Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 1. oktober 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P19-4-12 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2013 - 2. behandling af budget 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2013-2016 fremsendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2013 samt budgetoverslag 2014-2016 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 26. september 2012 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb var der indkommet ændringsforslag fra:

 

Forligspartierne (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre samt Birgit Jonassen (UP) og Line Hillerup (UP).

 

Udover ændringsforslagene er der bl.a. med baggrund i byrådsbeslutninger nogle få administrative tekniske korrektioner.

 

Bemærkninger fra kommunens samarbejdsorganisationer m.v. er vedlagt sagen.

 

Ændringsforslagene samt de tekniske korrektioner er vedlagt i bilag.

 

De fremsendte ændringsforslag har følgende økonomiske påvirkninger:

 

Ændringsforslag fra forligspartierne:

 

[image]

 

Budgetforligspartierne er ud over de konkrete ændringsforslag enige om at der etableres en ny pulje på børneområdet "Tidlig indsats". Puljen erstatter den nuværende rummelighedspulje og udgør i 2013 4,9 mio. kr. 

 

Såfremt det foreliggende ændringsforslag godkendes vil årsbudgettet for 2013 være foreslået godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9

 • Udskrivningsgrundlaget i 2013 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 12.410.912.000 kr.

 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige

 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien.

 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99.

 

Der vil på mødet blive givet en status for landstallene i forhold til overholdelsen af årets økonomiaftale med Regeringen med henblik på evt. justeringer.

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

Budgetforligskredsen er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet angående det foreslåede politiske ændringsforslag,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet om, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. skatteindtægterne,

 

at de tekniske/administrative korrektioner til budget 2013-2016 jfr. bilag indstilles til godkendelse,

 

at de til budgettet hørende takstoversigter jfr. bilag godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag, som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

at det samtidig indstilles, at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2013:
  • serviceområde 09 Trafik - sted nr. 222033 - pulje til projekter - papirpenge med 0,320 mio. kr.

  • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,310 mio. kr.

  • serviceområde 18 Sundhed og Ældre - sted nr. 532089 - pulje til projekter - papirpenge med 0,310 mio. kr.

  • at udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

  

Drøftelse af de samlede hhv. driftsudgifter og anlægsudgifter, herunder drøftelse af eventuelle tiltag i Herning Kommune i den anledning.

 

På førstkommende udvalgsmøde præsenteres Økonomi- og Erhvervsudvalget for et forslag til finansiering af 0,275 kr. vedr. BEK i 2013 og frem.

 

Birgit Jonassen og Peter Villadsen deltog i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-I06-15-05 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Dansk Industris analyse "Lokalt Erhvervsklima 2012"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 x
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Højborg

Sagsresume

Dansk Industri DI har for tredje gang publiceret rapporten, "Lokalt Erhvervsklima 2012 - Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet".

 

Herning Kommune har i 2012 fået førstepladsen i undersøgelsen, som er baseret på i alt 44 forskellige indikatorer - heraf 22 kvalitative og 22 kvantitative.

 

I hhv. 2010 og 2011 har Herning Kommune opnået en andenplads, medens Ikast-Brande Kommune begge årene har ligget nr. 1. I 2012 ligger Ikast-Brande Kommune på en andenplads.

 

Trods førstepladsen i 2012 er der stadig områder, hvor der er et forbedringspotentiale. Nærværende sag vil præcisere disse med henblik på en drøftelse af fremtidige indsatsområder, således der kontinuerligt arbejdes på at bevare positionen som den kommune i landet, der har det bedste lokale erhvervsklima.

Sagsfremstilling

DI undersøgelsen kan bruges som et dynamisk redskab til at identificere de områder, hvor der er et forbedringspotentiale.

 

I det følgende gennemgås Hernings placering på de respektive indikatorer i DI's analyse.

 

Placeringen på hovedkategorier:

 

 

Herning Kommune har opnået en bedre placering i 2012 i f. t. 2011 på i alt 7 af hovedkategorierne. På 4 af hovedkategorierne er der dog tale om en tilbagegang. Det drejer sig om følgende:

 

1) Kommunal sagsbehandling (kvalitativ)

2) Fysisk planlægning (kvalitativ)

3) Brug af private leverandører (kvalitativ)

4) Kommunale rammevilkår (kvantitativ)

 

 

 

Hovedkategorierne dækker over flere indikatorer, som fremgår af bilag 1.

Heraf fremgår det at der er en tilbagegang i placeringen på følgende kategorier inden for de kvalitative indikatorer:

 

- Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet. Nr. 33 (nr. 12 i 2011)

- Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager. Nr. 10 (nr. 8 i 2011)

- Der findes byggegrunde med plads til udvikling. Nr. 11 (nr. 3 i 2011)

- Lokal planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling. Nr. 6 (nr. 3 i 2011)

- Dialog mellem erhvervslivet og embedsmænd. Nr. 6 (nr. 4 i 2011)

 

Hovedkatagori
2010
2011
2012
Lokalt Erhvervsklima
2
2
1
1. Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed
1
3
1
2. Infrastruktur og transport
16
10
4
3. Arbejdskraft
21
30
5
4. Kommunal sagsbehandling
30
10
16
5. Skatter, afgifter og gebyrer
20
6
4
6. Fysisk planlægning
1
2
9
7. Brug af private leverandører
43
13
15
8. Kommunens image
3
2
1
9. Kommunens velfærdsservice
44
19
12
10. Information og dialog med kommunen
3
4
3
11. Kommunale rammevilkår
4
2
11

  

 

De laveste placeringer er at finde i den kvantitative del af undersøgelsen - under hovedkategorien "Kommunale rammevilkår."jf. bilag 1.

 

Her er der dog en enkelt indikator, hvor det at score lavt rent faktisk kan vurderes som positivt, når man er Uddannelsesby. Det drejer sig om indikatoren "Erhvervsfrekvens".

 

Erhvervsfrekvens måles for aldersgruppen 16-64 år. Det vil sige, at uddannelsesbyer med mange studerende i aldersgruppen 19 til godt 25 år alt andet lige vil score lavere. Der er således ingen universitetsbyer i Top 20.

 

Herning scorer 42 her mod 31 i 2011. Tilbagegangen kan således tilskrives en stor vækst i uddannelsesinstitutionernes optag, idet ledigheden i Herning er faldet fra 2011 til 2012, hvilket alt andet lige burde have givet en bedre erhvervsfrekvens: 

Administrationen har drøftet dette med DI, hvor man anerkender denne skævhed.  

 

Herning Kommune scorer endvidere lavt på "Indpendling" - nr. 63 i 2012 mod nr. 61 i 2011.

 

Dette kan være såvel positivt som negativt. Positivt, fordi det kan være et udtryk for, at virksomhederne er istand til at tiltrække arbejdskraft i et bredt opland. Negativt, fordi det kan være et udtryk for at arbejdskraften ikke  finder det attraktivt at bosætte sig i kommunen med deraf følgende betydning for skattegrundlaget.

 

Der hvor Herning scorer dårligst (vilkårlig rækkefølge) eller hvor der sket et markant fald siden sidst - må alt andet lige være der, hvor der er det største forbedringspotentiale. Det vurderes derfor som relevant at sætte særligt fokus på følgende områder:

 

 • Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet (nr. 33)

 • Brug af private leverandører  (nr. 15)

 • Konkurrenceudsættelse(nr. 63)

 • Beskæftigelse i privat sektor (nr. 31)

 • Uddannelsesniveau (nr. 49 i 2012 mod nr. 51 i 2011)

 

Et øget brug af private leverandører og konkurrenceudsættelse er alt andet lige et politisk spørgsmål.

 

Herning Kommune er kendetegnet ved at have mange store offentlige arbejdspladser og med det nye hospital i Gødstrup vil andelen af beskæftigede i privat sektor næppe stige voldsomt. Men derfor er der alligevel behov for at have fokus på vækst og udvikling i det private erhvervsliv.

 

I f. t. befolkningens uddannelsesniveau, så går det i den rigtige retning, men Herning Kommune ligger stadig i den dårlige ende i f. t. landsgennemsnittet. Direktionen har allerede sat et arbejde i gang i f. t. at sætte fokus på indsatsfelter i forhold til denne udfordring.

 

Til orientering er der gennemført følgende andre analyser af Erhvervslivets betingelser i landets kommuner:

 

- Ernst & Youngs "Benchmark af det kommunale vækstmiljø 2011" (Herning nr. 1.)

- Dansk Byggeri "Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2012" (Herning nr. 10).  

- Dagbladet Børsen: "Årets Erhvervskommune 2011" (Herning nr. 12)Direktionen har drøftet analysen den 20. september med fokus på, at alle de gode elementer fastholdes, og at forbedringspotentialet får fuld opmærksomhed, så målingerne forbedres.

 

Direktør Jørgen Krogh vil på udvalgsmødet præsenterer et oplæg.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Jørgen Krogh og Mette Højborg var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P27-482-11 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Orientering om analysen "Fremtidens industri i Danmark"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen i Herning Kommune har deltaget gennemførelsen og udarbejdelse af REGLAB analysen "Fremtidens industri i Danmark".

Nærværende sag indeholder en kort orientering om analysens hovedresultater og anbefalinger.

Sagsfremstilling

Baggrunden for gennemførelsen af analysen var:

 • Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark

 • Accelererende outsourcing i de senere år.

 • Manglende viden om;

  • Industriel udvikling i vidensamfundet

  • Danmarks muligheder for at fastholde produktion og styrke industrien.

Formålet har været:

 • at tegne et portræt af succesfulde industrivirksomheder

 • at vurdere fremtidsperspektiver for dansk industri

 • at udvikle et videngrundlag for fremtidens ”industripolitik”

 

Analysen viser:

 

 • Industrien har tabt terræn – mest i København, Fyn og Bornholm. Der har været en kraftig tilbagegang i beskæftigelsen (138.500 årsværk i perioden 1995-2009) i fremstillingsindustrien i de fleste brancher og alle regioner i Danmark, men nogle brancher er i fremgang.

 • Den tabte industriproduktion forventes ikke at vende tilbage

 • En mindre gruppe virksomheder er selv hen over finanskrisen egentlige jobskabere inden for fremstilling. Medicinalbranchen har øget beskæftigelsen med godt 50 pct. i perioden, mens den kemiske industri også har haft en mindre stigning i beskæftigelsen

 • De tilbageværende virksomheder er mere konkurrencedygtige og er i stand til at tage en høj pris for deres varer på det internationale marked

 • Der har været et markant skifte fra manuel fremstilling til videnarbejde

 • Vækstbrancherne inden for fremstilling har høj udenlandsk ejerandel

 • Udviklingen inden for den danske fremstillingssektor er del af en europæisk trend

 • Muligheder for at fastholde og udvikle avanceret industri

 • Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen

 • Stor kompleksitet i opgaverne

 • Tæt samspil mellem produktion og udvikling

 

Baggrunden for succesvirksomhederne er et aktivt ejerskab og en stærk ledelse – ofte kombineret med tilførsel af ansvarlig kapital udefra

 

Analysen identificere fem fællestræk for virksomheder, som formår at vækste:

 

1. Specialisering: Virksomhederne satser på områder, hvor de er bedst i verden – outsourcer andre opgaver
2. Holistiske forretningskoncepter:Rådgivning, uddannelse og service knyttes til produktet og har lige så stor betydning for indtjening som produktet.
 3. Kundeudviklende relationer: Cocreation om produktudvikling
 4. Stærk og integreret udviklingsorganisation:Kompetencer inden for design, konstruktion, konceptudvikling og projektledelse
 5. Trimmet produktion: Automatisering, Lean, håndværksmæssig kompetence og specialiseret teknisk kompetence

 

Analysen forholder sig endvidere til udflytning af opgaver og argumenterer for, at udflytningen i de kommende år vil aftage, blandt andet fordi lønningerne stiger i udlandet, og der produceres i kortere serier.

 

Endelig fremsætter analysen anbefalinger til erhvervspolitiske rammebetingelser på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau. Anbefalinger vedrører områder indenfor:

 

 • Sparring og rådgivning

 • Internationalisering

 • Innovationspolitik

 • Uddannelse og kompetenceudvikling.

 

Via resultatkontrakter med erhvervsråd og erhvervsfremmeaktører kan kommunen fremme, at anbefalingerne bliver indarbejdet i den udførende erhvervsservice. Endvidere kan kommunen via resultatkontrakt med erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner fremme at flere innnovative erhvervsudviklingsprojekter initieres i samarbejde med virksomheder. Endelig kan kommunen via uddannelsessystemet være med til at styrke attraktiviteten af de tekniske uddannelser - fra erhvervsfaglige grunduddannelser til ingeniøruddannelser.

 

Analyse og folder er modtaget og omdelt som fysisk materiale. Materialet kan desuden læses på www.reglab.dk.

 

Direktør Jørgen Krogh og udviklingschef Mette Højborg præsenterer på udvalgsmødet et oplæg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.
 
Jørgen Krogh og Mette Højborg var til stede ved sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-25-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Anmodning fra Vildbjerg Varmeværk Amba om garantistillelse for et nyt lån

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk Amba har fremsendt en anmodning om kommunal garantistillelse for et lån på 8,648 mio. kr. med henblik på at kunne opnå fordelagtige lånevilkår.

 

Værket har i 2010 og 2011 foretaget en række investeringer i blandt andet elkedel, skorsten, brænder, baneunderføring og ønsker på baggrund af disse investeringer at optage et lån på 8,648 mio. kr.

 

Tidligere Trehøje Kommune har udstedt en garanti overfor værket i 2005 for et lån på ialt 25 mio. kr. Restgælden udgør pt. 8,8 mio. kr. og vil være afviklet med udgangen af 2015.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk har fremsendt en anmodning om kommunal garantistillelse for et nyt lån som værket ønsker at optage.  Låneprovenuet er 8,648 mio. kr.
 
Lånet skal i princippet dække en række udgifter til investeringer, som værket har afholdt i 2010 og 2011. Udgifterne var på ialt 8,648 mio. kr. og er anvendt til

 • Elkedel i 2010,

 • Baneunderføring i 2010,

 • Ny skorsten i 2011,

 • ny low-NOx N-gasbrænder i 2011 og øvrig inventar i 2011.


Udgifterne i 2011 til skorsten og low-NOx N-gasbrænder var nødvendige udgifter for at overholde miljøkrav i forbindelse med revision af Vildbjerg Varmeværks miljøgodkendelse.  

I henhold til Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1 nr. 5 kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, uden at det udløser en deponeringsforpligtigelse. Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3.
 
Jf. §2, stk. 3 i lånebekendtgørelsen skal låneoptagelsen dog senest besluttes den 31. marts og optages senest den 30. april i det efterfølgende år for det år, hvor udgifterne blev afholdt.
Idet udgifterne udgifterne er afholdt i 2010 og 2011 har forvaltningen indsendt en dispensationsskrivelse til Indenrigs- og Økonomiministeriet med henblik på at få afklaret, om kommunen kan garantere uden,  at det udløser en deponeringsforpligtigelse.  Det forventes, at ministeriets svar vil kunne forlægges på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 1. oktober.
 
Årsagen til, at værket ikke tidligere har anmodet om en kommunal garantistillelse er, at Vildbjerg Varmeværk i sin tid valgte at låne af midler fra Vildbjerg Elværk til at finansiere udgifterne. Efterfølgende har Energitilsynet bedt om at mellemværende mellem varmeværket og elværket blev afviklet. I 2011 har man afviklet mellemværende via træk på kassekreditten.  

Værket har fremsendt regnskab mm. og redegjort for, hvorfor de ikke ser andre mulighed til at styrke likviditeten. Af regnskabet for 2011 fremgår det, at man pr. 31.12.2011 skylder følgende beløb:

 • Lån og kassekredit i pengeinstitut kr. 10.438.317

 • Midlertidig mellemregning med Vildbjerg Vandværk kr. 1.855.000

 • Mellemregning med VTV A/S, i forbindelse med årsafregning kr. 2.356.420

 • Varekreditorer, med almindelige betalingsbetingelser kr. 6.778.510

 

Der er ikke mulighed for at styrke likviditeten ved at udskyde betalinger, da der ikke er nogen af de skyldige poster, der på nogen måde kan trækkes.  
Omfanget af tilgodehavender er oplyst til at være på et absolut minimum hele tiden, og pr. 31.12.2011 er der tilgodehavende vedr. moms med kr. 1.743.241. Dette beløb kommer automatisk, når det bliver afregnet fra skat. Herudover bliver alt tilgodehavende hele tiden indfriet efter betalingsbetingelser.  

Værket har oplyst, at indtægtsgrundlaget bestemmes og begrænses af varmeforsyningsloven, som jo er et ”hvile i sig selv” system, hvorfor der pt. ikke er mulighed for at øge indtægtsgrundlaget. Afskrivninger i årets løb anvendes til afdrag på gæld. Så det kommende års budget og heraf prisfastsætning skal balancere med et 0-resultat.  
Låne provenuet skal anvendes til nedbringelse af kassekreditten og nedbringelse af øvrig kortfristet gæld.

Værket har modtaget et lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet annuitetslån med en fast rente på 2,68% p.a., løbetid på 20 år og en hovedstol på 8,648 mio. kr. Den halvårlige ydelse bliver 0,2807 mio. kr.  Lånevilkårene fastlægges endeligt, når der er indgået en aftale.
Herning Kommune har tidligere afgivet garantier i forbindelse med, at lokale værker har optaget lån til investeringsudgifter. Der er tidligere stillet 8 kommunale garantier i alt. Hæftelserne udgør ultimo 2011 i alt 57,4 mio. kr. fordelt som følger:

 • Haderup Kraftvarmeværk: 2,8 mio. kr.

 • Feldborg Kraftvarmeværk: 2,5 mio. kr. og 8,4 mio. kr.

 • Aulum Fjernvarme: 15,2 mio. kr. og 5,2 mio. kr.

 • Ørnhøj/Grønbjerg: Kraftvarmeværk 5,8 mio. kr. og 8,5 mio. kr.

 • Vildbjerg Varmeværk 8,8 mio. kr.

 

Det anbefales, at Herning Kommune meddeler tilsagn om kommunegaranti for optagelse af lån med en hovedstol på 8,648 mio. kr. og en løbetid på 20 år under forudsætning af, at Indenrigs- og Økonomiministeriet meddeler Herning Kommune en deponeringsfritagelse for garantistillelsen.
 
Det anbefales herudover, at forvaltningen bemyndiges til at meddele garantien, når de endelige lånevilkår er modtaget.

 

Herning Kommune opkræver en provision på 1,5% af hovedstolen for garantien, svarende til et beløb på 129.720 kr.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommune meddeler tilsagn om kommunegaranti for et annuitetslån med en hovedstol på 8,648 mio. kr., fast rente på 2,68% p.a. og en løbetid på 20 år til Vildbjerg Varmeværk Amba, under forudsætning af Indenrigs- og Økonomiministeriet meddeler Herning Kommune en deponeringsfritagelse for garantistillelsen. Rentesatsen kan ændres indtil endelig accept foreligger og forvaltningen bemyndiges til at meddele garantien, når de endelig lånevilkår er modtaget.

 

at der opkræves 129.720 kr. i provision for garantistillelsen, svarende til 1,5% af garantibeløbet, som Herning Kommune garanterer for ved stiftelsen af lånet. Beløbet indtægtsføres under serviceområde 23, Kurstab og kursgevinster.  

Beslutning

Der forelå ikke en endelig tilbagemelding fra Indenrigs- og Økonomiministeriet ved udvalgets møde.

 

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet under forudsætning af, at Indenrigs- og Økonomiministeriet meddeler deponeringsfritagelse inden Byrådets dagsorden sendes ud.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1095-07 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Anlægsregnskab for HIRC - H2College-projekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      x
      x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jørgen Krogh

Sagsresume

Anlægsregnskab for Herning Kommunes tilskud til etablering af et demonstrationshus og faciliteter i tilknytning til H2 College i Birk

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 22. januar 2008 et tilskud på 2,61 mio. kr. til etablering af et demonstrationsanlæg af et brintbaseret el- og varmeanlæg i 66 ungdomsboliger i Birk. Tilsagnet blev meddelt til Hydrogen Innovation and Research Centre (HIRCH), som var drevet som et selvstændigt center i en forening.

 

Efterfølgende har Byrådet den 6. oktober 2009 forhøjet tilsagnet med 0,160 mio. kr. i forbindelse med, at der var opstået uforudsete budgetproblemer. Det blev samtidig godkendt af projektet blev reduceret fra  3 til 2 boligblokke, som skulle udstyres med brint.

 

Den 1. januar 2011 blev driften af HIRCH og projektet overdraget til Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH).

 

Tilskuddet blev udbetalt i 2009, og Herning Kommune har i den forbindelse stillet krav om, at kommunen løbende og frit skal have adgang til og påse og kræve dokumentation for, at demonstrationsfaciliteterne stilles til rådighed i overensstemmelse med erhvervsfremmelovens regler. Såfremt at kravene ikke blev blev opfyldt, ville Herning Kommune være berettiget til at tilbagesøge det udbetalte beløb.  

 

Forvaltningen vurderer på baggrund at sit kendskab og tilsyn med projektet, at projektet er gennemført som forsøgs- og demonstrationsanlæg som forventet. Anlægget er opført som et forsøgsprojekt og har som sådant været stillet til rådighed som demonstrationsanlæg. Dog bemærkes, at det tekniske anlæg aldrig har været i 100 % stabil drift. Det er den samlede vurdering, at projektet som et forsøgsanlæg i sin helhed har levet op til de krav Herning Kommune har stillet.

 

 

 

 

 

Økonomi

[image]

 

 

Idet anlægsbevillinger er over 2 mio. kr. fremsendes regnskabet til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 81 for Boliger på Nørregades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 81 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads.

Baggrunden for planforslagenes udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads.

 

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011 principgodkendt det ansøgte projekt med 69 ungdomsboliger i 5 etager med et parkeringsdæk i 1. sal højde samt parkeringskælder, som grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan samt kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, i forhold til etageantal og bygningshøjde. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 81. 

 

Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne i rammeområde 11.C9 med hensyn til etageantal og bygningshøjde for karreens inde. Etageantal og bygningshøjde ændres fra højest 3 etager og 12 meter til højest 4 etager og 15 meter for karréens indre. Der sker ikke ændringer i etageantal og bygningshøjde for området mod Kampmannsgade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 81 til Herning Kommuneplan 2009-2020 foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boliger på Nørregades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads.

 

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011 principgodkendt det ansøgte projekt med 69 ungdomsboliger i 5 etager med et parkeringsdæk i 1. sal højde samt parkeringskælder, som grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan. 

  

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads omfatter et areal på ca. 7200 m² beliggende i Herning midtby ved DGI-huset, Kousgaards Plads og Gågaden.  

 

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af boliger på Nørregades Parkeringsplads. Lokalplanen skal fastlægge rammerne for bebyggelse, anlæg og beplantning med hensyn til placering, omfang og udformning.
Det skal sikres, at den nye bebyggelse placeres langs områdets gennemgående vej Kousgaards Plads, således at der skabes en sammenhængende bygningsstruktur i området. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i maksimalt 4 etager og 15 meters højde for delområde I langs Kousgaards Plads.

 
Lokalplanen har til formål at sikre trafikafviklingen, samt muliggøre etableringen af en parkeringskælder for realiseringen af et nyt byggeri. Parkering på terræn skal bibeholdes og lokalplanen giver derfor også mulighed for at etablere bygningen på søjler for bedst mulig udnyttelse af parkeringsarealerne.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, i forhold til etageantal og bygningshøjde. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 81.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads foreløbigt vedtages, dog således,

 

at  der til den videre proces udarbejdes skitser, der belyser den arkitektoniske sammenhæng til Kousgaardsplads, herunder det grønne element.
 


Peter Villadsen forbeholder sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-365-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 80 vedr. Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011, pkt. 120 behandlet ansøgning vedrørende etageboligprojekt ved Frølundvej i Hammerum.   

 

Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 ændrer en del af rammeområde 31.E4’s anvendelse fra erhvervsformål til boligformål i et nyt rammeområde 31B.12.

 

Der vil fortsat være et mindre areal tilbage, som er omfattet af rammeområde 31E4. Her gælder de eksisterende rammebestemmelser fortsat.

Området nordvest for jernbanen i Hammerum består overvejende af boliger med enkelte virksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang medfører miljøbelastninger. Det er derfor muligt at omdanne det forladte erhvervsområde til et nyt boligområde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-20 foreløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-9-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011, pkt. 120 behandlet ansøgning vedrørende etageboligprojekt ved Frølundvej i Hammerum. 
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Hammerum nord for jernbanen ved Frølundvej og omfatter et areal på 3,5 ha.

 

Lokalplanforslaget opdeler området i to boliggrupper på hver side af et grønt friareal. Lokalplanforslaget udlægger yderligere et område mod syd til grønt friareal, som skal fungere som buffer mod eksisterende virksomheder syd for lokalplanområdet. Området afgrænses mod nord af Hammerum Bæk og det åbne land.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af etagehusbebyggelse i 2 etager og med maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Det er også mulighed for at udnytte området til tæt-lav bebyggelse. Hvis der bygges i 1 etage er bebyggelsesprocenten 35 og for 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.

 

I lokalplanforslaget er der udlagt arealer langs jernbanen til støjdæmpende foranstaltninger. Dette areal kan også bruges til at dæmpe støj fra en eksisterende virksomhed, som ligger på den anden side af jernbanen.

 

Der er i lokalplanforslaget stillet krav om forsinkelse af overfladevand ud fra et klimatilpasningshensyn. Arealerne skal indgå i sammenhæng med bebyggelsens fælles friarealer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 31.B13.1 for boligområde ved Frølundvej i Hammerumforeløbigt vedtages.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.03.00-Ø54-2-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Lejeaftale for lokale på Ringkøbing Sygehus til brug for Center for Kommunikation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Kommunikation ønsker at indgå lejeaftale med Region Midtjylland, i forbindelse med benyttelse af lokale på Ringkøbing Sygehus.

 

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation (CFK), har i en længere periode haft råderet over et lokale på sygehuset i Ringkøbing. Det er en gammel, mundtlig aftale indgået i Ringkøbing Amts tid, og lokalet er møbleret med egne møbler.
Lokalet benyttes af flere medarbejdere fra CFK, når de er i Ringkøbing.
 
CFK blev før sommerferien kontaktet af Region Midtjylland omkring den fortsatte anvendelse af lokalet.Hvis der fortsat ønskes råderet, ønsker regionen huslejebetaling herfor. CFK har derfor anmodet om et skriftligt udspil fra regionen, hvilket man har modtaget.

 

CFK vil gerne indgå aftale med regionen, da der er behov for lokalet i Ringkøbing, bl.a. til tilknyttet talepædagog, som ugentligt har undervisning der.

Det bemærkes i denne forbindelse, at CFK også har lejekontrakt i Regionshuset i Holstebro. Det er vigtigt, at de respektive borgere har mulighed for at få undervisning decentralt.

 

Deponering og driftsøkonomi:

Jf. lånebekendtgørelsen skal Herning Kommune deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. Værdien er opgjort til 69.000 kr. på baggrund af den offentlige vurdering. Finansiering af deponeringen sker ved nedskrivning af budgettet på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 532-04-318-50 i 2012.

 

 

Den årlige lejeudgift inkl. forbrug mv. er i størrelsesordenen 10.000 - 15.000 kr. CFK kan afholde udgifter til driften inden for budgetrammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.Bilaget forefindes alene digitalt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at lejekontrakten med Region Midtjyland godkendes,

 

at der deponeres 69.000 kr. Finansieringen sker ved nedskrivning af budgettet i 2012 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 532-04-318-50.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget henstiller, at aftale om praksis for deponering genovervejes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 på det sociale område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

Udkast til Styringsaftale 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Sagen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget henholdsvis 12. og 19. september 2012 og bliver behandlet i Beskæftigelsesudvalget 26. september 2012.

Udkastet foreligger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.  

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept.

Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.


Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges, hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling. Centret er etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland.

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen.

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og regionen - reducerer udgifterne i 2013 - 2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksenområdet og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Orientering til Handicaprådet
Handicaprådet har på mødet den 3. september 2012 fået forelagt udkast til Styringsaftale 2013 til orientering med mulighed for bemærkninger.


Handicaprådet har taget orienteringen til efterretning og efterfølgende afgivet følgende bemærkninger 14. september 2012:


"Handicaprådet har tidligere i 2012 givet høring på Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi. Vi har medbragt denne høring i vores svar vedrørende Styringsaftale. Handicaprådet i Herning Kommune vil hermed gerne komme med kommentarer til Styringsaftale 2013.

Handicaprådet er bekymret for, hvordan besparelserne på henholdsvis 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014 vil blive udmøntet. Det er Handicaprådets holdning, at det vil kræve stor fokus på hele området med mange omstillinger for både personale og beboere.

Vi har bemærket notatet om, at man stadig ønsker en udvikling, der skal være fagligt og kvalitativt i orden, men vi er dog bekymret over, at der foreslås sammenlægning af tilbud, da der herved kan ske en tilbageføring til nye ”store institutioner”, hvor både nærhed og fagligt niveau kan forringes".

Handicaprådets høringssvar til Udviklingsstrategien er vedlagt.

 

Social- og Sundhedsudvalget har i møde 12. september 2012 godkendt udkast til Styringsaftale 2013.

 

Børne- og Familieudvalget har i møde 19. september 2012 godkendt udkast til Styringsaftale 2013.

 

Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen den 26. september 2012.

 

 

Bilag til sagen forefindes alene digitalt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at udkast til Styringsaftale 2013 godkendes.

 

 

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen. 

 

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1661-08 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. udvidelse og ændring af pladskapacitet i dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. udvidelse/ændring af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 29/4-2008 og den 31/1-2012 vedr. anlægssag Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Dagtilbud, sted nr. 514086, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Som konsekvens af, at børnene nu overflyttes til børnehave som 2,9 årige er der foretaget en række tilretninger for at opnå det nødvendige antal pladser.

 

Der er foretaget om- og tilbygning på følgende institutioner:

 

[image]

 

I henhold til regnskabspraksis er investeringerne aktiveret som en tilgang til den registrerede bygningsværdi på de matrikler som ombygningerne vedrører.

 

De samlede rådighedsbeløb udgjorde oprindeligt 14,103 mio. kr. i perioden 2008-2012. Deraf er overført 2,950 mio. kr. til køkkenrenovering i forbindelse med indførsel af madordning i daginstitutionerne, jvf. Byrådets bevilling af 22/6 2009, 245.000 kr til Engblommen til køb af bus, jvf. Byrådets bevilling af 2/2 2010 samt 5,550 mio. kr. til Strukturanalysen, jvf. Byrådets bevilling af 31/1 2012. Den samlede bevilling udgør herefter 5,358 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgifterne er på 2 mio. kr. eller mere.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 17.01.10-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ændringer af Herningholmsskolens og Brændgårdsskolens distrikter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra Børne- og Familieudvalgets møde den 8. august 2012 pkt. 91, hvor sagen blev udsat.

 

Der er supplerende jf. Børne- og Familieudvalgets sidste behandling udarbejdet:
 
1. Fortegnelse over søgning til kommunens friskoler
2. Fortegnelse over søgningen til friskoler udenfor kommunen
3. Kort over de enkelte skoledistrikter, hvor søgning til konkrete friskoler er afbilledet
 

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra Brændgårdskolen og Herningsholmskolen. De to høringssvar peger i hver deres retning.

 

Endvidere vedlægges afstandskort fra det pågældende område til henholdsvis Brændgårdskolen og Herningsholmskolen, samt fortegnelse over elevernes valg af skole i samme område.

 

Desuden vedlægges notat indeholdende opgørelse over, hvor områdets børn passes pr. 1. april 2012.

 

 

Det oplyses supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen:

Sagen er afledt af "Midtby-analysen" i 2010. Byrådet vedtog i 2010 en række justeringer og omlægninger af folkeskole-strukturen i Herning Midtby. Ændringerne trådte i kraft ved starten af skoleåret 2011/12.   

 

Det fremgår af bilag, der er vedhæftet sagen, at Brændgårdskolen pr. august 2012 har 454 elever, og Herningsholmskolen har 533 elever. Brændgårdsskolens distrikt har på samme tidspunkt 257 skolesøgende børn, der går på friskole, svarende til ca. 36 %. For Herningsholmsskolen er tallet 167, svarende til ca. 24 %.

 

I det geografiske område der foreslås flyttet fra Brændgårdsskolen til Herningsholmsskolen, valgte ingen skolesøgende børn på 0. årgang distriktsskolen i skoleåret 2011/2012.

 

Der er i området 64 børn i alderen 0-10 år, hvor af 45 børn har et pasningstilbud. Af disse 45 børn passes 7 børn i dag i Herningsholms skoledistrikt. Ses der bort fra de børn, der har pasningstilbud i "Asylet", passes der i dag 5 børn i Brændgårdsskolens distrikt.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at tilpasning/justering af Herningsholmskolens og Brændgårdsskolens skoledistrikter godkendes som skitseret,

 

at det undersøges nærmere, om der skal ske yderligere justeringer mellem skoledistrikterne Lundgård og Tjørring, området mellem Vestervang, Brændgård/ Lundgård samt eventuelt andre områder, hvor trafiksikkerhed /nærhedsprincip eller andet kunne give anledning til justeringer.

 

 

Peter Villadsen, Anne Marie Christensen og Lone Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Der blev fremsat ændringsforslag fra Peter Villadsen, Anne Marie Christensen og Lone Nielsen: Da sagen ikke er tilstrækkelig belyst forslås det, at sagen genoptages, når der foreligger et samlet billede af småjusteringer af skoledistriktsgrænser for hele Herning Kommune.
 
Der blev foretaget afstemning om ændringsforslaget: 4 stemmer imod: Joan Hansen, Dorte West, Ulrik Hyldgaard og Søren Peder Jensen. 3 stemmer for. Ændringsforslaget var herefter nedstemt.
 


 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Finn Stengel Petersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han tilslutter sig mindretallet i Børne- og Familieudvalget.

 

Johs. Poulsen forbeholder sig sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Cykelsti langs Linåvej i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Niels Madsen

Sagsresume

Med henblik på at færdiggøre et sammenhængende cykelstisystem langs Linåvej og Skalmejevej foreslås etableret en ca. 165 m lang cykelsti langs Linåvejs nordside mellem Skivevej og Præstegårdsvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at cykelstien medtages i anlægsprojektet til kommunale følgearbejder i forbindelse med etableringen af Sunds Omfartsvej, og at udgiften på 250.000 kr. afholdes indenfor det frigivne rådighedsbeløb i 2012.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af et nyt boligområde nord for Linåvej er der etableret en ny cykelsti langs vejens nordside finansieret af byggemodningen. Stien har ikke forbindelse til Skivevej.  

 

Etablering af de manglende 165 m cykelsti vil skabe et sammenhængende cykelstisystem i området, som vil øge sikkerheden for skolebørn.

 

[image] 

Gul er den omtalte cykelsti. Grøn er eksisterende cykelsti. Blå er under opførelse. Rød/orange er kommende cykelsti.

Økonomi

Det anbefales, at cykelstien medtages under anlægsprojektet for de kommunale følgearbejder i forbindelse med etableringen af Sunds Omfartsvej, og at den forventede udgift på 250.000 kr. afholdes indenfor den frigivne anlægsbevilling.

 

Den samlede anlægsbevilling udgør 27,229 mio. kr. og rådighedsbeløbet i 2012 er 18,327 mio. kr. Udgiften kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2012.

 

Afledt drift kan holdes indenfor driftsbudgettet på serviceområde 09, Trafik.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der anlægges en ny ca. 165 m lang cykelsti langs Linåvejs nordside mellem Skivevej og Præstegårdsvej, og indgår i anlægsprojektet på Serviceområde 09 Trafik, Sunds Omfartsvej - følgearbejde,

 

at udgiften på 250.000 kr. i 2012 afholdes indenfor anlægsbevillingen på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222074, Sunds Omfartsvej - følgearbejde.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Omklassificering af Sunds Hovedgade fra statsvej til kommunevej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Madsen

Sagsresume

Vejdirektoratet omklassificerer hovedlandevej 429 - Sunds Hovedgade fra statsvej til kommunevej i forbindelse med åbningen af Sunds Omfartsvej den 8. oktober 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at Sunds Hovedgade omklassificeres fra statsvej til kommunevej, og at vejdriftsrammen forhøjes med 560.000 kr. fra 2013 og frem til finansiering  af de tre veje Hjejlevej, Skalmejevej og Sunds Hovedgade.

Sagsfremstilling

Sunds Hovedgade nedklassificeres fra statsvej til kommunevej i forbindelse med at Sunds Omfartsvej forventes taget i brug den 8. oktober 2012. 

 

Der er afholdt forhandlinger med Vejdirektoratet den 31. august 2012 omkring vilkårene for overdragelsen af Sunds Hovedgade. Her er det aftalt, at Herning Kommune modtager et samlet refusionsbeløb på 122.400 kr. til et nyt asfaltslidlag på den nordlige del af vejstrækningen.

 

Aftalen er indgået med forbehold for Byrådets accept.

 

Samtidig med åbningen af Sunds Omfartsvej ibrugtages de 2 nye kommunale veje - Hjejlevejs forlængelse og Skalmejevej.

Økonomi

Den afledte årlige udgift til drift af de 3 vejstrækninger er beregnet til 560.000 kr. fordelt med 350.000 kr. til Sunds Hovedgade og 210.000 kr. til Hjejlevej og Skalmejevej.

 

Den afledte årlige driftudgift indgår i de igangværende budgetforhandlinger, og udgiften skal således kunne indeholdes i driften i det vedtagne budget for 2013 og frem.

 

Det bemærkes supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen, at der i forbindelse med den politiske aftale om budget 2013 er afsat 0,2 mio .kr. til den afledte drift.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at omklassificeringen af Sunds Hovedgade fra statsvej til kommunevej tages til efterretning,

 

at aftalen mellem Vejdirektoratet og Herning Kommune vedrørende det samlede refusionsbeløb på 122.400 kr. godkendes,

 

at den afledte driftøkonomi indgår i de igangværende budgetforhandlinger.


 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingens første og andet "AT".

 

Sagsnr.: 09.08.05-P19-95-07 Sagsbehandler: Eric Farley  

Jordforurening på Skjernvej 205, Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Kommune har fra Topdanmark i brev af 6. september 2012 modtaget anmodning om garantistillelse for 875.000 kr. i forbindelse med oprensning på den private ejendom Skjernvej 205.
 
Herning Kommune er juridisk forpligtet til at dække udgifter over 2,0 mio. kr. inkl. moms i forbindelse med oprensningen. Udgifter på op til 2,0 mio. kr. afholdes via en automatisk forsikringsordning.
 
Der er ikke afsat budgetmidler til afholdelse af udgiften, og det indstilles derfor, at udgiften i første omgang finansieres som en tillægsbevilling via de likvide aktiver.
 
Når oprensningen er godkendt af Herning Kommune, kan der søges refusion via en statslig pulje på 35 mio. kr. Midlerne uddeles efter først til mølle princippet, hvorfor det er vigtigt, at Herning Kommune kan imødekomme TopDanmarks anmodning hurtigst muligt, således at det resterende oprensningarbejde kan igangsættes.
 
Det anbefales, at forvaltningen hurtigst muligt meddeler Topdanmark, at man vil forudbetale de udgifter, Herning Kommune skal afholde, og at sagen efterfølgende fremsendes til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Der er sket en forurening af jorden fra ejendommens olietank i november 2004.
Trehøje Kommune gav påbud om afværgeforanstaltninger, og Hedeselskabet udførte i november/december 2004 en akut afværge med delvis oprydning af forurening, der omfattede opgravning af tanken og forurenet jord omkring tanken.
 
I maj/juni 2006 udførte Orbicon supplerende afværge på ejendommen, der omfattede opboring af forurenet jord mellem huset og vejen, samt etablering af et aktivt ventilationsanlæg under kældergulvet. Orbicon udførte supplerende undersøgelser af restforurening efter påbud fra Herning Kommune.
 
Det blev vurderet, at restforureningen ikke udgjorde en miljømæssig risiko for grundvandet, og at den etablerede aktive ventilation under huset forebyggede tilsvarende risici vedrørende indeklimaet i huset. På den baggrund afsluttede Herning Kommune sagen med et brev den 30. januar 2008. Grundejere Jytte og Jan Hedegaard påklagede Herning Kommunes afgørelse til Miljøklagenævnet.


Den 16. november 2010 har Herning Kommune ligeledes afsluttet indeklimasagen på ejendommen, hvorefter det aktive ventilationsanlæg blev afmonteret.
Fire års målinger viste et væsentligt fald i de målte koncentrationer, og ved den sidste måling var koncentrationen af kulbrinter under det, der kan måles.
 
Natur- og Miljøklagenævnet ændrede den 15. juli 2011 Herning Kommunes afgørelse af 30. januar 2008 til et påbud om at udarbejde et projekt for en mere omfattende oprensning af forureningen på ejendommen, således at den miljø- og sundhedsmæssige risiko fra forureningen herved fjernes.
 
Den 29. juni 2012 gav Herning Kommune påbud om oprydning af forurening. Der skal fjernes olieforurenet jord under boligen på Skjernvej 205. Påbuddet skal være efterkommet senest 29. december 2012.

Økonomi

Oprensning og økonomi
Der er en automatisk forsikringsordning, der dækker udgifter til oprydning af jordforurening fra villaolietanke. Forsikringen dækker indtil 2. mio. kr. inkl. moms. Udgifter herudover skal ifølge jordforureningsloven dækkes af kommunen. Der er til dato brugt i alt 1.812.500 kr. inkl. moms i forureningssagen.
 
I november 2011 er beløbsgrænsen hævet til 4 mio. kr. for nye sager. I denne forbindelse er der af Oliebranchen og Miljøministeren afsat en pulje på 35 mio. kr., som skal yde kommunerne tilskud til ”igangværende sager” til dækning af udgifter mellem 2 og 4 mio. kr. Skjernvej 205 er en ”igangværende sag”.

 

Midlerne fra puljen kan først søges, når kommunen kan godkende, at påbuddet er efterkommet. Ifølge Miljøstyrelsen er der endnu penge i puljen. Puljen fordeles efter først til mølle princippet.
 
Den 6. september 2012 har Topdanmark bedt om en sikkerhedsgaranti på 875.000 kr. til dækning af de udgifter til efterkommelse af påbuddet, der overstiger 2 mio. kr. Oliebranchens Miljøpulje vil ikke iværksætte oprydningsprojektet, inden sikkerheden er på plads.
 
Topdanmark har accepteret at indgå en aftale, så Herning Kommune betaler beløbet forud i passende rater, i stedet for at stille med en sikkerhedsgaranti.
 
Herning Kommune er bundet af jordforureningsloven til at finansiere udgifterne til påbudsprojektet udover de 2 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at hvis projektet gennemføres uden forsinkelse, har Herning Kommune størst mulig chance for at få refusion fra den afsatte pulje, når projektet er gennemført.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der indgås en aftale med Oliebranchens Miljøpulje og Topdanmark om, at Herning Kommune forudbetaler udgifter op til 875.000 kr. i passende rater i forbindelse med oprydningen, med henblik på hurtig oprensning og derved øge sandsynligheden for at opnå refusion for udgiften,

 

at udgifterne i 2012 afholdes på serviceområde 04, Miljø, Jordforurening (Funktion 00.52.81). Udgifterne forventes at kunne finansieres via den forventede refusion fra den landsdækkende pulje,

 

at såfremt udgiften ikke kan finansieres via den landsdækkende pulje, skal der findes en finansiering af udgiften i forbindelse med overførselssagen ved afslutning af regnskab 2012, alternativt i forbindelse med 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013,

 

at finansiering findes alternativt via kompenserende besparelser indenfor serviceområdet, alternativet hertil er finansiering via de likvide aktiver,

 

at sagen på ny vil blive fremlagt til politisk behandling.Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder, at:

 

Der indgås en aftale med Oliebranchens Miljøpulje og Topdanmark om, at Herning Kommune forudbetaler udgifter op til 875.000 kr. i passende rater i forbindelse med oprydningen, med henblik på hurtig oprensning og derved øge sandsynligheden for at opnå refusion for udgiften.
 
Udgifterne i 2012 afholdes på serviceområde 04, Miljø, Jordforurening (Funktion 00.52.81). Udgifterne forventes at kunne finansieres via den forventede refusion fra den landsdækkende pulje.

 
Såfremt udgiften ikke kan finansieres via den landsdækkende pulje, skal der findes en finansiering af udgiften i forbindelse med overførselssagen ved afslutning af regnskab 2012, alternativt i forbindelse med 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.
 
Finansiering findes alternativt via kompenserende besparelser indenfor serviceområdet.
 

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-13-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Udlejningsaftale for Aulums gamle genbrugsplads

 

Sagsnr.: 05.01.11-P19-2-09 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Køb af jord til vejformål

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Arealerhvervelse

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-116-04 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Sagsstatus

 

Sagsnr.: 81.02.00-G01-5-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Personalesag