Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Sagsbehandler: Anette Sørensen  

Budget 2018 - 2. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leo Merrild Pedersen

Sagsresume

Budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 fremsendes til 2. behandling.

 

Gruppeformændene bag budgetforliget er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 27. september 2017 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb er der indkommet ændringsforslag fra forligspartierne som består af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Kristendemokraterne, og Kasper Ravn Fredensborg (UP). 

 

Udover ændringsforslagene er der blandt andet med baggrund i byrådsbeslutninger nogle få administrative tekniske korrektioner, der vedlægges som bilag.

 

Høringsperioden er fastsat i budgetproceduren og løb fra den 1.-20. september. Alle høringssvar er sendt til Byrådet pr. mail den 22. september 2017 og er vedlagt sagen som bilag.

 

Byrådet skal senest ved 2. behandling af budgettet tage stilling til, om der vælges selvbudgettering eller statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget omfatter desuden udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten.  

 

Valget mellem de to budgetteringsprincipper afhænger af flere forhold herunder udviklingen i befolkningstal, befolkningssammensætningen samt forventninger til, hvordan udskrivningsgrundlaget faktisk udvikler sig i perioden 2015 til 2018 både i Herning Kommune og på landsplan. De nyeste beregninger viser, at der vil være en gevinst ved at vælge selvbudgettering i 2018. Det skyldes blandt andet, at forventningerne til antallet af indbyggere er højere end i statsgarantien, ligesom udskrivningsgrundlaget skønnes at være marginalt højere ved selvbudgettering.

 

Følsomhedsanalyser peger på, at den væsentligste faktor i valget af budgetteringsprincip er, hvordan udskrivningsgrundlaget på landsplan udvikler sig, jf. vedlagte notat. Et forhold, som vi har ringe indflydelse på. Man kan derfor ikke regne sig frem til, hvad der er det rigtige valg. Der er usikkerhed forbundet med valget. Statsgarantien giver en sikker indtægt, men til gengæld er der risiko for, at vi "frasiger" os en merindtægt. Denne kan opnås ved selvbudgettering, som modsat også rummer risko for, at vi ender med en mindre indtægt end statsgarantien tilbyder, hvis eksempelvis udviklingen på landsplan bliver betydeligt mindre end forudsat, jvf. notat.

Økonomi

Ændringsforslag fra forligspartierne:

 

 

 

Såfremt det foreliggende ændringsforslag godkendes, vil årsbudget for 2018 være godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9% (uændret),
 • Budgetforslaget er udregnet med baggrund i at udskrivningsgrundlaget i 2018 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 13.887 mio. kr.
 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige ejendomme (uændret).
 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien (uændret),
 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99% (uændret).

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag, som godkendes ved 2. behandling af budgettet, herunder foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet angående de foreslåede politiske ændringsforslag,
at de tekniske/administrative korrektioner til budget 2018-2021 jf. bilag indstilles til godkendelse,
at de til budgettet tilhørende takstoversigter jf. bilag godkendes,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet om, hvorvidt der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller der vælges selvbudgettering vedrørende skatteindtægterne,
at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandling af budgettet, herunder foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet,
at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2018:
 • serviceområde 09 Trafik - sted nr. 222095 - pulje til projekter (papirpenge) med 0,3 mio. kr.
 • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301085 - pulje til projekter (papirpenge) med 0,3 mio. kr.
 • serviceområde 18 Sundhed og Ældre - sted nr. 532087 - pulje til projekter (papirpenge) med 0,3 mio. kr.
 • at bevillingerne/udgifterne finansieres af det på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet, herunder

 

at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt gruppeformændene mødes umiddelbart forud for Byrådets anden behandling med henblik på at afklare, hvorvidt der er nye oplysninger i tendenserne på landsplan, der giver anledning til ændret indstilling vedrørende udskrivningsgrundlaget.

 

Finn Stengel Petersen (A), Dennis Flydtkjær (O) og Johs. Poulsen (B) kan ikke tiltræde, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, idet de ønsker selvbudgettering.

 

 

Alle gruppeformænd var inviteret til at deltage i sagens behandling. Anne Mette Bang Rasmussen (V), Peter Villadsen (F), Jørn Vedel Eriksen (Ø) og Karlo Brondbjerg (K) deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.12.20-A30-1-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Beboerklagenævn - indstilling af formand samt suppleant

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager, hvor der er uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri. Nævnet er lovpligtigt.

 

Formanden for nævnet, Lisbeth Bisgaard, samt dennes suppleant, Stefan Ottosen, er udpeget indtil 31. december 2017. Statsforvaltningen udpeger formændene efter Byrådets indstilling.

Sagsfremstilling

I henhold til almenlejelovens § 97 skal Beboerklagenævnet bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen, og de 2 øvrige medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

 

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

 

Udpegning af de 2 resterende medlemmer afventer indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen.   

 

Der skal ske udpegning af formand og suppleant for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Lisbeth Bisgaard indstilles til Statsforvaltningen som formand for Beboerklagenævnet,
at Stefan Ottosen indstilles til Statsforvaltningen som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 03.09.15-A30-1-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Huslejenævn - indstilling af formand samt suppleant

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager, hvor der er uenigheder om lejeforhold i private udlejningsejendomme, når det lejede anvendes til beboelse eller delvis privat beboelse og erhvervsformål. Nævnet er lovpligtigt.

 

Formanden for nævnet, Anni Pedersen samt dennes suppleant, Lisbeth Bisgaard, er udpeget indtil 31. december 2017. Statsforvaltningen udpeger formændene efter Byrådets indstilling.

Sagsfremstilling

I henhold til boligreguleringslovens § 36, skal Huslejenævnet bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen, og de 2 øvrige medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til huslejeforhold.

 

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

 

Udpegning af de 2 resterende medlemmer afventer indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.    

 

Der skal ske udpegning af formand og suppleant for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Anni Pedersen indstilles til Statsforvaltningen som formand for Huslejenævnet
at Bent Pedersen indstilles til Statsforvaltningen som suppleant for formanden for Huslejenævnet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-7-17 Sagsbehandler: Nina Wonsbeck Christensen  

Ligestillingsredegørelse 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hermed udkast til ligestillingsredegørelse 2017 for Herning Kommune til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal efter ligestillingslovens § 5a udarbejde og indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Ligestillingsredegørelsen gør status for indsatsen for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd blandt medarbejdere og i kerneydelserne til borgerne.

 

Ligestillingsredegørelsen vedtages af Byrådet og indsendes til Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling inden 1. november 2017.
HR har udarbejdet et udkast til dette års redegørelse.

 

Generelt kan det bemærkes, at vi i Herning Kommune indtænker ligestilling i en række situationer i forhold til personale på samme måde som andre hensyn, for eksempel ved rekruttering, lønudvikling, sammensætning af teams, arbejdsmiljø mv.

 

I Herning Kommune er målsætningen, at rekruttere den mest kompetente kandidat til jobbet sammenholdt med ønsket om at undgå kønsmonopol.
I Danmark forekommer generel kønsopdelt fagfaglighed, som vi i Herning Kommune bestræber os på at gøre op med ved at skabe awareness på mønsterbrydere.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Ligestillingsredegørelse 2017 for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-1-17 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra AU-Herning om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

AU Herning - Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ansøger Herning Kommune om 1.166.000 kr. excl. moms til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2018, blandt andet et virksomhedsudviklingsprogram, iværksætteraktiviteter og et innovationsprojekt. Det bemærkes, at AU Herning arbejder på at tiltrække nye uddannelser, der svarer til virksomhedernes behov for rekruttering af arbejdskraft. Således understøttes Herning Kommunes mål i Erhvervsudviklingsstrategien om, "at have fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft".

 

Ansøgningen har et samlet budget på 2,22 mio. kr. Foruden Herning Kommune er ansøgningen sendt til Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive (nyt) og Struer Kommune. AU Herning vil arbejde videre på at flere kommuner vil støtte op om erhvervsudviklingsaktitviteterne, herunder den sidste kommune i Business Region MidtVest. Såfremt flere kommuner kommer med vil budgetrammen blive forhøjet svarende til tilskuddet, og der vil blive flere aktiviteter inden for samme formål - erhvervsudvikling.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2006 ydet støtte til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU i Herning. Aktiviteterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13, herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.

 

Aktiviteterne i 2017 har til dato haft en god målopfyldelsesgrad på virksomhedssamarbejds- og iværksætterområdet i forhold til de mål, der var i resultatkontrakten. Der er igangsat et innovationsprojekt - der knytter sig til klima og events - specifikt ses på bygningerne i relation til VM i ishockey.

 

I ansøgningen for 2018 har aktiviteterne stadig hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13. Fokus er primært innovation og iværksætteri. Derudover er der mulighed for at fortsætte innovationsprojektet.

De konkrete aktiviteter i 2018 er:

* Company Connect Programmes. Studerende på Global Mangement Manufacturing,Cand. Merc. i Marketing og Business Innovation og Cand. Polyt. i Teknologibaseret forretningsudvikling får tilknyttet en mentorvirksomhed. De studerende får således mulighed for at løse studierelevante opgaver, projekter, problemstillinger m.v. med udgangspunkt i virksomhedens udfordringer. Målet er min. 30 kandidatstuderende og min. 100 bachelorstuderende.

* Business Factory har fokus på innovation og iværksætteri, og arbejder blandt andet på at fremme iværksætterkulturen. Konkret hjælpes studerende til at opstarte egen virksomhed. Målet er at min. 5 nye virksomheder starter i Business Factory i 2018. Aktiviteterne komplementerer støttede aktiviteter via Region Midts bevilling til studentervæksthuse hos videregående uddannelsesinstitutioner.

* Et innovationsprojekt pr. kommune (gerne i en virksomhed). Her vil det være oplagt at færdiggøre innovationsprojektet - klima og event - med fokus på bygninger i relation til VM Ishockey
*
Øget synlighed over for de gymnasiale uddannelser.

 

Derudover er der 5 hensigtserklæringer:

* AU Herning retter specielt fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne

* AU Herning arbejder på at tiltrække ingeniør- og IT uddannelser til Herning, som virksomhederne efterspørger - gerne som forlagt undervisning - eventuelt koblet med aktiviteter på DAMRC (Bemærk at det er nyt, at de nu også vil arbejde på at tiltrække IT-uddannelser)

* AU i Herning arbejder på at studerende fra Aarhus Universitet i Aarhus deltager i virksomhedsprojekter blandt aftalens kommuner

* Business Factory åbner mulighed for at lokale virksomheder kan komme på besøg og udveksle erfaringer vedr. aktuelle udfordringer. Herved skabes efterhånden et dynamisk miljø bestående af forskere, studerende og lokale små- og mellemstore virksomheder. Denne hensigtserklæring fremstår tydeligere i forhold til tidligere.

* Resultatkontrakten er åben over for at andre kommuner, som måtte være interesserede. Administrationen følger via resultatkontrakt og statusmøder løbende målopfyldelsen. Administrationen vil endvidere løbende sikre, at aktiviteterne komplementerer andre aktiviteter på AU Herning, som støttes af kommunen.

 

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, fordi det er væsentligt løbende at have fokus på AU i Hernings betydning for rekruttering af arbejdskraft, kompetenceniveau, iværksætteri og innovation i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Dette særligt i en tid, hvor virksomhederne har meget fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft - på det videregående område efterlyser de private virksomheder især ingeniør og IT kompencer, hvilke også er områder, som AU Herning dækker og har fokus på at udvikle.  

Økonomi

Udgiftsbudget excl. moms i 2018, kommunernes andel:

 

Company Connect Programmes

Business Factory

Besøg i kommuner - Innovation

I alt

Lønninger

1.487.400

643.800

38.850

2.170.050

Øvrige projekt omkostninger

22.200

22.200

5.550

49.950

I alt

1.509.600

666.000

44.400

2.220.000

 

Finansieringsbudget excl. moms i 2018, kommunernes andel:

 

Kommune

Befolkning

Andel af 1 mio.

Andel af 0,5 mio. kr. *

Andel af 0,5 mio. kr. excl. Herning (befolkning 177.000)

Fordeling - kr.

Herning

88.000

1.000.000

166.000

 

1.166.000

Holstebro

58.000

 

109.000

164.000

273.000

Ikast-Brande

41.000

 

77.000

116.000

193.000

Ringkøbing-Skjern

57.000

 

108.000

161.000

269.000

Struer

21.000

 

40.000

59.000

99.000

I alt kr. exc´l. moms

 

1.000.000

500.000

500.000

2.000.000

 

 

 

 

 

 

Skive**

 

 

 

 

220.000

Ialt kr. exc´l. moms

 

 

 

 

2.220.000

* Gammel aftale - efter ophør af Landsdelscenter MidtVest

**Er beregnet i forhold til Ikast-Brande Kommune - 47.000 indbyggere i Skive Kommune:41.000 indbyggere i IKast-Brande Kommune * 193.000 kr. = 220.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 1.166.000 kr. excl. moms i 2018 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til de ansøgte erhvervsudviklingsaktiviteter på AU i Herning.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Brug Byen! Revision af retningslinierne for anvendelse af vejarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Renoveringen af gågaden har stået på gennem længere tid, men er snart afsluttet for så vidt angår Østergade og Bredgade. Gågaden er omlagt med ny belægning og tværprofil, som betyder at benyttelsen af gågaden vil blive ændret fremover. Brug Byen! som er de retningslinjer der regulerer privates brug af det offentlige vejareal er oprindeligt fra 2012, men er justeret flere gange siden, senest i 2016 - først og fremmest med hensyn til reglerne for udeservering, og i juni 2017 vedrørende inddeling af gågaden i forskellige zoner til fodgængere, kørsel, gadeinventar og udeservering. I forbindelse med afslutningen af gågaderenoveringen foreslår administrationen, at Brug Byen! revideres således at reglerne afspejler den fysike udformning af gågaderne nu har fået, og de intentioner der er for at brugen at det offentlige gadeareal skal understøtte Byrådets ønske om, at Herning skal være en levende by. Samtidig foreslås en forenkling af reglerne i Brug Byen!

Sagsfremstilling

Benyttelsen af de offentlige vejarealer har hjemmel i Vejloven, Byggeloven, Planloven og Miljøloven, men for at sikre en nem og smidig administration i forhold til disse komplicerede lovområder, er der udarbejdet et regulativ i form af Brug Byen!, som skal gøre det nemmere bl.a. at få overblik over hvordan gaderummene må benyttes, samtidig med at reglerne overholdes, uden at der skabes gener og konflikter mellem de mange aktører og aktiviteter der er i byen.

 

Titlen Brug Byen! på regulativet for benyttelsen af gågaderne antyder, er det intentionen at Hernings gågadesystem skal bruges, for at der er liv og aktivitet i byen. Omlægningen af gågaden med nye opholdselementer, kunst, legeredskaber og et ny tmoderne tværprofil, der giver bedre mulighed for gadesalg, udeservering mv., skal være med til at understøtte ønsket om et spændende og attraktivt byliv i Herning Bymidte. Det skal opleves nemt og ubureaukratisk at skabe arrangemnerter i bymidten, etablere gadesalg, udserveriign osv.

 

Der er elementer i det gældende regelsæt i Brug Byen! som foreslås udtaget i det reviderede regelsæt, fordi reglerne ikke længere virker helt hensigtsmæssigt, eller ikke i tilstrækkelig grad understøtter ønsket om at sikre liv, aktivitet og mangfoldighed i bylivet. I det reviderede regelsæt opretholdes fortsat de generelle bestemmelser for udservering i hele kommunen, også på private arealer. Som det er beskrevet nedenfor, anbefaler administrationen, at der fortsat skal søges om tilladelse til udservering, både på offentligt areal og på private arealer. Baggrunden herfor er, dels, at restauranter i gågadesystemet har tidsmæssige begrænsninger på udeserveringen, og at alle restauranter i øvrigt i Herning Kommune er omfattet af "Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker,mv. I Herning Kommune", for så vidt angår aktiviter på eget areal. Forskriften gælder også udendørs arealer, som anvendes til ophold for rygere, udeservering m.v. For disse private områder er der ikke fastsat tidrum for benyttelsen, men støjgrænser.

  

Forslaget til revisionen af Brug Byen! opdeler gågaderne i to områder: Område 1 er Bredgade fra Torvet til Jyllandsgade, område 2 er øvrige gågader. Baggrunden herfor er, at gågadestrækningerne dels har lidt forskellige udformninger, dels har et ret forskelligt mix af butikker, restauranter og liberale erhverv. Bredden af gaderne er også forskellig, hvilket også gør, at der ikke er helt de samme muligheder for de forskellige aktiviteter i gaderne.

 

Område 1 er hovedsageligt den oprindelige del af Hernings gågade, hvor det nye tværprofil genintroducerer "fortovet" i gågaden, som betyder, at vareudstilling, udeservering, kunst, legeområder, bænke, grønt osv er og skal placeres i inventarzonen, som ligger 2 m fra facaderne. Butikkerne får derved mulighed for at henvende sig til deres kunder fra tre sider, fra "fortovet" mod butiksfacaden eller fra den side af inventarzonen som vender ud mod midten af gågaden eller ind mod "fortovet". Det betyder derfor også, at butikkerne fremover ikke kan placere gadesalgsvarer op ad butiksfacaden, men i stedet skal placere disse i inventarzonen. I denne zone kan der opsætte parasoller, som skærmer varene mod vejrliget, og disse parasoller kan forsynes med butikkens navn, navnet på en leverandør eller lignende, men ikke produktreklamer. I inventarzonens foreslås det, at de enkelte forretninger kan opsætte ét mindre skilt, som henviser til butikken, eller reklamerer for slagtilbud eller produktreklamer.

 

Restauranter med udeservering i område 1, kan disponere over inventarzonen med borde, stole og parasoller samt ét menuskilt, i princippet på tilsvarende måde som butikkerne, dog kan der ikke opsættes cafe afskærmning i inventarzonen ud mod transportzonen eller gåzonen.

  

Område 2 er hovedsageligt øvrige gågader, herunder Østergade, hvor der er et større antal restauranter, der ofte har særlige ønsker og behov, særligt for så vidt angår udeservering op ad bygningernes facade. I denne del af gågaderne er der som hovedregel en facadezone på 0,8 m udenfor forretningernes facade, som kan benyttes til vareudstilling og udeservering. Der er i disse gader også en inventarzone, som kan benyttes til udeservering og gadesalgsvarer, kunst, legeområder mv.  Særligt for disse strækninger gælder generelt, at der kan opsættes cafeafskærmning vinkelret ud fra facaden i skel til naboejendommen, men at der kun må lukkes delvist med cafeafskærmning ud mod gåzonen og transportzonen.

 

Forvaltningen foreslår, at der alene anvendes må cafemøbler på restauranters udeserveringsområder, og at det i modsætning til tidligere, i udserveringssæsonen ikke længere er et krav at møblerne fjernes fra udserveringsområdet i aften og nattetimerne, såfremt de sikres mod tyveri og hærværk, og ikke fastgøres i belægningen.

 

Generelt gælder endvidere, at der ikke skal søges om at benytte inventarzonen til gadesalgsvarer, med mindre arealet ønskes anvendt til udeservering, herunder også udskænkning af alkohol. Forvaltningen anbefaler i den forbindelse, at tilladelser til udservering følger den enkelte restaurants alkoholbevilling, som typisk gives for 2 år ad gangen. I tilfælde, hvor der ikke er søgt om alkoholbevilling anbefaler administrationen, at udeserveringstilladelsen gives for 4 år ad gangen.

 

Administrationen foreslår, at der i inventarzonen ikke tillades beachflag eller mere end ét skilt i hver forretnings inventarzone, idet forretningerne samtidig opfordres til at skilte med specielle kreative elementer eller installationer, der på en stilfuld måde kan henlede opmærksomheden på forretningen.

 

Det vurderes, at der med denne revison af Brug Byen ikke er behov for at revidere sæsonen for udeservering eller tidsrummet for udeservering, som sidst blev revideret i foråret 2016.

 

Der er et meget stort ønske fra butikkerne i sidegaderne til gågaden, om at få mulighed for at placere henvisningsskilte på gågaden. Der er i forbindelse med omlægningen af gågaden og etablering af den nye belægning etableret de nødvendige installationer, således at der ved sidegaderne kan etableres digitale skilte som henviser til butikkerne i sidegaderne. Det er hensigten, at enten de handlende selv, eller Cityforeningen opsætter, betaler og driver disse digitale henvisningsskilte efter reglerne for digital skiltning. Det overvejes i øvrigt, igen at opsætte traditionelle plakatsøjler i gågaden.

 

Det bemærkes, at der både i område 1 og 2 og på Torvet, tidligere er givet tilladelse til f.eks. udeserveringsområder, som ikke 100% følger principperne i det reviderede forslag til Brug Byen! Disse tilladelser finder administrationen bør fortsætte, indtil de udløber eller skal fornyes. Til den tid foreslås det overvejet, om tilladelserne kan fortsætte som hidtil, eller de skal følge de generelle regler i Brug Byen!

 

Efter de hidtidige regler skal der søges om tilladelse til udeservering, det anbefales at denne procedure fortsætter. Det har også været et krav, at der skal søges tilladelse til vareudstilling i gågadesystemet. Det foreslås, at dette ændres til at der med de reviderede retningslinier i Brug Byen! laves en brugsaftale med den enkelte butiksindehaver om benyttelsen af inventarzonen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslaget til revison af Brug Byen! med følgende anbefalinger:

 

at der i inventarzonen ikke tillades beachflag og kun ét skilt pr. forretning,

 

at der ved restauranter og caféer kun anvendes cafémøbler,

 

at møbler i udeserveringsområder kan forblive i serveringsomådet om natten, mod at de sikres behøringt mod hærværk og tyveri, og at de ikke fastgøres til belægning,

 

at tilladelser til udeservering tidsmæssigt følger alkoholbevillingen,

 

at udserveringstilladeser uden alkoholbevilling gives for 4 år ad gangen,

 

at tilladelser som er givet efter tidligere regler kan forsætte indtil de udløber eller søges fornyet, dog således at fornyelse af udeserveringstilladelser som udgangspunkt skal følge de nye regler, såfremt dette er muligt,

 

at der i gåzonen på 1,2 meter i BrugByen for område 2 kan foretages afskærmning fra facaden til transportzonen ved udeservering,

 

at Reglerne evalueres efter senest 4 år. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 18. april (punkt 54) besluttet at igangsætte planlægning for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at ændre vejadgangen til et eksisterende boligområde og at etablere yderligere parkeringspladser.

 

Beboerne i området ønsker at ændre det eksisterende vejnavn. Byplanudvalget skal godkende ændring af vejnavn.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for tæt/lav bebyggelse og er opdelt i to etaper, hvoraf etape I er realiseret. Intentionerne i den eksisterende lokalplan fastholdes. Den eksisterende lokalplan aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

 

Lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og er indeholdt i rammeområde 51.B3 Boligområde ved Bjergkvarteret.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Gødstrupvej i Snejbjerg og afgrænses af Snejbjerg Kirke mod vest og øvrig boligbebyggelse mod nord og øst. Lokalplanområdet er ca. 1,17 ha.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, Ia og II af hensyn til krav om beplantning og bebyggelseshøjde.

 

Inden for delområderne kan der opføres tæt/lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 40 %. Bebyggelse i delområde Ia må højest være 1 etage og 5 meter højt.

 

Bebyggelse i delområde I og II må maksimalt være 2 etager og 8,5 meter højt.

 

Fredning 

Delområde II er omfattet af kirkefredning. Ny bebyggelse i delområde II forudsætter godkendelse hos Fredningsnævnet for Region Midtjylland, Vestlige del.

 

Bevaringsværdier

Lokalplanområdet indeholder bevaringsværdige bygninger i delområde II. Ejendommen består af Gl. Snejbjerg Skole fra 1905 samt tilbygninger fra 1935. Herning Kommune har i april 2017 foretaget en SAVE registrering af ejendommen. Gl. Snejbjerg Skole er registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4. Tilbygningerne er registreret med en bevaringsværdi på 7. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger, der er registreret som bevaringsværdige. (Se Bilag A for SAVE registrering)

 

Vejadgang og parkering

Lokalplanområdet må vejbetjenes fra Gødstrupvej og Lerbjerg.

 

Der skal tilvejebringes parkeringsareal svarende til minimum 1½ parkeringspladser pr. tæt/lav bolig. Der kan inden for lokalplanområdet etableres gæsteparkering.

 

Friarealer

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til mindst 100 % af boligetagearealet.

 

Ændring af vejnavn

Forvaltningen har på et møde den 23. februar med repræsentater fra Gødstrupvej og Lerbjerg drøftet ønske om adresseændring. Beboerne på Gødstrupvej 8A-8H ønsker adresseændring til Gødstrupvænget 2-16.

 

Forvaltningen anbefaler ændring af vejnavn fra Gødstrupvej til Gødstrupvænget.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at nærværende lokalplan foruden vejadgang, bibeholder intentionerne i eksisterende lokalplan for området 51.B3.2 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg. Eksisterende lokalplan 51.B3.2 giver mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse. Herning Kommune har besluttet, at bygninger med bevaringsværdi 1-4 betragtes som bevaringsværdige, og ikke kan tillades nedrevet uden forudgående politisk stillingtagen. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen Gl. Snejbjerg Skole og tilbygninger er moderniseret uden hensyn til originalitet, og derfor kan anbefales nedrevet med lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg foreløbig vedtages.


 

Byplanudvalget besluttede ved sagens behandling at ændre vejnavnet fra Gødstrupvej til Gødstrupvænget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B3.3 for et boligområde ved Gødstrupvej og Lerbjerg i Snejbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for et recirkuleret fiskeopdræt i Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 22. maj 2017 at igangsætte ny planlægning for et recirkuleret fiskeopdræt beliggende i den nordlige del af Sandet.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet er der udarbejdet tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for teknisk anlæg – recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 99.T46.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelse og bebyggelsesforhold, da området er er beliggende inden for kommuneplanramme 99.BL14 – Sandet. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Kommuneplantillægget udlægger derfor en ny ramme til teknisk anlæg – recirkuleret fiskeopdræt. Kommuneplanrammen regulerer retningslinjerne for områdets anvendelse, bebyggelsesforhold og tilføjer retningslinjer for zoneforhold og andet, som er tilpasset det konkrete projekt. Herunder konkretiserer kommuneplanrammen bl.a. anvendelsen til at være recirkuleret fiskeopdræt og give mulighed for etablering af en driftslederbolig i tilknytning til virksomhed samt give mulighed for at etablere bebyggelse i op til 12 meter. Kommuneplantillægget tilføjer endvidere en retningslinje om, at anlægget skal indpasses i landskabet ved etablering af afskærmende beplantning, som skal være med til afskærme anlægget mod det åbne land.

 

Nedenstående kort viser forslag til afgrænsning af kommuneplanrammerne 99.T46 og 99.BL14.

 

 

 

VVM- screening

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en VVM-screening, når anlægget er opført på lovbekendtgørelsens bilag 2. VVM-screeningen skal afgøre, om det konkrete anlæg kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet i sådan et omfang, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport).

Herning Kommune har i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 foretaget en VVM-screening, da intensiv fiskeopdræt er opført på lovgivningens bilag 2. 

Herning Kommune afgjorde i juli 2016, at projektet med en produktion på 900 tons fersk ørred ikke er omfattet af VVM-pligt, da Herning Kommune vurderede, at ændret anvendelse fra fiskeslagteri til fiskeproduktion ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere produktion med hensyn til udledninger, støj mm. og er derfor ikke af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 25 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 22. maj 2017 at igangsætte ny planlægning for et recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og driftslederbolig beliggende i den nordlige del af Sandet.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 99.T46.1, som giver mulighed for etablering af recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og driftslederbolig. Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for tilkørselsforhold samt bestemmelser for byggeri og anlæg med henblik på en landskabelig tilpasning af anlægget og sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Forslag til lokalplan 99.T46.1 for recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i landzone i den nordlige del af Sandet og er omgivet af det åbne land mod vest, nord og øst. Forslag til lokalplan 99.T46.1 omfatter matriklerne 40am, 40ø, 3ca samt del af matrikel 40b og 40ag, alle Sønderlandet, Sdr. Felding og udgør et areal på ca. 3 ha. 

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 99.T46.1 (bilag 1) giver mulighed for udvidelse og etablering af et recirkuleret fiskeopdræt med tilhørende anlæg og en driftslederbolig.

 

Driftslederboligen må udelukkende benyttes af en bestyrer, driftsleder og lignende, som har tilknytning til virksomheden og skal indrettes i eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder (I og II). Delområde I må anvendes til produktionsbygninger, servicebygninger og tilhørende anlæg, nedsivningsanlæg, vejadgang, manøvreareal, parkering og oplag af vand, foder, slam og øvrige materialer. Delområde II må kun anvendes til produktionsbygninger, servicebygninger og tilhørende anlæg, administration, vejadgang, manøvreareal, parkering og oplag af vand, foder, slam og øvrige materialer. I dette delområde er der mulighed for etablering af en driftslederbolig.

 

For at sikre en landskabelig tilpasning af anlægget i det åbne land, stiller lokalplanen krav om beplantningsbælter, hvor det er muligt i forhold til eksisterende bebyggelse. Lokalplanen sikrer derudover arealer med tæt beplantning, som endvidere skal være med til afskærme anlægget.  

 

 

Lokalplankortet

 

Vej

Den eksisterende virksomhed betjenes i dag fra Timlundvej i en forgrening, hvor der er to adgange til virksomheden, herunder en vej over matrikel 40ag. Matrikel 40ag er ejet af en nabo, som har ansøgt Herning Kommune om nedlæggelse af denne vej. Denne sag er i høring ved de berørte parter indtil 13. september 2017, hvorefter Herning Kommune træffer afgørelse om nedlæggelse af vejen.

Forvaltningen har indarbejdet vejen i lokalplanforslaget. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det dokumenteret, at der ved udstykning af matrikel 40am er givet samtykke fra den tidligere ejer af matrikel 40ag til, at det tidligere fiskepakkeri kan benytte vejen over matrikel 40ag.

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 99.T46.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

VVM- screening

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en VVM-screening, når anlægget er opført på lovbekendtgørelsens bilag 2. VVM-screeningen skal afgøre, om det konkrete anlæg kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet i sådan et omfang, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport).

Herning Kommune har i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 foretaget en VVM-screening, da intensiv fiskeopdræt er opført på lovgivningens bilag 2. 

 

Herning Kommune afgjorde i juli 2016, at projektet med en produktion på 900 tons fersk ørred ikke er omfattet af VVM-pligt, da Herning Kommune vurderede, at ændret anvendelse fra fiskeslagteri til fiskeproduktion ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere produktion med hensyn til udledninger, støj mm. og er derfor ikke af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 99.T46.1 for et recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej i Sandet foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-22-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillag nr. 28 for erhvervsområde ved Pugdalsvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassin med servicevej i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg udarbejdes der lokalplan for området. For at lokalplanen er i oveerensstemmelse med kommuneplanen udarbejdes der tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 forløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd Pugdalsvej i Vildbjerg udlægger et område til regnvandsbassiner. For at lokalplanen er i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2017-2028 udarbejdes der kommuneplantillæg nr. 28 for områet.

 

Rammeområde 81.E2 - Erhvervsområde ved Vildbjerg Mølle og Pugdalvej giver ikke mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassin. Rammeområde 81.R2 - Rekrevativt område omkring Vildbjerg giver mulighed for, at der kan etableres regnvandsbassin.

Området til regnvandsbassiner foreslåes derfor med kommuneplantillæg nr. 28 overført fra rammeområde 81.E2 til rammmeområde 81.R2.

 

 Ny afgrænsning af rammeområde 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 foreløbigt vedtages, idet
at området til regnvandsbassiner overføres fra rammeområde 81.E2 til rammmeområde 81.R2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassiner i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg er der udarbejdet lokalplan 81.E2.1 for området.

 

Forvaltningen anbefaler at lokaplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg forløbig vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan etableres regnvandsbassiner i et område syd for Pugdalvej i Vildbjerg udarbejdes der ny lokalplan for området. Den eksisterende lokalplan giver ikke mulighed for regnvandsbassiner i det ønskede område da området er udlagt til byggefelt.

 

Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder. Delområde I til erhverv og delområde II til offentlige formål med regnvandsbassiner, stier og legeplads mm.

 

 

Lokalplanens delområde I kan anvendes til erhverv inden for virksomhedsklasse 2 og 3 såsom produktionserhverv og tilhørende administration. Der må ikke placeres boliger i området. Der kan være oplagsplads i tilknytning til virksomhederne. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområdet er 50 og den maksimale bygningshøjde er 16 meter.

Lokalplanens delområde II anvendes til offentligt areal med regnvandsbassiner, legeplads, stier og lignende. Her kan der opføres mindre bebyggelse med en maksimum bygningshøjde på 4 meter. Bebyggelse skal understøtte anvendelsen som offentligt område med legeplads og regnvandsbassiner.

Der er bevaringsværdig beplantning mod Pugdalvej og i lokalplanens afgrænsing mod syd.

 

De eksisterende forhold for erhvervsområdet med støjvold er indarbejdet i lokalplanforslaget, ligeledes er det offentlige område og den eksisterende legeplads indarbejdet i lokalplanen.

 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2017-28 for at give mulighed for regnvandsbassiner.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 81.E2.1 for erhvervsområde syd for Pugdalvej i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for møbelbutik ved Navervej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede at igangsatte ny planlægning for udvidelse af møbelbutik ved Navervej i Sunds på mødet den 4. april 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 21.E8.2 for et område til møbelbutik ved Navervej i Sunds foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør, at Sunds Møbler kan foretage en udvidelse mod syd på naboejendom.
Der er indgået en aftale med nabovirksomhed om erhvervelse af del af deres ejendom til udvidelse af Sunds Møbler mod syd.

 

Ansøger har i 2009 fået udarbejdet lokalplan for udvidelse af virksomheden. Nuværende lokalplan giver mulighed for udvidelse af virksomheden ud mod Sundsvej, men ejer har fundet denne løsning urentabel, og har derfor indgået aftale med naboen om erhvervelse af en del af deres ejendom. Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse mod syd er mere hensigtsmæssig end den nuværende udvidelsesmulighed for Sunds Møbler, da udvidelsesmuligheden i daværende lokalplanen indbefatter placering af parkeringspladser inden for Vejdirektoratets byggelinje langs Sundsvej.

 

Figur 1 - Lokalplankort

 

Der er i lokalplanen fastlagt et beplantningsprincip for beplantning langs Sundsvej. Princippet forventes at ligge til grund for krav til fremtidig beplanting langs Sundsvej og skal ses i sammenhæng til projektet omkring smukke indfaldsveje. Beplantingsprincippet tager udgangspunkt i nogle af de nuværende beplantingstyper langs vejen og skal sikre at der fremadrettet sker en ensretning af beplaningen langs Sundsvej på strækningen fra rundkørslen i syd ved omfartsvejen til krydset mod nord ved Sundsvej-Thorupvej. Beplantingsprincippet består af opstammede spidsløn af to til tre styk i klynger med en underbeplantning af bøgepur under træerne. Spidsløn har en kronehøjde der sikre at der stadigt er indkik til de bagved liggende virksomheder, og bøgepuren får en maks højde af 0,8 meter. Beplantningsprincippet fremgår af lokalplanen.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 21.E8.2 for et område til møbelbutik ved Navervej i Sunds foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for Centerområde i Vildbjerg centrum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg. Planforslagene blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj til den 3. august 2017. Der er i perioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 godkendt, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for området på baggrund af et ansøgt projekt om 14 boliger i fire etager.

 

Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, opholdsarealer og parkeringspladser. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 13 omfatter ændringer af anvendelsen, således at det nu bliver muligt at etablere boliger i stueetagen i Bredgade, hvis det vurderes, at karakteren af handelsstrøg kan opretholdes.

 

Bygningshøjden ændres fra højest 12,5 meter og højest 21 meter for enkelte bygninger til højest 15 meter og højest 25 meter for enkelte bygninger.

Opholdsarealer ændres fra mindst 50% af boligetagearealerne til mindst 25% af boligetagearealerne.

Kravet til parkeringspladser ændres fra mindst 2 pr. bolig til mindst 1 pr. bolig.

 

 

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget. Bemærkningen har ingen indflydelse på kommuneplantillægget.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde - Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj til den 3. august 2017. Der er i perioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af nyt boligbyggeri med boliger i stueetagen langs Bredgade. Den nye bebyggelse skal placeres i sammenhæng med de eksisterende karrébygninger og gadeforløbet i Bredgade. Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser for bebyggelse i hele området hvad angår omfang, placering, etageantal og bygningshøjde.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg omfatter et areal på ca. 12.000 m² beliggende i centrum af Vildbjerg. Lokalplanområdet ligger ud til byens hovedgade Bredgade og tæt på Vildbjerg Kirke, Torvet og Vildbjerg Station.

 

 

Det er på Byplanudvalgets møde den 24. oktober 2016 besluttet at igangsætte ny planlægning på baggrund af et ansøgt projekt. Projektet består af en ny boligbebyggelse med 14 lejligheder på matriklerne 1i og 1u (Bredgade 3 og 5) på fire etager med en tilbagetrukket tagetage. Langs Bredgade skal der sikres en sammenhæng med det eksisterende gadeforløb i forhold til beplantning samt offentlig sti- og vejforløb.

 

Lokalplanen stiller krav til projektets indpasning i den eksisterende karrébebyggelse, og der er ens bestemmelser for hele området hvad angår bygningshøjde, opholdsarealer, materialer, parkering og beplantning. Der er udlagt en byggeret for hver enkelt matrikel.

  

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene, som gør opmærksom på, at Eniig har elanlæg i området.

 

Kommentaren har ingen indflydelse på lokalplanforslagets muligheder. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 81.C1.1 for Centerområde – Bredgade, Skolevænget, Burgårdsvej og Kirkegade i Vildbjerg endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for boligerområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 31.B1.1 - for boliger ved Højgade i Hammerum.

Forslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 18. maj 2017 til den 3. august 2017.

 

Der er i perioden ikke indkommet indsigelser, som vedrører kommuneplantillægget. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 12 sikrer, at der kan bygges etageboliger med en højere bebyggelsesprocent end det rammeområde 31.B1 på nuværende tidspunkt tillader, samt at der kun skal etableres en parkeringsplads pr. bolig for etagebyggeri.

 

Rammeområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. I lokalplanen medtages bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 31.B1. 1 – Område til boliger ved Højgade i Hammerum blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde den 16. maj 2017, og har efterfølgende været i høring i perioden fra den 18. maj til den 3. august 2017.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et konkret ønske fra ejeren om at opføre en ny boligbebyggelse på arealerne.

 

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 12. indkommet 1 indsigelse. På baggrund heraf indstiller forvaltningen lokalplanen til endelig vedtagelse med 2 justeringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger nord for Hammerum Hovedgade. Mod øst og nord afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd og vest af henholdsvis Højgade og Egevænget. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.600 m2 og ligger i byzone.

 

 

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i Hammerum samtidig med at der tages særlige hensyn til sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med etageboligbyggeri, hvor der kan opføres en bebyggelse i 2 etager med i alt 14 boliger indenfor to udlagte byggefelter, hvoraf det ene er en eksisterende bygning.

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, materialer samt parkerings-, fri- og opholdsarealer. Endvidere skal lokalplanen sikre et bevaringsværdigt træ.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. 

 

Offentlig høring

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget indkommet 1 indsigelse fra Egevænget nr. 2. Indsiger ejer ejendommen umiddelbart nord for lokalplanområdet og er bekymret for indbliksgener til haven fra såvel vinduer i gavlen mod nord som østvendte altaner og svalegange i tilknytning til bebyggelsen jf. lokalplanen. Det vurderes endvidere, at indbliksgenerne kan nedsætte værdien af ejendommen mod nord.

 

Indsiger foreslår, at der eventuelt kan opsættes væg/afskærmning mod nord i forbindelse med altaner og eller svalegange. 

 

Forvaltningens vurderingen

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget var der opmærksomhed omkring ejendommen nord for lokalplanområdet og mulige indbliksgener. Derfor fastlægger lokalplanen, at adgangsvejen til området skal placeres mellem det udlagte byggefelt og skel mod nord, hvilket medfører en minimumsafstand på 7 meter mellem bebyggelsen i lokalplanområdet og skel.

 

Forvaltningen vurderer, at udgangspunktet for hvad der er  tålelige indbliksgener må være en bebyggelses i samme karakter som det øvrige område. Det vil sige en bebyggelse op til 8,5 meter høj i 1½ etage med udnyttet tagetage reguleret af bygningsreglementet. På baggrund heraf ville der i princippet været mulighed for etablering af altaner kun 2,5 meter fra skel.

 

Forvaltningen vurderer dog, at hensynet til indbliksgener kan skærpes yderligere ved at stille krav om at vinduer på 1. sal i gavlen mod nord skal monteres med mat glas, samt at altaner på østsiden af bebyggelsen skal holde en afstand på minimum 9 meter til skel mod nord.

 

Indsigelsen er dermed delvist imødekommet.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplan nr. 31.B1.1 – Område til boliger ved Højgade i Hammerum endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at eventuelle vinduer på 1. sal i gavlen mod nord skal være med mat glas,

 

at evetuelle altaner/svalegange mod øst skal holde en afstand på minimum 9 meter til skel mod nord. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.32-A00-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Bemyndigelse til at afholde Åstedsforretning og gennemføre ekspropriation til byggemodning i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Skov-Aggerholm.

Sagsresume

Herning Kommune har været i dialog med ejeren af ejendommen beliggende Tværgade 30 i Hammerum. Ejendommen består af flere parceller af landbrugsjord, og hovedparten af parcellerne er beliggende i områder der er lokalplanlagt.

 

Lodsejeren er ikke umiddelbart interesseret i at sælge.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der indledes en ekspropriation af ejendommen, og at forvaltningen bemyndiges til at afholde åstedsforretning.

Sagsfremstilling

Ejendommen består af 4 matrikler.

 

1. matr. nr. 2 a Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

2. matr. nr. 4a Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd og LP 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum

3. matr. nr. 5m Agerskov By, Gjellerup - omfattet af LP nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd og LP 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum

og

4. matr. nr. 2bp Agerskov By, Gjellerup - er ikke omfattet af nogen lokalplan. - Er derfor ikke omfattet af ekspropriationen.

 

Forvaltningen anbefaler at der indledes ekspropriation af arealerne som er beliggende indenfor de ovenfor nævnte lokalplaner.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at afholde åstedsforretning med henblik på senere beslutning om endelig ekspropriation af arealerne markeret med 1, 2 og 3.

 

 

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling

Arealerne er beliggende i lokalplanområderne for henholdsvis Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum fra 2008 (Tangsøparken) og Erhvervsområde Hammerum Syd fra 2009. Arealerne forventes derfor på sigt at skulle anvendes til boligformål og erhvervsformål. Ud over de arealer som er beliggende i lokalplanområder, ejer lodsejer et mindre areal i samme område ned mod motorvejen.

Byrådet har med budgetforliget for 2018 fremrykket en række investeringer til 2017, herunder denne sag.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forvaltningen bemyndiges til i henhold til planlovens § 47 at indlede ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende de 3 arealer vist i ovenstående luftfoto markeret med nr. 1, 2 og 3. omfattet af lokalplanerne nr. 31.E8.3 og nr. 31.B4.2,

 

at det tilkendegives, at kommunen er indstillet på at ekspropriere de beskrevne arealer, såfremt der ikke indgås frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø54-1-17 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Fremtidigt kultursamarbejde i Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forlængelse af afviklingen af Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad (Aarhus 2017), foreligger nu et forslag til en fremadrettet aftale om et kultursamarbejde mellem Region Midtjylland (RM) og kommunerne i Region Midtjylland til godkendelse. Byrådet skal tage stilling til, om Herning Kommune skal deltage i samarbejdet. Aftalen løber over to år (2018-2019) og vil forpligte Herning Kommune til at afsætte 1 kr. per indbygger, svarende til 88.386 kr. om året i to år til formålet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland (RM) har fremsendt et forslag til en fremtidig aftale om et kultursamarbejde på tværs af regionen. Forslaget er resultatet af input fra forskellige interessenter om forventningerne til et fremtidigt regionalt kultursamarbejde. Det fremtidige kultursamarbejde bygger på de erfaringer med udvikling, planlægning og afvikling af Aarhus 2017, som alle 19 kommuner i Region Midtjylland og RM har deltaget i. Det foreslås brugt konstruktiv fremadrettet til regional udvikling. Af udviklingsområder kan for eksempel nævnes byudvikling, turisme, fødevarer og kreative erhverv.

 

Til orientering nævnes, at Herning Kommune og samarbejdspartnere blandt andet deltaget i / afviklet følgende events / projekter som en del af Aarhus 2017: Socle du Monde (HEART), Kulturfestival Off Road og fuldmåneeventen Tæt på Magien - Off Road Åbningen (Team Teatret, Skovsnogen, Huset No7, Musikskolen, Billedskolen, Fermaten, Kulturelt Samråd, Biblioteket, Swinging Europe, Den Jyske Sangskole, Rytmisk Musik Herning og mange flere), Danmarks største korkoncert (MCH), teaterprojekt (Team Teatret), Lokale Transformationer (Gullestrup), Gentænk Landsbyen og Urban Lab.

 

Herning Kommune har deltaget i projekterne, når det har givet mening - og når det har været vurderet, at deltagelse har tilført ekstra værdi til eksisterende aktiviteter / projekter eller til institutionen som helhed.

 

Det fremsendte forslag til aftale foreslår, at det tværgående samarbejde om kultur over hele regionen videreudvikles i et nyt og gentænkt kultursamarbejde fra 2018.

 

Vision for samarbejdet:

 • Region Midtjylland er en international, kreativ region, der sætter de pejlemærker, der skal drive samarbejdet og ambitionsniveauet.

 

Formålet med et nyt gentænkt regionale kultursamarbejde er:

 • at sikre aktører og samarbejdspartnere en interessant udviklingsplatform med internationalt perspektiv, skabe flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende, samt sikre national og international synlighed.
 • at sikre aktører og samarbejdspartnere mulighederne for at producere borgerrettede kulturtilbud med national og international synlighed og gennemslagskraft.
 • at samarbejdet suppleres med en fortælling om, at det geografiske område region Midt lever videre som kulturhovedstad i praksis.
 • at aktivere nogle af de erfaringer, som Aarhus 2017 har givet region, kommuner, kulturinstitutioner og samarbejdspartnere til gavn for borgerne. Dette med basis i Rethink Impact (Aarhus Universitets undersøgelse af kulturhovedstadsprojektets varige spor og ekstra værdi).

 

Arbejdsområdet er:

 • At udvikle konkrete større kulturprojekter og oplevelser til gavn for borgerne i hele regionen, samt en større samlende event / manifestation, der kan involvere bredt på tværs af regionen og aktørerne
 • At samarbejde med EU kontoret om rådgivning om relevante Europæiske satsningsområder / temaer og arbejde for at tiltrække midler.

 

Organisering

Det fremtidige kultursamarbejde organiseres med en regional styregruppen med deltagelse af RM og administrative medarbejdere fra alle 19 kommuner. Der afholdes 2-4 møder årligt i den regionale styregruppe.

Der afholdes et årligt politisk topmøde for borgmestre, kulturudvalgsformænd og forvaltning.

Der afholdes et årligt kulturforum for kommuner, kulturinstitutioner og beslutningstagere, hvor kultur og kreativitet i international skala sættes på dagsordenen.

En gang årligt afrapporteres til RM og Kommunekontaktråd Midtjyllylland (KKR).

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at ambitionerne for samarbejdet er høje i forhold til det beløb, der ønskes anvendt til formålet. Det vurderes, at formålene med samarbejdet ikke umiddelbart kan realiseres, hvorfor forvaltningen løbende bør søge at påvirke prioriteringen af fremtidige tiltag. Kriterierne for prioriteringen bør være: størst mulig værdi / aktivitet til gavn for borgerne - og dernæst størst mulig værdi for institutioner og erhverv. Forvaltningen gør opmærksom på, at kulturforvaltning er en kommunal opgave - ikke en regional opgave. Dette samarbejde bør handle om regional udvikling, hvilket forvaltningen skal søge at sikre. 

Økonomi

De deltagende kommuner afsætter hver 1 kr. per indbygger per år til samarbejdet. Det betyder et samlet beløb på 1,23 mio. kr. fra kommunerne, hvis alle kommuner deltager. Forslaget behandles hen over efteråret af kommunerne. RM vil bidrage med samme beløb som kommunerne tilsammen. RM har godkendt aftalen og afsat midlerne. De afsatte midler går jf. aftalen til konkrete aktiviteter jf. ovenstående. Ud over det afsatte beløb påtager RM sig at varetage sekretariatsfunktionen og alle udgifter til koordinering og administration af samarbejdet.

Herning Kommune har per 1. januar 2017 et indbyggertal på 88.386. Herning Kommune skal ved accept af aftalen dermed afsætte 88.386 kr. per år i 2018 og i 2019.

En godkendelse af aftalen forpligter Herning Kommune økonomisk i en periode på 2 år (2018 og 2019), hvorefter det besluttes om samarbejdet skal videreføres eller stoppe.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at aftalen "Kultursamarbejde mellem Region Midt og kommunerne i Region Midtjylland fra 2018" godkendes,
at der årligt i 2018 og 2019 afsættes 88.386 kr. til formålet,
at den administrative konto for Aarhus 2017 Service Område 15, Kultur konto 364-02-254-07 fremadrettet anvendes til formålet.  

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.05-P27-1-17 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af udarbejdning for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Ensemble MidtVests bestyrelse fremsender et udkast til rammeaftale om drift af basisensemblet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 til godkendelse. Rammeaftalen skal endeligt godkendes af Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Musik (SKPM) i november 2017.

 

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet et udkast til en 4-årig rammeaftale for drift af Ensemble MidtVest for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Ensemble MidtVest og Kultur- og Fritidsforvaltningen er i løbende dialog med SKPM omkring aftalen, der derfor ligger som udkast for nuværende.

 

Derfor sendes aftalen også i udkast til de fire aftalekommuner, som er Herning, Holstebro, Struer og Ikast-Brande. Sagen sendes ud med en indstilling om, at Herning Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, med sin rolle som tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen færdig. Godkendelsen i de fire aftalekommuner løber således parallelt med SKPMs godkendelsesproces.

 

På givende tidspunkt har SKPM og Ensemble MidtVest udarbejdet et udkast med følgende overordnede målsætninger:

 

Formål:

 • Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig og efterspørges i hele landet. Det sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling.

 

Vision:

 • Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø bl.a. i samarbejde med andre ensembler, orkestre og musikaktører m.fl.
 • Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder musik, der beriger og bevæger. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge.

 

Udfra det overordnede formål har Ensemble MidtVest således to kerneopgaver - koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Disse fremstilles med følgende resultatmål:

 

Koncertvirksomhed:

 • At give borgerne, forholdsvist i de tilskudsgivende kommuner, musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet med hjælp fra et forskelligartet repertoire og en stabil stamme af faste musikere.
 • At overholde en god balance mellem det klassisk-romantiske og moderat moderne kammermusik, barokmusikken og den frie improvisation som led i præsentationen og formidlingen af ensemblets helt unikke profil og kvalitet.
 • At bibeholde en stabil balance mellem lokale, nationale og internationale tilstedeværelser og optrædener for både at understøtte den lokale og nationale formidling af klassisk kammermusik, og samtidig repræsentere Danmark og de fire aftalekommuner i udlandet.

 

Formidling og publikumsudvikling:

 • At brede den musikalske formidling ud på et bredt alderssegment, der både inddrager børn i den skolepligtige alder, unge under uddannelse, voksne mellem 30 og 65 år samt ældre.
 • At øge specielt unge menneskers, samt det eksisterende publikums, viden omkring klassisk musik, hvordan man lytter til den og kan benytte den m.m.
 • At hjælpe yngre mennesker ind i den praktiske udøvelse af musik.
 • At øge publikumstallet til Ensemble MidtVests lokale koncerter henover aftaleperioden.
 • At opdyrke nye publikumssegmenter og øge opmærksomheden blandt de, der ikke nødvendigvis interesserer sig for klassisk musik med henblik på at skabe større diversitet blandt publikum.

 

Udover ensemblets kerneopgaver arbejdes der også med en række særlige indsatsområder inden for det sundhedsfaglige område, virksomhedssamarbejder og rådgivningsvirksomhed.

 

I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal, der illustrerer ensemblets nuværende virke samt den ønskede udvikling over aftaleperioden. Nøgletallene omhandler antallet af koncerter, publikumstal samt yderligere formidlingsaktiviteter. Der er fra sidste periodes aftale sket en regulering i forhold til antal afholdte koncerter med hele ensemblet, da ensemblet i forrige aftaleperiode afholdte flere koncerter end aftalen påkrævede. På trods af en justering i forhold til antal afholdte koncerter, regnes der med en stigning i publikumsantal på 2000 personer spredt over aftaleperioden.

 

Det bør derudover bemærkes, at ensemblet står overfor et lederskifte pr. 1 oktober 2017.

 

Økonomi

Det statslige tilskud udgør i den kommende aftaleperiode 5.450.000 kr. årligt.

 

Hver kommune vil i aftaleperioden yde et tilskud til ensemblet med en fordelingsnøgle på 15,87 kr. pr. indbygger udregnet fra den pågældende kommunes indbyggertal (pr. 1. januar 2017). Kommunernes tilskud vil i hele aftaleperioden årligt blive pris og løn fremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2018 tal: 2.8%).

 

Der er blandt Ensemble MidtVests fire aftalekommuner enighed om, at én kommune i aftaleperioden 2018-2021 kan indgå i rammeaftalen under særlige og midlertidige vilkår. Ikast-Brande Kommune vil i aftaleperioden 2018-2021 reducere deres tilskudsbeløb til Ensemble MidtVest med 10%, så Ikast-Brande Kommunes tilskudsniveau er 90 %. Ikast-Brande Kommune vil derfor i aftaleperioden yde et tilskud til Ensemble MidtVest med en fordelingsnøgle der svarer til 14,30 kr. pr. indbygger. Tilskuddet vil i hele aftaleperioden årligt blive pris og løn fremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2018 tal: 2,8%).

 

Der er blandt de fire aftalekommuner enighed om, at Ikast-Brande Kommunes reduktion i tilskud også vil betyde en tilsvarende reduktion i Ensemble MidtVests aktiviteter i Ikast-Brande Kommune i aftaleperioden.

 

De kommunale driftstilskud beløber sig pr. 1. januar 2018 til et samlet beløb på 3.340.166 kr.

 

Tilskuddene fordeles således:

Herning Kommune (2018 tal) - 1.441.961 kr.

Holstebro Kommune (2018 tal) - 948.223 kr.

Ikast-Brande Kommune (2018 tal) - 601.720 kr.

Struer Kommune (2018 tal) - 348.262 kr.

 

Det bør bemærkes, at den vedhæftede finansieringsplan for Ensemble MidtVest er ensemblets eget foreløbige overslag.

 

Herning Kommunes tilskud i aftaleperioden 2018-2021 afholdes af SO15, Kultur. Der er afsat budgetmidler til formålet.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at forvaltningen, som den tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen på plads inden for den givne økonomiske ramme.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af fordelingsvejen omkring Regionshospitalet Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 8,811 mio. kr. til etablering af en ca. 1,2 km lang kommunal fordelingsvej omkring det nye hospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen frigives, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med regionen udarbejdet nedenstående plan for en ny kommunal fordelingsvej omkring det nye hospital i Gødstrup. Fordelingsvejen bliver hovedadgangsvej til hospitalet og togstationen.

 

Det er aftalt, at regionen medfinansierer den del af vejprojektet, som er vist med rødt med 6 mio. kr. Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune.

  

 

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030 Regionshospitalet Vest - Infrastruktur, afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 8,811 mio. kr. i 2017 og 6,436 mio. kr. i 2019. Regionens tilskud på 6 mio. kr. er frigivet på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 203087 på byrådsmøde den 17. december 2013, pkt. 345.

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 8,811 mio. kr. til anlæggelse af vejen samt projektering af stationsforpladsen.

 

Der er således afsat rådighedsbeløb til udgifter i 2016-2019 på i alt 15,247 mio. kr. + tilskuddet på 6 mio. kr. fra regionen.

 

Der vil senere blive fremsendt særskilt sag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet i 2019.

 

Den afledte drift til anlægsprojektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021 med 275.000 kr. årligt. Idet hospitalet først åbner i 2020 vil der være begrænset trafik de første par år. Derfor vil driftudgiften i 2018 og 2019 være 100.000 kr. om året.

 

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

Der er ikke afsat budget til afledte driftsudgifter til fordelingsvejen i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021. Driftsudgifter til fordelingsvejen på 275.000 kr. årligt afholdes derfor indenfor driftsbudgetrammen på Serviceområde 09 Trafik.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,811 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222030 "Regionshospitalet Vest - Infrastruktur",

 

atudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 8,811 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr. 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Nedlæggelse af vejareal, Gødstrupvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af den nye fordelingsvej omkring DNV-Gødstrup omlægges en del af Gødstrupvej. Dette medfører at et mindre areal af den tidligere Gødstrupvej nedlægges.

  

Punktet er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016, pkt. 245.

 

Forvaltningen anbefaler, at det tidligere vejareal tillægges de nærliggende matrikler.  

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående oversigtskort skal Gødstrupvejs vejforløb ændres omkring baneoverskæringen i forbindelse med etablering af den nye fordelingsvej omkring DNV-Gødstrup.

 

I den forbindelse har forvaltningen været i kontakt med de 3 lodsejere, hvis ind- og udkørsel til Gødstrupvej bliver påvirket af projektet.

 

Når Gødstrupvej omlægges, vil der været et stykke vejareal, der ligger tilbage. For ikke at skulle drifte dette stykke jord, foreslår forvaltningen, at det tillægges nedenstående 2 ejendomme, hvis matrikler støder op til vejen. 

 • Gødstrupvej nr. 50, matr. nr. 1bf, Gødstrup præstegård, Snejbjerg vil få tillagt ca. 120 m2, vist med rød markering.
 • Gødstrupvej nr. 62, matr. nr. 1ay, Gødstrup præstegård, Snejbjerg vil få tillagt ca. 300 m2 vist med gul markering.

 

 

 

 

Økonomi

De 2 lodsejere har bekræftet, at de gerne vil modtage jorden vederlagsfrit. Vejareal handles som udgangspunkt, efter en konkret vurdering, til 0 kr./m2.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at det tidligere vejareal på Gødstrupvej nedlægges og tillægges de tilstødende matrikler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.60.14-S00-1-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling til investering i velfærdsteknologi på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 1.000.000 kr. i 2017 til løft af livskvaliteten ved øget brug af velfærdsteknologi.

 

Beløbet anbefales anvendt til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologi med henblik på efterfølgende udbredelse i Sundhed og Ældre.

 

Processen anbefales tilrettelagt som prøvehandlinger, hvor udvalgte velfærdsteknologiske løsninger bliver afprøvet i en periode, hvorefter det vurderes, om den velfærdsteknologiske løsning skal opskaleres i Sundhed og Ældre.

 

Anlægsprojektet vil primært have fokus på følgende velfærdsteknologiske løsninger:

 • Telesundhed med anvendelse af allerede eksisterende it-løsninger i Herning Kommune.
  Det nære sundhedsvæsen udvikles ved bl.a. at anvende Herning Kommunes informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser for borgere i eget hjem.
 • Velfærdsteknologiske produkter i forbindelse med demensvenlig kommune.
  I demensrummet
  "personen med demens" er der bl.a. fokus på velfærdsteknologi og hjælpemidler med det formål at styrke trivsel og velbefindende hos borgere med demens. Prøvehandlingerne på området omfatter sansestimulerende pleje til borger med demens på plejecentre, i daghjem og i eget hjem.
 • Andre nyudviklede velfærdsteknologiske produkter, som vurderes at være relevante at afprøve i Sundhed og Ældre.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2017 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 532098 Velfærdsteknologi. Udgiften finansieres af rådighedsbeløbet på samme stednr. i 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 532098 Velfærdsteknologi, i 2017,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

 

Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet til udkast til Rammeaftale 2018.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i tæt dialog mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Derved er der skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og Regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet.

 

KKR Midtjylland har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 inklusiv bilag godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

Der er udvalgt to udviklingsområder, som kommunerne og Regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

 

 • Voksenhandicap - implementering af rammepapir
 • Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og Regionen skal udmønte en takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

 

Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for blandt andet finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.

 

Udkast til Rammeaftale 2018 beror på sagen. Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden www.rammeaftale.viborg.dk

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2018 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret, der er vedhæftet som bilag, har været forelagt fagudvalgene til drøftelse. Det har ikke givet anledning til bemærkninger til udkast til Rammeaftale 2018.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-453-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af lejekontrakt for Ungdomscenter Knudmosens "arbejdende værksted" i gågaden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin og Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Ungdomscenter Knudmosen ønsker at give deres elever et læringsboost og arbejdsmarkedsfærdigheder i realistiske rammer. Ungdomscenter Knudmosen laver derfor et toårigt projekt med et arbejdende værksted i gågaden. Børne- og Familieudvalget samt Økonomiudvalget forelægges projektet samt lejekontrakten til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ungdomscenter Knudmosen vil lave et toårigt pilotprojekt, hvor elevernes læring og kompetenceudvikling sker igennem et arbejdende værksted i gågaden.

 

Pilotprojektet ”Arbejdende værksted” har til formål at skabe undervisningsforløb og et læringsmiljø, der kultiverer vejen til uddannelse og beskæftigelse for Ungdomscenter Knudmosens elever. Undervisningen ønskes derfor forlagt til mere egnede lokaler i bymiljøet, hvor det er muligt at skabe undervisningsmiljøer, der er realistiske for hvad, den unge kommer til at møde i erhvervsøjemed. Samtidig skabes der kontakt til ”butikslivet” i Herning midtby, som kan bidrage til en gensidig positiv udvikling.

 

Det forventes, at projektet kan bidrage til:

 • At Knudmosens unge opnår kendskab til og øver kompetencer i at kunne varetage funktioner i erhvervsretlig øjemed
 • At butiksejere får mulighed for at lære skolens elever at kende
 • At butiksejere evt. kan få løst mindre opgaver i egne eller skolens lokaler afhængigt af, hvordan samarbejdet udvikler sig.

 

Elevernes udbytte af projektet vil bl.a. omfatte:

 • Praktiske færdigheder i kommunikation
 • Bliver en naturlig inkluderet del af samfundet.
 • Lærer socialt ansvarlighed.
 • Praktiske færdigheder i at betjene kunder.
 • Øvelse i at kunne varetage en selvstændig kontekstuafhængig arbejdsfunktion.  

 

Projektet sker inden for den lovmæssige ramme for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse svarende til forlagt undervisning. Aktiviteter i projektet vil blive tilrettelagt under vejledning af Udbud og Jura indenfor rammerne af kommunalfuldmagten.

 

Oplæg om det to årige projekt kan ses i bilaget.

 

Ungdomscenter Knudmosen ønsker at leje lokaler på adressen Bredgade 44, st., 7400 Herning, da disse lokaler bl.a. har store facadevinduer mod gågaden. Lokalerne er 286 m2. Yderligere information om adressen og økonomien ses i bilag.

Økonomi

Da projektet drejer sig om forlægning af undervisning, vil der ikke være udgifter til materiale, løn mv. Udgiften i forbindelse med projektet omfatter alene udgifter til leje, varme og vand samt fælles udgifter, hvilket ses nedenfor. Disse fremgår også af lejekontrakten.

 

Lejeudgift

243.000 kr. årligt

Varme og vand (à conto)

30.000 kr. årligt.

Fælles udgifter

20.000 kr. årligt

I alt

293.000 kr. årligt

 

Lejeaftalen udløber efter to år, uden mulighed for forlængelse. Da der derfor er tale om en tidsbegrænset lejeaftale udløser aftalen ikke krav om deponering i henhold til lånebekendtgørelsen.

 

Ungdomscenter Knudmosen afholder alle udgifter inden for deres budget.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at projektet ”Arbejdende værksted” forankres i Børne- og Familieudvalget,
at lejekontrakten godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilllingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom

Beslutning