Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 3. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Budget 2017 - 2. behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 fremsendes til 2. behandling

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 21. september 2016 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb af der indkommet ændringsforslag fra:

 1. Forligspartierne ( Venstre, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Samling og Arulanantharajah Thilliainadarasa (UP)
 2. Socialdemokraterne

 

Udover ændringsforslagene er der blandt andet med baggrund i byrådsbeslutninger nogle få administrative tekniske korrektioner, der vedlægges som bilag.

 

Høringsperioden er fastsat i budgetproceduren og løb fra den 6.-16. september. Alle høringssvar er sendt til Byrådet pr. mail den 16. september.

Økonomi

Ændringsforslaget fra forligspartierne:

 

 

Ændringsforslaget fra forligspartierne medfører på det skattefinansierede område en forbedring af de likvide aktiver med 7,653 mio. kr. i budgetperioden.

 

Ændringsforslag fra Socialdemokraterne:

 

 

 

Det bemærkes, at forslaget om at øge normeringen på det specialiserede socialområde og på daginstitutionsområdet betyder en stigning i taksterne. F.eks. indebærer det en stigning i forældrebetalingen for 0-6 årige på gennemsnitlig ca. 60 kr./måned, såfremt daginstitutionsområdet tilføres netto 5 mio. kr. til øget normering.  

 

Såfremt et af de foreliggende ændringsforslag godkendes, vil årsbudget for 2017 være foreslået godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9 % (uændret),
 • Der er enighed om, at udskrivningsgrundlaget i 2017 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 13.490.193.000 kr.
 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige ejendomme (uændret),
 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien (uændret)
 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99 % (uændret).

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandling af budgettet, herunder foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet angående de foreslåede politiske ændringsforslag,
at de tekniske/administrative korrektioner til budget 2017-2020 jf. bilag indstilles til godkendelse,
at de til budgettet tilhørende takstoversigter jf. bilag godkendes,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet om, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende skatteindtægterne,
at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandling af budgettet, herunder foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet,
at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2017:
 • serviceområde 09 Trafik - sted nr. 222095 - pulje til projekter - papirpenge med 0,341 mio. kr.
 • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,331 mio. kr.
 • serviceområde 18 - Sundhed og Ældre - sted nr. 532087 - pulje til projekter - papirpenge med 0,331 mio. kr.
 • at udgifterne finansieres af det på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-15 Sagsbehandler: Jan William Mærcher  

Godkendelse af delberetning nr. 10 vedr. revision af sociale ydelser 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens revision E&Y har den 15. juni fremsendt revisionsberetning nr. 10 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2015.

Beretningen og besvarelser fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunens revision E&Y har den 15. juni fremsendt revisionsberetning nr. 10 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2015.

Beretningen vedrører såvel Beskæftigelsesudvalgets område som Social- og Sundhedsudvalgets område. Denne sag er en opsamling på behandlingen i de to udvalg.

 

Generelt

 

Formålet med revisionen på det sociale område:

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik

 

Områder der vedrører Beskæftigelsesudvalget

 

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion og som vedrører Beskæftigelsesudvalget er:

 • 5.1. Forretningsgange - Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne
 • 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende regler
 • 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret Refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet
 • 5.4. Revisionserklæring vedr. de sociale it-systemer - Revisionens gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger
 • 5.5. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er Revisionens vurdering, at Herning Kommune har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis
 • 5.7. Fokusrevision - Jobrotationsordningen 2015 - Det er på baggrund af Revisionens stikprøvevise gennemgang af sager om bevilling af jobrotationsydelse fra den ordinære jobrotationspulje vurderet, at kommunen i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer på området.  

  

Gennemgangen for 2015 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger på de nævnte områder.

 

Områder der vedrører Social- og Sundhedsudvalget

 

Revisionen har gennemført en forvaltningsrevision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, i Herning Kommune.

Revisionen er i den forbindelse kommet med en revisionsbemærkning knyttet til forvaltningen af BPA-ordningerne (Borgerstyret Personlig Assistance) efter Servicelovens §§ 95 og 96.

 

Servicelovens §§ 95 og 96 omhandler muligheden for, at Herning Kommune kan yde et tilskud til, at borgere med nedsat funktionsevne selv kan vælge og ansætte handicaphjælpere.
Herning Kommunes udgifter til de to ordninger var samlet set 20,3 mio. kr. i 2015. Det forventes at udgifterne vil være 21,3 mio. kr. i 2016.

 

I forbindelse med revisionen er følgende revisionsbemærkning anført:

 

Revisionsbemærkningen vedrører området Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96, har givet anledning til en revisionsbemærkning. Revisionsbemærkningen relaterer sig til, at der ikke er sket løbende opfølgning på sagerne, og at sagerne generelt ikke er tilstrækkeligt oplyst.

 

Som uddybning til dette har revisionen anført, at kommunen regelmæssigt bør sikre sig, at BPA-ordningen fungerer efter hensigten, hvilket betyder, at det skal vurderes, om borgeren får den hjælp, som borgeren er visiteret til, og om borgeren fortsat opfylder betingelserne for at modtage den visiterede hjælp. Herunder også en vurdering af, om borgeren fortsat skal fungere som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne.

 

Revisionen fremkommer desuden med følgende anbefalinger til administration af området:

 

1.    At kommunen overvejer, om der bør gennemføres gennemgang af enkelte sager som en del af ledelsestilsynet samt dokumentation heraf.

2.    At der foretages opfølgning af sager, således at der årligt sker en revurdering af borgerens tilstand og behov.

3.    At der vægtes skriftlighed i journaliseringen, herunder dokumentation af evt. kontakt med borgeren.

4.    At der i bevillingsskrivelser fremgår, hvilke økonomisk ramme de bevilgede timer udløser.

 

Social og Sundhedsudvalgets besvarelse

 

Visitationsenheden har forud for revisionsgennemgangen igangsat en handleplan – i første omgang for §96 - der har som formål at rette op på de mangler, der er påvist. Handleplanen er i gang og indeholder følgende elementer:

 

Ad 1: En gennemgang og revurdering af de 29 nuværende BPA-ordninger.

Ad 2: Løbende opfølgning i forhold til den enkelte sag, ligesom der sker opfølgning ved behov. Lovmæssigt er der ikke krav om årlig opfølgning.

Ad 2. I forbindelse med gennemgangen af sagerne vil det blive sikret, at dokumentationen er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Ad 4 Der arbejdes på en model for synliggørelse af den økonomiske ramme for de bevilgede timer overfor borgerne i bevillingsskrivelserne.

 

Der er desuden udarbejdet en handleplan for gennemgangen af BPA-ordningerne under §95. Handleplanen iværksættes fra januar 2017. De sager der indeholder fuldt plejetillæg vil blive gennemgået først.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at besvarelsen på den anførte besvarelse fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
at revisionsberetning nr. 10 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.00.00-I04-1-16 Sagsbehandler: Christiane Bundegaard Petersen  

Dansk Industri Erhvervsklimaundersøgelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jørgen Krogh gennemgår Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse 2016 i detaljer og peger på mulige initiativer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen på mødet tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen på mødet er taget til efterretning.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 24.05.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Ny erhvervsturismesatsning 2016-2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. august 2015, pkt. 251, at bemyndige forvaltningen til at udarbejde ansøgning til Region Midtjylland om medfinansiering til at gennemføre en ny erhvervsturismesatsning i perioden 2016-2018 i samarbejde med Aarhus. Det blev på samme møde besluttet at håndtere finansieringen af projektet på 3,75 mio. kr. som teknisk korrektion.

Forvaltningen har nu i samarbejde med Aarhus søgt Region Midtjylland om medfinansiering til en ambitiøs erhvervsturismesatsning.

 

I forbindelse med beslutningen om at annoncere efter nye regionale erhvervsturismeprojekter besluttede Vækstforum at forhøje den regionale pulje fra 5,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr. med et krav om tilsvarende lokal medfinansiering. Der blev derfor mulighed for at udarbejde en fælles erhvervsturismesatsning med en højere projektøkonomi - i alt 21 mio. kr., hvoraf Herning Kommunes medfinansiering er på 5,25 mio. kr. Herning Kommunes medfinansiering foreslås sammensat af de tidligere bevilligede 3.750.000 kr., 600.000 kr. i lokal medfinansiering samt 900.000 kr. indenfor egen budgetramme (turismekonto) i årene 2016-2018.

 

Ansøgningen behandles i Vækstforum den 25. oktober og i Regionsrådet den 23. november 2016.

 

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands proces omkring udarbejdelse og godkendelse af ny strategi for turismen samt tilhørende handlingsplan blev væsentligt forsinket, idet regionen afventede tilblivelse af strategier for de nye nationale selskaber – herunder strategien for Dansk Kyst- og Naturturisme. Det kom til at betyde at den forventede annoncering efter nye erhvervsturismeprojekter ved udgangen af 2015, først skete kort før sommerferien 2016 - med ansøgningsfrist den 15. september 2016. Puljen afsat til erhvervsturismeprojekter blev i forbindelse med behandlingen i Vækstforum og Regionsråd forhøjet fra 5,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr. med et krav om en tilsvarende lokal medfinansiering.

 

Siden 2011 har Herning og Aarhus i samarbejde gennemført en større erhvervsturismesatsning med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Denne satsning afsluttes ved udgangen af oktober 2016. Herning og Aarhus har nu i fællesskab formuleret og ansøgt om regional støtte til at gennemføre en ny ambitiøs erhvervsturismesatsning, hvor Herning og Aarhus er ligeværdige økonomiske partnere.

 

Satsningen indeholder to projekter - et i Aarhus og et i Herning. Ligesom i den nuværende satsning vil der blive etableret en tværgående styregruppe for at sikre koordinering og samarbejde mellem Aarhus og Herning både på strategisk og praktisk niveau. Herning Kommune vil annoncere efter en operatør til at gennemføre de konkrete aktiviteter i projektet. Der vil blive søgt efter en operatør, som har stor turismefaglig viden indenfor møde- og erhvervsturisme, herunder samarbejde på tværs af værdikæder og udvikling af internationale fagmesser. Operatøren skal gennemføre aktiviteterne i projektet i tæt samarbejde med Herning Kommune. På den nuværende erhvervsturismesatsning er VisitHerning operatør i samarbejde med MCH Messecenter Herning.

 

Afsættet for projektet i Herning er at se fagmesser som udstillingsvindue og handelsplads for danske virksomheder og således en platform, som giver virksomhederne muligheder for eksempelvis at få nye samarbejdspartnere og kunder. Den helt rigtige besøgende på en fagmesse, kan resultere i en ny millionordre for en dansk virksomhed. Mål og effekter af en erhvervsturismesatsning i Herning kan derfor ikke blot måles via antallet af gæster og genererede overnatninger, men bør også findes i bidraget til at skabe synlighed og vækst i virksomheder.

 

På baggrund af dette afsæt er målet for den fælles erhvervsturismesatsning at anvende de turismemæssige styrkepositioner i Aarhus (kongresser) og Herning (messer) som stærke internationale platforme for både at skabe vækst i erhvervsturismen og skabe synlighed og udvikling i de regionale videns- og erhvervsmæssige styrkepositioner.

 

Vækst og udvikling skal i projektet blandt andet skabes ved at:

 • Styrke fagmesserne som en international handelsplads og mulighed for at profilere danske produkter og fremme eksporten.
 • Udvikle fagmesserne som en platform for at bringe viden og virksomheder sammen samt som afsæt for at udvikle nye miljøer for iværksætteri, innovation og entrepreneurship.
 • Professionalisere og styrke Herning som erhvervsturismedestination - også i forbindelse med internationale sport- og kulturevents.
 • Undersøge hvordan etableringen af de to nye storhospitaler i Region Midtjylland kan bidrage til at styrke erhvervsturismen
 • Indgå i nye strategiske partnerskaber og samarbejder med nøgleaktører indenfor lokale og regionale styrkepositioner
 • Identificere, indsamle og anvende data og ny viden om erhvervsturisters adfærd og ønsker til en konkurrencemæssig fordel.

 

Projektet forventes at bidrage til, at der skabes en øget synlighed og vækst i virksomheder indenfor regionale styrkepositioner, mere internationalt konkurrencedygtige messer og business events samt en styrket position for Herning og Region Midtjylland som internationale messe- og mødedestination.

 

Det forventes at projektet i perioden 2016-2018 vil bidrage til at skabe en stigning i antallet af erhvervsturismeovernatninger i Herning Kommune på 10.800 og en deraf afledt økonomisk effekt på knap 33 mio. kr. Dette afspejler ikke det reelle overnatningstal, idet fagmesser og arrangementer i Herning genererer overnatninger i en række andre kommuner - eksempelvis Silkeborg, Billund, Viborg og Ikast. Et overnatningstal som det pt. ikke er muligt at måle. Der er dog ingen tvivl om, at aktiviteter i Herning skaber langt flere erhvervsturismeovernatninger end tallene ovenfor angiver.

Det forventes også, at der vil ske en stigning i antallet af internationale gæster på fagmesser på 15 % samt at virksomheder/udstillere tilkendegiver en høj tilfredshed med messer som platform for at skabe synlighed og vækst. Derudover forventes en stigning i antallet af besøgende på kongresser, konferencer og møder afholdt i forbindelse med messer og events.

 

For at opnå dette vil der i projektperioden blandt andet blive arbejdet med at:

 • Etablere og udvikle samarbejdsrelationer med nøgleaktører indenfor erhvervsmæssige styrkepositioner
 • International markedsføring og styrket internationalt salg på udvalgte markeder
 • Konceptudvikling af fire eksisterende messer: HI, FoodTech, FoodExpo og Formland.
 • Tiltrækning af nye kunde- og udstillersegmenter på fagmesser
 • Udvikling af ny konferencemesse med fokus på teknologi
 • Destinationsudvikling i værdikædesamarbejder
 • Udvikling og gennemførelse af out-reach aktiviteter i forbindelse med messer og events
 • Analyse af erhvervsturismepotentialet i DNV Gødstrup - herunder strategi for tiltrækning af besøg, møder og konferencer
 • Research og analyse - herunder udvikling af en besøgsapp og etablering af en tværgående videns- og udviklingsgruppe

 

 Ansøgningen behandles i Vækstforum den 25. oktober og i Regionsrådet den 23. november 2016.

 

Økonomi

Herning Kommunes medfinansiering foreslås sammensat således:

 

Sammensætning af Herning Kommunes medfinansiering, 2016-2018

Tidligere bevilliget, Serviceområde 20 Administration, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

3.750.000 kr.

Lokal medfinansiering, Serviceområde 20 Administration, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

   600.000 kr.

Serviceområde 20 Administration, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

   900.000 kr.

I alt

5.250.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at sammensætningen af finansieringen af erhvervsturismeprojektet på i alt 5.250.000 kr. i 2016 - 2018 på Serviceområde 20 Administration, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter, Ny vækst godkendes,

 

at dette er under forudsætning af tilsagn om støtte fra Region Midtjylland.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1824-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Kommunens inddrivelse af gæld

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Storgaard

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik den 9. maj en orientering om status på kommunens inddrivelse af gæld. Udvalget blev stillet en efterårsopfølgning i udsigt om effekterne af de igangsatte initiativer samt status på de nationale processer i kølvandet på aftalen mellem KL og regering fra den 14. april i år.

 

Status på de nationale processer er, at aftalte initiativer er igangsat. Tidsplanen for handlinger er usikker. Der redegøres herudover for status på lokale opkrævningsinitiativer.

 

 

Sagsfremstilling

De nationale initiativer

Der blev i maj måned nævnt to væsentlige elementer på den korte bane, dels SKATs genetablering af automatisk modregning af daginstitutionsrestancer i børne- og ungeydelsen, dels forhandlinger om afkøb af restancer til kommunerne. Status er:

- Der var primo maj en forventning om, at SKAT med virkning fra juli kvartal i år fik genetableret automatisk modregning af daginstitutionsrestancer i børne- og ungeydelsen. Modregningen har været suspenderet siden september 2015. Tidsplanen holdt ikke. SKAT har meddelt, at automatisk modregning forventes at ske med virkning fra udbetalingen fra oktober kvartal 2016.

- SKATs oprydningsarbejde fortsætter. Skatteministeriet forventes at lave en større afskrivning i indeværende kalenderår af restancer, der ikke skønnes at kunne inddrives, herunder også kommunale restancer. KL er i dialog med ministeriet om afkøb. Der afventes pt. analysearbejde og teknisk afklaring. De nærmere modelovervejelser elle konsekvenser er ikke kendt pt.

 

Status på indbetalinger fra SKAT:

 

 

 

Skatteministeriet, SKAT og KL har som aftalt i april nedsat 3 arbejdsgrupper:

 

1/ Arbejdsgruppen for overdragelse af inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskat til kommunerne

2/ Arbejdsgruppe for civilretlige krav

3/ Arbejdsgruppe for gennemsigtighed i data

 

Ad. 1/ Kommunernes overtagelse af inddrivelse af ejendomsskat

Der afventes pt. lovforslag om, at kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber overtager inddrivelsesopgavere vedr. ejendomsskat og andre fortringsberettigede krav. Ikrafttrædelse er endnu ikke fastsat. Vedtages lovforslaget vil det betyde, at kommunale medarbejdere skal efteruddannes, fordi der bliver krav om autorisation som fogeder, så kommunalt ansatte kan foretage udlæg på vegne af fogedretten. Administrativt sendes sagerne til viderebehandling hos advokat. Den nye opgaveløsning vurderes at kunne løses indenfor rammen.

Herning Kommunes er administrativt repræsenteret i arbejdsgruppen.

 

Ad. 2/ Civilretlige krav

Et civilt krav er f.eks. erstatning som følge af hærværk mod kommunale bygninger eller ubetalte regninger for stadepladser m.v. Civile krav kan i dag alene inddrives af fogedretten. Der pågår pt. et analysearbejde som skal sikre en mere effektiv inddrivelse fremover. Den endelige rapport om civilretlige krav forventes at blive fremlagt i oktober 2016 og evt. lovforslag forventes fremsat i foråret 2017.

 

Ad. 3/ Gennemsigtighed i data

Skatteministeriet har igang sat en analyse af datakvaliteten i de krav, kommunerne sender til inddrivelse hos SKAT. Målet er at mindske administrationen af inddrivelsen og skabe mest mulig gennemsigtighed. Skatteministeriet har bedt Kammeradvokaten vurdere aktualiteten i de alle de krav, der er sendt til inddrivelse hos SKAT. Der afventes pt. udmelding fra Kammeradvokaten. Tidsplanen er usikker.

 

 

De lokale initiativer

Strategien administrativt er at høste størst mulig effekt med færrest mulige ressourcer. Siden sidst har Herning Kommune udsendt gældsopgørelser og girokort til alle skyldnere med opfordring frivillig indbetaling. Ultimo april er der udsendt godt 1.000 restancer, altså gældsopgørelser til virksomheder. I maj og juni er godt 4.200 borgere blevet kontaktet.

Virksomhedernes samlede gæld var på udsendelsestidspunktet 5,5 mio. kr. og efter 3 uger var der indbetalt 950.000 kr. Teknik og Miljø har iværksat en særlig indsats for at mindske restancer på erhvervsaffaldsgebyrer. Herudover foregår der en manuel gennemgang af øvrige krav.

Effekten for frivillig indbetaling for borgerne er derimod sparsom. Det drejer sig primært om retskravsgæld som tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og boliglån samt betaling for daginstitution. Det er vurderingen, at der samlet set for borgerne er tale om vanskelig inddrivelsesbar gæld.

 

Fremover vil der minimum en gang årligt blive udsendt gældsopgørelser til virksomheder og borgere. Endvidere overvejes særlige tiltag ift. kommunikation, idet det er erfaret for virksomhedernes vedkommende, at overgangen til digital post endnu venter på fuld gennemslagskraft.

 

Der er etableret en digital indbetalingsløsning, så borgere og virksomheder via selvbetjeningsløsningen "Mit betalingsoverblik" løbende får et digitalt overblik over deres mellemværende med kommunen. Det er en del af løsningen, at der kan betales regninger online med betalingskort og MobilePay. Den digitale løsning kan tilgås via kommunens hjemmeside og borger.dk.

 

Som en opfølgning på Kammeradvokatens anbefalinger til telefonisk opfølgning udarbejdes en telefonguide for god forvaltningsskik, når borgere kontaktet telefonisk om gæld.

 

Der er løbende fokus på samarbejdsmøder med fagforvaltningerne, hvor opgaveløsningen bliver drøftet. Samarbejdet er samtidig et element i den interne regelforenklingsproces.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.12-P19-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Regelforenkling: Status på strategi for boligselskabet Fruehøjgaards afdeling Søndergade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har peget på styringen af den almene boligsektor som et emne til generel regelforenkling.

Et konkret eksempel fremsendes til udvalgets foreløbige orientering: Status på Byrådets beslutning fra januar 2015 om nedlæggelse af boligselskabet Fruehøjgaards afdeling Søndergade i Herning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. januar 2015 at indstille til daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter at boligselskabet Fruehøjgaard nedlægger afdelingen i Søndergade 20-26 i Herning og sælger ejendommene. Det drejer sig om 16 familieboliger og 3 erhvervslejemål. Afdelingen består af 3 gamle byhuse med særegen lokal historie, den ene ejendom har originalt bindingsværk i to etager.

 

Forløbet siden Byrådets beslutning:

 

 • Februar 2015: Boligselskabets repræsentantskab godkender salget.
 • Marts 2015: Boligselskabet Fruehøjgaard sender ansøgningen til ministeriet
 • Oktober 2015: Boligselskabet rykker ministeriet for sagens behandling.
 • November 2015:
  • Ministeriet for Udlændinge-, Integration og Bolig beder kommunen revurdere ansøgningen om salg i forhold til en mulig anvendelse af boligerne til boligplacering af nye flygtning i kommunen.
  • Herning Kommune meddeler ministeriet, at ansøgningen om salg opretholdelse og beder ministeriet om, at sagens behandling ikke forsinkes yderligere.
  • Ministeriet oplyser, at "ministeriet vil nu gå videre med sagen".
 • Juli 2016: Ministeriet oplyser, at sagen sendes til vurdering hos Landsbyggefonden.
 • September 2016: Landsbyggefonden meddeler, at fonden ikke kan anbefale et salg af ejendommene. Landsbyggefonden lægger vægt på, "at boligerne, der har en god beliggenhed centralt i Herning, kan gøres attraktive ved tilpasning af huslejeniveauet". Fonden vurderer, at der vil være mulighed for at yde afdelingen yderligere økonomisk støtte.

 

Nu afventes Ministeriet for Udlændinge-, Integration og Boligs endelige sagsbehandling. Ministeriet har på forhånd tilkendegivet at have en restriktiv praksis og at lægge vægt på Landsbyggefondens vurdering.

 

 

Sagens udfordringer

Ejendommenes særlige karakter kræver en høj grad af løbende vedligeholdelse både indvendigt og udvendigt. Det vil ikke ændres ved en ny renoveringsindsats. Ejendommene er således uforholdsmæssigt dyre til almene udlejning, og det har tidligere økonomiske genopretningsplaner ikke formået at ændre.

 

Boligselskabet har en mulig køber til ejendommene. Der forestår dermed en mindre økonomisk indgribende løsning end yderligere kapitaltilførsel og renovering.

 

 

Regelforenkling

Eksemplet tjener til illustration af et bureaukratisk spændingsfelt mellem den kommunale tilsynforpligtigelse og den centrale styring af det almene boligområde. Ønsket om at sælge udspringer af en grundig lokal dialog mellem kommune og boligselskab, kommunal besigtigelse af ejendommene og møder med Landsbyggefonden om mulige løsninger før ansøgningen sendes samt involvering af beboerdemokratiet.
Der er lokalt enighed om den økonomisk set mest fornuftige løsning, en løsning der samtidig bakkes op af Planafdelingens faglige vurdering. Løsningen er realisabel (der er en mulig køber).
Landsbyggefondens vurdering beror på tradition: Det er i praksis altid muligt at give yderligere kapitaltilskud og dermed bedre økonomien midlertidigt i en begrænset tilskudsperiode.

 

Et afslag fra ministeriet vil betyde, at processen vil starte forfra med dialog om den nødvendige istandsættelse, politisk behandling, dialog med Landsbyggefonden og med beboerdemokratiet.

 

Økonomi

Afdelingen har en samlet gæld på ca. 6,7 mio. kr. Der er et kommunalt økonomisk mellemværende i afdelingen i form af lån på ca. 2,6 mio. kr.

En mægler har vurderet ejendommene til en samlet værdi på ca. 10,3 mio. kr.

 

Der er beregnet til et samlet renoveringsbehov på ca. 15 mio. kr. En renoveringsplan anslåes at betinge kommunalt kapitaltilskud på 2-4 mio. kr.

 

Afdelingen er teknisk set insolvent. Boligselskabets bestyrelse har besluttet at tilføre afdelingen kapital, godt 0,300 mio. kr. årligt i en periode. Kommunen kan ikke pålægge boligselskabet at fortsætte sin kapitaltilførsel. Reelt kan boligselskabet vælge at lade afdelingen gå konkurs.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen om status på udfordringerne i Boligselskabet Fruehøjgaards afdeling Søndergade tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 62 for Trøstrupgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 under pkt. 91 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplan nr. 62 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Der er i høringsperioden indkommet 17 bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Behandlingen af disse fremgår af dagsorden til endelige vedtagelse af lokalplan nr. 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Sagsfremstilling

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1375e og 181b Herning Bygrunde og del af vejlitra 7000vcæ. Området udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2.

Rammeområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 62 sikrer at der kan bygges henholdsvis tæt-lav og etageboliger på det grønne område som tidligere var en del af den grønne park omkring Herning Museum og Frilandsmuseet.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager også bestemmelse om at der etableres en stiforbindelse til Museumsgade. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 62 for et boligområde ved Trøstrupsgade endeligt vedtages med ændring til 2 etager med en tilbagetrukken 3. etage.

 

 

Johs Poulsen og Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde, at der bygges i 3 etager.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet sagen:

 

Lars Krarup, Søren Green og Dann Karlsen kan tiltræde indstillingen.

 

Johs. Poulsen, Finn Stengel Petersen og Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde, at der bygges i 3 etager. 

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 pkt. 92 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Der er i høringsperioden indkommet 17 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

 

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2 og ligger i byzone.

Lokalplanen sikrer, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i den sydlige del af Herning, samtidig med at der tages særlige hensyn til håndtering af overfladevand i forbindelse med klimatilpasning, sikker trafikafvikling, stiforbindelse til Museumsgade og der kan skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med henholdsvis tæt-lav boligbyggeri, hvor der kan opføres 7 boliger i maksimalt 2 etager samt to etageblokke i henholdsvis 2 og 3 etager med lejligheder i varierende størrelse. Området rummer særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016, og der er indkommet 17 indsigelser i høringsperioden.

 

På Byplanudvalgest møde den 15. august blev sagen udsat. Der er siden udvalgets behandling af sagen indkommet et supplement til en af indsigelserne og en indsigelse som var glemt indgår nu blandt bilagene og det udarbejdede indsigelsesnotat. Projektudvikleren er på baggrund af en dialog med forvaltningen endvidere fremkommet med forslag til ændring af byggeriet, med henblik på at imødekomme dele af indsigelserne.

 

Indkommende indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:

Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

Hovedvægten af indsigelserne går på en markant modstand mod etageboligbebyggelse i en højde af op til 12 meter eller 3 etager, da flere indsigere mener at det ikke er en del af områdets nuværende karakter som villa- eller parcelhusområde.

 

Indsigerne mener at bebyggelsen maksimalt bør tillades i 2 etager eller 8,5 meter. Samtidig ønsker man en tilbagerykning af bebyggelse fra skel, så bebyggelsen er minimum 8 meter fra skel mod øst.

 

Mod vest, mener naboerne, at der maksimalt må bygges én etage. Der er blandt indsigerne stort fokus på indbliksgener og skyggevirkninger fra den kommende bebyggelse, hvis den tillades i 3 etager.

Flere af indsigerne bemærker, at de i årevis har kontaktet museet for at få beskåret/trimmet/fældet træerne, men er blevet mødt med at træerne er bevaringsværdige, så derfor kunne det ikke lade sig gøre. Man konstaterer at nu, hvor museet ønsker at sælge grunden, kan det åbenbart lade sig gøre at fjerne træerne for at maksimere udbyttet. Indsigerne ønsker at træerne skal bevares for at sikre områdets grønne karakter og at ny bebyggelse skal opføres med størst mulig hensyntagen til den eksisterende beplantning. Samtidig mener indsigerne, at hvis der skal bebygges skal ny bebyggelse tage udgangspunkt i konteksten (både Frilandsmuseets bygninger og Trøstrupsgade-/Museumsgadekvarteret) og ikke i en maksimering af udbyttet af grunden.

En del af indsigerne giver udtryk for at Herning Kommune i det aktuelle situation "udtynder" Hernings kulturarv og og derfor mener man at "Museumsmarken" skal bevares og åbnes mere op, så den bliver en aktiv del af Hernings historie.

 

Forvaltningens vurdering.

Lokalplanforslaget er i høj grad et udtryk for det muliges kunst, på den ene side i forhold til at sikre de stedlige kvaliteter i området, både dem der knytter sig til museet og dets historie, og kvaliterene i boligområdet, og på den anden side ønsket om, at der i området kan opføres en ny bebyggelse, som både understøtter disse kvaliteter og giver et positivt bidrag til området. Da der er tale om et centralt byområde er der tale om en lidt højere og mere intensiv udnyttelse end i det normalt ses i forstads villabebyggelser, som tilsyneladende er referencen for de fleste af indsigerne. Med disponeringen af bebyggelsen er det tilstræbt, at der er god afstand til skel til naboer, og at eventuelle indblikgener minimeres mest muligt. Men det er umuligt helt at undgå, at kan forekomme indblik fra ejendom til ejendom, men i det konkrete område er det ikke i større omfang end normalt. Den højeste bygning i op til tre etager vil få de primære opholdsrum mod syd, således at disse ligger ud mod gaden og ikke ind mod naboer. Den øvrige bebyggelse er i to etager, hvilket er normalt i villaområder og en generel mulighed efter byggeloven.

 

Det kan overvejes, om bygningshøjden skal fastsættes til maksimalt 10,5 meter for bebyggelse i op til 3 etager, da bygherren har oplyst at bebyggelsen ikke forventes at opføres højere. Det kan endvidere overvejes om 3 etage skal opføres som en tilbagetrukket etage mod Trøstrupsgade og i gavlene mod øst og vest.

 

Flere indsigere peger på afsanden fra bebyggelse til skal bør øges. De angivne afstande er alle minimumsafstande, som ved en detailprojektreing måske kan blive større, hvilket normalt vil være i en bygherres interesse. Det kan dog være en vanskelig opgave, da grunden er gennemskåret af store ledningsanlæg, som er meget styrende for byggefelternes placering.

 
Byplanudvalget, 12. september 2016.

I de supplerende indsigelser redegøres der for, at indsigerne finder bebyggelsen for høj og for tæt på skel. Endvidere er der modstand mod, at der kan fældes træer i området. I stedet ønkes en bebyggelse som efter indsigers opfattelse skal være mere i samklang med den øvrige bebyggelse i området og frilandsmuseet. I den ene indsigelse bebuder indsigerne at man har fundet en invester til et byggeri på grunden, som efter det oplyste vil udarbejde et andet projekt, som skulle opfylde indsigernes synspunkter. Der er dog ikke fremkommet et andet projekt til behandling.

 

Supplerede oplysninger fra bygherre:

På møde den 30. august 2016 er projektudvikleren og forvaltningen nået frem til et forslag med følgende ændringer, med henblik på at søge at imødekomme indsigelserne:

 • Byggeriet, i lokalplanen benævnt byggefelt C og D, flyttes 2 meter mod vest, således der bliver 7 meter til skel.
 • I en afstand fra skel på ½ - 1 meter kan der derfor etableres en række nye træer med en indbyrdes afstand på 5 meter. Træernes krone forventes ikke bliver højere end 6 meter og de kan klippes mod skel, hvis beboerne i Trøstrupshave måtte ønske det.
 • Bebyggelsen indenfor byggefelt C får en maksimal højde på 10,5 meter med indrykket 3 etage, så skyggevirkningen mod Trøstrupshave mindskes.
 • Bebyggelsen indenfor byggefelt D får en maksimal højde på 7 meter.
 • Bebyggelsen indenfor byggefelt C kan fravige den angivende facadebyggelinje med op til 1,2 meter ved f.eks. karnapper, frontispice, altaner, indgangsparti eller lignende.
 • Bebyggelsen opføres i blank murværk og med mindre bygningsdele samt den indrykkede 3 etage kan udføres i andre materialer som f.eks. zink.
 • at vejadgangen flyttes længere mod vest (jfr. situtionsplanen der er vedhæftet som bilag).

 

På den baggrund forslås følgende ændringer til lokalplanens bestemmelser:

 

§7.5 ændres til "Bebyggelse inden for byggefelt C skal opføres som etagebyggelse og må højest opføres i 3 etager i en maksimumshøjde på 10,5 meter. 3. etage i bebyggelse mod Trøstrupsgade skal opføres som en tilbagetrukket tagetage, minimum 1,2 meter fra facade på facader mod øst, syd og vest"

§7.6 ændres til "Bebyggelse inden for byggefelt D skal opføres som etagebyggelse og må højest opføres i 2 etager og med en maksimumhøjde på 7 meter."

§8.2 ændres til "Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremstår i blank murværk. Mindre beyningsdele samt 3 etage kan desuden udføres i træ, zink, stål, beton, kobber eller aluminium"

 

Der er i forlængelse af mødet med projektudvikler den 30. august 2016, udarbejdet skyggediagrammer for henholdsvis eksisterende forhold og fremtidige forhold. Disse er vedhæftet nærværende dagsorden.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade endeligt vedtages med de foreslåede ændringer, dog således

 

atder i byggefelt A og B kun må bebygges i én etage med udnyttet tagetage,

 

at §7.5 ændres til "Bebyggelse inden for byggefelt C skal opføres som etagebyggelse og må højest opføres i 3 etager i en maksimumshøjde på 10,5 meter. 3. etage i bebyggelse mod Trøstrupsgade skal opføres som en tilbagetrukket tagetage, minimum 1,2 meter fra facade på facader mod øst, syd og vest"

 

at §7.6 ændres til "Bebyggelse inden for byggefelt D skal opføres som etagebyggelse og må højest opføres i 2 etager og med en maksimumhøjde på 7 meter."

 

at §8.2 ændres til "Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremstår i blank murværk. Mindre beyningsdele samt 3 etage kan desuden udføres i træ, zink, stål, beton, kobber eller aluminium"

 

 

Johs Poulsen og Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde, at der må bygges i 3 etager.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet sagen:

 

Lars Krarup, Søren Green og Dann Karlsen kan tiltræde indstillingen.

 

Johs. Poulsen, Finn Stengel Petersen og Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde, at der bygges i 3 etager. 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for ny daginstitution ved Brændgårdskolen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 13.OF9.2 for offentligt område til skole- og institutionsformål mellem H P Hansens Vej og Brorsonsvej har været i offentlig høring fra den 19. maj til den 4. august 2016. Der er i denne periode indkommet én bemærkning til forslaget. På baggrund af bemærkningen anbefaler forvaltningen, at bestemmelserne omkring sikre stiforbindelser til Brændgårdskolen ændres ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Derudover indstiller forvaltningen, at der sker en mindre udvidelse af ankomstarealet og parkeringsarealet ved det nye byggeri til daginstitutionen Galaxen. 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets indhold

Forslag til lokalplan 13.OF9.2 omfatter området ved Brændgårdskolen, Herning HF og VUC og VIAs ejendom samt ungdomsboligerne på A I Holms Vej. Lokalplanforslaget giver blandt andet mulighed for at opføre nyt byggeri til daginstitutionen Galaxen ved Brændgårdskolen. For at give mulighed for at bygge daginstitutionen sammen med skolen kan de tidligere tjenesteboliger på Brorsonsvej 6 og 8 (nuværende SFO) nedrives eller ombygges.

 

Lokalplanen skal give mulighed for en sikker og smidig afvikling af trafikken for både biler, cyklister og fodgængere. Adgangen via H P Hansens vej og A I Holms Vej fra nord ændres ikke. Det er planen, at adgangsvejen fra Brorsonsvej (syd) til Brændgårdskolen skal lukkes, så skole og daginstitution kan bygges sammen. Lokalplanforslaget giver både mulighed for at anlægge nye parkeringspladser til skole og institution med adgang fra nord (A I Holms Vej) og syd (Brorsonsvej). For at give sikker adgang til skole og daginstitution for cyklister og fodgængere stiller lokalplanen krav om, at der anlægges stier fra nord og vest.

 

Lokalplanen fastlægger, at de mange store træer i området bevares. De giver legemuligheder for skole og institution, læ på idrætsbanerne og er et flot, grønt element i byen.

  

Høringssvar fra Aktiv Centret på Brorsonsvej af 25. juli 2016

Aktiv Centret gør opmærksom på, at elever på Brændgårdskolen bruger parkeringspladsen nord for Aktiv Centret som genvej mellem Porsvænget / Fruehøjvej og skolen. Vareindlevering til centralkøkkenet i Madservice Herning sker via parkeringspladsen. Det kan særligt om morgenen i den mørke tid give farlige situationer med bakkende lastbiler og fodgængere / cyklister. Derudover bliver parkeringspladsen brugt af personale med stort kørselsbehov samt ældre og handicappede bilister.

 

Aktiv Centret anbefaler, at den eksisterende sti fra Fruehøjevej, umiddelbart nord for parkeringspladsen, føres gennem diget ved boldbanerne. Det vil give mulighed for en sikker stiforbindelse uden om parkeringspladsen over boldbanerne til Brændgårdskolen.

 

Forslag til stiforbindelser

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være en god idé at føre den eksisterende sti gennem diget og langs sportspladsen hen til Brændgårdskolen / Galaxen. Samtidig vurderer forvaltningen, at det også vil være en god idé at føre en sti fra A I Holms Vej, forbi VIAs bygning, til Brændgårdskolen / Galaxen. Sammen med nye stiforbindelser fra H P Hansens Vej (fra punkterne a2 og a3) til A I Holms Vej vil det give sikre stiforbindelser til Brændgårdskolen fra nord og vest.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at bryde gennem diget de to viste steder uden det vil svække helhedsindtrykket af den bevaringsværdige beplantning på diget. Det vil primært være underbeplantning og andre træer end egetræer, der skal fjernes. Forvaltningen anbefaler dog, at det tilføjes til lokalplanens bestemmelser, at der så vidt muligt tages hensyn til den bevaringsværdige beplantning ved anlæg af nye stier.

 

Ønske fra styre- og arbejdsgruppe om udvidelse af ankomst- og parkeringsareal

Mens lokalplanforslaget har været i offentlig høring har styre- og arbejdsgruppen for byggeri af daginstitutionen Galaxen ved Brændgårdskolen arbejdet med at fastlægge mere detaljerede principper for placering af byggeri, parkeringspladser med mere. Galaxen har en specialgruppe, hvor en del af børnene har fysiske handicaps. Der er behov for at kunne aflevere disse børn med taxa / minibus så tæt på indgangen til Brorsonsvej 8 som muligt. Forvaltningen anbefaler derfor, at parkerings- og ankomstområdet udvides.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 13.OF9.2 for offentligt område til skole- og institutionsformål mellem H P Hansens Vej og Brorsonsvej i Herning endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at § 4.7 ændres fra: Der skal etableres stiforbindelse fra punkterne a1 og a2 til b til:Der skal etableres forbindelser for cyklister og fodgængere fra H P Hansens og Fruehøjvej fra punkterne a1, a2 og a3 til b som vist på kortbilag 2,

 

at der til § 13 tilføjes:Ved anlæg af stier inden for de på kortbilag 2 markerede grønne arealer med bevaringsværdig beplantning skal der i så høj grad som muligt tages hensyn til de bevaringsværdige træer,

 

at punkterne a1 og a2 med angivelse af stiforbindelser ændres, og at der tilføjes et punkt a3 som vist på det vedhæftede kortbilag 2,

 

at parkerings- og ankomstområdet udvides hen nord for Brorsonsvej 8 som vist på det vedhæftede kortbilag 2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 77 for boligområde i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 77 for at give mulighed for at Herning Vand kan etablere et regnvandsbassin i et område, som i en lokalplan er udlagt til boligformål. Kommuneplantillægget ophæver kommuneplanramme 73.B4 og arealerne tilbageføres til landzone.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 23. juni 2016 til den 18. august 2016. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 77 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplanramme 73.B4 kan anvendes til boliger. Bebyggelsen skal have åben-lav karakter. I området må der etableres visse erhvervstyper, når disse ikke er til gene for omgivelserne. Bebyggelsesprocenten må maksimum være 3o. Bebyggelseshøjde er maksimum 8,5 meter og 2 etager.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune.

 

På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål og planerne for området er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen for området.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er større udgifter vedr. tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 77 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages og arealet tilbageføres til landzone.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Ophævelse af lokalplan for boligområde i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået henvendelse fra Herning Vand om placering af regnvandsbassin inden for lokalplan 73.B4.1 i Fasterholt. Den ønskede placering af regnvandsbassinet er ikke i overensstemmelse med principperne i lokalplan 73.B4.1, som er udlagt til boligområde. Der er derfor udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplanen for området.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 23. juni 2016 til 18. august 2018. Der er i perioden kommet én bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen ophæves og arealerne tilbageføres til landzone.

Sagsfremstilling

Lokalplan 73.B4.1 giver mulighed for at der kan etableres 24 boliger som åben-lav bebyggelse. Området er ikke optimeret i forhold til udstykningen og arealanvendelsen i området, og der er derved store grønne fællesarealer i lokalplanen.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål. Mulighederne i lokalplanen er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området for at give mulighed for placering af regnvandsbassin mod jernbanen. Regnvandsbassinet dækker Fasterholt opland.

 

Der er igangsat udarbejdelse af lokalplan for de tidligere boldbaner ved Fasterholt gamle skole, der giver mulighed for opførelse af boliger.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 23. juni 2016 til 18. august 2018, der er kommet følgende bemærkning:

Banedanmark gør opmærksom på, at de skal høres i forbindelse med etablering af regnvandsbassin i nærheden af banen.

 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke har indflydelse på aflysningen af lokalplan 73.B4.1 og tilbageførsel af arealet til landzone. Forvaltningen sender bemærkningen til Herning Kommunes afdeling som skal give tilladelse til regnvandsbassinet samt til Herning Vand, således at Banedanmark bliver hørt i forbindelse med myndighedsbehandlingen af regnvandsbassinet.  

  

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke er større udgifter vedrørende tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Efter en ophævelse og tilbageførsel til landzone, kan Herning Vand få en landzonetilladelse og etablere regnvandsbassin. Resten af arealet kan udnyttes til landbrugsformål.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 73.B4.1 for boligområde øst for Brandevej i Fasterholt ophæves, og arealet tilbageføres til landzone.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. maj 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 19. maj til og med 4. august 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller tillæg nr. 70 for et offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 ændrer afgrænsningen af kommuneplanramme 81.OF10, og tilføjer i områdets anvendelse institution og plejecenter, herunder også ældreboliger. Derudover tilføjes der krav til parkering på mindst 1 p-plads pr. 50 m2 skole, institution og plejecenter og mindst ½ p-plads pr. ældrebolig samt bebyggelsesprocenten hæves fra 15% til 20% for området som helhed. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget er der sket en reducering af den ”grønne bystruktur”, som er udpeget i Herning Kommuneplan 2013-2024. Dette muliggør, at der kan bygges en ny daginstitution. Derudover er den grønne bystruktur reduceret og tilpasset omkring det eksisterende plejecenter.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 har været i offentlig høring i perioden 19. maj til og med 4. august 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. maj 2016 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 81.OF10.1 for skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg.

 

Lokalplanforslag 81.OF10.1 – Skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg har været i offentlig høring i perioden 19. maj til og med 4. august 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 81.OF10.1 – Skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter Vildbjerg Skole i den sydvestlige del af Vildbjerg og er afgrænset mod syd af Bjørnkærvej, mod øst af Bjerregårdvej, mod nord af Lysgårdvej og mod vest af det åbne land med en have tilhørende en gård.

 

Lokalplan 81.OF10.1 giver mulighed for etablering af daginstitution i tilknytning til Vildbjerg Skole. Lokalplanområdet er inddelt i delområder I, IIa og IIb.

 

I delområde I kan der etableres bebyggelse til skole og institutioner inden for det angivne byggefelt, og der er udlagt arealer til parkering og friarealer. Delområde IIa og IIb må kun anvendes til idrætsanlæg.

 

Lokalplankortet

 

Lokalplanen har endvidere til formål at sikre ny bebyggelse, og anlæg indpasses i det eksisterende miljø. Med lokalplanen stilles bl.a. krav om, at ny bebyggelse skal opføres i gul tegl for at sikre et udtryk af ensartet bebyggelse inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen skal sikre afvikling af trafikken i området og tilstrækkelige parkeringspladser til områdets funktioner. Der skal endvidere sikres offentlig tilgængelighed i form af stiforbindelser til de rekreative arealer.

 

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 70 har været i offentlig høring i perioden 19. maj til og med 4. august 2016. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.
 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 81.OF10.1 for skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-14 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 31 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 - Boligområde ved Stenbjergvej i Lind. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. april 2016, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Der er i perioden indkommet 3 bemærkninger og indsigelser til planforslagene, hvoraf 1 omhandler kommuneplantillæget og det forhold at området ændres fra offentligt formål til boligformål.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, og giver efter administrationens vurdering kun anledning til en mindre ændring i forhold til en reducering af rammen på 5 meter i skel mod Stensbjergvej.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget blev udarbejdet med det formål at bringe lokalplan nr. 61.B11.1 - Boligområde ved Stensbjergvej i Lind i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget ændrer således anvendelsen af området fra offentlige formål til boligområde. Hvor området før var planlagt til skole, idrætsfaciliteter, børneinstitutioner, kirkecenter, fritidsformål, grønt område eller lignende, skal området fremadrettet anvendes til boliger i form af tæt-lav bebyggelse, dvs. række, klynge eller dobbelthuse.

 

Indsigelser

Indsigelsen vedrørende kommuneplantilægget er fremsendt af Kollund Lind Gymnastikforening (KLG) - fodboldafdeling, og omhandler det forhold, at området ændrer anvendelse fra offentligt areal til boligområde. I følge indsigelsen har KLG ofte mangel på boldbaner bl.a. på grund af den vandlidende jord i området, og mener derfor det er fornuftigt og langsigtet planlægning, at området udlægges til offentlige formål som på sigt kan overgå til boldbaner. Særligt på grund af områdets centrale placering i forhold til Lind Hallerne, omklædningsrummene og klubhuset.

 

Forvaltningens vurdering

For at give mulighed for en bedre afvikling af trafik- og parkeringsforholdene ved boldklubben, vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at reducere lokalplanens afgrænsning med 5 meter mod syd, med det formål at give mulighed for etablering af parkeringspladser langs Stensbjergvej. For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplantillæget og lokalplanen betyder det at afgrænsningen for rammen i kommuneplantillæget ligeledes skal reduceres med 5 meter, hvorved arealet langs Stensbjergvej vil være omfattet af en ramme til offentlige formål. Derudover vurderer forvaltningen, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages med den ændring, at afgrænsningen reduceres med 5 meter i skel mod syd.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-14 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 – Boligområde ved Stenbjergvej i Lind blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. april 2016, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at imødekomme den stadig stigende efterspørgsel på tæt-lav boliger i Lind.

 

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 indkommet 3 bemærkninger og indsigelser fra:

 

- Kollund Lind Gymnastikforening (KLG) – Fodboldafdeling, Midt & Vestjyllands politi og Grundejerforeningen Koustrup Mark.

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen følgende ændringer til lokalplanforslaget:

 

 • At der i lokalplanens §1 tilføjes følgende til lokalplanens formålsbestemmelse: ” at angive retningslinjer for områdets bebyggelse og udstykning”
 •  At lokalplanområdet deles i to i delområder – et mod nord (Ia) og et mod syd (Ib), hvor det maksimale antal etager i det sydlige delområde reduceres fra 2 til 1 etage med udnyttelig tagetage. Jf. kortbilag 2.  
 • At der indskydes en ny bestemmelse "§ 5 Udstykning" med følgende indhold: "Boliggrunde i delområde Ia og Ib må ikke udstykkes mindre end 300 m2"
 • At lokalplans afgrænsning reduceres med 5 meter i skel mod Stenbjergvej for derved at give mulighed for etablering af parkeringspladser i tilknytning til boldklubben. Jf. kortbilag 1 og 2.
 • At delområde 2 udvides til også at omfatte det sydvestlige hjørne af planområdet, og at det udlagte stiforløb a-b integreres heri. Jf. kortbilag 2.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 – Boligområde ved Stenbjergvej i Lind omfatter et areal på ca. 3,6 ha. som ejes af Herning Kommune. Arealet ligger i direkte forlængelse af et andet relativt nyt boligområde – Koustrup Mark, og viderefører derved udviklingen af Lind mod øst.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at imødekomme efterspørgslen på tæt-lav boliger i Lind. Således fastlægger lokalplanen, at området skal anvendes til boligområde i form af tæt-lav boliger som række, kæde- og dobbelthuse, samt at bebyggelsen inden for området må opføres i maks. 2 etager med en bebyggelsesprocent på højst 40.

 

Derudover udlægger lokalplanen grønne plantebælter langs forsyningsvejen til Koustrup Mark og Koustrup Allé, samt fastlægger principper for friarealer, fælleshus og vejbetjeningen af området.

 

Offentlig høring

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 indkommet 3 bemærkninger og indsigelser fra:

 

1. Kollund Lind Gymnastikforening (KLG) – Fodboldafdeling
Indsigelsen omhandler det forhold, at planområdet overgår fra offentligt formål til boligformål og vedrører således det tilhørende kommuneplantillæg nr. 31.

 

2. Midt & Vestjyllands politi
Vedrørende de trafikale forhold bemærkes, jf. lokalplanens illustrationsplan, at der ved de blinde boligvej skal være vendepladser, og der ved alle udkørsler skal være de nødvendige oversigtsarealer.

 

3. Grundejerforeningen Koustrup Mark (GKM)
Indsigelsen omhandler planens byggemuligheder, arkitekturen i området, bebyggelsens tæthed, vej-, sti- og parkeringsforhold, ladebygningen/fælleshuset og de fælles grønne opholdsholdarealer samt beplantningen i området. 

 

- Planens byggemuligheder

På baggrund af lokalplanens få bestemmelser om områdets disponering, herunder bebyggelsens placering og intern vejbetjening, mener grundejerforeningen ikke, at forslaget til lokalplanen giver mulighed for at forestille sig, hvad de kan forvente i forhold til områdets udformning. GKM efterlyser derfor en mere detaljeret lokalplan.

 

- Arkitektur

GKM efterlyser, at lokalplanen opstiller krav til arkitekturen og kvaliteten af det nye byggeri i området. Derudover bemærkes det, at arkitekturen kun er behandlet under §7.1 og ikke som en del af lokalplanens formålsbestemmelser i §1, hvilket de ønsker ændret. Derudover mener de, at bebyggelse op til 8,5 meter og 2 etager kan virke voldsomt i forhold til bebyggelsen ved Koustrup Mark, som kun er i 1 etage og 4,5 meter højt. GKM mener derfor, at lokalplanen ikke bør tillade bebyggelse med en højde på 8,5 meter og 2 etager i en afstand på 50 meter fra skel mod bebyggelsen på Koustrup Mark.

 

GKM mener desuden, at der bør være forbud mod tagterrasser, da det i så fald vil kunne medføre indbliksgener mod den eksisterende bebyggelse på Koustrup Mark. Således mener GKM at tagterrasser enten bør forbydes i lokalplanen, alternativt at den indeholder bestemmelser der sikrer mod indbliksgener.

 

- Tæthed

GKM ser gerne, at det nye boligområde fremtræder lyst og åbent, og mener ikke at et krav til opholdsarealer på 100% af boligetagearealet er tilstrækkeligt. Der bør stilles krav om yderligere 20% af grundarealet til fælles grønne arealer. Derudover bemærkes det, at lokalplanen foreskriver, at boligveje skal etableres som opholds- og legeområder, og der rejses således spørgsmål til hvordan det sikres, at disse arealer ikke tælles med som en del af krævede opholdsareal.

 

- Vej- sti- og parkeringsforhold

Grundejerforeningen er bekymret for den skitserede vejløsning, hvor den eksisterende forsyningsvej til Koustrup Mark også skal være forsyningsvej til det nye boligområde. De mener ikke planen sikrer hensigtsmæssige trafiksikre og funktionelle adgangs- og tilkørselsforhold, men at det vil være bedre med tilkørsel direkte fra Koustrup Mark eller Stensbjergvej. Derudover er de bekymrede for, at lokalplanen giver mulighed for op til 3 ind- og udkørsler langs Koustrup Mark, og mener kun der bør gives mulighed for 1 adgangsvej.

 

I den sammenhæng gøres der opmærksom på, at udkørslen fra Koustrup Mark til Koustrup Allé af mange opleves som farlig. Dels fordi hastighedsbegrænsning på strækningen er 60 km/t og mange kører hurtigere, men også fordi vejen har en svag krumning, hvilket begrænser oversigtsforholdene i krydset. Dette skal der også tages hensyn til i forbindelse med anlæggelsen af en evt. støjvold.

 

GKM gør opmærksom på, at mange børn anvender stien på Koustrup Mark, og at overgangen på Koustrup Allé er farlig på grund af de dårlige oversigtsforhold og hastigheden. Af lokalplanen fremgår det, at der skal etableres en sti, men den indtegnede sti sikrer ikke gennemgang i området, da den er indtegnet til at stoppe for tidligt. Stien skal enten føres op til Koustrup Mark eller helt op til Koustrup Allé.

 

Lokalplanforslaget stiller krav om 1½ parkeringsplads pr. bolig, hvilket GKM mener er for lidt, da mange i dag har to biler. På baggrund heraf mener de, at kravet om decentrale parkeringspladser er for lavt og bør forhøjes. Alternativt skal der stilles krav om 2 parkeringspladser ved hver boligenhed.

 

Med hensyn til slitage og rengøring på Koustrup Mark i forbindelse med byggeperioden for udbygningen af området rejser GKM spørgsmålet om, hvem der skal afholde udgifterne hertil. GKM forventer at ekstra udgifter til vedligehold af vejen grundet udviklingen af området tilfalder den pågældende projektudvikler og ikke GKM. Derudover ønsker de, at der i byggeperioden af fase 1 etableres en særskilt byggevej.

 

Det er GKM som ejer forsyningsvejen. Efter færdiggørelse af boligområdet forventer de, at fællesudgifter til almindelig vedligehold og rengøring deles forholdsmæssigt på baggrund af en nøglefordeling baseret på antallet af boliger.

 

Langs Koustrup Alle giver lokalplanen mulighed for enten en støjvold eller en grøn støjmur. GKM mener ikke det skal være muligt med en støjmur, kun en støjvold.

 

- Ladebygningen og fælles grønne opholdsarealer

Lokalplan foreskriver, at den eksisterende ladebygning i området skal bevares. I tilknytning hertil oplyser grundejerforeningen, at de ikke ønsker at deltage økonomisk i driften af bygningen og påpeger, at der i planen ikke er en forklaring på hvordan bygningen må anvendes.

 

Derudover mener de, at der er en konflikt mellem det forhold, at lokalplanen udlægger områder til et grønt areal, som ikke må bebygges, og et andet sted giver tilladelse til anlæg til teknisk forsyning. I den sammenhæng bliver det anført, at såfremt der opsættes solcelleanlæg eller lignende på terræn bør der stilles betingelse om afskærmende beplantning.

 

- Beplantning

Grundejerforeningen mener det er uoverensstemmende at ville sikre beplantningen langs Koustrup Mark, når der samtidig gives tilladelse til etablering af et underjordisk spildevandsanlæg til rensning af overfladevand. Derudover mener de, at § 10.9 er problematisk, fordi den giver tilladelse til at gennembryde allé-rækken 3 steder såfremt trærækken stadig fremstår som et samlet forløb. Dette bør justeres ligesom de mener at antallet af vejadgange fra Koustrup Mark bør reduceres til kun 1. GKM finder, at der bør holdes en minimumsafstand på 5 m. fra skel mod Koustrup Mark og ind i lokalplanområdet hvad angår det underjordiske spildevandsanlæg, så beplantningen ikke lider skade. 

 

Forvaltningens vurdering

 

For den fulde besvarelse af indsigelserne henvises til indsigelsesnotatet.

 

Ad 1. - Kollund Lind Gymnastikforening (KLG) – Fodboldafdeling.

Rammeområde 61.OF1 til offentlige formål omfatter et stort areal, som endnu ikke er fuldt udnyttet. Såfremt der fremadrettet skulle vise sig et behov for flere boldbaner, kan dette til stadighed imødekommes inden for den eksisterende kommuneplanramme – også selvom en del af rammeområdet med denne lokalplan overgår til boligformål.

 

For at kunne sikre en mere hensigtsmæssig afvikling af parkeringen i området i forbindelse med kampe og stævner, anbefaler forvaltningen, at lokalplanens afgrænsning mod syd reduceres med 5 meter for derved at give mulighed for etablering af parkeringspladser i tilknytning til boldklubben - Jf. kortbilag 1 og 2.

 

Ad 2. Midt & Vestjyllands politi

Lokalplanen indeholder ikke en udstykningsplan for området, hvorfor vendepladser og oversigtsforhold ikke indgår som en del af lokalplanens bestemmelser. I forbindelse med godkendelsen af en egentlig udstykningsplan, skal der laves et vejprojekt i overensstemmelse med vejloven og vejreglerne, hvor korrekte vendepladser og nødvendige oversigtsforhold vil blive sikret.

 

Ad 3. Grundejerforeningen Koustrup Mark.

På baggrund af indsigelsen vurderer forvaltningen det formålstjenligt også at gøre områdets udformning til en del af formålet med lokalplanen. Således indstilles det, at følgende passage bliver tilføjet som en del af lokalplanens §1 formål:” at angive retningslinjer for områdets bebyggelse og udstykning”

 

Forvaltningen vurderer desuden, at det vil være hensigtsmæssigt, at videreføre planprincipperne for bebyggelsen ved Koustrup Mark. Således vil lokalplanområdets delområde 1 skulle deles i to – et mod nord og et mod syd, henholdsvis 1a og 1b. Bebyggelse i delområde 1a vil til stadighed kunne opføres op til 2 etager, mens bebyggelse i delområde 1b reduceres til 1 etage med udnyttelig tagetage. Jf. kortbilag 2.

 

Med hensyn til delområde 1a, hvor etagehøjden er uændret, vurderer forvaltningen, at det eksisterende boligområde Koustrup Mark er adskilt fra lokalplanområdet af en vej med plantebælter på begge sider og en afstand på 35 meter. Mulige indbliksgener mellem de to områder vurderes derfor at være minimale.

 

Derudover vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt om lokalplanen også indeholder et krav til grundstørrelserne i området. Derfor anbefales det at indføre ”§5 Udstykning”, hvoraf det fremgår, at den enkelte boliggrund ikke må udstykkes mindre end 300 m2 - I øvrigt som i planen for Koustrup Mark.

 

Derudover vurderer forvaltningen, at det kan være hensigtsmæssigt at videreføre beplantningsprincippet fra den nordlige del og udvide delområde 2. Således skabes der dels en bufferzone, som sikrer, at de nye boliger holdes i en acceptabel afstand fra den eksisterende bebyggelse, men det giver også mulighed for at integrere stien i plantebæltet med forbindelse til Koustrup Mark.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 61.B11.1 for Stensbjergvej 25, Lind endeligt vedtages med følgende ændringer

 

at der i lokalplanens §1 tilføjes følgende punkt til lokalplanens formålsbestemmelse: ” at angive retningslinjer for områdets bebyggelse og udstykning”

 

at lokalplanområdet deles i to i delområder – et mod nord (Ia) og et mod syd (Ib), hvor det maksimale antal etager i det sydlige delområde reduceres fra 2 til 1 etage med udnyttelig tagetage. Jf. kortbilag 2, 

 

at der indskydes en ny bestemmelse "§ 5 Udstykning" med følgende indhold: "Boliggrunde i delområde Ia og Ib må ikke udstykkes mindre end 300 m2",

 

at lokalplanens afgrænsning reduceres med 5 meter i skel mod Stenbjergvej for derved at give mulighed for etablering af parkeringspladser i tilknytning til boldklubben. Jf. kortbilag 1 og 2,

 

at delområde 2 udvides til også at omfatte det sydvestlige hjørne af planområdet, og at det udlagte stiforløb a-b integreres heri. Jf. kortbilag 2.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Sammenlægning af overskydende puljemidler fra Grøn Ordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

 Det  har vist sig, at nogle ansøgninger som er bevilget, er frafaldet af ansøger, hvorfor der resterer midler i puljerne som ikke er brugt.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til fremadrettet at kunne samle overskydende puljemidler i nye puljer, som efterfølgende annonceres.

Sagsfremstilling

Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Grøn Ordning giver tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Herning Kommune har for nuværende tre puljer i gang. I forbindelse med nærmere tilretning af ansøgningerne efter den politiske stillingtagen er der to ansøgere, som har frafaldet deres ansøgning. En enkelt ansøgning har ikke brugt hele det bevilligede beløb. Der er derfor yderligere 321.925 kr. som venter på at blive brugt til initiativer i forbindelse med Grøn Ordning. Forvaltningen foreslår en ny ansøgningsrunde inden udgangen af 2016 for hele Herning Kommune, dog med prioritering af ansøgninger, der kommer fra de vindmølleområder, som i første omgang udløste midlerne (i dette tilfælde Assing og Sunds).

 

Hermed følger et overblik over de enkelte ansøgninger og deres status for hver af de tre puljer:

 

Grøn Ordning Assing (i alt 877.137,50 kr.)

Ansøgning

Bevilliget beløb

Status

Plejehjemmet Sandfeldgården - etablering af lysthus

149.337,50 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling af midlerne.

Kibæk Idrætsforening - renovering af tag på hal

340.000,00 kr.

Afsluttet, og Herning Kommune har modtaget midlerne fra Energinet.dk.

Kibæk Idrætsforening - etablering af outdoor fitness

181.000,00 kr.

Afsluttet, og Herning Kommune har modtaget midlerne fra Energinet.dk.

Grundejerforeningen Klinten - etablering af rekreativt stisystem

121.863,00 kr.

Ansøger har frafaldet sin ansøgning.

Sinding-Ørre Borgerforening - etablering af rekreativt stisystem

85.137,00 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet. Projektet blev billigere end først antaget og endte med at koste 84.875,00 kr. Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling heraf.

I alt

877.337,50 kr.

- 121.925,00 kr.

 

Grøn Ordning Abildå (i alt 1.056.000,00 kr.)

Ansøgning

Bevilliget beløb

Status

Abildå Forsamlingshus - renovering af forsamlingshus

727.167,00 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling af midlerne.

Abildå Brunkulsleje - udvidelse af skinneareal

21.377,50 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling af midlerne.

Abildå Brunkulsleje - etablering af gavl på madpakkehus

35.875,00 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling af midlerne.

Abildå Borgerforening - etablering af legeplads

98.318,75 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune afventer en revisorerklæring, før Energinet.dk kan anmodes om udbetaling af midlerne.

Ørnhøj Borgerforening - etablering af bålhytte

100.000,00 kr.

Ansøger forventes snart at færdigmelde projektet, da Herning Kommune har modtaget en faktura på det bevilligede beløb.

VindKRAFTEN - etablering af solvarmeanlæg

73.261,75 kr.

Afsluttet, og Herning Kommune har modtaget midlerne fra Energinet.dk.

I alt

1.056.000,00 kr.

0,00 kr.

 

Grøn Ordning Sunds (i alt 880.000,00 kr.)

Ansøgning

Bevilliget beløb

Status

FDF Sunds - etablering af bålhytte

100.000,00 kr.

Herning Kommune afventer, at ansøger indsender nyt tilbud, som derefter skal godkendes af Energinet.dk.

Aage V. Jensens Naturfond - etablering af udsigtstårn

200.000,00 kr.

Ansøger har frafaldet sin ansøgning.

Herning Kommune - inventar til bypark i Sunds

200.000,00 kr.

Ansøger forventes snart at færdigmelde projektet, da Herning Kommune har modtaget en faktura på det bevilligede beløb.

Østre Søvejs Grundejerforening - renovering af bro

100.000,00 kr.

Ansøger afventer, at vandstanden falder før projektet kan realiseres.

Sunds Idrætsforening - etablering af kunststofbane

280.000,00 kr.

Ansøgningen er til behandling ved Energinet.dk.

I alt

880.000,00 kr.

- 200.000,00 kr.

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabeller er der indtil videre 121.925,00 kr. samt 200.000,00 kr. fra henholdsvis Assing og Sunds puljen i overskud. Forvaltningen foreslår derfor at lave en ny ansøgningsrunde med en ny pulje på i alt 321.925,00 kr. inden udgangen af 2016. Ved en ny ansøgningsrunde bør ansøgninger fra Assing og Sunds og tilhørende nærområder prioriteres.

 

Det er ikke usandsynligt, at der fremadrettet vil være ansøgninger, som frafaldes eller bliver billigere end først forventet, så der bliver penge i overskud. Energinet.dk kan vælge ikke at giver tilsagn til en ansøgning, selvom den har politisk opbakning i Herning Kommune.

 

Forvaltningen vil derfor anmode om bemyndigelse til fremadrettet at kunne samle overskydende puljemidler i nye puljer med henblik på at oprette nye ansøgningsrunder, uden at der først skal træffes politisk beslutning herom. Formålet med at oprette nye puljer er at sikre en bedre udnyttelse af de Grøn Ordning midler Herning Kommune har til rådighed, til gavn for borgere i de lokalområder, hvor der opsættes vindmøller. Nye ansøgninger skal som hidtil godkendes af Byplanudvalget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der gennemføres en ny ansøgningsrunde ultimo 2016 for hele Herning Kommune med de overskydende puljemidler.

 

at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at sammenlægge overskydende puljemidler med henblik på at oprette nye ansøgningsrunder.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Forslag til nye Herning C projekter og frigivelse af midler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

På Serviceområde 09 Trafik (BYP), er der afsat 5,0 mio kr. til Herning C delprojekter i 2016.

Herning C er en vision om at skabe oplevelser og mere byliv for byens brugere. Herning C-projekter handler primært om at skabe mere leg, kunst, ly og læ, grønt i øjenhøjde og vand.

På Byrådets møde d. 17. maj 2016, pkt. 159, blev der frigivet 1 mio kr. til ly og læ i Bredgade. De resterende 4 mio. kr. ønskes anvendt til forskønnelse af Torvet, Herning C-elementer i Sølvgade og Banegårdspladsen, Herning C-elementer i Østergade Øst, ny kunst, overdækkede områder, mere grønt på Kousgaards Plads, mere ophold/leg i Tinghushaven og mere grønt på Bethaniagades p-plads.

 

Byplanudvalget bedes drøfte og godkende disponeringen med henblik på at frigive midler og igangsætte udviklingen af de forskellige delprojekter.

 

Sagsfremstilling

"Torvet" handler om at forny Torvet med elementer som leg, ophold og mere grønt. Der ændres ikke på Torvets dimensioner eller belægning, da det er vigtigt, at de store arrangementer fortsat kan afvikles på Torvet.

Projektet skal koordineres med renovering af belysning på Torvet, hvilket der søges om midler til via energirenoveringspuljen. Det er ikke afklaret, i hvilket omfang der skal renoveres rør og ledninger under belægningen, men der må forventes en mindre renovering i enkelte områder.

 

Anlægsarbejdet kan tidligst påbegyndes efter arrangementet "Off Road" som afholdes på Torvet i april 2017.Det må forventes, at enkelte andre arrangementer ikke kan afvikles på Torvet i anlægsperioden.

 

Forvaltningen foreslår at afsætte 1.000.000 kr. til forskønnelsen.

 

"Herning C-elementer i Sølvgade og Søndergade" handler om, at skabe en spændende plads i Sølvgade tæt på Søndergade med kunst, bænke og effektbelysning, samt læskabende grønt på pladsen.

 

Forvaltningen foreslår at afsætte 500.000 kr. til dette projekt, som vil blive koordineret med anlægsprojektet for Sølvgade og udført forår 2017.

 

"Østergade". Forvaltningen foreslår at reservere 500.000 kr. til Herning C-elementer som mere grønt, ophold og kunst.

 

"Ny kunst" handler om, at tilføre mere kunst i bymidten og Banegårdspladsen. Forvaltningen foreslår at afsætte 500.000 kr. til delprojektet.

 

"Overdækkede områder" handler om, at skabe én eller flere lyskabende installationer, der kan overdække et område permanent eller ved særlige behov, i forbindelse med markeder og arrangementer på Poulsens Plads og Tinghuspladsen. Forvaltningen foreslår at afsætte 800.000 kr. til projektet.

 

"Mere grønt på Kousgaards Plads" handler om, at tilføre pladsen mere grønt. Forvaltningen foreslår at anvende 100.000 kr. til indkøb af nye plantekummer med bunddække og mindre træer. Placeringen af plantekummerne skal bl.a. hindre bilister i at køre og parkere på granitfladen, som har vægtbegrænsning, der ikke er beregnet til biltrafik.

 

"Mere leg og ophold i Tinghushaven" handler om, at tilføre pladsen mere fast byrumsinventar, der kan erstatte nogle af de midlertidige installationer i området. Forvaltningen foreslår at afsætte 100.000 kr. til delprojektet.

 

"Mere grønt i Bethaniagades p-plads" handler om, at forskønne en af de større p-pladser i bymidten med mere grønt og skabe et hyggeligt p-område, som for mange er første møde med Herning. Forvaltningen foreslår at afsætte 500.000 kr til delprojektet.   

Økonomi

Der er på serviceområde 09 Trafik (BYP) 4 mio kr. til Herning C-projekter i 2016. Forvaltningen foreslår, at de 4 mio kr. frigives til nyt stednummer for Herning C-projekter i 2016 og disponeres som følgende:

 

DELPROJEKTER

 

BELØB (kr.)

Torvet

Mere leg, grønt og ophold

1.000.000

Sølvgade og Søndergade

Beplantning, kunstnerisk udsmykning, effektbelysning og bænke

500.000

Østergade

Mere grønt, ophold og kunst

500.000

Ny kunst

Ny kunst til bymidten og banegårdspladsen

500.000

Overdækkede områder

I forbindelse med markeder og arrangementer

800.000

Kousgaards Plads

Mere grønt til Kousgaards Plads

100.000

Tinghushaven

Mere leg og bænke til Tinghushaven

100.000

Bethaniagades P-Plads

Mere grønt til Bethaniagades p-plads

500.000

SAMLET

 

4.000.000

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  disponeringen godkendes, 

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4 mio kr i 2016 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. for Herning C 2016,

 

at anlægsudgiften på 4 mio kr. til projektet for Herning C 2016, finansieres af afsat budget på Serviceområde 09 Trafik (BYP).

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær tilkendegiver, at han ønsker, at beløbet overvejende bør bruges til grønt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Udkast til kulturpolitik til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Boye Thulstrup og Sara Jørgensen

Sagsresume

Den inddragende proces i forbindelse med en ny kulturpolitik er gennemført, og der foreligger nu udkast til en ny kulturpolitik. På baggrund af processen er der endvidere udarbejdet et omfattende idékatalog, som kan danne grundlag for kommende handlingsplaner inden for området.

Sagsfremstilling

Processen i forbindelse med en ny kulturpolitik har i forår og sommer dannet grundlag for en åben og alsidig dialog med både borgere og fagpersoner fra Herning Kommune, internt i Herning Kommune og med indspark ude fra. Der har været gennemført arrangementer/samtaler med flg.: gymnasieklasser, Ældrerådet, Handicaprådet, Social og Sundhed, Ungdomsforeningen Kontrast, åbent borgermøde, Landsbykontaktudvalget, kulturelle foreninger via Kulturelt Samråd Herning, emne i DemokratiStaffetten (unge), Natur og Grønne områder, familier ved Liv i Sdr. Anlæg, Centerbykontaktudvalget, kulturlederne i flere omgange, bibliotekets brugere og ansatte, gæster på Team og den Jyske Sangskole via idétavle, medarbejdere i BEK og Lokalhistorisk Arkiv. Derudover er der kommet skriftlige input fra deltagere i arrangementer, alle forvaltninger og også et par uopfordrede.

 

Resultatet er blevet et udkast til en ny kulturpolitik, som har overskriften "Kultur hver dag".

Det har den, fordi kultur spiller en stor rolle for menneskers trivsel og tilfredshed. Kultur defineres i denne forbindelse som kultur, kunst, biblioteker, folkeoplysning og så videre. Alt det, som er med til at gøre os til hele mennesker.

Nøgleord i udkastet er nærhed, fællesskab, dannelse og viden. Men det er også mod - til at stræbe efter det ypperste og give plads til det skæve.

 

Kulturpolitikken er inddelt i tre temaer:

 • Når kultur er løftestang, som handler om alt det kultur kan bruges til - uden at være det primære formål
 • Når vi skaber kultur, som handler om skaberprocessen i alle niveauer - fra hobby til professionelt
 • Når kultur rører os, som handler om de særlige og unikke øjeblikke, hvor vi bliver rørt. Det er både de store i oplevelser, men også de nære og mindre

 

Dertil kommer en indsats, som går på tværs af temaerne:

 • Vi tænker på tværs, som handler om synergi, formidling og større værdi for borgerne og Herning Kommune. Alt sammen som en konsekvens af mere arbejde på tværs - både internt og eksternt

 

Udkast til kulturpolitik er på et strategisk niveau. Der foreligger et fyldigt og konkret idékatalog, som understøtter udkastet sammen med den nye kulturpolitik der danner grundlag for de kommende års handlingsplaner.

 

Det vurderes, at der er en meget god sammenhæng både til Herning Kommunes vision og den nye brandigstrategi.

Udkastet vil kunne understøtte alle værdier i brandingstrategien. Og når politikken udmøntes vil den kunne levere kvalitativ indhold til brandingen af Herning.

 

Udkastet er ikke grafisk bearbejdet. Det vil ske efter politisk behandling.

 

Efter vedtagelse af en ny kulturpolitik skal forvaltningen igangsætte arbejdet med handleplaner / udmøntning af politikken.

 

Vedtagelse af kulturpolitikken har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at udkast til ny kulturpolitik for Herning Kommune godkendes,

 

at forvaltningen igangsætter arbejdet med udmøntning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.08.09-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Gjellerup Sogns Friluftsbad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2016-2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,1 mio. kr. til renovering af Gjellerup Sogns Friluftsbads vandbehandlingsanlæg og bassiner. Bestyrelsen for badet har i samarbejde med Herning Kommune udarbejdet renoveringsplan og sendt opgaven i udbud. Det anmodes om, at reserveret rådighedsbeløb frigives.

Sagsfremstilling

Gjellerup Sogns Friluftsbad er etableret i 1955. Badets anlæg består af et sundt og vel vedligeholdt murstenshus med nyt tag. Huset rummer kiosk og billetsalg, 2 istandsatte omklædningsrum og 4 helt nyrenoverede toiletrum. Hertil kommer kælder med depot og teknikrum. I tilknytning til bygningen er der 2 bassiner henholdsvis et stort 25 m. bassin med vipper samt et mindre børnebassin.

 

Jf. udarbejdet renoveringsplan trænger badets teknikrum i kælderen til renovering. Endvidere er vandbehandlingsanlægget nedslidt og utidssvarende. Endeligt er det store bassins glasfiberbelægning af ældre dato og mørnet.

 

Kommunale Ejendomme har besigtiget forholdende og har i samarbejde med badets bestyrelse i februar 2014 udarbejdet notat, som beskriver ovennævnte forhold og renoveringsbehov med henblik på at opfylde gældende og fremtidige lovkrav. Renoveringsbehov indbefatter nyt vandbehandlingsanlæg og ændring af indløb og udløb i bassiner samt separering af bassiner. Hertil kommer en række afledte ændringer på bassiner, bygning og installationer.

 

Jf. udarbejdet prisoverslag af februar 2014 udgør budgetterende udgifter i forbindelse renovering af friluftsbadet anslået 6,1 mio. kr. ex. moms. Jf. budgetforlig for 2016-2019 blev der afsat et rådighedsbeløb pålydende dette beløb

 

Der er i foråret 2016 udarbejdet udbudsmateriale, opgaven er sendt i udbud og der har været afholdt licitation. Det anmodes om, at reserveret anlægstilskud frigives med henblik på, at arbejdet igangsættes primo september 2016 med henblik på færdiggørelse og ibrugtagning i forbindelse med opstart af sommersæsonen 2017.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på 6,1 mio. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318079,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 6,1 mio. kr. på samme stednr. i 2016.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-3-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Herningmodel Skole"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte N Andersen og Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsens ansøgningspulje "Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge" om tilskud til projektet "Herningmodel Skole". Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. orienteringerne på Børne- og Familieudvalgsmøderne den 16. marts og 8. juni 2016 er formålet med Herningmodel Skole at styrke den sammenhængende, tidligt

forebyggende, opsporende og inkluderende indsats overfor børn i socialt udsatte positioner, eller de som er i risiko for at komme det.

 

Herningmodel Skole skal således bidrage til:

 • At nedbringe elevfraværet, da alle elever inkluderes og dermed forventes at trives bedre.
 • En tættere opfølgning på det enkelte barns udvikling.
 • At flere børn i socialt udsatte positioner, eller som er i risiko for at komme det, får mulighed for at deltage i den almene skoleklasse.
 • At interaktionen mellem lærer og elev er positiv, således at eksklusion fra almenområdet forebygges.
 • At lærerne oplever øget mestringskompetence.
 • At forældrene oplever, at alle børn trives i skolen.
 • At børnene oplever, at de selv og deres klassekammerater trives i skolen.

 

Efter endt undervisningsforløb i Herningmodel Skole vurderes det, at nedenstående effekter vil kunne aflæses i praksis på skolerne:

 • At skolerne skaber en forebyggende, inkluderende og vidensbaseret kultur, der bygger på veldokumenterede og effektive forebyggende indsatser.
 • At flere børn inkluderes kvalitativt, hvorved de opbygger et godt og nyttigt netværk samt at fagligheden forbedres.
 • At der arbejdes vidensbaseret på almenområdet, hvormed en tidlig forebyggende, opspring og indsats sikres.

 

Igennem ovenstående forventes endvidere at bidrage til at:

 • At alle børn og unge bliver så dygtige, de kan.
 • At alle børn og unge er en del af fællesskabet.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektåret 01.08.2016 - 31.07.2019 i alt 1.996.258 kr. Herning havde oprindeligt ansøgt om 4,2 mio. kr. Nedenfor ses budget revideret i forhold til det bevilgede beløb fordelt på skoleår (se også vedhæftede bilag):

 

 

Socialstyrelsen ønsker beløbene fordelt på skoleår, som angivet i skemaet. Til brug for den kommunale sagsfremstilling er beløbene dog omregnet til kalenderår, svarende til 184.234 kr. i 2016, 559.894 kr. i 2017, 768.326 kr. i 2018 og 483.802 kr. i 2019 ialt 1.996.258 kr.

 

Der tages forbehold for Socialstyrelsens godkendelse af det endelige reviderede budget.

 

Til projektet er der et krav om en medfinansiering på 50 %. Medfinansieringen afholdes af den enkelte skole i form af medgået medarbejdertid. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der vedrørende projektet Herningmodel Skole meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12 på 184.234 kr. i 2016, 559.894 kr. i 2017, 768.326 kr. i 2018 og 483.802 kr. i 2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

x

x

 

 

 

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde. Parterne indstiller forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

 

Derudover indstilles afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser til godkendelse.

 

Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet til udkast til Rammeaftale 2017.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og Regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2017 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet. Rammeaftalen skal være indgået senest 15. oktober.

 

1.    Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at vurdere sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel børn- og ungeområdet som voksenområdet.

 

1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:

 

 • Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
 • Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
 • Fælles metodeudvikling og -anvendelse

 

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

 

  

1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen indarbejdes efter godkendelse som bilag til Rammeaftalen.

 

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Flere kommuner har fokus på at håndtere dette.

 

I Herning Kommune har vi i kraft af Skiftesporet et solidt tilbud på området. Administrationen vurderer, at vi kan godkende afrapporteringen.

 

 

1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

 

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

 

 1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
 2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
 3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

 

 

2.    Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med Styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Styringsaftalen er i alt væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015–2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015. Dog er der sket ændringer med hensyn til opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

 

For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.

 

Rammeaftale 2017 og afrapportering vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser beror på sagen.

 

Bilag til Rammeaftalen kan findes på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017. Styringsaftalens bilag 1 (tilbudsviften) og bilag 3 (oversigt over pladsantal) udarbejdes efterfølgende og er først tilgængelige på Rammeaftale-sekretariatets hjemmeside primo 2017.  

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2017 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret, som er vedhæftet som bilag, har været forelagt fagudvalgene til drøftelse. Det har ikke givet anledning til bemærkninger til udkastet til Rammeaftale 2017.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes,

 

at

afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 5 for Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, på baggrund af en ny lokalplan for boligområde ved Sinding Hovedgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 42.B3.2 bliver det muligt at etablere et nyt boligområde i Sinding. Lokalplanen forventes foreløbigt vedtaget af Byrådet den 30. august 2016.

 

Det er kun lokalplanens delområde II, der skal bebygges. Delområde II ligger syd-vest for Sinding Hovedgade. Resten af lokalplanområdet (delområde I) udlægges som offentligt/rekreativt areal.

 

En forudsætning for at etablere nyt boligområde ved Sinding Hovedgade er, at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages lokalplanens delområde II i Spildevandsplanen som opland E46.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Det nye opland optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand fra det nye opland skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Regnvand skal ledes til et eksisterende nedsivningsbassin. I bassinet sker der nedsivning i et vist omfang. Bassinet fungerer ikke optimalt, bl.a. fordi det tilføres vand fra et naturligt kildevæld i området.

 

Om to år udfører Herning Vand kloakfornyelse i Sinding. Herning Vand anlægger i den forbindelse et nyt regnvandsbassin syd-øst for Sinding med udløb til Herningsholm Å. Når det nye regnvandsbassin ved Herningsholm Å etableres, skal det eksisterende nedsivningsbassin ikke længere benyttes til håndtering af regnvand. Bassinet nedlægges som regnvandsbassin, men skal bevares som naturlig sø. Der har altid været en sø pga. kildevæld i området.

 

I det nye regnvandsbassin vil der ske forsinkelse og rensning af vandet inden videre udledning til åen.

 

Miljømål for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Miljømålet er opfyldt hvad angår vandløbsfauna (DVFI), men ikke for fisk.

 

Etablering af det nye lokalplanområde betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin syd-øst for Sinding end oprindelig planlagt. Bassinet vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Desuden nedlægges alle nuværende, uforinkede udløb og overløb i Sinding. Dette burde medvirke til at forbedre åens tilstand. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Herningsholm Å.   

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-18-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af gebyrer for renovationsområdet 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Jan Märcher

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til gebyrer for renovationsområdet for 2017 samt ændring af administrationsgebyr for erhverv fra 2016 og frem.

 

Det er vurderet, at der ikke er økonomisk grundlag for at ændre på gebyrerne, udover administrationsgebyr for erhverv, der foreslås nedsat fra 400 kr. til 200 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det samlede gebyrblad for renovationsområdet, herunder forslag til nyt administrationsgebyr for erhverv, godkendes.  

Sagsfremstilling

Gebyrer generelt på renovationsområdet

 

Der har de senere år været et overskud på renovationskontoen. Det skyldes især, at større investeringer til f.eks. udskiftning af nye beholdere til borgerne, har afventet godkendelse af affaldshåndteringsplanen.

 

Fra 2017 og fremover vil der være større investeringer til implementering af affaldshåndteringsplanen, som andrager ca. 47 mio. kr. de kommende 4 år.

 

Med indregning af dette, samt forudsætning om uændrede gebyrer, vil mellemregningskontoen (opsamlet over- og underskud) udvikle sig således i perioden 2017-2020.

 

Tabel 1: Udvikling af mellemværende på renovationsområdet.

 

 

2016 (FR)

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

Forventet mellemregning saldo primo

47,7

54,3

50,5

40,3

19,7

Overført fra 2016 (anlæg)

 

-4,2

 

 

 

Driftsoverskud/underskud

12,8

2,7

2,4

1,9

2,2

Forventede investeringer*

-5,5

-0,6

-12,9

-17,0

-16,8

Øvrige udgifter:

 

 

 

 

 

Udbud dagrenovation

 

 

 

-3,0

-3,0

Energnist behandlingspris

 

 

 

-1,8

-3,3

Admistrationsgebyr erhverv

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Mellemregning saldo ultimo 2016*

54,3

51,5

39,3

19,7

-1,9

 

* De forventede investeringer er justeret i 2017 og 2018 i overensstemmelse med politisk aftale / ændringsforslag om budget 2017.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at de nuværende gebyrer fastholdes i 2017. Der foretages dog ikke nogen prisfremskrivning. 

 

Administrationsgebyr for erhverv 

Der har siden 2010 været opkrævet administrationsgebyr for erhverv efter de regler, der gælder i affaldsbekendtgørelsen.

Administrationsgebyret har ligget på omkring 400 kr. pr. år ekskl. moms.

De seneste par år er administrationsudgifterne til erhverv blevet mindre, bl.a. pga. færre ansøgninger om fritagelse for administrationsgebyret.

Forvaltningen har derfor beregnet, at gebyret kan sættes ned til 200 kr. pr. år ekskl. moms.

 

Administrationsgebyret skal betales af alle virksomheder.
Bestemte brancher og virksomhedsformer samt virksomheder med omsætning under 300.000 kr. er dog fritaget.
 
I Herning Kommune betyder det, at i 2017 skal 3.467 virksomheder betale gebyret, og 8.817 virksomheder er fritaget. 
Gebyr pr. virksomhed er beregnet til 165 kr.
 
Hertil skal tillægges udgifter til jordflytninger, som forvaltningen har beregnet til i alt 123.353 kr., hvilket giver en pris pr. virksomhed på 35 kr.


I alt bliver administrationsgebyret 200 kr. pr. år.

 

Herudover foreslås det at taksten for erhverv ved besøg på genbrugspladserne fastholdes på 150 kr. eks. moms.

 

Tabel 2: Administrationsgebyr for erhverv fra nabokommuner i 2015 og 2016:

Kommune

2015

Beløb kr. ekskl. moms

2016

Beløb kr. ekskl. moms

Herning

400

200

Holstebro

300

300

Ikast-Brande

372

350

Ringkøbing-Skjern

350

480

Silkeborg

329

415

Billund

455

355

   

Tilbagebetaling fra AFLD 

Herning Kommune har haft et tilgodehavende hos Østdeponi (nu AFLD).

I forbindelse med dannelse af AFLD, forventes det at tilgodehavendet vil blive tilbagebetalt til Herning Kommune over en årrække.

Tilgodehavenet skal tilbagebetaltes til forbrugerne i en fordeling mellem erhverv og privat. Da den største del af tilgodehavendet forventes at vedrøre erhverv, bliver der en mulighed for at tilbagebetale tilgodehavendet, som et helt eller delvist nedslag i erhvervsgebyerne over en årrække.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslaget til et årligt administrationsgebyr på 200 kr. for virksomheder i 2016, 2017 og årene herefter godkendes,

 

at det samlede takstblad for 2016 og 2017 godkendes.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.07.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Vinter- og renholdelsesregulativ for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Forslag til revision af Herning Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ samt orientering om serviceniveau for Herning Kommunes udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning.

 

Forvaltningen anbefaler, at det reviderede vinter- og renholdelsesregulativ godkendes.

Sagsfremstilling

Den nye vejlov har medført en række justeringer, som har betydning for vejmyndighedernes administration og varetagelse af vintertjeneste på veje og stier. Justeringerne betyder, at der er behov for at gennemføre en revision af det nugældende vinter- og renholdelsesregulativet fra 2007.

 

Med henblik på at opnå en ensartethed i kommunernes nye regulativer har vejsektoren og politiet udarbejdet et fælles paradigme. Formålet med paradigmet er at opnå en ensartethed i kommunernes regulativer ved anvendelse af samme vejklasseopdeling og servicemål. Paradigmet vil desuden medvirke til at øge læsevenligheden for borgerne og præcisere uklarheder.

 

Regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier beskriver, hvad Herning Kommune som vejmyndighed har besluttet blandt andet omkring omfang, rækkefølge og retningslinjer for egen udførelse, pligter pålagt grundejere og forskrifter herfor. Grundejernes forpligtelser er beskrevet nærmere under afsnit 3 i det nye regulativ.

 

Med baggrund i det nye paradigme er der gennemført en revision af det nugældende regulativ, således at det kan træde i kraft den 1. oktober 2016. Revisionen medfører ingen ændringer af det nuværende serviceniveau for Herning Kommunes egen udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning.

 

Politiet har godkendt det nye regulativ. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at orientering om Herning Kommunes udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning tages til efterretning,

 

at Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 godkendes med ikrafttrædelse 1. oktober 2016.

 

 

Udvalget ønsker i foråret 2017 en drøftelse af serviceniveauet for udførelse af glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse på veje og stier i Herning Kommune.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af køkkener i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 319.000 kr. i 2016 til udskiftning af køkkener i ejendommen Nørregade 15 A, B og C.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 319.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I årene 2015 - 2019 er afsat i alt 1,543 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom, beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Rådighedsbeløbet i 2016 på 319.000 kr. søges hermed frigivet, idet udskiftningen af køkkener ønskes påbegyndt.

 

Udskiftning vil ske løbende og så vidt muligt i forbindelse med fraflytninger for at skabe mindst mulig gene for beboerne.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 319.000 kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011078 02, 2016 Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 319.000 kr. i 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 06, Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Ændring af placering af ny genbrugsplads i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016, pkt. 130, behandlet sagen vedrørende en ny genbrugsplads i Sunds. Det blev besluttet, at den nye genbrugsplads i Sunds skulle etableres på Drejervej 8 i Sunds.

 

Teknik- og Miljøudvalget er den 15. august 2016, pkt. 197, orienteret om, at Kyocera Unimerco imidlertid var interesseret i at købe Drejervej 8. Økonomi- og Erhvervsudvalget har behandlet sagen den 22. august, pkt. 306, og Byrådet har behandlet sagen den 30. august 2016, pkt. 231.

Det blev besluttet, at Herning Kommune sælger arealet Drejervej 8 til Kyocera Unimerco, i stedet for at anlægge genbrugsplads på arealet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en placering af genbrugspladsen ved et nyt erhvervsområde syd for Sunds. 

Sagsfremstilling

Der er følgende 2 alternative muligheder for en ny placering af genbrugspladsen.

 

1. Thorupvej 24 i Sunds

 

Placeringen er beskrevet i den oprindelige sag fra den 26. april 2016. Placeringen blev i første omgang valgt fra på grund af:

 - Skærpede støjvilkår på grund af et nærtliggende boligområde

 - Mere trafik og evt. kø på Thorupvej

 - Problematiske grundvandsforhold

 - Etablering af trace øst for omfartsvejen.

 

Forventet tidsplan på Thorupvej 24 er ca. 9 mdr. til etablering af genbrugspladsen.

 

2. Ved et nyt planlagt erhvervsområde syd for Sunds

 

Jorden i erhvervsområdet er privatejet og er i øjeblikket ikke byggemodnet. Der er heller ikke etableret tilslutningen til rundkørslen.

Det vil være nødvendigt med et erhvervsareal på ca. 7.500 m2 til etablering af ny genbrugsplads. Grundpriser i området er ikke kendte.

Forvaltningen vurderer, at stedet vil være en hensigtsmæssig og central placering til ny genbrugsplads.

 

Placeringen ved rundkørslen forudsætter, at der etableres et 4. ben i rundkørslen til ca. 800.000 kr., at hele eller dele af erhvervsområdet byggemodnes med vej, forsyningsledninger mv., og at jorden erhverves.

 

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ønsker at der arbejdes videre med den pågældende placering, vil et samlet overblik over projektets økonomi blive præsenteret på udvalgets møde i oktober.

Ny genbrugsplads vil kunne stå klar tidligst i september 2017. 

Økonomi

Bevillingssagen til etablering af genbrugsplads i Sunds er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2016, men taget af dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august i lyset af den ændrede situation.

Når der er taget stilling til en alternativ placering af en genbrugsplads i Sunds, vil der blive fremsendt en ny sag om frigivelse af anlægsbevilling.

 

Det kan oplyses, at der i bevillingssagen var oplyst et beløb på 5,5 mio. kr. til etablering af genbrugspladsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager til orientering, at der arbejdes videre med en placering af genbrugspladsen ved et nyt planlagt erhvervsområde syd for Sunds.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Godkendelse af lukning af Herning Park Camping

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forpagteren af Herning Park Camping opsagde pr. 31. marts 2016 sin forpagtningsaftale med Herning Kommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 22. februar 2016, pkt. 86, at Herning Park Camping lukkes pr. 31. marts 2016, såfremt der ikke kunne findes en køber eller forpagter, der ønskede at overtage og drive campingpladsen fremadrettet. Udvalget vil på mødet blive orienteret om nogle af de henvendelser, som kommunen også har fået efter udløbet af ansøgningsfristen.

 

Det er ikke lykkedes, hvorfor pladsen lukkes pr. 1. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Sagen har i flere omgange tidligere været behandlet i Byplanudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget, senest den 8. februar 2016, pkt. 51, hvor det blev besluttet, at pladsen lukkes, hvis det ikke var muligt at finde en køber til overtagelse af denne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 22. februar 2016, pkt. 86, at pladsen lukkes, hvis der ikke kunne findes en køber eller en ny forpagter til pladsen.

 

På denne baggrund blev der indrykket annonce om forpagtning af pladsen, hvor der efterfølgende var 1 person, der var interesseret i at indgå en eventuel forpagtningsaftale. Der har endvidere været flere efterfølgende forespørgsler, som ikke har ført til konkret interesse for at indgå forpagtningsaftale.

 

Der blev efterfølgende afholdt møde med den interesserede, vores nuværende forpagter samt forvaltningen.

 

På grund af utilstrækkelig omsætning på pladsen, har den interesserede forpagter den 28. august 2016 meddelt Herning Kommune, at han alligevel ikke er interesseret i at forpagte pladsen.

 

Forvaltningen har holdt pladsen åben i perioden 1. juni – 30. september 2016 i håbet om, at der kunne komme en ny forpagter. Også for, at pladsen ikke først blev lukket for derefter at skulle genåbne.

Herning Kommune har i den forbindelse haft en månedlig udgift på 15.000 kr., i alt 60.000 kr., til den tidligere forpagter for tilsyn og drift af pladsen.

 

Budgettet til driften af campingpladsen har været indtægten for bortforpagtningen. Budgettet er derfor sat til 0 kr.

 

Man har over årene måttet nedskrive forpagtningsafgiften fra tidligere 66.000 kr. til senest 40.000 kr.

 

Efter ferien og efter udløbet af den annoncerede frist for at finde en ny forpagter, har forvaltningen modtaget enkelte både mundtlige og skriftlige henvendelser, fra personer som var interesserede i eventuelt at overtage stedet eller forpagtningen. Forvaltningen vurderer at ingen af henvendelserne er relevante. Forvaltningen orienterer nærmere herom på mødet.

 

Forvaltningen anbefaler derfor at campingpladsen lukkes og driften på bygninger og anlæg ophører pr. 1. oktober 2016. Forvaltningen sørger for, at pladsen udmeldes ved Dansk Campingråd m.fl.

 

Forvaltningen vil herefter vurdere, om arealet kan overgå til andet formål. Området er idag udlagt til campingformål i lokalplan.

 

Den nuværende forpagter vil informere pladsens beboere om lukningen samt sørge for rømning af pladsen.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager til orientering, at Herning Park Camping lukkes pr. 1. oktober 2016.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Byplanudvalget om at igangsætte ny planlægning for området.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1686-09 Sagsbehandler: Line Thastum  

Fornyelse af aftale om klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune tilsluttede sig i 2008 en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Aftalen forpligtede os til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter, med 3,5 % om året ind til 2015.

 

Der skal politisk tages stilling til, om aftalen skal fornyes, og om Herning Kommune skal fortsætte som klimakommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at aftalen fornyes med en 2 % CO2 reduktion om året for kommunens egne virksomheder.

Sagsfremstilling

Status

Som den første kommune i Danmark, der lavede en klimaplan, var det naturligt for Herning, at blive klimakommune. Vi tilsluttede os aftalen med et mål om 3,5% CO2-reduktion årligt, fordi det svarede til det daværende Green Cities mål.

 

Da Herning Kommune i forvejen løbende har udarbejdet CO2-opgørelse og arbejdet med klimaaktiviteter, har aftalen ind til nu understøttet det, vi i forvejen gjorde. Som klimakommune blev vi en del af et netværk, har fået støtte til de første CO2-beregninger og synlighed på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Aftalen er og har været gratis at deltage i.

 

Herning Kommune har i perioden 2008 – 2014 opnået en CO2-reduktion for de kommunale aktiviteter på 1,5%. Dermed har vi ikke levet op til målet om en reduktion på 3,5 % i kommunens egne aktiviteter. Herning Kommune har igangsat en række klimaindsatser, men mange af dem retter sig mod borgerne (cykelindsats, informationskampagner mv) og færre mod kommunens egen drift. (energirenovering i kommunale bygninger mv.). Udledningen fra energiforbrug er reduceret en del, men samtidig er udledningen fra den kommunale transport steget. Der er dog i 2015 og 2016 sat aktiviteter i gang, som fremadrettet vil reducere udledningen fra kommunale transport, bl.a. optimering af kørsel og indkøb af hybridbiler i hjemmeplejen.

 

Klimakommuner

At være klimakommune signalerer, at man er blandt de kommuner, der gør en aktiv klimaindsats. 72 af Danmarks 98 kommuner er i dag klimakommuner. Kommunerne har forskellige aftaleperioder. 20 kommuner skal i 2016 forny deres aftale, hvis de vil fortsætte som klimakommune. De 13 har fornyet aftalerne, mens 4 ikke har, og 3 endnu ikke har taget stilling – herunder Herning Kommune.

 

Fornyelse og klimakommune Plus+

Hvis Herning Kommune vil forny aftalen, og fortsat være blandt de kommuner der ønsker at gøre en aktiv klimaindsats, skal vi forpligtige os til minimum 2% CO2-reduktion årligt for de kommunale aktiviteter. Det omfatter: El- og varmeforbrug, transport (herunder renovation, drift, og bybusser) samt vejbelysning. Vi kan selv beslutte aftalens varighed. Forvaltningen skønner, at det vil være muligt at opnå en årlig CO2-reduktion på 2% i en årrække, hvis indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter prioriteres. Det kan bl.a. være gennem flere af de foreslåede indsatser i handlingsplanen for den nye energistrategi. Det skønnes også, at de nævnte ændringer i transport i hjemmeplejen vil have en effekt i de kommende år.

 

Danmarks Naturfredningsforening tilbyder en ny mulighed, som man kan tilslutte sig: Klimakommune Plus+, som er udviklet for at anerkende klimaarbejde i kommunerne, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder eller de fysiske omgivelser. For at blive Klimakommune Plus+, skal Kommunen igangsætte initiativer indenfor mindst to af følgende seks områder: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, Compact of Mayors, Ansvarlig kommune (= kommuner der frasælger deres investeringer i fossile selskaber). Herning Kommune har i øjeblikket initiativer inden for: Klimatilpasning (klimatilpasningsplan og regionalt samarbejde). Indkøb (tilsluttet Partnerskab for offentlige grønne indkøb) og Compact of Mayors, som kommunen netop har tilsluttet sig).

 

Fornyelse af aftalen om klimakommune vil, ud over prioritering af en række indsatser, indebære, at der fortsat laves CO2-regnskab for kommunens aktiviteter. Dette er også et krav i Compact of Mayors. Indsatserne prioriteres i forbindelse med vedtagelse af handleplan 2017 til Herning Kommunes nye energistrategi.

 

Tilslutning til Klimakommune Plus+ indebærer, at vi skal dokumentere de indsatser, der rækker ud over kommunen som virksomhed. Det kan f.eks. ske via vores grønne regnskab. Klimakommune Plus+ er et tillæg til klimakommuneaftalen og kan ikke stå alene.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at aftalen fornyes med en 2% CO2-reduktion om året for kommunens egen virksomhed,

 

at der tages stilling til tilslutning til Klimakommune Plus+ i forbindelse med endelig vedtagelse af Energihandleplan 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-2-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Kontraktsforhold

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-2-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendomme

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-235-07 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af boligareal