den Jyske Sangskole.

 

Momsfritagelsen på skoleområdet er forlænget til og med regnskabsåret 2020. Det forventes, at fritagelsen forlænges yderligere til 2021. Hvis dette ikke bliver tilfældet, er det aftalt med Sangens Hus, at de nedskalerer projektet, således at midlerne ekskl. moms kan dække de iværksatte aktiviteter.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til serviceområde 12 med 2.000.000 kr. i 2019 og 2.045.000 kr. i 2020.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-G01-13-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Tilsagn om puljemidler til førstehjælp i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Janni Kjær Pedersen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har ansøgt Socialstyrelsen om puljemidler til afholdelse af førstehjælpskurser for ansatte i dagtilbud i Herning Kommune. Midlerne er blevet bevilliget.

 

Børne- og Familieudvalget orienteres om puljens omfang og indhold i projektet. Det indstilles, at indtægts- og udgiftsbevilling 2019-2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud til projektet ’Hvis uheldet er ude’. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. janur 2019 til 31. december 2021 i alt 435.120 kr.


Førstehjælpskurserne henvender sig til personale i dagtilbud, der ikke har deltaget i et førstehjælpskursus inden for de sidste 24 måneder. Førstehjælpskurserne forventes at blive påbegyndt i marts 2019. Der vil både blive udbudt begynderkurser og opfølgningskurser i hele projektperioden, tilpasset den konkrete efterspørgsel. Kurserne henvender sig ligeledes til de private institutioner.

 

Som afslutning på hvert projektår skal der aflægges elektronisk afrapportering, som indsendes årligt senest den 12. april 2020, 2021 og 2022.

Økonomi

Som følge af tilskudsbevillingen forpligter Herning Kommune sig på medfinansiering på 25 % af de samlede udgifter til afholdelsen af førstehjælpskurserne, svarende til 145.000 kr. Af disse afholdes et beløb på 50.000 kr. af de centrale konti på serviceområde 10. De resterende udgifter dækkes af et mindre deltagergebyr.

 

De private institutioner finansierer selv de 25 % af udgifterne ved deltagelse i førstehjælpskurserne.

 

Midlerne frigives løbende i projektperioden, med start i april 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til serviceområde 10 Dagtilbud på 216.000 kr. i 2019, 178.000 kr. i 2020 og 187.000 kr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Projektbevilling. Læringsbeviser til udsatte unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om, at Herning Kommune har ansøgt og fået bevilget 532.132 kroner til gennemførelse af et pilotprojekt, som skal give fysisk og/ eller psykisk handicappede bedre muligheder for at komme i beskæftigelse.

 

Bevillingen til denne særlige projektindsats skal ses som led i budgetforligets forandringsforslag UNG12, med henblik på en styrket involverende og sammenhængende kommunal ungeindsats for unge med behov for Særligt Tilrettelagt Uddannelses- og Beskæftigelsesforløb.   

 

Sagsfremstilling

NextJob Herning Kommune, Cabi og OCN Danmark har i et samarbejde udviklet pilotprojektet "Kompetencebeviser til udsatte unge".

Formålet med projektindsatsen er, at give fysisk og/ eller psykisk handicappede unge bedre muligheder for at komme i beskæftigelse. Dette skal ske ved, at de unge får valide kompetencebeviser, der synliggør deres formelle og uformelle kompetencer og som relaterer direkte til deres jobformåen. Kompetencebeviserne skal imødegå fordomme om fysisk og/ eller psykisk handicappede unges formåen i erhvervslivet ved at fokusere på alt det, de faktisk kan bidrage med til gavn for både dem selv og for erhvervslivet, som mangler arbejdskraft.

 

Projektet vil have deltagelse af 15 unge i Herning Kommune, og deltagerne rekrutteres blandt de aktivitetsparate unge, som er længst væk fra arbejdsmarkedet.  

 

Projektets elementer

Projektet gennemføres i perioden fra april til september 2019 og består af følgende elementer:

 

 • Opstartsworkshop
 • Rekruttering af virksomheder til deltagelse i projektet
 • Udvikling samt afprøvning af koncept
 • Netværksaktiviteter med de unge
 • Netværksaktiviteter med lokale virksomheder
 • Afsluttede evalueringsworkshop
 • Netværksaktivitet for virksomheder og kommuner i Region Midtjylland
 • Afsluttende afrapportering
 • Landsdækkende formidling

 

Projektets succeskriterier

Der er fastlagt følgende succeskriterier for projektet:

 

 • At der findes 15 unge og 15 virksomheder, som kan afprøve konceptet og, at læringen synliggøres til gavn for både den unge og for virksomheden
 • At konceptet færdigudvikles, så det kan bruges af andre unge, virksomheder og kommuner
 • At NextJob sammen med Ungevejledningen får udviklet den understøttende og sammenhængende indsats, der er nødvendig for, at virksomhedsforløbene kan få succes
 • At konceptet kan anvendes i rehabiliteringsteamets forberedende arbejde og i deres beslutningsgrundlag
 • At der bygges videre på NextJobs ungenetværk, så det kan inspirere de unge og så de kan understøttte hinanden i virksomhedsforløbet
 • At Ungevejledningen og NextJob får et netværk af virksomheder, som kan tage imod og træne de unge
 • At andre virksomheder og kommuner i Region Midtjylland viser interesse gennem deltagelse i afsluttende netværksseminar

 

Projektet evalueres i september 2019, hvor der afholdes afsluttende workshop mellem parterne og forankringen af konceptet aftales.

 

Cabi formidler projektets erfaringer via Cabis formidlingskanaler til virksomheder og kommuner.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning

 

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 532.132 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2019 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Drøftelse af emner til Planstrategi 2019

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.11.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Selskabsforhold

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.36.00-A00-2-19 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Anmodning om rykningstilsagn

Beslutning


 

Sagsnr.: 03.12.13-Ø54-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Fællesbo ønsker at leje yderligere areal af Herning Kommune ved Rosenholmvej

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-8-19 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af grunde.

Beslutning


 

Sagsnr.: 06.01.15-G01-1-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Offentlig kloakering af ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-10-19 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af erhvervsjord i Aulum

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-3-19 Sagsbehandler: Rasmus Raun  

Salg af fast ejendom

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-3-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 7 parcelhusgrunde samt 1 storparcel, Tavlund Ege i Lind

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-4-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 17 parcelhusgrunde, Velhustedparken i Kibæk

Beslutning


 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 7 parcelhusgrunde samt 1 storparcel, Solvang i Ørnhøj

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.07.00-P05-1-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Personaleforhold

Beslutning