Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 3. november 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-4-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgs områder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Budgetopfølgningen viser på servicedriftsudgifterne et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til mindreudgifter på 2,4 mio. kr. vedrørende forskel i forsikringspræmier, mindreudgifter til revision på 0,9 mio. kr. samt den budgetterede pulje til generelle reserver på 33,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2014.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2014 fordelt på serviceområder:

 

[image]

 

 • på serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes en merindtægt på 0,2 mio. kr.

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr. Beløbet vedr. tidsforskydninger i udbetalinger til projekter, og søges overført til 2015,

 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 36,9 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til mindreudgifter på 2,4 mio. kr. vedrørende forskel i forsikringspræmier, mindreudgifter til revision på 0,9 mio. kr. samt den budgetterede pulje til generelle reserver på 33,0 mio. kr.

  

ANLÆG:

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2014 fordelt på serviceområder:

 

[image]

 

 • på serviceområde 01 - Byggemodning forventes merindtægter på 9,3 mio. kr. når forventet regnskab holdes op mod korrigeret budget uden genbevillinger. Når forventet regnskab holdes op mod korrigeret budget (der er genbevillinger for en mindreindtægt på 25,6 mio. kr. i 2013) forventes mindreindtægter på i alt 16,3 mio. kr., som forventes overført fra 2014 til 2015. Forventet regnskab 2014 for hele byggemodningsområdet (Økonomi- og Erhvervsudvalget + Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 31,9 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 og den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter og færdiggørelserarbejder for 14 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Herunder udsættes yderligere færdiggørelsesarbejder for 2 mio. kr. - blandt andet til slidslagsarbejder i HI-Park. Samlet overføres der mindreudgifter på i alt 16 mio. kr. fra 2014 til 2015,

 • på serviceområde 02 - Arealerhvervelser er der tale om en merindtægt på 0,4 mio. kr., som forventes overført til 2015,

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgiften på 0,1 mio. kr. overført til 2015,

 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr., som ligeledes forventes overført til 2015.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab for 2014 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2014 på finansieringskonti:

 

[image]

 

 • på serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 3,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes større afkast af kapitalforvaltningen,

 • på serviceområde 26 - Udlån - langfristede tilgodehavender forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. Beløbet vedrører godkendte almene byggerier, hvor kommunens indskud endnu ikke er indbetalt. Beløbet overføres til 2015,

 • på serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån forventes mindreudgifter på 3,3 mio. kr.

 • på serviceområde 28 - Optagne lån forventes mindreindtægter på 35,0 mio. kr. 27 mio. kr. vedrører optagelse af lån til ældreboliger, hvor projektet er blevet billigere end forudsat. Den restende del vedrører lån til energirenoveringer, som først optages i 2015.

 

ØVRIGE:

Herning Byråd behandlede på mødet den 16. september 2014, pkt. 291 sag om Arealbytte vedr. p-plads for Børnehaven Solsikken. Der foretages mageskifte af et areal, som Herning Kommune tidligere har erhvervet og der skal ske en budgetmæssig korrektion af anlægsindtægtsbudgettet på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter med 198.000 kr. i 2014. 

 

I 3. kvartal 2014 er der indgået nye indkøbsaftaler på indkøb af briller, EL-kørestole, børnehjælpemidler, APV-hjælpemidler, mobilitetshjælpemidler og SI-hjælpemidler. Indkøbsaftalerne medfører en mindreudgift i 2014 på 0,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. fra 2015.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 198.000 kr. i 2014 til Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 004095, Sdr. Felding Lupinvænget,

 

at indtægten delvist indeholdes i resterende rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102, hvor der resterer 24.000 kr.

 

at den resterende indtægt på 174.000 kr. tilskrives de likvide midler,

 

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevillinger som følge af indgåelse af nye indkøbsaftaler.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-2-14 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - det samlede kommunale område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender hermed budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 for det samlede kommunale område til behandling og godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende behandling i Byrådet d. 11. november 2014.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2014.
I det efterfølgende måles afvigelser som Forventet Regnskab mod korrigeret budget uden genbevillinger, undtaget under finansiering som måles mod korrigeret budget.
 
Resultatet af den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 214,7 mio. kr. Dette er 15,6 mio. kr. bedre end korrigeret budget uden genbevillinger.
Driftsudgifterne er opdelt i udgifter relateret til serviceudgifter og øvrige udgifter. På serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Under øvrige udgifter forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Afvigelsen under øvrige udgifter kan primært henføres til merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og mindreforbrug på forsikrede ledige. Der forventes et forbrug til forsikrede ledige på 152,7 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til KL’s seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet på 149,9 mio. kr.

 

[image]

 

Det samlede resultat af drift og anlæg forventes at blive et underskud på 150,3 mio. kr., hvilket er 67,7 mio. kr. mere end korrigeret budget uden genbevillinger. Dette skyldes primært merforbrug på anlæg.
Der forventes samlet set et likviditetstræk på 63,5 mio. kr., hvilket er 3,9 mio. kr. mindre end korrigeret budget uden genbevillinger.
 
I forhold til sanktionslovgivningen forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. I mindreforbruget er indeholdt den budgetlaget buffer på 33 mio. kr. Bufferen er ikke budgetteret anvendt. Hvis bufferen derfor holdes ude af regnestykket, fordi den ikke er udtryk for et reelt mindreforbrug, er der reelt set tale om et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 29,2 mio. kr. (3,8 – 33,0 = 29,2 mio. kr.)
Som følge heraf har Direktionen i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 besluttet intelligent udgifts- og ansættelsesstop med øjeblikkelig virkning, dog med skærpet opmærksomhed på at undgå problemudskydelse til 2015 ved udgiftsstop.
 
I det efterfølgende gennemgås de forskellige elementer i regnskabet. En detaljeret regnskabsoversigt fremgår at bilag 1.
 
Indtægter
Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser mellem Forventet Regnskab og korrigeret budget for 2014.
I det korrigerede budget uden genbevillinger er der indarbejdet en negativ indtægtsbevilling på 25,6 mio. kr., som følge af midtvejsreguleringen. Der er ligeledes indarbejdet en højere skatteindtægt på 4,9 mio. kr.

 

[image] 

Serviceudgifter
Som det fremgår af nedenstående, forventes der i 2014 serviceudgifter for 3.304,2 mio. kr. i 2014, hvilket er et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden genbevillinger.  

 

[image]

 

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser, men for en nærmere gennemgang henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.
 
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til budgetbufferen på 33 mio. kr. under Serviceområde 20 - Administration.
 
Under Teknik- og Miljøudvalget forventes et forbrug på 174,3 mio. kr. Forventningerne er påvirket af udfordringer kendt fra tidligere budgetopfølgninger, herunder øget ejendomskatter, manglende huslejeindtægter, øget vejafvandingsbidrag og udgifter til vejbelysning, mindre indtægter på vintertjeneste samt mindreforbrug/merindtægt på busdrift. Som en del af de kompenserende handlinger ønsker udvalget, at anvende mindreforbruget/merindtægten på busdriften på 3 mio. kr. til at finansiere merforbrug på øvrige områder, herunder øgede ejendomsskatter på landbrugsområder, som er lokalplanlagte til boligformål.
For budget 2015 og frem har Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 8. september under pkt. 311 vedtaget at forventede merforbrug på busdrift tilfalder fællesskabet og ikke fagudvalgets ramme.
 
På Børne- og Familieudvalgets område forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. Der er sket en generel opbremsning på alle serviceområder for, at minimere merforbrug. Den væsentligste afvigelse er på serviceområde 16 – Børn og Familie, hvor udfordringerne relaterer sig til bl.a. anbringelsesområdet, flere handicappede børn på døgninstitutioner og flere anbragte på sikrede døgninstitutioner. Der forventes et forbrug af overførsler på 10,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
 
Social- og Sundhedsudvalget udviser et merforbrug på 28,1 mio. kr. På serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr., som primært skyldes forsinket effekt af besparelser i mulighedskataloget, merforbrug på visitationens køb af ydelser og merforbrug på Bytoften Bo- og Aktivitetsventer.
Serviceområde 18 – Sundhed g Ældre forventer et merforbrug 18,3 mio. kr., som primært søges finansieret af genbevillinger for 14,2 mio. kr. Merbruget skyldes generelle udfordringer som forventes løst fra 2015.
 
På beskæftigelsesområdet forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mindreforbrug på Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 
Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Mindreforbruget består primært af et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på serviceområde 11 – Idræt og Fritid, hvilket kan henføres til slutafregninger vedr. EM i svømning afholdt i 2013 samt mindreforbrug på diverse events i 2014.

 

Anlæg
Der forventes anlægsudgifter på 361,6 mio. kr. i 2014, hvilket er et merforbrug på 85,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forventet forbrug af genbevillinger overført fra 2013. 

[image]

 

Jordforsyning
Som det fremgår af nedenstående tabel forventes der netto et forbrug på jordforsyningsområdet på 9,7 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 4,7 mio. kr.
 
På jordforsyningsområdet forventes det, at realisere indtægter på 22,2 mio. kr. i 2014. Der forventes overført en mindre indtægt på 16 mio. kr. fra 2014 til 2015.
 
Forventet regnskab 2014 for byggemodningsudgifter udgør i alt 31,9 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 og den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter og færdiggørelsesarbejder for 14 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Herudover udsættes yderligere færdiggørelsesarbejder for 2 mio. kr. blandt andet til slidlagsarbejder i HI Park.
Samlet overføres der mindreudgifter på i alt 16 mio. kr. fra 2014 til 2015. 

[image]

 

Forsyningsvirksomhed (renovation)
På renovationsområdet forventes et overskud på 6,2 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget uden genbevillinger. Afvigelsen skyldes primært mindreindtægt på 2,7 mio. kr. som følge af nedsættelse af renovationsgebyret.  

[image]

 

Finansiering
Af nedenstående tabel fremgår det forventede regnskab for finansiering fordelt på serviceområder. 

[image]

 

På serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 3,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes større afkast af kapitalforvaltningen,
 
På serviceområde 26 - Udlån - langfristede tilgodehavender forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. Beløbet vedrører godkende almene byggerier, hvor kommunens indskud endnu ikke er indbetalt. Beløbet overføres til 2015.
 
På serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån forventes mindreudgifter på 3,3 mio. kr.
 
På serviceområde 28 - Optagne lån forventes mindreindtægter på 35,0 mio. kr. Her af vedrører 27 mio. kr. optagelse af lån til ældreboliger, hvor projektet er blevet billigere end forudsat. Den restende del vedrører lån til energirenoveringen, som først optages i 2015.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

- Herning Byråd behandlede på mødet den 16. september 2014, pkt. 291 sag om Arealbytte vedr. p-plads for Børnehaven Solsikken. Der foretages mageskifte af et areal, som Herning Kommune tidligere har erhvervet og der skal ske en budgetmæssig korrektion af anlægsindtægtsbudgettet på Serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter med 198.000 kr. i 2014.

Der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 198.000 kr. i 2014 til Serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 004095, Sdr. Felding Lupinvænget.
Indtægten delvist indeholdes i resterende rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102, hvor der resterer 24.000 kr. og den resterende indtægt på 174.000 kr. tilskrives de likvide midler. 

- I 3. kvartal 2014 er der indgået nye indkøbsaftaler på indkøb af briller, EL-kørestole, børnehjælpemidler, APV-hjælpemidler, mobilitetshjælpemidler og SI-hjælpemidler. Indkøbsaftalerne medfører en mindreudgift i 2014 på 0,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. fra 2015. Der meddeles indtægts- og udgiftsbevillinger som følge af indgåelse af nye indkøbsaftaler.  

Teknik- og Miljøudvalget

- Ved budgetforliget for 2013 blev afsat i alt 20 mio. kr. til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger fordelt med 7 mio. kr. i 2013 (Fase 1), 7 mio. kr. i 2014 (Fase 2) og 6 mio. kr. i 2015 (Fase 3). Udmøntningen af besparelserne sker med helårseffekt fra budgetåret efter gennemførelsen på de serviceområder, hvor energirenoveringerne er foretaget.


Besparelserne til udmøntning ved fase 2, fra 2015 og frem fremgår af nedenstående tabel.
[image]
 
Fagforvaltningerne sørger for udmøntning af besparelsen på institutionsniveau. Besparelsen tilgår de likvide midler.

 

Børne- og Familieudvalget
- Der ønskes flyttet 375.000 kr. fra Serviceområde 10 - Dagtilbud til børn til Serviceområde 20 - Administration under IT-afdelingen til finansiering af ansættelse af IT-medarbejder til understøttelse af dagtilbud og skoler.

 
Beskæftigelsesudvalget

- Konkurrenceudsættelse af danskundervisning har resulteret i en ny kontrakt med Lær Dansk og en besparelse på 530.000 kr. i 2015 og 793.000 i 2016 og frem. Besparelsen fragår Serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse og tilgår Serviceområde 20 – Administration, Fællesindtægter og –udgifter, hvor 5 mio. kr. puljen til konkurrenceudsættelse er afsat.  

- Som følge af forventet mindreforbrug på forsikrede ledige på Serviceområde 17 – Forsørgelse og Beskæftigelse meddeles en negativ udgiftsbevilling på 17,475 mio. kr. Beløbet tilskrives de likvide midler i 2014.

Samtidig meddeles udgiftsbevilling til Serviceområde 29 – Udligning og generelle tilskud på 17,475 mio. kr. i 2015, idet det må forventes at beløbet midtvejsreguleres i 2015. Beløbet fragår de likvide midler i 2015.


Kultur- og Fritidsudvalget

- I forbindelse med arbejdet med budget 2015 blev anlæg vedr. Herning Museum på sted nr. 360099 01 i 2016 flyttet til 2014. Der gives rådighedsbeløb på sted nr. 360099 01 på 2,121 mio. kr. i henhold hertil.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om bevillingsmæssige ændringer.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Procedure for Budget 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Direktionen fremsender forslag til procedure for budget 2016 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren er grundlæggende en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetlægning. Budgetproceduren angiver de centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse.
 
Budgetproceduren for 2016 er præget af, at der med vedtagelsen af budget 2015 er forudsat en proces hvorefter der samlet set skal udarbejdes forslag til initiativer, der kan skabe finansieringskraft for 110 mio. kr. fra 2016. Forslagene opsamles i et såkaldt "Mulighedskatalog".
 
Det indebærer, at nogle af de kendte processer og handlinger i budgetlægningen tilpasses denne opgave, hvorefter budgetproceduren for 2016 i sit indhold bliver anderledes end den sædvanlige budgetprocedure.
 
Således opereres med en 1. og 2. udarbejdelsesfase og 1. og 2. beslutningsfase, jvf. nedenfor. Dette sker blandt andet med henblik på at sikre opnåelse af den nødvendige økonomiske effekt af tiltagene i 2016, hvilket kræver tid til implementering. 

 

Budgetarbejdets forskellige faser:

 • Forberedelsesfasen. Foreløbig budgetramme, opfølgning på mål og økonomi samt indledende drøftelser i fagudvalgene

 • 1. udarbejdelsesfase (1. og 2. kvartal). 1. budgetkonference Fastlæggelse af de endelige økonomiske rammer, fagudvalg udarbejder forslag til mulighedskatalog

 • 1. beslutningsfase (2. kvartal). Politiske forhandlinger og beslutninger om mulighedskataloget

 • 2. udarbejdelsesfase (2. kvartal). Fagudvalget udarbejder øvrigt og dermed samlet budgetforslag

 • Statusfasen (3. kvartal). Samling af budget og 2. budgetkonference

 • 2. beslutningsfase (3. og 4. kvartal). Politiske forhandlinger herunder 1. og 2. behandling af budgettet

 

Ud over budgetproceduren udarbejdes en budgetvejledning, som mere detaljeret beskriver processen.

 

Direktionen har behandlet budgetproceduren på møde den 21. oktober 2014.

 

På baggrund af budgetproceduren udarbejdes en budgetvejledning til administrativ brug, der mere detaljeret beskriver opgaver og tidsplan i budgetprocessen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Budgetprocedure for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.21.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Kriterier for anvendelse af tidligere LAG midler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Sagsresume

Forvaltningen fremsender forslag om kriterier til anvendelse af tidligere LAG midler, til særlige indsatser i landsbyer og landdistrikter.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 24. marts 2014, pkt.
118, at de 0,5 mio. kr. der årligt var afsat i budgettet til LAG fremover
ønskes øremærket til særlige indsatser i landsbyer og landdistrikter.
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes forslag til præcise kriterier for anvendelse af disse midler.
 
Forvaltningen fremsender følgende forslag til kriterier:

Særlige indsatser er indsatser, til fremme af erhverv og bosætning, der dækker mere end en landsby, f.eks. markedsføring, turisme og udviklingsprojekter af tværgående karakter. En enkelt landsby kan dog få støtte til et innovativt projekt, hvis andre landsbyer kan få læring af projektet. Større projekter prioriteres.


 
Der kan ikke søges til enkeltstående projekter, som den eksisterende landdistriktspulje omfatter.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at kriterierne for tildeling godkendes som beskrevet,

 

at forvaltningen indstiller projekter, der fremsendes en gang årligt i november til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med den ændring, at ansøgningen fremsendes senest november til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsnr.: 05.14.05-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Tilskud til Julemarked i Herning 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Cityforening søger om tilskud til julemarked i hele december måned 2014.

Sagsfremstilling

Herning Cityforening ønsker at afholde julemarked i Herning fra den 3. december til 23. december 2014. Cityforeningen ønsker at skabe en ny tradition ved at afholde dette julemarked som skal være en tilbagevendende begivenhed.

 

Marked består af 15 til 20 boder fordelt på gågaden. Cityforeningen har modtaget et tilbud fra IC Markets på kr. 610.000, hvoraf IC Markets selv betaler kr. 310.000. Dette "afslag" er givet, idet julemarkedet skulle have været i Silkeborg i december måned.

 

Cityforeningen forventer, at julemarkedet vil tiltrække gæster fra hele Midt- og Vestjylland. IC Markets har tidligere afholdt marked i Herning. I følge Cityforeningen har det en positiv effekt på handelslivet i Herning Midtby for både borgere, gæster og erhvervslivet.

 

Tilskuddet skal gives under hensyntagen til reglerne om direkte, individuel erhvervsstøtte.

Økonomi

Herning Cityforeningen ønsker et tilskud på kr. 483.000 til afholdes af julemarkedet.

 

Jf. budgettet er der en samlet udgift på kr. 695.000. Dette fordelt på henholdsvis julemarkedet på kr. 300.000 og markedsføring i både aviser, radio og tv på kr. 395.000

 

Derudover midler fra Torvekontoen til hjælp med renovation og el på ca. kr. 30.000.


Cityforeningen oplyser, at det ikke er muligt at indhente sponsorater i 2014 på grund af den meget korte varsel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives et tilskud på kr. 150.000 til afholdelse af julemarked i Herning midtby,

 

at tilskuddet finansieres af Serviceområde 20, Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter,

 

at tilskuddet kun er gældende for afholdelse af julemarkedet i 2014.

Beslutning

Der gives et tilskud på 300.000 kr. til afholdelse af julemarked i Herning midtby i 2014.

Tilskuddet er kun gældende for afholdelse af julemarked i 2014 og finansieres af Serviceområde 20, Administration, Turisme og Oplevelsesprojekter.  

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-1-14 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra VIA University TEKO om støtte til nationalt tekstilcenter: Material science & Product Design

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

VIA University TEKO ansøger om 3 x 200.000 kr. fordelt på tre år til nyt nationalt tekstilcenter 'Material Science & Product Design'.

Sagsfremstilling

For at sikre, at tekstil branchen har den faglige viden, som er en vigtig forudsætning for produktudvikling og innovation, ønsker VIA University TEKO, at etablere et testcenter 'Material science & Product Design'.

 

Centret vil bestå af:

 • Smart Product Facility
  Værksteder, laboratorium, maskiner og udstyr til produktudvik-ling og test indenfor tekstil og Materiale

 • Showroom
  Mulighed for at samle virksomheder, nationale og internationale eksperter, talenter, studerende og samarbejdspartnere til fx fyraftensmøder eller andre koncepter.

 • Materialebibliotek
  En platform og et mødested for virksomheder, danske forsknings- og videregående uddannelsesinstitutioner, som skal imødekomme virksomheders ønske om en stor faglig dybde med sparring og udvikling på materialeområdet. Viden om kendte materialer til nye anvendelser og innovative materialers anvendelse skal bruges som innovationsdriver

 • Mini Eksperimentarium

 • Smart Product Facilty

 • Science Room

 

Formålet med centret er at fremme:

 

 • Talentudvikling: Studerende vil have mulighed for at indgå i samarbejder med virksomheder samt arbejde med produktud-vikling i tæt relation til branchen

 • Nationalt center indenfor materialeudvikling med en unik mulighed for at arbejde på de nødvendige maskiner

 • Innovative partnerskaber mellem vidensinstitutioner og virksomheder

 • Smart Product Facility vil give studerende og SMV’er mulighed for at arbejde med nye teknologier i en samlet helhed, hvor hele værdikæden er repræsenteret

 • Et naturligt mødested for SMV’er som arbejder med tekstil og materialer

 • Mulighed for at tiltrække nationale og internationale ressourcer til arrangementer og innovationsprojekter

 • Internationale virksomhedskontakter vedr. produktudvikling

 • Styrkelse af den nationale konkurrenceevne i forhold til produktudvikling

 

Ansøgningen falder ind under lov om erhvervsfremme: § 13, Erhvervsudvikling - Innovation og ny teknologi. Centret kan medvirke til at styrke videncenter funktioner hos VIA University TEKO.

 

For Herning Kommune er det afgørende, at centret placeres i tilknytning til Herningdelen af TEKO. Det anbefales derfor, at dette betinges en bevilling.

 

Det skal også være en betingelse for bevillingen, at centret er til rådighed for en åben kreds af iværksættere og virksomheder fra Herning Kommune. Hvis det ikke er en betingelse falder støtten ikke ind under erhvervsfremmeloven.  

 

Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning er en anden aktør på området. De er således et anerkendt certificeret nationalt videncenter indenfor tekstil. Innovationsnetværk for Livsstil har fokus på nye materialer etc, Herning Kommune har tidligere via sin handlingsplan med innovationsnetværket medfinansieret et materialebibliotek hos Innovationsnetværket. En bevilling til 'Material Science & Product Design' bør derfor sikre komplementaritet til Innovationsnetværket og også gerne vidensudvekling.

Økonomi

Hovedparten af udgiftsbudgettet går til anskaffelser. De resterende 375.000 kr. går til løn til projektledelse, afrapportering og administration.

 

Der er et samlet budget på 6.322.000 kr. Både Herning og Ikast-Brande Kommune ansøges om medfinansiering på 600.000 kr. De resterende midler søges hos Fonde.

Indstilling

Direktøren for By Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 200.000 kr. i 2014, 200.000 kr. i 2015 og 200.000 kr. i 2016 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til VIA University TEKO til tekstilcentret 'Material science & Product Design',

 

at centret sikrer komplemaritet i forhold til 'Innovationsnetværk for Livsstil - Bolig og Beklædning',

 

at bevillingen forudsætter, at tekstilcentret 'Material science & Product Design', dets medarbejdere, showroom, værksteder, materialebibliotek, Mini Eksperimentarium, Science Room m.m. er placeret i Birk Centerpark Herning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-4266-07 Sagsbehandler: Helle Schjermer Lauridsen  

Beslutning om nye grønne mål for indkøb

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2007 været medlem af Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI). Her valgte Herning Kommune at sige ja til en række grønne mål for indkøb.
 
Herning Kommune besluttede fra starten, at hvis der kom tilføjelser og ændringer af mål, så skulle det behandles politisk.
 
POGI har nu lavet tre forslag til nye mål, som handler om indkøb af belysning, storkøkkenudstyr og transport af fødevarer og tekstiler. Det indstilles til, at de nye indkøbsmål godkendes.

Sagsfremstilling

Indendørs- og udendørs belysning 

 

Ved indkøb af indendørs og udendørs belysning er det overordnede mål, at købets totaløkonomi skal vurderes i stedet for kun at se på indkøbsprisen. Det vil sige, at der i regnestykket også skal ses på elforbrug, brændetimer osv. for at vurdere, hvad der bedst kan betale sig på den lange bane.
 
For indendørs belysning er det et mål, at indkøbene skal leve op til mindstekravene fra Energistyrelsens indkøbsvejledning. Der skal altså købes energieffektive produkter og lysanlæg uden større indhold af kviksølv.
 
Ved udendørs belysning indfører POGI målet om lysstyring, så der ikke bliver brugt mere energi end nødvendigt. I samme omgang stilles der krav til energieffektivitet, indhold af kviksølv og håndtering af affald.
 
De nye mål lægger sig ifølge Grøn Regnskabsgruppe op ad de mål om CO2-reduktion, som Herning Kommune har forpligtet sig til under miljøsamarbejdet ”Green Cities”.
 
Generelt vurderes det ikke, at de nye mål om indkøb af belysning får økonomiske konsekvenser for Herning Kommune. Der er ingen erfaring med, om der er sammenhæng mellem energieffektivitet og pris på et produkt. Vejbelysning er solgt fra til EnergiMidt, og det er derfor væsentligt, at kravet kan indgå i kontrakten med dem, hvis målet skal indfries.
 
Storkøkkenudstyr 

 

Det nye mål om indkøb af storkøkkenudstyr handler om blandt andet apparatur til køl og frys, opvaskemaskiner, borde med hæve-sænke-funktion og ovne.
 
Fælles for alle indkøb er, som det var tilfældet med indendørs og udendørs belysning, at der skal laves en totaløkonomisk vurdering i stedet for at kigge på den rene indkøbspris. Derudover er der specifikke krav for hver gruppe af udstyr. 

 • Fælles for alle apparater med elforbrug er, at der i målet stilles krav til energieffektivitet.

 • For ovne og opvaskemaskiner er der krav til lydniveau.

 • Blæstkølere/frysere skal have en alarm, der minder brugerne om at tage mad ud, som kun skal køles midlertidig.

 • For indkøb af kaffemaskiner er der krav om, at de skal indeholde en dvalefunktion.

 • Køkkenborde med hæve-sænkefunktion skal have et begrænset energiforbrug.

 • Målet for emballage er, at det skal være fri for PVC og de stoffer, der er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

 • Alle indkøbte professionelle opvaskemaskiner med egen vandtank må højest bruge 2 liter vand pr. vask.

 • Inden udgangen af 2016 skal der gennemføres en kampagne for køkkenledere og -medarbejdere for at sikre energi- og miljørigtig adfærd i storkøkkenerne.

 
Økonomisk er der en merpris ved indkøb af energiklasse A, men i det lange løb spares der penge på den daglige drift. Derfor kan det godt betale sig totaløkonomisk for Herning Kommune at vedtage målet.
 
Transport af fødevarer og tekstiler 


Ved transport af fødevarer og tekstiler har POGI opstillet en række krav til bilerne.
 
Nyindkøbte person- og varebiler skal som minimum overholde Euronorm 5, der er en lov for hvor mange udstødningsgasser og partikler en bil må udlede.
 
Nyindkøbte lastbiler skal overholde de tekniske krav for Euronorm 5-lastbiler.
 
Der bør efterspørges et så lavt forbrug af brændstof som muligt.
 
Kravene gælder både til biler fra egne leverandører og underleverandører, og derfor kan kravene med fordel blive en del af vores udbud af fødevarer og tekstiler.
 
Kravene skal ses som en anbefaling og ikke et bindende mål. Der forventes ikke en økonomisk konsekvens for Herning Kommune.
 
Evt. konsekvens for samarbejdet med KomUdbud 


Herning Kommune er medlem af udbudsfællesskabet KomUdbud, hvor 15 kommuner udbyder i fællesskab. Der er forskel på kommunernes grønne profil, idet kun 4 ud af 15 kommuner er medlem af Partnerskab for grønne indkøb.
 
Hvis fællesskabet i KomUdbud ikke kan blive enige om de grønne indkøbsmål fra POGI, kan det blive aktuelt at lave en særskilt beskrivelse af Herning Kommunes grønne krav i udbudsmaterialet fra KomUdbud.
 
Tilslutning til de nye partnerskabsmål kan dog i yderste konsekvens betyde, at Herning Kommune må udbyde alene eller i samarbejde med de øvrige medlemmer af POGI.

 

 

 

 

Økonomi

Ved at anvende en totaløkonomisk vurdering skal man være opmærksom på, at anlægsudgiften i anskaffelsesåret kan blive højere (såfremt der skal betales ekstra for en højere kvalitet ved anskaffelse), hvorimod der opnås en besparelse på eks. udgift til elforbrug i de følgende år. Dvs. at der kan være tidsmæssig forskydning af hhv. merudgifter og mindreudgifter over en given periode.

 

Ifølge Herning Kommunes indkøbspolitik, vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april i år, skal der ved indkøb, så vidt muligt, anlægges en totaløkonomisk betragtning - dvs. en vurdering af de samlede omkostninger i produktets levetid.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Herning Kommune tilslutter sig de nye grønne mål.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.14-P19-1-14 Sagsbehandler: Mette Bøgvad  

Orientering om besparelser for Brand & Redning Herning 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I budgetforliget for Herning Kommune, er det fastlagt, at Brand & Redning skal finde besparelser i 2015 for 750.000 kr.

 

Beredskabskommissionen har godkendt besparelsesforslagene som fremlagt i sagsfremstillingen. Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Drøftelse af mulige besparelser på beredskabsområdet.
 
De foreslåede besparelser, vedr. reduceret kørsel til udvalgte typer udkald, er i overensstemmelse med praksis i henholdsvis Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner.
Dette vil således være en harmonisering af praksis i de 3 beredskabsenheder, som forventes sammenlagt fra 1. januar 2016.
 
De foreslåede besparelser er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
 
Brand & Rednings forslag til besparelser:


 [image]
Alternative besparelser er beskrevet i vedlagte bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning, herunder

 

at Beredskabskommissionen har tiltrådt besparelsesforslagene, dog således,

 

at kommissionen ikke ønsker, at personalebesparelsen opleves som en serviceforringelse, men at besparelsen i stedet skal findes som en effektivisering af forretningsgangen i Beredskabet, ved for eksempel digitalisering.

 

Kommissionen ønsker, at Brand & Redning Herning, på det førstkommende møde, den 14. januar 2015, vil beskrive, hvordan afdelingen vil efterkomme kommissionens krav.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-387-11 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Godkendelse af anlægsregnskab for IT investeringer 2011-2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
    X

 

Øvrige sagsbehandlere: Poul Venø, Helge Viinberg Rasmussen

Sagsresume

Der foreligger anlægsregnskab for diverse IT-investeringer udført i perioden 2011-2013. Regnskabet viser et forbrug på 10,782 mio. kr. mod en anlægbevilling på 10,783 mio. kr.  

Sagsfremstilling

Byrådet har meddelt en samlet bevilling på 10,783 mio. kr. til IT-investeringer over perioden 2011-2013.

 

Regnskabet fordeler sig således på de forskellige projekter:

 

[image]

 

Projekterne er blevet gennemført som planlagt.

  

Idet bruttoudgifterne er over 2,0 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.10.02-P19-1-14 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse til nedrivning af erhvervslejemål

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo ansøger om godkendelse til nedrivning af erhvervslejemålene beliggende Lyngens Kvarter 225 og Lyngens Kvarter 229, Gullestrup, 7400 Herning.   

Sagsfremstilling

Ansøgningen vedrører erhvervslejemålene beliggende Lyngens Kvarter 225 og Lyngens Kvarter 229, Gullestrup, 7400 Herning. Erhvervslejemålene er en del af afdeling 200, Lyngbyen, Gullestrup. Bygningerne som ønskes nedrevet er opført i 1972 og i 1973.

 

Erhvervslejemålet beliggende Lyngens Kvarter 225 har tidligere været anvendt til børnehave, og erhvervslejemålet beliggende Lyngens Kvarter 229 har tidligere været anvendt til vuggestue. Begge lejemål blev opsagt i juni 2013 pga. faldende børnetal i området, og det har ikke været muligt at genudleje lejemålene.

 

Fællesbo har oplyst, at bygningerne er meget nedslidte, og at det er økonomisk bekosteligt at renovere og ombygge lejemålene. Der har været afholdt en licitation på nedrivning af bygningerne, og de samlede omkostninger for projektet er på kr. 1.400.000. Projektet finansieres ved brug af afdelingens henlæggelser og giver ikke anledning til huslejestigning.        

 

Nedrivningen af erhvervslejemålene blev godkendt af boligorganisationens organisationsbestyrelse på bestyrelsesmødet den 4. februar 2014, og beboerne i afdelingen godkendte nedrivningen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 26. februar 2014.  

 

Med henvisning til at det i en periode ikke har været muligt at udleje erhvervslejemålene og da det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for institutionslejemål i området, indstilles det, at den ansøgte nedrivning af erhvervslejemålene godkendes.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at en nedrivning af erhvervslejemålene beliggende Lyngens Kvarter 225 samt Lyngens Kvarter 229, Gullestrup, 7400 Herning godkendes.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 for Lillelund Eng i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Området Lillelund Eng er i Herning kommuneplan 2013-24 udlagt til et område, hvor der kan laves anlæg til klimatilpasning.
 
Herning Kommune og Herning Vand har i samarbejde udarbejdet et projektforslag med flere regnvandsbassiner, som skal være med til at klimasikre Herning i fremtiden.
Formålet med projektet er at kombinere klimatilpasning med et offentligt område i Lillelund Eng, der kan være med til at skabe merværdi for områdets borgere.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 12.OF1.2 for et område udlagt til Klimatilpasning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområderne 12.OF3 og ændrer rammebestemmelserne for 12.R2.  

 

Rammeområde 12.OF3 foreslås reduceret for at præcisere, hvor det er muligt at udvide Nordre Kirkegård. Rammeområde 12.R2 ændres til et offentligt område 12.OF1 for at sikre erhvervsområdet mod nord, for yderligere begrænsninger i forhold til støjgrænser.

De vejledende grænseværdier for støj for et rekreativt område er restriktive. Derfor foreslås det at ændre kommuneplanrammen fra et rekreativt område til et offentligt område. For ikke at ligge begrænsninger for erhvervsområdet.

 

Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for, at der kan opføres bebyggelse i op til én etage i området.

 

Kommuneplantillægget ledsages af lokalplanforslag 12.OF1.2 Klimatilpasning i Lillelund Eng.


Det skal oplyses, at der sideløbende med dette tillæg er Tillæg nr. 13 for Klimatilpasningsplan i offentlig høring. Tillæg nr. 13 fastlægger de generelle retningslinjer som Herning Kommune skal arbejde efter i forhold til klimatilpasning og beskrive hvilke lokale udfordringer der er i Herning kommune. Der foretages med tillæg nr. 13 ingen konkrete udpegninger på kommuneplanramme niveau. Tillæg nr. 26 ændrer ikke på de udpegninger der blev foretaget i forbindelse med vision for klimatilpasning og vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillæg 26 kan derfor godt vedtages selvom tillæg nr. 13 stadigt er i offentlig høring da Tillæg nr. 26 er i overensstemmelse med de allerede trufne beslutninger i forhold til klimatilpasning i Herning Kommuneplan 2013-2024.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 Lillelund Eng i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område med klimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune og Herning Vand har i samarbejde udarbejdet et projektforslag med flere regnvandsbassiner, som skal være med til at klimasikre Herning i fremtiden.

 

Formålet med projektet er at kombinere klimatilpasning med et offentligt område i Lillelund Eng, der kan være med til at skabe merværdi for områdets borgere. Lokalplanen tager udgangspunkt i dette projekt, som er indsat i lokalplanforslagets redegørelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplanforslag 12.OF1.2 udlægger området Lillelund Eng til offentligt område og klimatilpasning. Området ligger i den nordlige del af Herning og grænser op til et erhvervsområde ved Vesterholmvej, boligområde og Nordre Kirkegård mod syd og Gullestrupvej mod vest.
 
Lokalplanen er inddelt i 2 delområder, delområde I til offentligt område og klimatilpasning og delområde II til begravelsesplads eller offentligt område. Størrelsen på arealet til begravelsesplads er udlagt i samarbejde med Herning Kirkegårde.
 
I lokalplanforslaget er der lagt vægt på,  at offentligheden fortsat skal have adgang til området, og at der skabes forbindelse til Sportscenter Herning, Fuglsang sø samt de omkringliggende bolig- og erhvervsområder.
 
Der er i lokalplanforslaget udlagt arealer, hvor der kan etableres anlæg til klimatilpasning. Der er udlagt områder hvor der kan terrænreguleres med f.eks. bakkelandskab eller udsigtspunkt som tilpasser sig landskabet. Der er udlagt arealer, som skal friholdes for større sammenhængende beplantning, således at der kan skabes kig til vandfladerne fra Gullestrupvej og interne stier i området.
Der kan etableres bebyggelse i 1 etage og med et samlet maksimum areal på 500 m². Lokalplanforslaget fastlægger også hvilken beplantning der skal bevares og hvilket plejeniveau området forventes at have.
 
De aktiviteter, der kan være i området, er leg, ophold, stier, græsning mm.
 
Lokalplanforslag 12.OF1.2 ledsages af forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 offentligt område Lillelund Eng.

 

På grund af lokalplanområdets størrelse er det vurderet, at planerne skal miljøvurderes.
Lokalplan nr. 12.OF1.2 og kommuneplantillæg nr. 26 forventes at have en generel positiv indvirkning på miljøet.
Klimatilpasningsprojektet forventes at højne kvaliteten og indholdet af et eksisterende rekreativt område samtidigt med, at der bliver flere områder til de beskyttede arter inden for fauna og flora.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 12.OF1.2 Klimatilpasning Lillelund Eng foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplanforslag for Mindegade 2 - 6 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning er, at Byplanudvalget i februar 2014 nedlagde forbud efter planlovens §14. Forbuddet blev nedlagt for at hindre nedrivning af Mindegade 4 og udnyttelse af ejendommen på en måde, som ville være i strid med den bevarende udpegning i Herning Kommuneatlas. Ejendommene Mindegade 2, 4 og 6 er udpeget som middel bevaringsværdige i kategori 6. Den bymæssige sammenhæng fra den tidlige bydannelse som de tre ejendomme indgår i, er en del af udpegningen. Derfor blev dette forslag til bevarende lokalplan for disse ejendomme udarbejdet.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. august 2014 til den 1. oktober 2014. Der er indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 6. august 2014 til den 1. oktober 2014. Der er indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Den første indsigelse er fra ejer af Mindegade 2. Indsigelsen er rettet imod bestemmelserne i §1 "1.1 om at bevare ejendommene Mindegade 2, 4 og 6 og forhindre nedrivning og forfald.", "7.3 om bebyggelsen max må bygges i 1½ etage og facadehøjden må ikke overstige 5 m." samt "7.4. Husdybden må max være som det eksisterende hus."

 

Indsiger gør gældende, at "En så alvorlig begrænsning af anvendelsesretten til ejendommen medfører, at ejendommens værdi vil blive væsentligt forringet og forhindre mulighederne for fremtidige overvejelser af anvendelsen."

 "Det påpeges endvidere, at ejendommens beliggenhed og de omliggende typiske bycentrumsbebyggelser i 3-4 etager, bevirker at denne "villaejendom" efterhånden er helt forkert placeret i forhold til et bycentrum."

 "Alt mulig fremtidig anvendelse af en så gammel og utidsvarende ejendom vil derfor blive meget vanskelig at tilpasse de evigt foranderlige samfundsforhold."

 

Den anden indsigelse er fra Advokat Kurt Lunde på vegne af Hotel Eyde. Indsiger konstaterer et kursskifte fra en positiv holdning til nedrivningstillladelse til udstedelse af et forbud mod nedrivning. Indsiger appelerer til, at man fra politisk side bakker op om private tiltag til at løse hotellets parkeringsbehov. Indsiger mener endvidere ikke, at de indsigelser der kom mod tilladelse til nedrivning af ejendommen Mindegade 4, udtrykker den generelle holdning, og hotellet har derfor indsamlet ca. 500 underskrifter til støtte for Hotel Eydes påtænkte etablering af parkeringspladser på ejendommen.

 

Den tredie indsigelse er fra Advokat Kurt Lunde på vegne af ejer af Mindegade 4. Indsiger gør blandt andet gældende, at ejendommen Mindegade 4 er i en meget dårlig vedligeholdelsesstand, og at det vil være økonomisk uoverstigeligt for ejer at bekoste vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen, især under hensyntagen til lokalplanforslagets §8. De øvrige forhold i indsigelsen er udførligt belyst i Byplanudvalgets dagsorden af 3. februar 2014: Genfremlæggelse af ansøgning om nedrivning af Mindegade 4, Herning.

 

Den fjerde indsigelse er fra ejer af Mindegade 6. Indsiger føler sig fanget i en strid om evt. nedrivning af Mindegade 4 og er bekymret over økonomiske konsekvenser af lokalplanforslaget, både hvad angår udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse samt reduceret salgspris. Indsiger anvender ejendommen til tandlægeklinik og ønsker at kunne etablere kundeparkering på ejendommens arealer mod gårdsiden. Endvidere er det nødvendigt for den fortsatte anvendelse til tandlægeklinik, at havestuen, der vender mod gårdsiden og tjener som kontor, som minimum kan bevares ved en istandsættelse, og endnu bedre en mulighed for at udvide havestuen/kontoret.

 

Bemærkninger:

Forvaltningen ser ingen modstrid mellem ejers ønsker om etablering af parkering og bevaring/udvidelse af kontor/havestue, idet begge foregår på gårdsiden. I gården er der i forvejen parkering, og der er mulighed for kviste og lignende under hensyntagen til lokalplanforslagets §8. Forvaltningen foreslår ændring af lokalplanforslagets §§ 7.2 og 7.4.

 

Forvaltningen henviser i øvrigt til baggrunden for udarbejdelse af det bevarende lokalplanforslag.

 

Det bemærkes, at kommunen i særlige tilfælde kan blive overtagelsespligtig til ejendomme, som er omfattet af bevaringsbestemmelser.


 

Til Byplanudvalgets behandling af sagen var indstillingen fra administrationen til udvalget som følger:

 

at forslag til lokalplan nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
 
at § 7.2 ændres til: Ny bebyggelse må ikke overskride den oprindelige bebyggelses aftryk ved gadefacade
 
at § 7.4 ændres til: Husdybden på den primære bygningskrop må max være som det eksisterende hus

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 7.2 ændres til: Ny bebyggelse må ikke overskride den oprindelige bebyggelses aftryk ved gadefacade,

 

at § 7.4 ændres til: Husdybden på den primære bygningskrop må max være som det eksisterende hus, 

 

at at §7 ændres til: Bebyggelse på matr. nr 741 Herning Bygrunde (Mindegade 4) er ikke omfattet af bevarende bestemmelser. Såfremt bebyggelsen nedrives, kan den erstattes af ny bebyggelse. Dog kan der på ejendommen etableres parkeringsanlæg, og i så fald skal der etableres afskærmende mur i vejskel mod Mindegade. Der kan etableres portåbning i max. 3.5 m bredde. Der skal plantes min ét træ pr. 6 parkeringspladser.
 

 

Johs. Poulsen kan tiltræde indstillingen (til Byplanudvalget) uændret, således Mindegade 4 bevares.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen og Dennis Flydtkjær kan tiltræde indstillingen (til Byplanudvalget) uændret, således Mindegade 4 bevares.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Tjørring Gl. Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 1. april 2014 (pkt. 128) foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 41.BL12.2 for et boligområde ved Tjørring Gl. Skole.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. april 2014 til den 11. juni 2014. Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets område og indhold

Lokalplanområdet, der ligger i den nordlige del af Tjørring, omfatter matr. nr. 1a Tjørring, Herning Jorde og udgør cirka 3,6 ha.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af tæt/lav, åben/lav og etage bebyggelse i maksimum 2 etager. Lokalplanområdet er opdelt i 7 delområder, hvoraf der kan opføres boliger inden for delområde I, II, III, IV og V.

Lokalplanforslaget udlægger arealer til vej-, sti-, og parkering samt til fælles fri- og opholdsarealer. Desuden stilles med lokalplanforslaget krav til beplantning og giver mulighed for etablering af støjafskærmning mod Tjørring Hovedgade, såfremt dette viser sig nødvendigt.

 
Plangrundlag

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammeområde 41.B12 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der er udlagt til blandet bolig.  

  

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. april til den 11. juni 2014, og der er kommet bemærkninger og indsigelser fra 3 parter i høringsperioden.

 

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses.
 
Nr. 1 - Indsigelse til lokalplanen af 4. juni 2014 fra Viborg Stiftsøvrighed m.fl. (veto)

Viborg Stiftsøvrighed m.fl. gør bl.a. indsigelse mod vejadgangen, der vender ud mod kapellet samt ønsker de et afsnit om bemyndigelse vedr. dispensationer om kirkefredninger tilføjet lokalplanen. 

 

Nr. 2 - Indsigelse til lokalplanen af 10. juni 2014 fra Grundejerforeningen Pedersgårdvej

Grundejerforeningen Pedersgård gør bl.a. indsigelse imod kommunens beslutning om at sælge et offentligt grønt område, den foreløbige godkendelse af det fremsendte lokalplanforslag, både fordi kommunen ikke tager hensyn til de nuværende og kommende beboere, og fordi lokalplanforsalget udlægger grunde langs med Tjørring Hovedgade. Der er også modstand mod, at kommunen nedlægger et større grønt område og kun erstatter det af et mindre grønt område, samt at beboerne i den nye lokalplanområde kan benytte Grundejerforeningen Pedersgårds grønne område.

Herudover gør Grundejerforeningen Pedersgård indsigelse mod, at kommunen har brugt overfladisk og usaglige begrundelser for beslutningen om at sælge det grønne område.

Indsigelsen fra Grundeejerforeningen Pedersgård indeholder yderlige indsigelser.

 

Nr. 3 - Indsigelse til lokalplanen af 10. juni 2014 fra bygherre

Bygherre ønsker mulighed for at pudse den gamle biblioteksbygning op, da den skal have yderligere isolering for at opfylde de gældende krav i byggeloven.
 
Forvaltningens vurdering af indsigelser:
 
Ad. 1 - Indsigelse:

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen om vejadgangen er relevant, og  forvaltningen vurderer, at en flytning af vejen ikke giver anledning til problemer i forhold til den øvrige trafikafvikling i området.

Tjørring Kirke har en række kirkefredninger, hvorfor indsiger gerne vil have tilføjet et afsnit om, hvem der har bemyndigelsen til at give dispensation i forbindelse med kirkefredningerne. Forvaltningen vurderer, at afsnittet er relevant og derfor bør indsigelsen imødekommes.

 

Ad. 2 – Indsigelse:

Beslutningen om at sælge det offentlige grønne område, blev truffet på baggrund af en vurdering fra Natur og Grønne Områder som varetager kommunes grønne arealer. Salget er godkendt i Byrådet den 17. december 2013, pkt. 357.

I nye lokalplaner bliver der udlagt grønne arealer til brug for beboerne i området. Områderne, der udlægges i det konkrete område, er af en størrelse der vurderes at være rimelig i forhold til størrelsen af lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget tager hensyn til, at der bebygges langs en stærkt trafikeret vej, hvorfor den indeholder mulighed for at der etableres støjafskærmning, såfremt dette viser sig nødvendigt for at overholde de gældende krav. 

 

Ad. 3 – Indsigelse:

Det er forvaltningens vurdering, at den pågældende indsigelse kan imødekommes, fordi  den ombygning, som den pågældende bygning skal undergå, alligevel vil ændre så meget ved bygningens oprindelige udseende, at bygningen i højere grad kommer til at fremstå som et nyt byggeri og ikke som et ældre byggeri.

 

Indsigelserne giver efter forvaltningens vurdering anledning til følgende ændringer og tilføjelser til lokalplanforslaget:

 • At vejadgangen flyttes, som vist på kortbilaget i indsigelsesnotatet (bilag 5A).

 • At der tilføjes følgende afsnit til redegørelsen på side 10. ”Fredningsnævnet for Midtjylland. Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske ændringer i tilstanden for kirkefredninger, før der er givet dispensation hertil fra Fredningsnævnet for Midtjylland”

 • At delområde II udgår af §8.1 og indgår i §8.2 i stedet. Kortmaterialet justeres derefter.

  

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets behandling af sagen:
Byrådet har godkendt et salg betinget af endelig vedtagelse af en lokalplan for området. Efter Byplanudvalgets behandling er der udarbejdet selvstændig sag med de økonomiske konsekvenstilretninger som følge af fagudvalgets indstilling.

Der henvises til lukket dagsorden pkt. 370.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at at lokalplan nr. 41.B12.2 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at vejadgangen flyttes som vist på kortbilag (se bilag 5A),  

 

at der tilføjes afsnit om Fredningsnævnet for Midtjylland,

 

at bestemmelsen § 8.1 ændres til kun at gælde for delområde I,

 

at bestemmelsen § 8.2 ændres til også at gælde for delområde II,

  

at delområde V og VII udgår af lokalplanforslaget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Henlæggelse af lokalplan for et boligområde ved Granly i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 23. juni 2014 (pkt. 203) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. juli 2014 til den 17. september 2014. Der er i høringsperioden kommet i alt 3 bemærkninger og indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets område og indhold

Lokalplanområdet, der ligger i den sydøstlige del af Sunds, omfatter matr. nr. 47a og 51 Torup By, Sunds og udgør 0,5 ha.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boliger i form af tæt/lav bebyggelse i maksimum 2½ etage. Det vurderes, at der kan etableres ca. 10 boliger i lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget udlægger arealer til vej-, sti-, og parkering samt til fælles fri- og opholdsaraler. Desuden stiller lokalplanen krav til beplantning og giver mulighed for etablering af støjafskærmning mod henholdsvis Ilskovvej og Baneparken/Alhedestien, såfremt dette viser sig nødvendigt.

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammeområde 21.BL1 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der er udlagt til blandet bolig og erhverv. 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. juli til den 17. september 2014, og der er kommet i alt 3 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden.

 

To af de indkomne bemærkninger er fra EnergiMidt og Vejdirektoratet og omhandler blandt andet hhv. forsyningsledninger i området samt en vejbyggelinje på Ilskovvej.

Bemærkningerne er noteret og udstykker er bekendt med forholdene.

 

Den tredje indsigelse fra en nabovirksomhed, der ligger i kommuneplanramme E2, omhandler virksomhedens fremtid og udviklingsmuligheder, der efter indsigers  opfattelse begrænses ved etablering af boliger i lokalplanområdet.

 

Virksomhedsmiljø i Teknik og Miljø oplyser, at Virksomheden er placeret inden for en afstand af 100 meter fra områder, som i henhold til kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv.


Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 2 6 betragtes et område som faktisk anvendes til eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv, som et forureningsfølsomt område.


Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 skal aktiviteter til autolakering etableres mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel, jf. dog § 21/a. Afstandskravet gælder for enhver forurenende aktivitet og ethvert forurenende anlæg, der vedrører autolakering.
Der er særlige bestemmelser for autoværksteder etableret før den 1. januar 1986, som i følge autoværkstedsbekendtgørelsens § 21 betyder, at afstandskravene i § 7 gælder i deres helhed, hvis et bestående autolakeringsværksted ønskes udvidet eller ændret på en måde, der indebærer forøget forurening.


Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra afstandskravene i §7/a, hvis den forøgede forurening skyldes ønsket om, at etablere autolakering.


Konklusion er, at eftersom virksomeden Ret-Lak allerede er placeret inden for en afstand af 100 meter fra et forureningsfølsomt område er virksomheden allerede i dag begrænset i sine udvidelsesmuligheder.


Etablering af nyt boligområde vil således ikke give yderligere begrænsninger i virksomhedens muligheder for at udvide sine aktiviteter. 

Indsigelserne er nærmere beskrevet og behandlet i indsigelsesnotatet i bilaget.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Med lokalplanens foreløbig vedtagelse den 23. juni 2014 blev det besluttet at vej A-A navngives "Alhedevænget".Til Byplanudvalgets behandling af sagen var indstillingen fra administrationen til udvalget:

 

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds til endelig vedtagelse.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at planlægningen for området henlægges.
 
Johs. Poulsen kan tiltræde indstillingen (til Byplanudvalgets behandling) uændret.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen kan tiltræde indstillingen (til Byplanudvalgets behandling) uændret.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Henlæggelse af lokalplan for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har d. 23. juni 2014 (pkt. 202) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 01.C4.1 for centerformål ved Jyllandsgade i Aulum.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra d. 2. juli 2014 til d. 17. september 2014. Der er i offentlighedsperioden indkommet 2 indsigelser og bemærkninger.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og bygningernes originale udseende. Det er nærmere betegnet den gamle mejeribygning og mejerimesterbolig, der skal sikres bevaret. Det er også lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden. Endelig er det lokalplanens formål at udpege og sikre eksisterende, bevaringsværdig beplantning.

 

Der er i offentlighedsperioden indkommet 2 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. De indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler:
 

Energi Midt:

Orientering om ledningsanlæg.

Bemærkninger: Forvaltningen noterer sig bemærkningen

 

Ejerne af ejendommen:

Ejerne af ejendommen har genfremsendt den indsigelse, de sendte frem, da §14 forbuddet blev varslet. Indsigelserne imod at der overhovedet skal udarbejdes en lokalplan anses i denne sammenhæng for irelevant, da de gik på §14 forbuddet.

Indsigelsespunkter der berører lokalplanen:

 1. Bygningen henstår i meget dårlig stand. Især skorstenen er faldefærdig og i risiko for sammenstyrtning.

 2. Mejerimesterboligen er frasolgt og kan ikke medtages i en vurdering af bevaringsværdi for mejeriet.

 3. Tidshorisonten for en lokalplan er uacceptebel.

 4. Ejendommens ejere har ikke økonomiske muligheder for eller interesse i at restaurere mejeribygningen. Ejendommen bør overtages af Herning Kommune i henhold til Planlovens §49.

 5. Nedrivning af mejeriet og efterfølgende salg af grunde til opførelse af parcelhuse vil forskønne Aulum mere end en forfalden bygning.

 

Bemærkninger:

Ad. 1

Bygningen fremstår i dårligere stand, end da forvaltningen besigtigede bygningen i maj 2013. Mejeriskorstenen kan søges nedrevet. De bevarende bestemmelser i lokalplanen omfatter ikke skorstenen jf. §14 stk. 1.

Ad. 2

En lokalplan regulerer ikke ejerforhold. Mejerimesterboligen indgår i en bevaringsværdig, arkitektonisk sammenhæng med mejeriet. Derfor omfatter lokalplanen også denne bygning.

Ad. 3

Indsigelsespunktet må i denne sammenhæng anses for irelevant.

Ad. 4

I henhold til Planlovens § 49 skal en kommune overtage en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig og ikke må nedrives, hvis ejer på grund af udpegningen ikke kan udnytte sin bygning som de omkringliggende bygninger.

Ad. 5

Det vurderes, at en istandsat og vedligeholdt mejeribygning med sin arkitektoniske og kulturhistoriske værdi vil være en kvalitet i Aulums bybillede lige som den gamle stationsbygning og mølle er det. Derimod vil en mejeribygning i stadigt forfald kunne komme til at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, ligesom den også vil komme til at skæmme bybilledet.

 Til Byplanudvalgets behandling af sagen var indstillingen fra administrationen til udvalget,


at Byplanudvalget indstiller lokalplan 01.C4.1 for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum til endelig vedtagelse.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at planlægningen for området henlægges.
 
Johs. Poulsen kan tiltræde indstillingen (til Byplanudvalgets behandling) uændret.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen kan tiltræde indstillingen (til Byplanudvalgets behandling) uændret.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Rørkærvej i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 12.maj 2014 (pkt. 84) godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan for nyt boligområde ved Rørkærvej i Aulum.

 

Baggrunden for at udarbejde et lokalplanforslag er et ønske fra grundejeren i området om at etablere et boligområde med 13 parcelhusgrunde. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha stort, beliggende i Aulum nord, umiddelbart nord for Rørkærvej. Lokalplanen omfatter matr.nr. 6a, som er privat ejet.
 
Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 01.B13 til boligformål.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af åben/lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer. Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv, af den, som bor på den pågældende ejendom.
 
Lokalplanområdet udstykkes i 13 parcelhusgrunde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30. Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Rørkærvej via udlægning af ny vejadgang. Der skal desuden udlægges ny cykelsti langs Rørkærvej til Rugbjergvej.
 
Ved evt. senere realisering af ny lokalplan på matr.nr 3h nord for lokalplanområdet, ændres indkørselsforholdene til lokalplanområdet med en ny vejadgang nordfra via ny stamvej fra Rugbjergvej. Stamvejen planlægges at betjene både matr. nr. 6a og 3h. Vejadgang fra Rørkærvej vil blive lukket og der skal etablerst et nyt, grønt, fælles fri- og opholdsareal på vejarealet. Cykel og fodgængersti vil blive opretholdt.
 
Der skal i lokalplanområdet etableres beplantningsbælte mod Rørkærvej og Rugbjergvej. Beplantningen etableres som en fritvoksende hæk af lave buske, som med tiden vil få en ensartet og sammenhængende karakter. For at markere indgangen til lokalplanområdet, skal der etableres en trærække i en grøn rabat langs stamvejen. For at skabe en grøn og harmonisk karakter mod interne boligveje, skal beplantningen mod veje anlægges som fælles fri- og opholdsarealer.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 01. B13.1 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Huset No 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup, Line Hillerup

Sagsresume

I forbindelse med ombygningen af Huset No7 søges om frigivelse af de resterende 1.777.000 kr. til ombygningen.

Byrådet har i maj frigivet 200.000 kr. til projektering og rådgivning.

Sagsfremstilling

Jf. investeringsoversigten er der i 2014 afsat 1.977.000 kr. til ombygning/renovering af Huset No7 (tidl. Kulturellen), Nørregade 7.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde d.12. maj 2014 rumprogrammet, som har dannet grundlag for udarbejdelse af skitseprojekt og udbudsmateriale.

Midlerne til ombygning af Huset No7 anvendes ikke til etablering af café (jf. budgetbeslutning og godkendt rumprogram), hvorfor caféområdet under hele forløbet har været separeret fra den øvrige renovering.

Der er jf. budgetforliget for 2015 afsat 3,5 millioner kr. til etablering af café (produktionskøkken, lager/depot, tekniske installationer, caféområde og inventar). Det indledende arbejde med skitser, overslag og udarbejdelse af rumprogram er iværksat, således at selve den praktiske ombygning koordineres i forhold til ombygning af Huset No7 (nærværende sag).

Etablering af café vil fortsat udgøre et seperat byggeri med seperat sagsfremstilling og økonomi.

 

Der er udarbejdet skitser over de etager i Huset No7, der er omfattet af renoveringen. Det drejer sig om (understreget):

 • Kælderplan (ny bygning), hvor der etableres to nye øvelokaler, så der i alt bliver fire øvelokaler på kældergangen, som i øvrigt indeholder pedelkontor, pedelværksted, teknisk depot og disponibelt rum til teknik vedr. køkken. Kælderen indeholder også et forældet varmestyringssystem. Dette opdateres og fornys som en del af renoveringen.

 • I parterre (gl. bygning) bibeholdes eksisterende omklædning til personale og depot, mens der indrettes legerum til mindre børn med div. hyggekroge, barnevognsparkering, projektrum med møderum, filmværksted med teknisk depot og lille lydrum, samt et grafisk værksted. Der etableres direkte adgang til det nye legeområde for mindre børn, som er en del af gårdprojektet.  

 • Stueplan - etablering af café, der fremsendes i indeværende år rumprogram til godkendelse i KFU. Café er ikke indeholdt i nærværende frigivelsessag. Stueplan rummer også administration for Huset No7 og bookingafdeling, som finansieres af midlerne, som ønskes frigivet i denne sag (160.000 kr.). Etablering af café og ombygning til administration/booking vil foregå samtidig, men fortsat holdes adskilt økonomisk og administrativt i byggefasen.

 • Stueplan (gl. bygning) indrettes flexibelt og åbent med en række værksteder (keramik, malere, glas, smykker), samt fælles depot. Indretningen er inspireret af Herning Billedskole (som er indrettet på etagen ovenover), dog bliver kun den ene ende et stort åbent rum.

 • 1. salen (ny bygning), også kaldet mødegangen, har Huset No7 selv istandsat, og der udføres ikke ombygning af denne etage.

 • 1. salen (gl. bygning) er renoveret og bruges af Herning Billedskole.

 • 2. salen (ny bygning) indeholder bl.a. festsalen og køkken. Denne etage renoveres ikke på nuværende tidspunkt, dog kan der, hvis økonomien tillader det, foretages lydmålinger, samt evt. afhjælpe lydgener.

 • 2. salen (gl. bygning) indeholder depoter og "lille sal". På denne etage er renovering ikke nødvendig.

 

Opgaven var udbud i september, og tilbud forelå ved fagudvalgsmødet. Der er afgivet tilbud indenfor den afsatte økonomisk ramme. Forventet byggestart umiddelbart efter byrådets godkendelse.  

 

Ombygningen forventes at pågå ultimo 2014 og i første halvår 2015. Byggeperioden bliver forlænget i forhold til tidligere tidsplan, da der tages hensyn til etablering af café.Økonomi

Der er i alt afsat 1.977.000 kr. i 2014 i investeringsoversigten på serviceområde 15, Kultur, stednr. 364094. Heraf er de 200.000 kr. tidligere frigivet til rådgivning (projektering og rådgivning)

Hermed søges de resterende 1.777.000 kr. frigivet til afholdelse af omkostninger i forbindelse med ombygningen.

Driften af Huset No7 afholdes inden for den eksisterende ramme på SO15, Kultur.

Etablering og drift af kulturcafé (jf. budgetforlig for 2015 og fremadrettet er ikke omfattet af nærværende sag, men fremstilles i særskil sag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 til serviceområde 15, Kultur, Stednr. 364094 (Kulturkabale, ombygning af Huset No7) på 1.777.000 kr. vedr. udgifter i fbm. ombygning af Huset No7, Nørregade 7,

 

at anlægsudgiften finansieres af restrådighedsbeløb på 1.777.000 kr. afsat i 2014 på serviceområde 15, Kultur, samme stednr. til ombygning af Huset No7 (tidl. Kulturellen), herunder etablering af øvelokaler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Godkendelse af anlægsprojekt og frigivelse af anlægsbevilling til Herning Ny Svømmehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup

 

Sagsresume

Kultur og Fritidsudvalget godkendte 16. juni 2014 bedømmelsesudvalgets indstilling til vinder af projektkonkurrencen, nemlig projektet ”Svømme Taget” med C. C. Contractor a/s som totalentreprenør (og følgende rådgiverteam: Bayarch arkitekt, MOE rådgivende ingeniør og Aqua-teknik A/S).

Efterfølgende har der været afholdt workshop, og man er nu ved at være klar med kontrakt til underskrift.

Endvidere foreligger der et nyt forslag til renoveringen af det reducerede udendørs bassin, samt forslag om, at lade dette arbejde indgå i kontraktforhandlingerne med den vindende totalentreprenør.

Derfor ansøges om frigivelse af restrådighedsbeløbet på 60,053 mio. kr.

Sagsfremstilling

Projektet for Herning Svømmehal – nyt 50 m bassin, 2 undervisningsbassiner og renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg - har været udbudt i projektkonkurrence som totalentreprise.

I overensstemmelse med EU’s udbudsregler er der gennemført en udbudsforretning med en indledende prækvalifikationsrunde, hvor der blev prækvalificeret 5 teams.

Der indkom tilbud fra 4 teams ud af de 5 prækvalificerede.

 

Den 4. juni 2014 afholdt bedømmelsesudvalget evalueringsmøde og vurderede på, hvilket af de afgivne totalentreprisetilbud der kan betegnes som det økonomisk mest fordelagtige, baseret på en række opstillede tildelingskriterier, jævnfør byggeprogrammet godkendt af KFU den 02. december 2013.

Projektet ”Svømme Taget” med C. C. Contractor a/s som totalentreprenør (og følgende rådgiverteam: Bayarch arkitekt, MOE rådgivende ingeniør og Aqua-teknik A/S) blev vurderet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Dette valg blev godkendt af KFU den 16. juni 2014.10.02

 

Efterfølgende har der være afholdt 8 workshops med entreprenøren og dennes rådgivere, samt repræsentanter fra Kommunale Ejendomme, Kultur & Fritid, Herning Svømmehal og repræsentanter fra vandsportsforeningerne.

Workshopsene har givet en del ønsker om tilkøb. Disse ønsker har styregruppen behandlet og udvalgt følgende:

Forlængelse af kørevej med asfaltbelægning til port,

udendørsskur til solstole med mere,

ændret belægning ved udendørsbassin,

gennemføringer i dækket til banetove,

rengøringsrum på 1. sal,

slidlag + vinduer i foreningslokale på 1. sal,

øget areal i livredderrum og tribune,

kloak + el + vand til dykkergarage,

samt kameraovervågning af alle bassiner.

 

Projektforslaget gav mulighed for etablering af ekstra m2 på 1. sal. Her laves der slidlag + etableres vinduer til foyer + bassinområde. Desuden er ventilationsrummet lavet så stort, at der er udvidelsesmulighed for ventilationsrummet. Vandsportsforeningerne skal selv færdiggøre lokalet på 176 m2 med gulvbelægning, maling, belysning osv.

Til opbevaring af dykkerklubbens både forberedes der med vaskeplads, vand, kloak og el, som føres frem til placering af dykkergarage. Dykkerklubben får 200.000 kr. til indkøb af materialer, og skal selv opføre garagen, efter forudgående godkende af forvaltningen.


Udendørs bassin

Det er tidligere foreslået at det ændres til et 21 x 12 m bassin med nye overløbsrender, nye indløbsdyser og en vanddybde på ca. 100 cm. Indvendig beklædes bassinet med bassinfolie med en forventet levetid på 10 år. Det resterende bassin opfyldes med jord fra udgravning til nyt 50 m bassin og arealet belægges med fliser.

Det har dog vist sig, at der kan etableres et nyt 12,5x 25 m stålbassin med en vanddybde på 1,1 m efter samme princip, som de nye indendørs bassiner. Det nye bassin kan derfor hæves, så det kommer i niveau med indendørsbassinerne, samtidig ændres belægningen omkring bassinet, så området bliver mere indbydende.

De udvalgte tilkøb, samt renovering af udendørsbassinet indarbejdes i entreprise-kontrakten med C.C. Contractor.

Arbejdet vurderes at koste ca. 1,2 mio. kr. som findes på forskellige driftsbudgetter for Kultur og Fritid for driftsårene 2014 og 2015. Budgetkorrektioner vedrørende renovering af udendørs bassin til 1,2 mio. kr. vil ske ved regnskabsafslutningen for 2014 eller ved en budgetopfølgning i 2015.

 

Parkeringspladser 
Byggesag er indforstået med, at det kun er ved stævner ca. 4 gange om året, at der er behov for yderligere p-pladser, og accepteret, at der etableres p-pladser på græsarealet syd for svømmehallen til midlertidige p-pladser. Udgiften hertil skønnes at kunne holdes inden for anlægsbudgettet til projektet.  
 
Indholdet i ovenstående vil blive skrevet ind i brugeraftalen med vandsportsforeningerne, således at de har ansvaret for at etablere disse p-pladser ved stævner.

Økonomi

Der er tidligere frigivet 1,400 mio. kr. til projektering samt 4,355 mio. kr. til indkøb af stålbassiner.

 

Til etablering af det valgte projekt bestående af tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende 50 m-bassin og 2 undervisningsbassiner anmodes der om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 60,053 mio. kr. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til projektet på i alt 24,053 mio. kr. i 2014, 16 mio. kr. i 2015 og 20 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at de udvalgte tilkøb indarbejdes i kontrakten,

 

at kontrakten færdiggøres til underskrift,

 

at der til opførelse af tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende 50 m-bassin og 2 træningsbassiner meddeles anlægsudgiftsbevilling på 60,053 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, på stednr. 031095: Etablering af nyt 50-meter bassin,

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 24,053 mio. kr. i 2014, 16 mio. kr. i 2015 og 20 mio. kr. i 2016 på samme stednr.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af spildevandsplanens tillæg nr. 26 for området omkring Tjørring Gl. skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø 

Sagsresume

Tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 41.B12.2 for området omkring Tjørring Gl. Skole, der skal udlægges til boligformål.
 
En del af lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen som en del af opland U14. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet også i spildevandsplanen med en udvidelse af opland U14.
 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 41.B12.2, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at anvende den nedlagte Tjørring Skole, med omkringliggende boldbaner og et grønt område, til boligformål. Lokalplanen omfatter matrikelnr. 1a Tjørring, Herning Jorder.
 
I øjeblikket er det kun det vestlige område (omkring de eksisterende skolebygninger), der er spildevandsplanlagt. Dette område er separatkloakeret og omfatter ca. 1/3 af lokalplanområdet.
 
Lokalplanen gør det muligt at etablere boliger i de tidligere skolebygninger, samt udbygge med boliger omkring disse bygninger, på de tidligere boldbaner og det grønne område øst i lokalplanområdet. En forudsætning for etablering af boliger på de tidligere boldbaner og det grønne område er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet ved en udvidelse af opland U14 i spildevandsplanen (se bilag).
 
Den nødvendige udvidelse af spildevandsplanens opland U14, ved vedtagelse af  lokalplan 41.B12.2, er på 2,17 ha. Med max 40 % befæstelse af den enkelte ejendom, forventes max. 50 % befæstelse af oplandsudvidelsen (inkl. vejarealer). Opland U14 udgør efter udvidelsen 31,03 ha.
 
Afledning af spildevand fra opland U14 vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra udvidelsen af opland U14 vil blive ledt til forsinkelse i nyt regnvandsbassin i lokalplanområdet og videre til den eksisterende regnvandsledning for opland U14 med udløb via bassin U14RUL1 til Sivebæk-Bassumgård Afledningsgrøft. Regnvand fra den del af lokalplanområdet, som allerede er spildevandsplanlagt som opland U14, ledes via bassin U14RUL1 til Sivebæk-Bassumgård Afledningsgrøft.
 

Høring af forslag til tillæg 26

Forslag til tillæg 26 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 7. maj til 2. juli 2014. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplanens tillæg nr. 27 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
    X
     X
   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 27 omhandler en ændring af kloakeringsformen for en del af kloakopland AU8.P.

Et mindre område i kloakopland AU8.P ændres fra "Separatkloak"  til "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient"

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 27 vedtages foreløbigt.

Sagsfremstilling

Et område (matr. 6a Lergrav Hgd, Aulum) ved Rørkærvej i Aulum ønskes udstykket til et nyt boligområde.

En ny lokalplan til boligområdet, nr. 01.B13.1 behandles samtidig med tillægget til spildevandsplan.

Det nye boligområde er allerede optaget i spildevandsplanen som en del af kloakopland AU8.P med kloakeringsformen "Separatkloak".

Kloakeringsformen i det nye boligområde bliver "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient", og derfor skal spildevandsplanen ændres.

 

Det fremtidige boligområde er ca. 1,4 ha.
Regnvand fra veje, stier og indkørsler udledes via regnvandskloak til regnvandsbassin med udløbsnr. 05005AR sydvest for området (se bilag 1).

Befæstelsesgraden, som omfatter ovennævnte befæstelser, bliver ca. 12,7%.

 

Tagvand fra bygningerne nedsives.

Ifølge et geoteknisk notat, som er udarbejdet i forbindelse med projektet, vurderes det, at nedsivning af tagvand er muligt.

 

I forbindelse med ændringen af kloakeringsformen ændres oplandsnavnet for boligområdet til AU25.P.

For placeringen af boligområdet samt opland AU25.P henvises til bilag 1.  

 

Forslag til tillæg nr. 27 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering om Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedr. Haderup Omfartsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med Vejdirektoratets planlægning af en opgradering af vejforbindelsen rute 34/26, Herning - Hanstholm, er der igangsat en VVM-proces (Vurdering af Virkning på Miljøet) for en ny omfartsvej ved Haderup. Forslag til VVM-redegørelse er i høring indtil den 31. oktober 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes høringssvar peger på løsning A.

 

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har fremlagt forslag til VVM-redegørelse for omfartsvejen ved Haderup med følgende 3 forslag til linjeføring: 

Løsning A:

En ca. 7,5 km lang omfartsvej vest om Haderup anlagt som motortrafikvej med 2 spor (forslag A1) henholdsvis 2+1 spor (forslag A2) og hastighedsbegrænsning på 90 km/t.
Krydsning af rute 16 Viborgvej udformes som hankeanlæg med niveaufri skæring.

 

Løsning B: En ca. 4,5 km lang bynær omfartsvej vest om Haderup anlagt som landevej med 2 spor og hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Krydsning af rute 16 Viborgvej udformes som hankeanlæg med niveaufri skæring.

 

Løsning C:

Opgradering af rute 34 gennem Haderup med cykel- og gangstier og en tunnel under vejen til cykeltrafik. Dette kombineret med en ca. 1,5 km lang forlægning af rute 34
nord for Haderup, så krydsningen med rute 16 Viborgvej samles i enten et hankeanlæg med niveaufri skæring (C1) eller en rundkørsel (C2).

 

I VVM forslaget fremhæves løsning A1 som den bedste samfundsøkonomiske løsning, der samtidig giver mulighed for en samlet højklassevejløsning for hele rute 34/26 Herning - Hanstholm.

 

Fortsat by- og erhvervsudvikling i Haderup vil kunne sikres i alle løsningsforslag, dog vil løsning C begrænse muligheden for planlagt områdefornyelse i Haderup bymidte.

 

For så vidt angår det naturmæssige, så vil løsning B medføre en mindre fragmentering af landskabet i forhold til løsning A.

Løsning A vil desuden medføre en gennemskæring af 7 flagermus-flyveruter mod 3 ruter ved løsning B. Feldborg Plantage og Røjbæk er begge primære lokaliteter for flere arter af flagermus.

 

Link til VVM-redegørelse, Sammenfattende rapport for Haderup Omfartsvej: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/806/Haderup_Rapport_509.pdfIndstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at løsning A2 til linjeføring af omfartsvej ved Haderup anbefales i Herning Kommunes høringssvar,

 

at sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

 

 

Beslutning

Sagen er taget til orientering.

 

 

Sagsnr.: 03.02.00-Ø59-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Garantistillelse for lån til etablering af anretterkøkkener på Engholmcentret i Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm - Jan Märcher.

Sagsresume

I forbindelse med beboermøde afholdt i efteråret 2013 på Engholmcentret, er der foretaget en afstemning om etablering og indretning af 2 anretterkøkkener som supplement til de eksisterende rammer på Engholmcentret.


Beboerne ønsker at bringe oplevelsen af mad endnu tættere på boligerne. Omkostningerne til indretning af de 2 køkkener er anslået til 855.000 inkl. moms  

 

Da køkkenerne etableres i boligdelen, skal omkostningerne til anretterkøkkenerne finansieres af beboernes huslejebetaling. Boligdelen er ejet af afd. 430 Engholmcentret Sdr. Felding, og administreres af Boligorganisationen Fællesbo.

 

I løbet af 2013 har beboerne og Fællesbo etableret to nye anretterkøkkener på Kastaniegården og det er en lignende model for indretning af fælleskøkkener som Fællesbo ønsker at etablere på Engholmcenteret.

 

Boligorganisationen Fællesbo ansøger om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån, og at Herning Kommune stiller en 100 % kommunegaranti for 80% af finansieringen til etablering af anretterkøkkenerne.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at der indrettes to anretterkøkkener i fællesboligarealerne på Engholmcentret.


I Herning Kommune indrettes der i dag, i forbindelse med nybyggeri, anretterkøkkener i fællesboligarealer. Med disse køkkener får borgerne muligheden for at spise og være sammen med andre i de fælles boligarealer.


Anretterkøkkenerne på Engholmcenteret skal give mulighed for, at beboerne kan spise sammen og give dem mulighed for at dufte og fornemme maden, hvilket har betydning for det sociale fællesskab. 


Engholmcentrets bygninger er af ældre karakter og indretningen er ikke tidsvarende, derfor er der i dag ikke indrettet fælleskøkkener i samme omfang som det ses på de plejecentret der er af nyere dato.Økonomi

Fællesbo har oplyst følgende tal omkring økonomien i projektet:
 
 
 
Udgifter til anretterkøkkener
 
M/moms
Tilbud fra en entreprenør
 
630.450
Uforudsete udgifter
 
63.300
Rådgiver- og diverse låneomkostninger m.v
 
161.250
Samlede udgifter
 
855.000
 
 
 
Finansiering:
 
 
Finansieres af afdelingen - 20%
 
171.000
Realkreditforeningslån - 80%
 
684.000
Samlet finansiering
 
855.000
 
 
 
Netto investering for Herning Kommune
 
0
 
 
 

Realkreditlånet finansieres med 100% kommunal garantistillelse. Administrationen anbefaler, at Herning Kommune stiller denne garanti.

Garantien udløser ikke nogen deponeringsforpligtigelse.


Etableringen af de to anretterkøkkener vil medføre en stigning i huslejen. Huslejestigningen for de 31 berørte lejligheder er af Fællesbo beregnet til 111,00 kr. pr. måned pr. lejlighed svarende til en huslejestigning på ca. 2,44 % i gennemsnit.

 
Med den beregnede huslejestigning vil lejen udgøre i gennemsnit pr. lejlighed 4.630 kr. pr. måned på Engholmcentret. Til sammenligning er huslejeniveauet på Birketoft 6.199 kr. pr. måned.

Projektet og den afledte huslejestigning er godkendt af beboerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at det godkendes, at Fællesbo optager et 30-årigt kreditforeningslån på det maksimale 684.000 kr.,

 

at der godkendes en garanti på 100% herfor,

 

at huslejestigningen på 111 kr. pr. måned pr. lejlighed godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab for Lind Pleje- og aktivitetscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte anlægsbevillingen (skema A) og gav kompetencen til godkendelse af anlægsbevillingen (skema B) til fagudvalget, på mødet den 14. december 2010.
 
Anlægsbevillingen (skema B) blev efterfølgende godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 2011 for nybygning af Lind pleje- og aktivitetscenter.
 
Frigivelse af anlægsbevillingen for Lind pleje og aktivitetscenter var på Herning Byråds møde den 20. september 2011. Herning Byråd godkendte yderligere 1 mio. kr. ekskl. moms til anvendelse af tilkøb af velfærdsteknologi. Samlet budgetbeløb, afsat til velfærdsteknologi, udgør i alt 2 mio. kr. ekskl. moms.

Lind pleje- og aktivitetscenter vedrører nybygning af 64 boliger og etablering af servicearealer med daghjemsfaciliteter med plads til 10 brugere.

 

Byggeriet blev færdig i april 2013, og overgik til drift den 1. juli 2013, hvorfor det endelige regnskab fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for nybygning af Lind pleje- og aktivitetscenter med boligdel og servicearealer er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 30. juni 2014.

 

Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender anlægsregnskabet (skema C) med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

Godkendelse af anlægsregnskabet (skema C):

Sammenlignet med budgettet (skema B), kan det endelige regnskab (skema C) specificeres i følgende hovedtal:

 
Bevilling
 
Regnskab
 
Forskel
 
 
(Skema B)
 
(Skema C)
 
 
 
Boligdel (inkl. moms)
80.279.000
kr.
71.625.450
kr.
-8.653.550
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Servicedel (inkl. moms)
38.328.000
kr.
36.112.193
kr.
-2.215.807
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Anskaffelsessum i alt
118.607.000
kr.
107.737.643
kr.
-10.869.357
kr.

 

Det kan oplyses, at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 98,174 mio.kr., det vil sige, at regnskabsresultatet holder sig under Statens maksimumbeløb.

Anlægsregnskab:

 

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.087
 
Boliger
 
80.279.000
 
71.625.450
 
-8.653.550
 
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
018.073.01
 
Servicearealer
 
30.935.000
 
29.774.875
 
-1.160.125
 
018.073.02
 
Servicearealtilskud
 
-2.560.000
 
-2.560.000
 
0
 
 
I alt
 
108.654.000
 
98.840.325
 
-9.813.675
 
Finansiering:
 
 
 
 
 
91% lån vedr. boligerne
 
 
-73.053.890
 
-65.179.160
 
7.874.730
 
2% beboerindskud vedr. boligerne
 
 
-1.605.580
 
-1.432.509
 
173.071
 
 
I alt
 
-74.659.470
 
-66.611.669
 
8.047.801
 
 
 
 
 
 
Netto investering for Herning Kommune
 
I alt
33.994.530
32.228.657
-1.765.873

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

 

Nettoudgiften for hele projektet er 32.228.657 kr. mod bevillingens 33.994.530 kr. det vil sige en mindreudgift på 1.765.873 kr.

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2011 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at indexreguleringen ikke blev så høj som forventet, da byggeriet er gennemført i årene med særdeles lav prisudvikling.

 

Ligeledes har renteniveauet været betydelig lavere end forventet, hvilket har betydet en meget lavere renteudgift. Udbudsform og gennemførelse af et nybyggeri, har vist sig, at være meget konkurrencedygtig for så vidt angår udgifter til projektændringer og uforudsete udgifter.

91% af udgiften til boligdelen på 71,625 mio. kr., svarende til 65,179 mio. kr., kan finansieres med optagelse af lån hos KommuneKredit.

Ved godkendelse af bevillingen (skema B) var huslejen beregnet til 997 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 5.650 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 176 kr. pr. m² årligt eller 1.000 kr. pr. måned pr. bolig.

Den nuværende husleje for 2014 er stadig beregnet til 997 kr./ m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 5.650 kr. pr. bolig.

Den månedlige husleje for 2015 er fastsat til kr. 5.698 kr. pr. bolig jf. budgetforslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard. 

Til sammenligning er huslejeniveauet i senest afsluttede boligprojekt i 2014 niveau: Søglimt – Gennemsnitlig husleje på 1.051 kr./m² pr. år. Svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.981 kr. pr. bolig.
 
Velfærdsteknologi:
Der var i budgettet afsat 2,0 mio. kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi på området, hvoraf der er anvendt 1,962 mio. kr.
 
Af indkøbene kan bl.a. nævnes:

 • Indkøb og udvikling af wellness badekabine i samarbejde med en privat producent af velfærdsteknologisk udstyr.

 • Bidet toiletter. Der er indkøbt 3 forskellige modeller af bidet toiletter. I alt 29 enheder.

 • Tablets til afprøvning hos hver enkelt beboer i et beboerafsnit inkl. oplæring og implementeringsprogram m.v.

 • Informationsskærme i aktivitets- og plejecenterdelen.

 • Halvautomatiske plejesenge - 4 stk.

 • Højdejusterbare badestole - 4 stk.

 • Særlige stole med massagefunktion – 2 stk. Særlig velegnet til demente borgere.

 • Særligt træningsudstyr til brug i daghjemmet.


Administrationen blev jf. sagen den 10. august 2011 bedt om at gennemføre en dataindsamling på de indkøbte teknologier.

Denne indsamling og vurdering er endnu ikke afsluttet for de forskellige velfærdsteknologiske projekter, og dermed foreligger der ikke på nuværende tidspunkt en evaluering af de igangværende projekter.

Konklusioner vedrørende et eventuelt effektiviseringspotentiale vil på nuværende tidspunkt derfor ikke kunne præsenteres.

Evalueringen vil efterfølgende blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

 

Regnskabet (skema C) for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab ligger på sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at regnskabet (skema C) for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 71,625 mio. kr. og 36,112 mio. kr. (begge inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 71,625 mio. kr. (inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 29,775 mio. kr. (ekskl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 2,560 mio. kr.,

 

at der hjemtages endeligt lån på 65,179 mio. kr. til finansieren af boligdelen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab for Lindegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 27. januar 2009 anlægsbevillinger (skema A og skema B) for om- og tilbygning af Lindegården. Efterfølgende har følgende sager været i byrådet vedr. Lindgården: Sanering af køkken på Lindgården den 13. december 2011 og sidst udnyttelse af restsum vedr. anlægsprojektet om- og tilbygning af Lindegården den 20. november 2012.
 
Plejecenteret Lindegården omfatter efter om- og tilbygning i alt 120 plejeboliger, heraf et afsnit særligt indrettet med 18 plejeboliger til borgere med demenssygdommen Huntington Chorea (HC).


Endeligt anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af boliger og servicearealer ved Lindegården fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for om- og tilbygning af Lindegården med boligarealer og serviceareal er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 24. april 2014.

 

Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender anlægsregnskabet (skema C) med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

 

Godkendelse af anlægsregnskabet (skema C):

 

Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 

 
Bevilling
 
Regnskab
 
Forskel
 
 
(Skema B)
 
(Skema C)
 
 
 
Boligdel (inkl. moms)
170.700.000
kr.
161.019.408
kr.
-9.680.592
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Servicedel (inkl. moms)
22.010.000
kr.
20.901.710
kr.
-1.108.290
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Anskaffelsessum i alt
192.710.000
kr.
181.921.118
kr.
-10.788.882
kr.
(incl. moms)
 
 
 
 
 
 

 

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag er 173,058 mio. kr. (Rammebeløb 2009), dvs. regnskabsresultatet holder sig under statens maksimumbeløb.


Anlægsregnskab:

 

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Stednr.:
 
Betegnelse:
 
Bevilling:
 
Regnskab:
 
Forskel:
 
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.089
Boliger
 
170.700.000
 
161.019.408
-9.680.592
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
532.088.01
 
Servicearealer
 
17.707.000
 
16.745.983
 
-961.017
 
532.088.02
 
 
Serviceareal-
tilskud
 
-4.800.000
 
 
-4.800.000
 
 
0
 
 
 
I alt
 
183.607.000
 
172.965.391
 
-10.641.609
 
Finansiering:
 
 
 
 
 
91% lån vedr. boligerne
 
 
-155.337.000
 
-146.527.662
 
8.809.338
 
2% beboerindskud vedr. boligerne
 
 
-3.414.000
 
 
-3.220.388
 
 
193.612
 
 
Værdi af eksisterende bygninger
 
 
-23.600.000
 
 
-23.600.000
 
 
0
 
 
 
I alt
 
-182.351.000
 
-173.348.050
 
9.002.950
 
 
 
 
 
 
Netto investering for
Herning Kommune i alt
 
1.256.000
-382.659
-1.638.659

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

 

Nettoudgiften for hele projektet er -382.659 kr. mod bevillingens 1.256.000 kr., en mindreudgift på 1.638.659 kr.

Jf. Byrådets beslutning af den 20. november 2012 blev der givet tilladelses til at elevator- og p-pladsrenovering med 3,250 mio. kr. blev afholdt inden for anlægsbudgettet.

Regnskabet vedr. elevator- og p-pladsrenovering udviser 3,685 mio. kr. Regnskabet viser således en merudgift på 0,435 mio. kr., som bl.a. skyldes ekstra udgifter til belysning på p-arealet og ekstra omkostninger til gennembrydning af tagkonstruktion i forbindelse med montage af elevator.

 

Elevator og p-pladsrenoveringen er en del af det samlede anlægsregnskab.

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2008 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at de afsatte budgettal for henholdsvis indeksregulering, øvrige sagsomkostninger m.m. ikke er steget som forventet på det tidspunkt, hvor budgettet blev udarbejdet.

91% af udgiften til boligdelen på 161 mio. kr., svarende til 146,528 mio. kr., kan finansieres med optagelse af lån hos KommuneKredit.

Regnskab for køkkenrenoveringen:

 

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

 

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
532.088.04
Køkkenrenovering
430.000
696.578
266.578
 
 
 
 
 

 

Ovenstående viser Herning Kommunes netto investering i projektet.

 

Køkkenrenovering blev givet som en tillægsbevilling jf. Byrådets beslutning af den 13. december 2011 på et selvstændigt stednr. 532.088.04 og indgår derfor ikke i anlægsregnskabet (skema C) for om- og tilbygningen af Lindegården. Køkkenrenoveringen viser en merudgift på 266.578 kr.

Tillægsbevillingen på 430.000 kr. til køkkenrenoveringen blev finansieret på driftsrammen for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Område Vest, sted nr. 532.016 under forudsætning af, at et eventuelt ikke forbrugt rådighedsbeløb ved projektets afslutning blev tilbageført til driftsbudgettet for Område Vest. Der blev ikke taget stilling til, hvordan et merforbrug skulle finansieres.

Praksis i forbindelse med afslutning af anlægsprojekter er, at eventuelle ikke forbrugte rådighedsbeløb tilgår de likvide aktiver. Ligesom merudgifter finansieres af de likvide aktiver.

Boligerne er overgået til drift pr. 1. juli 2012. P-plads og elevatorer er udført og afleveret i 2013.  

Ved skema B fra 2009 var huslejen beregnet til 1.075,00 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 6.000 kr. pr. bolig i blok A og B og ca. 7.500 kr. pr. bolig for HC-boligerne. 

Den nuværende husleje er opgjort til 1.078,02 kr./ m² pr. år ekskl. forbrugsafgifter i 2014 niveau. Svarende til en månedlig husleje på 6.738 kr. pr. bolig på 75 m² og 7.995 kr. pr. bolig på 89 m² for HC-boligerne.

Boligerne har forskellige størrelser, arealerne ligger mellem 63 m² til 91 m². 

Niveauet for huslejen svarer til de seneste etablerede boliger på området. Til sammenligning er huslejeniveauet i de senest afsluttede boligprojekter i 2014 niveau: Søglimt 1.051 kr./m² pr. år. Svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.981 kr. pr. bolig.
 
Skema C for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab ligger på sagen.

 

 

  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 161,019 mio. kr. og 20,902 mio. kr. (begge inkl. moms),
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 161,019 mio. kr. (inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 16,746 mio. kr. (ekskl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 4,800 mio. kr.,

 

at anlægsregnskabet for køkkenrenoveringen godkendes med 0,697 mio. kr. (ekskl. moms),
at der hjemtages endelig lån på 146,528 mio. kr. til finansieringen af boligdelen,

 

at merudgiften vedrørende køkkenrenoveringen på 0,267 mio. kr. finansieres af mindreforbruget 1,638 mio. kr. fra anlægsprojektet om- og tilbygning af Lindegården. 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.35.08-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægsregnskab for flytning og ombygning af Hjemmeplejen, specialrådgivning og Koloritten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna Kjærgaard Stokholm, Pia Colstrup

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for flytning og ombygning af Aktivitetscentret Koloritten og flytning af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og specialrådgivningen. 

Koloritten

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 midler til at flytte Aktivitetscentret Koloritten fra Nørregade 7 til Dalgashus. I løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 lykkedes det ikke at få en endelig aftale med udlejer af lejemålet i Dalgashus og administrationen undersøgt andre lejemål.


Byrådet beslutter på mødet den 18. juni 2013 pkt. 226, at indgå en 10 årigt lejemål på adressen Markedspladsen 2, 7400 Herning. Lejemålet udgør samlet 2.130 m² og er beliggende på 4 etager inkl. kælder og lejemålet indgås pr. den 1. september 2013.
Arbejdet med flytning og ombygning af Koloritten igangsættes efter Byrådets beslutning og der afholdtes indvielse af Koloritten den 20. maj 2014.

Kolorittens bruger er opgjort pr. 1. august 2014 til 727 brugere. Antallet af brugere for den nye sæson forventes at stige.

 

Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen og Specialrådgivningen.

I forbindelse med salg og fraflytning af Nørregades plejehjem har der været behov for at finde et erstatningslejemål for Område Øst hjemmeplejen og hjemmesygeplejen samt specialrådgivningen (hjælpemiddelterapeuter).


Byrådet beslutter på mødet den 29. oktober 2013 pkt. 326 at indgå en 2 årig lejekontrakt for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og en 10 årig lejekontrakt for specialrådgivningen på adressen Markedspladsen 2, 7400 Herning.


Lejemålet udgør samlet for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 913 m² og samlet for specialrådgivningen 420 m². Lejemålet indgås pr. den 1. november 2013.

Arbejdet med flytning og ombygning af lejemålene igangsættes efter Byrådets beslutning og lejemålene indflyttes først i januar 2014.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for flytning og ombygning af Aktivitetscentret Koloritten og flytning af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og specialrådgivningen.


På Byrådsmødet den 18. juni 2013, pkt. 226 blev der bevilget 5,922 mio. kr. til ombygning, flytning og etablering af Aktivitetscenter Koloritten på Markedspladsen.

 

På Byrådsmødet den 29. oktober 2013, pkt. 326 blev der bevilget 2,570 mio. kr. til ombygning, flytning og etablering af kontorfaciliteter på Markedspladsen.

 

Markedspladsen har tidligere været anvendt af et lokalt revisionsselskab og indrettet med mindre og større kontorer. Lejemålet har ved indflytning stået tomt i et par år.

Ombygningen af lejemålet har omfattet en ny indretning af samtlige etager for at kunne rumme de aktiviteter som blandt andet. Koloritten tilbyder. Koloritten består i dag af ny indrettede grupperum, værksteder, træningskøkken, depoter, træningsrum og et stort cafeområde med tilhørende køkken.

Indretningen af alle aktiviteter i samme bygning har krævet skærpede krav til brandsikring og skærpede krav til ventilation af lokalerne.Social- og Sundhedsudvalget ønsker en intern belysning af, hvorvidt der kan rejses erstatningskrav eller lignende.

Økonomi

 

Anlægsregnskab:
 
 
 
 
 
 
Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:
 
 
 
 
 
 
 
 
Stednr.: 533.098
Bevilling:
 
Regnskab:
 
Forskel:
 
Aktivitetscenter Midtbyen
5.922.000
kr.
8.591.284
kr.
2.669.284
kr.
 
 
 
 
 
 
 
Stednr.: 532.070
 
 
 
 
 
 
Hjemmeplejelokaler Område Øst - ombygning m.m.
2.570.000
kr.
2.050.044
kr.
-519.956
kr.
 
 
 
 
 
 
 
I alt
8.492.000
kr.
10.641.328
kr.
2.149.328
kr.

 

 

Koloritten

Regnskabet viser en væsentlig forskel på det bevilligede beløb og byggeregnskabet.


Igennem projektet har der været en del uforudsete hændelser blandt andet omkring lovliggørelse af de forskellige værksteder med hensyn til myndighedskrav til eksisterende døre og opfyldelse af lovgivningens krav omkring ventilation.


Meromkostningen til ventilationsanlægget for lokalerne, samt de specifikke anlæg som er etableret til værkstederne består hovedsageligt af:

 • Samlet meromkostningen for ventilation er 1,5 mio. kr.

 • Omkostningerne til etablering af adgangskontrol 0,25 mio. kr.,

 • Nyt alarmsystem, nye branddøre 0,4 mio. kr.,

 • Ekstra inventar til etablering af køkken, frost m.m. 0,25 mio. kr.

 • Nyt it-netværk til 0,2 mio. kr.

 

Før indgåelse af lejemålene blev lokalerne besigtiget og vurderet. På daværende tidspunkt vurderes det, at alarmsystem, ventilationssystem, branddøre, og it-netværk kunne genanvendes i et betydeligt større omfang end det har været tilfældet efter projektering og ansøgning om byggetilladelse. 

 

Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen og Specialrådgivningen.

I forbindelse med budgetlægning af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og specialrådgivning blev budgettet tilrettet efter de erfaringspriser som fremkom ved udbuddet på Koloritten-projektet.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. og der er en væsentlig afvigelse fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at anlægsregnskaberne godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget konstaterer, at fagudvalget ønsker en intern belysning af, hvorvidt der kan rejses erstatningskrav eller lignende.
Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at se den samme belysning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Ansøgning til Ældrepuljen 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet. Puljen udmøntes til kommunerne for et år af gangen i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

 

Der er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunens andel af puljen i 2015 udgør 14,8 mio. kr. Der er ansøgningsfrist til puljen for 2015 den 26. september 2014.

 

Fra 2016 udmøntes puljen ikke længere efter ansøgning men tilgår kommunen som DUT-regulering.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. januar 2014 (punkt 3), at anvende midlerne fra 2015 og frem til følgende:

[image]

Sagsfremstilling

Indsatserne har karakter af varig drift og kræver alle ansættelse og oplæring af ekstra personale. Akutteamet etableres for midler fra ældrepuljen den 1. maj 2014 og har medført en styrkelse af sygeplejen i kommunen, der presses af hospitalernes stadigt hurtigere udskrivninger samt opgaveoverdragelser.

 

Midlerne til genoptræningsområdet betyder, at ventetiden nedsættes. Det kan påvirke kommunens sygedagpengeudgifter i nedadgående retning. Også på ældreområdet kan det påvirke udgifterne til fx. hjemmehjælp, at borgerne hurtigere kommer i genoptræning.

 

Flere demenspladser gør, at det stigende antal demente ældre bedre kan håndteres på plejecentrene.

 

Flere aflastningspladser vil være medvirkende til, at flere ældre kan forblive længst muligt i eget hjem.

 

Midlerne er fra 2016 varige, og kommunerne kan således regne med dem fremadrettet til ældreområdet. Midlerne er prioriteret til permanente indsatser. Administrationen anbefaler på denne baggrund at de permanente midler indarbejdes i budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019.Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at ansøgning til Ældrepuljen for 2015 godkendes,

 

at det indstilles, at de permanente midler indarbejdes i budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet med dog således,

 

at midler som følge af aftale om Ældrepuljen, indarbejdes i budgetrammen for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre også i 2016 og 2017, da det er den periode Ældrepuljen er gældende.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Indtægtsbevilling for satspuljemidler til rygestopindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om at give 5.950.000 kr. til Herning, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner til at gennemføre indsatser i projektet, ”Forstærket indsats over for storrygere”. Udmøntningen sker som en del af regeringens sundhedspolitiske udspil fra 2013, hvor der er afsat 42 mio. kr. til en forstærket rygestopindsats over for storrygere. Puljen løber i perioden 2014-2017.
 
Formålet med indsatsen over for storrygere er at bidrage til at begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom og død i Danmark, og til at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kan tilskrives tobaksrygning. Herning Kommune samarbejder med Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande om et fælles projekt med almen praksis og Hospitalsenheden Vest.  

 

Forebyggelsesudvalget orienteredes om projektansøgningen på møde den 18. august 2014.

Sagsfremstilling

Målgruppen for indsatsen vil være alle storrygere, men særligt målrettet den gruppe af borgere, hvor problemet er størst, hvilket betyder socialt udsatte, borgere med lav uddannelse, borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og borgere med lav bruttoindkomst.
 
Der er i ansøgningen fokus på følgende obligatoriske indsatser:

 • at etablere samarbejde og infrastruktur til systematisk opsporing af storrygere via almen praksis, sygehus(afdelinger) samt relevante kommunale forvaltninger fx. Handicap og Psykiatri med henblik på rekruttering til rygestopforløb

 • at indgå aftale med praktiserende læger og sygehusafdelinger om kort rådgivning om rygestop

 • at indføre kort rådgivning, der kan gives af relevante kommunale medarbejdere med direkte borgerkontakt for eksempel i sundheds-, social- og beskæftigelsesforvaltningen

 • at indføre en formaliseret henvisningsstruktur til kommunale rygestoptilbud fra praktiserende læge, sygehusafdelinger (for eksempel patienter fra lunge- og hjertemedicinske afdelinger eller gravide i forbindelse med ultralydsskanninger) samt fra kommunale forvaltninger

 • at henvisningerne skal foregå elektronisk.

 • at indføre et system til hurtig kontakt fra kommunen til borger

 • at indgå aftaler mellem kommune og et passende antal borgere om gennemførelse af rygestopforløb (gruppe eller individuelt)

 • at give tilbud om betalt rygestopmedicin, herunder at sikre, at borgeren kun får udleveret offentligt betalt nikotinpræparat eller lægeordineret rygestopmedicin, hvis borgeren følger det aftalte rygestopforløb

 • at sikre tilbagemelding fra kommune til henvisende praktiserende læge eller sygehusafdeling om resultatet af henvisningen med henblik på registrering i journalen og opfølgning ved næste kontakt med borgeren

 • at tilmelde sig Rygestopbasen og indrapportere løbende hertil

 • at opdatere sine tilbud til målgruppen på Stoplininen.dk

 • at deltage i den løbende evaluering samt slut-evaluering af den samlede indsats

 
Grundideen i den fælles ansøgning er et tværkommunalt projekt, hvor særligt den elektroniske henvisningsstruktur og rekruttering vil have fokus. Derved vil de største samarbejdspartnere blive de praktiserende læger og sygehusene i Holstebro og Herning.  Økonomi

Administrationen af projektet foretages rent praktisk af Struer Kommune, hvor også projektlederen forankres. Størstedelen af udgifterne i projektet, nemlig til bl.a. medicin, materialer, PR, kompetenceudvikling og revision betales derfor fra Struer Kommune.

 

Herning Kommune tilføres 85.000 kr. i 2015 og 128.000 kr. i 2016 og 2017 til flere rygestopkurser. Herudover er der afsat en pulje øremærket rygestopkurser til de kommuner, hvor efterspørgslen er størst.

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 85.000 kr. i 2015, 128.000 kr. i 2016 og 128.000 kr. i 2017 på Serviceområde 19, Forebyggelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 88.00.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Valg af revisor til Herning Kommune

 

Sagsnr.: 00.05.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Kirsten Toft Bang  

Event

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-6-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anullering af salg af areal i Tjørring

 

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 27.54.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af programoplæg

 

Sagsnr.: 81.00.00-G01-4917-06 Sagsbehandler: Martin Buur Petersen  

Personalesag

 

Sagsnr.: 81.03.00-G01-1979-13 Sagsbehandler: Laila Leerholm  

Personalesag

 

Sagsnr.: 81.03.00-G01-2428-13 Sagsbehandler: Laila Leerholm  

Personalesag

 

Sagsnr.: 81.02.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Personalesag

 

Sagsnr.: 81.02.00-A00-3-14 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Personalesag