Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. december 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-16 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Opgradering af de fysiske rammer for de fire midtbys skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forlængelse af de seneste års massive investeringer i folkeskolen i Herning kommune, prioriterer forligskredsen nu opgradering af de fysiske rammer på de fire midtbyskoler i Herning. Der bevilges i alt 25,1 mio. kr. til de fire skoler.

Sagsfremstilling

I de seneste år er der arbejdet med at styrke folkeskolen i Herning Kommune. Det vidner de seneste års massive investeringer på skoleområdet om, ligesom det fremgår af budgetforliget, og temaerne for byrådets konference i foråret.

På landsplan kan det konstateres, at folkeskolen er udfordret af friskolerne i forhold til at bevare andelen af eleverne. Denne tendens ses også i Herning Kommune, særligt Herning by.


Forvaltningen har haft til opgave at udarbejde et oplæg til, hvad der kan iværksættes af gode og realistiske initiativer, i første omgang på den korte bane.

Forslaget fokuserer på at:

 • opgradere de fysiske rammer i for hold til skolegård, ankomst og indgang
 • renovere toiletter og fællesområder
 • booste lege- og læringsområder jf. skolereformen
 • hver skole brander sig og 'fortæller sin skole'
 • understøtte investeringen med læringsprojekter.

 

Der foreslås anvendt 6,4 mio. kr. på Brændgårdskolen, 7,9 mio. kr. på Herningsholmskolen, 6,2 mio. kr. på Lundgaardskolen og 4,6 mio. kr. på Vestervangskolen. Af vedlagte bilag fremgår, hvad der kommer i spil for hver af skolerne.

Forligspartierne har drøftet oplægget og tiltrådte forslaget om, at investere 25,1 mio. kr. i de fire midtbyskoler. Børne- og Familieudvalget skal derefter realisere de fire delprojekter.

Udover iværksættelse af de beskrevne initiativer på den korte bane, vil forligspartierne drøfte forskellige forhold på den lange bane blandt andet forældreindflydelse i folkeskolen, antal to-sprogede børn og inklusion.

Økonomi

Der afsættes i alt 25,1 mio. kr. til skolerne set under ét. Midlerne frigives til hver af de fire projekter, hvorefter disse detailplanlægges og gennemføres lokalt i et samarbejde mellem den enkelte skole og forvaltningen. I det omfang nogle af udgifterne bliver at betragte som drift vil der efterfølgende ske en bevillingsmæssig tilpasning, det vil sige at der omplaceres fra anlæg til drift.

 

Finansieringen sker ad tre kilder oplistet i prioriteret rækkefølge:


1) Ekstraordinære indtægter i 2017: salg af ejendomme. Indtægten fra salget er estimeret til 14,3 mio. kr.
2) Ekstraordinære indtægter i 2016: renter og jordsalg. Der peges på i alt 8 mio. kr.
3) Besparelse i drift (administration) i 2016. Der peges på i alt 7,5 mio. kr.

Afhængig af, hvad salg af ejendomme faktisk indbringer, vil punkt 2 og 3 komme i hel eller delvis anvendelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller på vegne af forligskredsen,

at der anvendes 25,1 mio. kr. til opgradering af de fire midtbyskoler,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 7,9 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr., understednr. 01 Herningsholmskolen,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr., understednr. 02 Lundgårdsskolen,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr., understednr 03 Vestervangsskolen,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr., understednr 04 Brændgårdsskolen,
at der til indtægter fra salg af fast ejendom afsættes rådighedsbeløb på 14,3 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr. Indtægterne fra salget medfinansierer anlægsudgift til opgradering af de 4 midtbyskoler,
at 7,5 mio. kr. af anlægsudgiften finansieres af følgende besparelser på Serviceområde 20 Administration i 2016: pensionsforsikringspulje, forsikringer, omstillingspulje, revision og konsulent, porto, elever mv.
at anlægsudgiften på 3,3 mio. kr. herudover finansieres af merindtægter og besparelser på rentekonti på Serviceområde 21 Renteindtægter og Serviceområde 22 Renteudgifter i 2016.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. Borgmesteren indstiller til Byrådet på vegne af forligskredsen.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-6-16 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Behandling af støtte til AUHE Midtvests støttefond

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christiane Bundegaard Petersen, Maria Kringelholt Nielsen og Pia Colstrup.

Sagsresume

Der lægges op til en godkendelse af, at der bevilges 1 mio. kr. i 2017 til AUHE Midtvest Støttefond. AUHE MidtVest Støttefond er en fond, som støtter samarbejdet mellem Aarhus Universitet i Herning (AUHE), det lokale erhvervsliv i midt- og vestjylland og områdets ungdomsuddannelser. Målet med samarbejdet er, at flere vælger en universitetsuddannelse i Herning, som erhvervslivet efterspørger.  

 

Sagsfremstilling

 

Der blev i september indgået budgetforlig for 2017. I forbindelse budgetforliget blev budgetforligspartierne enige om, over to år at afsætte 15 mio. kr. til at støtte konkrete projekter, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder. Specielt skal der være fokus på virksomhedernes mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på kort og på langt sigt, på samarbejdet mellem erhvervslivet og forskning og på udviklingen af avanceret industriproduktion. Målet er endvidere at øge samspillet mellem Aarhus Universitet i Herning, området virksomheder og ungdomsuddannelserne.

 

Et af de foreslåede projekter er støtte på 1 mio. kr. til AUHE Midtvest Støttefond. Fonden har i forvejen modtaget 1.960.000 kr. i støtte fra fonde og privatpersoner.

 

AU MidtVest Støttefond har til formål at støtte relationsopbyggende aktiviteter, som bidrager til at styrke samarbejdet mellem AUHE (Aarhus Universitet i Herning) og aktører i det midt- og vestjyske område (f.eks. virksomheder, ungdomsuddannelser, politikere, erhvervsråd og -foreninger).

 

Eksempler på aktiviteter som kan opnå støtte er:

 

 • Arrangementer i lokalområderne, som markedsfører uddannelsesmulighederne på AUHE
 • Projektsamarbejde mellem AUHE-studerende/undervisere og virksomheder
 • Analyse/kortlægning af behov og potentiale for eksempelvis nye uddannelser
 • Honorarer til foredragsholdere, forplejning, lokaleleje, kørselsudgifter, materialer m.m.

 

Det er et krav at de relationsopbyggende aktiviteter skal være målrettet potentielle studerende og/eller deres forældre på AUHE, nuværende studerende på AUHE eller virksomheder i fondens dækningsområde (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer).

 

Herning Kommune støtter i forvejen aktiviteter på AU Herning. Det er primært aktiviteter, som er målrettet iværksættere, studenter/virksomhedssamarbejde og energiprojekter.

 

Støtten gives med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13, som bl.a. omhandler støtte til erhvervsudviklingsaktiviteter indenfor innovation, anvendelse af ny teknologi og udvikling af menneskelige ressourcer. I henhold til Lov om Erhvervsfremme og pga. vedtægternes udformning skal der indgås en resultatkontrakt med AUHE Midtvest Støttefond, som beskriver hvilke helt konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter støtten gives til. Det betinges endvidere, at støtten gives til aktiviteter på AUHE, som ikke i forvejen støttes af Herning Kommune. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå resultatkontrakt med AUHE Midtvest Støttefond. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 1,0 mio. kr. i 2017 til AUHE støttefond fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.63 Erhvervsudvikling, udvikling af menneskelige ressourcer,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-8-16 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande om tilskud til brobygningsaktiviteter i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande ansøger om 100.000 kr. til brobygningsaktiviteter mellem virksomheder og primært videregående uddannelsesinstitutioner i 2017. Erhvervsrådet har ansøgt Ikast-Brande om tilsvarende beløb.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har tidligere i 2015 og 2016 medfinansieret brobygningsaktiviteter hos erhvervsrådet, og endnu tidligere har kommunen indirekte via Uddannelsesnetværk Herning medfinansieret Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til at gennemføre brobygningsaktiviteter mellem virksomheder og primært videregående uddannelsesinstitutioner.

 

Brobygningsaktiviteter understøtter uddannelsesinstitutionernes egne brobygningsaktiviteter i forhold til studieopgaver. Derudover fremmer aktiviteterne, at flere virksomheder ansætter studerende i studierelevante jobs. I Herning har det primært været i forhold til studerende fra Erhvervsakademi MidtVest, Via University College og AU Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

 

Konkret er målet, at Erhvervsrådet har kontakt med 100 virksomheder samlet for de to kommuner omkring brobygning. 40 % af de etablerede kontakter skal føre til konkrete samarbejder mellem studerende/dimittender og virksomheder.

 

De konkrete aktiviteter kan være:

 

 • Opsøgende virksomhedskontakt herunder motivering til samarbejde med studerende
 • Udbrede kendskabet til samarbejdsformer med studerende i form af studiejobs, semesteropgaver eller anden opgaveløsning, afgangsprojekter, praktikophold, lærepladser, mentorordninger, partnerskabsaftaler etc.
 • Bygge bro mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner (Via Design, AU Herning, EAMV)
 • Samarbejde mellem jobcentre og anden aktør om dimittend job, herunder informere om diverse støtteordninger
 • Italesætte muligheden for internationale studerende over fro virksomhederne
 • Medvirke til italesættelse af forskellige udfordringer for at unge får fodfæste i området
 • Arrangementer for virksomheder.

 

Status for bevillingen i 2016:

 

Der har til dato i Herning været kontakt med 65 (mål 50) virksomheder, hvilket har ført til 35 samarbejder mellem virksomheder og studerende/dimmittent. Derudover har Erhvervsrådet gennemført følgende:

 • Rekrutteringsarrangement i Aarhus i samarbejde med Akademikernes A-kasse - her blev ledige præsenteret for lokale jobs. Der var deltagelse af lokale virksomheder fra de to kommuner.
 • Matchday og praktikpladsmesse på Aarhus Universitet i Herning og på Erhvervsakademi MidtVest
 • Ringekampagne - i Ikast-Brande Kommune vedr. landdistriktsvækstpilotordningen.

 

Administrationen anbefaler, at tilskuddet ydes til erhvervsrådet, fordi indsatsen er en vigtig del af fødekæden til sikring af kvalificeret arbejdskraft. Administrationen anbefaler endvidere, at bevillingen betinges, at Ikast-Brande Kommune yder tilsvarende beløb. Alternativt nedskrives bevillingen svarende til Ikast-Brande Kommunes bevilling.

 

I henhold til lov om erhvervfremme § 13, kan der ydes tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på innovation, kompetenceudvikling og ny teknologi. Der kan således ydes tilskud til opgaven.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 100.000 kr. fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.63 Erhvervsudvikling, Menneskelige kompetencer til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i 2017 til brobygningsaktiviteter, betinget af, at Ikast-Brande Kommune bevilger tilsvarende beløb,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med Erhvervsrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-3-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Center for Energiteknologi, Aarhus Universitet i Herning om tilskud i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Energiteknologi under Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet i Herning ansøger om 499.000 kr. til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter i 2017.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 – 2011 ydet driftstilskud til Brintvidencentret HIRC og i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 til efterfølgeren "Center for Energiteknologier". Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme § 13, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for a) innovation, videndeling og videnopbygning og b) anvendelse af ny teknologi forudsat, at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.

 

Beløbet i 2016 var lavere end tidligere - 499.000 kr. mod 750.000 kr. Idet beløbet i budget 2016 blev nedskrevet i mulighedskataloget.

 

 

Aktiviteter, mål og resultatkrav i 2017:

 

 1. Opsøgende virksomhedskontakt
  a. AU Herning gennemfører to innovationsprojekter/innovation challenges blandt udvalgte virksomheder, som har tilkendegivet interesse for samarbejde.
  b. AU Herning opsøger virksomheder m.h.t. konkrete projekter.
 2. Cleantech værktøjskasse til virksomheder
  i. Opbygning af portal for online cleantech-beregningsværktøjer.
  ii. Klæde cand. polyt. studerende på til at bruge online cleantech-beregningsværktøjer.
  iii. Udvikling af kommunikationsstrategi i relation til virksomheder.
  iv. Eventuelt implementering i 2017
 3. Microplast i vand
  i. Afsøgning af studenterprojekter.
  ii. Innovationsprojekter.
  iii. Afsøgning af virksomhedssamarbejder.
 4. Vindkraft (værdikæden)
  i. Afsøgning af studenterprojekter.
  ii. Innovationsprojekter.
  iii. Afsøgning af virksomhedssamarbejder

 

Herudover lægges op til følgende gensidige hensigtserklæringer:

 

a. AU Herning retter fokus på udvidelse af det geografiske område, så aftalen fremover kan indbefatte flere kommuner og fokus rettes mod understøttelse af kommunernes energi-/klimastrategi

b. Ansøgninger af projektmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter indenfor forretningsudvikling af energiteknologier. Der indsendes ansøgninger til nationale og internationale fonde efter konkret vurdering.

c. AU Herning afsøger muligheder for øget samarbejde med DAMRC

d. AU Herning samarbejder med Herning Kommune om kommunens strategiske energiplan med henblik på at udvikle konkrete studenterprojekter.

Administrationen finder, at ansøgningen er fint i tråd med den vedtagne Erhvervsudviklingsstrategi, som sætter fokus på morgendagens erhverv. Der er lovhjemmel til ansøgningen i henhold til lov om erhvervsfremme § 13 erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på videndeling og ny teknologi. Bevilling efter lov om erhvervsfremme fordrer, at der indgås resulatatkontrakt. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

 

Økonomi

499.000 excl. moms går primært til dækning af lønudgifter og en mindre sum til transport.              

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 499.000 kr. excl. moms i 2017 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til AU i Herning til Center for Energi teknologi,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

 

Sagsnr.: 03.02.12-P19-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af foreløbig økonomisk plan for boligselskabet Fruehøjgaards afdeling Søndergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 3. oktober 2016 pkt. 361 blev Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteret om status på den ministerielle behandling af kommunens og boligselskabet Fruehøjgaards ansøgning om salg af 16 familieboliger i Søndergade 20, 22 og 24 i Herning. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har primo november meddelt endeligt afslag på salg.

 

Der skal herefter arbejdes videre med at finde løsning, så afdelingens økonomiske og byggetekniske udfordringer kan løses. Boligselskabet har søgt alle afdelingens långivere, således også Herning Kommune om fritagelse for at betale renter og afdrag. Det indstilles, at Herning Kommune imødekommer ansøgningen, indtil der er udarbejdet en samlet økonomiske og teknisk genopretningsplan for afdelingen.

Sagsfremstilling

Ministeriet har givet afslag på salg med den begrundelse, at "boligerne er beliggende i Herning by og er fuldt udlejede. Ministeriet har endvidere lagt vægt på Landsbyggefondens udtalelse i og vurdering af sagen. Ministeriet anbefaler på baggrund heraf, Herning Kommune, Fruehøjgaard Boligselskab og Landsbyggefonden i fællesskab overvejer muligheden for at finde en løsning på de aktuelle problemer."

 

Det videre arbejde med afdelingens genopretning

Administrationen indleder dialog med boligselskabet om en plan, der kan få Landsbyggefondens opbakning. En renoverings- og genopretningsplan vil betinge kommunalt kapitaltilskud som led i en såkaldt 1/5-ordning. Det beror på forhandlinger mellem Landsbyggefonden, realkreditinstitutter, boligselskab og kommune. Der stiles mod politisk behandling af et løsningsforslag inden sommerferien 2017.  

 

Afdelingens långivere Nykredit og Realkredit Danmark indgår i forhandlingerne om afdelingens økonomiske genopretning, og begge har givet afdelingen fritagelse for betaling af renter og afdrag. Det indstilles, at Herning Kommune i lighed med øvrige kreditorer giver fritagelse for betaling for nuværende.

 

Økonomi

Konkret

Ansøgningen vedrører et pantebrev på 486.600 kr. fra 1999. Gælden er etableret i forbindelse med en tidligere økonomisk genopretningsplan for afdelingen og aftalt rente- og afdragsfri i 15 år, hvorefter gælden var forventet afdraget over 15 år. Der er ikke sket indbetaling og dermed ingen nedskrivning af gælden.

 

Afdelingen er teknisk insolvent. Reelt kan boligselskabet vælge at lade afdelingen gå konkurs. Det vil imidlertid være et højst usædvanligt sagsforløb i den almene boligsektor.

 

Den fremtidige genopretningsplan

Afdelingen har pr. 31.12.2015 en samlet gæld på ca. 6,6 mio. kr. Der er et kommunalt økonomisk mellemværende i afdelingen i form af lån på ca. 2,6 mio. kr.

Landsbyggefonden har lavet et oplæg til en genopretningsplan, der indebærer en kommunal medfinansiering på 0,5 mio. kr. i en såkaldt 1/5-ordning. Landsbyggefonden bidrager med 2/5, altså 1 mio. kr. foruden særlig driftsstøtte.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen om ministeriets afslag tages til efterretning,

 

at opkrævning af renter- og afdrag vedrørende pantebrev 0,486 mio. kr. i afdeling 6, Søndergade suspenderes indtil der foreligger en samlet økonomisk genopretningsplan for afdelingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.00-P19-4-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Lejerbo ansøger om genetablering af to ungdomsboliger i afdeling Munksgårdkvarteret i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune indgik i 2009 en tidsbegrænset lejeaftale med Lejerbo om 10 ungdomsboliger i afdeling 374, Munkgårdskvarteret i Snejbjerg. Som led i aftalen blev tre ungdomsboliger nedlagt og bygget sammen som et fællesfaciliteter for de øvrige 7 boliger. Beskæftigelsesudvalget har besluttet at omlægge tilbuddet, og lejeaftalen med Lejerbo er opsagt.

 

Den almene boligorganisation søger på denne baggrund om tilladelse til at genetalere to tidligere nedlagte ungdomsboliger.

Sagsfremstilling

Lejeaftalen er brugt til et botræningstilbud for sent udviklede unge på beskæftigelsesområdet. Aftalen var tidsbegrænset for 10 år til udløb i 2019, men er opsagt pr. 1. august 2016 med ½ års varsel som følge af omlægning af tilbuddet. Beslutningen er truffet i Beskæftigelsesudvalget den 20. januar 2016, pkt. 2.

 

Syv ungdomsboliger blev beboet af visiterede unge. Disse syv ungdomsboliger udlejes fremover som ungdomsboliger på almindelige vilkår. Tre ungdomsboliger (på adresserne Munkgårdskvarteret 241A, B og C) blev lagt sammen og brugt som fællesfaciliteter. Lejerbo ønsker at genetablere ikke tre men to ungdomsboliger som to-rums ungdomsboliger. Det var tidligere tre et-rumsboliger.

 

Baggrund

Afdelingen består af oprindeligt 22 ungdomsboliger, i dag 19. Da aftalen blev indgået, havde afdelingen væsentlige udlejningsvanskeligheder. Syv af de 10 ungdomsboliger blev ikke nedlagt men lejet ud til kommunen som midlertidigt erhvervslejemål. Byrådet godkendte lejeaftalen for de 10 lejemål den 28. oktober 2008, pkt. 277 med anbefaling fra Landsbyggefonden grundet afdelingens vanskeligheder.

 

Det er administrationens vurdering, at udviklingen i behovet for ungdomsboliger i og omkring Herning by har udviklet sig væsentligt siden 2009. Det samme har behovet for mindre prisbillige lejemål.

Økonomi

Økonomistyrelsen har i december 2008 godkendt, at lejeaftalen ikke fik konsekvenser for statens støtte til ungdomsboligerne, herunder et rente- og afdragsfrie statslån.

 

Lejerbo oplyser, at ombygningen koster 0,488 mio. kr. Udgiften finansieres af Lejerbo med tilskud fra dispositionsfonden samt afdelingens henlæggelser.

 

Alle udgifter vedrørende lejeaftalen er afholdt af beskæftigelsesområdet, serviceområde 17.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Lejerbo Hernings ansøgte genetablering af to ungdomsboliger på de tidligere adresser Munkgårdkvarteret 241A, B og C i Snejbjerg godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.14-P19-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af Skema C for 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 27. august 2013 godkendte Byrådet i Herning skema A, for opførelsen af 72 nye ungdomsboliger på Kousgaards Plads.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard har nu afsluttet byggeriet og taget bygningen i drift. Boligselskabet fremsender endeligt anlægsregnskab i form af Skema C til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender det fremsendte skema C.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt skema C vedrørende etablering af 72 almene ungdomsboliger, beliggende på Kousgaards Plads, 7400 Herning, med anmodning om godkendelse af skema C med den endelige anskaffelsessum.

 

Kommunalbestyrelsen gav den 27. august 2013 tilsagn(Skema A) om støtte til et boligprojekt omfattende 72 almene ungdomsboliger.

 

Forvaltningen godkendte i henhold til bemyndigelse skema B den 19. juni 2014, da tallene i skema B ikke afviger fra tallene i skema A. Forvaltningen godkendte en anskaffelsessum på 80.820.000 kr. for projektet. Lejen for boligerne blev foreløbigt godkendt til 916 kr. pr. m2 bruttoetageareal.

 

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er i det fremsendte anlægsregnskab(Skema C) opgjort til 80.340.000 kr.

 

Anskaffelsessummen i mio. kr. inkl. moms for 98 ungdomsboliger opgøres i forhold til skema B godkendelsen således:

 

Udvalgte hovedtal.

Skema B tilsagn inkl. moms

Skema C regnskab inkl. moms

Grundudgifter

 12,589

6,570 

Håndværkerudgifter

 61,073

68,018 

Omkostninger

 5,927

4,731 

Gebyrer

1,231

1,270

drift i byggeperioden

0

-0,249

I alt

 80,820

80,340 

 

Mindreudgiften beløber sig til 480.000 kr. som udgør 0,6% af den samlede anskaffelsessum.

 

 

Finansieringen af boligernes anskaffelsessum, opgøres i forhold til skema C således:

 

 

Skema B finansiering

Skema C finansiering

Realkreditlån 88% af anskaffelsessummen

71,122 

70,699 

Grundkapital 10%

8,082 

8,034 

Beboerindskud 2%

1,616 

1,607 

 

 

Kommunal garantistillelse.

Herning Kommune skal stille kommunal garanti for den del af realkreditlånet som ligger ud over de 60% af lånet. Den endelige garantiprocent er nu beregnet og Herning Kommune skal garantere for den del af lånet som ligger ud over 60% af ejendommens værdi, hvilket konkret svarer til 22,495 mio. kr. I forbindelse med skema A godkendte byrådet at stille garanti for et beløb som blev anslået til 22,630 mio. kr. Staten regarantere for halvdelen af det beløb som kommunen garantere for.

 

Husleje.

Den endelige husleje er på baggrund af Skema C opgjort til 735 kr. pr. m2 bruttoareal excl. forbrug.

 

Konkret kan det oplyset at man kan leje en 50 m2 stor lejlighed, med eget bad og køkken for 3.066 kr. pr. mdr. excl. forbrug.

 

I forbindelse med byrådets godkendelse af Skema A 27. august 2013 pkt. 255, blev der givet bevilling til at afholde udgiften til grundkapitalindskudslånet på 8,082 mio. kr. I forbindelse med skema C, har Boligselskabet Fruehøjgaard oplyst at grundkapitalindskudslånet ender på 8,034 mio. kr. altså 48.000 kr. mindre end først antaget. Bevillingen korrigeres i denne sag med denne ændring.

Økonomi

i forbindelse med Skema A, er der givet bevilling til udgiften til kommunalt grundkapitaltilskud på 8,082 mio kr. Ved skema C var det beløb reduceret til 8,034 mio. kr. Der er desuden givet bevilling til driftsudgiften til ungdomsboligbidrag på 130.000 kr. årligt.

Det blev derudover vedtaget at stille den beskrevne garanti.

 

Den kommunale sagsbehandling udløser et sagsbehandlingsgebyr på 202.000 kr. Der er i forbindelse med skema A søgt om indtægtsbevilling til denne indtægt.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at anlægsregnskabet og dermed skema C godkendes med en samlet anlægssum på 80.340.000 kr.,

 

at huslejen på 735 kr. pr m2 bruttoareal godkendes.

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende grundkapitalindskudslånet medtages i sag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-16 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Garantistillelse for lån til nyt halmkedelanlæg Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a har fremsendt en anmodning til Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner om godkendelse af et nyt lån på 12 mio. kr., samtidig anmodes der om kommunalgaranti for lånet. Lånet skal anvendes til etablering af et nyt halmanlæg.

Sagsfremstilling

Kraftvarmeværket ønsker at optage et nyt lån på 12 mio. kr., der skal anvendes til etablering af et nyt halmanlæg.

 

Værket har i samarbejde med Dansk Fjernvarmes Projektselskab udarbejdet et projektforslag, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 15. august 2016.

Investeringen vil betyde, en mulig årlig forbrugerbesparelse på 846 kr. inkl. moms.

 

Økonomi

I henhold til Lånebekendtgørelsens §3 stk. 1 nr. 8 kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til Lånebekendtgørelsens §2 stk. 1 nr. 3. meddelelse af garantien belaster ikke kommunens låneramme og medfører ikke deponering.

 

Værket har to lån i forvejen ved KommuneKredit, som Herning Kommune sammen med Ringkøbing-Skjern stiller garanti for. Samlet set garanterer Herning Kommune for lån på 9.622.000 kr. til Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk.

 

Værket er placeret i Ørnhøj og har forbrugere tilsluttet i både Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved tidligere garantistillelser for værkets lån har de to kommuner hæftet pro-rata fordelt med samme andele som forbrugerne fordeler sig i henholdsvis Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Denne fremgangsmåde vil også blive benyttet i dette tilfælde. Værket har oplyst at der er 473 forbrugere tilsluttet, hvoraf 308 er placeret i Herning kommune og 165 er placeret i Ringkøbing-Skjern Kommune. Med denne fordeling af forbrugere skal Herning Kommune garantere for 65,12% af lånet svarende til 7.814.400 kr..

 

Der er indhentet et lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet annuitetslån med en renteindikation på 0,93% og en løbetid på 15 år.

 

Det anbefales at Herning Kommune giver tilsagn om kommunegaranti med 65,12% af det samlede låneprovenu på 12 mio. kr. Værket vil blive opkrævet garantiprovision af Herning Kommune på 1% af garantibeløbet i stiftelsesprovision samt en årlig provision på 0,5% af restgælden ultimo året.

 

Garantien gives under forudsætning af, at Ringøbing-Skjern Kommune afgiver en tilsvarende garanti på 34,88% af de 12 mio. kr. svarende til 4.185.600 kr.

Ringkøbing-Skjern Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1% af hovedstolen, svarende til 41.856 kr.

 

Byrådet har udpeget Kasper Ravn Fredensborg til bestyrelsen for Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a's optagelse af lån på 12 mio. kr. i KommuneKredit godkendes,
at Herning Kommune giver tilsagn om kommunal garanti på 7.814.400 kr. for lånet med låneprovenu på 12 mio. kr. optaget i Kommunekredit,
at tilsagnet om kommunal garanti gives under forudsæting af, at Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler, en tilsvarende garantistillelse for den resterende del af lånet,
at der opkræves på 78.144 kr. i stiftelsesprovision svarende til 1% af garantibeløbet på 7.814.400 kr., samt 0,5% af restgælden årligt ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Garantiprovision funktion 07.58.79.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan for erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, da der ikke er en eksisterende lokalplan for området. Der er gennem den seneste tid kommet flere henvendelser fra virksomheder i området, som har ønske om bl.a. udvidelser.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan for erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej er der udarbejdet tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28.

 

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 blev behandlet på Byplanudvalgsmødet d. 24. oktober 2016, hvor det blev besluttet, at godkendelse af kommuneplantillæg nr. 66 afventer godkendelse af forslag til lokalplan 51.E3.1.

 

Forvalltningen har på baggrund af ovenstående beslutning revideret skiltebestemmelser i forslag til lokalplan 51.E3.1. Forvaltningen indstiller hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 66 for erhverv langs Snejbjerg Hovedgade indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 for bl.a. detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer.

 

Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 (bilag 1). Tillægget er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. Ændringerne af kommuneplanrammerne 51.E2 og 51.E3 er foretaget, så tillæg nr. 66 er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017-2028. Derudover er der tilføjet zoneforhold i ramme 51.E2 og 51.E3, som foreskriver, at en del af området skal overføres fra landzone til byzone. Nedenstående kort viser ny kommuneplanramme 51.E3.

 

Kommuneplanramme 51.E3

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

  Øvrig sagsbehandler: Marius Reese

Sagsresume

I forbindelse med ønske om nybyggeri og ændret skiltning m.m. i erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej vurderer forvaltningen, at det hensigtsmæssigtsmæssigt at der vedtages lokalplan for området med henblik på, at der fastsættes nærmere regler for skiltning, byggeriets placering på grundene, adgangsforhold med mere.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 51.E3.1, som giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer. Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, herunder skiltning.

 

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 51.E3.1 blev behandlet på Byplanudvalgsmødet d. 24. oktober 2016, hvor det blev besluttet, at udsætte den politiske behandling med henblik på en revision af bestemmelserne for skiltning.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående beslutning revideret skiltebestemmelser i et nyt forslag til lokalplan 51.E3.1. Forvaltningen indstiller hermed forslag til forslag til lokalplan 51.E3.1 for et erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade mod nord, grønt område ved Tyvkær Bæk mod øst, Enggårdvej mod syd og mod vest boligbebyggelse i Snejbjerg. Forslag til lokalplan 51.E3.1 omfatter et område på ca. 15 ha og 26 ejendomme.

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 51.E3.1 (bilag 1) giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, IIa, IIb og IIc. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5. I delområderne IIa, IIb og IIc kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5 samt mulighed for detailhandel med særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplankort

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse og byggefelter. Lokalplanforslaget giver endvidere mulighed for at bygge tættere på Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, end der er mulighed for i dag, hvilket har til formål at give en mulighed for udvidelse af de eksisterende virksomheder samt at få skabt en mere bymæssig karakter langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Forvaltningen har udarbejdet et princip for placering af skiltning, som er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Princippet er, at der kun inden for den midterste tredjedel af grundens facade længde mod Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej kan placeres et fritstående skilt. Dette princip gælder endvidere ved udstykning eller sammenlægning af matrikler.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej end der normalt er mulighed for og fastsætter bestemmelser for, at der kun kan opsættes en flagstang pr. ejendom. Bestemmelserne for skiltning er i tråd med Herning Kommunes skiltevejledning "Byens ansigt", bortset fra en større højde på de fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing og begrænsningen på en flagstang pr. ejendom.

 

Smukke indfaldsveje

I forlængelse af strategien for ”Smukke Indfaldsveje” bliver der for øjeblikket skitseret på forskønnelse af strækningen mellem Herning og Snejbjerg med henblik på at vejens profil bliver mere bymæssig, herunder eventuelt også nedsættelse af max. hastigheden.

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillæg nr. 66 er endvidere indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 51.E3.1 vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der efterfølgende udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, så de får samme bestemmelser for skiltning som erhvervsområdet syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Dette vil give de samme muligheder og et mere ensartet udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 for vindmøller ved Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 30. august 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Planmaterialet har været i offentlig høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2016.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne indsigelser indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 28 for vindmøller ved Stakroge til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille fem vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge med en totalhøjde på op til 150 meter.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 28, som giver mulighed for etablering af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på op til 150 meter nær Timlundvej mellem Sandet og Stakroge. Samtidig udvides og tilpasses kommuneplanrammen for område 99.T22 til det konkrete projekt. Dette er muligt, da ejendommen Timlundvej 16B ikke længere anvendes til beboelse.

Kommuneplanramme 99.T22 med placering af vindmøller

 

Der står fem eksisterende vindmøller fra 2001 i det nuværende rammeområde 99.T22. Med ændringen af rammeområde 99.T22 vil det ikke længere være muligt at opsætte nye vindmøller, når de eksisterende vindmøller ikke længere er i drift.

 

I forslag til kommuneplantillæg nr. 28 reduceres udpegningen af det større uforstyrrede landskab med omkring 1,5 km2, da vurderingen i VVM-redegørelsen er, at en mindre del af det større uforstyrrede landskab vil blive væsentligt påvirket ved opsætning af vindmøllerne.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2016. Der blev afholdt borgermøde om vindmølleprojektet på Sandet Hotel den 26. september 2016 med deltagelse af opstiller, konsulent for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, Energinet.dk, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter fra forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 15 bemærkninger i høringsperioden, heraf otte indsigelser. De samlede bemærkninger er vedlagt som bilag 1. Bemærkninger omhandler blandt andet visuel påvirkning, støj, skyggekast, landskabelig påvirkning og reducering af det større uforstyrrede landskab samt fejl og mangler i VVM-redegørelsen.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder den lovpligtige sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for, at vindmølleprojektet indstilles til endelig vedtagelse.

 

Vindmøllerne

VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da der ikke findes yderligere placeringsmuligheder. 0-alternativet er den situation, hvor der ikke opstilles vindmøller.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllernes årlige produktion er beregnet til ca. 48.200 MWh. Det svarer ca. 14.950 husstandes årlige elforbrug fra lys og apparater. Denne produktion resulterer i en reduktion af CO2-ækvivalenter fra konventionelle kraftværker på ca. 34.900 ton pr. år eller op til 698.000 ton CO2-ækvivalenter i vindmøllens tekniske levetid.

 

Landskabet omkring møllerne består af megen beplantning i form af levende hegn, mindre skovbevoksninger og plantager, der opdeler landskabet i mindre visuelle rum. Opdelingen betyder, at møllerne ofte enten ikke er synlige eller vil have et samspil med eksisterende landskabselementer, der mindsker vindmøllernes visuelle påvirkning. Synligheden af møller bliver grundet nærtliggende beplantningsbælter, skov og plantager koncentreret til et mindre område tæt på møllerne.

 

Der står fem eksisterende vindmøller fra 2001 i det nuværende rammeområde 99.T22. Det er kun mindre områder i landskabet, hvor de eksisterende og nye møller kan ses i samspil. Med en typisk teknisk levetid på 20 år, må det forventes at de eksisterende møllers restlevetid er begrænset til en kortere årrække på 3-5 år. Der er dog ikke givet, at vindmøllerne nedtages efter 20 år, og ved god vedligeholdelse kan de have en længere levetid.

 

Forvaltningen vurderer, at hovedforslaget er den mest optimale udnyttelse af vindmølleområdet, når Timlundvej 16B ikke længere anvendes til beboelse og sammenholdt med, at de eksisterende vindmøller kan blive stående til de er udtjente.

 

Hovedforslaget er valgt ud fra en afvejning af gener i forhold til de positive effekter af vedvarende energi. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

 

Der er realiseret fire projekter af de ni områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, svarende til i alt 37,65 MW. Dette projekt vil bidrage med 15 MW.

 

VVM-tilladelse

Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder vilkår om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllerne.

 

Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen bl.a. stille krav om, at der bliver installeret et ”skyggestop-program” i vindmøllerne, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timers reel udendørs skyggekast om året. Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere dvs. at der skal være blæsevejr.

 

Hvis planerne bliver endelig vedtaget, så skal VVM-tilladelsen sendes i partshøring i to uger.

 

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse, drift og nedtagning.

 

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger og indsigelserne indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 28 for vindmøller ved Stakroge til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter nær Timlundvej mellem Sandet og Stakroge.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter nær Timlundvej ved Stakroge kan realiseres.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Lokalplan 99.T22.1 – Vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde 30. august 2016. Lokalplanen giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på under 150 meter ved Timlundvej mellem Sandet og Stakroge.

 

Forslag til lokalplan 99.T22.1 har været i offentlig høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2016, hvor der er indkommet 15 bemærkninger, heraf otte indsigelser. I perioden blev der afholdt et borgermøde den 26. september 2016 på Sandet Hotel.

 

Forvaltningen indstiller lokalplan 99.T22.1 – Vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge til endelig vedtagelse på baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opsættes fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på under 150 meter ved Timlundvej mellem Sandet og Stakroge. Vindmøllerne skal have en minimum højde på 130 meter. Inden for lokalplanområdet kan der endvidere opføres tre teknikbygninger med et samlet areal på op til 40 m2 til servicering af vindmøllerne. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Timlundvej.

 

Lokalplankortet

 

Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er ledsaget af en VVM-redegørelse med miljørapport samlet i et dokument: ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge”. VVM-redegørelse betyder Vurdering af Virkning på Miljøet og knytter sig til det konkrete anlæg, da vindmøller over 80 meter er et VVM-pligtigt anlæg. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Offentlig høring

Planerne med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2016. Der har været afholdt et borgermøde om planerne på Sandet Hotel i Sandet den 26. september 2016 med deltagelse af opstiller, konsulent på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, repræsentanter fra forvaltningen og formanden for Byplanudvalget. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er i høringsperioden indkommet 15 bemærkninger, hvor af otte er indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger og indsigelser er samlet i bilag 1.

 

Bemærkningerne og indsigelserne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støj, skyggekast, landskabelig påvirkning og reducering af det større uforstyrret landskab samt fejl i VVM-redegørelsen. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 99.T22.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllen og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 99.T22.1 endelig vedtages uden ændringer.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 99.T22.1 – Vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge endeligt vedtages.

 

Knud Nielsen kan ikke gå ind for indstillingen, idet der ligger ejendomme/gårde inden for en afstand af 1000 meter fra nærmeste vindmølle. Endvidere ligger et ukendt antal boliger i Sandet by inden for en afstand af 1000 meter fra nærmeste vindmølle. Desuden ønskes området inden for 1000 meter til nærmeste vindmølle undersøgt for tilstedeværelsen af evt. dyrehold. Bestemmelsen om minimumsafstand til bolig på 4 x vindmøllehøjden har vist sig mange steder at være meget problematisk. Knud Nielsen henviser konkret til de konstaterede sundhedsmæssige skader på mennesker og dyr placeret i lokalplanområdet for vindmøllerne ved Tiphedevej, Abildå.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen kan ikke tiltræde indstillingen og tilslutter sig Knud Nielsens udtalelse i Byplanudvalget.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade - Silkeborgvej - Fonnesbechsgade - Sjællandsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har den 21. juni 2016 pkt. 181 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade i Herning.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016. Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

 

For at imødekomme et projektforslag med boliger på hjørnet af St. Blichers Gade og Danmarksgade er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Rammeområdet ligger centralt i Herning. Østergade/Silkeborgvej danner rammeområdets nordlige afgrænsning, mens rammeområde 11.C11 og Herning slagteriet Danish Crown, er den sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Fonnesbechsgade og mod øst ligger Sjællandsgade. Rammeområdet omfatter således matr.nr.: 343a, 343f, 343h, 343i, 343k, 343r, 343u, 343v, 344, 345, 346a, 347, 348, 349, 351, 352, 364, 365b, 366, 367, 368, 370a, 370b, 421, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438a, 438b, 1401, alle Herning Bygrunde, og vejlitra 7000da samt dele af vejlitra 7000ee, 7000eæ, 7000em, 7000ea, 7000ex og 7000cq. Området udgør et samlet areal på ca. 38.400 m2.

Rammeområdet ligger i byzone. 

 

Tillægget ændrer kun i følgende bestemmelser for rammeområdet: 

 • Tillægget skal sikre, at der også i den sydlige del af området mod 11.C11 og 11.E2 kan etableres boliger, når det sikres, at disse ikke påføres gener i form af lugt, støj og rystelser.
 • Tillægget fjerner bestemmelsen vedrørende nedsivning af regnvand gennem belægninger på friarealer og parkeringsarealer, da det ifølge Herning Spildevandsplan 2015-2025 ikke er muligt at nedsive i området.

 

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 har været i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2016 til og med 8. september 2016. Der er til kommuneplantillægget kommet 2 indsigelser i høringsperioden, som er gengivet nedenfor. Forvaltningens kommentarer er markeret med kursiv.

 

Indsigelse fra Helen Sørensen på vegne af Andelsforeningen Fonnesbechsgade af 6. september 2016

Andelsforeningen henvendelse vedrører udelukkende parkeringsarealet i Danmarksgade, da det af kommuneplanramme 11.C8 fremgår at byrådet i planperioden vil undersøge muligheden for at etablere p-hus/p-kælder her. Foreningen foreslår, at en eventuel p-kælder etableres i sammenhæng med bevarelse af parkeringsmulighederne på pladsen, og ønsker på forhånd at gøre indsigelse mod evt. p-hus i højden.

 

Indsigelsen omhandler ikke ændringerne i kommuneplantillægget, men er snarere en bemærkning til den del af kommuneplanrammen som forbliver uændret. Forvaltningen ser derfor ikke anledning til ændringer i planforslaget.

 

 

Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen af 8. september 2016

Erhvervsstyrelsen gør indsigelse efter planlovens §29, stk. 1 mod forslag til kommuneplantillæg nr. 76. Indsigelsen begrundes med manglende redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

 

Indsigelsen betyder, at planforslagene ikke kan endeligt vedtages før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Herning Kommune har den 10. november 2016 fremsendt en redegørelse, og Erhvervsstyrelsen har i brev af 11. november 2016 frafaldet deres indsigelse med krav om at følgende afsnit indarbejdes øverst på side 5 i planforslaget:

 

Kommuneplantillæggets forhold til anden planlægning

I forbindelse med indarbejdelsen af ændringer til kommuneplanrammen har Herning Kommune i henhold til BEK nr. 371 hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, der er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning for at sikre, at borgere i Herning ikke udsættes for uacceptabel risiko.

Herning Kommune ønsker ikke at forringe slagteriets drift- og udviklingsmuligheder unødigt, og har derfor ligeledes været i dialog med slagteriet og i videst muligt omfang forsøgt at imødekomme deres ønsker til planlægningen. Brand og Redning MidtVest mener ikke, at den konkrete planlægning har den store betydning, da området i forvejen rummer megen beboelse. Miljøstyrelsen er enig i Herning Kommunes vurdering af den konkrete planlægnings påvirkning af samfundsrisikoen under forudsætning af, at der er tale om en begrænset forøgelse i antallet af beboere inden for sikkerhedsafstanden. Herning Kommune bør være opmærksom på, at enhver ny aktivitet, som ændrer anvendelsen af et areal indenfor den maksimale konsekvensafstand potentielt set kan have en effekt på den såkaldte samfundsrisiko omkring slagteriet. Da det normale acceptkriterie for samfundsmæssig risiko allerede er overskredet, vil en ændret arealanvendelse, der medfører en øget tilstedeværelse af personer, derfor alt andet lige gøre det sværere for Danish Crown at leve op til acceptkriterierne fremadrettet. Miljøstyrelsen vurderer desuden på baggrund af den seneste støjkortlægning fra slagteriet, at der ikke vil være konflikter med hensyn til støj. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2016 - frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Kristina Gaardsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Byråd godkendte i foråret 2016 et forslag til en ny byfornyelsesstrategi - "Byfornyelse i Herning 2017-2028".

Da den tidligere byfornyelsesstrategi løb fra 2012-2015, er der gennemført en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i 2016 på baggrund af strategien gældende fra 2017-2028, hvor det anbefales, at der gennemføres mindst én ansøgingsrunde årligt gældende for hele kommunen.

 

Der er kommet i alt 8 ansøgninger om støtte til istandsættelse. Ansøgningerne er behandlet af forvaltningen med anbefalinger, som er fremstillet nedenfor.

 

Anbefalingerne indstilles hermed til godkendelse. Der anmodes desuden om frigivelse af rådighedsbeløb til udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Ansøgningsrunden blev annonceret den 8. juni 2016 med ansøgningsfrist den 1. september 2016. Der er afholdt infomationsmøde i Herning den 30. juni 2016, hvor interesserede har haft mulighed for at høre nærmere om kriterierne og mulighederne for at søge støtte.

 

Kriterier

Ansøgningsrunden er gennemført på baggrund af nedenstående kriterier.

 

Der kan ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, dog kan der også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.

 

Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm:

 

 • Nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf
 • Istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene
 • Fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf

 

For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1960. Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen. Endvidere skal ejer- og andelsboliger være beboet af ejer.

 

Jf. Byfornyelsesloven skal støtten sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles krav til udførelse og materialer.

 

Økonomi     

Der er på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083, Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 2.029.000 kr. brutto i 2016, samt et rådighedsbeløb til indtægter på 1.015.000 kr. brutto, svarende til 50%, der refunderes af staten. Tilsagnet om støtte til bygningsfornyelse 2016 afholdes heraf.

 

Herning Kommunes resterende statslige, ordinære refusionsramme i 2016 er på 228.000 kr. For at kunne imødekomme så mange ansøgninger som muligt, har Herning Kommune fået 200.000 kr. yderligere i statslig refusionsramme fra Viborg Kommune, som ikke har haft mulighed for at udnytte deres ramme i 2016 (uforbrugt ramme bortfalder ved årsskiftet).

Det betyder, at Herning kommune forventer 428.000 kr. i refusion på det samlede tilsagnsbeløb. Med 50% i statslig refusion svarer dette til, at Herning Kommune kan meddele tilsagn om støtte til istandsættelse på i alt 856.000 kr.

 

På baggrund af ovennævnte korrigeres budgettet for 2016, idet rådighedsbeløbet til indtægter tilpasses den statslige refusion på 428.000 kr. brutto i 2016, og rådighedsbeløbet til udgifter tilpasses tilsvarende til 1.442.000 kr. brutto i 2016. Det resterende, vedtagne budget for 2016 bruges ikke, da den statslige refusionsramme for 2016 er mindre end forventet.

 

Ansøgninger

Der er kommet i alt 8 ansøgninger, som forvaltningen har vurderet i henhold til Byfornyelsesloven.

Det anbefales, at 6 ansøgninger meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse. De 6 ansøgninger, der kan tildeles støtte er Røjkærvej 21, Møllegade 23, Østre Kirkevej 22, Nørre Allé 42, Nørre Allé 12 og Ljørringvej 9 (jf. bilag 1).

 

Det anbefales, at de to ansøgninger vedr. ejendommene Kirkegade 3 i Vildbjerg og Herningvej 16 i Haderup meddeles afslag, da disse ikke opfylder kravene til støtte i henhold til byfornyelsesloven. Der kan ikke gives støtte til almindelig vedligehold og istandsættelse af meget ombyggede og uoriginale bygninger. Desuden må istandsættelsesarbejdet ikke være påbegyndt.

 

Forvaltningens anbefaling

Da det samlede ansøgte beløb om støtte til istandsættelse er højt i forhold til refusionsrammen, anbefaler forvaltningen, at der meddeles tilsagn om støtte på et beløb, der overstiger det refusionsberettigede beløb.

 

Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilsagn om støtte til de 6 ansøgninger, der opfylder kriterierne, på i alt op til 864.937 kr. i henhold til regninger. Dette svarer til, at 5 ejendomme tildeles 25% af det samlede istandsættelsesbeløb i støtte, og én ejendom, der er bevaringsværdig, tildeles 33% af det samlede istandsættelsesbeløb i støtte.

 

Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til de 6 ansøgninger i henhold til nedenstående:

 

Ejendom

Ansøgt beløb

Anbefalet maks. støtte

 

Røjkærvej 21, 7500 Holstebro

554.625 kr.

138.657 kr.    (25% af det ansøgte beløb)

Møllegade 23, 7400 Herning

351.250 kr.

87.813 kr.      (25% af det ansøgte beløb)                          

Østre Kirkevej 22, 7400 Herning

1.116.750 kr

279.188 kr.    (25% af det ansøgte beløb)                              

Nørre Allé 42, 7400 Herning

221.174 kr.

55.294 kr.      (25% af det ansøgte beløb)                       

Nørre Allé 12, 7400 Herning

435.000 kr.

143.550 kr.    (33% af det ansøgte beløb)                         

Ljørringvej 9, 7490 Aulum

641.738 kr.

160.435 kr.    (25% af det ansøgte beløb)

 

 

 

I alt (inkl. moms)

 3.320.537 kr.

 864.937 kr.

 

Såfremt de 6 ansøgninger tildeles støtte i henhold til ovennævnte, i alt 864.937 kr., udnyttes den statslige ramme fuldt ud. Herning Kommune vil dog have en udgift på ca. 9.000 kr., der således ikke kan opnåes statslig refusion af.

 

Anbefalingen er i tråd med kommunens praksis hidtil, om at bevaringsværdige bygninger får en procentvis højere støtte end ejendomme, der ikke er bevaringsværdige.  

 

Byplanudvalget har godkendt indstillingen og meddelt tilsagn om støtte på i alt op til 864.937 kr. jf. sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 865.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning mv.

 

at  anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på 2.029.000 kr. på samme stednr. i 2016. Rådighedsbeløbet nedskrives desuden med 587.000 kr. i 2016

 

at  der til statslig medfinansiering på 50% meddeles anlægsindtægtsbevilling på 428.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning mv

 

at  anlægsindtægten indeholdes i afsat rådighedsbeøb til indtægter på 1.015.000 kr. på samme stednr. i 2016. Rådighedsbeløbet nedskrives desuden med 587.000 kr. i 2016

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-P00-4-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Revision af Brug Byen - Inventarzone i bymidten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

I forbindelse med renovering af Bredgade fra Torvet til Poulsens Plads har Byplanudvalget tidligere godkendt indretningen af gågaden. I forlængelse heraf fremsendes hermed forslag til revision af administrationsgrundlaget for Brug Byen.

 

Endvidere lægges op til en stillingtagen til i hvilket omfang der fremadrettet kan gives tilladelse til udeservering kan foregå i gangzonen langs facaden.

 

Sagsfremstilling

Inventarzonen

I forbindelse med renovering af Bredgade fra Torvet til Poulsens Plads har det været nødvendigt at gentænke gadens indretning for at skabe plads til de elementer fra Herning C processen, som f.eks. vand, grønt i øjenhøjde, leg, kunst, tæer, ophold m.v. som gågaden skal indeholde.

 

Samtidig har der enkelte steder skullet gentænkes niveaufri adgang for nogle af butikkerne, som allerede inden renoveringen havde niveaufri adgang, for at overholde kravene til tilgængelighed. Det betyder, at der enkelte steder er blevet etableret trappe/rampeløsninger.

 

I de nuværende retningslinier i Brug Byen er opdelingen af gaden i forskellige zoner at de forretningsdrivende kan råde over de første 0,80 meter fra facaden, herefter skal der være 1,20 meter som friholdes til passage hvorefter der er en zone på ca. 3,5 meter, hvor det er muligt at have vareudstilling. Herefter kommer kørebanen/beredskabszonen på ca. 4 meter, hvorefter opdelingen gentages på den modsatte side.

 

Den nye inddeling vil friholde de første 2 meter fra facaden for inventar. Dog vil de forretningsdrivende kunne sætte mindre blomsterkummer eller andet der markerer deres indgang. Herefter vil der være en inventarzone på cirka 3,5 meter, som skal indeholde både det byrumsinventar som kommunen placerer samt vareudstilling og udeservering.

 

Friholdelsen af de første 2 meter skal sikre at alle kan se og har overblik over trappe/rampeløsningerne, så falduheld kan undgås. Samtidig vil det være med til at friholde facaderne og dermed bliver butiksvinduet som butikkernes primære udstillingsareal igen.

 

 

 

Udsnit af inventarzonen

 

Begrundelsen for inventarzonen skal findes i de ønsker der er kommet til bl.a. bymidten og gågaden i forbindelse med Herning C. For at der kan findes plads til disse elementer, herunder bl.a. vand, grønt i øjenhøjde, ophold, leg, ly og læ, vurderes det nødvendigt at dele pladsen mellem kommunens inventar og de forretningsdrivendes ønsker til udstillings- og salgarealer samt udeservering. Det betyder at forretningsdrivende vil få et mindre areal end de har rådet over tidligere.

 

Der er, i lighed med tidligere etaper i Østergade, givet mulighed for at få nedstøbt bøsninger til parasoller i den nye belægning og der er allerede nu på etape 1 og 2 lavet aftaler med alle butikker om parasolbøsninger. Placeringen af parasolbøsninger er afstemt i forhold til den indretningsplan som tidligere er godkendt i Byplanudvalget.

 

 

Gågaden før renovering

 

Udeservering og caféafskærmning

I forbindelse med udeservering i Østergade er det tidligere blevet vedtaget at der kan etableres udeservering fra facaden til 0,6 meter før trælinjen. Udeservering i det omfang har vist sig at være en rigtig god idé, der hvor der ligger flere restaurationer side om side, da der dels er mere læ og det giver ro i udeserveringsarealet at der ikke er gående trafik gennem arealet.

 

Der er dog en særlig udfordring der hvor der ligger butikker på hver side af et udeserveringsareal. Her har det vist sig at butikkerne føler at udeserverings caféafskærmning forhindre kunderne i at gå tæt forbi butiksfacaden og at kunderne dermed fravælger dem. Hvilket bl.a. opleves af BR Legetøj i forbindelse med Restaurant Bones (se notat, bilag 2).

 

Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at Inventarzonen gælder fra Nørregade til Møllegade/Fredensgade.

 

Revisionen af administrationsgrundlaget Brug Byen fremgår af bilag 1 - Retningslinier gældende for opstilling af inventar i gågaden fra Nørregade til Fredensgade/Møllegade. Der er alene ændringer som justerer arealanvendelsen i henhold til inventarzone samt mulighed for at præge parasoller med primær leverandørs navn og evt. logo. De øvrige retningslinier er i henhold til allerede vedtagende bestemmelser.

 

I forlængelse af Byrådets vedtagelse vil der blive udarbejdet pjecer til henholdsvis butiksejere og restauratører som beskriver de særlige regler der gør sig gældende for dem.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at revisionen af Brug Byen godkendes,
at inventarzonen gælder fra Nørregade til og med Poulsens Plads,
at de nødvendige justeringer til administrationsgrundlaget for Brug Byen i henhold til bilag 1 godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-10-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægstilskud til hævning af terræn på Herning Golfbane

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der i budget 2017 reserveret en anlægstilskud til terrænhævning på Herning Golfbane jf. vandplan 2. Beløbet søges frigivet pr. januar 2017.

 

Sagen har tidligere været forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 20. juni 2016, pkt. nr. 84.

 

Sagsfremstilling

Herning Golf Klub har til huse på Golfvej 24 i Herning.

 

Herning Golfbane er qua sin beliggenhed jævnligt præget af for meget vand og oversvømmelse, hvorfor der løbende er behov for forskellige dræningstiltag og terrænhævning mv.

 

Forvaltningen har sammen med Natur og Grønne Områder været i dialog med klubben om en vandplan 2, hvor klubben fremfører nødvendige nært forestående tiltag, så banen fortsat kan benyttes af klubbens mange medlemmer og gæster.

 

Herning Golf Klub fremfører følgende forslag til forbedringer jf. vedlagte oversigtskort:

 

 • Projekt 1 (hul 5, 6 og 7): Ændringer i forbindelsen mellem vandhullerne, en åben forbindelse mellem den gamle kanal og en åben forbindelse fra Hammerum Bæk.
 • Projekt 2 (hul 2 og 8): Dræn ved hul 2 og udvidelse af søen ved hul 8 samt den åben forbindelse til Hammerum Bæk.
 • Projekt 3 (hul 12 og 17): Dræn ved hul 12 og 17.
 • Projekt 4 (hul 15): Forhøjning af terræn på en stækning langs sydsiden af Herningsholm Å.
 • Projekt 5 (hul 16): Terrænhævning og nyt dræn.
 • Projekt 6 (hul 18): Terrænhævning kombineret med åben lavninger ved hul 18.
 • Projekt 7 (hul 18): Udvidelse af søen ved hul 18 og nye dræn.
 • Projekt 8 (hul 17): Udbedring af problemer med vandopstigning.

 

Samlede projektudgifter udgør knap 700.000 kr. ex. moms. Udgifter vedr. hul 16 og 18 alene, herunder terrænhævning, udgør anslået 521.300 kr. ex. moms.

 

Herning Kommune har jf. seneste budgetforlig afsat 305.000 kr. til terrænhævning vedr. hul 16 og 18. Klubben afholder selv øvrige projektomkostninger.

 

Det anmodes om, at reserveret anlægstilskud frigives pr. januar 2017.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles en anlægsbevilling på 305.000 kr. ex. moms til SO 11, Idræt og Fritid, stednr. 031097,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 305.000 kr. på samme stednr. i 2017.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til asfaltering - Alhedestien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,116 mio. kr. i 2016 til asfaltering af Alhedestien mellem Sunds og kommunegrænsen til Viborg kommune.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

Der er planlagt udlægning af nyt slidlag fra Sunds/Thorupvej, forbi Ilskov og op til kommunegrænsen til Viborg Kommune, ved Gedhusvej (Agerskov Plantage). Strækningen er ca. 9,4 km lang.

 

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094-03 Herning Cykler fase 5 afsat rådighedsbeløb på 1,116 mio. kr. i 2016 til asfaltering af Alhedestien. Der anmodes om frigivelse beløbet.

 

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,116 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094-03 Herning Cykler fase 5 Alhedestien - asfaltering,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,116 mio. kr. i 2016 på samme stednr. 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7,050 mio. kr. i 2017 til byggemodningsprojekter på Fejerskovparken i Lind, Tangsøparken i Hammerum, Ahornbakken/Elmebakken i Tjørring og Kirkebakken i Gjellerup.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 7,050 mio. kr., som afsættes til forberedende anlæg i Fejerskovparken, Lind og Kirkebakken, Gjellerup samt færdiggørelsesarbejder i Tangsøparken, Hammerum og Ahornbakken/Elmebakken, Tjørring.

 

De forberedende anlæg omfatter grusvej og udgift til tilslutningsbidrag til forsyninger. Færdiggørelserne omfatter asfalt, kantsten, belysning og beplantning.

 

 

 

 

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 7,050 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 7,050 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning til følgende stednumre:

- stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,000 mio. kr.

- stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 2,800 mio. kr.

  Rådighedsbeløbet forhøjes med 0,300 mio. kr. i 2017,

- stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,150 mio. kr.

- stednr. 002079 Kirkebakken, Gjellerup 1,100 mio. kr.

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 7,05 mio. kr. finansieres af følgende rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2017:

- stednr. 002019 Fejerskovparken, Lind 2,000 mio. kr.

- stednr. 002021 Tangsøparken, Hammerum 2,500 mio. kr.

- stednr. 002077 Holing, Tjørring 1,150 mio. kr.

- stednr. 002079 Kirkebakken, Gjellerup 1,400 mio. kr.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 301090 Renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015, pkt. 128  2,649 mio. kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.

 

Der er foretaget udskiftning af de oprindelige træfacadepartier i skolegården til nye vinduer i alukonstruktion (lavenergi).

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

301090

Brændgårdskolen - vinduespartier

2.649.000

2.649.292

-292

 

I det bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for grundvandssænkning på Timring Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for grundvandssænkning på Timring Skole.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 301092 Timring Skole - grundvandssænkning.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015, pkt. 125 639.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til grundvandssænkning på Timring Skole.

 

Der er foretaget opgravning rundt langs kældervæggene til niveau under kældergulv samt varme- og fugtisolering af kældervægge. Herudover er der etablereret omfangsdræn, herunder separering af kloakanlæg. 

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

301092

Timring Skole - grundvandssænkning

639.000

424.175

214.825

 

Overskuddet skyldes dels, at omfanget af arbejdets ydelser i forbindelse med gravearbejdet blev mindre end forudsat, og dels et fordelagtigt tilbud fra den udførende entreprenør.

 

I det afvigelsen er på 34% fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkning til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakrenovering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,032 mio. kr. afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,032 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 samt at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,032 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er afsat midler i 2015 på investeringsoversigten til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger beliggende i Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds. Nye midler er afsat 2017 - 2019 til samme formål, idet Herning Kommunes kloaksepareringer følger planen fra Herning Vand.

 

Det afsatte rådighedsbeløb i 2016, som er overført fra 2015 jf. byrådsbeslutning af 26. april 2016, pkt. 72, på 1,032 mio. kr., på stednr. 013082 "Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds" søges frigivet til konkrete separeringsprojekter i 2016.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,032 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,032 mio. kr. i 2016 på samme stednr.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-16-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Anlægsbevilling til projekter ved Hjøllund Bæk, Røjenkær Bæk og forundersøgelse Skjern Å bro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Det har vist sig, at vandløbsrestaureringsprojektet om genslyngning af Karstoft Å ikke kan gennemføres. Det betyder at der er et restrådighedsbeløb fra Vandløbsrestarurering 2014 på i alt 488.000. Da rådighedsbeløbet er afsat til vandløbsrestaureringsprojekter, foreslår forvaltningen, at restbeløbet i stedet anvendes til tre andre projekter, med lignede formål. De tre projekter vil bidrage til en bedre miljøtilstand i vandløbene og understøtte mulighederne for at udvikle lystfiskerturismen.

 

Forvaltningen anbefaler, at restbeløbet vedr. Vandløbsrestaurering 2014 omfordeles og anvendes til realisering af projekter i Røjenkær bæk med tilløb til Storå, Hjøllund bæk med tilløb til Skjern Å og en forundersøgelse vedr. fjernelse af spærring i Skjern Å.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 3. marts 2015, pkt. 75, 622.000 kr. til genslyngning af en del af Karstoft Å "Vandløbsrestaurering 2014" (stednr. 071088) på Serviceområde 04 Grønne områder. Der er afholdt udgifter på 70.000 kr. til projektet. Et beløb på 64.000 kr. er overført til afsluttet projekt for Tranholm Bæk i Vildbjerg. Det uforbrugte beløb udgør derfor 488.000 kr.

 

De afholdte udgifter på 70.000 kr. er anvendt til forundersøgelser, opmålinger og projektering af et projekt, som mod forventning ikke har kunnet gennemføres. En central del af projektområdet ved Karstoft Å skiftede ejer, og den nye ejer ønskede ikke at deltage i det planlagte restaureringsprojekt. Herning Kommune kunne derfor ikke gennemføre genslyngningsprojektet.

 

Mindreforbruget på 488.000 kr. anbefales derfor anvendt til realisering af tre øvrige vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål i henholdsvis Røjenkær Bæk, Hjøllund Bæk samt til forundersøgelse ved Skjern Å bro/Skjern Å Nørrekanal.

 

Røjenkær Bæk med tilløb til Storå

Teknik- og miløudvalget har tidligere besluttet, at der gennemføres et mindre vandløbsrestaureringsprojekt i Røjenkær Bæk. Projektet omfatter fjernelse af tætte bevoksninger af vandplanten pindsvineknop på en delstrækning af vandløbet (station 3900-6300). Pindsvineknop forringer de miljø- og afvandingsmæssige forhold markant på strækningen. Ved at fjerne pindsvineknop med rodnet, og erstatte bunden med grus, uden at hæve bunden, vil man prøve at ændre den negative spiral pindsvineknop har på vandløbet. Lodsejerne på den berørte strækning beretter, at der tidligere var mange stallinger i vandløbet. Projektet vil ligeledes være en forbedring af stallingens gyde- og opvækstområder i vandløbet.   

 

Projektet vurderes at koste 50.000 kr.

 

Hjøllund Bæk med tilløb til Skjern Å

Hjøllund Bæk er et mellemstort vandløb, der løber til Skjern Å mellem Arnborg og Skarrild. Vandløbet ligger på den nedre del i et fredet naturområde og er et potentielt meget fint gydevandløb for laks.

På den nedre del af vandløbet løber vandløbet under Skjern Å Nørrekanal, også kaldet Dalgas Kanal, i en rørføring, men hvor faldet nedstrøms rørføringen vurderes som værende for stejlt, til at der er fri passage i røret.

 

Forvaltningen foreslår, at der skabes fri passage under rørføringen, og at gydemulighederne i vandløbet forbedres ved udlægning af gydebanker. Projektet vurderes ikke, at ville ændre på de afvandingsmæssige forhold i vandløbet. Projektet forudsætter en dispensation fra Fredningsnævnet, idet hele den nedre del af vandløbet ligger i et fredet naturområde.

 

Projektet vurderes at koste ca. 200.000 kr.

 

Forundersøgelse Skjern Å Nørrekanal, spærring ved udløb af Rind Å.

Skjern Å Nørrekanal eller Dalgas Kanal vedligeholdes og drives af Kanalselskabet og danner dermed grundlag for kanalens nuværende eksistens. Kanalen tildeles ved sit nuværende vandindtag ca. 2.300 liter vand/sekund og forsyner 2 dambrug samt ca. 25 markvandingsboringer (hvoraf flere sjældent anvendes). Der er dog usikkerhed om det egentlige behov for den nødvendige vandtilførsel til kanalen.

 

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en forundersøgelse med det formål, at give Skjern Å laksen de bedst mulige betingelser. Undersøgelsen skal belyse hvordan der skabes den nødvendige passage, samtidig med at hensynet sikres til både brugernes og de kulturmæssige forventninger, som er knyttet til de historiske anlæg Skjern Å Nørrekanal med tilhørende opstemning i Skjern Å/Rind Å. Forvaltningen vil via ekstern rådgiver få undersøgt, hvilke vandmængder, der er behov for i forskellige scenarier i forhold til behovet for vand til dambrug, markvanding og bevarelse af den kulturhistoriske Skjern Å Nørrekanal.

 

Når resultatet af undersøgelserne foreligger, vil næste skridt være at få lavet et udkast til en passageløsning, der forhåbentlig kan opnås enighed om blandt de berørte parter. Forvaltningen har løbende holdt møder med Kanalselskabet, organisationer og Museum Midtjylland. Projektet fremgår også af den handlingsplan for brug af anlægsmidler, som udvalget godkendte på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2016, pkt. 187,  hvor midler er afsat til realisering af projektet, som dette er forarbejderne til.

 

Projektet vurderes at koste: 238.000 kr.

 

Effekten af de tre foreslåede projekter er, at skabe passage samt bedre optræks - og gydemuligheder i vandløb for vandrefisk bl.a. havørred og Skjern Å-laks. Forbedring af de fysiske forhold bidrager også til at øge bestandene og sikre grundlaget for fortsat å- og lystfiskerturisme i Herning Kommune.

 

Økonomi

Det resterende rådighedsbeløb på 488.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, "Vandløbsrestaurering 2014" (stednr. 071088) foreslås anvendt til 3 vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål ved Hjøllund Bæk (200.000 kr.), i Røjenkær Bæk (50.000 kr.) og til en forundersøgelse ved Skjern Å bro (238.000 kr.).

 

Puljen til vandløbsprojekt i 2015 er afsat til restaureringsprojekt i Ronnum Bæk. Puljen i 2016 er afsat til bekæmpelse af okker i Fuglkær Å med tilløb.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at mindreforbruget på 488.000 kr. anvendes til tre vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål, jf. nedenstående,

 

at anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, under "Vandløbsrestaurering 2014"(stednr. 071088) flyttes til projektet "Vandløbsrestaurering i Røjenkær Bæk", stednr. 071088 03,

 

at anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, under "Vandløbsrestaurering 2014"(stednr. 071088) flyttes til projektet "Hjøllund Bæk", stednr. 071088 02,

 

at anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 238.000 kr. i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, under "Vandløbsrestaurering 2014"(stednr. 071088) flyttes til projektet "Forundersøgelse Skjern Å bro", stednr. 071088 04, 

 

at anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. flyttes fra stednr. 071088 til stednr. 071088 01 Genslyngning af Karstoft Å på Serviceområde 04 Grønne områder. 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Videoovervågning på Herning Kommunes genbrugspladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

På Nederkærgård, genbrugspladsen i Herning, har der igennem flere år været benyttet videoovervågning til forebyggelse og opklaring af tyveri. Det vurderes, at systemet har fungeret tilfredsstillende forebyggende og tilfælde af tyveri og hærværk, har politiet brugt videooptagelserne i opklaringsarbejdet. Der opleves i perioder desværre både tyveri og hærværk på flere af kommunens øvrige genbrugspladser.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der etableres en permanent videoovervågning i forbindelse med nye ordninger om ubemandede pladser i Ørnhøj og Sørvad, samt på de pladser hvor der viser sig et behov.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at der gøres forsøg med et nummerpladegenkendelsessystem, der bl.a. skal gøre det lettere at kontrollere om erhverv har betalt for brug af pladserne.

Sagsfremstilling

Med lovændringen af juli 2007 blev der åbnet mulighed for, at offentlige myndigheder i større omfang kan foretage videoovervågning både udvendigt og indvendigt i offentlige bygninger. Optageudstyr fungerer fuldautomatisk både med hensyn til optagelse, lagring på kommunal server og sletning efter 14 dage.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. februar 2009, at der principielt anvendes videoovervågning af kommunale bygninger, men at hvert enkelt tilfælde behandles i udvalget.

 

Herning Kommunes har et standard videoovervågningssystem som ønskes anvendt. Investeringen i kameraudstyr til alle relevante pladser forventes at udgøre anslået 100.000 kr. Årlige udgifter udgør anslået 10.000 kr.

 

Teknologien i forbindelse med nummerpladegenkendelsessystemer er blevet billigere og bedre. Derfor foreslåes det, at der åbnes mulighed for at gøre forsøg med etablering af nummerpladegenkendelsessystem på enkelte pladser.

I dag betaler erhverv for brug af genbrugspladserne via en SMS løsning. Løsningen indebærer meget kontrol der kan erstattes med det nye automatiske kontrolsystem. Det vurderes at et nummerpladegenkendelsessystem vil kunne indføres for ca. 30.000 kr.

 

Teknik- og miljøudvalget vil blive orienteret nærmere om resultat og forsøget.

 

Økonomi

Udgifter afholdes over det ordinære driftsbudget på genbrugspladserne.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at videoovervågning på kommunens genbrugspladser godkendes,

  

at der kan opsættes nummerpladegenkendelsessystemer i forbindelse med videoovervågningen. 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-8-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Job- og personprofil for chefstilling

 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Orientering om økonomisk status for virksomhed

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

DAMRC

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-2-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-86-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal i Fasterholt

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-16 Sagsbehandler: Karin Locander  

Lejemål