Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 4. november 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets almindelige orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lilian Lauridsen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

 

Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2019 et mindreforbrug på 61,5 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 47,7 mio. kr. vedrørende anlæg.


På de finansielle konti forventes mindreindtægter på i alt 17,8 mio. kr. Hertil kommer midtvejsreguleringen, som behandles i særskilt sag på nærværende dagsorden.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 12. november 2019.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2019.

 

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 i forhold til det korrigerede budget 2019.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

  

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på 61,5 mio. kr.

 

Styringsmæssigt vedrører 58,5 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 3 mio. kr. forskydninger vedrørende projekter.

 

Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:

 

Serviceområde 11 Idræt og fritid

Forskydning på 3,0 mio. kr. som forventes overført til fremtidige store idrætsevents.Området ses i et flerårigt perspektiv.

 

Serviceområde 15 Kultur

Det forventede mindreforbrug på 0,982 mio. kr. forventes overført til by markedsføring.  

 

Serviceområde 20

Samlet set forventes et mindreforbrug på 57,6 mio. kr., under Serviceområde 20, Administration, som primært består af følgende:

 

Serviceområde 20, Administration drift

 

 

1.000 kr., 2019-pl

Forventet mindreforbrug

pr. 31. august 2019

Den generelle reserve

20.000

Interne forsikringspuljer

10.000

Div. løn- og udviklingspuljer og ikke forbrugte overførsler fra 2018

20.800

Projekter og fremtidige investeringer (erhvervsudvikling)

6.800

I alt

57.600

 

Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget er ca. 23,4 mio. kr. større end ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019. Dette skyldes forskydninger i forsikrings-, løn- og udviklingspuljer samt projekter, der forventes udskudt til 2020.   

 

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Den forventede afvigelse på Serviceområde 20 vedrører primært NIDO-projektet med 20 mio. kr. samt opsparing til større renoveringsarbejder vedrørende administrationsbygninger.

 

Bemærkninger til Serviceområde 01 Byggemodning – anlæg

Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget fremgår nedenfor:

 

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 69 mio. kr. i 2019. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde, salg af storparceller på Jordbærmarken og Baunetoften i Tjørring samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2019 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 89,259 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg og Kibæk, og etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup påbegyndes.

 

Der er reserveret rådighedsbeløb til større anlægsprojekter, som afventer grundsalg, herunder Fuglsang Holm i Tjørring, samt til betingede byggemodningsprojekter, som f.eks. boligområdet Rind Å, Engen i Arnborg og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes således i alt overført mindre udgifter på 10,493 mio. kr. fra 2019 og 2020.

 

 

Finansielle konti

 

Forventet regnskab 2019 – finansielle konti:

 

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug, * Excl. likviditetsforbrug

 

For de finansielle konti forventes en samlet negativ afvigelse på 17,8 mio. kr., som er specificeret nedenfor:

 

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter afviger med 2,964 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget som følge af en lavere kassebeholdning i 2019 end forudsat. Dette skal ses i sammenhæng med forbruget af overførsler i 2018 på anlæg.

 

I forhold til første budgetopfølgning er resultatet forbedret med ca. 1 mio. kr. på baggrund af øgede indtægter vedrørende blandt andet garantiprovision.

 

Serviceområde 28 Optagne lån

Der forventes en mindreindtægt via låneoptagelse på 12,769 mio. kr. vedrørende lån til ældreboligbyggeri. Dette skyldes tidsmæssig forskydning i ældreboligbyggeriet vedrørende Rosenholm.

 

Serviceområde 29 Tilskud og Udligning

Merindtægt på 4,201 mio. kr. som følge af overgangsordning vedrørende opdatering af det aldersbetingede udgiftsbehov, der gør sig gældende for 2019 og 2020. I den forbindelse anmodes om en indtægtsbevilling på beløbet i 2019. Beløbet er budgetlagt i 2020.

 

Midtvejsreguleringen for 2019 og de bevillingsmæssige ændringer som følge heraf fremgår af særskilt sag på nærværende dagsorden.

 

Serviceområde 30 Skatter

På skatteområdet forventes en mindreindtægt på 6,2 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af ejendomsskat. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen, at der i 2019 ville være tilbagebetalinger på niveau med 2018, men på baggrund af de faktisk konstaterede tilbagebetalinger i 2019 forventes mindreindtægten nu reduceret med ca. 5 mio. kr.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer, som dels består af opsamlede bevillingsmæssige ændringer siden sidste budgetopfølgning og dels af bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

 

 • Økonomi- og Erhversudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 0,598 mio. kr. med henholdsvis 0,275 på Serviceområde 01 Byggemodning og 0,323 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 1.

 

 • I forbindelse med projektet Herning+ på den gamle sygehusgrund ønskes fremrykket 1,4 mio. kr. fra 2020 til 2019 til rådgivning og konsulentbistand på Serviceområde 20 Administration, Herning+ i henhold til tidsplan for projektet.

 

 • Til igangsættelse af en landsdækkende markedsførings- og brandingkampagne afsættes 1 mio. kr. vedr. Herning Kommune som uddannelses by, fordelt med 0,250 mio. kr. i 2019, 0,500 mio. kr. i 2020 og 0,250 mio. kr. i 2021, som finansieres af Serviceområde 20, Administration, 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer og 06.48.67 Erhvervsservice og Iværksætteri i 2019 (ØKE 30/9-2019, pkt. 318).

 

 • Jfr. sagsfremstillingen anmodes om indtægtsbevilling til tilskuddet vedrørende opdatering af det aldersbetingede udgiftsbehov på Serviceområde 29, Tilskud og Udligning på 4,201 mio. kr. i 2019. Indtægten tilskrives de likvide aktiver.

 

 • Jf. sagen "Opkrævning af garantiprovision – Energnist" (BYR 22/1-2019, pkt. 2), søges der om en indtægtsbevilling på 0,288 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 21 Renteindtægter. I forhold til det i sagen nævnte beløb på 0,357 mio. kr. er der efterfølgende sket tilpasning til den aftale om ensartet opkrævning af garantiprovision, der er indgået mellem ejerkommunerne og Energnist medio 2019. Indtægten tilskrives de likvide aktiver.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis på nærværende dagsorden og i Byrådet den 12. november 2019.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på det samlede kommunale område.

 

Samlet set forventes ift. det korrigerede budget 2019 et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende drift, et mindreforbrug på 144,9 mio. kr. vedrørende anlæg og en mindreindtægt på 17,8 mio. kr. vedrørende de finansielle konti.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2019.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et merforbrug vedrørende den samlede drift på 5,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heri indgår genbevillinger og tillægsbevillinger på i alt 30,3 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 35,8 mio. kr.

 

Styringsmæssigt har det betydning, hvilken udgiftstype afvigelserne vedrører. Fordelingen af det samlede merforbrug på 5,5 mio. kr. - set i forhold til det korrigerede budget og hermed udgangspunktet for den kommende overførselssag - fremgår af nedenstående tabel.

 

 

Forventet afvigelse 2019, drift – fordeling:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.

 

Merforbruget på områderne udenfor rammestyring finansieres jfr. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens merforbruget på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2020.

 

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i oktober 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Samlet forventet mindreforbrug på 61,5 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. forskydninger vedrørende store idrætsevents på Serviceområde 11 Idræt og Fritid. Mindreforbruget på 1 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur forventes overført til bymarkedsføring.

 

På Serviceområde 20 Administration forventes et mindreforbrug på 57,6 mio. kr., hvor 20 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver, 10 mio. kr. til interne forsikringspuljer samt 20,8 mio. kr. vedr. løn- og udviklingspuljer. Den resterende del på 7 mio. kr. vedrører forsinkede projekter og fremtidige investeringer, som forventes udskudt til 2020.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på 17,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et akkumuleret underskud vedrørende vejafvandingsbidrag på ca. 14,4 mio. kr. Herudover vedrører de væsentligeste afvigelser merudgifter til ejendomsskatter på byggemodningsområdet, herunder et overført merforbrug fra 2018, samt merudgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer i kommunale ejendomme.

 

Byplanudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en række mindre forskydninger.

 

Børne- og Familieudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på drift på 2,4 mio. kr., primært som følge af stigende udgifter til dagpleje, privat pasning og det specialiserede område.

 

Merforbruget på dagplejen og privat pasning kompenseres af et mindreforbrug på de øvrige dagtilbud samt provenuet, som forventes ved overgangen fra fritidshjem til SFO (jf. budget 2019-22). Herudover reduceres det samlede merforbrug i 2019 af en éngangsindtægt vedrørende mellemkommunal refusion.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 30 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes blandet andet handicapområdet, hvor der er overført et merforbrug på selvforvaltningsområdet samt øgede udgifter som følge af kapacitetsmangel, øget kompleksitet samt medfinansiering af psykiatripladser. Herudover er der merudgifter på hjælpemiddelområdet, sygeplejen samt fysioterapi.

 

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 46,8 mio. kr., som består af flere elementer. For det første et merforbrug på servicedriftsudgifter på 5,4 mio. kr., som primært vedrører forsorgshjem, hjemløseteam, bostøtte og STU. For det andet et merforbrug på 20,4 mio. kr. på det budgetgaranterede område, som vedrører førtidspension og ledighedsydelse. For det tredje et merforbrug på aftaleområdet (DUT) på 5.5 mio. kr., som vedrører fleksjob, sygedagpenge og boligstøtte. For det fjerde et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskudsområdet, hvor de væsentligste afvigelser er i forhold til dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en overførsel fra 2018 på 16,1 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. er prioriteret i 2019. De resterende 9,8 mio. kr. vedrører midler til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, decentrale kulturinstitutioner samt forenings- og idrætshalsområdet.

 

Forebyggelsesudvalget

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug i 2019 på 18,5 mio. kr., som kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Som følge af usikkerhed i datagrundlaget for det kommunale udgiftsniveau er acontobetalingerne fastfrosset i 2019. Sundhedsdatastyrelsens acontoberegninger er imidlertid lavet ud fra en forudsætning om, at kommunerne først kunne nå at få decemberregningen for 2018 med i 2019-regnskabet. I Herning kommune er alle 2018-afregninger registreret i 2018, hvilket er årsagen til, at der opstår et mindreforbrug i 2019 i forhold til budgettet. Der er således tale om en forskydning. Regeringen har i september besluttet at fastholde fastfrysningen i 2020, så kommunerne igen er sikret budgetsikkerhed i 2020.

 

Bemærkninger til det samlede forventede regnskab vedrørende drift

Driftsudgifterne i det kommunale budget har forskellig karakter både styringsmæssigt - såvel internt som i relation til økonomiaftalen - og i forhold til finansiering. Tabellen nedenfor viser den samlede driftsafvigelse både i forhold til det korrigerede og det oprindelige budget, opdelt på henholdsvis servicedriftsudgifter og øvrige udgifter.

 

Specifikation af forventet afvigelse 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

I forhold til servicedriftsrammen, som er identisk med det oprindelige budget 2019 og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr.

 

På de øvrige udgiftsområder forventes et samlet merforbrug på 30,3 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser vedrører beskæftigelsesområdet (budgetgaranti, øvrige overførsler og forsikrede ledige) samt den aktivitetsbestemte medfinansiering.

 

Mindreforbruget vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes jfr. bemærkning under Forebyggelsesudvalget at skulle anvendes til dækning af efterreguleringer vedrørende 2019, som forfalder i 2020.

 

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Bemærkninger til anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 145 mio. kr., som primært vedrører følgende:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 47,7 mio. kr. Afvigelsen vedrører NIDO-projektet med 20 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, 10,5 mio. kr. vedr. jordforsyningsområdet samt opsparing til større renoveringsarbejder vedrørende administrationsbygninger.
 • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 13,8 mio. kr., som primært vedrører byggemodning.
 • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på 17,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes overførsel fra 2018 på ca. 14 mio. kr. Overførslen består af udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
 • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært skyldes periodisering.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 17 mio. kr. Den væsentligste årsag er en tidsmæssig forskydning vedrørende udvidelsen af Rosenholm.
 • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 46,3 mio. kr., som skyldes udskudte projekter og forskydninger vedrørende flerårige projekter.

 

Finansielle konti

På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 17,8 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med mindreindtægt på skatteområdet på 6,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat, lavere lånoptagelse på 12,8 mio. kr. vedrørende ældreboligbyggeriet Rosenholm, merindtægt på 4,2 mio. kr. som følge af ny overgangsordning vedrørende opdatering af aldersbetinget udgiftsbehov samt lavere renteindtægter på 3 mio. kr.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabel. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag 1 vedlagt sagen.

 

   

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

  

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 i øvrigt tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budget 2020-2023 - godkendelse af opdaterede takster

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forlængelse af 2. behandlingen af budget 2020-2023 forelægges opdaterede takster for 2020 til godkendelse.

 

Taksterne er tilpasset de ændringsforslag og tekniske korrektioner, som er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af det endelige budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Taksterne for 2020, der principielt blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020-2023 (BYR 8/10-2019, pkt. 208), var foreløbige.

 

På baggrund af det vedtagne budget inkl. ændringsforslag (budgetforlig) og tekniske korrektioner, er der nu foretaget opdatering af taksterne.

 

Takster vedrørende omsorgs- og specialtandpleje (Serviceområde 16 Børn og Familie) samt døgnforplejning på plejecentre m.v. (Serviceområde 18 Sundhed og Ældre) udmeldes fra Sundheds- og Ældreministeriet forventeligt ultimo november 2019, og vil derfor først kunne opdateres på dette tidspunkt. Herudover fastsættes flere af taksterne under Serviceområde 20 Administration ligeledes af andre instanser og udmeldes først sidst på året. Administrationen anmoder i den forbindelse om bemyndigelse til at opdatere de manglende takster, efterhånden som disse udmeldes fra ministerierne.

 

Samtlige borgerrettede takster gældende for Herning Kommune vil blive udmeldt jfr. vanlig praksis og desuden indgå i takstoversigten, der er en del af det trykte budget 2020-2023.

 

De opdaterede takster for 2020 er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de opdaterede takster for 2020 jfr. bilag godkendes,

 

at administrationen bemyndiges til at opdatere de manglende takster for 2020 på Serviceområde 16 Børn og Familie, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre samt Serviceområde 20 Administration.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Udmøntning af midtvejsreguleringen mv.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lilian Lauridsen

Sagsresume

Bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsreguleringen for 2019 samt fordeling af økonomisk kompensation vedrørende lov- og cirkulæreændringer (DUT) og andre reguleringer i 2019 til serviceområderne.

Sagsfremstilling

I henhold til Økonomiaftalen for 2020 foretages der ikke i 2019 midtvejsregulering af hverken det budgetgaranterede område eller overførselsområdet. Dog udmøntes en samlet negativ regulering på i alt 12,576 mio. kr. vedrørende en række øvrige områder bestående af følgende:

 

 

Bemærkninger til reguleringerne samt de bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet nedenfor.

 

Midtvejsregulering af statstilskud og udligning samt tilskud til bekæmpelse af ensomhed

I midtvejsreguleringen indgår en positiv regulering af bloktilskuddet på i alt 3,432 mio. kr., som primært vedrører lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og andre reguleringer i 2019 i forbindelse med økonomiaftalen. Herudover reguleres positivt med 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Det samlede beløb på 4,932 mio. kr. indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

 

I henhold til vanlig praksis er der i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen taget stilling til lov- og cirkulæreændringer (DUT) samt andre reguleringer med konsekvens for Herning Kommune. Beløbene er for 2020 og frem indarbejdet i det netop vedtagne budget 2020-2023.

 

Ændringer med konsekvens i 2019 udgør vedrørende DUT-sager i alt 3,726 mio. kr. og vedrørende andre reguleringer i alt 0,226 mio. kr. og er specificeret nærmere i vedlagte bilag. Her fremgår ligeledes, hvilke serviceområder ændringerne vedrører.

 

Det samlede beløb på 3,952 mio. kr. ønskes tilført de respektive serviceområder i 2019, finansieret af de likvide aktiver.

 

Modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder

I midtvejsreguleringen indgår en negativ regulering på 2,940 mio. kr. i forbindelse med ændrede regler for modregning af afståelse af forsyningsvirksomheder.

 

Beløbet er budgetlagt i 2019 og kræver derfor ingen bevillingsmæssige ændringer (BYR 6/3-2018, pkt. 67 (lukket punkt)).

 

Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Der er i midtvejsreguleringen indregnet en mindre negativ regulering på 0,108 mio. kr. vedrørende fordelingen af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft. Beløbet udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

 

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2019

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019 udgøres af forskellen mellem en fornyet beregning af merudgiftsbehovet for 2019 og det oprindeligt beregnede merudgiftsbehov for 2019, jfr. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet for hele landet opgøres som de skønnede kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2019 fratrukket grundtilskuddet. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i 2017.

 

Den negative midtvejsregulering på 2,892 mio. kr. vedrørende 2019 udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning. Efterfølgende foretages en tilsvarende korrektion på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, idet der budgetteres med en 1:1 sammenhæng mellem udgifter og det modtagne beskæftigelsestilskud.

 

Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling 

Det særlige tilskud for 2019 ydes til kommuner, hvor udviklingen i antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i perioden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunens andel af det samlede befolkningstal som opgjort af Danmarks Statistik.

 

Den negative midtvejsregulering på 0,348 mio. kr. vedrørende det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

 

Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2018

Efterreguleringen for 2018 sker på baggrund af merudgiftsbehovet for 2018. Merudgiftsbehovet opgøres for den enkelte landsdel som de samlede faktiske nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2018 for kommunerne i landsdelen fratrukket grundtilskuddet til disse kommuner. Inden for landsdelen fordeles merudgiftsbehovet på kommunerne i forhold til bruttoledigheden for dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ledige og aktiverede) opgjort i fuldtidspersoner i 2016 på baggrund af registreringerne i Jobindsats.dk.

 

Efterreguleringen for 2018 er negativ og udgør 13,536 mio. kr., som udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

 

Det kan supplerende til sagen oplyses, at regnskab 2018 udviste et merforbrug på 6,743 mio. kr. på beskæftigelsestilskudsområdet, hvormed der principielt set ikke er henlagt finansiering til reguleringen.  

Midtvejsregulering af udviklingsbidrag til regionerne

I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 2019 blev udviklingsbidraget for 2019 fastsat til 109 kr. pr. indbygger. Forskellen mellem det oprindeligt fastsatte bidrag for 2019 på 135 kr. pr. indbygger og det nye bidrag på 109 kr. pr. indbygger reguleres som en del af midtvejsreguleringen, hvor beløbet for Herning Kommunes vedkommende udgør en indtægt på 2,316 mio. kr.

 

Den positive regulering på 2,316 mio. kr.  indtægtsføres i 2019 på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

Det kan oplyses, at beløbet har en sammenhæng med andre reguleringer i 2019 jfr. bilaget med DUT og andre reguleringer, pkt. 99, hvor der sker reduktion på 2,250 mio. kr. på området.  

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsreguleringen på henholdsvis finansielle konti og driftskonti samt påvirkningen af de likvide aktiver i forbindelse med sagen fremgår af tabellerne nedenfor.

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der meddeles en samlet negativ tillægsbevilling på 9,636 mio. kr. i 2019 Serviceområde 29 Tilskud og udligning vedrørende midtvejsreguleringen for 2019 jfr. tabel i sagsfremstillingen. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,

 

at der meddeles en udgiftsbevilling på -2,892 mio. kr. i 2019 til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse vedrørende midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019. Beløbet tilgår de likvide aktiver,

 

at der meddeles udgiftsbevillinger på i alt 3,952 mio. kr. i 2019 vedrørende DUT og andre reguleringer til serviceområderne jfr. bilag. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.12.13-Ø54-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Fællesbo ansøger om tilladelse til at udleje genhusningsboliger til anden målgruppe ved Rosenholmvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune besluttede den 15. januar 2018 at udleje et areal ved Rosenholmvej til Boligselskabet Fællesbo. Arealet er udlejet på en fra udlejers side uopsigelig lejekontrakt. Lejeaftalen udløber den 1. februar 2023.

 

I lejeaftalen er det aftalt, at lejer på arealet kan opføre midlertidige boliger, der kan anvendes til genhusningsboliger til lejere, hvis normale lejligheder er ved at blive renoveret i forbindelse med en helhedsplan.

 

Boligselskabet Fællesbo ansøger om tilladelse til at udleje boligerne til andre end de ovenfor beskrevne lejere.

Sagsfremstilling

I ansøgningen fra Boligselskabet Fællesbo i januar 2018, beskrev Boligselskabet Fællesbo, at de inden for den næste 5-årige periode, havde fået tilsagn fra Landsbyggefonden til renovering af flere af deres afdelinger i Herning. De ansøgte derfor kommunen om at få lov til at leje et areal, hvorpå der kunne opføres midlertidige boliger, som kunne huse en del af de mennesker som var berørt af en renovering af egen lejlighed.

 

Landsbyggefonden har imidlertid nu meddelt Boligselskabet Fællesbo og Herning Kommune, at de har ændret i prioriteringsrækkefølgen af projekter med tilsagn. Dette er sket på grund af et landspolitisk ønske om at prioritere Landsbyggefondens midler til afdelinger på folketingets Ghettoliste. Det betyder at Boligselskabet Fællesbo må udsætte planlagte helhedsplaner, da de er afhængige af finansiering fra Landsbyggefonden.

 

Det betyder derfor, at de 32 midlertidige boliger på Rosenholmvej og de 12 på Thyrasvej på nuværende tidspunkt står tomme, Boligselskabet Fællesbo har alene fået tilladelse til at leje boligerne ud til genhusning i forbindelse med helhedsplaner, derfor kan Boligselskabet Fællesbo ikke udleje dem til andre lejere.

 

Driftsomkostningerne til at drive de midlertidige boliger er der forsat, Boligselskabet Fællesbo ansøger derfor om, at få lov til at udleje de midlertidige boliger til andre lejere på en tidsbegrænset lejeaftale, sådan at genhusningsboligerne er til rådighed, når Landsbyggefonden igen får mulighed for at prioritere Boligselskabet Fællesbos afdelinger.

 

Boligselskabet Fællesbo foreslår at udleje boligerne til en husleje af 3.000 kr. om måneden plus forbrug. Denne husleje dækker ikke Boligselskabet Fællesbos udgifter til at have genhusningsboligerne, men indtægten kan være med til at mindske tabet for Boligselskabet Fællesbo.

 

Boligselskabet Fællesbo ønsker fx at kunne leje boligerne ud til studerende som pendler til Herning hver dag, og som er aktiv boligsøgende i Herning.

 

Forvaltningen bemærker, at der ikke er nogen garantiforpligtigelser eller anden kommunal støtte i genhusningsboligerne.

Forvaltningen anbefaler, at Boligselskabet Fællesbo gives tiladelse til at udleje boligerne til andre end lejere berørt af helhedsplaner i Boligselskabet Fællesbos afdelinger.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Boligselskabet Fællesbos ansøgning om tilladelse til at udleje de i sagen beskrevne boliger til andre lejere end de oprindeligt tilladte godkendes.

 

at Boligselskabet Fællesbo selv sørger for udlejning af boligerne til den udvidede personkreds.

 

at Boligselskabet Fællesbo alene udlejer boligerne på en tidsbegrænset lejeaftale, sådan at boligerne er til rådighed når Landsbyggefonden igen prioriterer helhedsplaner i Herning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 13.01.00-G10-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Norlys anmoder om tilladelse til at placere ledninger i kommunale arealer ved Brændgårdvej.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Energiselskabet Norlys' fibernet afdeling ønsker at placere Fibernetkabler på arealer ved Brændgårvej ejet af Herning Kommune.

 

Den nærmere placering af kablerne er afstemt med de relevante afdelinger.

 

Energiselskabet Norlys' fibernet afdeling ønsker at placere deres ledninger i samme trace som Netselskabet N1 anvender. Økonomi- og Erhvervsudvalget gav i mødet den 9. september 2019 Netselskabet N1 tilladelse til at nedlægge ledninger imod betaling af erstatning.

 

Netselskabet N1 og Energiselskabet Norlys' fibernet afdeling har aftalt indbyrdes at de kan dele ledningstrace.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til placeringen af kablerne samt tinglysning af deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

Sagsfremstilling

Energiselskabet Norlys' fibernet afdeling ønsker at placere kabler i kommunale arealer ved Brændgårdvej i Herning.

 

Selskabet ønsker, at kablerne placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om, at en eventuel fremtidig køber skal respektere kablernes tilstedeværelse.

 

ledningerne placeres i samme trace, som Økonomi- og Erhvervsudvalget tidligere har givet tilladelse til, at Netselskabet N1 må anlægge.

 

Den berørte ejendom er:

matr.nr. 2ff Brændgårde, Herning Jorde.

  

Energiselskabet Norlys' fibernet afdeling ønsker at tinglyse kabler på i alt ca. 50 m.

 

Placeringen af kabler er afstemt med de relevante afdelinger i administrationen.

 

Energiselskabet Norlys' fibernet afdeling tilbyder en samlet erstatning på 5.475,50 kr. for placeringen af kabler samt deklaration.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og at kablerne tillades anlagt og deklareret.

Økonomi

Indtægt: 5.475,50 kr.

 

Udgift: ingen da de afholdes af ansøger.

 

Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne kabler tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001113 Salg af mindre arealer 2019,

 

at

indtægten tilskrives de likvide aktiver i 2019,

 

at

Energiselskabet Norlys' fibernet afdeling afholder alle udgifter forbundet med aftalens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-G10-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Verdo Varme Herning ansøger om tilladelse til at placere ledninger i kommunale arealer ved Brændgårdvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Verdo Varme Herning ønsker at placere fjernvarmeledninger i arealer ved Brændgårdvej ejet af Herning Kommune.

 

Den nærmere placering af kablerne er afstemt med de relevante afdelinger.

 

Verdo Varme Herning ønsker at placere deres ledninger i samme trace som Netselskabet N1 og Norlys anvender. Økonomi- og Erhvervsudvalget gav i mødet den 9. september 2019 Netselskabet N1 tilladelse til at nedlægge ledninger imod betaling af erstatning. Der foreligger på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet d. 4. november (pkt 342) sagsfremstilling vedr. ansøgning fra Norlys om tilladelse til placering af fibernet kabel i samme trace.

 

Netselskabet N1, Verdo Varme Herning og Energiselskabet Norlys' fibernet afdeling har aftalt indbyrdes at de kan dele ledningstrace.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til placeringen af fjernvarmeledningerne samt tinglysning af deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Sagsfremstilling

Verdo Varme Herning ønsker at placere fjernvarmeledninger i kommunale arealer ved Brændgårdvej i Herning.

 

Selskabet ønsker, at ledningerne placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om, at en eventuel fremtidig køber skal respektere kablernes tilstedeværelse.

 

ledningerne ønskes placeret i samme trace, som Økonomi- og Erhvervsudvalget tidligere har givet tilladelse til, at Netselskabet N1 må anlægge ledninger i. I andet punkt på denne dagsorden behandles ansøgning fra Norlys om tilladelse til nedlæggelse af fibernet kabel. De 3 forsyningsselskaber har aftalt indbyrdes at de kan deles om det samme ledningstrace.

 

Den berørte ejendom er:

matr.nr. 2ff Brændgårde, Herning Jorde.

  

Verdo Varme Herning ønsker at tinglyse fjernvarmeledninger på i alt ca. 200 m2.

 

Placeringen af ledningerne er afstemt med de relevante afdelinger i administrationen.

 

Verdo Varme Herning tilbyder en samlet erstatning på 6.000 kr. for placeringen af ledninger samt deklaration.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og at ledningerne tillades anlagt og deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 6.000 kr.

 

Udgift: ingen da de afholdes af ansøger.

 

Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne ledninger tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 6.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001113 Salg af mindre arealer 2019,

 

at

indtægten tilskrives de likvide aktiver i 2019,

 

at

Verdo Varme Herning afholder alle udgifter forbundet med aftalens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.09.00-G10-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse og erhvervelse af en p-plads ved Nygade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup,

Sagsresume

Byrådet i Herning Kommune har den 28. august 2018 vedtaget lokalplan 11.C18.3 For centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning. En del af lokalplanens formål er at sikre sammenhængende stiforbindelser for fodgængere i området.

 

For at kunne realisere den påtænkte stiforbindelse, så er det nødvendigt at sløjfe en p-plads ejet af Østergade 7a. P-pladsen tjener til at opfylde det p-krav som ejendommen har fået stillet i forbindelse med deres byggetilladelse.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der overdrages brugsret til en kommunal p-plads fra pladsen på Nygade til ejeren af Østergade 7a, som kompensation for den plads som sløjfes, når stien anlægges.

Sagsfremstilling

Siden vedtagelse af lokalplanen i 2018, har forvaltningen arbejdet på at realisere den i planen beskrevne stiforbindelse mellem Østergade 7a og østergade 9. Stien går fra Østergade imellem de 2 bygningen om til Nygade (se kort).

 

Stien munder ud i færdselsareal ved Nygade. Arealet er anvendt til p-pladser, men der hvor stien kommer, er der ikke offentlige p-pladser. Der er derimod tale om p-pladser ejet af ejeren af Østergade 7a. Arealernes udformning samt bygningernes placering betyder, at det er nødvendigt at inddrage en af Østergade 7a's p-pladser, da der ellers ikke kan komme gående færdsel igennem, hvis p-pladsen stadig er i brug.

 

Ejerne af Østergade 7a er villige til at overdrage p-pladsen til Herning Kommnune, hvis de får en anden p-plads på Nygade i kompensation.

 

Herning Kommune har i 2018 erhvervet 29 p-pladser på pladsen ved Nygade bag den tidligere retsbygning. Af de 29 p-pladser er 10 pladser finansieret af Herning Kommunes P-fond. Forvaltningen vurderer at det ikke er muligt, at erhverve p-pladsen af P-fonden, da købet af p-pladsen ikke udspringer af et krav fra en ny byggetilladelse.

 

De resterende 19 p-pladser på pladsen ved Nygade, er købt af Herning Kommune, som frie kommunale p-pladser. Herning Kommune har ikke tradition for at sælge kommunale p-pladser. I denne konkrete situation er der dog tale om, at p-pladsen overdrages i forbindelse med et kommunalt projekt om at sikre en ny færdselsti. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der i det konkrete tilfælde gives tilladelse til overdragelsen af pladsen.

 

Det foreslås, at Herning Kommune overdrager en p-plads til ejerne af Østergade 7a imod, at de afstår den ene plads, der er nødvendig for at kunne anlægge den nye sti. P-pladsen nedlægges i forbindelse med etablering af Kirkestien.   

Økonomi

P-pladserne på Nygade er erhvervet for 118.000 kr. excl. moms pr. p-plads i 2018. Udgifterne til p-pladserne finansieres af anlægsbevilling på 4,760 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223057 køb af p-pladser Nygade 3 Herning, jf. beslutning på byrådsmøde den 3. marts 2015, pkt. 89. Der er budgetlagt med køb af op til 40 p-pladser, samt medfinansiering fra p-fonden på 1,696 mio. kr., svarende til 35%. Restbudgettet for anlægsprojektet tilskrives de likvide aktiver ved aflæggelse af anlægsskab for projektet, jf. de økonomiske styringsprincipper.

 

Der er på byrådsmøde den 13. november 2018, pkt. 233 givet anlægsbevilling på 1,399 mio. kr. til anlægsprojektet Kirkestien på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222009. Udgifter til en p-plads, tinglysning af overdragelse mv. afholdes heraf. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune overdrager en tidsubegrænset brugsret til en p-plads beliggende på p-pladsen på Nygade til ejerne af Østergade 7a, imod,

 

at ejerne af Østergade 7a overdrager en tidsubegrænset brugsret til en p-plads til Herning Kommune. P-pladsen nedlægges i forbindelse med anlæggelse af Kirkestien,

 

at udgifter forbundet med overdragelsen, herunder betaling for den p-plads der overdrages til ejerne af Østergade 7a, tinglysning mv. afholdes af anlægsbevilling på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222009 Kirkestien.

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-4-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Orientering om evaluering af kulturplatformen HerningErKultur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Siden 2016 har kulturen i Herning Kommune været markedsført gennem platformen "HerningErKultur". Hermed fremsendes kommunens egen evaluering til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I 2016 udarbejdede en arbejdsgruppe bestående af kommunikationsansvarlige fra kulturinstitutionerne (HEART, Ensemble MidtVest, Team Teatret, Kulturelt Samråd Herning, Fermaten) og Herning Kommune (Kommunikationsafdelingen, Kultur & Fritid) et forslag til den fremtidige branding af kulturen i Herning Kommune. Det sekte i forbindelse med, at det blev besluttet at afvikle magasinet "Det Sker".

 

Undervejs i arbejdet blev også alle kulturledere i Herning Kommune hørt i flere omgange, bl.a. via en spørgeskemaundersøgelse og i forbindelse med fastlæggelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen. Det blev grundlaget, dels for fastlæggelse af den primære målgruppen til 15-45 årige kvinder, idet kulturinstitutionerne tilkendegav, at de selv havde god kontakt til det ældre publikum. Og dels i forhold til valg af platforme og markedsføringskanaler.

 

Styregruppen godkendte arbejdsgruppens anbefalinger, som bl.a. var følgende:

 • Målgruppen er kvinder mellem 15 og 45 år, bosiddende i Herning og omkringliggende kommuner. Dog ved relevante lejligheder hele Region Midt.
 • Platforme: hjemmeside med fokus på indhold og kalenderfunktion, tilhørende SoMe med fokus på indhold, formidling af arrangementer og branding af Herning Kommune (fortælle de virkelige historier om værdiordene: mod, handlekraft og sammenhold).
 • Annoncering skal både være digital (Facebook, Instagram, bannerreklamer mv.) og analog (busreklamer, avisannoncer, bannere, outdoor (busskure) mv.).

 

Ultimo 2016 og primo 2017 blev de digitale platforme udviklet i samarbejde med Konceptas. Sidst i marts 2017 blev herningerkultur.dk med tilhørende facebookside og instagram-profil lanceret, og senest er der i sommeren 2019 tilføjet en app-løsning.

 

Siden har HerningErKultur formidlet kulturen i bred forstand i hele Herning Kommune for borgere i kommunen, og for potentielle tilflyttere fra de omkringliggende kommuner. Fokus i indholdet er på foromtaler og engagerende indhold frem for anmeldelser.

 

HerningErKultur er siden blevet et genkendeligt brand og et naturligt omdrejningspunkt for formidling af kulturen i Herning Kommune. Platformen er implementeret på fornuftig vis, både med hensyn til antal følgere, besøgende og engagerede brugere, men også med hensyn til at ramme den primære målgruppe.

 

Siden start har hjemmesiden haft godt 138.000 besøgende, og har nu et gennemsnit på omkring 3000 besøgende om måneden. 74% af de besøgende er kvinder og 39% er i den primære målgruppe. Hjemmesiden besøges primært via mobiltelefoner (59%) og dernæst pc (30%). Brugerne placerer sig med 49% i Herning Kommune, 16,5% fra andre kommuner i Region Midtjylland og 22% i resten af Danmark.

 

På de sociale medier har HerningErKulturs annoncer på Facebook siden start haft interaktion ca. 280.000 gange. Det vil sige, at der er lavet 280.000 likes, kommentering, delinger og klik. Annoncerne er i alt vist 5,3 mio. gange. Tallene er uden organisk trafik, altså de som har fundet indholdet uden det er sponseret. Dermed er det reele tal højere. HerningErKulturs facebookside har i dag over 9.500 følgere. På instagram har HerningErKultur 916 følgere, hvoraf 75% er kvinder og 25% mænd. HerningErKultur har en god vækst på instagram, og denne platform vurderes som en attraktiv prioritet i den fremadrettede satsning.

 

HerningErKultur markedsføres desuden gennem et nyhedsbrev, som pr. 1. oktober 2019 har 941 modtagere, samt gennem avisannoncer, annoncer på bybusser, biografreklamer mm.

 

Blandt kulturaktørerne i Herning Kommune udtrykkes der stor tilfredshed med HerningErKultur. Tilbudet betragtes som professionelt, brugervenligt og effektivt i forhold til at promovere kulturlivet i kommunen.

 

Flere aktører og kommuner udenfor Herning har henvendt sig til HerningErKultur for at få inspiration og viden i forhold til at udvikle egne tilsvarende platforme. Desuden har Aarhus Universitet henvendt sig i forhold til undervisning i generel branding af kultur og kunst. Kalenderdata-leverandøren anvender ligeledes HerningErKultur som en case for, hvordan man kan bruge og aktivere deres data om begivenheder.

 

Fremadrettet anbefales:

 • Fortsætte med formidling af de gode historier om Herning og kultur i den velkendte "orange" HerningErKultur-ramme.
 • Intensivere arbejdet med eksterne skribenter, frivillige og bloggere.
 • Løbende tilpasse indhold og annoncering til strømningerne på markedsføringsfeltet - både digitalt og analogt.  
 • Inkludere andre målgrupper, herunder 55+ segmentet, med tilhørende annoncering og markedsføring.

 

Fremadrettet anbefales det, at HerningErKultur evalueres og drøftes af styregruppen en gang årligt.  

Økonomi

Der er i budgettet afsat 925.000 kr. per år til branding af kulturen i Herning Kommune, som benyttes til drift, udvikling og markedsføring af HerningErKultur. Midlerne er fordelt med en ca. en tredjedel på hvert af disse indsatsområder:

·  Koordinering, redaktion og administration

·  Annoncering og markedsføring

·  Platform og indhold.

 

Der budgetteres med et større og mere markant markedsføringsmæssigt tiltag hvert andet år, fx en biograffilm. Derfor sker der også mindre forskydninger i forbruget mellem årene.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at evalueringen tages til orientering.
at arbejdet med HerningErKultur platformen fortsættes på nuværende niveau.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.05.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Tilskud til julebelysning i Herning City og de 5 centerbyer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning City Forening søger om et årligt tilskud til julebelysning på kr. 425.000. Samtidig behandles tilskud til julebelysning i de 5 centerbyer.

Sagsfremstilling

Herning City Forening har med succes øget aktiviteterne de seneste år, men vil bl.a. gerne lave mere kommunikation, mere uddannelse, mere security og afvikle flere events. Foreningen har en økonomisk udfordring, som især skyldes en stor udgift til opsætning og nedtagning af julebelysning. Denne er de sidste par år blevet udvidet til glæde for de forretningsdrivende samt de handlende.

 

Herning City Forening søger om et tilskud på kr. 375.000 i henhold til vedlagte kontrakt med Birk TeQ A/S. Hertil kommer et beløb på kr. 50.000 fra 2020, da der i kontrakten ikke er taget højde for opsætning og nedtaging af nyindkøbt julebelysning i Søndergade, som blev foretaget i forbindelse med renoveringen. Der søges om ialt kr. 425.000.

 

Herning Kommune betaler årligt ca. 25.000 til strømudgifter til julebelysningen i Herning City.

 

Opsætning og nedtagning af julebelysning i de 5 centerbyer betales enten af byens handelsforening eller foretages af frivillige.

 

Årlige udgifter til opsætning og nedtagning i Herning City og de 5 centerbyer er følgende:

 

By

 

Udgifter til

Udgift

Betales af

Herning City

Opsætning og nedtagning

kr. 425.000

Herning City Forening

Aulum

Opsætning og nedtagning samt rep. af belysning

kr.   40.000

Aulum Handelsforening

Kibæk

Opsætning og nedtagning

kr.   45.000

Kibæk gadelys

Sdr. Felding

Opsætning og nedtagning 

 

Frivillige

Sunds

Opsætning og nedtagning

 

Frivillige

Vildbjerg

Opsætning og nedtagning incl. rep./udskiftning af kæder         

kr. 20.000-25.000

Vildbjerg Handelsforening

 

For på lige fod at støtte julebelysningen i centerbyerne foreslåes det, at der bevilges et beløb på kr. 12.000 til hver by. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der fra 2019 og frem bevilges et tilskud til Herning City Forening på kr. 250.000.
at der fra 2019 og frem bevilges et tilskud til centerbyerne på kr. 12.000.
at tilskuddet finansieres af serviceområde 15, Kultur (ØKE), andre kulturelle opgaver.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således

at der fra 2019 og frem bevilges et tilskud til Herning City Forening på kr. 350.000

at der fra 2019 og frem bevilges et tilskud til centerbyerne på kr. 15.000

at tilskuddet i 2019 finansieres af serviceområde 15, Kultur (ØKE), andre kulturelle opgaver

at Økonomi- og Erhvervsudvalget forpligter sig på at finde finansieringen for 2020 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede ramme, samt

at finansieringen for 2021 og frem indarbejdes i budgetforslaget.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.00-I00-1-16 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Orientering om initiativer afledt af DI-analysen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Industri udgiver årligt en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed ”Lokalt Erhvervsklima”. Herning Kommune har de sidste 10 år ligget i top 4 og for andet år i træk indtager kommunen en 2. plads efter Ikast-Brande Kommune. Analysen giver en indikation af, hvilke indsatser man med fordel kan iværksætte for fortsat at være en attraktiv erhvervskommune samt sikre en fortsat god placering i analysen.

Sagsfremstilling

Dansk Industri udgiver årligt en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed ”Lokalt Erhvervsklima”. Herning Kommune har de sidste 10 år ligget i top 4 og for andet år i træk indtager kommunen en 2. plads efter Ikast-Brande Kommune.

Analysen baserer sig på offentlig statistik og på resultater af en spørgeundersøgelse, dvs. både objektive og subjektive kriterier. Kommunernes placering i de enkelte kategorier afhænger af den score/værdi, de har fået på både spørgsmål og statistik, der vægter 50% i den enkelte kategori.

 

I Herning har 118 virksomheder svaret på undersøgelsen. Virksomhederne er inden for DI’s brancher, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.  Besvarelserne repræsenterer 5.789 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 19 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

 

Vi kan derfor med fordel anvende analysen som indikator på, hvor vi kan iværksætte nogle indsatser for at blive en endnu mere erhvervsvenlig kommune for vores virksomheder – og for at få en endnu bedre placering i DI’s analyse, som er en anerkendt pejling om det lokale erhvervsklima.

 

Herning Kommunes placering

Sammenlignet med landsgennemsnittet er virksomhederne i Herning Kommune over gennemsnittet tilfredse med erhvervsvenligheden i kommunen. Herning Kommune klarer sig generelt godt i analysen, hvilket den fortsatte 2. plads også indikerer.

 

Men der er også en række parametre, hvorpå placeringen har ændret sig til det dårligere. Særligt de placeringer, som vedrører virksomhedernes subjektive vurderinger. Og denne indsigt giver anledning til at overveje, hvilke indsatser, der kan igangsættes for fortsat at blive oplevet som en erhvervsvenlig kommune – og fortsat opnå en god placering i DI’s analyse.

 

De objektive og statistiske kriterier i analysen viser, at Herning Kommune placerer sig godt som erhvervsvenlig kommune. Men på den overordnede subjektive vurdering af erhvervsvenligheden er Herning Kommune faldet fra en 2. plads i 2018 til en 7. plads i 2019. Sammenlignet med nogle af vores nabokommuner, f.eks. Silkeborg og Ringkøbing-Skjern, så er deres placeringskurver opadgående, og de ligger højere placeret end Herning subjektivt vurderet.

 

Det kan have mange årsager, men i flere tilfælde kan vi se, at Herning Kommune altså scorer godt på de objektive parametre: Det vil sige, at vi kan blive endnu bedre til at kommunikere, når vi gør det så godt, som statistikken viser, så vores virksomheder også ved det.

 

Derfor kan vi med fordel iværksætte en række indsatser, som er med til at fremme kommunens image blandt lokale virksomheder, hvilket naturligt vil få en positiv afsmitning på det generelle indtryk af Herning som en erhvervsvenlig kommune. En god subjektiv vurdering kan også være afgørende for, hvilke virksomheder der placerer sig i kommunen fremadrettet.

 

Forslag til konkrete indsatser for at forbedre erhvervsvenlighed samt placering i DI’s analyse

For at indfri de potentialer og løse de udfordringer, som analysen peger på, foreslås det at igangsætte følgende initiativer. Disse centrerer sig særligt om, hvordan vi kan fremme erhvervslivets subjektive vurderinger af Herning som erhvervsvenlig kommune.

 

 • Som besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. september 2019 afsættes 1 mio kr. til markedsføring og branding af uddannelsesmulighederne i Herning Kommune bl.a. for at imødekomme, at kvalifciceret arbejdskraft og uddannelse er topprioritet for de lokale virksomheder i DI's analyse.
 • Der vil blive sat større fokus på at kommunikere vores erhvervsindsatser og resultater positivt.
 • Vi vil sikre forventningsafstemning og transparens under udarbejdelse af kommunens aftaler med private, f.eks. i henhold til betalingsfrister.
 • Vi vil have fokus på en tættere og hyppigere (herunder også struktureret og målrettet) dialog mellem erhvervsliv og kommunen f.eks. gennem netværksdeltagelse, virksomhedsbesøg, events, messer mv.
 • Vi har igangsat en analyse af attraktiv erhvervsjord for at sikre, at udbud af erhvervsjord tilsvarer erhvervslivets efterspørgsel samt sikre, at vi også kommunikerer denne attraktivitet til virksomhederne. Analysen af erhvervsjord forventes at komme på Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar 2020.
 • For at imødekomme den lave score vedr. bredbåndsdækning vil vi igangsætte følgende initiativer i de berørte områder:
  • 10 nye master opsættes med udgangen af 2021
  • Informationsarrangementer afholdes decentralt i de berørte områder sammen med Erhvervsrådet primo 2020
  • Pressedækning igangsættes fra de forbedrede områder medio 2020

 

Endeligt foreslås det, at vi afklarer interessen for at lave et fællesarrangement på tværs af de øvrige kommuner i top 3 (Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern) for at manifestere vores position som hjertet af produktionsdanmark.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-4-19 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Erhvervsudviklingsaktiviteter i 2020 på AU Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

AU Herning ansøger Herning Kommune om 1.166.000 kr. i 2020 til fremme af erhvervsudviklingsaktiviteter på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Instituttet forpligtiger sig til at inddrage øvrige af AUs  afdelinger i Herning.

 

AU Herning er kendt for det tætte samarbejde med erhvervslivet, som er intensiveret løbende. Aktiviteterne inkluderer erhvervsudvikling, innovation og kvalificeret arbejdskraft. Indeværende ansøgning er sendt til alle kommunerne i Business Region MidtVest og har et samlet budget på 2.314.000 kr.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2006 ydet støtte til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU Herning. Aktiviteterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme §14, herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.

 

Resultaterne i 2019 kontrakten vil blive opfyldt.

 

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. AU uddannelserne og vidensinstitutionerne i Herning spiller en vigtig rolle i sikring af kvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Derudover er AU Hernings aktiviteter til fremme af innovation i virksomheder af stor betydning.

 

Mål for 2020:

 

Company Connect Programme,

a.       Mindst 30 kandidatstuderende indgår i nye projektforløb i de syv partnerkommuner.

b.       Mindst 100 bachelorstuderende indgår i nye projektforløb i de syv partnerkommuner.

 

Business Factory,

a.       Oprettelse af mindst 10 nye virksomheder i Business Factory. Aktiviteterne i Business Factory komplementerer de støttede aktiviteter via Region Midts bevilling til studentervæksthuse hos videregående uddannelsesinstitutioner.

 

Innovation Challenges

a.       Samarbejde om mindst to innovationsprojekter i hver af partnerkommunerne.

 

Øget synlighed over for de gymnasiale uddannelser

a.       Samarbejde om at forbedre kendskabet til AU i Herning på de gymnasiale uddannelser.

 

Herudover skal AU i Herning og partnerkommunerne tilstræbe at opfylde følgende gensidige hensigtserklæringer:

 

a)       AU i Herning retter specielt fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne.

b)       AU i Herning arbejder på at udvide samarbejdet med DAMRC og tilsvarende relevante klynge- og vidensorganisationer.

c)       Samarbejde mellem partnerkommunerne og AU i Herning om at skaffe mentorvirksomheder og praktikpladser.

d)      AU i Herning arbejder for at studerende fra Aarhus Universitet i Aarhus samt andre lokalafdelinger (herunder ingeniørstuderende fra ASE) kan deltage i virksomhedsprojekter blandt aftalens kommuner.

e)     Business Factory åbner mulighed for at studerende fra Aarhus Universitet i Aarhus samt andre lokalafdelinger (herunder ingeniørstuderende fra ASE) kan have adgang til Business Factory’s aktiviteter.

 

 

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Økonomi

Udgiftsbudget, 2020:

 

 

Company Connect Programme

Business Factory

Besøg i kommuner

I alt

Løn

1.539.554

679.215

45.281

2.264.050

Øvrige projektomkostninger

33.966

14.985

999

49.950

I alt

1.573.520

694.200

46.280

2.314.000

 

Finansieringsbudget, 2020:

 

Kommuner

Fordeling

Herning

1.166.000

Holstebro

273.000

Ikast-Brande

193.000

Ringkøbing-Skjern

269.000

Struer

99.000

Skive

220.000

Lemvig

94.000

I alt eks. moms

2.314.000

 

Finansieringsbudgettet er sammensat ved, at Herning Kommune bidrager med 1 mio. kr. og derudover 166.000 kr. efter en nøgleberegning, der har sit udspring fra landsdelscenterkommunetiden.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der bevilges 1.166.000 kr. til de ansøgte erhvervsrettede udviklingsaktiviteter på AU Herning i 2020, som finansieres af Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi .
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-3-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Støtte til Center for Energiteknologi på AU Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

AU Herning - Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, ansøger om 499.000 kr. i 2020 til virksomhedsrettede erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på energiteknologi, grøn teknologi, genanvendelse og ressourceoptimering samt udvikling indenfor værdikæderne i vind og brintbranchen.

Sagsfremstilling

 Herning Kommune har siden 2007 ydet tilskud til energiaktiviteter i brintcentret HIRC og siden hen til efterfølgeren Center for Energiteknologi. Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme §13 - nu § 14, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter blandt andet i relation til innovation og ny teknologi, forudsat at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.

 

Center for Energiteknologi har en vigtig rolle i fremme af bæredygtighed, og specifikt i forhold til at flere virksomheder kan få gennemført innovationsprojekter, der styrker deres transformation mod mere klimavenlig produktion.

 

Aktiviteter og mål for 2020:

Bæredygtighed:

 • Centret forpligtiger sig til at understøtte og samarbejde med kommunens satsning om FNs 17 verdensmål.

Opsøgende virksomhedskontakt:

 • AU i Herning gennemfører 2 innovationsprojekter blandt virksomheder, som har tilkendegivet interesse for samarbejde.
 • AU i Herning udarbejder konkrete energiprojekter i relation til Industri 4.0 i samarbejde med lokale virksomheder.

 

Cleantech-værktøjskasse til virksomheder:

 • Udvidelse af værktøjskassen til flere virksomheder.
 • Klæde cand.polyt.-studerende på til at bruge online cleantech-beregningsværktøjer.
 • AU i Herning udarbejder en ”one-pager” med 1) information om hvorledes digitalisering kan fremme energieffektivt i virksomheder, og 2) relevante case-beskrivelser fra samarbejdsprojekter mellem AU i Herning og virksomheder.

  

Genanvendelse og Ressourceoptimering:

 • Afsøgning af studenterprojekter:
 • Innovationsprojekter.
 • Afsøgning af virksomhedssamarbejder.
 • Afsøgning af mulighed for at skabe industrisymbiose gennem partnerskaber.

 

Brint og vindkraft (værdikæden):

 • Afsøgning af studenterprojekter.
 • Innovationsprojekter.
 • Afsøgning af virksomhedssamarbejder.

 

Hensigtserklæringer 2020:

 • AU i Herning retter fokus på udvidelse af det geografiske område, så aftalen fremover kan indbefatte flere kommuner og fokus rettes mod understøttelse af kommunernes energi-/klimastrategi.
 • Ansøgninger om projektmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for forretningsudvikling af energiteknologier. Der indsendes ansøgninger til nationale og internationale fonde efter konkret vurdering.
 • AU i Herning fortsætter det tætte samarbejde med DAMRC.
 • AU i Herning afsøger muligheden for samarbejde med Center for Bæredygtighed med henblik på fælles forskningsprojekter.

 

 

Der har været en fin målopfyldelse i første halvår af 2019, og der forventes en god samlet målopfyldelse for hele 2019.

 

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.  

Økonomi

Udgiftsbudget 2020, kr.:

 

 

Virksomhedsbesøg

CET udvikling

Projektansøgninger andre fonde m.v.

Øvrige aktiviteter (hensigt)

I alt

I alt

115.000

200.000

100.000

84.000

499.000

 

Den samlede udgift søges finansieret af Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 499.000 kr. til AU Herning til Center for Energiteknologi i 2020, som finansieres af Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi, og

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.07-G01-1-17 Sagsbehandler: Jakob Søndergaard  

Øget fokus på iværksætteri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 23. oktober 2017 (punkt 354) en samlet femårig økonomisk ramme på i alt kr. 4,760 mio. kr. til iværksætterstrategien. Administrationen foreslår, at der i 2020 og 2021 samlet anvendes 1,620 mio. kr. af de bevilgede midler til tre fokuserede indsatsområder: 1) iværksætteri indenfor fashion, design og livsstil, 2) iværksætteri indenfor e-commerce/tech og 3) et dimittendforløb for særligt udvalgte, talentfulde og vækstpotentielle iværksættere. 

Sagsfremstilling

Som led i en den fortsatte operationalisering og implementering af Herning Kommunes iværksætterstrategi foreslås tre konkrete initiativer igangsat:

1. en fokuseret indsats for iværksættere indenfor fashion, design og livsstil med henblik på etablering af en egentlig designhub

2. en fokuseret indsats for iværksættere indenfor e-commerce/tech med henblik på etablering af en egentlig e-commerce-hub

3. et dimittend-forløb for særligt udvalgte, talentfulde og vækstpotentielle iværksættere.

 

Indenfor de tre skitserede indsatsområder er målet:

a. at skabe de bedst mulige start- og vækstbetingelser for virksomheder i Herning Kommune ved at udvikle og udnytte synergierne mellem bl.a. etableret erhvervsliv, vidensmiljøer, uddannelser, interesseorganisationer og iværksættere

b. at fokusere, styrke, synliggøre og profilere Herning Kommunes indsats overfor iværksættere i kommunen

c. at generere, tiltrække, fastholde og udvikle endnu flere succesfulde iværksættere i Herning Kommune.

 

Den fokuserede indsats på de tre beskrevne områder forventes at have positiv afsmittende effekt på fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder i brancherne. Derudover at tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft.

 

Det vurderes, at arbejdet med de tre konkrete iværksætterinitiativer varetages bedst mulig ved at placere opgaven hos Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande i tæt samarbejde med Herning Kommunes Erhvervs- og Udviklingsafdeling.

 

Der aftales et toårigt fokuseret projektforløb indenfor de tre indsatsområder og kun for iværksættere i Herning Kommune.

 

Projektet vil være uden sammenhæng med den generelle resultatkontrakt mellem Herning Kommune og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

 

Udover midler til en projektansættelse er der indenfor rammen også øremærket midler til konkrete aktiviteter og markedsføring.

Økonomi

Der afsættes samlet 1.620 mio. kr. til en toårig indsats med start i januar 2020. Beløbet fordeles med 810.000 kr. i 2020 og 810.000 kr. i 2021. Beløbet finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, 06.48.67, Erhvervsservice og iværksætteri, iværksætterstrategi i henholdsvis 2020 og 2021.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at forslaget til de tre fokuserede iværksætterindsatser godkendes.

 

at der samlet anvendes 1.620 mio. kr. til en toårig indsats med start januar 2020. Beløbet fordeles med 810.000 kr. i 2020 og 810.000 kr. i 2021.

 

at udgiften finansieres af de til formålet afsatte midler på Serviceområde 20, 06.48.67, Erhvervsservice og Iværksætteri, Iværksætterstrategi i henholdsvis 2020 og 2021.

 

at administrationen bemyndiges til at indgå en projekt-/resultatkontrakt med Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande på opgaven 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1993-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Skov Aggerholm, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Kommune udbød i 2009 en række boliggrunde uden mindstepris. Alle grundene er beliggende i landsbyer.

  

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til om yderligere grunde i landsbyerne skal udbydes uden mindstepris. 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på det ordinære møde den 20. april 2009 at udbyde en række grunde til salg uden mindstepris. Alle boliggrundene der blev udbudt var udbudt første gang for over 20 år siden og de var alle beliggende i landsbyer.

 

Forvaltningen gennemførte en udbudsrunde uden mindstebudspris i henhold til de af Byrådet vedtagne ”retningslinjer for Herning Kommunes jordsalg”. 51 grunde i 12 udstykninger blev udbudt uden mindstebudspris. Der var ved fristens udløb indløbet 27 bud på 20 grunde i udstykningerne, hvoraf 7 tilbud blev accepteret. Herefter blev udbuddet forlænget frem til 2012, hvilket resulterede i et total salg af 15 grunde inklusiv de første 7 grunde. Herefter blev de 36 grunde prisfastsat til den pris, som Byrådet accepterede i forbindelse med udbuddet uden mindstepris, det vil sige 50 % af den tidligere fastsatte udbudspris.

 

I perioden 2012-2019 er der solgt yderligere 12 grunde. Det vil sige af ud af de 51 grunde der blev udbudt uden mindstepris i 2009 er der nu solgt 27 grunde. Ud af de 27 solgte grunde er 10 grunde solgt til sammenlægning med nabogrunden og har dermed ikke resulteret i nybyggeri. Der er 17 grunde som forventes solgt til nybyggeri, men heraf er 5 grunde stadig ubebyggede. Det vil sige at udbuddet indtil videre har resulteret i 12 nye boliger.

 

Tabel ”Udbud af boliggrunde uden mindstepris i 2009”

 

I bilaget ses en opgørelse af de boliggrunde i landsbyerne som er til salg på nuværende tidspunkt. Der er som det fremgår 133 grunde. Ud af de 133 grunde, er de 24 grunde de resterende grunde fra udbuddet uden mindstepris i 2009, og prisen er derfor allerede nedsat med 50% i forhold til den oprindelige udbudspris.

 

Det bemærkes at såfremt der bliver udsolgt af boliggrunde i en landsby, og man ønsker en ny kommunal udstykning, må der forventes markante prisstigninger på boliggrunde, sammen lignet med priserne på de ændre grunde. I den seneste udstykning i Arnborg fra 2016 koster en grund kr. 415.202 for 864 m2. Til sammenligning koster en grund i Fasterholt, som var en del af udbuddet uden mindstepris kun 27.123 kr på 846 m2.

 

Forvaltningen anbefaler, at de grunde i landsbyerne, som ikke allerede er udbudt til 50% af prisen og som er udbudt før 2006 samt grundene på Hvidkløvervej i Kølkær, udbydes uden mindstepris. Det vil sige, at alle grunde som fremgår af Tabel 1 udbydes uden mindstepris efter samme procedure som i 2009.

 

Såfremt kommunen kun modtager et tilbud på en grund, vil der inden et salg kan gennemføres indhentes en ejendomsmæglervurdering for at sikre, at kommunen sælger til markedspris.

 

Tabel 1 ”Liste over parcelhusgrunde i landsbyerne som anbefales udbudt uden mindstepris”

 

Antal

By

Udstykning

Udbudsår

1

Haderup

Lyngskrænten

1985

8

Haderup

Ved Hegnet/Åskrænten

2002

12

Ilskov

Lærkeskovvej

2002

9

Kølkær

Hvidkløvervej

2008

6

Simmelkær

Faunbjergvej

2001

5

Stakroge

Engebækvej

1996

3

Timring

Birkevænget

2001

1

Ørnhøj

Vads Dal

Ikke registreret

1

Ørnhøj

Falkevej

1999

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til om ovenstående grunde i landsbyerne skal udbydes uden mindstepris.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at de grunde i landsbyerne, som er oplistet i Tabel 1, udbydes uden mindstepris.

 

at der gives tilladelse til at fagudvalget kan gøre brug af muligheden for at omdanne to grunde til en storparcel for de grunde der er opstillet i Tabel 1.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at de tilbageværende grunde siden 2012-runden også bliver en del af listen over grunde, der udbydes uden mindstepris.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller med tilføjelsen sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P19-2-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Ridehals anmodning om låneoptagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Ridehal beliggende Godsbanevej 4 i Herning anmoder Herning Kommune om tilladelse til låneoptagelse jf. deklaration af april 1976.

Sagsfremstilling

Herning Ridehal og Herning Rideklub er udfordret ift. bundene i de to største ridehaller, som pt. koster 100.000 kr. om året i vedligeholdelse. De nedslidte bunde forårsagede, at mange ryttere væltede under sidste stævne.

 

Jf. besigtigelse af fagspecialister er det uholdbart at lave flere lappeløsninger. Hertil kommer, at klubben mister ca. 450 stævnestarter (svarende til op til 158.000 kr.), såfremt der ikke etableres nye bunde.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til etablering af nye flytbare fiberbunde anslået 400.000 kr. incl. moms. Årlige vedligeholdelsesomkostninger til nye bunde udgør anslået 10-20.000 kr.

 

Herning Ridehal har pt. ikke økonomisk råderum til at finansiere nye bunde og har været i positiv dialog med revisor og bank for at finde en løsning.

 

Banken er positivt indstillet på at låne ridehallen penge, mod at nuværende kassekredit i rideklubben samtidig indfries og lukkes. Rideklubben har en kassekredit med en trækningsret på op til 300.000 kr. Rentesats udgør 7,25% + 2% i provision. Dvs. at Herning Ridehal får lånetilbud på 700.000 kr. til en rentesats på 4,75%. Det samlede lån afvikles med min. 75.000 kr. om året.

 

Der er ikke hindringer for, at den selvejende institution Herning Ridehal kan optage lån udover en deklaration af april 1976, som siger at Herning Kommune skal give tilladelse hertil.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Herning Ridehal, hvor rideklubben betaler en årlig leje plus forbrugsafgifter mv. til Herning Ridehal svarende til de udgifter, der er forbundet med drift af ridehallerne.

 

Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 189 medlemmer heraf 154 under 25 år. Herning Rideklub modtager et årligt lokaletilskud på ca. 700.000 kr.

 

Herning Rideklub har de senere år har været økonomisk udfordret, men har fået styr på den daglige drift og er på vej tilbage i god gænge. Klubbens budgetopfølgning pr. 1/10-2019 viser et foreløbigt overskud på 123.000 kr. Klubbens likviditet er dog fortsat presset.

 

Herning Rideklubs formueforhold jf. regnskab 2018:

 

·       Årets resultat: -373.621 kr.

·       Egenkapital: -599.878 kr.

·       Likvide beholdninger: 0 kr.

  

Herning Ridehals formueforhold jf. regnskab 2018:

 

·       Årets resultat: 93.822 kr.

·       Egenkapital: 2.169.274 kr.

·       Likvide beholdninger: 0 kr.

  

Idet anmodningen fra Herning Ridehal er kommet efter Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde, og idet låneoptagelsen er af hastende karakter, har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til styrelseslovens §22, stk. 2 på udvalgets vegne afgjort sagen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at den selvejende institution Herning Ridehal gives tilladelse til optagelse af lån.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 99 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for etablering af ny transformerstaion til 150 kV og 50 kV nettet er der udarbejdet komuneplantillæg nr. 99 til Herning kommuneplan 2017-2028. Der etableres ny transformertstation for at fremtidssikre strømforsyningen til Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Energinet ønsker at etablere ny 150 kV transformerstation ved Herning for at sikre det fremtidige behov for udvidelser. I den forbindelse skal også underliggende netselskab N1 placere ny transformerstation sammen med energinet.

 

Der er ikke nok plads ved eksisterende transformerstation hvorfor nye placeringsmuligheder er undersøgt. Der er efter indledende dialog med Herning Kommune peget på en placering ved Dronningens Boulevard. Placeringen er både nær eksisterende luftledninger og placeret hvor der ikke er særlige natur- eller landskabsbindinger.

 

I forbindelse med etableringen nedtages en del af luftledningerne i området.

 

Forvaltnignen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 99 foreløbigt vedtages. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 99 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokaplan nr. 14.T12.1 for Transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for etablering af ny transformerstation er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning.

 

Der er behov for større transformerkapacitet på grund af udbygning med vedvarende energi i området samt tilslutning af to nye felter til Banedanmark, til forsyning af Banedanmarks kørestrømsanlæg, når strækningen Vejle-Struer skal elektrificeres i 2024.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål, at sikre mulighed for etablering af ny højspændingsstation mellem Herning og Snejbjerg. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til tekniske formål i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer. Desuden er det lokalplanens formål at sikre, at anlægget skærmes med beplantning for at mindske de landskabelige påvirkninger.

 

Figur 1 - Lokalplanområdet

 

Lokalplanområdet er beliggende mellem Herning og Snejbjerg. Lokalplanområdet er begrænset af Dronningens Boulevard mod nordvest og Mørupvej (privat fællesvej) mod nordøst. Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af et levende hegn.

 

I den sydøstlige del af lokalplanområdet er der en luftledning. Luftledningen kobles sammen med højspændingsstationen. Luftledningen nord for stationen fjernes.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen foreløbigt vedtages. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstaion syd for Dronningens Boulevard ved Herning foreløbigt vedtaget

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- og boligområde ved Søgaardvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 17. september 2018 at igangsætte ny planlægning for Sunds Sø Campingplads og Søgaarden i Sunds, herunder mulighed for etablering af fem tæt-lav boliger langs Åvej, selvbetjent campingplads til autocampere samt hotelvirksomhed i form af hytter.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 for erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 21.E7.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår afgrænsning af rammeområdet, anvendelse, de bebyggelsesregulerende bestemmelser og zoneforhold. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 udlægger tre nye rammeområder til henholdsvis et boligområde, 21.B19, et rekreativt område, 21.R2 og et erhvervsområde, 21.E6, og der sker ændringer i tre rammeområder, herunder 21.E7, 21.R1 og 21.B2.

 

 

Forslag til ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 21.E7, 21.R1, 21.B2, 21.B19, 21.R2 og 21.E6.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.B19 – Boligområde ved Søgårdvej, som tidligere var en del af kommuneplanramme 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Kommuneplanramme 21.B19 fastlægger rammens anvendelse til at være boligområde, hvor bebyggelsen skal have karakter af at være tæt-lav – og åben-lav bebyggelsen. De tilhørende retningslinjer for bebyggelsesforhold, parkering og opholdsareal svarer til de almindelige retningslinjer for et boligområde. Derudover giver kommuneplanrammen mulighed for etablering af regnvandsbassin.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, som tidligere var en del af kommuneplan 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Årsagen er, at der udlægges en ny kommuneplanramme 21.E6, hvorfor den eksisterende kommuneplanramme deles op i to.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.E6 – Erhvervsområde ved Søgårdvej, som fastsætter anvendelsen til at være hotel og der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden.

 

Med kommuneplantillægget sker der en ændring i afgrænsning af 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården), 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø og 21.B2 – Boligområde øst for Sunds Hovedgade, som følge af udlægning af nye kommuneplanrammer, herunder  ændringer i områdets anvendelser.

 

I kommuneplanramme 21.E7 gives der mulighed for etablering af hotel samt at der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden, som bl.a. vil kunne tjene Søgaarden med overnatningsfaciliteter ved selskaber på Søgaarden.

 

Kommuneplantillægget specificerer, at det rekreative formål i kommuneplanramme 21.R1 skal være campingplads, som kan anvendes til opstilling af telte, campingvogne og autocampere samt etablering af campinghytter og -værelser. Kommuneplanrammen fastsætter bygningshøjden til 5,5 meter og maksimal bebyggelse på 800 m2, som er i tråd med områdets anvendelse.

 

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger, da planlægningen er ledsaget af et tillæg til spildevandsplanen, som skal i offentlig høring i 8 uger. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 96 foreløbigt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Rasmus Norup kan ikke anbefale sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 17. september 2018 at igangsætte ny planlægning for Sunds Sø Camping og Søgaarden i Sunds, herunder give mulighed for etablering af fem tæt-lav boliger langs Åvej, selvbetjent campingplads til autocampere samt hotelvirksomhed i form af hytter.

 

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 21.E7.2 for campingplads, bolig- , erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds, som giver mulighed for en udvikling af området, hvor Sunds Sø Camping ligger og Søgaarden ligger i dag.   

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, hotel bl.a. i form af hytter, selskabslokaler, campingplads og boliger, som enten kan opføres som tæt/lav eller åben/lav-bebyggelse.

 

Forslag til lokalplan 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Sunds, direkte til Sunds Sø. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Sunds Sø, Øst for lokalplanområdet er et areal med skovbeplantning

og et tidligere sommerhusområde, som er overgået til helårsbeboelse. Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af Åvej og mod vest af et boligområde.

 

Forslag til lokalplan 21.E7.2 omfatter matriklerne 2l, 2m, 2es og 2et Sunds by, Sunds samt litra 7000k og udgør et areal på ca. 37.400 m2.

 

Den vestlige del af lokalplanområdet anvendes i dag til ”Søgården”, som er restauration og selskabslokaler med tilhørende parkeringsplads og grønt friareal. Den nordlige del af lokalplanområdet er et offentlig grønt areal kaldet ”Strandparken”. Strandparken er et af de offentligt tilgængelige grønne områder til Sunds Sø. Den østlige del af lokalplanområdet har været anvendt til Sunds Sø Campingplads indtil ultimo 2017, men benyttes ikke længere som campingplads.

  

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 21.E7.2 (bilag 1) boliger, campingplads, restauration, selskabslokaler, rekreativt område samt hotel med mulighed for etablering af hytter.

Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder (I,II,IIIA, IIIB og IV).

Lokalplankortet, som bl.a. viser placering af delormåder.

 

Delområde I, som er arealet langs Åvej, må anvendes til boliger, enten som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vurderet, at det kan være hensigtsmæssigt, at der også gives mulighed for etablering af åben-lav bebyggelse, hvilket er i tråd med den eksisterende bebyggelsesstruktur langs Åvej. 

 

I forbindelse med den politiske behandling af sagen om ny planlægning for Sunds Sø Camping vedtog Byplanudvalget, at der kun må etableres fem boliger langs Åvej. Derfor stiller lokalplanen krav om, at der maksimalt må etableres fem boliger inden for delområdet. Boligerne i delområdet I har udkørsel til vejen A-B. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin inden for delområde I  

 

Delområde II kan anvendes til campingplads, hvor der må opstilles telte, campingvogne og autocampere og der er mulighed for opførelse af fællesfaciliteter, campinghytter og campingværelser.

 

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget vurderet disponeringen af lokalplanområdets anvendelser, herunder placeringen af campingpladsen, som en selvbetjent autocamperplads, samt placering af området til hytter til hotelfunktion. Forvaltningen vurderer, at området til hytter og campingplads bedst kan vejbetjenes via den samme interne stikvej, og at området med hytter bør placeres i sammenhæng med, og inden for samme delområde som Søgaarden. Forvaltningen gør opmærksom på, at delområde II har samme størrelse arealmæssigt som i det ansøgte materiale.

 

Delområde III A kan anvendes til publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, selskabslokaler, hotel samt parkering. Til et hotel i delområde III A, kan der i delområde III B etableres overnatningsfaciliteter i form af hotelhytter med fællesfaciliteter.

 

Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 5,5 meter og størrelse på de enkelte hytter på 45 m2 i delområde II og III, som svarer til de maksimale størrelser, som er fastsat i ”Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelser af campingpladser.” Dette er for at sikre en arkitektonisk ensartet bebygelse, såfremt der bliver etableret hytter i både delområde II og III.

 

Delområde IV skal anvendes til offentlig parkering og offentligt friareal kaldet Strandparken, hvor der kun må etableres de nødvendige bygninger til områdets anvendelse, som f.eks. omklædnings- og toiletfaciliteter.

  

Forvaltningen anbefaler, at den nye udstykning samt campingplads og hytter får adresse på Søgårdvej.

 

Søbeskyttelselseslinje

En stor del af det ansøgte område er omfattet af Naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje. Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Lokalplanen giver mulighed for at der indfor søbeskyttelseslinjen kan opføres ny bebyggelse som f.eks. hotel, restaurant, hotelhytter, campinghytter, omklædingsrum, offentlige toiletter og parkering. Herning Kommune skal dispenserere fra søbeskyttelseslinjen i forbindelse med byggetillades til nybyggerier og anlæg indenfor søbeskyttelseslinjen. Miljøstyrelsen har mulighed for at ophæve eller reducere søbeskyttelseslinjen, hvis det i forbindlese med administrationen af den endeligt vedtage lokalplan, skulle vise sig hensigtsmæssigt.

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 21.E7.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger, da planlægningen er ledsaget af et tillæg til spildevandsplanen, som skal i offentlig høring i 8 uger. 

Indstilling

Byplanudvlaget indstiller

at lokalplanforslag 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds foreløbigt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Rasmus Norup kan ikke anbefale sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. juni 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planerne giver mulighed for at udvikle området omkring Hammerum Skole til bl.a. boliger, når skolen afløses af den nye Lindbjergskole.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019, og der er kommet tre indsigelser til lokalplanen i høringsperioden. Indsigelserne behandles med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Tillæg nr. 56 indstilles hermed til endelige vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget skal give mulighed for at udvikle området med boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse samt liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 Boligområde ved gammel Hammerum Skole samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2 Offentligt område ved Hammerum Skole.

 

Derudover justerer tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6, så der skabes en ny ramme - 31.B6 Boligområde nord for K. Møllers Vej. Den nye ramme giver mulighed for at etablere både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Muligheden for at etablere institutioner til børn og unge samt retningslinjen om, at bevaringsværdig bebyggelse skal søges restaureret og bevaret, udgår af rammeområde 31.B6, da rammen ikke længere omfatter bevaringsværdig bebyggelse.

 

Der sker dermed både en indholdsmæssig og geografisk ændring af rammerne.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. juni 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planerne giver mulighed for at udvikle området omkring Hammerum Skole til bl.a. boliger, når skolen afløses af den nye Lindbjergskole.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019, og der er kommet tre indsigelser i høringsperioden. Der er desuden afholdt et orienterende borgermøde om planerne i høringsperioden.

 

Lokalplanen indstilles til endelige vedtagelse med de nedenfor, anførte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse, liberalt erhverv samt offentlige formål. Området disponeres i fire delområder, hvoraf de tre delområder rummer byggemuligheder og det fjerde delområde udlægges til rekreativt areal.

 

Delområde I udlægges til boliger i form af åben-lav eller tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Delområde II udlægges til boliger i form af tæt-lav eller etagebebyggelse. Der kan desuden etableres offentlige formål. Ny bebyggelse kan opføres i op til tre etager med en maksimal højde på 12 meter.

Delområde III udlægges til liberalt erhverv og offentlige formål. Der kan desuden indrettes boliger i den bevaringsværdige bygning. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager med en maksimal hjøde på 12 meter.

Delområde IV udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin.

 

Der kan etableres vejadgang til lokalplanområdets delområde II, III og IV fra Ny Gjellerupvej mod vest og til delområde I og IV fra K. Møllers Vej mod nord/øst. Der må ikke etableres gennemkørende veje, der forbinder Ny Gjellerupvej og K. Møllers Vej. Der skal desuden etableres stiforbindelse, der forbinder den eksisterende sti fra Gjellerup mod nord med lokalplanområdet og K. Møllers Vej.

Områdets eksisterende grønne præg søges fastholdt med lokalplanen bl.a. i form af beplatningsbælte mod det eksisterende boligområde mod nord, grøn støjvold mod vest samt udpegning af bevaringsværdige træer og haveanlæg.

 

Med lokalplanen stilles krav om, at den oprindelige skolebygning fra 1908, der har høj bevaringsværdi samt dele af skolebygningen med middel bevaringsværdi skal bevares. De øvrige, eksisterende bygninger i lokalplanområdet, der har middel bevaringsværdi, kan nedrives.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019. Der er kommet tre indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne vedører primært trafikale forhold, etagehøjder samt beplantning. Indsigelserne og behandlingen af indsigelserne fremgår af indsigelsesdokumentet (bilag).

 

På baggrund af indsigelserne indstilles lokalplanen til endelig vedtagelse med følgende ændringer: 

 • At muligheden for at etablere tre individuelle vejadgange fra K. Møllers Vej i delområde I udgår af lokalplanen, og at delområde I dermed kun vejbetjenes med én vejadgang fra K. Møllers Vej som angivet på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanens redegørelse og kortbilag tilrettes i henhold til dette.
 • At lokalplanens §11.4 ændres til "Der skal etableres beplantningsbælte med en bredde på minimum 12 meter i princippet som vist på kortbilag 2", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette.
 • At lokalplanen tilføjes ny § 11.5 "Der skal etableres underbeplantning som en del af det på kortbilag 2 viste beplantningsbælte". Lokalplanens redegørelse tilføjes, at fastsættelsen af plantevalget sker, når den pågældende grundejerforening skal etablere underbeplantningen. Her kan Herning Kommune være behjælpelig med vejledning.

  

På baggrund af beregninger for risiko for oversvømmelse, der er foretaget i høringsperioden, indstilles lokalplanen desuden til vedtagelse med følgende ændringer: 

 • At redegørelsens afsnit omhandlende klimatilpasning tilføjes, at der skal være opmærksomhed på, at få vandet ledt væk fra ejendommene mod vejene med henblik på at bruge vejen som vandveje.
 • At lokalplanen tilføjes ny §4.4 "Veje i området skal kunne lede ovefladevand bort, f.eks. ved hjælp af forhøjede kantsten".

 

Det anbefales iøvrigt, at der indarbejdes en afstandszone i form af en byggelinje på 5 meter mellem lokalplanens plantebælte i delområde I og ny bebyggelse. Afstandszonen er praktisk i forhold til nedfald mv. og i forhold til at skabe afstand mellem de to bebyggelser.

På den baggrund indstilles lokalplanen til endelige vedtagelse med følgende ændringer:

 • At redegørelsens afsnit omhandlende grønne områder, landskab og beplantning tilføjes, at der mellem beplantningsbæltet og den nye bebyggelse i delområde I udlægges en 5 meter bred afstandszone i form af en byggelinje.
 • At lokalplanens bestemmelser tilføjes ny § 7.4 "Bebyggelse skal opføres syd for den på kortbilag 2 viste byggelinje", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 31.BL1.3 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade endeligt vedtages med de nedenfor, anførte ændringer;
at muligheden for at etablere tre individuelle vejadgange fra K. Møllers Vej i delområde I udgår af lokalplanen, og at delområde I dermed kun vejbetjenes med én vejadgang fra K. Møllers Vej som angivet på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanens redegørelse og kortbilag tilrettes i henhold til dette,
at lokalplanens §11.4 ændres til "Der skal etableres beplantningsbælte med en bredde på minimum 12 meter i princippet som vist på kortbilag 2", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette,
at lokalplanen tilføjes ny § 11.5 "Der skal etableres underbeplantning som en del af det på kortbilag 2 viste beplantningsbælte". Lokalplanens redegørelse tilføjes, at fastsættelsen af plantevalget sker, når den pågældende grundejerforening skal etablere underbeplantningen,
at redegørelsens afsnit omhandlende klimatilpasning tilføjes, at der skal være opmærksomhed på, at få vandet ledt væk fra ejendommene mod vejene med henblik på at bruge vejen som vandveje,
at lokalplanen tilføjes ny §4.4 "Veje i området skal kunne lede ovefladevand bort, f.eks. ved hjælp af forhøjede kantsten,
at redegørelsens afsnit omhandlende grønne områder, landskab og beplantning tilføjes, at der mellem beplantningsbæltet og den nye bebyggelse i delområde I udlægges en 5 meter bred afstandszone i form af en byggelinje, og
at lokalplanens bestemmelser tilføjes ny § 7.4 "Bebyggelse skal opføres syd for den på kortbilag 2 viste byggelinje", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-19 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Godkendelse af belysningsprojekt på Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

I forbindelse med etableringen af Torvet i 1996 blev der udarbejdet et helt unikt og specielt tilpasset lysprojekt til hele området. Torvet har siden indvielsen gennemgået en stor udvikling i indretning og funktion, og belysningen er ikke længere tidssvarende til Torvets nuværende funktioner. Lamperne er gået ud flere steder, og kan ikke erstattes af nye, da modellerne er udgået, og ikke kan skaffes mere. Der anmodes derfor om, at etablere et nyt samlet belysningsprojekt for Torvet med udgangspunkt i områdets nye funktioner og indretning. Det beskrevne forslag som overslag vurderet til ca.1.400.000 kr.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til belysningsprojektet.

 

Anlægsudgiften finansieres med i alt 721.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekter med lignende formål, som er henholdsvis 100.000 kr. afsat til skitseprojekter på Torvet og i Bethaniagade, afsatte projektudviklingsmidler på 306.000 kr. i 2019 samt 315.000 kr. af ikke disponerede anlægsmidler afsat til Herning C. Den resterende anlægsudgift finansieres af uforbrugt anlægsbevilling til byfornyelse på 679.000 kr. netto.  

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med etableringen af Torvet i 1996 blev der udviklet et nyt og anderledes lysprojekt med bl.a. en lampetype kaldet "Barcelona" med inspiration fra de sydeuropæiske torve og pladser. Torvet har gennem årene gennemgået en stor udvikling i indretning og funktion, og belysningen er derfor ikke tilpasset til de nuværende funktioner og mange forskellige typer af arrangementer. Der er for flere år siden flyttet og ændret i den oprindelige opstilling af lamperne for at skabe mere plads på Torvet, og i 2019 er Torvet blevet renoveret med nye bede ved springvandene og ved indgangen til Rådhuset samt flytning af skulpturen, Seated Woman. Der er ligeledes planlagt en ny legeplads i Torvets østlige side som etableres til starten af 2020.

 

Lamperne er i det seneste år gået ud flere steder, og kan ikke erstattes af nye, da modellerne er udgået og ikke kan skaffes mere. Amaturerne og masterne som står på Torvet i dag er generelt nedslidte, og kan ikke understøtte et nyt system med nye amaturer. De lave master som i dag står ved træerne er ligeledes gemt i trækronerne, og spreder derfor ikke meget lys. Det er derfor nødvendigt med et nyt lysprojekt, så Torvet som minimum har en god grundbelysning. Der er flere borgere og erhvervsdrivende, som har påpeget at Torvet allerede nu er meget mørkt, som ikke giver en god oplevelse at Hernings mest centrale plads.

 

Nyt lysprojekt / grundbelysning

Teknik og Miljø og By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Verdo udarbejdet et forslag til et nyt tilpasset lysprojekt til Torvet. Forslaget indeholder en grundbelysning med 10-11 meter høje master placeret i princippet som på vedhæftede skitse. Disse lamper giver en god og jævn grundbelysning på hele pladsen, og har en opstilling som passer til de arrangementer og nye funktioner som Torvet har fået. Der arbejdes med 11 nye koniske master, som placeres hvor det giver den bedste belysning, og ikke nødvendigvis på de præcis samme placeringer masterne står i dag. Masterne placeres dog stadig i linjer for at give den bedste grundbelysning på pladsen, og for at kunne oplyse nye tiltag som placeringen af Seated Woman, nye bede og den kommende legeplads. Det er uvist om de eksisterende fundamenterne kan bruges til nye master, men det må forventes, at der skal laves nye fundamenter til masterne.

 

I Torvets østlige side placeres en ny række af høje master på 10-11 meter (erstatning for eksisterende lave master ved træer), som trækkes længere ud på Torvet. Det er for at skabe en bedre sammenhæng mellem de andre høje master på tværs af Torvet, og for at undgå at masterne står ned i udeserverings-området, hvor der ligeledes skal være en ”blød” belysning fra butikker/cafe samt fra up-lights.  

 

Grundbelysningen i områderne under gangbroen og ud på den første del at parkeringsarealet i Bethaniagade, skal udskiftes med nye lave master på 5-6 meter i nogenlunde samme placeringer som i dag. Dette vil give en godt oplyst adgang fra parkeringspladsen til Torvet.

 

Alle master bestykkes med amaturer som kan vinkles mod de områder der skal lyses op, og principperne for denne lyssætning kan allerede ses i de nyrenoverede gågader Bredgade og Søndergade.

 

 

Up-light og effektbelysning

Projektet indeholder up-light på alle træer som giver en blød stemningsbelysning og fremhæver træerne. Det skal vurderes om Seated Woman skal belyses med up-ligt eller om den skal belyses med et spot fra den nærmeste mast. Det skal nærmere undersøges hvordan beslysningen kan fremhæve værkets kunstneriske kvaliteter.

 

Der foreslås en effektbelysning ved bedene, og det foreslås at lyset indbygges under de nye bænke. Effektbelysningen må gerne sætte fokus på hovedforbindelsen gennem Torvet op mod kirken. Der kan ligeledes indbygges belysning i bænkene ved bedene foran hovedindgangen, som kan give bænkene en flot glød. Der foreslås endvidere en effektbelysning ved gennemgangen til parkeringspladsen bag Rådhuset. Yderligere effektbelysning kan overvejes til gangbroerne ved Bethaninagade og parkeringspaldsen bag den tidligere retsbygning, eller andre tiltag på Torvet.   


Supplerende til sagsfremstillingen har Byplanudvalget bedt forvaltningen undersøge, om delvis og lejlighedsvis overdækning kan inkluderes inden for rammen.

Økonomi

Anlægsudgiften på 1.400.000 kr. finansieres med i alt 721.000 kr. af afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekter med lignende formål, som er henholdsvis 100.000 kr. i 2019 tidligere frigivet til skitseprojekter på Torvet og i Bethaniagade på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 03, afsatte projektudviklingsmidler på 306.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 samt 315.000 kr. i 2019 af ikke disponerede midler til Herning C på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046 Herning C.

 

Den resterende anlægsudgift finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb frigivet til byfornyelse på 1.272.000 kr. til udgifter samt 593.000 kr. til indtægter, netto 679.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015.

 

Driftsudgifter i forbindelse med belysningsprojektet afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 20 Administration, Herning Torv.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der igangsættes udvikling af et nyt belysningsprojekt for Torvet,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr.,
at anlægsudgiften finansieres med 100.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 03 Projektudvikling 2018. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 100.000 kr. på samme stednr.
at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 306.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler,
at anlægsudgiften finansieres af ikke disponerede midler til Herning C med 315.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 315.000 kr. på samme stednr.,
at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter med 1.272.000 kr. og indtægter med 593.000 kr., netto 679.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015. Anlægsbevillinger til udgifter og indtægter nedskrives tilsvarende med henholdsvis 1.272.000 kr. og 593.000 kr. på samme stednr. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Nye projekter, status og frigivelse af projektmidler for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 19. marts 2018 (punkt 59) prioriteret midler til forskønnelse i kommunes centerbyer, omegnsbyer og landsbyer. Nærværende sag er en status på projekterne samt forslag til nye projekter.

 

Forskønnelsesmidlerne for 2019 på 2,040 mio. kr. søges frigivet i sagen.

Sagsfremstilling

Følgende forskønnelsesmidler blev afsat til projekter på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018:

 

Tallene er opdateret i forhold til investeringsoversigten for 2019 og 2020 

 

Der er på Byplanudvalgets møde den 17. september 2018 (punkt 167) afsat 66.100 kr. til et legepladsprojekt i Høgild. Den 18. marts 2019 (punkt 46) blev der afsat 130.000 kr. til forskønnelse af Ørre med beplantning i vejbede og vejtræer ved ankomsten til byen.

 

Samlet er der indtil nu prioriteret 196.100 kr. til forskønnelse i kommunes landsbyer.

 

Projektmidlerne for 2017 og 2018 er frigivet.

 

Sunds:

Sunds borgerforening har ansøgt om et digitalt skilt centralt i byen. Der er udarbejdet skitseprojekt for renovering af Torvet i krydset Sunds Hovedgade og Teglgårdvej. Projektet er godkendt af borgerforeningen og projektet financieres af anlægsprojektet for områdefornyelse i Sunds. Projektet er i overensstemmelse med ønskerne i områdefornyelsen.

 

På Torvet ud mod hovedgaden står der i dag et ældre skilt, hvor der kan sættes information om arrangemnter o.l. i byen. I stedet for dette skilt ansøges om et digitalt skilt.

 

Borgerforeningen har undersøgt mulighederne for et skilt og har vedlagt et tilbud. Det valgte skilt har ingen driftudgifter ud over elforbruget.

 

Byplanudvalget skal tage stilling til om der kan bevilges forskønnelsesmidler til digitalt skilt. Flere centerbyer har vist interesseret for et digitalt skilt, men der er hidtil ikke ansøgt om digitaleskilte da det har været svært for centerbyerne at finde midler til driften. Forskønnelsespuljen kan ikke give midler til drift da puljen er en anlægspulje.

 

Der er i sagen fra den 19. marts 2018 afsat 0,540 mio. kr. i 2019 til "anlægsprojekter som ikke er afsat til konkrete projekter". Forvaltningen anbefaler at projektmidlerne prioriteres herfra.

 

Økonomi: 125.000 kr. til etablering af skilt og installation af strøm.

 

Landsbyerne:

 

Haunstrup:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Haunstrup om et beplantningsprojekt på et areal, hvor de tidligere har ansøgt om en større jernskulptur.

 

Økonomi: 36.000 kr.

 

Stakroge:

Forvaltningen har modtaget forespørgsel på forskønnelse af hovedgaden i Stakroge.

Herning Kommunes vejafdeling er i gang med at lægge ny asfalt og sætte nye kantsten på strækningen. Der fjernes helleanlæg og vejen gøres til en 2 minus 1-vej, hermed sikres de bløde trafikanter. Ved ankomsten til byen laves der hævede flader med ny belysning, som markerer ankomsten til Stakroge. Ved ankomsterne til byen foreslås nye træer sammen med de hævede flader. Træerne foreslås også plantet andre steder på strækningen, f.eks. ved den tidligere dagligvarebutik, hvor der er et mindre hjørne, som kan forskønnes med træer og en bænk til ophold.

Vejprojektet og forskønnelsen er udarbejdet i samarbejde med en borgergruppe i byen.

 

Økonomi: 130.000 kr.

 

Status på prioriterede projekter:

Der er udarbejdet bilag med en status på projekter, der er afsat forskønnelsesmidler til.

 

Der er en diaglog igang med en borgergruppe om udforming af forskønnelsesprojekt på Nr. Bredgade/Solbakken i Kibæk. Borgergruppen har et ønske om hævede flader flere steder på trækningen. Det er forvaltningens vurdering, at de ønsker borgergruppen har, ikke kan rummes indenfor formålet med Forskønnelsespuljen. Dilemmaet er, at der ikke er trafikale eller trafiksikkerhedsmæssige argumnter for etablering af hævede flader på strækningen af Nr. Bredgade og Solbakken. På Byplanudvalgmødet den 12. august 2019 (punkt 117) blev et projekt med træer langs hele strækningen godkendt. Såfremt projket fra Borgerne i Kibæk ønskes imødekommet, anbefaler administrationen, at projektet genneføres som en del af områdefornyelsesprojektet, således at det økonomisk og praktisk bliver en del af det sammenhængende forskønnelsprojekt i Kibæk.

 

Kommende projekter:

Der er følgende forskønnelsesmidler i investeringsoversigten. Midlerne er endnu ikke prioriteret til projekter:

 

 

Sinding:

I Sinding er der ønske om forskønnelse af Sinding Hovedgade. Herning Vand går i efteråret 2020 i gang med en kloakrenovering i hovedgaden. Sinding Hovedgade har for år tilbage ligget på hovedvejen til Holstebro, men siden landevejen og nu senest med motorvejen uden om byen, er det meget brede landevejsforlæb gennem byen ikke tilpasset landsbyskalaen i Sinding. Forvaltningen vurderer, at der er meget gode muligheder for at udarbejde et projekt i samarbejde med en borgergruppe i byen, som kan give hovedgaden nye bymæssige kvaliteter. Der kan foreligge et skitseprojekt i foråret 2020.

 

Supplerende til sagsfremstillingen har Byplanudvalget tiltrådt, dog således at Byplanudvalget ikke ønsker at forskønnelsesmidler skal bruges til vejprojekt, ligesom de ikke skal bruges til digitale skærme.

 

Ligeledes skal der udarbejdes skitseprojekt i Fasterholdt.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 til forskønnelse i center, omegns- og landsbyer.

 

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,040 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Evaluering og udbud af stadepladser til madboder, ændring af takster

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 27. november 2018 placering af stadeplader til madboder i gågadesystemet. Det blev samtidig besluttet, at placering og åbningstider skal evalueres inden udgangen af 2019.

 

I forbindelse med sagen om placeringen af madboderne blev det også drøftet, at de enkelte stadepladser skal i udbud. Administrationen har udarbejdet et forslag til udbudsform samt kriterier for et eventuelt udbud af stadepladser til madboder.

 

De gældende takster for stadepladser på f.eks. Tinghuspladsen er ikke ændret siden Brug Byen! trådte i kraft, hvorfor det kan overvejes, om taksterne skal justeres.

Sagsfremstilling

Madboder og stadepladser

I bymidten er der udpeget 5 permanente steder, jfr bilag 1, hvor der kan placeres mad- og serveringsboder, to på Tinghuspladsen, én ved Aksel Diderichsens Plads, én i Bredgade og én på Poulsens Plads. De udpegede steder har nu været i i brug i knap et år, og i henhold til Byplanudvalgets beslutning i november sidste år, skal placering og åbningstider evalueres.

 

Generelt har der været tilfredshed med placeringerne. Dog blev den ene stadeplads på Tinghuspladsen rykket længere mod øst på baggrund af en henvendelse fra nogle beboere, som følte sig generet af støj fra boden. Siden har der ikke været klager over denne placering. Placeringen af en madbod på Poulsens plads har givet anledning til klager fra en restauratør i Smallegade, som finder at madboden spærrer for kundestrømmen til dennes pizzarestaurant i Smallegade. Stadepladslejeren har fået påbud og påtaler om at sikre kabler, der krydser gaden, så fodgængere ikke kan falde i dem. Efter at dette er blevet påtalt et par gange, har forholdene omkring serveringsvognen opfyldt de stillede krav. Efterfølgende har administrationen og politiet besigtiget forholdene omkring stadepladsen, men ingen af gangene har der været anledning til at påtale forhold vedr. overholdelse af vilkårne over for ejeren.

 

Placeringen har i starten givet anledning til et par klager fra beboere over støj og uro. Administrationen skal bemærke, at den konkrete placering kan være uhensigtsmæssig i forhold til færdslen i gaden, i de sene natte- og tidlige morgentimer i wekenderne, særligt når der er mange mennesker i byen. Det vurderes imidlertid ikke at være muligt at placere en serveringsvogn andre steder på Poulsens Plads, uden at den vil være til større gene for de omkringboende eller færdslen.

 

Alternativet vurderes derfor at være, at der ikke placeres en serveringsbod på Poulsens Plads. Når renoveringen af Bredgade vest er afsluttet, kan det eventuelt som et forsøg, i en afgræset periode, undersøges om der kan placeres en madbod i denne del af gågadesystemet.

 

De øvrige placeringer af madboder eller tidspunkterne, hvor de har været benyttet, har ikke givet anledning til klager eller påtaler vedr overholdelse af vilkårne.

 

Åbningstiderne for madboder har ikke givet anledning til problemer. I forhold til eventuelle nye takster, generelt for stadepladser, bør det specificeres, at åbningtiden for stadepladser i dagtimerne er 10.00-18.00 og nat 23.00-05.00. I dissse tidsrum skal boderne, som i dag holde åbent 80% af tiden. I tidsrummet 18.00-23.00 foreslås det at madboderne kan holde åbent. I tidsrummet 05.00-10.00 skal der være lukket. Kun madboder som har dag og nat godkendelse skal ikke fjernes fra pladsen udenfor åbningstid.

 

Udbud

De 5 placeringsmuligheder til madboder har alle været udlejet siden ordningen trådte i kraft. Dog har pladsen ved Aksel Diderichsens Plads kun været udlejet i forbindelse med enkelte arrangementer på Torvet. Alle pladserne er udlejet tidbegrænset frem til årsskiftet.

 

Adminstrationen anbefaler, at pladserne fremover udbydes for en periode af f.eks. 5 år. I bilag A er givet konkrete forslag til, hvordan udbuddet kan ske, herunder udbudsvikår og kriterier for udvælgelse af stadepladslejere.

 

Det anbefales, at standardvilkårene skal indeholde skærpelse af kravene til sikring af f.eks. ledninger, rengøring og renholdelse omkring stadepladsen, overholdelse af åbningstider, herunder at pladsen skal være i brug min 80% af den åbningstid, der er på den enkelte stadeplads.

 

I udbudsbetingelserne anbefales endvidere, at der fremover også stilles krav til designet af madboderne, så de falder naturligt og harmonisk ind i bybilledet. Det anbefales, at der fastsættes en maks. størrelse på 10 m2 for den enkelte stadeplads eller serveringsbod, inkl.overdækninger, serveringsborde o.l., dog således at der kan ansøges om en større stadeplads, mod en højere betaling for stadepladsen jfr. nedenfor.

 

Alternativt til at udbyde stadepladserne er at der oprettes en venteliste, hvor potentielle lejere kontakes når der bliver en ledig stadeplads, som ved udlejning af stadepladser til markedshandel.

 

Takster

De gældende takster fremgår af bilag B. Det vurderes, at taksterne i dag, i forhold til omfanget af stadepladser i bymidten, både de permanete stadepladser på markedsdage, permanente madboder og lejlighedsvise stadepladser, forekommer bureaukratiske og indviklede. Adminstrationen foreslår, at der gennemføres en kraftig forenkling, således at der fremover opkræves en årlig leje pr. halve døgn på 5.000,- kr. ekskl. moms. for en stadeplads på 10 m2. Hertil opkræves en leje på 5,- kr. ekskl. moms pr. m2 ud over 10 m2. Det bemærkes, at alle stadepladser i princippet kan forsynes med strøm, som derfor er inkl. i lejen.

 

Lejen for en stadeplads i dag, som er på 9 m2 vil dermed blive forøget fra 1.900 kr. årligt til 5.000 kr. årligt eksl. moms. Stadepladser som udlejes til madboder, der udlejes i både dag-, aften- og nattetimerne, koster derfor det dobbelte.

 

Herning Kommunes takster ligger i dag lidt under gennemsnittet i forhold til de kommuners takster, der er undersøgt, men en direkte sammenligning er meget vanskelig, da stadepladsernes pris, størrelse, tidsrum og beliggenhed varierer meget. Med den foreslåede stigning vurderes det, at taksterne i Herning kommer til at ligge lidt over gennemsnittet blandt de undersøgte kommuner. Det bemærkes, at nogle kommuner ikke opkræver betaling for stadepladser.

 

Baggrunden for et ønske om at hæve taksterne er, at der fra forskellig side har været kritik af, at visse varetyper, som forhandles fra f.eks. en madbod eller en stadeplads på markedsdage på Tinghuspladsen, er i direkte konkurrence med "faste" butikker i gågaderne, hvorfor en meget lav stadepladsleje opfattes som ulige konkurrence.

 

Det må imidlertid også konstateres, at netop markeder, flere gange om ugen, i høj grad bidrager til et interessant, varieret og spændende byliv, som trækker gæster og kunder til byen.


Supplerende til sagsfremstillingen godkender Byplanudvalget placeringen af madboder, jfr. Bilag 1, dog således at beslutningen om placeringen på Poulsens Plads afventer yderligere møder om sagen.

Stadepladser sættes ikke i udbud, men tilbydes på de vilkår, der gælder i dag.

Forslag til takster anbefales overfor Økonomiudvlaget og Byrådet.

Økonomi

Indtægter fra stadepladser indeholdes i det afsatte driftsbudget på Serviceområde 20 Administration.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til takster som beskrevet for stadepladsudlejning i Herning Bymidte godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafik har den 23. september 2019 fremsendt forslag til budget 2020 i politisk høring hos bestillerne.

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2019 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2020 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.

 

Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik, og behandles derfor ikke i denne sag.

 

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2020 i Midttrafiks bestyrelse den 13. december 2019.

 

Midttrafik har i maj måned 2019 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune, er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetforslag.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2020 er følgende:

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2018 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser. I 2020 vil underskuddet fra 2018 på 464.000 kr. blive afregnet.

  

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2019 med 2,8% og fordelt på baggrund af køreplantimer.  

 

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2020 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2018 med indregning af kendte ændringer. 

 

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Herning Kommunes budget for busdrift i 2020

42.468.000

Midttrafiks forslag til budget 2020:

 

Udgifter:

 

Busdrift

51.682.000

Rejsekort

  1.334.000

Trafikselskabet

   3.371.000

Regnskab 2018 til afregning

      464.000

I alt

56.851.000

Indtægter:

-14.310.000

Total netto

42.541.000

Forskel

- 73.000

  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-29-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter, Haderup Å og Råsted Lilleå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til vandløbsrestaurering i form af udlægning af groft materiale i Haderup Å (Haderis Å) og Råsted Lilleå.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse af iværksætte forundersøgelser ved de to vandløb, med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 232.500 kr. til forundersøgelsen i Haderup Å og 343.462 kr. til forundersøgelsen i Råsted Lilleå. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Haderup Å og Råsted Lilleå.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.

 

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der gennemføres forundersøgelser med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelse samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse i Haderup Å og Råsted Lilleå

Herning Kommune ønsker at gennemføre tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser, med henblik på at afklare mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter i henholdsvis Haderup Å og Råsted Lilleå samt belyse, hvorvidt projekterne er omkostningseffektive jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelserne skal beskrive projekterne, herunder hvordan projekterne bidrager til at fremme formålet med restaureringen: God økologisk tilstand i vandområderne. Forundersøgelserne opdeles i to faser. I første fase gennemføres selve den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse. Såfremt projekterne viser sig at være omkostningseffektive fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Haderup Å ligger i den nordlige del af Herning Kommune syd for Haderup (se nedenstående kort). Gindeskov Bæk løber sammen med Barslund Bæk og bliver til Staulund Å, som længere nedstrøms skifter navn til Haderup Å (Haderis Å). Haderup Å systemet løber ud i Karup Å, som afvander til Limfjorden.

 

 

Projektområdet ved Råsted Lilleå ligger i den nord-vestlige del af Herning Kommune nordvest for Sørvad og Ørnhøj (se nedenstående kort). Råsted Lilleå løber til Storå, som afvander til Nissum Fjord.

 

 

 

Økonomi

Haderup Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 232.500 kr. til et vandløbsrestaureringsprojektet i Haderup Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 233.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Haderup Å.

 

Råsted Lilleå

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 343.462 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Råsted Lilleå. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 343.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Råsted Lilleå.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder til projektet i Haderup Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 233.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse

 

at der til projektet i Haderup Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 233.000 kr. i2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

atder til projektet i Råsted Lilleå meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 343.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse

 

at der til projektet i Råsted Lilleå meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 343.000 kr. i2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 09.02.15-A00-1-19 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Staulund Dambrug, Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt og Pia Colstrup

Sagsresume

Miljøstyrelsen har afsat midler i en særlig pulje til dambrug, med henblik på opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af dambrugsdrift. Staulund Dambrug har (med kommunens mellemkomst) ansøgt midler fra denne pulje. Med opkøbene opnås en reduktion af udledningerne af kvælstof til Skive Fjord, der vurderes at have et indsatsbehov.

 

Med opkøbet af Staulund Dambrug opnås samtidig en mulighed for at skabe fri passage for fisk og fauna i Feldborg Bæk og Haderup Å.

 

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købesummen på i alt 3.964.500 kr. samt tinglysningsafgiften på 1.660 kr. i alt 3.966.160 kr. Kommunen varetager håndteringen af ansøgningen og er ansvarlig for de tildelte midler, samt at sørge for, at der sker korrekt tinglysning.

 

Forvaltningen anbefaler, at opkøb af Staulund Dambrugs ret til vandindvinding tages til orientering samt, at der meddeles en anlægsbevilling på 3.967.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til gennemførelse af opkøbet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af en henvendelse fra Staulund Dambrug søgt Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af drift af Staulund Dambrug ved Haderup Å og Feldborg Bæk.

 

Miljøstyrelsen meddelte den 26. juni 2019 Herning Kommune tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købssummen som er: 3.964.500 kr. samt tinglysningsafgifter 1.660 kr. i alt 3.966.160 kr.

 

Tilskuddet kan udbetales til Herning Kommune, når der foreligger en tinglyst købsaftale mellem Herning Kommune og ejeren af dambruget, og når købesummen er dokumenteret udbetalt til dambrugsejeren. Købesummen og tinglysningsafgifterne svarer til tilskudsbeløbet.

 

Udbetalingen skal i henhold til tilsagn om støtte ske senest 2 år efter det meddelte tilsagn, senest den 1. juli 2021. Ejeren har ønsket at nedlægge dambrugsdriften i indeværende år.

 

Det forventes, at aftalerne kan underskrives og tinglyses senest den 31. december 2019.

 

I vandområdeplanerne 2015-2021 er der for Skive Fjord beskrevet et samlet indsatsbehov på 681,9 ton kvælstof pr. år. Herning Kommune sikrer sig med købet af vandindvindingsretten, at udledningerne til Skive Fjord reduceres med samlet 13,8 ton kvælstof pr. år. Samtidig reduceres udledningerne af fosfor med 1 ton/år og af organisk stof (BI5) med 20,5 ton/år til gavn for nedstrømsliggende vandområder i Karup Å systemet.

 

Yderligere giver opkøbet af Staulund Dambrug mulighed for, at sikre fri passage for fisk og fauna i Feldborg Bæk samt Haderup Å til gavn for åens vandrefisk (havørred og lampretter mm.). 

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand fra Haderup Å og Feldborg Bæk. Tilskuddet er for dambruget i alt på 3.966.160 kr. Tilskuddet består af midler fra en særlig opkøbsordning, som Miljøstyrelsen indførte med henblik på at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande samt fjernelse af fysiske spærringer i vandløbene. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

 

Miljøstyrelsen har godkendt de fastsatte kriterier for tilskud, herunder indsatsbehovet for at nedbringe kvælstoftilledningen til Skive Fjord.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljøstyrelsen, når en aftale vedrørende afståelse af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør, er indgået og tinglyst, samt når købesummen er udbetalt.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til udgifter til opkøb af dambrugets vandindvindingsret og tinglysningsafgift på i alt 3.967.000 kr. i 2019. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at opkøb af dambrugets ret til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af drift tages til orientering

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3.967.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af driften

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3.967.000 kr. i 2019 til gennemførelse af opkøbet på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Udgiften finansieres af det modtagne tilskud.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 09.35.00-K08-12-19 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Orientering om status bygningsaffald i Rind Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen orienterede om status på sagen om brug af byggeaffald til renovering af skovveje i Rind Plantage på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. september 2019 pkt. 163.

 

Analyseresultaterne for delstrækning 2 forventes at foreligge til mødet.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Analyseresultaterne for delstrækning 2 forventes at foreligge til mødet. Der vil blive orienteret om resultaterne af analyserne på mødet. 

 

Supplerende til sagsfremstillingen har Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 28. oktober 2019 fået orientering. Teknik- og Miljøudvalget har efter grundig drøftelse i udvalget taget orienteringen til efterretning.

Der vil på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget blive en kort gennemgang af sagforløbet, analyseresultater mv.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Peter Villadsen, Karlo Brondbjerg og Jørn Vedel Eriksen deltog i orienteringen.

 

Det er Økonomi- og Erhvervsudvalgets opfattelse, at en eller flere aktører i sagen ikke har ageret efter de ønskede forskrifter, og Økonomi- og Erhvervsudvalget opfordrer til, at de pågældende aktører påtager sig et samfundsansvar og rydder op.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget konstaterer, at §19 tilladelsen endnu ikke er givet, og udvalget tilkendegiver at tilladelsen ikke skal gives, da området er et naturområde.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder Teknik- og Miljøudvalget om at ændre praksis således, at der skelnes mellem markveje og naturområder i §19 tilladelser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder Teknik- og Miljøudvalget om at indskærpe, at kildesortering skal foregå ved kildestedet fremfor på det nye anvendelsessted.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder Teknik- og Miljøudvalget om at tage sagen op igen.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-18-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse. Puljefinansieret projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration  om en bevilling på i alt 4.446.906 kr.

Midlerne skal anvendes til finansiering af en række initiativer, som skal bidrage til at få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune fremsendte i juni måned en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om støtte til projektet "Styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse".

 

SIRI har med vedlagte tilsagnsskrivelse af 14. oktober meddelt, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, 4.446.906,00 kr. Bevillingen er fordelt med 264.887,71 kr. i 2019, 1.253.371,13 kr. i 2020, 1.447.191,41 kr. i 2021 og 1.481.455,75 kr. i 2022

 

Projektet forløber i perioden fra medio oktober 2019 til 31. december 2022, og gennemføres i et tæt samarbejde med Sprogskolen Lærdansk, Herning.

  

Projektets målgrupper

Projektets primære målgruppe er job- og aktivitetsparate kvinder af anden etnisk herkomst end dansk, og som har været offentligt forsørget i min. 4 år ud af de seneste 5 år. 

 

Ved visitering til projektet lægges særligt vægt på udvælgelse af deltagere med ét eller flere af følgende karakteristika:

 

 • Job- og aktivitetsparate kvinder med længerevarende, selvoplevede helbredsmæssige udfordringer – ofte karakteriseret ved en diffus eller uafklaret sygdomsdiagnose og med manglende udsigt til et målrettet behandlingsforløb

 

 • Job- og aktivitetsparate kvinder - uden egentlige helbredsmæssige udfordringer – men med komplekse problemstillinger, som kun kan løses med en tværgående og helhedsorienteret indsats

 

Projektets sekundære målgruppe er ægtefælleforsørgede kvinder – dels udsatte og isolerede kvinder, som på grund af manglende danskkundskaber, sociale udfordringer, begrænset erhvervserfaring mv. ikke er i job – dels kvinder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og som enten aldrig eller kun i kortere periode har været i job efter endt uddannelse.

 

Projektets formål og indhold

Projektet har to overordnede formål:

 

 1. At få Job- og aktivitetsparate kvinder med indvandrerbaggrund enten i job, herunder småjob eller tættere på arbejdsmarkedet gennem en koordineret, tværfaglig indsats, der tilpasses individuelt til kvindens behov, forudsætninger og helbredsmæssige og sociale situation.

 

 1. At opbygge institutionel læring i kommunen, forankre de tværfaglige samarbejder (både internt i kommunen og mellem kommune, private og civilsamfundsaktører) og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre at kunne arbejde målrettet med denne målgruppe. 

 

Der etableres en bred, tværfaglig indsats overfor målgruppen i kommunen, og indholdet forventes at bestå af hovedelementerne "Jobrettet indsats", "Opkvalificeringsindsats", "Social indsats" og "Helhedsorienteret indsats" - for nærmere beskrivelse henvises til beskrivelsen i vedlagte ansøgning.

  

Projektets organisering

Herning Kommuner organiseres som følger:

 

Styregruppen

Styregruppen har deltagelse af chefen for Social og Jobindsats, 1 afsnitsleder fra Social og Jobindsats, Jobcenterchefen, 1 afdelingsleder fra Jobcentret, 1 medarbejder fra BSK-sekretariat, 1 leder fra ”Børn og Unge” v/ Herning Kommune, 1 intern projektleder fra Herning Kommune samt 1 leder fra Lærdansk Herning.

 

Styregruppens opgaver er:

 

 • At varetage ansvaret for dialogen og den løbende forventningsafstemning med SIRI omkring projektets samlede forløb

 

 • At sikre den overordnede planlægning af projektet og afstikke rammerne for projektets udførelse

 

 • At følge projektets udvikling samt afstikke retningen for evt. ændringer

 

Projektgruppen

Projektgruppen har deltagelse af projektlederen, 2-3 medarbejdere fra Social og Integration, 2-3 medarbejdere fra Jobcentret, 2 medarbejdere fra Børn og Familie v/ Herning Kommune, 1-2 medarbejdere fra Lærdansk, Herning samt repræsentanter fra frivillige organisationer efter det konkrete behov.

 

Projektgruppens opgaver er:

 

 • At bidrage til at kvalificere indsatsen – indgå i tæt dialog med sagsbehandlere og jobkonsulenter fra andre afdelinger

 

 • At udmønte konkrete tiltag i samarbejde med interne og eksterne aktører

 

 • At bidrage med indsamling af viden til brug for projektledelsen og arbejdet i styregruppen

 

 • At medvirke ved tilrettelæggelsen af projektets fremtidige forankring

 

Projektlederen

Der ansættes en projektleder med base i Herning Kommune. Projektlederens opgaver er blandt andet at indgå i den løbende dialog med ledelsen, SIRI og den eksterne konsulent, at dagsordensætte arbejdet i projektgruppen, at varetage ansvaret for implementering, at opsamle og videreformidle til Styregruppen, at bidrage ved opsamling og evaluering samt medvirke til udarbejdelse af den afsluttende rapport.

 

Projektets forventede resultater

Det er forventningen, at 88 deltagere vil få gavn af indsatsen - dvs. at disse enten er kommet i ordinær job, har fået et småjob eller er kommet tættere på arbejdsmarkedet gennem en koordineret, tværfaglig indsats.

 

Herudover er det forventningen, at projektet bidrager til at opbygge institutionel læring, forankre tværfaglige samarbejder og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre at kunne arbejde målrettet med denne målgruppe fremadrettet.  

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 4.446.906,00 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2019 - 2022 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, heraf 264.887,71 kr. i 2019, 1.253.371,13 kr. i 2020, 1.447.191,41 kr. i 2021 og 1.481.455,75 kr. i 2022.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.01-G01-1-19 Sagsbehandler: Susanne Haaning Rasmussen  

Mosaikken - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jens Bech Vestergaard, Anna Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Mosaikken på Ringkøbingvej, Herning.

 

Mosaikken indeholder i dag 18 pladser og udbygges med 8 pladser.

 

Mosaikken er en del af Herning Kommunes tilbud til unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret og ADHD.  Mosaikken er indrettet med egne torumsboliger med tilhørende fællesarealer. Der er tre sammenhængende huse, hvor der bor seks borgere i hvert hus.

 

Arbejdsgruppen for udvidelse af Mosaikken har udarbejdet et programoplæg og været involveret i arbejdet omkring udbuddet af anlægsopgaven.

 

Byggeopgaven har været i udbud, og der har været afholdt licitation.

 

På baggrund af nævnte har Administrationen udarbejdet forslag til skema A og Skema B til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på ca. 790 m² til den eksisterende bygning på Ringkøbingvej. Den nye tilbygning indeholder 8 torumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

 

Fire af de otte boliger er indrettet med placering af aktivitetsrum mellem boligerne for at tilgodese beboernes behov.

  

Byggeprojektet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriteriet har været ”Laveste pris”. Administrationen har vurderet, at anlægsprojektets størrelse er vurderet egnet til denne udbudsform. Udbudsformen har været interessant for mindre og mellem store håndværksvirksomheder i området.

 

Licitationen blev afholdt d. 27. juni 2019 og Skibbild Entreprise AS var den billigste entreprenør blandt fem firmaer, som afgav tilbud på opgaven.

 

Satsen for grundkapitalindskud er fra Transport- og Boligministeriet 10%.

  

Tidsplan: 

Hovedtidsplan: 

Politisk behandling af projektet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019

Politisk behandling af projektet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019

Politisk behandling af projektet i Byrådet den 12. november 2019

 

Byggestart ultimo november 2019

Mangeludbedring medio december 2020

Aflevering af byggeriet til Social- og Sundhedsudvalget den 5. januar 2021

Ibrugtagning den 12. januar 2021.  

Økonomi

Skema A og B:

På baggrund af Administrationens vurdering og de indkomne priser på byggeriet, er der udarbejdet et skema A samt et tilhørende skema B for byggeriet.

 

 

 

Investeringsoversigt Budget 2020:

 

 

 

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skema A og B er inkl. moms.

 

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

 

 

 

Konklusion på skemaerne:

For boligdelen er der en mindreudgift på 0,334 mio. kr. og på servicedelen en mindreudgift på 0,027 mio. kr.

I alt en mindreudgift for Herning Kommune på 0,361 mio. kr.

Boligdelen bliver 0,419 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten. Finansieringsdelen nedsættes med mindre lån på 0,369 mio. kr. og forhøjes med beboerindskud på 0,284 mio. kr. Servicearealer bliver netto 0,027 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

 

Husleje:

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 969 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 5.973 kr. pr. bolig i 2020. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 175 kr. pr. m² årligt eller 1.079 kr. pr. måned pr. bolig. Huslejeniveuaet for de nye boliger i 2020 svarer til niveauet for eksisterende boliger på Mosaikken, dog er de eksisterende boliger på 80 m² og de nye boliger er på 74 m².

 

Afledt drift:

Udgifter til afledt drift afholdes inden for rammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at

skema A og skema B for Mosaikken - Udvidelse godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 14,184 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 6,057 mio. kr. inkl. moms,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 019099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, boligdel med 14,184 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til boligdelen,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 018099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, servicedel med 4,852 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til servicedelen,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 018099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, servicedel med 0,320 mio. kr. i indtægt (servicearealtilskud) i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til servicearealtilskud,

 

at

bevillingen på serviceområde 28 optagne lån samt serviceområde 24, finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overensstemmelse med forslag til ændringer i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordentekstens.

 

at

ændringer til rådighedsbeløb vedr. boligdel, servicedel og servicearealtilskud tilrettes administrativt beløbene i skema B,

 

at

netto mindreudgiften på 0,361 mio. kr. tilgår de likvide reserver,

 

at

omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit,

 

at

den årlige husleje for boligerne på 969 kr. pr. m², svarende til en månedlig husleje på 5.973 kr. pr. bolig (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Etablering af yderligere19 vuggestuepladser i Molevitten, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bibi Salskov Olesen, Antonio Barahona

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets behandling af sag nr. 94, 21. august 2019, "Analyse af dagpleje- og vuggestuekapacitet i udvalgte distrikter" samt ansøgning fra Molevitten, Herning, ansøges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af 19 vuggestuepladser i Molevittens afdeling Trekløver ved Vestervangsskolen.

Sagsfremstilling

Der er behov for flere vuggestuepladser i Herning vest. Det fremgik af analysen, som Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet 21. august 2019. Molevitten har et ønske om tilbyde flere vuggestuepladser. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Vestervangsskolen.

 

Molevitten er en selvejende institution, og institutionen ejer selv ejendommen Trekløver. Det vil sige, at bygningsændringerne/-forbedringerne efterfølgende tilgår den selvejende institution. Lokalerne, som skal anvendes til vuggestue, er beregnet til børnehavebørn. Børnehavebørnene er flyttet til Paletten, hvor der er plads, efter fritidshjemsbørnene er flyttet til skolens SFO. Det betyder, at lokalerne, som før rummede børnehavebørn, skal ombygges, og der skal installeres hæve/sænkeborde og toiletter målrettet vuggestuebørn samt etableres krybberum og legepladsfaciliteter mm. Institutionen har indhentet priser på bygningstilpasningerne og ansøger om 803.000 kr. Molevitten har fået byggetilladelse til projektet. 

Økonomi

Finansieringen på 803.000 kr. forslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Molevitten, Herning, etablerer 19 vuggestuepladser
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 803.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-2-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bibi Salskov Olesen, Antonio Barahona

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets behandling af sag nr. 94, 21. august 2019, "Analyse af dagpleje- og vuggestuekapacitet i udvalgte distrikter" samt ansøgning fra Børneliv, Sunds, ansøges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af 8 vuggestuepladser i Børnelivs afdeling i Sunds.

Sagsfremstilling

Der er behov for flere vuggestuepladser i Sunds. Det fremgik af analysen, som Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet 21. august 2019. Børneliv har et ønske om også at tilbyde vuggestuepladser. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Sunds skole. I dag har Børneliv ikke vuggestuepladser i Sunds.

 

Børnelivs bygninger på Strandvejen, Sunds, er primært indrettet til børnehavebørn og fritidshjemsbørn. Fritidshjemsbørn er som bekendt flyttet til SFO på skolen, og der skal ske bygningsmæssige tilretninger med puslepladser, krybberum mv., og en del af legepladsen skal tilpasses vuggestuebørn. Kommunale Ejendomme og Drift har sammen med Børneliv udarbejdet et forslag for tilpasninger, som beløber sig til 380.000 kr. 

Økonomi

Finansieringen på 380.000 kr. forslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Børneliv, Sunds, etablerer 8 vuggestuepladser
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 380.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-2-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overtaksationskendelse vedrørende ekspropriation af areal til byudvikling i Lind.

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-6-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Udbud af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-11-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.02.00-A00-4-19 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Salg af areal

Beslutning


 

Sagsnr.: 03.02.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligselskabet Fruehøjgaard fremsender foreløbig orientering om Helhedsplan.

Beslutning


 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-8-19 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

Beslutning


 

Sagsnr.: 18.20.04-G01-11-19 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

Beslutning


 

Sagsnr.: 82.06.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Talentskole, hal og ankomst

Beslutning


 

Sagsnr.: 05.04.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Erhvervelse af jord til vejformål

Beslutning