Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orientering er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2012 samt overførsler fra 2012 til 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2012 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udarbejdet opgørelse over forbrug og restbudget med tilhørende bemærkninger.

 

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter ansøgning til Byrådet, at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne skal der foreligge en redegørelse for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, idet overførslen ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug. Sanktionslovgivningen gælder også for 2013 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på, at forbrug af overførsler ikke medfører, at det oprindelige driftsbudget bliver overskredet.

Økonomi

DRIFT:

Som det fremgår af tabel 1, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område et samlet mindreforbrug på 102,7 mio. kr., hvoraf 59,6 mio. kr. søges overført til 2013. Til sammenligning blev der overført 37,7 mio. kr. fra 2011 til 2012. Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler:

 

Tabel 1:

 [image]

  + = mindreudgifter / - = merudgifter.

 

Serviceområde 01 Byggemodning: Der er merudgifter på 0,2 mio. kr. Området anvendes til mindre a conto betalinger i forbindelse med anlægsprojekter, hvortil der ikke er givet bevilling. Beløbene flyttes når anlægsbevillingen er givet.

 

Seviceområde 08 Driftsselskaber: Der er merindtægter på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. søges overført til 2012 og anvendt til ekstraordinær vedligeholdelse og fortsatte investeringer i ny teknologi.

 

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn: Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. søges ikke overført. Funktionen er fra budget 2013 flyttet til Børne- og Famileudvalgets ansvarsområde.

 

Serviceområde 15 Kultur: Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Beløbet søges overført til 2013 til forskydninger i udbetalinger til MCH vedrørende diverse events samt forskydninger i udbetalinger til projekt "NY Vækst".

 

Serviceområde 20 Administration: Der er her tale om et mindreforbrug på ca. 100 mio. kr., hvoraf pulje til budgetafgivelser udgør 40 mio. kr.

 

Der ønskes overført i alt 58,2 mio. kr. som i hovedtræk kan specificeres således:

 • 15,9 mio. kr. vedrører selvforsikringspuljen

 • 11,1 mio. kr. ønskes overført til anlæg til ombygninger i IT og HR afdelingen, ombygninger i BEK, Rådhuset, videreførsel af ombygning af den gl. musikskole samt flytning og projekter i jobcenterregi

 • 8,7 mio. kr. til delvis finansiering af investeringer i digital selvbetjening, ønskes overført til 2013-2015

 • 3,7 mio. kr. i forbindelse med færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet

 • ca. 2,0 kr. vedrører projekter med statslig medfinansiering, hvor indtægten er bogført i 2012 medens udgiften eller dele heraf først kan bogføres i 2013

 • 1,8 mio. kr. vedr. direktionens dispositionspulje

 • 1,8 mio. kr. vedrører tidsforskydninger i barselsudligningspuljen

 • 1,7 mio. kr. vedr. grundvandsbeskyttelse

 • 1,5 mio. kr. vedr. indkøbsanalysesystem og LIS

 • 1,5 mio. kr. til ePuls2, AS2007 m.v. - SSB

 • 1,1 mio. kr. vedr. storage, hardware - IT

 • 1,0 mio. kr. vedr. talegenkendelsesprojekt

 • 1,0 vedr. serviceontologi - SSB

 • 0,5 mio. kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri

 • 0,3 mio. kr. vedr. 3-partsmidler

 • Øvrige overførsler ønskes overført til uafsluttede projekter, kompetenceudvikling, projektansættelser og igangsætning af nødvendige IT-projekter m.v.

 

ANLÆG:

Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområde et merforbrug/mindreindtægt på 31,5 mio. kr. Der søges om overførsel af et merforbrug/mindreindtægt på 34,1 mio. kr. Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresulatet/de ønskede overførsler, idet det skal bemærkes, at der primært er tale om forskydninger mellem regnskabsårene.

 

Tabel 2:

[image]

+ = mindreudgifter / - = merudgifter. 

 

Serviceområde 01 Byggemodning: På udgiftssiden er der tale om merudgifter på 20,6 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der er konteret udgifter til skatter, afgifter, vedligeholdelse og færdiggørelse, som skulle have været konteret på Teknik- og Miljøudvalgets konti, idet budgettet har været på disse konti. I forbindelse med overførselssagen overføres merudgiften til Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde. Salgindtægterne har været 14,3 mio. kr. mindre end forudsat. Beløbet overføres til 2013

 

Serviceområde 02 Arealerhvervelser: Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger, og der søges overført en mindreindtægt på 6,9 mio. kr. Der er udelukkende tale om forskydninger mellem regnskabsårene og beløbet vedrører blandt andet manglende indtægter på Sabroesvej med 4,4 mio. kr., regionshospitalet i Gødstrup med 1,2 mio. kr. salg af diverse mindre arealer med 1,3 mio. kr. I forbindelse med salg af Ørnhøj plejehjem blev der ved salget ikke søgt anlægsbevilling. Den søges i forbindelse med overførselssagen.

 

Serviceområde 11 Idræt og fritid: Der søges om overførsel af uforbrugt bevilling vedr. DGI-huset, Herning. Regnskab forventes afsluttet i 2013.

 

Serviceområde 15 Kultur: Der søges om overførsel af uforbrugt bevilling vedrørende  vedligeholdelse af skulpturen ELIA samt tilskud til "Projektgruppen Vind Skole".

 

Serviceområde 20 Adminstration: Der søges om overførsel af 4,8 mio. kr., som dels vedrører igangværende og ikke afsluttede IT-projekter, rådhusrenoveringer 2012 samt redningskøretøjer og Radiokommunikationsudstyret - SINE.

 

FINANSIERING:

Som det fremgår af tabel 3, søges der om overførsel af en mindreudgift/merindtægt på 55,3 mio. kr.

 

Tabel 3: Finansiering

 

[image]

T = mindreudgifter / - = merudgifter. 

 

Serviceområde 24  Finansiering: Den ønskede overførsel ønskes anvendt til deponeringer vedr. lån på kvalitetsfondsprojekter samt til optagne byggekreditter vedr. ældreboligbyggeri.

 

Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden: Der søges om overførsel af 15,9 mio. kr. til godkendte og ikke udbetalte projekter (ungdomsboliger)

 

Serviceområde 28 Låneoptagelse: Det søgte omhandler budgetterede lån i 2012 vedrørende ældreboliger som ikke er optaget i 2012. Da der er sket større forskydninger i anlægsprojekterne på ældreboligområdet korrigeres der for disse ændringer i overførselssagen.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at de indstillede forslag til overførselseløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes,
at der på serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter sted.nr. 005021 Ørnhøj Plejehjem meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 2,582 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-1-12 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Årsregnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Herning Kommunes Årsregnskab 2012 fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Regnskabet består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder. Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabet kan fremhæves, jf tabellen nedenfor:  

 

[image]

 

 

Det samlede resultat ender med et underskud på 11,3 mio. kr., som er 207,1 mio. kr. bedre en oprindeligt budgetteret for 2012.
 
Til de enkelte punkter i regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:

Skattefinansieret drift:
Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 284,5 mio. kr. hvilket er 215,7 mio. kr. bedre end korrigeret budget, som er budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler.

Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driften samt større renteindtægter.
Resultatet bevirker samtidigt, at Herning Kommune holder sig inden for den aftale ramme for driftsudgifter for 2012.


Skattefinansieret område:
Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 259,6 mio. kr. samt nettoudgifter vedrørende jordforsyningen på 26,0 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på -1,1 mio. kr.


Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et underskud i 2012 på forsyningsområdet (renovation) på 10,2 mio. kr. ender det samlede resultat på -11,3 mio. kr.

Finansiering:
Til finansiering i 2012 er der en nettolåneoptagelse på 156,6 mio. kr., frigivelse af deponerede midler på 15,5 mio. kr., samt ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld på 39,8 mio. kr.
Hertil skal lægges indbetaling af salgsprovenu vedrørende EGJ Varme A/S på 123,2 mio. kr., således at den samlede tilgang til likviditeten bliver 323,8 mio. kr.


Likviditet:

Likviditeten var ved årets begyndelse 227,5 mio. kr.. Efter tilgangen af de 323,8 mio. kr. samt kursregulering af obligationsbeholdningerne på 23,3 mio. kr. ender denne ultimo 2012 på 574,6 mio. kr.
 
 
Regnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at regnskab 2012 for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 - samlet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgenes samlede overførselsønsker fra 2012 til 2013 fremsendes, jf. regnskabsvejledningen for 2012, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse forud for behandling i Byrådet den 14. maj 2013.

 

Overførselsønsker på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område foreligger til udvalgets godkendelse i særskilt sag på denne dagsorden.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter ansøgning af Byrådet, at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår. 

 

Sagsfremstillingen er delt op i to dele. Indledningsvist beskrives principperne for overførsel af uforbrugte midler mellem årene, herunder styringstiltag og prioritering af pulje på 6 mio. kr. afsat i forbindelse med budgetvedtagelsen. Herefter følger en konkret gennemgang af udvalgenes overførselsønsker.  

 

Principper for overførsel af uforbrugte midler mellem årene

De overordnede regler for overførselsadgangen fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt af de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Heraf fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.).


For den øvrige del (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at
merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Herved begrænses incitamentet til at forbruge mere end budgetteret.


Hvad angår
mindreforbrug, der ønskes overført, er der ikke en afgrænset liste over, hvad der kan overføres. Men der kan fx overføres til følgende:

 • Projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og hvor projektet/opgaven fortsætter i efterfølgende budgetår, herunder projekter med ekstern medfinansiering.

 • Aktiviteter hvor mindreforbruget ønskes anvendt til at udvikle / forbedre den fortsatte drift. Fx investeringer som fører til effektiviseringer, kompetenceudvikling m.v., som forventes at forbedre resultaterne.

 
Det ligger således implicit i principperne, at der i udgangspunktet ikke overføres mindreforbrug til almindelig drift, til at øge et politisk godkendt aktivitets-/serviceniveau eller til at igangsætte nye aktiviteter / projekter. 

 

Sanktionslovgivningens udfordring for overførselsadgangen samt styringsmæssige tiltag i relation hertil

Udover retningslinjerne for overførselsadgangen gælder endvidere det rammevilkår, at Herning Kommune også i 2013 er underlagt sanktionslovgivningen. Med andre ord skal vores servicedriftsramme også i 2013 overholdes - overførsler eller ej. Sanktionslovgivningen udstiller dermed i alt tydelighed det dilemma, der eksisterer mellem budgetoverholdelse og de budgetansvarliges reelle frihed til at råde over de overførte midler. Et dilemma, som der stadig ikke er nogen oplagt løsning på.

 

Med ØKEs godkendelse den 20. august 2012 af ”Model for overførsel af uforbrugte midler mellem årene” (kollegiemodellen) er der gjort et forsøg på at styrke styringen af overførslerne. Dels ved (1) at introducere en model for, hvordan vi håndterer (forbrug af) overførsler i indeværende budgetår, dels ved (2) at introducere muligheder for at overføre mellem budgetår.

 

Nedenfor beskrives de to konkrete styringstiltag nærmere.

Anvendelse af overførte midler i indeværende budgetår
Hvad angår forbruget af overførsler i indeværende budgetår er det med kollegiemodellen fremhævet, hvilke styringstiltag, der kan tages i anvendelse, for at sikre, at den op- og nedsparing, som foregår på eget ressortområde, ikke resulterer i en overskridelse af det oprindelige budget. Men lige så vigtigt, at institutioner / områder får mulighed for at bruge af overførslerne, hvis andre sparer op.
 
Som det fremgår af tabel 1 nedenfor er der samlet set sket en nettoopsparing på 43,6 mio. kr. på driften i forhold til det overførte beløb fra 2011 til 2012. Det betydelige mindreforbrug er naturligvis positivt for så vidt angår budgetoverholdelse. Men det betyder samtidig, at vi i vores økonomistyring ikke har været gode nok til sikre, at en forventet opsparing har gjort det muligt for andre at bruge af overførslerne.

  
I 2013 vil der være en skærpet fokus på at udfolde kollegiemodellen og derved sikre en bedre aktivering af overførte midler.
 
Tiltag vedr. overførsel mellem årene – herunder prioritering af pulje på 6 mio. kr. i 2013 og mulighed for overførsel til 2014
Med budgetvedtagelsen blev det besluttet at afsætte en pulje på 6 mio. kr. til udvidelse af budgetrammen i 2013. Finansieringen sker af opsparede midler. Samtidig er der med Kollegiemodellen åbnet op for muligheden for at overføre uforbrugte midler direkte til 2014.


Baggrunden bag disse styringstiltag er, at give institutioner og områder mulighed for at anvende opsparede midler til konkrete formål - udover de muligheder kollegiemodellen giver i indeværende budgetår. For begge styringstiltagene gælder det, at overførselsønskerne indarbejdes direkte i det oprindelige budget 2013 eller 2014, hvorved de kan anvendes uden at kollidere med kommunens andel af servicedriftsrammen.


Hvad angår puljen på 6 mio. kr. afsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, er der i overførselsprocessen fremkommet ønsker til puljen på godt 30 mio. kr.

 

Der er ikke vedtaget principper for fordelingen og Direktionen foreslår, at puljen på 6 mio. kr. prioriteres til dagtilbudsområdet, Serviceområde 10 Dagtilbud.


For de overførselsønsker, der hermed ikke tilgodeses i forhold til puljen, gælder det, at de overføres på almindelig vis til 2013.  

 

Drift

Hovedtal og kommentarer for henholdsvis drift, anlæg og finansiering ses nedenfor. For en oversigt over alle overførselsønsker på hhv. rammestyrede områder, selvforvaltning og projekter henvises til vedlagte bilag. For en mere detaljeret gennemgang af overførselsønskerne henvises til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne.

Tabel 1 nedenfor viser resultatet for 2012 for den samlede skattefinansierede drift og er ikke korrigeret for områder, der betragtes som værende udenfor rammestyring; dvs. overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, vintertjeneste m.v. Der er taget højde for disse korrektioner i forbindelse med udfærdigelse af overførselsønskerne.

Tabel 1: Overførsler fra 2012 til 2013, Drift

[image]

 

Som det fremgår af tabellen er der i 2012 på de samlede skattefinansierede driftsområder et mindreforbrug på 197,6 mio. kr. og overførselsønsker på i alt 140,7 mio. kr. (netto). I forhold til overførslerne (genbevillingerne) fra 2011 på 97,1 mio. kr. er der dermed sket opsparing på 43,6 mio. kr. i 2012.


Serviceområde 07, Renovation (forsyningsvirksomheder) udviser mindreindtægter for 2,6 mio. kr., der jf. de økonomiske styringsprincipper ikke overføres.


Der knytter sig følgende overordnede bemærkninger til de fra fagudvalgene indstillede overførsler: 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 102,7 mio. kr., hvoraf 59,7 mio. kr. søges overført til 2013 og 2014. Til sammenligning blev der overført 37,6 mio. kr. fra 2011 til 2012. 

 

Afvigelserne findes primært på serviceområde 20 Administration, der udviser et mindreforbrug på 100,1 mio. kr., hvoraf pulje til budgetafvigsler udgør 40 mio. kr.

 

Ud af afvigelsen på 100,1 mio. kr. ønskes overført i alt 58,9 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres således:

 • 15,9 mio. kr. vedrører selvforsikringspuljen

 • 12,0 mio. kr. ønskes overført til anlæg til ombygninger i IT og HR afdelingen, ombygninger i BEK, Rådhuset, videreførsel af ombygning af den gl. musikskole samt flytning og projekter i jobcenterregi

 • 8,7 mio. kr. til delvis finansiering af investeringer i digital selvbetjening, ønskes overført til 2013-2015

 • 3,7 mio. kr. i forbindelse med færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet

 • ca. 2,0 kr. vedrører projekter med statslig medfinansiering, hvor indtægten er bogført i 2012 medens udgiften eller dele heraf først kan bogføres i 2013

 • 1,8 mio. kr. vedr. direktionens dispositionspulje

 • 1,8 mio. kr. vedrører tidsforskydninger i barselsudligningspuljen

 • 1,7 mio. kr. vedr. grundvandsbeskyttelse

 • 1,5 mio. kr. vedr. indkøbsanalysesystem og LIS

 • 1,5 mio. kr. til ePuls2, AS2007 m.v. - SSB

 • 1,1 mio. kr. vedr. storage, hardware - IT

 • 1,0 mio. kr. vedr. talegenkendelsesprojekt

 • 1,0 vedr. serviceontologi - SSB

 • 0,5 mio. kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri

 • 0,3 mio. kr. vedr. 3-partsmidler

 • Øvrige overførsler ønskes overført til uafsluttede projekter, kompetenceudvikling, projektansættelser og igangsætning af nødvendige IT-projekter m.v.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Det samlede resultat for Teknik- og Miljøudvalgets område udviser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (eksklusiv serviceområde 07, Renovation), hvoraf der ønskes overført 5,9 mio. kr.


På serviceområde 09, Trafik udviser området et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf der ønskes overført 5,5 mio. kr. Heri indgår vintertjenesten, der kommer ud med et merforbrug på 3,0 mio. kr. Men da vintertjeneste ligger uden for rammestyring, overføres merforbruget ikke, men udlignes af kassen.

Af den samlede overførsel på 5,9 mio. kr. på driften ønskes 2,5 mio. kr. overført til anlæg, jf. afsnit om de bevillingsmæssige ændringer. 


Byplanudvalget
Driften på serviceområde 03 viser et forbrug på 637.000 kr. Der er et mindreforbrug på 12.000 kr., der tilgår kassen. 


Børne- og Familieudvalget
Det samlede resultat for Børne- og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 53,7 mio. kr. Heri er indeholdt 33,7 mio. kr. i genbevillinger fra 2011, hvorved der er opsparet ca. 20 mio. kr. i 2012.


Der ønskes overført ialt 49,5 mio. kr. på driften. Ønskerne til overførsel på driften er fordelt med 35,1 mio. kr. vedr. selvforvaltningsaftaler, 2,7 mio. kr. vedr. projekter og takstreguleringspuljer samt 11,7 mio. kr. vedr. de rammestyrede områder.  

 

Der anmodes ud over den samlede ansøgning om overførsel om en tillægsbevilling på i alt 5,1 mio. kr. til dækning af det resterende merforbrug på kørselsudgifter på serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler.


Social- og Sundhedsudvalget
Det samlede resultat for Social- og Sundhedsudvalgets område udviser et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., hvoraf 10,5 mio. kr. ønskes overført til 2013.

Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf ønskes merforbrug på 1,4 mio. kr. overført. Overførslen består af bl.a. af et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. på områder med selvforvaltningsaftaler, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på centrale konti m.v. Det samlede merforbrug vedrørende selvforvaltningsaftaler skal ses i lyset af, at Bytoften indgår med et merforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf 4,5 er overført fra 2011.


Serviceområde 18 Sundhed og Ældre udviser et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 11,9 mio.kr. ønskes overført. Det svarer stort set til det overførte beløb (genbevillingen) fra 2011 til 2012. Derudover er budgetrammen i løbet af 2012 reduceret med i alt 16,1 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer.

Beskæftigelsesudvalget 
De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2012 været 1.106,6 mio. kr., hvilket er 6,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr. og genbevillinger på 250.000 kr. således, at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 18,7 mio. kr.


7,1 mio. kr. søges overført til 2013, heraf vedrører 3,2 mio. kr. projekter med ekstern finansiering, 3,4 mio. kr. områder med selvforvaltning og 0,5 mio. kr. til øvrige sociale formål. Heri indgår ønske om overførsel af ca. 2,5 mio. kr. til engangsudgifter i forbindelse med flytning af beskæftigelsesafdelingens enheder i 2013 og 2014.


Kultur- og Fritidsudvalget
Det samlede resultat for Kultur- og Fritidsudvalgets område udviser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvoraf der ønskes overført samtlige 5,4 mio. kr.

På serviceområde 11 Idræt og Fritid er der et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. som kan kan henføres til endnu ikke afregnede eksterne tilskud fra eksterne partnere. Merforbruget overføres til 2013 og udlignes af de eksterne tilskud, som har afventet kommunens regnskabsaflæggelse.

På serviceområde 14 Biblioteker har Herning Bibliotekerne i 2012 et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 7,3 mio. kr. Heraf er 3,5 mio. kr. saldooverførsler fra tidligere år, hvorved der er sket opsparing på 3,9 mio. kr. Overførslen ønskes anvendt til finansieringen af det nye hovedbibliotek i Østergade.

På serviceområde 15 Kultur er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. der ønskes overføret til teatre, Musikskolen, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Aktivitetshuset Nørregade, Kulturama samt andre mindre kulturelle opgaver.

Forebyggelsesudvalget 
Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2011 for Forebyggelsesudvalgets område et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf ønskes 2,6 mio. kr. overført, hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører selvforvaltningsaftaler og 0,3 vedrører projekter.


Størstedelen af serviceområdet omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Området er udenfor rammestyring, og der budgetteres i henhold til KLs udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Den aktivitetsbestemte medfinansiering udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr., der således ikke overføres.

Anlæg
Som det fremgår af tabel 2 er der på skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug i 2012 på 113,5 mio. kr., hvoraf 110,0 mio. kr. ønskes overført. Serviceområde 07, Renovation (forsyningsvirksomheder) udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der overføres, jf. de økonomiske styringsprincipper.


Tabel 2: Overførsler fra 2012 til 2013 på anlæg

[image]

 

Anlægsoverførslerne er saldooverførsler vedrørende ikke færdiggjorte projekter, jf. de økonomiske styringsprincipper. Forskellene mellem afvigelsen og overførselsønskerne skyldes afsluttede anlægsregnskaber, der udviser et samlet merforbrug, som ikke indregnes i overførslerne.


Finansiering
Som det fremgår af tabel 3, søges der om overførsel af en mindreudgift/merindtægt på 55,3 mio. kr.


Tabel 3: Overførsler fra 2012 til 2013 på finansiering

[image] 

Serviceområde 24 Finansiering: Den ønskede overførsel ønskes anvendt til deponeringer vedr. lån på kvalitetsfondsprojekter samt til optagne byggekreditter vedr. ældreboligbyggeri.
 
Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden: Der søges om overførsel af 15,9 mio. kr. til godkendte og ikke udbetalte projekter (ungdomsboliger)
 
Serviceområde 28 Låneoptagelse: Det søgte omhandler budgetterede lån i 2012 vedrørende ældreboliger, som ikke er optaget i 2012. Da der er sket større forskydninger i anlægsprojekterne på ældreboligområdet korrigeres der for disse ændringer i overførselssagen.

 

Bevillingsmæssige ændringer
I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer.


På Børne- og Familieudvalgets område udviser serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler et mindreforbrug på 12,6 mio. kr., hvoraf det fulde beløb søges overført. I overførslen indgår minus beløb på 3,960 mio. kr. vedrørende manglende finansiering af kørselskontor, samt merudgifter til elevtransport, hvortil der søges om tillægsbevilling på 5,1 mio. kr.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område ønskes overført 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg. De fordeler sig som følger:

 • 75 t. kr. til igangværende omlægning af bassin i Mindeparken på serviceområde 4 Grønne områder,

 • 1,289 mio. kr. til planlagt asfaltarbejde på Skavevej på serviceområde 9 Trafik,

 • 1,15 mio. kr. på serviceområde 8 Driftsselskaber, jf. tabel nedenfor:

[image]

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område ønskes overført 12,0 mio. kr. fra drift til anlæg. De fordeler sig som følger:

 

 • 5 mio. kr. til rådhusbygningen, udvendig vedligehold - udskiftning af vinduer, jvf. bilag

 • 6 mio. kr. til diverse invendig vedligeholdelsesopgaver herunder BEK, Borgerservice og IT-afdelingen, tidligere serverrum m.v. jvf. ovenfor

 • Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 2,582 mio. kr. på serviceområde 02 arealerhvervelser/salgsindtægter vedr. stednr. 005021 Ørnhøj Plejehjem.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at tillægsbevilling til serviceområde 12 med i alt 5,1 mio. kr. vedr. finansiering af kørselskontor/ besparelse samt merudgifter i 2012 godkendes,
at udvalget prioriterer puljen på 6 mio. kr. i 2013 i henhold til Direktionens indstilling,
at der på Børne- og Familieudvalgets område overføres 1,35 mio. kr. fra drift 2012 til anlæg med 0,65 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014
at overførsler fra drift til anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2,5 mio. kr. godkendes, jf. afsnit i sagsfremstilling om bevillingsmæssige ændringer,
at overførsler fra drift til anlæg på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område for 11 mio. kr. godkendes, jf. afsnit i sagsfremstilling om bevillingsmæssige ændringer, 
at overførsler på driften fra 2012 til 2014 med i alt 6,1 mio. kr. godkendes,
at fagudvalgenes overførselsønsker fra 2012 til 2013 i øvrigt godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 
Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.16-P19-2-13 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til den finansielle politik for Herning Kommune, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget have forelagt en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

Sagsfremstilling

Den er udarbejdet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2012 for Herning Kommune og notatet er vedlagt som bilag.

Notatet indeholder en kort redegørelse for afkastet kommunens likvide aktiver på aktiv siden samt renteudgifter med mere på passivsiden.  

 

Herning Kommune har i 2012 fire aftaler om kapitalforvaltningen på aktivsiden.

 

Derudover har man fortsat en rådgiveraftale med et pengeinstitut om kapitalforvaltning samt gældspleje.

Kommunen har placeret midler i ialt 6 pengeinstitutter.

 

Revisionens har ingen bemærkninger til kapitalforvaltningen.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at afrapporteringen om udviklingen på det finansielle område i 2012 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 
Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger forårsopfølgning/forventet regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti samt drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af konstateret forbrug pr. 31. marts 2013.

 

  

 

 

Økonomi

DRIFT:
Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde fremgår af nedenstående tabel.

 

Generelt er det værd at huske, at de såkaldte overførsler endnu ikke er godkendt. Men når der i budgetopfølgningen spørges til forventet regnskab vil der i sagens natur være eksempler på, at der bliver meldt tilbage, at der forventes forbrug af disse eller dele af de opsparede midler. En sådan tilbagemelding slår ud som et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige budget, som er måltallet i santionslovgivningssammenhæng, hvorimod merudgiften finansieringsmæssigt som udgangspunkt ikke er problematisk. Finansieringsmæssigt er der derfor i sagens natur stor forskel på hvorvidt der er tale om en merudgift som følge af forventet forbrug af opsparing eller hvorvidt der sker et forudsætningsskred i budget 2013. Omvendt er begge tilfælde lige uhensigtsmæssige i forhold ti bestræbelserne på at overholde budgettet.

 
Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2013 fordelt på serviceområder:
 

[image]

 
Som det fremgår af tabellen forventes der på Serviceområde 08 - Driftsselskaber en merindtægt på 0,4 mio. kr.

 

På Serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes på nuværende tidspunkt en afgivelse på 2,0 mio. kr., idet der p.t. ikke er taget stilling til evt. forbrug.

 

På serviceområde 15 - Kultur forventes en merudgift på 0,9 mio. kr., hvilket kan begrundes en overførsel fra 2012 som skal anvendes til "Herning no 1 i erhvervsklima" samt diverse events i 2013.

 

På serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 51 mio. kr. Mindreudgiften skyldes bl.a. forventning om at den afsatte "budgetbuffer" på 45 mio. kr., forsikringspuljen på 2,5 mio. kr. samt diverse puljer på 5,0 mio. kr. ikke forbruges i 2013. Modsat forventes merudgifter i forhold til det oprindelige budget på turisme og erhvervsudviklingsområdet med ca. 2,5 mio. kr. Finansieringsmæssigt finansieres udgiften af forventede overførsler.
  
ANLÆG:
 Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområder fremgår af nedenstående tabel.
 
Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2013 fordelt på serviceområder. [image]
 

På Serviceområde 01 - Byggemodning forventes indtægterne i forbindelse med grundsalg at blive ca. 3,3 mio. kr. større end forudsat.

 

På Serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes merindtægter på 6,3 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger mellem regnskabsårene.

 

På Serviceområde 15 - Kultur forventes merudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes forventet forbrug af overførsel fra 2012.

 

På Serviceområde 20 - Administration forventes merudgifter på 5,2 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes forventet forbrug af overførsel fra 2012.


FINANSIERINGSOMRÅDET:
 
På nuværende tidspunkt forventes samlede mindreindtægter/merudgifter på i alt 27 mio. kr.

 

Der forventes en merindtægt/mindreudgift på rentekontiene på ca. 5 mio. kr. På skatteområdet forventes merindtægter vedr. grundskyld på ca. 2,5 mio. kr.

 

Modsat forventes merudgifter til Indskud i Landsbyggefonden med ca. 5,0 mio. kr. (overførsel fra 2013), samt at afdrag på lån bliver 2,5 mio. kr. større end antaget.  Endelig viser den foreløbige beregning af midtvejsreguleringen, at der er modtaget ca. 27,0 mio. kr. for meget. Beløbet skal afregnes i 2013.
  
Generelt:
Overførsler fra 2012 til 2013 indgår ikke i denne opgørelse.
 
Øvrigt:

Der er i 1. kvartal 2013 indgået 3 nye indkøbsaftaler i "12 by regi". Aftalerne medfører samlede besparelser på 48.000 kr. i 2013 og 80.000 kr. fra 2014 og frem.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,
at der sker bevillingsmæssige budgetændringer som følge af de nye indgåede indkøbsaftaler.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 
Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-13 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - for det samlede kommunale område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender hermed budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 (forårsopfølgningen) for det samlede kommunale område til behandling og godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende behandling i byr¨ådet den 14. maj 2013.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2013.

 

Budgetopfølgningen er for Byplanudvalget samt Kultur og Fritidsudvalgets vedkommende foretaget på baggrund af By, Erhverv og Kulturforvaltningens administrative budgetopfølgning, idet fagudvalgene endnu ikke har behandlet budgetopfølgningerne politisk. Redegørelsen for resultatet af budgetopfølgningen følger den kendte regnskabsoversigt, jf. bilag 1.

 

Den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 185,8 mio. kr. Det er en positiv afvigelse på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.


I relation til sanktionslovgivningen (målt op imod det vedtagne budget inkl. besluttede tillæsbevillinger) forventes et samlet resultat på servicedriftsudgifterne på 3.276 mio. kr., jf. tabel 2. Dermed forventes en positiv afvigelse (mindreforbrug) på 22,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Heri er indregnet politisk besluttede tillægsbevillinger på -24,0 mio. i forbindelse med reduktion af lønfremskrivning.  

 

På anlæg forventes et forbrug på 419,6 mio. kr., hvilket svarer til, at hele det oprindelige budget samt størstedelen af de forventede overførsler anvendes.

På jordforsyningsområdet forventes der netto udgifter for i alt 12,3 mio. kr. Sammenholdt med det oprindelige budget, hvor der er budgetteret med en netto udgift på 5,0 mio. kr., betyder det en forventet mindreindtægt/merudgift på 7,3 mio. kr. Når der med overførselssagen overføres en mindreindtægt vil det betyde en yderligere forværring af det forventede resultat.

Det samlede resultat af drift og anlæg viser et forventet resultat på -245,1 mio. kr., hvorved resultatet afviger med et merforbrug på 47,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet kan primært tilskrives de overførte midler fra 2012, der endnu ikke er indregnet i det korrigerede budget, men som er med i vurderingen af det forventede regnskab.

Samlet set forventes et likviditetstræk på 98,2 mio. kr., hvilket er 44,5 mio. kr. mere end oprindelig budgetlagt.

Nedenfor gennemgås de forskellige indtægts- og udgiftsområder. En detaljeret gennemgang af regnskabsoversigt samt resultatopgørelser for alle drifts-, anlægs- og finansieringskonti fremgår af vedlagte bilag. For en mere udførlig gennemgang af budgetopfølgningerne for de enkelte udvalg henvises til udvalgenes egen behandling af sagerne.

Indtægter

Der forventes netto mindreindtægter på 24,4 mio. kr., der primært kan henføres til den forventede negative midtvejsregulering. 

 

Drift
Det forventede driftsregnskab for 2013 fremgår af tabel 1 nedenfor og er udspecificeret på serviceområder i bilagte regnskabsoversigt. På driftssiden forventes i regnskab 2013 et mindreforbrug på knap 35 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.Hvis bufferen holdes ude af regnestykket forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.Det bemærkes at det er uvist hvordan den mindre lønfremskrivning end forudsat påvirker serviceudgiftsrammen i 2013.


Tabel 1: Skattefinansierede driftsudgifter, udvalgsopdelt  

[image]


Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer set i forhold til koncernen. For en nærmere gennemgang henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2013.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 52,5 mio. kr., hvoraf 51,0 mio. kr. vedrører serviceområde 20 Administration. Mindreforbruget skyldes bl.a. at den afsatte "budgetbuffer" på 45 mio. kr., forsikringspuljen på 2,5 mio. kr. samt diverse puljer på 5,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt i 2013. Heri indgår også forventede merudgifter på turisme og erhvervsudviklingsområdet med ca. 2,5 mio. kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. Merforbruget sammensat af en række elementer, hvor de væsentligste er et forventet merforbrug på vintertjeneste på 3,3 mio. kr. og et forventet merforbrug på vejbelysning på 3,5 mio. kr.
Vintertjeneste er udenfor rammestyring, hvorfor et merforbrug her ved årets udgang dækkes af kassen. Hvad angår vejbelysning skyldes merforbruget en ændring i konteringspraksis mellem drift og anlæg.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et merforbrug på 24,3 mio. kr. Heraf vedrører knap 8 mio. kr. et konkret forventet merforbrug på driften, mens det resterende merforbrug vedrører periodiseringer mellem årene.


De væsentligste afvigelser er:

 • 2,7 mio. kr. vedr. periodisering på projekter med ekstern finansiering. Det drejer sig om projekter, der er videreført fra tidligere med anmodning om overførsel af midler fra 2012.

 • 4,4 mio. kr. vedr. likviditetsforskydning på takstpuljer/reguleringer, som følge af takstnedsættelser pga. overskud tidligere år på specialtilbud

 • Der forventet merforbrug på anbringelsesområdet på 3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en større stigning i antallet af tvangssager.

 • 4,7 mio. kr. vedrører forventet merforbrug på kørsel. Der er heri indregnet en forventet besparelse på 2 mio. kr. omkring optimering af løs-kørsel mv. Der er herudover ikke taget højde for eventuelle særlige udfordringer i 2013 eller forventet effekt på ibrugtagning af kørselskoordineringssystemet. 

 • 8 mio. kr. vedr. forbrug af ønskede overførsler. Indgår på nuværende tidspunkt som merforbrug, da overførslerne endnu ikke er godkendt.

 

Det bemærkes vedrørende det forventede merforbrug på kørsel, at der i forbindelse med overførselssagen (se særskilt sag på dagsordenen) er ansøgt om tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til dækning af det resterende merforbrug på kørselsudgifter på serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler. Godkendes denne tillægsbevilling ikke, vil merforbruget fra 2012 blive overført til 2013 og derved forværre det forventede resultat med 5,1 mio. kr. I så fald vil det forventede merforbrug på kørselsområdet lyde på 9,8 mio. kr.

Udvalget vurderer, at der ikke er behov for korrigerende handlinger på nuværende tidspunkt og der følges op i forbindelse med halvårsregnskabet efter behandling af overførselssagen.

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 11,1 mio. kr. som fordeler sig med 9,8 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og 1,3 mio. kr. vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse.


Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der er i 2013 – i lighed med tidligere år – budgetteret med KLs udgiftsskøn i forbindelse med Økonomiaftalen. Der følges op på udviklingen i de kommende budgetopfølgninger.

Sanktionslovgivning

En opgørelse af servicedriftsudgifterne fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen forventes et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne på 22,1 mio. kr., hvorved kommunen under ét ikke står til at overskride den udmeldte ramme. Heri indgår politisk besluttede tillægsbevillinger på -24,0 mio. i forbindelse med reduktion af lønfremskrivning.

 

I mindreforbruget er indeholdt den budgetlagte buffer på 45 mio. kr., der ikke er budgetteret anvendt. Hvis bufferen derfor holdes ude af regnestykket, fordi den ikke er udtryk for et reelt mindreforbrug, svarer det til, at der reelt er tale om et merforbrug på ca. 23 mio. kr. på servicedriftsrammen (22,092 - 45,0 = -22,9 mio. kr.).

Tabel 2: Opgørelse af servicedriftsudgifter  
[image] 
Anlæg
På anlægssiden (eksklusiv jordforsyning og renovation) forventes et resultat på 419,6 mio. kr., jf. tabel 3. Det svarer til, at hele det oprindelige budget samt en stor del af de forventede overførsler anvendes.


Tabel 3: Anlægsudgifter, udvalgsopdelt 
[image]


Tidligere års erfaringer har vist, at der typisk overføres op til 100 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. På nuværende tidspunkt efter årets første tre måneder er der forbrugt 6,9 % i forhold til forventet regnskab (6,8 % på samme tidspunkt sidste år). På den baggrund er det den overordnede vurdering i forbindelse med denne budgetopfølgning, at vurderingerne er for positive og at der også i 2013 vil blive søgt overført et betydeligt beløb til 2014.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes der netto udgifter for i alt 12,3 mio. kr., jf. tabel 4. Sammenholdt med det oprindelige budget, hvor der er budgetteret med en netto udgift på 5,0 mio. kr., betyder det en forventet mindreindtægt/merudgift på 7,3 mio. kr.


Tabel 4: Jordforsyning, køb/salg af jord
[image]


På indtægtssiden (salg af jord) forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på -32,9 mio. kr. i 2013. Der overføres en mindreindtægt fra 2012 til 2013 på 14,4 mio. kr. Af dette beløb forventes det at realisere 6 mio. kr. i 2013.

 

Den resterende mindreindtægt på 8,4 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres i 2013 og forventes overført til 2014. Forvaltningen anbefaler, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet og projekter forventes overført til 2014. Forventet regnskab 2013 for byggemodningsudgifter udgør 48,4 mio. kr.   

 

Finansiering
På nuværende tidspunkt forventes samlede mindreindtægter/merudgifter på i alt 27 mio. kr.


Der forventes en merindtægt/mindreudgift på rentekontiene på ca. 5 mio. kr. På skatteområdet forventes merindtægter vedr. grundskyld på ca. 2,5 mio. kr.
Modsat forventes merudgifter til Indskud i Landsbyggefonden med ca. 5,0 mio. kr. (overførsel fra 2013), samt at afdrag på lån bliver 2,5 mio. kr. større end antaget. Endelig viser den foreløbige beregning af midtvejsreguleringen, at der er modtaget ca. 27,0 mio. kr. for meget. Beløbet skal afregnes i 2013.

Likviditet – indberetning af den gennemsnitlige likviditet pr. ultimo marts 2013
Den indberettede likviditet ultimo 1. kvartal 2013 er 534,9 mio. kr., hvilket er en stigning fra ultimo 2012 på 67,8 mio. kr.


Den gennemsnitlige likviditet har igennem 2011 og 2012 vist en stigende tendens. Stigningen forventes at fortsætte til sidste kvartal 2013, hvor den forventes at ville toppe omkring 600 mio. kr., hvorefter den vil være svagt faldende til et niveau omkring 560-580 mio. kr.


Udviklingen kan delvist forklares med, at de planlagte investeringer på baggrund af salgsprovenuet vedrørende EGJ Varme først forventes at få fuld likviditetsmæssig effekt i 2014.


Byrådet er ultimo april 2013 blevet orienteret mere udførligt om indberetningen pr. e-mail.


Bevillingsmæssige ændringer


Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger.


Økonomi- og Erhvervsudvalget
Der er i 1. kvartal 2013 indgået 3 nye indkøbsaftaler i "12 by regi". Aftalerne medfører samlede besparelser på 48.000 kr. i 2013 og 80.000 kr. fra 2014 og frem.


Børne- og Familieudvalget

 • Der meddeles tillægsbevilling med i alt 263.000 kr. til fri- og efterskoler i henhold til demografireguleringsreglerne for 2013.

 

Derudover anmodes om følgende tekniske omplaceringer:

 • Flytning af budget fra anlæg (sted nr. 514.099) til drift SO 10, dagtilbud med i alt 304.000 kr. fra 2013 og frem. Det drejer sig om en anlægspulje der anvendes til mindre opgaver og hvor flytningen vil lette administrationen af midlerne betydeligt.

 • 975.000 kr. afsat på SO 10 til Knæk kurven flyttes til SO 16 til finansiering af ansættelse af personale i PPR, der skal varetage uddannelse i evidensbaserede metoder

 

Teknik- og Miljøudvalget 
På anlægsområdet er der behov for omplacering mellem stednumre på serviceområde 01 Byggemodning, jf. økonomiskema på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 29. april 2013.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsændringer/budgetomplaceringer, jf. sagsfremstillingens afsnit om bevillingsmæssige ændringer.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.
 
Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-4-13 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Lockout på lærerområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orientering fremsendes et overblik over de økonomiske konsekvenser af lockouten på lærerområdet i Herning Kommune.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 08. april, hvor sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening sendte et lockoutvarsel til alle lærere med virkning fra den 2. april 2013. For Herning Kommune betyder det, at 702 overenskomstansatte lærere i Danmarks Lærerforening er omfattet af lockouten på folke- og ungdomsskoleområdet. Derudover er øvrige 10 medarbejdere lockoutet i kommunen. I alt 712 personer.
 
Omvendt er tjenestemandsansatte lærere og lærere, der ikke er organiseret i Danmarks Lærerforening, ikke omfattet af lockouten.

 

Antal personer omfattet af lockouten
Gns. lønudgift,  tkr./dag
 
712 personer
 
1.180 tkr./dag

 

Den økonomiske konsekvens af lockouten for Herning Kommune er opgjort som bruttolønudgiften til de berørte medarbejdere pr. dag. Bruttolønudgiften er inklusiv pension, feriepenge m.v.
 
Som det fremgår af skemaet ovenfor har Herning Kommune en mindreudgift på næsten 1,2 mio. kr. til løn pr. dag, så længe konflikten mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening ikke er løst.
 
Manglende optjening af ferie i optjeningsåret 2013 betyder, at der i budgetåret 2014 alt andet lige skal fratrækkes ca. 160.000 kr. pr. dag i lønudgiften til medarbejdere for det mistede antal feriedage som følge af lockouten.
 
Udover lønudgifter forventes ingen besparelser på øvrige udgifter på folke- og ungdomsskoleområdet på det korte sigte, idet der stadig er undervisning i mindre omfang på skolerne.
 
Det bemærkes, at Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at der efter konfliktens udløb vil blive taget stilling til eventuelle ekstraudgifter til kompenserende undervisning.

 

 

Supplerende oplysninger til sagens behandling den 06. maj
Lockouten er afblæst, og eleverne er startet i skole igen den 29. april 2013. Lockouten har således varet 20 arbejdsdage. Antallet af lockoutramte er justeret til 707 i stedet for 712 i den mellemliggende periode. Bruttobesparelsen for kommunen kan opgøres til anslået ca. 22 mio. kr. svarende til 20 skoledage gange 1,10 mio. kr./dag.

Regnskabet er endnu ikke opgjort endeligt. Bedste bud fra skoleområdet er, at vi skal hen i det nye skoleår 2013/2014, før der er overblik over alle udgifter.  

 

Øvrige besparelser kan hentes på mistede feriedage (i 2014) og eventuelt på andre sparede driftsudgifter, idet lockouten trak ud i forhold til først antaget.

Herudover kan der komme ekstraudgifter til genlæsningstimer og reeksamen.

 

Lokalt i Herning forventes desuden merudgifter til følgende:

 • Nødberedskab på det specialiserede socialområde for børn. Eksempelvis har Toften, Tjørringhus og Agerbo indkaldt ekstra forstærkning mellem kl. 8 og 14, hvor børnene plejer at være på skolen.

 • 36 PAU-elever. Merudgifterne til de 36 PAU elever skyldes, at eleverne er udelukket fra undervisning på SOSU skolen.

 • Fripladser i vuggestue og børnehave for lockoutramte lærer uden indtægt. KL har meddelt, at lærere, der er lockoutede, har krav på friplads i vuggestuer, børnehaver etc., hvis de ikke har andre indtægter.

 

 

Tidligere konflikter 
I forbindelse med overenskomstfornyelsen (O.08) på det kommunale område var der en række konflikter. For Herning Kommunes vedkommende var der konflikter omfattende syge- og sundhedsplejersker, sosu-personale samt husassistenter.
 
Besparelsen blev beregnet til kr. 3.654.130 for syge- og sundhedsplejersker hhv. kr. 992.645 for sosu-personale og husassistenter – i alt kr. 4.646.776.
 
Direktionen besluttede ifm. behandling af budgetopfølgningssagen den 9. oktober 2008 at anbefale til ØKE, at den sparede lønudgift ifm. strejken skule blive på serviceområderne.

 

To principielle håndteringsmuligheder  


A/ Beløbet (netto) afregnes med kassen.  
Logik: der er tale om sparede udgifter til løn, som ikke skal udbetales. Jf. vores økonomiske styringsprincipper – ”hvis der er væsentlige mængdeafvigelser mellem de budgetterede og faktiske tal, skal et evt. overskud eller underskud op til Byrådets prioritering og ikke prioriteres af fagudvalgene.”
 
B/ Beløbet opsamles i ”skolefond”, hvis formål skal være at kunne anvendes, som finansieringskilde på skoleområdet til særlige begivenheder eks. i forbindelse med den kommende skolereform. Hermed også sagt, at fonden i sagens natur bruges til engangsudgifter, idet evt. økonomiske konsekvenser af den kommende skolereform skal håndteres holdbart. Nogle af de emner, der her ville kunne give mening er til understøttelse af kompetenceudvikling af såvel skoleledere og lærere (eks. inklusion, knæk kurven). Men også evt. anlægsudgifter i kølvandet på den kommende reform kan komme på tale.
 
Problemstilling:
Udgifterne til skoleområdet herunder evt. økonomiske konsekvenser af skolereformen skal indlejres/håndteres i det oprindelige budget.
 
I 2013 er de i sagens natur budgetlagt, men er vi ude i en situation, hvor disse midler opsamles i en fond for at kunne anvendes i 2014 og senere støder vi ind i sanktionslovgivningsregimet, hvor løsningen er, at beløbene indlejres i det oprindelige budget. Vi har et eksempel fra sidste års budgetproces, hvor et forventet mindreforbrug på ældreområdet i 2012 budgetteres ind i budget 2013, jf. budgetforliget.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at endelig stillingtagen til den økonomiske betydning af lock-outen afventer halvårsregnskabet,

 

atØkonomi- og Erhvervsudvalget drøfter håndtering af økonomien, herunder om beløbet skal afregnes med kassen eller forblive på skoleområdet.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Endelig stillingtagen til den økonomiske betydning af lock-outen afventer drøftelse i budgetforhandlingerne i efteråret.

 

Model B finder anvendelse, dvs. økonomien forbliver på skoleområdet.

 

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning-Nordea Løbet 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HGF Atletik og Motion v/ Kirsten Bergmann fremsender ansøgning om tilskud til Herning- Nordea Løbet 2013, som i år afholdes lørdag den 14. september 2013.  

 

Sagen er senest behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 8. april, hvor sagen blev udsat, idet udvalget ønskede supplerende oplysninger med fokus på udvikling af arrangementets overskud/ underskud over årene samt udviklingen i tilskud over årene. De ønskede supplende oplysninger fremgår af vedlagte bilag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af ansøgningen i 2012, at der forventedes en aftrapningsmodel med tilskud på 25.000 kr. i 2013, hvorefter arrangementet skal være økonomisk selvkørende fra og med 2014.

Sagsfremstilling

Formålet med Herning-Nordea Løbet er gennem en årligt tilbagevendende motionsevent, at videreudvikle en idrætsbegivenhed, som samler borgere, arbejdspladser, skoler/ institutioner og foreninger mv. og sætter fokus på glæden ved fysisk aktivitet og livsglæde. 
 
Projektet har gennem årene haft særlig fokus på

 • at skabe en større involvering, samhørighed og synlighed omkring løbet

 • at sikre et mangfoldigt, differentieret og attraktivt motionstilbud til borgere i alle aldre

 • at understøtte løbet med en social og kulturel ramme

 

Det fælles initiativ har haft stort fokus på, hvordan man kan skabe gode rammer for socialt samvær gennem motion og bevægelse.
 
Gennem planlægning og udførelsen af byeventen er skoler, institutioner, foreninger, arbejdspladser mv. søgt inddraget mhp at skabe en bred forankring og styrke netværkssamarbejdet mellem lokale aktører og kontinuerligt udvikle og opkvalificere de fælles bevægelsestilbud.
 
Samtidig er løbet blevet understøttet af en "kulturfest", som løbende er blevet tilpasset og udbygget med en bred vifte af kreative, musiske og idrætslige tilbud, hvor byløbet har udviklet sig til en årligt tilbagevende idræts- og kulturevent i mange borgeres bevidsthed og handling.

Herning Kommune har i en opstartsperiode (2007-2009) været en aktiv bidragende del af planlægning og gennemførelse af byeventen.


Fra 2010 er eventen med HGF Atletik og Motion som entreprenør blevet mere og mere selvkørende. I takt hermed er Herning Kommunes ressourceforbrug og støtte til arrangementet blevet gradvist reduceret.


Løbsdeltagelsen har gennem årene været støt stigende fra 750 deltager i 2007 til 1377 i 2010. I 2011 faldt deltagelsen til knap 1200 deltagere. Målet er fortsat at nå de 1.500.
 
Ansøgning 2013
 
Jf. fremsendt ansøgning fortsættes eventen i samme ånd som hidtil.   Budgetterede udgifter ifm. Herning-Nordea løbet/ den samlede byevent udgør anslået 152.500 kr. excl. torveudgifter.


Eventen forventes finansieret med 100.000 kr. i deltagerbetaling, hvor der budgetteres med en deltagerbetaling for skoler og institutioner på 50,- kr. pr. elev (mod tidligere 5,-kr. pr. elev). Tilskud fra Nordea forventes at udgøre 10.000 kr. og diverse sponsorater ca. 20.000 kr. Herning Kommune ansøges om et tilskud på 25.000 kr.
 
Hertil kommer afledte udgifter ifm. benyttelse af Torvet, anlået 30-40.000 kr., som

betales af Herning Kommune jf. retningsliner for Brug Byen.  

 

HGF Atletik og Motion bidrager med frivillig arbejdskraft i forbindelse med afholdelse af arrangementet.  


Herning Kommune støttede sidste år eventen med 50.000 kr. under forudsætning af, at eventen afholdes som hidtil, og at skoler og institutioner fortsat kan deltage på de hidtil gældende vilkår (5,-kr. pr. elev). Herudover forventedes en aftrapningsmodel med et tilskud på 25.000 kr. i 2013, hvorefter arrangementet er økonomisk selvkørende fra 2014.   

 

Nordea støtter ud over selve løbet (10.000 kr.) klubben HGF med 40.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at HGF A/M bevilges et tilskud på 25.000 kr. i 2013 under forudsætning af, at eventen afholdes som hidtil, og at skoler og institutioner fortsat kan deltage på de hidtil gældende vilkår (5,- kr. pr. elev),

 

at tilskuddet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af Serviceområde 20, Erhvervsudvikling, turisme og oplevelsesprojekter,

 

at arrangementet forventes at være økonomisk selvkørende fra og med 2014.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-1652-10 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Orientering om EU-guldmedalje og afrapportering - Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om, at Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning har opnået en anerkendelse – EU Guldmedalje.
 
Der gives endvidere en orientering om afrapportering på de aktiviteter, som Herning Kommune har medfinansieret i 2012.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Forskning og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser medfinansierer ca. 22 Innovationsnetværk i Danmark, hvoraf et ligger i BIRK i Herning. Det er Innovationsnetværk for Livsstil – Bolig og Beklædning
under Udviklingscenter for Træ- og Møbler - UMT.
 
Herning Kommune har medfinansieret Innovationsnetværket siden 2010 med 300.000 kr. om året. Senest har Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. februar 2013 fornyet bevillingen til Innovationsnetværket frem til 2015.
 
Guldmedaljen 
 
Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning har opnået en anerkendelse - EU Guldmedalje i EU Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Kvalitetssystemet skal sikre, at klyngeorganisationer er professionelle og konstant udvikler organisationen til gavn for de tilknyttede virksomheder. Mere end 300 klyngeorganisationer har gennemgået certificeringen og 15 har fået en guldmedalje for at skabe ekstraordinært gode resultater.
 
Certificeringen har fundet sted ved, at repræsentanter fra ECEI-label tilbragte flere dage i januar på Innovationsnetværkets kontorer og omhyggeligt gennemgik alle arbejdsgange, dokumentationer og resultater.
Lederen af netværket vurderer, at Guldmedaljen kan blive en stor fordel for Innovationsnetværket. Medaljen giver lettere adgang til dygtige internationale partnere og øger mulighederne for økonomisk støtte til projekter med stor betydning for danske virksomheder
 
Afrapportering:

Innovationsnetværket afrapporterer årligt til administrationen i Herning Kommune. I 2012 har 36 virksomheder fra Herning Kommune deltaget i ni projekter. Flere virksomheder har deltaget i flere projekter.
 
Projekterne havde fokus på følgende emner:

 • Innovation og forretningsudvikling – herunder konference med Alexander Osterwalder , der er ophavsmand til den berømte model "Business Model Canvas". Modellen kan bruges til at beskrive en virksomheds værdi proposition, infrastruktur, kunder og økonomi. Modellen hjælper virksomhederne med at tilpasse deres aktiviteter ved at illustrere potentielle trade-offs. Tolv Herning virksomheder deltog.

 • CSR 1 - Virksomhedernes sociale ansvar. Aarhus Universitets undersøgelse. To Herning virksomheder deltog.

 • CSR 2 – Center for bæredygtig forretning. Atten deltagende Herning virksomheder.

 • Rethink Business (delvis fortsættelse af CSR 2, men i regionalt regi). Fem deltagende Herning virksomheder p.t. Flere på vej.

 • Materiale Bibliotek. Fokus på materialer som innovationsdrivere. Syv deltagende Herning virksomheder

 • Retrokoncepter - fokus på produktudvikling og formidling. Fem deltagende Herning virksomheder.

 • Digital map of the future. Fokus på strategi. En deltagende virksomhed fra Herning

 • Klynge operatør - to virksomheder har fået mulighed for at knytte en konsulent til sig. En virksomhed deltager i et netværksforløb med fokus på afsætning i Rusland.

 • Match Innovation Cup. Fokus på forretningsmodel. Tre deltagende virksomheder fra Herning.

 

Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning er gået videre til anden runde i Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) indkaldelse om innovationsnetværksstøtte for den kommende periode. Det forlyder, at et nyt innovationsnetværk for design i Region Syd ligeledes er gået videre. Det må antages, at der kun bliver et innovationsnetværk dækkende det fælles designområde, hvilket kan ske ved at støtten alene gives til den ene part, eller at netværkene bliver opfordret til at fusionere.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-444-06 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Opløsning af det kommunale fællesskab Andelsselskabet Slamforbrænding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd bemyndigede i sag nr. 160 / 2012 på mødet den 8. maj 2012 sine repræsentanter til at stemme for opløsning af det kommunale fællesskab Andelsselskabet Slamforbrænding i henhold til vedtægterne med udgangen af 2012. Der foreligger nu endeligt likvidationsregnskab. Tilsynet v/ Statsforvaltningen Midtjylland skal godkende vilkårene for opløsningen af fællesskabet. I denne forbindelse skal de deltagende kommuner forholde sig til opløsningsvilkårene, herunder fordelingen af overskuddet ved likvidationen. Samtidig skal Herning Kommune forholde sig til håndteringen af sit bruttoprovenu på 211.937 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med likvidationen af det kommunale fællesskab Andelsselskabet Slamforbrænding afgiver likvidator vedlagte beretning. Likvidator er bestyrelsesformanden Finn Stengel Petersen sammen med direktør Flemming Christensen.

Revisor - BDO - finder likvidationsregnskabet retvisende, at likvidators beretning er i overensstemmelse med likvidationsregnskabet, og at revisor ved den udførte forvaltningsrevision ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisor anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2012 på de områder der er undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

 

Ved likvidationen fremkommer et provenu, der for Herning Kommunes vedkommende er 211.937 kr.

 

Kontingent for medlemskab af fællesskabet er blevet betalt af spildevandsområdet frem til 2009. I 2011 er kontingentet, stort 10.375 kr., excl. moms, betalt af renovationsområdet. I 2010 er der betalt 18.750 kr., excl. moms, fra kommunen til dækning af omkostninger vedrørende udbudsproces i relation til slamforbrændingsanlæg.

 

Ved henvendelse til Forsyningssekretariatet er det blevet afklaret, at såfremt Herning Kommune udbetaler likvidationsprovenuet helt eller delvist til Herning Vand A/S (dvs. spildevandsområdet), vil Herning Kommune risikere at blive modregnet i bloktilskuddet, jf. den såkaldte stoplov.

 

 

Finn Stengel Petersen er formand for bestyrelsen i Andelsselskabet Slamforbrændingen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at opløsningsvilkårene accepteres,

 

at Herning Kommune ikke videregiver provenu til Herning Vand A/S,

 

at renovationsområdet får dækket sine udlæg af provenuet.

Beslutning

Indstillingen er titrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-2-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2013-2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplan 2013 til 2024 fremsendes til Byrådet til endelig vedtagelse med indstillinger fra de respektive fagudvalg til de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplan 2013-24 fremsendes til endelig vedtagelse efter at de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen har været til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger fremgår af bilaget.

Der er i alt indkommet 103 høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Heraf er to ledsaget af underskriftsindsamlinger vedrørende ny skole i øst.

 

Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger fra fagudvalg er samlet i bilag 1, ” Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2. 

 

Punkterne mærket med 0 er forhandlet på teknisk plan med Naturstyrelsen, hvor relevante forvaltninger har været inddraget i de enkelte punkter. Naturstyrelsens veto hæves, hvis indstillingerne følges, ellers forestår en ny forhandling. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt før Naturstyrelsen har ophævet sit veto.

 

Vedlagt som bilag er også et forslag til sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af Kommuneplan 2013-24.

 

Forslaget til kommuneplan kan ses på www.kommuneplan.herning.dk.


Bilag forefindes alene digitalt. Ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling vil en repræsentant fra Planafdelingen fremlægge sagen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplan 2013-24 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig vedtagelse med de foreslåede anbefalinger fra fagudvalgene til de indkomne bemærkninger fra offentlighedsperioden samt

 

at der vedr. pkt. nr. 91 i bilaget med fagudvalgsindstillinger, ikke foretages ændringer i kommuneplanen, men at det henset til evt. vækst i boliger skal vurderes, om der er et øget behov for boldbaner i Aulumområdet.

 

at forslag til sammenfattende redegørelse indstilles til godkendelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Jørgen Krogh og Mette Berggren var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 for erhvervsområde på Vejlevej 1-3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 18. december 2012 forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 61.E7.1 for Erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 i Lind.

Forvaltningen indstiller kommuneplantillægget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 har sammen med forslag til lokalplan 61.E7.1 for Erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind været offentligt lagt frem fra den 9. januar til den 6. marts 2013. Der er i denne periode indkommet to bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne er behandlet i dagsordenen til endelig vedtagelse af lokalplan 61.E7.1. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne  ikke giver anledning til ændringer i forslag nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 ved den endelige vedtagelse.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1 - 3.

 

Da området er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland må der ikke placeres virksomheder, der kan være en trussel for grundvandet.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 18. december 2012 forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 i Lind samt forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Planforslagene har været offentligt fremlagt fra den 9. januar til den 6. marts 2013, og der i høringsperioden indkommet to bemærkninger i til planforslagene.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 61.E7.1 giver mulighed for at placere erhverv i miljøklasse 1 - 3 i området, det vil sige virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelig eller mindre påvirkning af omgivelserne i forhold til støj og lignende. Da lokalplanen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, må der kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet.

 

I den offentlige høring af forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 samt tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er indkommet to bemærkninger:

 

Bemærkning fra Energi Midt

Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og / eller fiberbredbåndsrør i området. Da det medsendte kort viser, at anlæggene ikke er i strid med lokalplanens muligheder for byggeri m.m. giver bemærkningen ikke anledning til ændringer.

 

Bemærkning fra Herning Vand

Herning Vand gør opmærksom på, at de har en hovedvandledning indenfor lokalplanens område som vist på medsendte kortbilag. Forvaltningen vurderer, at hovedvandledningen ikke er i konflikt med de byggefelter, der er udlagt i lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer også, at der er plads til at plante de i § 11 beskrevne træer langs Messevejen mellem vandledningen og byggefeltet. Forvaltningen indstiller, at vandledningen tegnes ind på lokalplanens kortbilag 2, og at det tilføjes til lokalplanens § 6, at der ikke må beplantes med træer med dybtgående rødder i en afstand af 2 meter på hver side af vandledningen, så træerne ikke plantes for tæt på vandledningen.

 

 

 


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanen endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der til § 6 tilføjes: Der må ikke plantes med træer eller buske med dybtgående rødder i en afstand af 2 meter på hver side af den på kortbilag 2 viste hovedvandledning,

 

at hovedvandledningen indtegnes på kortbilag 2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 for Blandet bymæssige formål i Vestergade og Fredensgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møder henholdsvis den 5. marts 2012 pkt. nr. 40 og  den 19. november 2012 pkt. nr. 155 at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for den nordlige del  af gældende lokalplan nr. 13.C5.1 område til blandet bymæssige formål i karreèn Fredensgade, Dalgas Allè, Lykkesvej og Vestergade.

 

Tillæg nr. 4 er udarbejdet for at bringe forslag til lokalplan nr. 11.C28.1  for blandet bymæssige formål Vestergade, Fredensgade i overensstemmelse med Herning Kommuneplan (behandles som efterfølgende punkt på dagsordenen).

 

Sagsfremstilling

I tillæg nr. 4 hæves, for bebyggelse langs Vestergade, etageantal og bygningshøjde fra 3 etager til 4 og højden fra 12m til 15m.
 
Derudover reduceres kravet til opholdsarealer for matrikel 1129b for at muliggøre en ændring af eksisterende bebyggelse fra erhverv til boliger for etagerne over stueplan.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Område til blandet bymæssige formål ved Vestergade og Fredensgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møder henholdsvis den 5. marts 2012 pkt. nr. 40 og

den 19. november 2012 pkt. nr. 155 at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for den nordlige del af gældende lokalplan nr. 13.C5.1 område til blandet bymæssige formål karreen Fredensgade, Dalgas Alle, Lykkesvej og Vestergade. Oplæg til lokalplanen foreligger nu.
 

Sagsfremstilling

Det som lokalplanen ændrer i forhold til bestemmelserne i gældende lokalplan nr. 13.C5.1 er, at den 4 etages Codanhus-bygning i etagerne over stueplan også kan anvendes til boliger. Dog må der kun indrettes en hel etage til enten boliger eller til erhverv. Boliger og erhverv på samme etage må ikke forekomme. Udeopholdsarealet skal suppleres med altaner til de enkelte boliger. I forbindelse med altaner/franske altaner skal der ske en bearbejdning af facaden der mindsker indbliksgener. Der må ikke etableres altaner/franske altaner på den nordlige facade på 4 etages-bygningen.

 

Bebyggelse Vestergade 7- 23 kan opføres i 3 etager samt en 2m tilbagetrukket etage eller tagterrasse. Der er bestemmelser om, at der skal ske en opdeling af facaden af hensyn til skalaen i området. Over matrikel nr. 1143c er der tinglyst en færdselsret, som sikre færdsel fra Codanhus`p-areal, matrikel nr. 1129b, til Vestergade. Det betyder, at lokalplanens byggefelt på matrikel nr. 1143c ikke kan udnyttes, med mindre den på ejendommen tinglyste færdselsret er aflyst. Endvidere gælder for ejendommen samt alle øvrige ejendomme i lokalplanområdet langs Vestergade, at byggefeltet kun kan udnyttes, såfremt ejer påviser alternativ tinglyst vejret via tinglyst deklaration med Herning Kommune som påtaleberettiget.

 

Ved nybyggeri og ændret anvendelse skal der udlægges areal til parkering svarende til 1 plads pr. bolig og 1 plads pr. 50m2 erhverv. Såfremt det nødvendige antal p-pladser ikke kan etableres på egen grund af opfyldelse af krav til friarealer o.l. kan Herning Byråd tillade, at der indbetales for max 25 % af de enkelte ejendommes p-krav til Herning Kommunes Parkeringsfond i henhold til reglerne herom i Regulativ for Herning Kommunes Parkeringsfond. Minimum 75 % af p-kravet skal opfyldes på egen grund.  

 

Delområde I, ved hjørnet af Vestergade/Fredensgade, udlægges fortsat til offentlige formål og må kun anvendes til torveplads o. lign. Området må ikke bebygges.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 11.C28.1 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Aulum Kristne Friskole og Børnehave

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
  x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. november 2013 forslag til lokalplan 01.OF4.1 for område til skole, institutioner og offentlige formål på Østergade i Aulum. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 29. november 2012 til den 23. januar 2013, og der er i denne periode indkommet i alt 4 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Da Aulum Kristne Friskole i forbindelse med den offentlige høring har fremlagt ønske om en udvidelse af byggefelterne, er der gennemført en ekstra 14 dages høring for naboerne i perioden 11. - 25. marts 2013. Der er i denne høringsperiode ikke indkommet yderligere kommentarer eller indsigelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for byggeri til skole-, institutions- og fritidsformål på Aulum Kristne Friskoles nuværende areal på Østergade 11 samt et område på cirka 5000 m2 umiddelbart øst for skolens nuværende areal. Aulum Kristne Friskole ønsker at købe dette areal for at kunne opføre permanente bygninger og anlægge udeareal til en børnehave. Aulum Kristne Børnehave er pr. 1. januar 2013 åbnet i en midlertidig pavillon på Aulum Kristne Friskoles nuværende areal, og Herning Kommune og Aulum Kristne Børnehave har indgået en låneaftale om, at børnehaven kan benytte arealet øst for skolen til legeplads.

 

Aulum Kristne Børnehave har den 7. januar 2013 afholdt orienteringsmøde om den nye børnehave for naboerne i Grønbækparken. Repræsentanter fra Herning Kommunes Planafdeling deltog i mødet for at orientere om lokalplanforslagets indhold og procedure for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplan.

 

Der er i høringsperioden indkommet 4 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. Bemærkningernes og indsigelsernes hovedpunkter og forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i et selvstændigt indsigelsesnotat, se bilag. En gruppe af borgere i området har både gjort indsigelse mod forslag til kommuneplan for 2013 - 2024, hvor rammeområde OF4 udvides for at give plads til udvidelse af skole og institutioner, og lokalplanforslaget. Da de to indsigelser indholdsmæssigt stort set er sammenfaldende behandler forvaltningen begge indsigelser under lokalplansagen. På de punkter, hvor der ikke er overensstemmelse mellem indsigelserne, betragter forvaltningen indsigelsen mod lokalplanen som indsigernes nuværende holdning, da det er den, der er indsendt sidst.

 

Forvaltningen vurderer, at kommueplanramme OF.1 bør tilpasses, så den har en afgrænsning mod øst, der stemmer overens med afgrænsningen for lokalplan 01.OF4.1

 

Da Aulum Kristne Friskole i forbindelse med den offentlige høring har fremlagt ønske om en udvidelse af byggefelterne, er der gennemført en ekstra 14 dages høring af naboerne i perioden 11. - 25. marts 2013. Det udsendte brev med bilag er vedhæftet dagsordenen som bilag 1. Der er ikke indkommet bemærkninger til dette brev.

 

Alle indsigelser og bemærkninger er samlet i bilag 2. Forvaltningen har kommenteret og vurderet de indkomne bemærkninger og indsigelser i et samlet indsigelsesnotat, se bilag 3. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne og bemærkningerne giver anledning til at tage stilling til nedenstående ændringer af lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse.

 

Lokalplanområdets afgrænsning og disponering

En række borgere i området ønsker at bevare det grønne og åbne udtryk, som landskabskilen ved Grønbækparken har i dag, og ønsker derfor ikke, at der bliver mulighed for ny bebyggelse øst for Aulum Kristne Friskoles nuværende grund. Forvaltningen vurderer, at en ny lokalplan nødvendigvis skal give mulighed for at anlægge bebyggelse og friareal på arealet øst for skolens nuværende areal, hvis Aulum Kristne Friskole og Børnehave skal sikres tilstrækkelige fremtidige udvidelsesmuligheder. Samtidig vurderer forvaltningen, at selvom en mindre del af den grønne kile inddrages til bebyggelse, vil landskabet omkring Tved Bæk fortsat opleves som grønt og åbent. Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af beplantning, som sikrer en harmonisk afslutning af skolens og institutionernes areal mod den grønne kile.

 

For at give større fleksibilitet i forhold til byggeri indenfor lokalplanens område anbefaler forvaltningen, at byggefelterne udvides som vist på forslag til nyt lokalplankort - se bilag 5.  En udvidelse af byggefeltet langs Østergade fastholder lokalplanens princip om, at bebyggelse placeres langs Østergade, mens friarealerne placeres mod nord. En udvidelse af byggefeltet mod nordvest grænser udelukkende op mod Herning Kommunes ejendom, der er udlagt til friarealer og parkering og vil blive indrammet af beplantning. Forvaltningen vurderer derfor, at en udvidelse af byggefelterne ikke vil være til gene for den eksisterende og forventede fremtidige anvendelse af naboarealerne.

 

For at sikre fleksibilitet i forhold til en fremtidig disponering af området anbefales det, at det tilføjes til lokalplanens § 4.2:

Der skal udlægges areal til parkering som vist på kortbilag 2. Ubebyggede arealer indenfor byggefelterne kan udlægges til parkeringsareal.

 

Bebyggelsens omfang og placering

For at gøre lokalplanen mere fleksibel i forhold til placering af mindre bygninger, som for eksempel cykelskure, vurderer forvaltningen, at det skal tilføjes til § 6 at: Der kan etableres mindre bygninger som for eksempel cykelskure i en maksimai højde af 4 meter uden for byggefelterne.

 

Bebyggelsens højde og udseende 

Forvaltningen vurderer, at bestemmelserne i lokalplanens § 7 sikrer, at ny bebyggelsen i sin udformning og i sit materialevalg tilpasses det eksisterende byggeri i området samt at tekniske installationer og lignende integreres i arkitekturen.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil tilpasse et nyt byggeri til den grønne kile, hvis der øst for Aulum Kristne Friskoles eksisterende bygninger maksimalt må bygges i en højde af 1 etage og 6,5 meter, da det vil være med til at bevare et mere åbent udtryk og tilpasse det nye byggeri til højden det eksisterende byggeri i området. Det indstilles derfor, at det i § 6.2 og 6.3 beskrives, at bebyggelse i den østligste del af området må opføres i maksimalt 1 etage og 6,5 meter, mens der i den resterende del af området må opføres bebyggelse i maksimalt 2 etager og 8,5 meters højde. Se forslag til nyt lokalplankort (bilag 5) for afgrænsning af byggefelter med forskellige højder.

 

Beplantning

Forvaltningen vurderer, at den eksisterende beplantning i den vestlige del af lokalplanområdet kan fjernes, hvis der i stedet plantes ny rumskabende beplantning som vist på forslag til nyt lokalplankort. Det anbefales derfor, at § 9.8 om bevaring af eksisterende bevaringsværdig beplantning slettes, og der i stedet tilføjes en ny § 9.8: For at afgrænse området mod vest skal der etableres rumskabende beplantning efter princippet som vist på kortbilag 2.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanens kortbilag 2 ændres som vist på forslag til nyt lokalplankort,

 

at der til § 4.2 tilføjes: Ubebyggede arealer indenfor byggefelterne kan udlægges til parkering,

 

at § 6.2 ændres til: Bebyggelse må højest opføres i 2 etager indenfor byggefelt A og i 1 etage indenfor byggefelt B som vist på kortbilag 2,

 

at § 6.3 ændres til: Bebyggelse må have en højde af maksimum 8,5 meter indenfor byggefelt A og 6,5 meter indenfor byggefelt B som vist på kortbilag 2,

 

at der tilføjes en ny § 6.7: Der kan etableres mindre bygninger som for eksempel cykelskure i en maksimal højde af 4 meter uden for byggefelterne,

 

at 9.8 "Eksisterende beplantning mod vest skal bevares som vist på kortbilag 2 ændres til: "For at afgrænse området mod vest skal der etableres rumskabende beplantning som vist på kortbilag 2,

 

at Byplanudvalget godkender projektet inden grunden sælges med henblik på at sikre, at nybygningen sker indefra og ud.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Stillingtagen til Landsplandirektiv og Ikast-Brande Kommunes forslag til Erhvervs- og butiksområde på 25.000 m2 ved Bestseller Brande

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Naturstyrelsen har fremlagt forslag til landsplandirektiv for udvalgsvarehandel ved Brande. Landsplandirektivet åbner mulighed for placeringen af op til 25.000 m2 udvalgsvarehandel i nærhed til virksomheden Bestseller på modsatte side af motorvejen. Ikast-Brande Kommune har udarbejdet tillæg nr. 34 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 og Lokalplan nr. 271 for Erhvervs- og butiksområde, Kåremagervej, Brande, for at realisere landsplandirektivet.
 
Planforslagene er i offentlig høring indtil 29. april 2013.
 
Der er udarbejdet miljøvurdering af planerne og VVM for projektet der viser at omsætningen for detailhandlen forventes at falde med 78 mio. kr. i Herning Kommune, hvis hele projektet realiseres. Det svarer i følge miljøvurderingen til ca. 7 % i nedgang i omsætning for beklædning og boligudstyr.
 
Miljøvurderingen er efter forvaltningens vurdering ikke udarbejdet på et tilstrækkeligt  grundlag, da det forudsættes at Herning Kommune opfører 27.000 m2 shoppingcenter i bymidten. Derfor bør Herning Kommune gøre indsigelse mod planforslagene jf. planlovens § 29b, da planerne vurderes at have væsentlig betydning for Herning Kommunes udvikling.
 
En indsigelse kan frafaldes, hvis miljøvurderingen udarbejdes med de rigtige forudsætninger og miljøvurderingen viser, at planforslagene ikke får væsentlig indflydelse på Herning Kommunes udvikling.

Sagsfremstilling

Landsplandirektivet giver mulighed for placeringen af op til 25.000 m2 udvalgsvarehandel i nærhed til virksomheden Bestseller på modsatte side af motorvejen. Den enkelte butik må ikke overstige 2000 m2. Specifik for butikscenteret nævnes at:
Mindst 75 % af bruttoetagearealet til detailhandelsformål skal til enhver tid udgøres af detailhandel med brands helt eller delvis ejet af virksomheden, som butiksområdet etableres i tilknytning til, mens den øvrige del af bruttoetagearealet kan anvendes til andre udvalgsvarebutikker, der etableres i butiksområdet som
midlertidige testbutikker, for at virksomheden kan teste kundeadfærd, synergieffekter ved samt lokalisering m.v.  


Til grund for landsplandirektivet ligger planlovens § 5 m, stk. 6, nr. 1.
»Stk. 6. Miljøministeren kan for kommuner, hvor ingen by har mere end 20.000 indbyggere, fastsætte regler efter § 3, stk. 1, og § 3, stk. 2, 1. pkt., der uanset stk. 1, 1. pkt., udlægger arealer i et område til udvalgsvarebutikker uden for bymidten, når
1) opførelse af udvalgsvarebutikkerne vil være en integreret del af en større, allerede etableret virksomhed med særlig erhvervsmæssig betydning,  


Miljøministeren har den 7. februar 2013 fremsat et planlovsforslag, hvor ovenstående § 5m forventes fjernet, således det ikke længere er muligt at planlægge for detailhandelscentre udenfor byen. Planlovsændringen forventes ikke at få betydning for det fremlagte landsplandirektiv, da lovforslaget muliggør en færdiggørelse af allerede igangsat planlægning efter den lovgivning, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelse af planforslagene. 


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 og forslag til Lokalplan nr. 271 er en konkretisering af landsplandirektivet. Udover butikker med udvalgsvarer giver lokalplanen mulighed for restauranter og serviceerhverv, som normalt er en del af et butikscentet, samt hotelvirksomhed i tilknytning til Bestseller.
 
I forudsætningerne for beregningerne i miljøvurderingen er inkluderet et nyt shoppingcenter på 27.000 m2 i Herning Bymidte med forventet 1. drift år i 2015. Herning Byråd har i efteråret taget beslutning om at opføre et nyt bibliotek i stedet for det shoppingcenter, der omtales i miljøvurderingen. Derudover har der ikke været fastlagt et tidspunkt for idriftsættelse af det pågældende shoppingcenter.
 
På baggrund af de fejlagtige forudsætninger til miljøvurderingen bør der gøres indsigelse mod planforslagene. Forvaltningen vurderer at omsætningen i detailhandlen i Herning Kommune sandsynligvis vil falde mere end 7 %, når et nyt shoppingcenter i Herning er medtaget i beregningerne. Planforslagene vurderes derfor at kunne få en væsentlig betydning for udviklingen i Herning Kommune.
 
Lov om planlægning:
§ 29 b. En kommunalbestyrelse kan fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet kan fremsætte indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.
Stk. 3. Uafklarede spørgsmål efter stk. 1 og 2 kan af parterne indbringes for regionsrådet, der træffer afgørelse. Er kommunerne ikke beliggende i samme region, træffes afgørelsen af miljøministeren.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Herning Kommune ikke gør indsigelse mod hverken Landsplandirektivet, Ikast-Brande Kommunes kommuneplantillæg nr. 34 eller loklanplanforslag nr. 271, i et Naturstyrelsen dog opfordres til at opdatere datagrundlaget.

 

 

 

Peter Villadsen ønsker at beslutte sagen som indstillet til Byplanudvalget, således

at der gøres indsigelse mod Landsplandirektivet fra Naturstyrelsen i forhold til beregningerne, og at der jf planlovens § 29 b gøres indsigelse mod Ikast-Brande Kommunes kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplanforlag nr. 271.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.10.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Frigivelse af rådighedsbeløb under Bygningsforbedringsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byplanudvalget har nedsat et bygningsforbedringsudvalg til at behandle ansøgninger om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme med anvendelse til privat beboelse.

 

Der søges nu om anlægsudgifts- og anlægsindtægtbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb for 2012 og 2013.

Sagsfremstilling

Bygningsforbedringsudvalget fordeler støtte til istandsættelse af private, bevaringsværdige boliger. Istandsættelsesprojekterne forløber fra der er ansøgt, til støttebeløbet er udbetalt over 1½ til 2 år. I 2012 blev der givet tilsagn til flere istandsættelseprojekter, men der var ikke projekter til udbetaling. Derfor søges der nu om frigivelse af rådighedsbeløb for både 2012 som 2013.

 

På stednr. 015097 til bygningsforbedringsudvalget er der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 305.000 kr. i 2012 og 310.000 kr. i 2013, ialt 615.000 kr, som hermed søges frigivet. Der er i henhold til Lov om Byfornyelse 50 % refusion fra staten på beløbet, som skal frigives. Det vil sige, at der skal meddeles anlægsudgiftsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb på 1.230.000 kr. Ligeledes skal der til refusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb på 615.000 kr. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der ultimo 2013 evalueres på Bygningsforbedringsudvalgets arbejde og antal ansøgninger i forhold til det årligt reserverede beløb til formålet.
 


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.230.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr., Bygningsforbedringsudvalget 2013 - 2014,

 

at der til refusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 615.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr, Bygningsforbedringsudvalget 2013 – 2014. Refusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb på 305.000 kr. i 2012 og 310.000 kr. i 2013 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015097 Bygningsforbedringsudvalget. Rådighedsbeløbet på 305.000 kr. i 2012 overføres i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af fitnesscenter i tilknytning til Arnborg Hallen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2013-2016 har Herning Byråd afsat et rådighedsbeløb på 974.000 kr. til etablering af foreningsbaseret fitnesscenter i tilknytning til Arnborg Hallen.

Hallen fremsender projekt til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse og anmoder om, at beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Jf. vedlagte skitsetegninger fremlægges planer for tilbygning af 194 m2 i tilknytning til de eksisterende omklædningsrum.
 
Budgetterede udgifter i forbindelse med byggeriet udgør anslået 2,269 mio. kr.

 
Jf. medsendte finansieringsplan udgør eget bidrag 620.000 kr. incl. 275.000 kr. vedr. provenue ifm. frivillig afløsning under halinspektørens barsel. Der er bevilget tilskud fra LAG på 325.000 kr., og søges om optagelse af rentefrit lån i DGI på 350.000 kr.  Herning Kommune har jf. budgetforlig afsat 974.000 kr. i 2013.

 

Fitnesscentret drives på foreningsbasis med frivillige instruktører og som en selvstændig afdeling tilknyttet Arnborg Idrætsforening.

 

Herning Kommune har bevilget et afledt driftstilskudsbehov på 50.000 kr. fra og med 2014.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles en anlægsbevilling på 974.000 kr. ex. moms til SO 11, Idræt og Fritid, sted nr. 318 099,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 974.000 kr. på samme stednr. i 2013.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Billedskoles flytning fra Knudsvej til Nørregade 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Kurt Lauritsen, Leo Pedersen

Sagsresume

Herning Billedskole skal jf. budgetforliget i 2012 flytte fra Knudsvej 12 til Nørregade 7. Der er ikke fulgt bevillig til ombygning og flytning med beslutningen. Hermed forelægges budget for ombygning og flytning, samt anvisning af finansieringsmulighed.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforliget for 2013 og overslagsårene indgået i oktober 2012 er det besluttet, at Herning Billedskole skal flytte fra nuværende lokaler på Knudsvej 12 og ind på en etage på Nørregade 7.

Placeringen i huset er beslutttet at skulle være, hvor Kulturellen pt. har administrations og mødelokaler.
 
Etagen skal ombygges så der i alt bliver 4 store undervisnings-/aktivitetslokaler, hvor der kan undervises og arbejdes med billedkunst.

Denne indretning er nødvendig af hensyn til samarbejdet mellem de forskellige hold, samt antallet af lærere, Billedskolen råder over og har ressourcer til. Hvis de nuværende lokaler skulle bibeholdes, ville der skulle påregnes større driftsomkostninger til lærerer på grund af yderligere opdelinger af holdene (Herning Billedskole har ikke driftsmidler til dette). Den ønskede holdstørrelse er som på Knudsvej, og vurderes at være optimal i forhold til ressourceforbruget.

Til hvert nyt lokale skal der ske en sammenlægning af to eksisterende lokaler. Sammenlægningen udføres så indretningen og anvendelsesmulighederne bliver flexible i forhold til Billedskolens aktiviteter, ligesom kvaliteten af lyset i lokalerne er en vigtig parameter for Herning Billedskole.

Der er ikke afsat midler til nye gulve, lofter, maling af vægge mv., udelukkende den nødvendige reparation i forbindelse med nedrivning af vægge vil blive udført.

Der er tale om en ombygning, hvor de - for Billedskolen - mest nødvendige forhold bliver realiseret.
 
Udover undervisnings-/aktivitetslokaler etableres kontor, tekøkken og depot, ligesom der lovmæssigt skal etableres brandsikring på etagen. Denne får også funktion af forområde til eksisterende toilet.

Stålvaske og store dele af inventaret fra Knudsvej medbringes til Nørregade, ligesom Herning Billedskole anvender egne opsparede midler til nyt reolsystem, som kan sikre, at der er tilstækkelig depotplads på etagen. 


Ombygningen projekteres af lokalt rådgivningsfirma (Arkitec) og udbydes som hovedentreprise.
 
Projektering udføres i april måned, udbud i april/maj måned, og ombygningen udføres i juni/juli/august måned.
 
Ombygningsbudget 750.000 kr.Økonomi

Der blev i forbindelse med budgetforliget ikke anvist finansiering for ombygning af Nørregade, således Herning Billedskole kan bruge lokalerne, ligesom der heller ikke blev afsat midler til flytning af inventar mv.

Det blev besluttet, at et evt. provenu fra salget af Knudsvej 10-12 skal overføres til "indretning af gårdrummet Nørregade 7", som fremgår af investeringsoversigten.

Knudsvej 10-12 kan tidligst sættes til salg, når der er fundet egnede lokaler til Herning Husflid, hvilket forventes på plads i indeværende halvår.

 

Forvaltningen foreslår, at ombygningen mv. for ialt 750.000 kr. finansieres fra stednr. 360099, "indretning af gårdrummet Nørregade 7", hvor der i investeringsoversigten 2014 er afsat 1.325.000 kr. Det fremgår af budgetforliget at provenuet for salget af Knudsvej 10-12 skal bruges på at realisere planerne for nyt gårdrum for Nørregade 7.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2013 til serviceområde 15, Kultur, nyt stednr. på 750.000 kr. vedr. flytning af Billedskolen og indretning af lokaler i Nørregade 7,

 

at anlægsudgiften finansieres/lånes af rådighedsbeløb på 1.325.000 afsat i 2014 på serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099 til indretning af gårdrummet Nørregade 7,

 

at provenuet fra salg af Knudsvej 10-12 tilføres stednr. 360099, når salget er gennemført jf. budgetforliget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A21-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Udviklingsstrategi 2014 for det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.


I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2014. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Udviklingsstrategi 2014 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Udviklingsstrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Nyt i Udviklingsstrategi 2014 i forhold til 2013 er de nye fokus- og udviklingsområder:

 1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet for 2014 givet som nyt fokus- og udviklingsområde. I 2014 er ministertemaet ”Godkendelse og tilsyn”. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har allerede i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces, ligesom kvalitetsudvikling via tilsynet er vigtigt.

 2. Desuden er der enighed om at pege på ”Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud” igen i 2014 – nu med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2014. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

 

KKR Midtjylland har på møde den 8. april 2013 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2014. Ligeledes har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2014 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

 

Bilagene til Udviklingsstrategi 2014 forefindes på sagen.  

 

Sagen er behandlet i Børne- og Familieudvalget 17. april 2013 og i Social- og Sundhedsudvalget 24. april 2013.

 

Beskæftigelsesudvalget får sagen forelagt til orientering den 8. maj 2013, og indstillingen vil foreligge til Byrådets behandling.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at udkast til Udviklingsstrategi 2014 godkendes.

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget anfaler sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Fuglsangsø Centret - godkendelse af nyt skema B i forbindelse med ændring af arealfordeling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leif Pedersen, Niels Frede K. Madsen

Sagsresume

Byrådet godkendte den 20. november 2012 skema B for byggeriet af Fuglsangsø centret.

I forbindelse med en opgørelse af arealfordelingen for Fuglsangsø Centret er der sket en forskydning mellem boligarealer og servicearealer, som betyder at finansieringen af servicearealerne vil medføre en forventet merudgift på ca. kr. 3,436 mio kr.

Forskydningen nødvendiggør en korrektion af arealangivelsen for boligarealet i skema B som derfor fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med tilretninger efter kapacitetstilpasning og jf. budgetforliget, kommer det nye center til at indeholde 90 pleje boliger, 16 ældreboliger og 20 daghjemspladser.

Byggeprojektet har, som det fremgår af tidligere fremsendte sag, været udbudt i totalentreprise med gennemførelse af et udbud i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation i totalentreprise. Her pegede Bedømmelsesudvalget på baggrund af byggeprogrammets opstillede tildelingskriterier  på Byggefirmaet JFP Jørgen Friis Poulsen A/S.  

   
I forbindelse med en opgørelse af det samlede areal for henholdsvis servicearealer og boligarealer på Fuglsangsø Centret er der efter godkendelsen af skema B i november 2012 opstået en forskel i forhold til de tidligere angivne arealer for hhv. bolig- og servicearealer. Ved fornyet gennemgang af arealer har det vist sig at tidligere oplyste arealer fra totalentreprenørens rådgiver ikke har været i overenstemmelse med det færdige projekterede projekt. Rådgiver har efterfølgende tilrettet arealopgørelsen med de korrekte tal til administrationens indberetning af et nyt skema B. Forskellen i arealerne er primært opstået i forbindelse med endelig opgørelse af areal til elevatorer og indvendige trapper samt krav om ganglinier og fælles gangareal m.m..

 

Herning Kommune har i forbindelse med skema A oplyst et samlet areal til boliger på 7802 m² og for service arealer er arealet opgjort til 3392 m². Efter fornyet gennemgang af projektet er arealerne opgjort til 7526 m² for boligerne og 3747 m² for servicearealer.  

Boligarealerne er de tilskudsberettigede m² og da boligarealet efter den nye opgørelse udgør mindre end tidligere angivet, sker der en forskydning af udgifterne fra boligarealer til servicearealer, hvilket belaster kommunens kassetræk.
 

På baggrund af forskydelsen af arealer har administrationen udarbejdet et nyt korrigeret skema B, som fremsendes til udvalgets godkendelse.

 

Korrigeret skema B:

 

[image]

 

Konklusion på skemaet:

For boligdelen er der en mindreudgift - fra investeringsplanens 155.259.000 kr.* til nyt forslag på 148.992.000 kr. *, en forskel på 6.267.000 kr. brutto/ 626.000 kr. netto, inkl. moms og inkl. beboerindskud. Tallene er inkl. moms, da der ikke er refusion for momsudgifter på boligdelen.

For servicearealerne er der en merudgift fra investeringsplanens 57.788.000 kr. ** til nyt forslag 61.976.000 kr. ** på 4.188.000 kr. netto ekskl. moms.

 

På baggrund af det nye forslag anbefales følgende ændringer i rådighedsbeløbene:

 

[image]

 

I forhold til nuværende investeringsoversigt betyder ændringen, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til boligerne nedskrives med 6.267.000 kr., medens rådighedsbeløb og anlægsbevilling til servicearealerne opskrives med 4.188.000 kr.

Mindreudgiften til boliger betyder samtidig at der hjemtages 5.515.000 mindre som lån. Dvs. likviditetsmæssigt er der en nettomerudgift på 3.436.000 kr. Til orientering kan nævnes, at på byrådsmødet i december 2012 blev de likvide aktiver godskrevet med 3.436.000 kr. vedr. dette projekt.

 

Det er ikke muligt at finde kompenserende besparelser indenfor projektet , hvorfor det anbefales at finansiering af merudgiften på 3.436.000 kr sker ved genbevilling af det tidligere beløb på 3.436.000 kr. som på grund af fejlen i arealopgørelsen blev godskrevet de likvide aktiver.

 

Husleje

Huslejen vil med ændringen i boligarealet blive påvirket. Huslejeniveauet er med ændringen beregnet til ca. 984 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på ca. 5.822 kr. pr. bolig. Et fald i huslejen på ca. 200 kr. pr. måned.

Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 174 kr. pr. m² årligt eller 1.030 kr. pr. måned pr. bolig. Niveauet for huslejen svarer til de øvrige boliger på området, f.eks. Lind Pleje- og Aktivitetscenter med 956 kr. pr. m² årligt og 169 kr. pr. m² årligt til forbrugsafgifter.  

 

Afledt drift

Udgifterne ved drift af centret påvirkes ikke af ændringen i arealfordelingen og vil som det fremgår af tidligere sag på årsbasis være ca. 29,9 mio. kr. Driftsbudgettet er indeholdt i nuværende budgetramme på serviceområde 18. Udgifter til boligstøtte på maksimalt 1,35 mio. kr. årligt fra medio 2014 afholdes på serviceområde 17 Overførselsindkomster, og forventes at kunne indeholdes i budgetrammen.


Hovedtidsplan
 

Byggestart
Nov 2012
Aflevering af byggeriet til SOS
Juni 2014Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at skema B godkendelse med en samlet anskaffelsessum til boligerne på 148.992.000 kr. og servicearealerne med 76.193.000 kr. (begge inkl. moms),

 

at der meddeles negativ anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 05.32.30 Ældreboliger, stednr. 530.080 Fuglsang Sø Centre med 6.267.000 kr, med rådighedsbeløb fordelt med -3.134.000 kr. i 2013 og -3.133.000 kr. i 2014,

 

at der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer), stednr. 018.080 Fuglsang Sø Centret med 4.188.000 kr, med rådighedsbeløb fordelt med 2.465.000 kr. i 2013 og 1.723.000 kr. i 2014,

 

at den årlige husleje for boligerne på 984 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger,

 

at forslag til forskydninger og tilretninger af rådighedsbeløb godkendes, således der bliver overensstemmelse med rådighedsbeløb i det nye forslag og afsatte rådighedsbeløb,

 

at bevillingen på serviceområde 28 optagne lån tilrettes med 5.515.000 kr. i mindre låneoptagelse, i overensstemmelse med forslag til forskydninger/tilretninger i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordensteksten,

 

at nettoudgiften på 3.436.000 kr. finansieres af likvide aktiver.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.35.08-S00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om indførsel af pædagogiske måltider på plejecentre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

På baggrund af temadrøftelsen med Ældrerådet (møde d. 12.09.12, pkt 108) har Sundhed og Ældre udarbejdet et forslag til genindførelse af pædagogiske måltider.
 
Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2011 gennemført en besparelse af de pædagogiske måltider (møde d. 29.11.10, pkt. 211).
 
Sundhed og Ældre fremlægger hermed et forslag om genindførelse af pædagogiske måltider på plejecentrene grundet måltidernes store betydning for beboernes trivsel og helbred.

 

Eftersom der er tale om serviceniveauændring sendes sagen til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede ultimo 2010 en afskaffelse af de pædagogiske måltider under forudsætning af, at personalet kunne sikre den nødvendige observation, samtale og guidning af beboerne uden selv at spise med. Det har senere vist sig, at der ikke opnås samme effekt, hvis personalet ikke deltager i måltiderne, hvorfor der ønskes en genindførelse af de pædagogiske måltider.  

 

Et pædagogisk måltid er således et måltid, hvor der er en faglig begrundelse for, at personalet spiser en lille portion mad sammen med beboerne. Der vil være pædagogiske måltider til både hverdag og til fest.  

 

Formålet med de pædagogiske måltider er således at bevare og støtte beboernes færdigheder ved, at de kan spejle sig i personalets bevægelser. Spisefællesskabet mellem personale og beboere styrker også den nødvendige ro og hygge for at sikre, at beboerne får tilstrækkelig mad og motiveres til ernæringsrigtig kostsammensætning.    

 

Målet er,

 • at hjælpe de svageste med at få spist og drukket tilstrækkeligt

 • at guide de beboere, der har behov

 • at være model for spejling ved selv at tage en lille portion på en tallerken

 • at være observerende og rapporterende, hvis der er ændringer i kostvanerne

 • at stimulere beboerne til samtale med hinanden – f.eks. om kosten, opskrifter, forskelle på gamle dage og i dag osv.

 

Pædagogiske måltider kan ligeledes understøtte det værdifulde i at have gode oplevelser hver dag.    

 

Ældrerådet støtter en genindførsel af pædagogiske måltider på plejecentrene.Økonomi

Det pædagogiske måltid omfatter en kvart portion af henholdsvis et aftensmåltid og et middagsmåltid. 

 

Følgende forudsætninger er lagt til grund for beregningen af udgiften:

 

 • Antal beboere på plejecentre: 630

 • Der tildeles 1 pædagogisk måltid pr. 7-8 beboere (frokost og aften), hvilket svarer til 160 pædagogiske måltider pr. dag

 • Herning Kommunes madtakst jf. budget 2013 er for et middagsmåltid er 51 kr. og for et aftensmåltid 36 kr. Disse takster lægges til grund for beregningen, da de pædagogiske måltider skal afregnes til samme pris som beboernes måltider

 

Udgiften til pædagogiske måltider i 2013 er herefter beregnet til 635.000 kr. 

 

Der er i beregningen af genindførelsen af pædagogiske måltider lagt samme forudsætninger til grund som for besparelsen af pædagogiske måltider i budget 2011. Portionsstørrelsen for de pædagogiske måltider er dog mindre i denne beregning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at
orientering om genindførelse af pædagogiske måltider tages til efterretning, herunder at finansiering sker ved budgetomplacering på de decentrale enheder indenfor rammen af SO18.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.10-P19-3-13 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Årsrapport 2012 for Teknik og Miljø - Drift

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

DRIFT i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven, miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 140001 og den sociale ansvarlighed ud fra det Sociale Indeks. Det økonomiske regnskab indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.
 
Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven, og viser en omsætning på 94 mio. kr. og et driftsresultat på 5,3 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 5,218  mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,890 mio. kr. Den yderligere merindtægt på 3,3 mio kr. indgår i kommunens samlede regnskab og overførselssag. 

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og Drifts overskud skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,890 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Vintersituationen i december 2012 har været omfattende, ligeledes har der været ekstra arbejder i forbindelse med Giro d´Italia, som har haft en positiv indflydelse på omsætningen. Endvidere er sygefraværet faldet, dette har givet en bedre udnyttelse af personale ressourcerne.


Miljøindsats

 

DRIFT er miljøcertificeret efter ISO 14.001:2004. I opbygningen af miljøcertificerings-

systemet er arbejdsmiljøet også indbygget, men ikke certificeret. I praksis betyder det, at der på begge områder vedvarende skal ske forbedringstiltag.

Hos DRIFT betyder det, at det sikres, at lovgivning og myndighedskrav på både miljø- og arbejdsmiljøområdet overvåges og overholdes.  

 

 

 

I 2012 har DRIFT foretaget følgende miljø- og arbejdsmiljø initiativer:

 

 • 7 robot-græsklippere har klippet græs i parker og grønne områder. Det generelle indtryk er, at robotterne er driftssikre, leverer en rigtig god klippekvalitet og desuden er de støjsvage. Miljømæssigt betyder det, at der spares transport både i tid og afstand og samtidig sker der en mindre udledning af drivmiddelgasser lokalt.

 

 • I Birk-området er der indkøbt mere hensigtsmæssigt græsklipningsudstyr, som klipper, hvad der tidligere skulle 3 forskellige maskiner til at klare. Det betyder både mindre tid og kørsel på vejene.

 

 • Yderligere indkøb af batteridrevet udstyr på småmaskine området. Én stanghækklipper, én teleskopstangsav og yderligere 4 hækklippere. Dette betyder ingen udledning af drivmiddelgasser lokalt, ingen risiko for benzinspild på jorden og en langt mere arbejdsmiljøvenlig belastning. Det batteridrevne udstyr er lettere, hvilket mindsker belastningen af led, arme og skuldre.

 

 • Hold Herning by Ren 12 har været afholdt op til Giro d´Italia-starten. Resultatet var, at ca. 50 borgere og frivillige indsamlede i alt 180 kg henkastet affald. I samarbejde med Herning Cityforening blev gågaden spulet og rengjort. Samtidig blev Herning Centrum gået efter i forhold til at få indsamlet herreløse cykler.

 

 • Energirapporternes anbefalinger omkring energibesparende tiltag på bygninger m.v. følges, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til omfang, effekt og økonomi. I 2012 er tørrerummet på Hammershusvej efterisoleret og varmeforsyningen er konverteret til fjernvarme. Endvidere er administrationsbygningens vestside efterisoleret, og der er opsat ny facadebeklæding herunder 6 nye lavenergivinduer.

 

 • Reduktion af papirforbrug ved overgang til elektronisk timeseddelregistrering. Overgangen har kun været teknisk muligt på Vej/Parkområdet og er løbende implementeret på området gennem året. Der er sparet 55 kg papir.

 

 • Siden 2008 er antallet af kemikalieprodukter reduceret fra 467 til 180 produkter. Produkter indeholdende flour og PFOS-midler er udfaset. Produkter indeholdende nafta/råolie er reduceret fra 84 til 29.

 

Social ansvarlighed

 

Hvert år måles Det Sociale Indeks. I efteråret 2012 blev indekset målt til 78,1. Resultatet er en stigning på 3,2 point i forhold til 2011. En score på 60 og derover indikerer, at DRIFT er en ”social ansvarlig virksomhed”. 2012-scoren er den bedste i de 12 år, hvor målingen har været foretaget.
 
Det sociale ansvar udvises bl.a. også ved et samarbejde med Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB), Jobcentret, Knudmoseskolen og Projektenheden under Herning Kommune. I 2012 er 14 borgere henvist til DRIFT fra disse steder, fordi de har vist interesse for ”praktik” med udendørs arbejde. Borgerne får på den måde en jobrelevant afprøvning af deres kompetencer.
 
I 2012 blev der foretaget en kulturmåling i DRIFT, hvilket er en mere omfattende måling end blot Det Sociale Indeks. Resultatet viser høj score på de ”bløde parametre” som fx forholdet til ledelsen, oplevelsen af ens team, samt hvordan man som individ har det generelt. Der er således høj trivsel på arbejdspladsen i DRIFT.  

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Årsrapport 2012 for DRIFT godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti ved Frølundvej og fodgængerovergang i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 650.000 kr. til anlæg af cykelsti langs Frølundvej i Hammerum og markeret fodgængerovergang i krydset Skolegade/Østergade i Aulum.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2013 til anlæg af cykelsti langs Frølundvej i Hammerum og markeret fodgængerovergang i krydset Skolegade/Østergade i Aulum.

Sagsfremstilling

Der etableres en 350 meter lang cykelsti langs Frølundvej mellem sportspladsen og Nørgård Fritidsgård med henblik på at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, der færdes på vejstrækningen. Cykelstien er markeret med rødt på kortet herunder.

 

[image]

 

Desuden etableres der en forgængerovergang i Aulum for at skabe en trafiksikker overgang på Skolegade fra vestsiden og over til de skoler og institutioner, der ligger på østsiden af Skolegade. 

Økonomi

Udgiften til de 2 projekter er anslået til 650.000 kr.

 

Der er på investeringsoversigten i 2013 afsat et rådighedsbeløb på 650.000 kr. til projekterne.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2013 til
Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222061 – Cykling som dagligt transportmiddel,

 

at udgiften på 650.000 kr. finansieres af det under samme serviceområde og
sted nr. i 2013 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

 

 

Der vil blive taget stilling til endelig placering af fodgængerovergang i Skolegade ved Østergade i Aulum på Teknik- og Miljøudvalgets møde i maj.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.00-P20-16-13 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Orientering om projektansøgning for fase 3, Herning Cykler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at fremme cyklismen i hele kommunen.

 

I to omgange har kommunen fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Trafikministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1 og fase 2. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.

 

I fase 1 er der bevilget samlet anlægsudgifter for 10 mio. kr. og i fase 2 er der bevilget samlet anlægsudgifter for 12,5 mio. kr.

 

I fase 3 ansøger vi om støtte til en række projekter der skal understøtte de igangværende tiltag og give bedre forhold for cyklister. Der ansøges om samlet 10 mio. kr. for 2014 og 2015, hvoraf puljemidler vil udgøre 4 mio. kr.

 

Det anbefales, at projektansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5 % daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik.

 

Kommunen arbejder hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede navn "Herning Cykler".

 

Ansøgningen til fase 3 indeholder følgende elementer:

 

 • Anlæg

- Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsang Sø til Herning C
- Anlæg af cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser rundt om Herning
- Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre til Herning C
- 2-1 vej på Velhustedvej
- Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV)

 

 • Information og Event

- Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger (kampagne for

 korte cykelture)

- Initiativer for 50+ gruppen

- Kampagne for indvandrerkvinder

- Lokalkampagne i forbindelse med ”Vi cykler til arbejde” og ”Alle Børn Cykler”

- Generel synlighed/kampagner af projektet

 

 • Udvikling og Innovation

- Aulum som cykel-laboratorium
- Koncept for Bike-Park-Ride ved pendlerpladser rundt om Herning

 

 •  Evaluering

- Opdatering af Cykelregnskab

 

Projekterne er planlagt at skulle køre i 2014 og 2015.

 

Grundet den korte ansøgningsfrist fra puljen blev åbnet, blev der den 8. april 2013 rundsendt en elektronisk høring til udvalget, inden ansøgningen blev indsendt den 11. april 2013.

 

 

Økonomi

Der bliver fremsendt særskilt sag om finansiering, forventet til mødet i juni.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at orientering om ansøgning til Cykelpuljen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevillinger til indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indkøb af bygningsrelaterede IT værktøjer.

Sagsfremstilling

Bevillingen anvendes til indkøb af Isyn, som er et digitalt værktøj til anvendelse ved ind- og fraflytningssyn i forbindelse med udlejning af kommunens ejendomme. Derudover indkøbes et IT værktøj DBD til registrering af bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand.

 

Økonomi

Bevillingen anvendes således;
 
[image]


Der er afsat et rådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2012, som søges overført til 2013 i overførselssagen, som behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj og Byrådet den 14. maj.  Det er en forudsætning for frigivelsen, at overførslen af de 320.000 kr. godkendes.

Nærværende sag om frigivelsen behandles på samme møde som overførselssagen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 320.000 kr. i 2013 til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, bygningsrelaterede IT værktøjer, nyt stednr.,

 

at  udgiften på 320.000 kr. finansieres af den forventede overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 diverse anlægsarbejder.,

 

at det er en forudsætning for frigivelsen, at denne overførsel godkendes af Byrådet den 14. maj 2013.

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.09.01-S00-1-12 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til energirenoveringer 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Simonsen, Jacob Philipsen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Budgetforliget 2013 indeholder en beslutning om, at Forligspartierne igangsætter energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger, som tager udgangspunkt i energimærkningen.


Samlet er der tale om en investering på 20 mio. kr. som skal fordeles over 3 år (2013, 2014 og 2015). Investeringen skal finansieres via lån.

Projektet planlægges i 3 faser, som udføres i hhv. år 2013, 2014 og 2015. Denne dagsorden vedrører primært Fase 1, som udføres i år 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2013 til energirenoveringer.

Sagsfremstilling

De projekter der gennemføres i energirenoveringsprojektet tager udgangspunkt en tilbagebetalingstid på maksimum 10 år.
 
I Fase 1 bliver der fokuseret på skoler og daginstitutioner, hvor energirenoveringerne primært vedrører efterisolering af klimaskærmen, efterisolering af tekniske installationer, installering af nyt energivenligt belysning samt optimering af styring af belysningen.


Derudover er det valgt at udskifte alle pumper, som indgår i projektet, i Fase 1, for derved at optimere tilbagebetalingstiden og prisen på de nye pumper. Med henblik på færrest mulige forstyrrelser af driften hos brugerne, udføres alle optimeringerne på den enkelte ejendom på en gang. Udskiftningen af pumperne forstyrrer ikke driften af bygningerne, da disse primært er lokaliseret i teknikrummene.


 

 

 

Økonomi

Anlæg og drift
Der er samlet afsat en pulje på 20 mio. kr. på investeringsoversigten med følgende rådighedsbeløb:


2013 (fase 1) - 7,0 mio. kr.
2014 (fase 2) - 7,0 mio. kr.
2015 (fase 3) - 6,0 mio. kr.
 
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2013.
 
Driftsbesparelserne vil blive indarbejdet på de respektive serviceområder, hvor investeringerne gennemføres.

 

Låneoptagelse
Med henvisning til forligsteksten ifm vedtagelsen af budget 2013 med overslagsårene indstilles det, at hele besparelsen anvendes til finansiering af renter og afdrag på det lån, som kan optages, som følge af den automatiske låneadgang for energibesparende foranstaltninger, der følger af en energimærkning jf. lånebekendtgørelsen § 2 stk. 1 nr. 6 litra b. Når lånet er indfriet, vil besparelsen tilgå de likvide aktiver.
 
Det indstilles, at der bliver optaget et lån i 2013, hvor ydelsen svarer til den forventede besparelse, og hovedstolen fastlægges i forhold til den faktiske investering i 2013. Til mellemfinansieringen i 2013, er der mulighed for at optage en byggekredit i KommuneKredit.
 
Der vil blive fremsendt en særskilt sag om lånoptagelse, når de endelige lånevilkår er fastlagt.
 
Fase 2 og 3 i henholdvis 2014 og 2015
For 2014 og 2015 vil der blive fremsendt særskilte sager om frigivelse af rådighedsbeløb og tilsvarende for besparelser i driftsbudgetterne. Principperne vil være de samme som i 2013.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2013 til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, Energirenoveringer, sted nr.013083,

 

at udgiften på 7,0 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, samme sted nr.,

 

at besparelsen på 0,9 mio. kr. tilgår likvide aktiver med henblik på finansiering af renter og afdrag af optagne lån til finansiering af investeringerne i 2013. Ved endelig indfrielse, forbliver provenuet i kommunekassen,

 

at der bliver optaget et lån i 2013, hvor ydelsen svarer til besparelsen på 0,9 mio. kr. og hovedstolen fastlægges i forhold til den faktiske investering i 2013. Forvaltningen bemyndiges til at optage en byggekredit i KommuneKredit til mellemfinansieringen i 2013,

 

at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige lånoptagning i 2013.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-20 for område ved Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler ændring af opland A12, Y03 og Y26 i forbindelse med etablering af detailhandel og virksomheder på Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget.
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i forbindelse med den offentlige høring i perioden 12. september til 19. november 2012.

Forvaltningen anbefaler, at tillægget vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler ændring af opland A12, Y03 og Y26 i forbindelse med etablering af detailhandel og virksomheder på Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget.
 
I 2009 blev der for centerområdet ved Absolonsvej og Åvænget vedtaget lokalplan nr. 12.E3.3, der udlagde bebyggede og ubebyggede arealer til centerformål, så det bliver muligt at etablere nye butikker til detailhandel, kontorer og liberalt erhverv mv.
 
Tillæg nr. 16 skal sikre håndtering af overfladevandet fra området, der skal ledes til Herningsholm Å via eksisterende regnvandsbassin.

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænserne ændres i forbindelse med tillægget;
 

Nuværende opland
Ændret opland
Ændringer
 
 
 
A12
 
Opland A12 er udvidet med arealet vest for Åvænget ("Ford-grunden"), opland Y03 samt Y26  
 
 
Y03
Opland Y03 (Åvænget, hvor bl.a. Jem&Fix og McDonalds er etableret) sammenlægges med og ændres til opland A12. Området separat kloakeres ved ændret arealanvendelse  
 
 
Y26
Opland Y26 (hvor Bauhaus er etableret) sammenlægges med og ændres til opland A12. Området separatkloakeres ved byggemodning  
 

 
Opland A12 vil fremtidig udgøre ca. 17 ha (befæstet areal). Området vil være separat kloakeret, idet spildevandet ledes til Herning Renseanlæg og regnvandet ledes til Herningsholm Å fra det samlede opland A12. Der er etableret forsinkelse af regnvandet inden udløb i Herningsholm Å, idet det eksisterende regnvandsbassin øst for Valdemarsvej er udvidet for håndtering af overfladevandet fra det øgede oplandsareal.
 
Udvidelse af regnvandsbassin er sket på matr. nr. 6a, Birk By, Gjellerup og 1a, Holtbjerg, Herning Jorder, som ejes af Herning Kommune. Arealerhvervelse skal godkendes af Byrådet, idet Herning Vand har indgivet købstilbud.
 
Oplandskort for Åvænget i Herning og arealet vest for Åvænget ses af bilag 1.

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 28. august 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 20. september til den 19. november 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.


Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-20 vedtages endeligt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 for område ved Golfvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland A14-2 med A14-2P  i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Golfvej, som ved lokalplansforslag nr. 12.E12.2 skulle give mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsbutik. Naturstyrelsen har imidlertid anmodet Herning Kommune om tilbagetrækning af lokalplanforslag 12.E12.2 på baggrund af forhandlingerne om Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Byplanudvalget har den 4. marts 2013 besluttet at følge Naturstyrelsens anmodning og opland A14-2P skal derfor ikke indgå i tillæg nr. 17. 

 

Endvidere udvides opland A14-2 med området for lokalplan 33.E5.1, der i år 2000 er udlagt til erhvervsområde nordøst for Golfvej. Dette område er i dag kloakeret, men er ved en fejl ikke tidligere indarbejdet  i spildevandsplanen.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til tillæg 17 i forbindelse med den offentlige høring i perioden 17. januar til 14. marts 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplandsgrænsen ændres i forbindelse med tillægget;  
 

Nuværende 0pland
Ændret opland
 
Areal (ha)
Ændringer
 A14-2
 
14,48
Opdatering af oplandsgrænsen så det fremtidig omfatter eksisterende erhvervsområde nordøst for Golfvej
 
 
A14-2P  
1,98
UDGÅR - Udvidelse af opland med nyt lokalplansområde ved
Golfvej 

 

Opland A14-2 er i dag separat kloakeret og A14-2P var planlagt separatkloakeret ved byggemodning. Naturstyrelsen har anmodet Herning Kommune om tilbagetrækning af lokalplanforslag 12.E12.2 på baggrund af forhandlingerne om Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Byplanudvalget har den 4. marts 2013 besluttet at følge Naturstyrelsens anmodning, og opland A14-2P skal derfor ikke indgå i tillæg nr. 17. Opland A14-2P udgår derfor af tillæg nr. 17.


Overfladevand fra A14-2 afledes til bassin til opsamling af regnvand fra opland A14-2 og  Y04. Der er etableret forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Bæk.  

 

Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.  

 
Oplandskort for området ved Golfvej ses af bilag 1.

 

Efter den foreløbige vedtagelse i Byrådet den 18. december 2012 har tillægget været i offentlig høring i 8 uger i perioden 17. januar til den 14. marts 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget i høringsfasen.Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 17  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 vedtages endeligt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 for område ved Åbrinken, Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler kloakering af et område ved Åbrinken i Sørvad. Området ønskes byggemodnet inden udgangen af 2013.  

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 22 vedtages foreløbigt.

Sagsfremstilling

Området består for nuværende af matrikel 3 ht, Sdr. Lund, Vinding. Den østlige del grænser op til det grønne areal langs Vegen Å. Området er i lokalplan nr. 53 fra 1987 udlagt til boligområde ved Åbrinken i Sørvad.

 

Området udgør ca. 4,90 ha og heraf befæstes maksimalt 50 % (dvs. 2,45 ha).

 

Området er allerede optaget i Spildevandsplanen som planopland S18S.P, hvor forventningen var, at regnvand skulle nedsives. Det har imidlertid vist sig, at området er uegnet til nedsivning, og det bliver derfor nødvendigt at aflede alt regnvand til åen.

 

Inden for lokalplanområdet etableres der et regnvandsbassin til opsamling, forsinkelse og rensning af regnvandet. Bassinet indtænkes som en del af de ubebyggede fællesarealer. Grunden til at bassinet placeres inde i området er, at der udenfor området alene er § 3 arealer. Fra bassinet etableres ét udløb til åen. Med dette tillæg til spildevandsplanen sikres det planmæssige grundlag for at anlægge bassin og etablere udløb til åen.

 

Spildevand fra boligerne i området vil blive ledt til Sørvad Renseanlæg.

 

Oplandsnavnet ændres fra S18S.P til S19S.P.

 

Forslag til tillæg nr. 22 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.

 Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages foreløbigt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelsen af Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 20,298 mio. kr. til Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20.298.000 kr. i 2013 til Vesterholmvejs forlængelse.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe vejadgang direkte mellem Herning og det nye regionshospital i Gødstrup anlægges en forlængelse af Vesterholmvej med mulighed for tilslutning til en ny vestlig omfartsvej omkring Herning.Økonomi

På investeringsoversigten for budget 2012, 2013, 2014 og 2015 er der på serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 afsat henholdsvis 19 mio. kr., 20,298 mio. kr., 33,826 mio. kr. og 2 mio. kr. 

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 20,298 mio. kr. til følgende arbejder i 2013:

 • Anlæg af 3 bygværker/broer

 • Færdigprojektering af vejen

 • Anlæg af vejen

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 20.298.000 kr. i 2013 til
Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 – Vesterholmvejs forlængelse,

 

at udgiften på 20.298.000 kr. finansieres af det under samme serviceområde og sted nr. i 2013 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.03.08-P20-1-12 Sagsbehandler: Trine Bjørn Olsen  

Tiltrædelse af EU´s Borgmesterpagt for klimaindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Merete Gammelmark

Sagsresume

Herning Kommunes tiltrædelse af EU's borgmesterpagt (Convenant of Mayors) er en måde at synliggøre kommunens engagement og helhedsorienterede tilgang til klimaindsatsen internationalt og lette adgangen til EU's forskellige støtteprogrammer til finansiering.

 

Ved underskrift af Borgmesterpagten forpligter kommunen sig til at gå videre end EU's krav om 20 % reduktion af CO2-udledningen inden 2020. Herning Kommunes klimamål opfylder allerede betingelserne for at deltage, idet vi har en helhedsorienteret klimaplan og et mål om at opnå 25 % reduktion af CO2-udledningen inden 2015. 

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune tiltræder EU's borgmesterpagt (Convenant of Mayors).

Sagsfremstilling

Borgmesterpagten (Convenant of Mayors) er et initiativ, der samler lokale myndigheders engagement og målrettede arbejde med klimaforbedrende tiltag inden for EU. Underskrivere af Borgmesterpagten forpligter sig til at gå videre end EU's målsætning om at reducere CO2-udledningen med 20 % inden 2020. Med planlægning, der omfatter både egne arbejdsområder og alle relevante sektorer i lokalområdet, sender Borgmesterpagtens underskrivere et stærkt signal til omverdenen om engagement og helhedsorienteret tilgang til klimaindsatsen. Over 4.400 lokale myndigheder i EU har indtil videre underskrevet aftalen, heraf 28 danske kommuner - 7 af disse i Region Midtjylland.

 

For at leve op til Borgmesterpagtens krav skal den lokale myndighed:

 

 • kortlægge klimabelastningen indenfor det geografiske område

 • inddrage lokalsamfundet i udviklingen af en klima- og energihandlingsplan, definere de nødvendige målsætninger og iværksætte aktiviteter, der kan opfylde dem

 • indsende en klima- og energihandlingsplan (sustainable energy action plan, kaldet SEAP) til EU Kommissionen senest et år efter underskrift af aftalen

 • udarbejde og sende statusrapporter med evaluering, overvågning af udviklingen og verificering af igangsatte initiativer til EU Kommissionen mindst hvert andet år

 • dele viden og erfaringer med andre deltagere

 • arrangere klima- og energidage målrettet borgerne og informere lokale medier regelmæssigt om udviklingen

 • gerne bidrage til den årlige konference for Borgmesterpagten i regi af Sustainable Energy Europe

 • organisere sig og afsætte tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne gennemføre de nødvendige tiltag


At arbejde med klimaforbedrende tiltag er ikke nyt i Herning Kommune - Herning Kommune var den første kommune i landet, der fik en klimaplan. Med den hidtidige praksis er de formelle betingelser for tilslutning til Borgmesterpagten allerede opfyldt:

 

 • Siden vedtagelsen af Klimaplan 2009-2013 har kommunen arbejdet målrettet på at nedbringe klimabelastningen. Klimaplanen er en fortløbende strategi og handlingsplan for energi- og klimaområdet, som revideres hvert fjerde år

 • Det er Herning Kommunes mål, at udledningen af CO2 skal reduceres med mindst 25 % i perioden 2007-2015

 • For at følge udviklingen og på den baggrund iværksætte de nødvendige tiltag, kortlægges klimabelastningen i hele Herning Kommune hvert andet år. Til kortlægningen anvendes KL's CO2-beregner, som er en udbredt og anerkendt opgørelsesmetode, der gør det muligt at følge udviklingen lokalt og sektorvis

 • Herning Kommune er i løbende dialog med borgerne om klimaindsatsen. Et eksempel er Klimanetværk Herning, som er et etableret netværk af borgere, virksomheder og interesseorganisationer, som samarbejder med kommunen. Selve klimaplanen blev skabt med afsæt i et idékatalog udarbejdet af Klimanetværk Herning. Klimanetværket er aktuelt under revision, idet deltagelse og udbytte er for svingende

 • Hvert år arrangeres Grøn Herning Uge - et temaarrangement, som giver borgerne viden, information og inspiration til en mere klimavenlig livsstil

 • Gennem medlemskabet i Green Cities er Herning Kommune forpligtet til løbende og målrettet at arbejde med klimaforbedrende tiltag. Dette sker både via egne iværksatte initiativer og i regi af det tværkommunale samarbejde. Et eksempel er det EU-støttede projekt Carbon 20, der har til formål at få små og mellemstore virksomheder til at reducere deres CO2-udledning ved hjælp af offentlig-private samarbejder. 16 Herning-virksomheder deltager i dette projekt.

 

Flere af EU's støtteprogrammer til klima- og energiprojekter kræver, at ansøgerne kan præsentere en målrettet strategi for området, og Borgmesterpagten er i den forbindelse et velkendt og anerkendt initiativ. Underskrivernes handlingsplaner og øvrige relevante dokumenter offentliggøres på den fælles hjemmeside, www.borgmesterpagten.eu, og en tilslutning til aftalen kræver således ikke yderligere dokumentation fra kommunen. Borgmesterpagten kan derfor være med til at lette vejen til finansiering af klima- og energiprojekter via EU's støtteprogrammer og Den Europæiske Investeringsbank.

 

Et eksempel er ELENA-programmet, hvortil Region Midtjylland og 14 kommuner (herunder Herning) i øjeblikket forbereder en ansøgning om støtte til teknisk bistand og planlægning af energirenoveringer og etablering af vedvarende energiløsninger i kommunale og regionale ejendomme. ELENA kræver, at kommunerne hver især kan dokumentere en målrettet plan på området. Her vil en tilslutning til Borgmesterpagten være tilstrækkelig.

 

Borgmesterpagten giver også deltagerne adgang til de nyeste værktøjer og metoder, uddannelse og videndeling. Gennem det særlige Benchmarks of Excellence får deltagerne mulighed for at fremhæve de bedste eksempler på klimahandlingsplaner og lokale initiativer. Denne videndeling er en vigtig motivationsfaktor, fordi deltagerne opnår anerkendelse ved at dele deres gode eksempler, og får kvalificerede input til det, der er svært.

 

Herning Kommunes erhvervspolitiske vision er på et bæredygtigt grundlag, at skabe gode, dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere. Kommunen har fokus på virksomhedernes mulighed for vækst, fordi vækst er en forudsætning for positiv og stigende indtjening og øget velfærd. Rammerne skal skabes på et bæredygtigt grundlag, så vi opnår langtidsvirkning, udviser miljømæssig og social ansvarlighed og bygger på et økonomisk realistisk grundlag. Erhvervspolitikken udmøntes via kommunens Erhvervspolitiske Strategi, hvor der i perioden 2011-2014 er afsat midler til at fremme erhvervsudvikling med branchesatsningen, 'Klima, energi og fremtidens fødevarer'. Konkret er der indenfor denne satsning bl.a. ydet tilskud til DAMRC, Center for Energiteknologier og deltagelse på vindmøllebranchens messe EWEA.

 

Endelig har Herning Kommune en International Strategi med visionen, at "vi er kendt for holdninger og handlinger med internationalt udsyn". Strategien har fire fokus områder: Omdømme, Borger, Erhverv og Medarbejder. Et internationalt klimavenligt omdømme vil være befordrende for eksportfremme indenfor cleantech (fx vedvarende energi, genvindingsindustrien, grøn transport og informationsteknologi), samt bidrage til den grønne omstilling i øvrigt.

 

Det er forvaltningens samlede vurdering, at tiltrædelse af Borgmesterpagten vil forstærke Herning Kommunes profil som en kommune, der går foran, og at opfyldelse af forpligtelserne i Borgmesterpagten kan ske med udgangspunkt i eksisterende aktiviteter.


Økonomi

Ud over de i forvejen afsatte ressourcer til energi- og klimaplanlægning er der ingen yderligere omkostninger forbundet med tilslutning til EU's Borgmesterpagt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Herning Kommune tiltræder Borgmesterpagten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anders Debel og Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Vand og Herning Kommune har i fællesskab lavet ansøgninger til 3 klimatilpasningsprojekter, som er sendt til Forsyningssekretariatet inden frist for ansøgninger til projekter fra 2013 udløb den 15. marts 2013. Ansøgningerne skal gøre det muligt at sikre Herning Vands medfinansiering af projekterne. Der er fremsendt yderligere 3 klimatilpasningsprojekter, der kan udføres fra 2014 inden fristen for projekter i 2014 udløb den 15. april 2013.

 

Ansøgningen for 2013 er fulgt af en administrativ underskrevet kontrakt mellem Herning Vand og Herning Kommune, som dog er med forbehold for byrådets godkendelse.
Vedrørende 2014 vil der senere blive fremsendt et kontraktudkast.


Ansøgningerne er i overensstemmelse med budgetforliget for 2013. Af forligsteksten fremgår det, at Herning Kommune i 2013 skal udarbejde en handlingsplan for kommunens klimatilpasningsstrategi og den skal indeholde konkrete klimatilpasningsprojekter, der blandt andet skal omfatte tilbageholdelse af regnvand ved store regnskyl. Investeringen forudsættes gennemført iht. årets økonomiaftale mellem regeringen og KL via Herning Vand.


Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med Herning Vand om medfinansering af klimatilpasningsprojekter udført fra 2013 svarende til 7.980.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er vedtaget ny lovgivning, som giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter, som selskaberne efter hidtil gældende regler ikke ville kunne finansiere over spildevandstaksterne. Det følger af reglerne, at spildevandsselskaberne ikke vil kunne påtage sig en større risiko end, hvad det ville have kostet, hvis selskaberne havde valgt at foretage investeringer i klimatilpasning af deres egne anlæg på sædvanlig vis.


Det er et krav, at projektet har til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand.
 
Lovgivningen giver spildevandsselskaberne en unik mulighed for at bidrage med knowhow og ressourcer til at sikre løsninger på de ændrede nedbørsmønstre, som klimaændringerne medfører.
 
Herning Vand og Herning Kommune har derfor lavet 3 forslag til klimatilpasningsprojekter:
KLIT 1: Hammerum Å/Kløvervej
KLIT 2: Knudmosen/Miljøvej
KLIT 3: Lillelund Engpark
 
De tre projekter skal fungere som både vandmagasin og natur-område og derved også opfylde rekreative behov for kommunens borgere. Herningsholm Å løber øst, nord og vest for Herning By og modtager her store mængder overfladevand fra både Herning og omegnsbyerne og fra et stort landbrugsopland. Kommunen har siden 2010 haft en vandstandsmåler stående i Herningsholm Å ved Silkeborgvej i den sydlige del af byen. Denne måler viser, at vandstanden i vandløbet ofte stiger dramatisk ved større nedbørs-mængder, og da vandstanden ikke altid er faldet igen før den næste byge, er der ved flere lejligheder opstået problemer for de nedstrøms liggende arealer, golfbane og kolonihaver, der er blevet oversvømmet.

 

De seneste års erfaringer med oversvømmelser i Herning indikerer, at der skal gennemføres konkrete tiltag i området. Den igangværende risikokortlægning ser ud til at bekræfte dette.

 

Formålet med projekterne er at forsinke tilledningen af overfaldevand fra oplandet for at sikre større kapacitet i Herningsholm Å. Ved at forsinke tilledningen af overfladevand minimeres risikoen for, at vandløbet går over sine breder og oversvømmer dele af Herning, og landbrugsarealer nedstrøms Herning by. Der er desuden problemer med udløbet fra Herning Centralrenseanlæg, der flere gange har haft svært ved at udlede renset spildevand på grund af for høj vandstand i Herningsholm Å.
 
I den forhenværende Vandplan for Nissum Fjord, var Herningsholm Å omkring Silkeborgvej udpeget til ændret vedligeholdelse på grund af manglende målopfyldelse - et mål som udførelsen af KLIT 1 og 2 kan være med til at nå, hvis denne strækning bliver udpeget i den nye vandplan.


Projekterne er dimensioneret, så de vil kunne modstå et regnskylsscenarium svarende til 20-årsregn. Det er således dette serviceniveau, der er fastsat for projektet.
 
Den 15. april 2013 var der endnu en frist, hvor Herning Vand har indsendt forslag om klimatilpasningsprojekter fra 2014. Der er her peget på 3 projekter, KLIT 4 (Herningsholm Å/Gullestrup), KLIT 5 (Hammerum Å/Birk Centerpark) og KLIT 6 (Herningsholm Å/Helstrup). Disse projekter behandles ikke i nærværende sag.
 
Der fremsendes senere en særskilt sag om økonomi, forventet effekt m.v. af de tre projekter fra 2013 og de tre projekter fra 2014. Eventuelle væsentlige afvigelser i forhold til ansøgningerne i nærværende sag - eller hvis der sker bortfald af ét eller flere projekter - vil fremgå af sagen.


Økonomi

§ 2 stk. 1 i lånebekendtgørelsen oplister kommunernes automatiske låneadgang. I dette afsnit er der tilføjet et nyt stk. 19 , hvori det fremgår, at udgifter til håndtering af tag- og overfladevand, som et vandselskab jf. § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 5 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.. Til de konkrete projekter vil der være låneadgang.
 
Herning Kommune kan således vælge at kontant- eller lånefinansiere anlægsomkostningerne. Anlægsomkostninger inklusive kapitalomkostninger beløber sig til 985.000 kr.
(KLIT 1), 3.190.000 kr. (KLIT 2) og 3.805.000 kr. (KLIT 3). Det samlede beløb er 7.980.000 kr. for projekter ansøgt i 2013.


Der gøres opmærksom på, at data er ved at blive kvalificeret, og at der kan ske ændringer.  
 
I 2013 og 2014, skal Herning Vand A/S dække alle omkostninger i de pågældende projekter. Fra 1. januar 2015 skal projektejer – dvs. Herning Kommune - betale 25% af nye investeringsomkostningerne.


Betaling for investeringsomkostninger skal ske ved en betaling over en periode op til 25 år.


Optages der lån, skal perioden svare til afdragsperioden for dette lån. Forvaltningen anbefaler, at udgifterne lånefinansieres, og at afviklingen af lånet sker over 10 år. Når lånet optages skal udgifter til afdrag og renter fuldt ud betales af Herning Vand A/S.
 
På baggrund af en indhentet låneindikation via KommuneKredit den 15. april, vil der kunne optages et 10 årigt annuitetslån med en fast årlig rente på 1,54 % p.a. og en årlig ydelse på 866.954 kr. Hovedstolen er 7.980.000 kr. Den endelige ydelse vil afhænge af lånevilkårene på tidspunktet for hjemtagelse af lånet.
 
Den årlige ydelse vil kunne opkræves fuldt ud hos Herning Vand A/S.
 
Det indstilles, at der fremsendes en særskilt sag når kvalificeringen af data vedrørende projekter i 2013 er tilendebragt, hvori der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til anlægsprojektet og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2013 og 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S. Rådighedsbeløbene vil blive fordelt på 2013 og 2104 vedrørende projekter igangsat i 2013.

 
Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2013 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

 

Konsekvenser for takster i Herning Vand A/S

På baggrund af oplysninger fra Herning Vand A/S om en forventet spildevandsmængde på 4,1 mio. m3 i 2013 kan den forventede takststigning som følge af Herning Vands medfinansiering beregnes til 26 øre inkl. moms. Det vil for en gennemsnitsfamilie med et årligt vandforbrug på 170 m3 betyde en udgift til klimatilpasning på 45 kr. inkl. moms. For en enlig med et årligt vandforbrug på 50 m3 vil det tilsvarende beløb være 13 kr. inkl. moms.
 
De tre klimatilpasningsprojekter, der kan gennemføres fra 2013, ville, hvis den samme mængde regnvand skulle tilbageholdes ved traditionelle foranstaltninger have kostet 39,4 mio. kr. mere opgjort som nutidsværdi i anlæggenes forventede levetid.
 
Forvaltningen har ved at fremsende ansøgninger til Forsyningssekretariatet på de i alt seks klimatilpasningsprojekter i 2013 og 2014 sikret, at byrådet står frit i forhold til hvor og hvordan det vil udmønte sin beslutning fra budgetforliget om ”…at gøre noget konkret for at forebygge oversvømmelser som følge af klimaforandringerne”. Dels inden for de områder, der er udpeget i kommuneplanen, dels i et par andre områder, der vurderes at være velegnede til formålet.

 

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærkes, at Byrådet i april 2013 vedtog en revideret ejerstrategi for Herning Vand A/S, herunder en ny § 10, stk. 3:

 

Selskabet skal arbejde for at holde priserne i ro uden at skabe en regning til eftertiden.
Selskabet skal således sikre forbrugerne konkurrencedygtige priser med så vidt muligt
uændrede takster baseret på størst mulig effektivisering.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der indgås aftale om klimatilpasningsprojekter 2013 mellem Herning Kommune som projektejer og spildevandsselskabet Herning Vand om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter fra 2013 svarende til 7.980.000 kr.,

 

at der fremsendes en særskilt sag, når kvalificeringen af data vedrørende projekterne i 2013 er tilendebragt, hvori der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger til anlægsprojektet, og at finansieringen tilvejebringes via låneoptagelse, med henvisning til at udgifterne i 2013 og 2014 kan lånefinansieres, og at afdrag og renter efterfølgende kan opkræves hos Herning Vand A/S. Rådighedsbeløbene vil blive fordelt på 2013 og 2104 vedrørende projekter igangsat i 2013.

 

at der hjemtages et 10 årigt fastforrentet annuitetslån med en hovedstol svarende til de låneberettigede afholdte udgifter i 2013 og 2014, og at udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S. Der vil blive fremsendt en særskilt sag herom, når lånet skal hjemtages, og de endelige vilkår er klarlagt.

 

 

 

Udvalget ønsker undersøgt, om den nye vandsektorlov giver mulighed for, at Herning Vand kan finansiere separeringsprojekter på lodsejers grund som klimatilpasningsprojekter.
 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet med den tilføjelse,

 

at det præcisereres overfor Herning Vand A/S med henvisning til ejerstrategiens § 10, stk. 3, at tiltaget ikke medfører prisstigninger overfor forbrugerne men finansieres ved effektiviseringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-2-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Udbud af byudstyr

 

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Digitale skilte og informationstavler

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Sunds

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-11-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af areal i Hammerum

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse på Ørskovbakken i Snejberg, etape 2

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-658-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ejendomsoverdragelse

 

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-3-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Udbud af finansielle forretninger

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-12-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Status for Snejbjerg Skole

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-13 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-5-12 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 82.01.00-P12-3-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-91-13 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Dispensation til lokalplan