Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Budget 2017-2020 - 1. behandling af budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling. 

 

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det, som blev udleveret/godkendt på budgetkonferencen den 29. og 30. august 2016.

Økonomi

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal:

 

 

Budgetforslaget er udarbejdet med:

 • skatteprocent på 24,9 (uændret)
 • en grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

 

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag 21. september 2016 kl. 12.00.

 

Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres i Administration og Økonomi.

 

Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020 udarbejdes i elektronisk form og vedlægges til Byrådets medlemmer til mødet den 13. september 2016.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 overgår til 2. behandling,
at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 21. september 2016 kl. 12.00.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-416-09 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

DAMRC søger om støtte til gennemførelse af værtsskab for DIRA Roadshow 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

DAMRC ansøger om 50.000 kr. til dækning af udgifter knyttet til værtskab for DIRA Roadshow. Roadshowet sætter fokus på robotteknologi.

Sagsfremstilling

DIRA roadshow afholdes hvert andet år fire steder i Danmark. I Midtjylland har det de sidste to gange været placeret hos Navitas i Aarhus.

 

DIRA Roadshow i Herning vil have til formål:

 

 • at skabe en bredere bevidsthed i den almene befolkning omkring robotteknologi. Der vil blive sat fokus på konkurrenceevne, indtjening og beskæftigelse
 • at invitere og motivere industrivirksomheder til øget produktivitet via teknologiudvikling
 • at inspirere studerende

Det er således en god mulighed for de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner til at få fremvist den nyeste teknologi.

 

Roadshowet vil være åbent for offentligheden. Der forventes ca. 400 gæster og 30 teknologiudstillere.

 

Endvidere forventes Roadshowet at medføre positiv medieomtale til DAMRC og Herning-området.

 

Ansøgningen falder ind under lov om erhvervsfremme § 13, Erhvervsudvikling - Innovation og ny teknologi.  

Økonomi

Udgiftsbudget kr. :

Forberedelse - løn

36.000

Gennemførelse - løn

30.000

Oprydning - løn

18.000

Infrastruktur - el, vand og varme

10.000

Forplejning - udstillere

10.000

I alt

104.000

 

 

Finansieringsbudget kr.

DIRA

10.000

Herning Kommune

50.000

DAMRC

44.000

I alt

104.000

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 50.000 kr. i 2016 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til DAMRC til værtskab for DIRA Roadshow.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-3-16 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra VIA DESIGN om støtte til udvikling af Centret - Materials Science & Product Design

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christiane Bundegaard Petersen, Pia Colstrup og Steen Dahl Petersen.

Sagsresume

VIA DESIGN ansøger om 100.000 kr. i 2017, 100.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019 til erhvervsudviklingsaktiviteter og rammer for små og mellemstore virksomheder - SMV i regi af Materials Science & Product Design. Ansøgningen har et samlet budget på 3.295.000 kr. Ikast-Brande Kommune ansøges om tilsvarende beløb.

 

Herning Kommune har i perioden 2014-2016 ydet et årligt tilskud på 200.000 kr. i alt 600.000 kr. til Material Science & Product Design på VIA DESIGN.

Sagsfremstilling

Målopfyldelsen på resultatkontrakten i forbindelse med den tidligere og nuværende bevilling til Material Science & Product Design på VIA DESIGN i Herning er meget tilfredsstillende. Værkstederne er oprettet og der har været flere arrangementer for SMV, der er åben tilgang for SMV, og der arbejdes systematisk med at nå og fremme innovation og udvikling hos en bredere kreds af SMV virksomheder.

 

Formålet med denne ansøgning er ligeledes at fremme innovation og udvikling hos SMV virksomheder, ved :

 

 • at give SMV virksomheder mulighed for at arbejde med nye teknologier
 • fremme innovative partnerskaber mellem videninstitutioner og virksomheder
 • styrke produktudvikling og dermed konkurrenceevne
 • tiltrække nationale og internationale ressourcer

 

Branchen får således både adgang til viden og faciliteter.

 

En væsentlig del af budgettet er målrettet ny teknologi i form af :

 • Udvikling af printfaciliteter med bl.a. funktionel print
 • Pelsværksted og efteruddannelse inden for pels
 • Nye vævefaciliteter med fokus på intelligente tekstiler
 • Virtuel Reality teknologi.

 

Ansøgningen falder ind under lov om erhvervsfremme: § 13, Erhvervsudvikling - Innovation og ny teknologi. Der kan derfor ydes støtte til ansøgningen. Det fordrer dog, at centret er til rådighed for en åben kreds af iværksættere og virksomheder i Herning Kommune. Dette sikrer administrationen via resultatkontrakt.

 

For Herning er det afgørende, at aktiviteterne placeres på VIA DESIGN i Herning. Det anbefales derfor, at dette betinges en bevilling.  

Økonomi

Udgiftsbudget:

1.000 kr.

2017-2019

Materialebibliotek/Sceincerum

600

Væveri

250

Læder/Pelsværksted

450

Tekstilprint værksted

1.600

LAB

220

Projektstyring

175

I alt

3.295

 

Finansieringsbudget:

1.000 kr.

2017-2019

Herning Kommune

300

Ikast-Brande Kommune

300

Den nu lukkede TEKO Fonden

500

Hensatte fondsmidler, sponsorater

170

Eksportskolens fond

200

Kopenhagen Fur

200

Fondsmidler der skal søges

1.000

VIA UC

625

I alt

3.295

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 100.000 kr. i 2017, 100.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til VIA DESIGN til Tekstilcentret "Material Science & Produkt Design" i Herning,
at det forudsættes at midlerne anvendes på VIA DESIGNS lokalitet i Herning og
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med VIA DESIGN.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

 

Sagsnr.: 24.10.11-P20-1-16 Sagsbehandler: Christiane Bundegaard Petersen  

Deltagelse i fælles RegLab analyse om vidensoverførsel mellem videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

REG LAB inviterer Herning Kommune til at deltage i en projektanalyse af videnssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at beskrive sammenhænge for best practice. Projektets resultater forventes at bidrage med ny viden om videnoverførsel og pege på uforløst potentiale for vækst og udvikling.

 

Projektet løber fra primo september 2016 til juni 2017. Omkostningen for Herning Kommune vil være kr. 50.000 i 2016. 

Sagsfremstilling

'VIDENBROER TIl VÆKST - Next practice i regionale vidensamarbejder' hedder projektet som REG LAB inviterer Herning Kommune til at deltage i.

REG LAB er en medlemsorganisation på tværs af stat, regioner, kommuner, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner, klynger og virksomheder med fælles ønske om at styrke erhvervsudviklingen i Danmark.

 

Ind til videre deltager: fire regioner (Syddanmark er endnu ikke med), Styrelsen for Forskning og Innovation samt Frederikssund, Thisted og Kalundborg kommuner. Derudover overvejer bl.a. Viborg, Frederikshavn, Silkeborg, Erhvervsstyrelsen, LO og Akademikerne.

 

Initiativet kommer fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og det er officielt en udmøntning af Regeringens Vækststrategi. Vækststrategien opfordrer til stærkere vidensamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder især små og mellemstore virksomheder.

 

Formålet med projektet er:

• at kortlægge ’best practice’ for regionale vidensamarbejder. Der er særligt fokus på videnssamarbejde der lykkes, hvor viden omsættes til nye produkter og jobs.

 

Fokus for projektet er:

• Mindre og mellemstore virksomheder og deres samarbejde med relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner og lokale og regionale erhvervsfremmeaktører om udbredelse af den fundne ’best practice’.

 

Grundtanken bag projektet er, at et forbedret vidensamarbejde kan medvirke til at realisere et uforløst potentiale for vækst og udvikling blandt mindre og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Væksteffekten kan måske yderligere øges, hvis det lykkes at formidle tilbud om samarbejde med særlig styrke til virksomheder, der har høj motivation og stort behov for vidensamarbejde

 

Projektet er delt op i to faser, i første fase indsamles viden (fra september 2016 til februar 2017). I anden fase udvikles og implementeres den dokumenterede best practice. I anden fase prioriteres udvikling og implementering af videnssamarbejder med geografisk fokus, teknologisk fokus og med markedsfokus. Ambitionen er at skabe nye standarder for vidensoverførsel, som kan formidles bredt.

 

Projektet beskæftiger sig med fokuserede videnssamarbejder på områder som har særlig erhvervsstrategisk betydning (såkaldte erhvervsspecialiseringer) og som har særlig stor succes. Erhvervsspecialiseringerne er delt op efter region (hentet fra 'Scale-up Denmark). I Region Midtjylland er følgende specialiseringer udvalgt: Smart industri, Cleantech og Fødevarer.

 

Herning Kommune har en særlig interesse i projektet da, der her er en erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder og et stor potentiale i at hente viden på de videregående uddannelser.

 

Der er lovhjemmel til projektet jævnfør loven om erhvervsfremme og regional udvikling §13 stk. 1: "§ 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for

1) innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning".

Økonomi

Der stiles efter et samlet budget for projektet på omkring kr. 900.000  

Forsknings- og Innovationsstyrelsen bidrager med kr. 300.000. Regionerne bidrager hver med kr. 100.000, det vil sige i alt kr. 400.000 med de fire deltagende regioner. Kommunerne bidrager hver med kr. 50.000. Det er i alt kr. 200.000 inklusiv Herning Kommunes bidrag. Projektet kan skaleres op eller ned afhængigt af det endelige budget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der afsættes kr. 50.000 som finansieres fra serviceområde 20, Administration, Udvikling af menneskelige ressourcer, Uddannelse Herning, konto 663-00-091-01, uddannelsesmidler i 2016.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

 

Sagsnr.: 00.34.05-S00-13-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre på H. C. Ørsteds Vej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i 9 boliger på H. C. Ørsteds Vej, Herning. Herudover ansøges og godkendelse af huslejeforhøjelse.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have skiftet vinduer og døre i 9 boliger i deres afdeling på H.C. Ørsteds Vej i Herning.

 

Afdelingen består af 11 familieboliger. 6 med 3 værelser (85 m2) samt 5 med 4 værelser (85 m2). Selve byggeriet er fra 1956. 2 boliger er forholdsvis nye - blev indrettet i et tidligere erhvervslejemål og taget i brug 1/1-2015 og bliver derfor ikke berørt.

 

Fællesbo ønsker en udskiftning af vinduer og døre i 9 boliger.

 

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. august 2015 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget. Derfor er sagen nu kommet på dagsorden i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 1.219.000 kr. Projektet finansieres ved et 30 årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 808.000 kr., egne henlæggelser på 243.000 kr. samt tilskud fra Trækningsretten på 168.000 kr.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den nuværende gennemsnitlige husleje for de 9 boliger udgør 3.405 kr. pr. måned. Netto udgør huslejestigningen ca. 39.000 kr. svarende til gennemsnitlig 364,00 kr. pr. måned pr. bolig.

 

Projektet vil give en huslejestigning på 10,7% som kræver en kommunal godkendelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes,

 

at  huslejestigningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.11.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om Fællesbos salg af arealet Enghaven 2B i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunen skal godkende almene boligselskabers handel med ejendom. På baggrund af henvendelse fra Fællesbos advokat har borgmesteren på Byrådets vegne godkendt salget.

Der var indgået købsaftale via mægler betinget af kommunal godkendelse inden 1. september 2016. Der er aftalt overtagelse den 1. oktober i år.

Borgmesteren har godkendt salget, jf. kommunestyrelseslovens § 31.

 

Sagsfremstilling

Daværende Herning Boligselskab køber i 1996 et areal på 10.513 m2 i Enghaven i Kibæk. Planen på købstidspunktet er, at arealet skal bebygges med almene boliger i 3 etaper.

Arealet bliver udstykket i 1998-1999 og herefter bebygget i 1999-2000 med 14 almene familieboliger og 8 almene ældreboliger. Det er i dag afdeling 415, Enghaven.

 

Boligselskabet opgiver herefter yderligere planer om nybyggeri.

 

Almene boligselskaber må ikke eje arealer, der ikke er planer for, og arealet bliver sat til salg. Nybolig Erhverv Herning har udbudt arealet, og der bliver indgået købsaftale mellem Fællesbo og Bo Godt Midtjylland ApS om overtagelse 1. oktober betinget af kommunal godkendelse inden den 1. september. Sagen er fremsendt den 19. august.

 

Byrådet har godkendt kompetenceplan for det almene boligområde. Der er imidlertid ikke taget højde for salg af ubebyggede arealer. Der har været sager med salg af bygninger, men ikke sager med ubebyggede arealer.

 

Borgmesteren har på denne baggrund godkendt salget som ansøgt.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at beslutning om godkendelse af Fællesbos salg af arealet Enghaven 2B, Kibæk tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 25. januar 2016 at igangsætte udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan for et centerområde med mulighed for en dagligvarebutik ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg.

 

Forslag til tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 81.C3.1 for et centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg.

 

Kommuneplantillægget udvider den eksisterende rammeområde 81.C3 og derved afgrænsningen af bymidten i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Området ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg ligger inden for rammeområde 81.BL1 og er i dag udlagt til blandet bolig og erhverv.

 

Kommuneplantillægget overfører en del af kommuneplanramme 81.BL1 til centerområde med henblik på at opføre en dagligvarebutik. Området er ejet af Danespo som ønsker, at arealet kan overgå til anden anvendelse som f.eks. detailhandel.

 

I den eksisterende kommuneplanramme 81.C3 kan det samlede detailhandelsareal udvides med 4229 m². Bruttoarealet for den enkelte dagligvarebutik må højest være 3500 m² og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 2000 m².

 

Afgrænsningen af den eksisterende kommuneplanramme 81.C3 og bymidteafgrænsningen ændres, så der gives mulighed for dagligvarebutik og handel med udvalgsvarer ved Industrivej og Bredgade.

 

Eksisterende afgrænsning af 81.C3              Fremtidig afgrænsning af 81.C3

 

Siden principgodkendelsen i Byplanudvalget den 25. januar 2016 er ejeren blevet kontaktet af en lokal virksomhed, der har ansøgt om muligheden for at flytte ind på matrikel 1z. Virksomheden har karakter af at være detailhandel med udvalgsvarer. Forvaltningen har vurderet det hensigtsmæssigt at indarbejde muligheden for butik med udvalgsvarer i kommuneplantillægget, da det kan indeholdes i anvendelsesbestemmelser for kommuneplanramme 81.C3.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at en udvidelse af bymidten kan være med til at sikre et større detailhandelsudbud i Vildbjerg og medvirke til at fastholde den kommunale decentrale detailhandelsstruktur og derved fastholde lokal handel i Vildbjerg by. Omvendt kan udlægget af areal til nye butikker i periferien af Vildbjerg detailhandelsområde måske gøre det vanskeligt at fastholde de butikker der allerede er i byen og få etableret nye butikker i f.eks. tomme butikslokaler.

 

Det bemærkes, at området ligger udenfor det område som i den gældende kommuneplan er udpeget som "detailhandelsbymidte". Udvidelsen af Vildbjergs detailhandelsområde må derfor forventes at skulle godkendes af Styrelsen.

 

Forslag til kommuneplantillæg ændrer kravet til etablering af udendørs opholdsareal til erhverv til minimum 5% af bruttoetagearealet. Derudover gives der ikke længere mulighed for at bygge enkelte bygninger i syv i etager i rammeområdet, da det er vurderet ud fra en helhedsbetragtning, at bebyggelse i syv etager ikke er hensigtsmæssigt i kommuneplanramme 81.C3. Endvidere er anvendelsesbestemmelserne blevet revideret, så de afspejler den faktiske anvendelse i rammeområdet. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har d. 25. januar 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området ved Industrivej og Bredgade i Vildbjerg.

 

Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske om at udlægge et nyt område til etablering af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Bredgade og Industrivej i Vildbjerg.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 81.C3.1 for et nyt centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg og tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 81.C3.1 for centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 81.C31 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af ejendommen Industrivej 12 om at nedrive en del af de eksisterende bygninger og opføre en dagligvarebutik på en del af ejendommen. I lokalplanen medtages yderligere to ejendomme langs Industrivej for at sikre en samlet omdannelse af området fra erhvervsområde til centerområde.

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 15.000 m², som ligger i den nordlige del af bymidten i Vildbjerg. Området ligger i byzone og området anvendes i dag til erhverv.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Industrivej og mod øst af Bredgade. Mod syd afgrænses området af boligområde ved Birke Allé og en dagligvarebutik, og mod vest af to boliger med erhverv langs Vestergade. Inden for lokalplanområdet er der eksisterende bebyggelse, som oprindeligt er opført til kartoffelpakkeri. Denne produktion er lukket, og dele af bebyggelsen forudsættes derfor nedrevet i forbindelse med realisering af lokalplanens byggemuligheder.

 

Kommuneplan:

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-24, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget udvider det eksisterende rammeområde 81.C3.

 

Lokalplanens indhold:

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til at være centerområde i form af dagligvarebutik, udvalgsvarebutik og erhverv. Lokalplan nr. 81.C3.1 fastlægger en zonering for, hvor den enkelte dagligvarerbutik, udvalgsvarerbutik og erhverv kan placeres. I forhold til grundens beskaffenhed, nærheden til bymidten og afviklingen af de trafikale forhold har forvaltningen fastsat en samlet størrelse på maksimum 2000 m2 brutto for den enkelte dagligvarebutik og udvalgsvarerbutik.

 

Delområder:

Området er disponeret med tre delområder, hhv. delområde I, delområde II og delområde III.

 

Delområde I:Inden for delområde I må der kun etableres detailhandel med dagligvarer. Den enkelte butik må være maksimalt 2000 m².

 

Delområde II: Inden for delområde II må der etableres butik med udvalgsvarer. Den enkelte butik må være maksimalt 2000 m².

 

Delområde III: Inden for delområde III fastsættes anvendelsen til erhverv i virksomhedsklasse 1-3, dvs. at der kan etableres f.eks. kontorer, håndværksprægede virksomheder, lager, bygningstømrer mv.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 % for den enkelte ejendom. Bebyggelse må opføres i maksimalt to etager og bygningshøjden må være maksimalt 8,5 m. Bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne, som vist på lokalplanens kortbilag nr. 2.

 

Til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt erhverv stiller lokalplanen krav om1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel og erhverv.

 

For at give lokalplanområdet et grønt præg skal der etableres beplantning ved parkeringsarealerne. Der skal desuden etableres et grønt forareal langs Bredgade og Industrivej.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 81.C3.1- Centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 73 for Boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Da lokalplan 51.B12.4 for et område udlagt til boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Kommuneplantillægget overfører en mindre del af det offentlige område 51.OF7 til boligområdet 51.B12.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 51.B12.4 for et boligområde ved Nørretanderupvej skal give mulighed for at udstykke  et område mod Messemotorvejen til boliggunde. For at give mulighed for en optimal udnyttelse af det nye boligområde overfører kommuneplantillæg nr. 73 en mindre del af rammeområde 51.OF7 til rammeområde 51.B12. Det giver mulighed for at udstykke boliggrunde helt ned til vejbyggelinjen langs motorvejen. Der vi fortsat ligge et offentligt område mellem (51.OF7.1) mellem det nye boligområde og Messemotorvejen.

 

Der ændres ikke på rammebestemmelserne for hverken rammeområde 51.OF7 eller rammeområde 51.B12. Rammeområde 51.B12 skal bruges til boliger. Det kan være en blanding af åben - lav og tæt - lav bebyggelse. For at forbedre boligmiljøet skal området afgrænses af et 15 meter bredt beplantningsbælte mod Messemotorvejen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   x

 

  x

    x

 

Sagsresume

Ejeren af et areal ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ønsker at udstykke området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Denne anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et forslag til en lokalplan for området med mulighed for boligbebyggelse. Lokalplanområdet er det sidste område langs Snejbjergs sydlige grænse, der ikke er bebygget.

 

Sagsfremstilling

 Lokalplanområdet er vist tyk, stiplet linje

 

Forslag til lokalplan 51.B12.4 giver mulighed for at bygge boliger på en grund mellem Munkgårdkvarteret og Messemotorvejen i Snejbjerg. Vest for området ligger Snejbjerg skole og mod øst ligger boligområdet Stenbjergkvarteret.

 

Lokalplanens område er delt ind i tre delområder. Mod nord ligger delområde I. Her kan der udstykkes 8 nye grunde til åben-lav boligbebyggelse. Inden for delområde II kan der enten opføres tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 16 eller 17 grunde med en størrelse på 300 m². Ved åben-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 7 grunde inden for delområdet.

 

Delområde III er udlagt til friareal og beplantningsbælte. Mod Nørretanderupvej er der udlagt et fælles grønt friareal for hele lokalplanområdet. Mod syd skal et 15 meter bredt beplantningsbælte danne grænse mod Messemotorvejen. Hvis der er behov for det, kan der anlægges en støjvold sammen med beplantningen. Plantebælte skal have samme udtryk som beplantningen mod Messemotorvejen i naborkvarteret har.

 

Inden for hele lokalplanområdet kan bygninger opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 30%. Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent for byggeri i én etage 35%. Ved tæt-lav bebyggelse i to etager med lodrette lejlighedsskel er den maksimale bebyggelsesprocent 40%. Boligerne kan opføres med ydervægge i tegl, pudset mur, beton eller natursten. Mindre partier kan udføres med andre lette materialer.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra øst, via Stenbjergkvarteret. Den eksisterende lokalplan 51.B12.2 for Stenbjergkvarteret giver mulighed for vejadgang til det nye lokalplanområde fra øst. En sti til Nørretanderupvej giver forbindelse for fodgængere og cyklister til blandet andet Snejbjerg skole.

 

Den eksisterende bolig på Nørretanderupvej 25 har midlertidig vejadgang fra Nørretanderupvej. Der er tinglyst en servitut som sikrer, at den midlertidige vejadgang lukkes, når udstykningen i den nye lokalplan realiseres og boligen kan få vejadgang fra øst, via Stenbjergkvarteret. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B12.4 for boligområde ved Nørretanderupvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 74 for Boligområde i Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade i Sinding, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 74, udvider det eksisterende rammeområde 42.B3, og udlægger et nyt rammeområde 42.T1 nord for Sinding Hovedgade.

 

Bestemmelserne for rammeområde 42.B3 ændres kun i "Områdets anvendelse". Formuleringen: "Området skal bruges til boliger beliggende på store grunde", ændres til: "Området må kun anvendel til boligformål". De øvrige bestemmelser i rammeområde 42.B3 er uændrede.

 

Bestemmelserne for det nye rammeområde 42.T1 Teknisk anlæg nordøst for Sinding Hovedgade er:

 • Der må kun opføres de til anlægget nødvendige installationer og bebyggelse for anlæggets drift, samt mindre sekundære bygninger og anlæg, der understøtter arealets arealets anvendelse som grønt område og græsningsområde.
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 3 meter. Dog må bebyggelse for anlæggets dtift, opføres med en maksimal bygningshøjde på op til 6 meter.

 

Rammeområdet tilbageføres til landzone.

 

Den overordnede mening er, at aflyse den boligudstykning der er på området. Arealet kan i stedet anvendes til for eksempel regnvandsbassin eller anlæg til klimasikring. Driften af arealet kan klares af 9 moderfår med lam. Herved undgår kommunen at have driftsudgifter på området.

 

Kommuneplantillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 42.B3.1 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd-vest for Sinding Hovedgade, Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har besluttet, at der skal være et større udbud af byggegrunde i Sinding. Derfor udarbejdes forslag til lokalplan nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding.

Udviklingsplan for Sinding-Ørre fra 2010, peger på områder ved Søvndalvej og Hjortehøj, som områder til nye byggegrunde.

 

Lokalplan nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding, sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udbudet af salgsbare byggegrunde i Sinding, er reduceret til nogle få grunde. Derfor har Byrådet besluttet, at der skal igangsættes planlægning, med henblik på, at der kan udbydes flere byggegrunde i Sinding.

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i byen, inddrages arealet øst for udstykningen Hjortehøj til byudvikling. Byudvikling her, er i overensstemmelse med Udviklingsplan for Sinding-Ørre fra 2010.

 

Plangrundlag

Anvendelsen af området, er ikke i overensstemmelse med de eksisterende planer for området. Derfor er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 74, og nærværende forslag til lokalplan nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding.

 

Lokalplanen

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde I, nordøst for Sinding Hovedgade, er en gammel boligudstykning, som ikke har kunnet sælges, da arealet er meget vandlidende. Derfor udlægges området til tekniske anlæg og anlæg til klimasikring, samt afgræsning af får som drift af arealet.

Delområde II sydvest for Sinding Hovedgade, må kun anvendes til boligformål i form af åben /lav bebyggelse og fælles friareal. Bebyggelsesprocenten må højest være 30. Bebyggelsen må højest være i 2 etager + kælder. Den maksimale højde på bebyggelsen må være 8,5 m.

Der er et beskyttet jord- og stendige i det vestlige skel. Med lokalplanen bestemmes, at der ikke må etableres bebyggelse og anlæg inden for en afstand på 5 m fra digets midte. Befæstelsesgraden for den enkelte grund, må ikke overstige 50 %. På en del af lokalplanområdet falder terrænnet meget. Med lokalplanen bestemmes, at niveauforskelle skal optages i bebyggelsen, ved hjælp af forskudte niveauplaner. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m, og ikke nærmere skel end 1 m.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 42.B3.1 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 75 for erhvervsområde ved Birk Centerpark og Fastrupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Birk Centerpark og Fastrupvej, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 75 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 75, udlægger et nyt rammeområde 33.E5 til erhvervsområde ved Birk Centerpark og Fastrupvej i Birk. Bestemmelserne for det nye rammeområde er:

 • det skal være muligt at etablere liberale erhverv og let erhverv i virksomhedsklasse 1 - 2
 • der må ikke være detailhandel i området
 • der må ikke være spillehaller i området
 • bebyggelsesprocent højest 50, for området under ét
 • bebyggelseshøjde må ikke overstige 12 meter
 • 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 p-plads pr. 100 m2 lageretageareal
 • opholdsarealer, mindst 10 % af erhvervsetagearealet

 

Den overordnede mening er at skabe mulighed for, at en virksomhed der arbejder med udvikling og salg af planteavlsprodukter, kan etablere sig i området, og have tilstrækkelige udvidelsesmuligheder i mange år.

 

Kommuneplantillæg nr. 75 til Herning Kommuneplan 2013 -2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 75 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, erhvervsområde ved Birk Centerpark og Fastrupvej foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en virksomhed, der arbejder med udvikling og salg af planteavlsprodukter, om mulighed for at etablere virksomheden i den syd-østlige del af Birk. Virksomheden ønsker at etablere administration, forskning, laboratiorier, lagerfunktioner og væksthuse.

 

For at give mulighed for ovennævnte, er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Udljydevej og jernbanen i Birk. Lokalplanforslaget sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den pågældende virksomhed er trængt arealmæssigt på den nuværende lokalitet. De har undersøgt mulighederne for udvidelse, og resultatet er, at de er nødt til at flytte til et sted, hvor der er plads nok til at samle de fleste af virksomhedens funktioner, og have mulighed for senere udvidelser.

 

Plangrundlag

Området hvor virksomheden tænkes etableret, ligger i den syd-østlige del af Birk, og indgår i "Masterplan for Birk" fra februar 2012. Lokalplanområdet ligger i landzone, og er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 75 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 samt nærværende lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk. Planforslagene er udarbejdet i overensstemmelse med hovedanslagene i "Masterplan for Birk"

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver området overført til byzone. Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 50. Der udlægges nord-sydgående skovplantningsbælter og grønne parkeringspladser samt nord-sydgående byggefelter. Bebyggelseshøjden må i byggefeltet i midten af området være højest 1 etage og højest 8,5 meter. I byggefeltet i den østlige del af lokalplanområdet må bebyggelseshøjden være højest 3 etager og max. 12 meter. Området kan anvendes til erhverv i virksomhedsklasse 1 og 2. På grund af, at området er nitratfølsomt område og indvindingsopland, er det væsentligt at virksomheder, hvor grundvandsskadelige stoffer anvendes, ikke forekommer i området. Der er en byggelinje 15 meter fra Uldjydevejs sydlige vejskel. Befæstelsesgraden må højest være 50 %. Hvis befæstelsesgraden overstiger 50 %, skal der på grunden ske tilbageholdelse af overfladevand fra befæstede arealer, ud over de 50 %.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at der skal være et større udbud af byggegrunde i Aulum. Derfor udarbejdes forslag til lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken i Aulum. Byudvikling syd for Grønbækparken er med til at understrege planen om at udvikle byen i en ring omkring bymidten.

 

Lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal igangsættes planlægning med henblik på, at der kan udbydes flere byggegrunde i Aulum.

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i byen, inddrages arealet syd for Grønbækparken til byudvikling. Byudvikling syd for Grønbækparken er i overensstemmelse med planen om at udvikle byen i en ring omkring bymidten.

 

Plangrundlag

Den påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med de gældende planer for området. Området er omfattet af kommuneplanramme 01.B16, som fastlægger anvendelsen af området til boligformål med kollektive anlæg, for eksempel beboerhus, rekreative friarealer, samt let erhverv.

Der er ingen lokalplan på området. Derfor er der udarbejdet lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum.

 

Lokalplanen

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres boliger i form af åben/lav bebyggelse i op til 2 etager. Det er muligt at etablere liberalt erhverv, så længe det er forenligt med områdets karakter af boligområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30, og bebyggelsen må have en højde af maksimum 8,5 m.

 

I Aulum er der meget store friarealer af forskellig karakter, til fri afbenyttelse. Derfor er der i lokalplanområdet udlagt areal til nærlegeplads, og ikke noget fælles friareal.

 

Geoteknik 

I en geoteknisk rapport fra 2009, påpeges at den vestligste del af lokalplanområdet, ud mod Tved bæk, er blødbundsområde og uegnet til bebyggelse. Geoteknikkerne har anbefalet en byggelinje ca. 35 m fra bækken. For at udnytte området optimalt, er de vestligste grunde meget store. Den anbefalede byggelinje er indtegnet, og der kan på disse grunde, kun bebygges på arealet mellem byggelinjen og vejen. Der er ingen byggelinje på de øvrige grunde i lokalplanområdet.

 

Der er i området kun ringe mulighed for nedsivning af overfladevand. Derfor er befæstelsesgraden fastsat til 45 %.

Funderingsforholdende i området er usikre. Der kan visse steder blive tale om ekstra funderingsudgifter.

Grundvandet står meget højt i området. Det betyder, at der, for at imødegå vand i haverne, skal indbygges sandpude, for at hæve terrænet 1 - 1,5 meter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum foreløbigt vedtages.

Beslutning

Sagen er udsat.  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan ved Herningsholm Erhvervsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 15. oktober 2015 principgodkendt, at der udarbejdes lokalplan for et område syd for Herningsholm Erhvervsskole, som skal muliggøre at der kan opføres skolehjemsboliger i området. Lokalplanforslaget er udarbejdet ud fra det indsendte projekt.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 15.OF5.5 for Offentligt område med boliger på Nørholmvej i Herning, foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Området ligger mellem Herningsholm Erhvervsskoles eksisterende skolebygninger mod nord og øst samt parcelhuskvarteret Engkrogen mod syd.

Mod vest ligger flere grønne arealer og Lillelund Engpark.

 

 

Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres skolehjemsboliger i området, samt bebyggelse til undervisningsformål i tilknytning til erhvervsskolen.

Bebyggelsen kan være op til 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for området er på maksimum 40.

Arkitekturen skal være enkelt og fremstå med lette facader som f.eks. træ, glas, zink, stål, natursten, kobber og aluminium.  Altaner, trapper eller lignende skal ligge inden for bygningens facade, de skal ligeledes indgå i samspil med bygningernes facadepartier.

Der er stillet krav til at hvis der opføres boliger skal den enkelte bygning opføres som punkthuse og have et maksimalt grundareal på 180 m².

 

Der er i lokalplanen udlagt arealer til byggeri, parkering og grønt engareal.

Der kan etableres parkering mod Nørholmvej, hvor det er muligt at udvide en eksisterende p-plads.

Mod boligområdet ved Engkrogen er der et eksisterende beplantningsbælte som bevares i lokalplanen og derudover er der i lokalplanen lagt et grønt areal ind, som skal fremstå med engkarakter med grupper af beplantning i form af buske og træer. Inden for det grønne område må der ikke etableres opholdsarealer. Opholdsarealer skal etableres inden for byggefeltet.

 

Dele af området kan til tider være vådt og lokalplanen giver derfor mulighed for at man kan styre overfladevandet via landskabsbearbejdningen. Lokalplanen giver mulighed for at der kan terrænreguleres +/- 1 meter. Terrænreguleringen skal tilpasses det naturlige terræn. Der er dermed muligt at hæve bygninger, opholdsarealer og interne stier i området for at sikre det mod overfladevand.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 12.OF5.5 for offentligt område med boliger på Nørholmvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 64 for erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64, udlægger et nyt rammeområde 41.E5.1 til erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring. Bestemmelserne i det nye rammeområde giver mulighed for virksomheder i klasse 1 - 3, en bebyggelsesprocent på 55 og maks. byggehøjde på 8,5 m.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016. Der er ikke indkommer indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage Lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej , Tjørring. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Michael Jensensvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. april 2016, foreløbig vedtaget lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring, sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslaget giver den pågældende virksomhed på stedet mulighed for at frastykke og sælge ca. halvdelen af ejendommens areal. Muligheden opstår ved at forhøje bebyggelsesprocenten på området, så virksomheden kan fortsætte som hidtil på et mindre areal.

 

Plangrundlag

Den ansøgte anvendelse, er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, samt nærværende lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver bebyggelsesprocenten for området hævet til 55. Området kan fortsat anvendes til erhverv i virksomhedsklasse 1 - 3. Bebyggelse må Højest opføres i 2 etager, med en højde på maksimalt 8,5 m. Parkeringskravet er 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal, og befæstelsesgraden er højest 60 %.

 

Offentlig Høring

Lokalplanforslaget har været i ofentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for erhvervsområde nord for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. april 2016 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde nord for Aulum. Formålet med tillægget er at aflyse en del af rammeområde 09.E1. Dette er ensbetydende med, at området ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7.

 

Forslag til tillæg nr. 65 har været i 8 ugers høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.  

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 65 endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra virksomheden som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. Virksomheden ønsker at anvende arealerne til råstofgravning.

 

Anvendelse til råstofgravning, og efterfølgende genetablering af området til natur, er ikke i overensstemmelse med planlægningen for området. Det kræver at kommuneplanramme 09.E1 ændres, at lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (afstand til boliger) og/eller stort transportbehov (miljøklasse 5-7) aflyses samt arealerne inden for lokalplanområdet tilbageføres fra byzone til landzone.

 

Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for

Erhvervsområde nord for Aulum som udtager området af kommuneplanrammen. Formålet

med tillægget er at aflyse en del af rammeområde 09.E1.

 

 

 

Kortene viser den nuværende kommuneplanramme 09.E1 og den fremtidige kommuneplanramme 09.E1, ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 65.

 

Tillæg nr. 65 ændrer ikke på de nuværende bestemmelser for den øvrige del af rammeområde 09.E1.

 

Sagen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 65 følger sagen om endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborg. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-24 for Erhvervsområde nord for Aulum endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Byråd vedtog den 26. april 2016 at ophæve lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov.

 

Beslutningen om at ophæve lokalplanen og tilbageføre arealerne fra byzone til landzone har været i 8 ugers høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til ophævelse af lokalplanen endeligt vedtages uden ændringer og at arealerne tilbageføres til landzone. Ophævelsesdokumentet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra virksomheden som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. Virksomheden ønsker at anvende arealerne til råstofgravning Anvendelse til råstofgravning, og efterfølgende genetablering af området til natur, er ikke i overensstemmelse med planlægningen for området.

 

Det kræver at kommuneplanramme 09.E1 ændres, at lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (afstand til boliger) og/eller stort transportbehov (miljøklasse 5-7) ophæves samt at arealerne inden for lokalplanområdet tilbageføres fra byzone til landzone.

 

Lokalplanområdet er ikke udnyttet, og planlægningen findes derfor ikke længere nødvendig. Det er vurderet at lokalplan 5.06 skal ophæves i sin helhed, da det planlægningsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt at en lille del af området bibeholdes. Dette er ensbetydende med, at lokalplanområdet ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1, hvor lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

 

Ved tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone, benyttes planlovens § 45, stk. 1.

Det drejer sig om følgende arealer:

- Matr. nr. 2ab Lergrav Hgd Aulum (hele matriklen).

- Matr. nr. 2ac Lergrav Hgd Aulum (hele matriklen).

- Matr. nr. 2b Lergrav Hgd Aulum (en del af matriklen).

- Matr. nr. 2o Lergrav Hgd Aulum (en del af matriklen).

 

Forslag om ophævelse af lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej nord for Aulum og beslutningen om tilbageførsel af byzonearealer til landzone, har været i 8 ugers høring fra den 28. april til den 23. juni 2016.  

 

Ved ophævelse af lokalplan 5.06 og tilbageførsel af arealerne til landzone vil fremtidig administrationen af byggeansøgninger ske med udgangspunkt i planlovens landzonebestemmelser og bygningsreglementet. Lokalplanområdets anvendelse ændres fra virksomheder med særlige beliggenhedskrav og virksomheder med stort transportbehov til at være byggeri og anlæg i overensstemmelse med gældende bestemmelser for byggeri i landzone.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Reglerne i planlovens § 46, giver mulighed for ejere at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone, når denne tilbageføres til landzone. Reglen begrænser erstatningen til positive udgifter, som er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone. En eventuel mistet spekulationsgevinst kan ikke kræves erstattet efter bestemmelsen.

 

Oplysning om mulighed for erstatning har været fremsendt sammen med den offentlig høring af forslag til tillæg nr. 65, ophævelse af lokalplan 5.06 og tilbageførsel af byzonearealer til landzone. Krav skulle fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejerne har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning. Krav om erstatning skulle være Herning Kommune i hænde senest den 28. juli 2016.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag om ophævelse af lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov endeligt vedtages

 

at lokalplanområdet tilbageføres fra byzone til landzone.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. april 2016 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan nr. 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er kommet én indsigelse til lokalplanforslaget, som behandles i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg. Tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024 indstilles hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanforslaget er et konkret ønske om at udlægge et område ved Toustrupvej i Snejbjerg til åben/lav boligbebyggelse.

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 63.

Det gældende rammeområde 51.0F5 er i dag udlagt til offentlig anvendelse med mulighed for kirke, meningshus og parkeringsplads.

Med kommuneplantillægget åbnes mulighed for, at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i lokalplanområdet.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er kommet én indsigelse til lokalplanforslaget, som er behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. april foreløbigt vedtaget lokalplan 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg og tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016, og der er kommet én indsigelse til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen indstilles hermed til endelige vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for etablering af ca. 20 boliger i form af åben-lav bebyggelse. Desuden indeholder lokalplanen bestemmelser om etablering af veje og stier, grønt friareal samt et plantebælte som afskærmning af området mod nord.

 

Indsigelser/bemærkninger

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er kommet én indsigelse i høringsperioden, som er behandlet nedenfor.

 

Indsigelse fra Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret, den 11. maj 2016 (se bilag):

Indsiger (grundejerforeningen i boligområdet vest for lokalplanområdet) finder det uhensigtsmæssigt, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Toustrupvej og mener, at trafikafviklingen på dette sted allerede er uhensigstmæssig. Indsiger foreslår at etablere vejadgang fra det eksisterende boligområde Munkgårdkvarteret.

Indsiger efterlyser iøvrigt, at fortovet langs Toustrupvej færdiggøres, så der ikke opstår farlige situationer.

 

Forvaltningens vurdering af indsigelsen:

Forvaltningen og Vej og Trafik vurderer, at den trafikale løsning, der fremgår af lokalplanen er den mest hensigstmæssige på stedet, og at indsigelsen derfor ikke giver anleding til ændringer af lokalplanen.

Det kan oplyses, at etableringen af fortov vil ske på baggrund af vejbidraget, når lokalplanområdet er udstykket.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. april 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 72 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljørapport for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 28. april 2016 til og med 23. juni 2016. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 72 endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Sportscenter Herning, er der udarbejdet en udviklingsplan som skitserer principperne for den videre udvikling af området omkring sportscenteret. En del af udviklingsplanen er placering af ny bebyggelse og parkering. I udviklingsplanen er nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej udlagt til parkering og erhverv.

 

Den eksisterende kommuneplanramme giver ikke mulighed for at etablere erhverv i nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 72 til kommuneplan 2013-24 som giver mulighed for at udnytte området til erhvervsbebyggelse, i overensstemmelse med principperne i udviklingsplanen. 

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 13.E2 til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelser og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

Der kan opføres bebyggelse i 4 etager og med en bygningshøjde på 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i op til 10 etager og 40 meters højde.

 

Rammebeskrivelsen for rammeområde 13.OF26 er tilrettet i forhold til trafik og bebyggelse.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 72 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen. 

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 og lokalplan 13.OF26.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger. Der er ingen ændringer i forhold til miljørapporten og den sammenfattende redegørelse, da der ikke er indkommet indsigelser eller ændringer til lokalplanforslaget..

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. april 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 13.OF26.1 med tilhørende miljørapport for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 28. april 2016 til og med 23. juni 2016. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved

Holingknuden i Herning endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen opdeler området i 5 delområder.

 

Delområde I

Her kan der opføres bebyggelse til idrætsformål, sportscollege, daginstitution, vandrehjem samt parkering og ankomstplads. Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter.

Der kan opføres 55.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde II

Her kan der opføres bebyggelse til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelse og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i 10 etager og en maksimum bygningshøjde 40 meter.

Der kan opføres 20.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde III

Området udlægges til parkering og i den vestlige del kan der etableres regnvandsbassin.

 

Delområde IV

Området udlægges til ny adgangsvej, idrætsrambla, aktivitetsbånd og natur langs Holing bæk.

 

Delområde V

Området udlægges til naturområde med aktivitetsbånd. Der er mulighed for ridebane og hestefolde inden for området.

 

Trafik

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres en ny adgangsvej til sportscenter fra Gullestrupvej. Adgangsvejen er en del af tanken omkring orientering af sportscenteret mod Herning by. I forbindelse med den nye vejadgang kan der etableres en ankomstplads.

Der kan etableres en ny adgangs vej fra Vesterholmvej til den eksisterende p-plads nord for centeret, mod vest. Den eksisterende vejadgang ændres i lokalplanen til sekundær adgangsvej.

Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres parkeringspladser til områdets brugere og besøgende. Parkeringsarealerne kan etableres i delområderne I, II og III.

Herning by bindes sammen med Sportscenteret med en ny ”idrætsrambla”.

Idrætsramblaen er primær tænkt som en forbindelse for de bløde trafikanter, herunder eleverne på Søndagerskolen og brugere af Herning svømmehal. Idræts ramblaen er en kombination af gangsti, cykelsti, vej og motions- og legeelementer.

Lokalplanen giver mulighed for et aktivitetsbånd som skaber forbindelse mellem Lillelund Engpark i øst og Fuglsang Sø i vest, via sportscenterområdet. Langs aktivitetsbåndet er der mulighed for at etablere ”pitstops” som kan etableres med anlæg til idræt, leg eller ophold.

 

Landskabet

Et vigtigt element i lokalplanen er, at der stilles krav til bearbejdningen af "kanten" mellem centeret og landskabet. Kanten skal være med til at danne rum og overgang mellem bebyggelsen og landskabet. Kanten kan bestå at bygningsfacader eller beplantning, eller en kombination at begge elementer. Beplantningen mod landskabet skal bestå af en 2 rækker træer eksempelvis elm, hvidpil eller poppel. Karakteren af beplantningen skal være let, men markant i kraft af sin højde.

De eksisterende træer mellem Ishockeyhallen og sportscenteret skal i det omfang det er muligt bevares. De skal derfor indgå som element i ankomstpladsen. Træerne langs den nuværende Brændgårdvej nord for den nye adgangsvej, søges i videst mulig omfang bevaret.

Beplantningsstrukturen på den eksisterende p-plads mod Vesterholmvej fastholdes i lokalplanen, og danner forbillede for senere udvidelser.

Lokalplanen er ikke til hinder for at Kærbo rideklub kan blive i området, der gives mulighed for at deres nuværende ridebane kan flyttes syd for den eksisterende ridehal for at give plads til idrætsramblaen.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 72 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 og lokalplan 13.OF26.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (vedhæftet som bilag). Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger. Der er ingen ændringer i forhold til miljørapporten og den sammenfattende redegørelse, da der ikke er indkommet indsigelser eller ændringer til lokalplanforslaget..

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til satspuljemidler til projektet "Længe leve livet!"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Sundhed og Ældre har fået satspuljemidler til at gennemføre projektet "Længe leve livet!" på fem plejecentre i Herning Kommune

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har fået tilsagn om 146.340 kr. under satspuljen til øget livskvalitet på plejehjem og plejecentre. Pengene skal bruges på at implementere projektet "Længe leve livet!" på fem plejecentre i kommunen. Plejecentrene er: Vesterled, Rosenlund, Engholmcentret, Lind Plejecenter og HC-bofællesskabet.

 

Formålet med projektet er at øge livskvaliteten for både beboere på plejecentrene og deres pårørende gennem forskellige aktiviteter, oplevelser og samvær.

 

På Vesterled og Rosenlund afholdes der høstbal og julebal. Beboerne på plejecentrene skal deltage aktivt i forberedelserne til de to begivenheder.

 

På Engholmcentret bliver der arrangeret naturoplevelser på cykel ved hjælp af cykler med hjælpemotor.

 

Lind Plejecenter afholder en oplevelsesudflugt for plejecentrets beboere. Oplevelsesudflugten planlægges i samarbejde med pårørende og frivillige.

 

I HC-bofællesskabet bliver beboerne tilbudt musikterapi, som et redskab til at kunne udtrykke sig gennem musikalske og sangmæssige oplevelser, når talesproget som udtryksform mangler eller forsvinder.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 146.340 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 27.42.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Optagelse af lån til boligafdeling Birketoft

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

X

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Danske Diakonhjem administrerer plejeboligerne under Plejecentret Birkefoft, Aulum. I henhold til gældende lovgivning skal målere udskiftes, hvilket også er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen for boligerne. Boligernes henlæggelser til vedligeholdelse kan ikke finansiere denne udskiftning og derfor ønskes der et lån på 400.000 kr. til udskiftning af vandmåler, elmåler og varmemåler i boligafdelingen Birketoft.

Sagsfremstilling

Alle ejendommens målere er fra 2007, dog ikke varmefordelingsmålere, der er fra februar 2009. Varmefordelingsmålere ønskes udskiftet, således at alle målere er forsynet med radio.

 

Energimålere er med 10 års batteri, der løber tør i 2017. Målerne skal kontrolleres i deres 6. driftår. Måleteknisk vejledning (MV 07.01-01, udg. 4), hvilket disse ikke er blevet, og en udskiftning er derfor stærkt påkrævet.

 

Vandmålere må i henhold til gældende lovgivning, måleteknisk vejledning (MV 02.36-02, udg. 2) være i drift i 6 år, inden der enten skal udføres en driftskontrol, eller målerne skal skiftes. Målerne er ifølge Brunatas optegnelser ikke kontrolleret, hvorfor en udskiftning anbefales. Antallet af vandmålere i denne ejendom er ikke i en mængde, hvor en kontroludtagning er rentabel.

 

Elmålere må i henhold til gældende lovgivning, måleteknisk vejledning (MV 07.51-03, udgave 2) være i drift i 10 år, inden der enten skal udføres en driftskontrol, eller målerne skal skiftes. Målerne udskiftes til MID godkendte elmålere, der er omfattet af (MV 07.51-01, udgave 3).

 

Efter udskiftning og etablering af BrunataNet, vil alle målere (på nær hovedmålere) være online. Det betyder, at al forbrug kan overvåges og der kan opsættes alarmer for pludselige forbrugsændringer. Alle flytte- og årsaflæsninger sker via Brunata WebMon.

 

Vedlagte tilbud gælder både for boliger og servicearealer.

Økonomi

Udgift til udskiftning af måler

Tilbud på udskiftning                           424.095,50

 

Finansiering

Optagelse af lån                                 400.000,00

Drift af servicearealer                           24.000,00

 

Der er hjemtaget et låneforslag med en låneprovenu på 400.000 kr. fra KommuneKredit. Løbetiden er fastsat til 10 år svarende til energimålernes levetid. Låneforslaget er desuden baseret på en fastforrentet annuitetslån med en effektiv rente på 0,66 %. Med det vedlagte låneforslag vil de årlige ydelser til lånet være ca. 41.400 kr.

 

De årlige ydelser vil blive indarbejdet i boligafdelingens budgetter fra 2017 og fremefter. I det foreløbige budget for 2017 forventes det, at huslejerne skal stige 1. januar 2017 fra 6.832 til 7.172 kr. pr. måned, en stigning på 4,98 % i forhold til 2016. Stigningen skyldes ikke alene optagelse af lånet, men også at afdelingens henlæggelser er lave i forhold til den 10-årige vedligeholdelsesplan. Endelige husleje for 2017 vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgs møde den 14. september 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at optagelse af lån 400.000 kr. hos KommuneKredit godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.24.04-P20-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Indtægtsbevilling til projektmidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Sagsresume

Misbrugscenter Herning har ansøgt satspuljen og modtaget en 4-årig bevilling på i alt 1.410.908 kr. Bevillingen er udelukkende til opkvalificering af eksisterende behandlingstilbud til dobbeltbelastede borgere.

 

Dobbeltbelastede borgere, er borgere, der både er belastet af en alkoholafhængighed og en psykisk lidelse.

 

Sundheds- og Ældreministeriet ønsker via disse satspuljemidler at styrke den kommunale alkoholbehandling til dobbeltbelastede borgere.

Sagsfremstilling

Det kan være en meget vanskelig opgave at behandle dobbeltbelastede borgere udelukkende i ambulante behandlingstilbud. Dette afspejles også i ansøgningsmaterialet, hvor der udelukkende har været mulighed for at søge puljemidler til døgnbehandlingspladser.

 

Misbrugscenter Herning ønsker med denne bevilling at indgå i et tæt samarbejde med et kvalificeret døgnbehandlingssted i Haderslev. Det valgte døgnbehandlingssted (Sydgården) er udvalgt, grundet den behandlingsmæssige tilgang og professionalisme samt det faktum, at det sammen med Ringgården i Middelfart er førende på området for alkoholbehandling. Samarbejdet skal kvalificere vores samlede indsats overfor dobbeltbelastede borgere og på sigt samtidig styrke vores samarbejde med Regionspsykiatrien, hvilket også er et af målene i den fornyligt vedtagne Psykiatristrategi.

 

Der er plads til forbedringer i samarbejdet med Regionspsykiatrien, hvor dobbeltbelastede borgere ofte ikke kan tilbydes den nødvendige psykiatriske behandling. Det er målet, at samarbejdet med døgnbehandlingsstedet og en samtidig opkvalificering af behandlingskompetencerne i Misbrugscenter Herning skal styrke og udvikle samarbejdet til borgerens bedste og ikke mindst med borgeren i centrum.

 

Målet er at udvikle et såkaldt ADA-tilbud (Ambulant – Døgn – Ambulant), hvor det ambulante behandlingsforløb understøttes af et døgnbehandlingsforløb på 12-16 ugers varighed. Det efterfølgende behandlingsforløb skal planlægges i et tæt samarbejde med borgerens egen læge og/eller Regionspsykiatrien.

 

Forventningen er, at flere borgere formår at opnå et vedvarende alkoholstop og dermed også opnår en bedre effekt af den psykiatriske behandling.

Økonomi

Der er ansøgt om et samlet beløb på 2.685.000 kr., og der er fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget tilsagn om i alt 1.410.908 kr. fordelt over en 4-årig periode. En reduceret ramme i denne størrelsesorden forventes at give ca. halvt så mange forløb. Et døgnbehandlingstilbud andrager beløbsmæssigt ca. 60.000 kr. om måneden, hvorfor projektmidlerne i vid udstrækning skal anvendes til at sikre viden og et øget samarbejde på tværs, så borgeren sikres den mest effektive behandling.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.410.908 kr., fordelt ligeligt over en 4-årig periode, svarende til 352.727 kr. i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Stepping Stones"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om tilskud til "Projekt Stepping Stones - Kursusforløb for familier med børn med handicap". Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

"Stepping Stones" er et evidensbaseret forældreprogram. Programmet har til formål at styrke forældrene i målgruppen i at mestre at have et barn med funktionsnedsættelse og forebygge, at problemer i familien og hos barnet vokser sig større samt begrænse risikoen for, at søskende oplever mistrivsel eller sociale problemer.


Det er et forebyggende program med 4 forskellige moduler, som kan tilbydes familien alt efter behov. Det er et program, der er specielt udviklet til forældre til et barn med funktionsnedsættelse. "Stepping Stones" arbejder på at øge forældrenes mestringsevne ved at give dem strategier, der støtter barnets udvikling i en positiv retning.

 

Programmet har fem overordnede mål:

•       at styrke forældrenes selvtillid, færdigheder og viden om positiv opdragelse

•       at understøtte forældrene i mere positivt samvær med barnet i dagligdagen

•       at forældrene bliver mindre deprimerede, stressede og bekymrede

•       at mindske konflikter forældrene imellem  

•       at mindske forældrenes stress og konflikter i forhold til arbejde og familie

 

Målgruppen er:

•       Forældre til børn på 2-12 år med varige funktionsnedsættelser

•       Som udgangspunkt forældrepar

•       Børnene er ikke nødvendigvis nydiagnosticerede, og er med/uden synlige problemer

•       Familierne er ikke nødvendigvis socialt udsatte – de er blot familier, der har  mindst ét barn med handicap

 

Stepping Stones forankres på HandicapCenter Herning. De første forældre forventes at påbegynde et Stepping Stones-forløb til september. Projektet løber fra 15. juni 2016 til 31. marts 2017. Der kan søges om fornyet deltagelse og tilskud for perioden 1. april - 31. december 2017.

 

SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) evaluerer projektet i samarbejde med de deltagende kommuner.

 

Se også vedlagte projektansøgning (bemærk, at aktivitet 1 udgår af budgettet, da uddannelsen i stedet stilles til rådighed for de deltagende kommuner).

 

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektåret 15.06.2016 - 31.03.2017 i alt 294.613 kr. De deltagende kommuner vil derudover få stillet uddannelse i Stepping Stones-programmet og materiale tilknyttet programmet til rådighed.

 

Budget: 

 

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der vedrørende Projekt Stepping Stones - Kursusforløb for familier med børn med handicap meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16, Børn og Familie, på 232.423 kr. i 2016 og 62.190 kr. i 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup, Tove Mortensen

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 6,087 mio. kr. (2016-prisniveau) til etablering af nye lokaler til Herning Krisecenter. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten i 2016 på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

Det planmæssige og projekteringsmæssige er nu udført, og projektet er sat i udbud.

 

Den 15. december 2015 beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget at meddele anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning, projektering mv., i forbindelse med etablering af nyt krisecenter på Valdemarsvej 20

 

Der anmodes om frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen på 5,587 mio. kr. til håndværkerudgifter og inventar. 

Sagsfremstilling

Den 28. september 2015 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Herning Krisecenter flytter til Valdemarsvej 20.

                                                                    

Den 15. august 2016 har Byplanudvalget godkendt lokalplan nr. 12.OF2.1 og kommuneplantillæg nr. 69 som gør det muligt at udbygge Valdemarsvej 20, hvor Herning Krisecenter skal placeres.

 

Det færdige projekt er nu sat i udbud i hovedentreprise, og resultatet af licitationen forventes behandlet på Børne og Familieudvalgets møde i den 5. oktober 2016 og med forventet opstart af byggeriet i uge 41.

 

Årstiderne Arkitekter har udarbejdet projektmateriale til ombygning af ejendommen til Krisecenter. Inden for den økonomiske ramme på ca. 6 mio. kr. kan der med en tilbygning på ca. 100 m2 og ombygning af den eksisterende vuggestue etableres et krisecenter på ca. 680 m2 + overdækkede terrasser med plads til 6 kvinder + børn, et akutværelse samt lokaler til personale, vagter og behandlere. 

 

Af hensyn til anlægssagens fremme har udvalgsformanden godkendt indstillingen på fagudvalgets vegne.

Økonomi

Der er i alt afsat 6,087 mio. kr. til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 542098 Herning Krisecenter. Der anmodes om frigivelse af de resterende 5,587 mio. kr. til håndværkerudgifter og inventar.

 

Der er afsat driftsmidler til driften af Herning Krisecenter på Serviceområde 16 Børn og Familie. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5,587 mill. kr. på Serviceområde 16, Børn og Familie, stednr. 542098 til håndværkerudgifter og inventar iforbindelse med etablering af nyt krisecenter på Valdemarsvej 20,

 

at beløbet på 5,587 mill. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 16, Børn og Familie, stednr. 542098, Herning Krisecenter.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 20.15.00-P20-4-16 Sagsbehandler: Helle Baadsgaard  

Event

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-4-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Prisfastsættelse Udgaardsvej, Etape II, Skibbild

 

Sagsnr.: 28.06.16-P00-5-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Lejekontrakt

 

Sagsnr.: 20.13.00-Ø50-1-16 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Låneoptagelse og forlængelse af lejemål

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-104-09 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af mindre areal i Birk

 

Sagsnr.: 06.00.00-G14-2-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for at placere vandledninger i kommunale arealer

 

Sagsnr.: 13.06.01-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation