Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 2. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 24.00.00-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Erhvervshjælpepakke til professionelle sportsklubber i forbindelse med Covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Elo Haunstrup Christensen, Michelle Marie Østergaard Johnsen

Sagsresume

I forbindelse med Covid-19 er de lokale professionelle sportsklubber blevet presset på den generelle drift, og der forventes allerede på nuværende tidspunkt længerevarende økonomiske udfordringer og herunder tab af sponsorater. Der fremlægges erhvervshjælpepakke til støtte for de professionelle sportsklubber.

Sagsfremstilling

De professionelle sportsklubber i Herning Kommune bliver hårdt ramt af de følger, der er i forbindelse med håndteringen af Covid-19. I ishockey er resten af sæsonen aflyst med deraf følgende manglende indtægter og både i håndbold og fodbold er det uvist hvornår - og om - sæsonerne færdigspilles. Fælles for både FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox er, at deres generelle sponsorsituation er presset – også i den kommende sæson, som følge af Covid-19. Derfor har alle klubberne henvendt sig til Herning Kommune.

 

FC Midtjylland, Herning Blue Fox og HC Midtjylland er flagskibe for idrætten i Herning Kommune. De bærer områdets identitet, og er væsentlige i brandingen af Herning Kommune. Normalt sponserer Herning Kommune ikke de professionelle sportsklubber, men leverer gode rammer for klubbernes aktiviteter.

 

I denne ekstraordinære situation lægges der op til at fravige dette princip, ved at tegne sponsorat i de tre professionelle sportsklubber, som er hjemmehørende i Herning Kommune.

 

Nabokommunerne i Viborg, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern har i mange år sponseret deres professionelle sportsklubber. For eksempel er Ringkøbing-Skjern Kommune sponsor i Skjern Håndbold for 925.000 kr. om året og Silkeborg Kommune sponserer årligt deres fodbold- og håndboldklubber med omkring 800.000 kr.

 

Forudsætningen for, at Herning Kommune kan tegne sponsorat er, at kommunen køber et sponsorprodukt på lige fod med andre sponsorer i klubberne. Det betyder, at Herning Kommune skal købe et reelt produkt til dets markedspris, og have de profilerings- og eksponeringsløsninger som sponsoratet berettiger til stillet fuldt ud til rådighed.

Økonomi

Det foreslås, at Herning Kommune indgår sponsorater for den kommende sæson for samlet 1,8 mio. kr., fordelt med

  • 1 mio. kr. i FC Midtjylland
  • 500.000 kr. i Herning Blue Fox og
  • 300.000 kr. i HC Midtjylland.  

 

Som udgangspunktet vil der være tale om et éngangs-sponsorat i lyset af den særlige situation der er opstået som følge af Covid-19.

 

Finansiering af de i alt kr. 1,8 mio. kr. etableres af 300.000 kr. fra ØKE, Serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring, 600.000 kr. fra Serviceområde 20, funktion 06.48.67, Vejledning og erhvervsudvikling og 900.000 kr. fra Fælles udgifter og indtægter på Serviceområde 20 Administration

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at forvaltningen bemyndiges til at forhandle sponsorater for 1 mio. kr. i FC Midtjylland, 500.000 kr. i Herning Blue Fox og 300.000 kr. i HC Midtjylland.

 

at udgiften på i alt kr. 1,8 mio. kr. etableres af 300.000 kr. fra ØKE, Serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring, 600.000 kr. fra Serviceområde 20, funktion 06.48.67, Vejledning og erhvervsudvikling og 900.000 kr. fra Fælles udgifter og indtægter på Serviceområde 20 Administration

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at der supplerende til første at-punkt gives bemyndigelse til at forhandle sponsorat for 150.000 kr. i Herning-Ikast Håndbold. Dermed tiltræder Økonomi- og Erhvervsudvalget samlet set

 

at forvaltningen bemyndiges til at forhandle sponsorater for 1 mio. kr. i FC Midtjylland, 500.000 kr. i Herning Blue Fox, 300.000 kr. i HC Midtjylland og 150.000 kr. i Herning-Ikast Håndbold.

 

at udgiften på i alt kr. 1,95 mio. kr. etableres af 300.000 kr. fra ØKE, Serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring, 600.000 kr. fra Serviceområde 20, funktion 06.48.67, Vejledning og erhvervsudvikling og 1.050.000 kr. fra Fælles udgifter og indtægter på Serviceområde 20 Administration

 

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Anlægsfremrykninger til 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til anlægsfremrykninger i henhold til muligheder i lyset af aftale mellem Regering og KL om understøttelse af dansk økonomi.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 26. marts aftalen med tiltag som skal understøtte dansk økonomi i lyset af COVID-19. Med aftalen er der blandt andet enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020, som skulle være udført i kommuner og regioner de kommende år med henblik på at understøtte beskæftigelsen her og nu.

 

Regeringen vil derfor ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL. Det betyder, at kommunerne  får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

 

Herning

Allerede på seneste møde i ØKE den 23. marts har Herning Kommune med en række beslutninger lagt en hånd under beskæftigelsen. Det sker blandt andet gennem konkrete fremrykninger af diverse udvendige vedligeholdelsesarbejder for ca. 12 mio. kr. samt ved at bede institutioner og skoler fremrykke nødvendige indvendige vedligeholdelsesarbejder. Jf. i øvrigt bilag 1.

 

Samtidig bad ØKE forvaltningen om at overveje yderligere tiltag frem mod næste møde. Investeringsoversigten er i lyset af dette og aftalen gennemgået (igen).

 

Gennemgangen har giver anledning til, at der kan peges på projekter jvf. bilag. I overskrifter drejer det sig om:

 

TMU

Projekter på byggemodningsområdet, cykelstier, broer, udvendig vedligehold m.v.

Opstart Q2 og Q3

I alt ca. 18 mio. kr.

 

KFU

Halprojekt, klubhus, Historiens Hus

Opstart Q3 og Q4

I alt ca. 10 mio. kr.

 

BFU

Solstrålen

Opstart Q3

Der vil være behov for tilkøb af bygherrerådgivning, jf. ovenfor

I alt 2,3 mio. kr.

 

SOS

Sunds Aktivitetscenter

Opstart Q3

Der vil være behov for tilkøb af bygherrerådgivning, jf. ovenfor

I alt ca. 3,6 mio. kr.

 

ØKE

Rådhus

Opstart Q3

I alt 3 mio. kr.

 

Samlede fremrykninger ca. 36,9 mio. kr.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. fra 2021-2023, jvf. bilag, fremrykkes til 2020
at planlægningen af arbejdet påbegyndes straks
at bevillingsdelen af ovenstående beslutninger fremsendes med sagen til førstkommende Byrådsmøde

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-1-20 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af grund

Beslutning