Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

44. Herning Bibliotekerne - Bevillinger til biblioteksprojekter

Sagsnr.: 21.00.00-Ø39-1-21 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Herning Bibliotekerne - Bevillinger til biblioteksprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har modtaget tilsagn fra Danskernes Digitale Bibliotek og Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje om forlængelse af driftsskud i 2021 til bibliotekstjenesten Biblioteksvagten. Dertil kommer yderligere et tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje om forlængelse af driftstilskud til projekt eKurser for andet halvår 2021.

Sagsfremstilling

DDB har givet tilsagn om forlængelse af driftstilskuddet til Biblioteksvagten med 425.000 kr. dækkende perioden 1/1 til 30/6 2021. Slots- og Kulturstyrelsen har herefter givet tilsagn om forlængelse af driftstilskud med 425.000 kr. ligeledes til Biblioteksvagten i perioden 1/7 til 31/12 2021. Der er tidligere bevilget tilskud for perioden 1/1 2019 til 31/12 2020.


Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilsagn om forlængelse af driftstilskuddet til projekt eKurser med 241.000 kr. for perioden for perioden 1/7 til 31/12 2021. Der er tidligere bevilget tilskud for perioden 1/7 2019 til 30/6 2021.

Økonomi

Samlet set er der givet tilsagn om tilskud til de to driftsprojekter på i alt 1.091.000 kr. i 2021. Midlerne anvendes til drift af projekterne og modsvares derfor af tilsvarende merudgifter. Tilskuddene udbetales kvartalsvis bagudrettet og der forventes derfor udbetalt 757.000 kr. i 2021 og de resterende 334.000 kr. i 2022.


Der er ingen egenfinansiering vedr. Biblioteksvagten. Egenfinansieringen for driftsprojektet eKurser udgør 118.000 kr. i projektperioden og afholdes blandt projektets deltagende biblioteker og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på serviceområde 14 Biblioteker.


Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutning af projekterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til driftsprojekt Biblioteksvagten meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 637.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021
at der til driftsprojekt Biblioteksvagten meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 213.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022
at der til driftsprojekt eKurser meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 120.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021
at der til driftsprojekt eKurser meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 121.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31/3 2021 til Byrådet
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • DDB Tilsagnsbrev Biblioteksvagten første halvår 2021
 • SLKS Tilsagnsbrev Biblioteksvagten andet halvår 2021
 • SLSK Tilsagnsbrev eKurser andet halvår 2021
 

45. Kulturfest Herning 2021 og 2022

Sagsnr.: 20.15.00-P20-4-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfest Herning 2021 og 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om planlægning, program og markedsføring for Kulturfest Herning 2021, samt beslutning om datoer for næste års kulturfest.

Sagsfremstilling

Det har været en særlig og usikker tid - og svære forhold for de brede samarbejde. Der er fundet nye veje til samarbejde, og en Kulturfest Herning 2021 i et andet format er klar til at se dagens lys 5. - 11. juni i Herning Kommune.

Med det afsæt vil der blive orienteret om:

 • planlægningsprocessen, herunder de nye døre, der er blevet åbnet for kultur i landsbyerne
 • programmet, herunder afviklingshensyn
 • markedsføring


Desværre er Rock i Aulum Lystanlæg 2021 aflyst. De ønsker at udskyde aftaler med bands osv. til næste år, og har derfor brug for en bekræftelse af datoer.

Projektgruppen foreslår en åbning i Aulum 11. juni 2022, og afslutning i Herning 18. juni 2022.

Begrundelse for overnævnte er, at der ikke er plads til Kulturfest Herning i midtbyen samtidig med at der afholdes Challenge 11. juni. En start i Herning ville betyde 4. juni, men det er pinselørdag, hvilket projektgruppen ikke anbefaler. Projektgruppen vurderer også, at senere afvikling i juni vil være for lang tid efter kultursteder og -skolers afslutning, studenterfejringer og begyndende sommerferie. Derfor anbefales den nævnte model med åbning 11. juni i Aulum og afslutning 18. juni i Herning.


Pia Worm deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orientering om planlægning og program tages til efterretning
at datoen for Kulturfest Herning 2022 fastsættes til 11. - 18. juni, med åbning i Aulum og afslutning i Herning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning og datoerne for Kulturfest Herning 2022 er vedtaget som indstillet.

 

46. Herning Rideklub søger om tilskud til reparationer på rideanlæg

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Rideklub søger om tilskud til reparationer på rideanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Rideklub søger om tilskud til reparation af kloak på rideanlæg beliggende Godsbanevej 4 i Herning.Sagsfremstilling

Herning Rideklub er i god gænge og har i de senere år fået genoprettet klubbens økonomi og fået renoveret rideanlægget med ny fiberfund og tag på ridehaller. Klubben er i fremgang og inde i en positiv udvikling, hvor fremtidsvisionerne om et nyt fælles ridecenter i samarbejde med Hammerum Kølkær Rideklub har fået et godt afsæt.


Herning Rideklub fremfører imidlertid vigtigheden af fortsat også at sikre fundamentet for den gode fremdrift i de eksisterende rammer, hvor især udfordringer ift. kloak og overfladevand er afgørende for klubbens daglige drift og derudover også tiltrækning af stævner de næste 4-5 år.


Der fremføres et behov for sikring af kloak (etablering af ny 220 m. afløbsledning, drænpumpe mm) så overfladevand ikke oversvømmer tilkørselsforhold, trænger ind i ridehaller og ødelægger den nyanlagte fiberbund

Økonomi

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til reparation af kloak 527.240 kr. ex. moms.


Kommunale Ejendomme har besigtiget forholdene og vurderer, at der er behov for at lave nogle forundersøgelser mhp. at kunne udrede forholdende og anbefale en alternativ og billigere løsning på kloakudfordringen.


Herning Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Herning Ridehal, hvor rideklubben betaler en årlig leje til ridehallen svarende til de udgifter, der er forbundet med drift af den selvejende institution.


Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 171 medlemmer, heraf 134 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 680.802 kr. (2019) svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter i henhold til folkeoplysningsloven, dog inkl. særligt tilskud til vedr. tilsyn/ aflønning af rideanlægsbestyrer jf. KFU-beslutning af 18. maj 2005, pkt. nr. 62.


Herning Rideklub har senest jf. udvalgsmøde den 16/9-2019 modtaget tilskud på 312.500 kr. til udskiftning/ reparation af tag på ridehaller og 41.250 kr. til udskiftning af kloakrør.


Der ydes ikke tilskud til staldfaciliteter og udearealer.


Herning Rideklub og Herning Ridehals økonomi for de seneste 3 år:


Herning Rideklub

2017

2018

2019

Årets resultat

-17.217 kr.

-373.621 kr.

127.958 kr.

Egenkapital

-226.257 kr.

-599.878 kr.

-471.920 kr.

Likvid kapital

1.100 kr.

0 kr.

2.070 kr.

Herning Ridehal
Årets resultat

96.186 kr.

93.822 kr.

70.389 kr.

Egenkapital

2.075.452 kr.

2.169.274 kr.

2.239.663 kr.

Likvide beholdninger

9.067 kr.

0 kr.

0 kr.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der reserveres et tilskud på 30.000 kr. til dækning af de samlede udgifter ifm. forundersøgelse til udredning af kloakforhold mhp. at finde alternativ og billigere løsning på reparation af kloak,
at tilskud til forundersøgelsen ikke er ensbetydende med, at den løsning, der foreslås i forlængelse heraf, kan imødekommes
at udgiften til forundersøgelsen afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Særligt lokaletilskud
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Seneste regnskab Herning Rideklub
 • Seneste regnskab Herning Ridehal
 

47. Vildbjerg Tennis søger om tilskud til padelbaner

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Vildbjerg Tennis søger om tilskud til padelbaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Tennis v/ kasserer Bendt Pedersen søger om tilskud til etablering af padelbaner i forbindelse med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Sagsfremstilling

I lyset af de seneste års udvikling og trends og tendenser inden for padeltennis ønsker Vildbjerg Tennis at imødekomme en stigende efterspørgsel og kunne tilbyde padeltennis som ny aktivitet i synergi med tennis og tiltrække en bredere målgruppe af både børn og voksne og gøre sporten og klubliv let tilgængelig for alle interesserede borgere i lokalområdet.


Vildbjerg Tennis har på baggrund heraf været i positiv dialog med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og undersøgt mulighederne for etablering af et padelanlæg i tilknytning til sportscentret og tennisanlægget på Sports Allé 6 i Vildbjerg. Der er endnu ikke fastlagt en endelig placering, men klubben peger umiddelbart på arealet ved indkørselsvejen til Vildbjerg Sports- og Kulturcenters hal 2. Et areal, hvor der pt. er beachvolley, som efter sigende ikke længere benyttes.


Grunden ejes af Herning Kommune, men er udlejet til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Padelanlægget tænkes i første omgang etableret som 2 åbne baner, hvor det er ønsket at få dem overdækket på sigt.


Vildbjerg Tennis forventer at fordoble sit nuværende antal medlemmer ifm. tilbud om ny padelaktivitet.


Forvaltningen oplyser, at forslag til placering af padelanlæg har været drøftet med planafdelingen og er i tråd med gældende lokalplan. Ved en evt. overdækning kræver det en dispensation ift. eksisterende lokalplan.


Kultur og Fritid har kendskab til en række padelprojekter, som er etableret eller under opsejling i Herning Kommune som følge af en stigende tendens til etablering af såvel kommercielle som foreningsbaserede padelanlæg samt en blanding heraf, som kan sammenlignes med etablering af fitnesscentre og foreningsbaseret fitness for år tilbage.


Der er pt. kendskab til følgende padelprojekter:


 • Padel Lounge, kommercielt padelanlæg med indendørsbaner på Godsbanevej i Herning
 • Kommercielt padelanlæg med både indendørs- og udendørsbaner på vej i Holing
 • Udendørs padelbane som en integreret del i det etablerede foreningsbaserede Lind Outdoor
 • Planer om udendørs padelbaner i bl.a. Aulum, Hammerum, Haderup og Vildbjerg


Herning Kommune har ikke pt. ydet støtte til selvstændige padelanlæg, men har ydet støtte til det foreningsbaserede Lind Outdoor, der også rummer padelbane, som del af et integreret udendørs aktivitetsområde i forbindelse med Alpi Hallerne i Lind.

Ansøgningen fra Vildbjerg Tennis får principiel karakter. På den ene side er der stor kommerciel interesse for at etablere padelanlæg, men den interesse koncentrerer sig indtil videre primært om de større byer. I Herning Kommune er det således kun i Herning by, der er ytret kommerciel interesse for anlæg af padelanlæg, så vidt forvaltningen er orienteret.


Padeltennis er en sportsgren i kraftig vækst, og det er sportsgren, som har mange fordele. Det er nemt at komme i gang med sporten, og den karakteriseres blandt andet ved, at man kan spille mod hinanden trods forskellige forudsætninger. Det er derfor vurderingen, at padeltennis vil være et attraktivt tilbud til mange, og dermed understøtte Herning Kommunes ønske om at skabe stadigt bedre rammer for bevægelse for flere.


Den principielle diskussion, om der skal ydes kommunal støtte til padelanlæg, kan sidestilles med diskussionen om foreningsbaserede fitnessforeninger og -faciliteter. Disse er tidligere etableret som en integreret del i de selvejende idrætshaller. Der ydes hverken lokaletilskud til fitnesslokaler eller tilskud til fitnessredskaber, som foreningerne selv afholder udgifterne til via medlemskontingenter eller egenbetaling, men Herning Kommune har støttet opførslen af de bygninger, som huser fitness.

Økonomi

Budgetterede udgifter for opførelse af 2 åbne padelbaner udgør anslået 1.037.500 kr. inkl. moms.


Vildbjerg Tennis forventer selv at kunne finansiere 737.500 kr. via egenbetaling og diverse fonde og sponsorer samt lån hos DGI. Herning Kommune søges om et anlægstilskud på 300.000 kr. Årlige driftsudgifter anslås til 81.000 kr., som forventes dækket ind via medlemskontingenter og udlejning af baner. Herning Kommune søges om et årligt driftstilskud på 15.000 kr.


Vildbjerg Tennis tegner jf. seneste indberetning 84 medlemmer, heraf 24 under 25 år. Klubben råder over 2 udendørs grusbaner med tilhørende lille klubhus med omklædning- og toiletfaciliteter. Klubben modtager et mindre årligt klargøringstilskud til tennisbaner.


Klubbens formueforhold jf. seneste regnskab:


 • Årets resultat 3.907 kr.
 • Likvid beholdning 68.310 kr.
 • Egenkapital 586.557 kr.


Anlægsudgiften til dette anlæg kan afholdes under Serviceområde 11, Særlige Lokaletilskud. Det er næppe realistisk, at der kan skabes finansiering til yderligere anlæg via den konto.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det drøftes, om der skal ydes kommunalt tilskud til opførelse af foreningsbaseret padelanlæg
at der i bekræftende fald anlægges en principiel retning for anlægstilskud på op til en tredjedel af den faktiske udgift pr. bane eller maksimalt 150.000 kr. pr. bane og til maksimalt to baner pr. projekt
at der i bekræftende fald bevilges 300.000 kr. til projektet i Vildbjerg tennisklub
at evt. anlægstilskud afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Særligt lokaletilskud
at evt. anlægstilskud bevilges under forudsætning af, at foreningen selv kan finde finansiering for den resterende del af anlægsudgiften og selv afholde udgifter til drift
at evt. anlægstilskud er betinget af godkendt byggetilladelse, som ansøger selv er forpligtet til at søge
at der meddeles afslag på ansøgning om driftstilskud
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt. Der ønskes særlig opmærksomhed på, at understøtte anlæg i områder, hvor der ikke er eller forventes eksiterende anlæg.

Bilag

 • Seneste regnskab Vildbjerg Tennis
 

48. Anmodning om forhøjelse af driftsramme til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Anmodning om forhøjelse af driftsramme til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om forhøjelse af driftsramme til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning på baggrund af udarbejdet driftsbudget med afsæt i forventet aktivitetsflow og behov for monitorering af bæredygtighedstiltag, aktivitetsregistrering og videoovervågning mm.


Sagsfremstilling

Baggrund og status


Jf. budgetforlig for 2020-2023 er der ud af et revideret samlet anlægsbudget på ca. 16,7 mio. kr. afsat 9,206 mio. kr. (hhv. 4,643 mio. kr. i buget 2020 og 4,563 mio. kr. i 2021) til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning.


Den resterende finansiering ca. 7,5 mio. kr. er tilvejebragt via fondsmidler, herunder 1,072 mio. kr. ex moms til et ekstra bæredygtighedslag.


Der blev i budgetforliget samtidig afsat et årligt driftstilskud på 0,3 mio. kr. mod et forventet driftstilskudsbehov på 0,6 mio. kr.


Projektforslaget blev godkendt i KFU den 16/9-2019, pkt. nr. 113.


Status på tidsplan for byggeriet:


 • Udbud og projektering første halvår 2020
 • Byggestart efterår 2020
 • Forventet ibrugtagning medio 2021


Byggeriet forløber planmæssigt og forventes indviet den 2. juli 2021.


Der forventes, under forudsætning af opjustering af driftsramme, indgåelse af driftsaftale med Sportscenter Herning, som vil stå for daglig rengøring af og tilsyn med fælleshus og sauna mm. Herning Kommunes driftsafdeling vil stå for pasning af udearealer.Økonomi

Opjustering af driftsramme


Ifm. det forestående arbejde med udarbejdelse af revideret driftsbudget vurderes et behov for en opjustering af den årlige driftsramme på min. 150.000 kr. for at få økonomien til at hænge sammen. Dette begrundet i et forventet aktivitetsflow på ca. 30.000 personer årligt svarende til et gennemsnit på 100 personer dagligt 300 dage om året. Brugerne vil fortrinsvis være skoler og institutioner i dagtimerne og foreninger i eftermiddags- og aftentimerne. Den løbende gennemstrømning af brugere afstedkommer et minimusbehov for daglig rengøring samt løbende opsyn og tilsyn. Hertil kommer ekstra bæredygtighedstiltag og krav om monitorering heraf samt videoovervågning og aktivitetsregistrering mm.


Min. driftsbudget:


Ejendomsskatter, forsikringer og forbrug

96.000 kr.

Rengøring, opsyn og tilsyn

225.000 kr.

Vedligehold, teknik og udearealer

74.000 kr.

Bæredygtighedstiltag, monitorering, videoovervågning og fiber

55.000 kr.

I alt

450.000 kr.


Forvaltningen oplyser, at driftsbudgettet er excl. årlige udgifter til drift af sauna på anslået 105.000 kr. baseret på 14 timer om dagen 210 dage om året. En udgift som dækkes ind via vinterbaderforeningen.


Medlemmer af vinterbaderforeningen betaler et årligt kontingent på 500 kr. pr. medlem, som bl.a. går til betaling af drift og nyanskaffelser, som ligger ud over det, som kommunen stiller til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven. Dvs. saunaovn, tilsyn med ovn, elforbrug specifikt anvendt til saunaovnen samt nyanskaffelser af ovn. Herning Kommune oplyser hvert år niveauet for udgifterne, som pålægges foreningen, idet foreningen kun opkræves for den forholdsmæssige brug af den samlede saunadrift. Niveauet reguleres hvert år ift. niveauet for sidste års forbrug samt forventede udgifter til nyanskaffelser.


Driftsudgifter ifm. offentligt brug af sauna, som ligger ud over vinterbaderforeningens brug, dækkes ind via brugerbetaling, som køber sig adgang via borgerbookingsystemet getevent.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årlig driftsramme til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning forhøjes med 150.000 kr.
at udgiften afholdes under Særligt lokaletilskud, konto 374-00-203-06


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

49. Herning Bueskyttelaug søger om tilskud til sikkerhedsforanstaltninger

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Bueskyttelaug søger om tilskud til sikkerhedsforanstaltninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bueskyttelaug v/ Torben Olsen søger om tilskud til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med træning i Sportscenter Hernings opvisningshal.

Sagsfremstilling

Herning Bueskyttelaug har pt. begrænsede træningstider i gymnasiehallen på H.P. Hansensvej i Herning.


Foreningen har længe ønsket at få mere permente og bedre træningsforhold og har nu ifm. udvidelse af Sportscenter Herning fået mulighed for sammen med Herning Bordtennisklub at indgå aftale med Sportscenter Herning om anvendelse af håndboldhallen/opvisningshallen fra 1. oktober 2021.


Klubberne får herved gode træningsbetingelser, mulighed for udvidelse af træningstid og gode udviklingsmuligheder.


I forbindelse med benyttelse af håndboldhallen/opvisningshallen søger Herning Bueskyttelaug om tilskud til etablering af sikkerhedsforanstaltninger, som bl.a. indbefatter opsætning af fangnet og montering af en ekstra digital lås i depotrum.


Fangnet samt materialer til bomsystem til ophængning af fangnet udgør anslået ca. 27.000 kr. Udgifter til digital lås udgør anslået 8.000 kr. Dvs. samlede udgifter på i alt ca. 35.000 kr.


Herning Bueskyttelaugs medlemmer står selv for fremstillingen af bomme til ophængning af fangnet samt etablering af ophængningssystem, som anslås til 40 mandetimer.


Foreningen søger om tilskud til dækning af udgifter til materialer vedr. fangnet og digital lås.


Herning Bueskyttelaug tegner jf. seneste indberetning 17 medlemmer, heraf 7 under 25 år.


Klubbens formueforhold jf. seneste regnskab:


Årets resultat: 13.919 kr.

Likvide beholdninger: 40.351 kr.

Egenkapital: 42.682 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 35.000 kr. til dækning af materialeudgifter vedr. fangnet og udgifter til digital lås
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Herning Bueskyttelaug regnskab 2019 - 2020
 

50. Vildbjerg SF Fodbold og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter - ansøgning om tilskud til dræn

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Vildbjerg SF Fodbold og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter - ansøgning om tilskud til dræn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Vildbjerg SF Fodbold og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøger om tilskud til dræn af boldbane.

Sagsfremstilling

Vildbjerg SF Fodbold og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøger tilskud til dræn af bane 7 ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Banen har de seneste mange år alene været brugt i korte perioder, idet banen ikke kan aflede den megen nedbør. Banen er beliggende tæt på omklædningsrum, center og klubhus, og samtidigt en vigtig del af centrets 2,5 græsbaner med lys. Den manglende mulighed for at benytte banen i sæsonen er en stor udfordring i forhold til planlægning af træning og kampe forår og efterår.


Banen er i forvejen kuperet og projektet omfatter derfor ligeledes en udjævning og tilkørsel af jord.


Vildbjerg SF fodbold har p.t. 475 medlemmer og afvikler under normale omstændigheder træning og kampe for de mere end 50 hold, mandag – torsdag i tidsrummet 16.30 – 20.45 samt enkelte træninger fredag.


Økonomi

Der er indhentet to tilbud på opgaven, og billigste tilbud viser en samlet udgift på 442.000 kr. ekskl. moms, som er det ansøgte beløb.


Klubben og Centret er i øjeblikket begge udfordret økonomisk på grund af manglende indtægter set i lyset af Covid-19 situationen.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at tilskud til dræn af fodboldbane ikke imødekommes for nuværende
at sagen genbehandles i forbindelse med årsregnskabet for 2021


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

51. Haderup Kultur- og Idrætscenter - ansøgning om tilskud til LED-belysning

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Haderup Kultur- og Idrætscenter - ansøgning om tilskud til LED-belysning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haderup Kultur- og Idrætscenter ansøger om tilskud til LED-belysning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021-2022 fremførte Byrådet, at man ønsker at fremme bæredygtighed på flest mulige områder, bl.a. ved at skifte endnu mere belysning til LED.


Bestyrelsen for den selvejende institution Haderup Kultur- og Idrætscenter har et ønske om at udskifte alle gamle lysstofarmaturer med nyt LED lys i hallen, i stedet for at foretage en sporadisk udskiftning af de gamle lysstofrør.


Denne udskiftning giver en årlig besparelse på ca. kr. 16.000 i udgiften til strøm, og selve investeringen er på 138.000 kr. ekskl. moms.

Haderup Kultur- og Idrætscenter er momsregistreret på projektet, og det kan gennemføres i sommeren 2021.


Centret har fået tilsagn på kr. 50.000 kr. fra Nordlys, og der ansøges således om et tilskud på 88.000 kr. til projektet.


Et evt. tilskud kan finansieres fra Haltilskudskontoen, og det årlige bloktilskud til Centret vil fra og med 2022 blive reduceret med 13.000, svarende til ca. 85% af den forventede driftsbesparelse.

Økonomi

Der er indhentet to tilbud på opgaven og billigste tilbud viser en udgift på 138.000 kr. ekskl. moms.


Regnskab 2020 for Haderup Kultur og Idrætscenter viser flg.:

 • Overskud: 138.807 kr.
 • Egenkapital: 8.720.794 kr.
 • Heraf likvide aktiver: 1.006.287 kr.
 • Centret modtog i 2020 et bloktilskud fra Herning Kommune på 1.088.000 kr.


Det skal oplyses, at opsparingen er planlagt anvendt til det kommende haludvidelsesprojekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 88.000 kr. til LED-belysning i hallen ved Haderup Kultur- og Idrætscenter,
at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Haltilskudskontoen,
at det årlige bloktilskud reduceres med 13.000 kr. fra og med 2022.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

52. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane ved Herning KFUM Fodbold

Sagsnr.: 04.08.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane ved Herning KFUM Fodbold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro

Sagsresume

Herning KFUM Fodbold anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 1,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og Herning KFUM Fodbold har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020-2023 blev der afsat 1,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane ved Herning KFUM Idrætscenter. Hertil kommer 1,063 mio. kr., som blev afsat til etablering af ny boldbane ved Herning KFUM i forbindelse med salg af areal til Herning Gymnasium. De 1,063 mio. kr. er frigivet i forbindelse med salget.

Herning Kommune har således i alt afsat 2,563 mio. kr. til projektet, og Herning KFUM Fodbold skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over de 2,563 mio. kr. (f.eks. lysanlæg mv.)


Efter gennemført licitation har Herning KFUM besluttet, at de vil anlægge en bane, som er placeret foran deres eksisterende klubhus, så der er nem og direkte adgang til anlægget. Herning KFUM har valgt en bane som opbygges med indfyld af SBR-gummi. Miljømyndighederne har undersøgt de produkter, der benyttes til opbygning af banen. Disse overholder de krav der er opstillet for, at vandet må nedsive og drænvand ledes til et nedsivningsbassin. Der arbejdes desuden med foranstaltninger rundt om banen, så der holdes så meget granulat som muligt på banearealet, og der etableres opsamlingsriste ved ind- og udgang, for at opsamle så meget granulat som muligt.


Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 4,476 mio. kr., og Herning KFUM har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads i forhold til deres andel af projektet.


Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse hen over sommeren 2021.


Driften af banen foretages af Herning Kommune inden for den afsatte budgetramme på Serviceområde 11, Idræt og Fritid.


Placering af banen på boldbaneanlægget ved Herning KFUM Idrætscenter:

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,563 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr., Kunstgræsbane Herning KFUM.
at udgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb 1,5 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 10 i 2021,
at udgiften finansieres delvist med 1,063 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318094, ny boldbane ved Herning KFUM. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,063 mio. kr. på samme stednr.,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt. Borgerlisten tiltræder indstillingen, men ønsker at der findes et mere miljøvenligt indfyld.

 

53. Herning Musikskole - Årsregnskab 2020

Sagsnr.: 20.07.00-S55-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Musikskole - Årsregnskab 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender årsregnskab 2020, revisionsprotokollat, virksomhedsplan 2022/23, samt budget 2022 og overslag for 2023 og 2024.


Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab og virksomhedsplan til godkendelse, samt budget til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.


Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen.


Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.


Musikskolen opfylder sit formål ved bl.a.:

 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i et fællesskab, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent
 • at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen
 • at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.


Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højest.


Virksomhedsplanen for sæsonen 2021/2022 indeholder følgende mål:

 • Fastholdelse og rekruttering: Målrettet fokus på at løfte elevtallet til et stabilt niveau efter Covid-19 samt opmærksomhed på fastholdelse af de mere sjældne instrumenter som solofag.
 • Udskillelse fra Herning Kommune: Herning Musikskole arbejder på en vellykket udskillelse fra Herning Kommune pr. 1. januar 2022 med ønsket om fastholdelse af det gode samarbejde.
 • Opstart af bandklubber: Der igangsættes en stor satsning på bandklubber med fokus på opstart af bands med en ny pædagogisk vinkel på de musiske fællesskaber.
 • Styrkelse af fællesskaber: Et fortsat fokus på større trivsel og tilknytning hos eleverne samt et øget fokus på afholdelse af koncerter.


Herning Musikskoles elevtal er i forhold til samme tidspunkt sidste år faldet med 11%. Faldet skyldes primært, at Herning Musikskole på grund af Covid-19 nedlukningen har måtte udbyde onlineundervisning, og derfor ikke har kunnet igangsætte nye elever fra venteliste i foråret. Dertil kommer aflysning af fire babyrytmikhold med ca. 25 deltagere. Musikskolen har pt. 525 elever under 25 år og 110 elever over 25 år. I alt tælles 834 aktivitetselever, idet nogle elever deltager i mere end et undervisningstilbud. I folkeskolesamarbejderne underviser Herning Musikskole på ugentlig basis ca. 380 elever, hvilket er en stigning på 40% i forhold til sidste års samarbejder.


Regnskab 2020

Herning Musikskole havde i 2020 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført tilskud fra tidligere år) på 12,366 mio. kr. Den primære indtægtskilde er driftstilskuddet fra Herning Kommune. Dernæst elevbetalinger, statstilskud og diverse indtægter og tilskud.


I samme periode var der udgifter på i alt 11,057 mio. kr., hvoraf langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale- og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger, samt it, inventar og materiel.


Det giver et overskud i 2020 på 1,309 mio. kr., sammenlignet med 0,888 kr. i 2019. Stigningen i overførslen på 0,421 mio. kr. i 2020 skyldes hovedsageligt planlagt og budgetteret opstart af bandklubber med dertilhørende nyansættelser, hvilket grundet Covid-19 pandemien og risiko for refusion af elevindbetalinger blev udsat til 2021. Bandklubberne er startet op i maj 2021 med nyansættelser pr. 1. januar 2021.


Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 7,155 mio. kr. i 2020. Hertil kommer en overførsel fra 2018 på 0,305 mio. kr. og fra 2019 på 0,888 mio. kr., hvilket resulterer i et korrigeret budget på 8,348 mio. kr.


Der er via rammeaftalen til musikskoler i Kulturaftalen blevet givet knap 1,100 mio. kr. i statstilskud.


Herning Musikskole har i 2020 ikke modtaget kompensation eller tilskud fra Statens Covid-19 puljer.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Forvaltningen gør opmærksom på, at Herning Musikskoles regnskab er optaget i Herning Kommunes regnskab, selvom Herning Musikskole er en selvejende institution. En overførsel fra Herning Musikskole påvirker dermed Herning Kommunes regnskab.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 15. marts 2021, at forvaltningen samarbejder med Herning Musikskole om udskillelse fra Herning Kommune. Udskillelsen forventes at træde i kraft fra 1. januar 2022.


Budget 2022-23

Herning Musikskole har fremsendt budgettal for 2022, samt overslag for 2023 og 2024. Dette for at skabe et overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden.

Budgettet udviser et merforbrug på 0,255 mio. kr. i 2022, hvorefter det balancerer og går i nul i 2023 og 2024.


Merforbruget kan henvises til en budgetteret markering af Musikskolens 50-års jubilæum på 155.000 kr., samt en forventet nedgang i elevbetalinger på 100.000 kr. på grund af Covid-19 nedlukningen i foråret 2021. Musikskolen forventer at være tilbage på normalt elevniveau i skoleåret 2022/23.


De budgetterede resultater er eksklusiv overførsler fra tidligere år.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Musikskoles årsregnskab for 2020 godkendes
at Herning Musikskoles virksomhedsplan for 2022/23 godkendes
at Herning Musikskoles budget for 2022 og overslag for 2023 og 2024 tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Herning Musikskole - Årsregnskab 2020
 • Herning Musikskole - Virksomhedsplan 2021-2022
 • Herning Musikskole - Budget 2022 og budgetoverslag 2023-2024
 

54. HEART - Årsrapport 2020

Sagsnr.: 20.04.00-S55-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

HEART - Årsrapport 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsrapport for 2020 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

HEART fremsender årsrapport for 2020, som udviser et overskud på 23.504 kr., mod et budgetteret overskud på 40.000 kr.


HEART har aktiver for 6.699.818 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2020 på 1.785.507 kr. efter overførsel af årets resultat.


Herning Kommune har i 2020 ydet et driftstilskud til HEART på 8.301.000 kr.

Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle du Monde, inklusiv udearealerne, samt vedligeholdelse af udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården og lokaler til Ensemble MidtVest herunder administrations- og øvelokaler, samt koncertsal.


Herudover har Herning Kommune ydet et tilskud på 250.000 kr. til afholdelse af Socle du Monde biennalen, som skulle have fundet sted i 2020, men grundet Covid-19 pandemien er udsat til 2021. Udsættelsen medførte et tab af produktionsomkostninger på godt 400.000 kr. Museet har i 2020 modtaget fondstilskud på 50.000 kr. til delvis dækning af tabet, og modtager i 2021 289.040 kr. i kompensation fra Staten.


HEART har i 2020 modtaget 79.905 kr. af Statens Covid-19 pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter, samt 293.136 kr. af Statens Covid-19 pulje til kompensation for faste omkostninger.


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Udstillinger

I 2020 blev følgende udstillinger afholdt:

 • Chloe Wise - And everything was true: Som en del af HEARTfuture blev den canadiske multimediekunstner Chloe Wise præsenteret med hendes første solo udstilling nogensinde. Udstillingen blev forlænget på grund af Covid-19 nedlukningen.
 • Fabelagtigt - hovedværker fra samlingen: En udstilling der præsenterede museets samling på en ny måde under overskriften "Den gode fortælling" med fokus på publikums interaktion med værkerne.
 • Allan Otte - Naturligvis: HEART præsenterede i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Brandts den hidtil største udstilling med Allan Ottes landskabsmalerier med temaer som fødegården, landbrugskritik og menneskets udnyttelse af naturen.


Formidling

Formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge har vist et fald i 2020; der har været 999 børn og unge på besøg i undervisningstilbud, sammenlignet med 2.682 i 2019. Det markante fald skyldes skolernes hjemmeundervisning og manglende mulighed for planlægning som følge af nedlukningen på grund af Covid-19. Museet har dog oplevet en stigende interesse for Birks arkitektur og værkerne i området, hvilket museet har understøttet gennem forskellige typer af oplevelsesruter.


Der har i 2020 været fokus på følgende:

 • Oplevelsesruter og fornyet formidling af nærområdet i Birk
 • Digitale strategier for tilgængeliggørelse af samlingen gennem publikumsudvikling, digitalisering og medienetværk


Besøgstal

Årets besøgstal i 2020 var 25.524 gæster mod 33.251 gæster i 2019. Det er et fald på godt 23%, som skyldes Covid-19 pandemien. Af det samlede antal gæster i 2020 var 3.756 børn og unge.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at HEARTs årsrapport for 2020 godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • HEART - Årsrapport 2020
 

55. Museum Midtjylland - Årsrapport 2020

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsrapport 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsrapport 2020 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner, og består af afdelingerne; Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter, samt Palsgaard Skovmuseum.


Museum Midtjyllands årsrapport for 2020 udviser et overskud på 1.284.227 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 534.653 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 1.818.880 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 1.284.227 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.


Årsregnskabet for museerne i Herning Kommune udviser i 2020 et overskud på 985.729 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 485.722 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 1.471.451 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 985.729 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.


Museet har aktiver for 17.357.000 kr., og en egenkapital pr. 31. december 2020 på 14.831.000 kr. inklusiv henlæggelser.


Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således:


Egenkapital primo

1.988.899 kr.

Henlæggelse, gældsbrev Ejendomsselskabet Textilforum A/S

4.000.000 kr.

Henlæggelser til museerne i Herning Kommune

3.885.516 kr.

Henlæggelser til Transformationen, Herning Klædefabrik

3.875.919 kr.

Henlæggelser til museerne i Ikast-Brande Kommune

1.080.524 kr.

Egenkapital i alt pr. 31.12.2020

14.830.858 kr.


Herning Kommune har i 2020 ydet et ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.320.000 kr.


Museum Midtjylland har i 2020 modtaget knap 52.000 kr. gennem Herning Kommune af Statens Covid-19 pulje til sommeraktiviteter, samt knap 21.000 kr. direkte fra Statens Covid-19 pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Museum Midtjylland har i 2020 haft 18.301 besøgende, hvilket er en tilbagegang på 38% i forhold til 2019. Tilbagegangen skyldes Covid-19 pandemien.

Museet har afholdt 120 arrangementer, herunder 98 på museets besøgssteder og 22 udenfor museet.

I 2020 har Museum Midtjylland åbnet 7 særudstillinger; Nyfortolkning, Sæt lyd på historien, Stenalderjægerne ved Bølling Sø, Strik en prik, Det særligt danske og Bindesjaler.

Museet har i 2020 foretaget 54 små selvbetalte forundersøgelser, 18 større bygherrebetalte undersøgelser og 7 udgravninger.


Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2021 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Museum Midtjyllands årsrapport for 2020 godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Museum Midtjylland - Årsrapport 2020
 

56. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted, Jonna Kvartborg Vestergaard

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindre forbrug på 16,061 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 32,101 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Driftsudgifter:


Forventet regnskab 2021 - drift:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindre forbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på 16,061 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.


Forventet afvigelse 2021, drift - fordeling:

Note: + = mindre forbrug / - = merforbrug


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 11

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 7,007 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 6,054 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug på 7,007 mio. kr. kan henføres til flg.:

 • -0,9 mio. kr. vedr. Herning Svømmehal (Covid-19 omkostninger og indtægtstab) og udendørs idrætsanlæg
 • 2,0 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
 • 2,3 mio. kr. vedr. aflyste eller udsatte events og arrangementer, som evt. vil blive søgt overført til gennemførelse i 2022,
 • 3,6 mio. kr. vedr. forenings- og idrætshalområdet - herunder bevilgede men disponerede men ikke gennemførte/udsatte arrangementer, projekter og tilskud.


Serviceområde 14

Budgetopfølgningen for serviceområde 14, Biblioteker viser et forventet regnskab på 0,043 mio. kr. (mindre forbrug), som fratrukket overførsel på -0,043 mio. kr. fra 2020 til 2021 giver et 0-resultat.


Serviceområde 15

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 9,054 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 9,571 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug på 9,054 mio. kr. kan henføres til flg.:

 • 0,3 mio. kr. vedr. museer,
 • 0,3 mio. kr. vedr. teatre,
 • 1,1 mio. kr. vedr. musikområdet,
 • 7,1 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer mv. - Huset No7, Den Gule Bygning, Stationen i Aulum, Alhuset, Kulturelt Samråd, Kultur på Recept, Udvalgets Rådighedsbeløb, Talentklasser og talentmidler samt Kulturaftale- og overgangsmidler.
 • 0,2 mio. kr. vedr. fritidsundervisning/aftenskoler.


Anlægsudgifter:


Forventet regnskab 2021 - anlæg:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindre forbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 32,101 mio. kr.


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 11

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid, anlæg viser et forventet mindre forbrug i 2021 på 31,013 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 32,184 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 11,3 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
 • 12,0 mio. kr. vedr. Nordvest Hallen - halprojektet,
 • 3,0 mio. kr. vedr. Haderup Kultur og Idrætscenter - halprojekt,
 • 0,3 mio. kr. vedr. Landsbycenter Vind - renoveringsprojekt,
 • 1,0 mio. kr. vedr. tag og fag,
 • 1,5 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal,
 • 0,5 mio. kr. vedr. renovering af kunstgræsbane i Vildbjerg,
 • 0,7 mio. kr. vedr. MTB ruter,
 • 0,7 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter.


Serviceområde 14

Ingen anlægsprojekter.


Serviceområde 15

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur, anlæg viser et forventet mindre forbrug i 2021 på 1,088 mio. kr. vedr. nogle mindre anlægsprojekter - ingen yderligere bemærkninger.Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


Jf. KFU-beslutning af 02.12.2019, lukket pkt. 138 blev det besluttet, at der i forbindelse med opsigelse af lejemål i Herning Højskole overføres 150.000 kr. fra Serviceområde 15, Kultur, Herning Højskole og 100.000 kr. fra Serviceområde 15, Kultur, Rådighedsbeløb (overskydende MEP-besparelse), i alt 250.000 kr. årligt fra og med 202 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, lokaletilskud,


Jf. KFU-beslutning af 15.03.2021, pkt. 17 overføres 504.000 kr. årligt fra og med 2021 fra Serviceområde 04, Grønne områder, formidling til Serviceområde 15, Kultur, Andre Kulturelle opgaver vedr. formidling af natur og kulturhistorie i Herning Kommune,


Jf. KFU-beslutning af 19.04.21, punkt 32. Bevilling vedrørende Centralbibliotekstilskud i 2021 fra Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne. Der meddeles indtægtsbevilling på 203.000 kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 203.000 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 30 i 2021 og i overslagsårene 2022-2025 jf. økonomiskema,


Jf. KFU-beslutning af 31.05.21, punkt 44. Bevillinger til biblioteksprojekterne Biblioteksvagten og eKurser i 2021 fra DDB og Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne jf. økonomiskema og med følgende indstillinger:

at der til Biblioteksvagten meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 637.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021

at der til Biblioteksvagten meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 213.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022

at der til eKurser meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 120.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021

at der til eKurser meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 121.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022.


Økonomi

Det skal oplyses, at efter ovenstående budgetopfølgning pr. 31.03.2021 har Forligskredsen og Byrådet i forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 besluttet at give flg. bevillinger:

 • at der tilføres Kultur- og Fritidsudvalget 2,0 mio. kr., hvor udvalget beslutter den konkrete anvendelse,
 • at der tilføres 1,3 mio. kr. til Holing-projektet – p-plads,
 • at der tilføres 1,5 mio. kr. til Nordvest Hallen - haludvidelsesprojekt.


Der er i budgetopfølgningen ikke taget højde for disse bevillinger, men de vil indgå i næste budgetopfølgning.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jr. sagsfremstillingen,
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

57. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2022-2025

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.  Der er i 2020 indgået budgetforlig for to år, så budgetplanlægningen handler om fremskrivning og mindre justeringer inden for udvalgets eget område.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2022-2025 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 4. juni 2021 fremsende budgetforslaget med henblik på videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2021-priser, 1.000 kr.):


Serviceområde 11 - 14 - 15

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

110.868

108.264

107.780

Serviceområde 14 - Biblioteker

43.734

42.260

42.310

Serviceområde 15 - Kultur

52.893

54.120

54.071

I alt

207.495

204.644

204.161


Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2021 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden. Der henvises til ændringsskemaerne vedr. ændringer i budgetrammerne mellem årene.

Budgetforslaget indeholder:

 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer


Forvaltningen fremsætter forslag om, at budgettet for Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum opskrives med 100.000 kr. årligt fra og med 2022 til dækning af stigende ejendomsskat i forbindelse med den gennemførte udvidelse af museet.

Udgiften foreslås finansieret med 100.000 kr. om året fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturmidler, hvor der er overskydende budgetbeløb, som stammer fra lavere udgifter særligt til overgangsordningerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2022-2025, og at forslaget herefter fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Mål SO 11 KFU
 • Mål SO 14 KFU
 • Mål SO 15 KFU
 • Driftsbemærkninger SO 11 KFU
 • Driftsbemærkninger SO 14 Biblioteker
 • Driftsbemærkninger SO 15 KFU
 • Ændringsskema - SO 11 KFU
 • Ændringsskema - SO 14 KFU
 • Ændringsskema - SO 15 KFU
 

59. Finansiering af ekstra gavlværker til landsbyerne i gavlkunstprojektet "Verdensmålsgavle i Midtjylland"

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Finansiering af ekstra gavlværker til landsbyerne i gavlkunstprojektet "Verdensmålsgavle i Midtjylland"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Trine Eide

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Byplanudvalget (BYP) har på udvalgsmøde den 1. februar 2021 behandlet sagen vedrørende deltagelse i det tværkommunale gavlkunstprojekt ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”.


Udvalgene afsatte midler til deltagelse med to gavle. Forvaltningen fremlægger nu forslag til lokationer i kommunens landsbyer samt deltagelse med yderligere to gavle.

Sagsfremstilling

”Verdensmålsgavle i Midtjylland” er et tværkommunalt projekt med deltagelse fra Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Viborg, Struer, Vejle og Herning. I øjeblikket behandles deltagelsen i Holstebro, Lemvig, Varde og Skive.


Projektet omhandler 17 verdensmålsgavle i 17 forskellige byer udformet i 17 forskellige kunstarter med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Det forventes, at de 17 værker kan præsenteres over 17 uger i perioden april-september 2022.


KFU og BYP besluttede på møde den 1. februar 2021, at Herning Kommune skulle deltage i projektet med en gavl i Herning centrum samt en gavl i en af kommunens landsbyer. Der blev i den forbindelse fremsendt prioriteret ønske til projektgruppen om, hvilke verdensmål og kunstarter, som værkerne skulle rumme.


På baggrund af bevillingen blev der gennem Landsbykontaktudvalget udsendt invitation til landsbyerne om at byde ind med gode placeringsforslag samt begrundelse for deres ønske. Der kom i alt fem forslag ind:


Sørvad: Sørvad Kultur- og Idrætscenter

Kultur- og Idrætscentret er et generelt samlingssted for byens borgere og for oplandet omkring Sørvad. Vinding Borgerforening fremsætter i samråd med lederen af centret, Vita Bilberg forslag om ibrugtagning af en stor mur, der vender ud mod Vildbjergvej. Værket vil således være synligt for alle, der bevæger sig ind fra byens østlige side.


Timring: Det gamle mejeri, Møltrupvej 29

Det gamle mejeri ligger centralt i Timring, hvor der i forvejen er gang i et større forskønnelsesarbejde i samarbejde med Herning Kommune. Bygningen er privatejet af Thors Design, der sælger møbler af genbrugstræ. Borgerforeningen arbejder aktivt med fællesskabende aktiviteter, og ser projektet som et godt match med deres ønske om at skabe endnu mere sammenhold på tværs af borgergruppen.


Skarrild: Skarrild-Karstoft Landsbycenter

Skarrild-Karstoft Landsbycenter arbejder på i juni 2021 at kunne blive verificeret som verdensmåls landsbycenter gennem Chorra. Der er udarbejdet en treårig handleplan, der blandt andet handler om implementeringen af en række bæredygtighedstiltag samt et aktivt arbejde med verdensmålene. Landsbycenteret fungerer derudover som samlingssted for mange af byens aktiviteter med skole, dagtilbud og foreningsaktiviteter.

Kollund: Tårnet ved Kollund Byvej, 40a

Bygningen er privatejet, og anvendes i øjeblikket til museumsopbevaring. Den private ejer er ved at indrette dele af det åbne rum med en privat samling af kunstværker, og der er derfor stor interesse i det kunstneriske aspekt.


Sinding-Ørre: Sinding-Ørre Midtpunkt

Sinding-Ørre Midtpunkt anses for lokalområdets samlende kulturcentrum, hvor alle områdets borgere mødes på kryds og tværs til en lang række aktiviteter i foreningsregi. Midtpunktet rummer derudover den lokale skole, dagtilbud og Sinding Gymnastik- og Idrætsforening.


Der er fortsat ledige gavlværker i det overordnede projekt, og forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger økonomi til to yderligere værker.


Forvaltningen anbefaler, at der fortsat placeres et værk i Herning centrum, mens der placeres værker i tre af de fem landsbyer. Forvaltningen anbefaler Timring, Skarrild og Sinding-Ørre med udgangspunkt i det miljø, som fungerer omkring placeringerne samt deres ophæng i verdensmål og synlighed.


Forvaltningen anbefaler, at man til de to ekstra gavlværker er åbne overfor skævere kunstarter og ikke lægger sig fast på ønskede verdensmål på forhånd. Til gengæld bør det fortsat være et krav, at værkerne har en blivende karakter. Således ville dans som kunstart eksempelvis ikke kunne stå alene uden et tilbageværende produkt.

Økonomi

Ikast-Brande Kommune har fremsendt et opdateret budget, der balancerer ved 3,125 mio. kr.


Projektets udgifter dækker over gennemsnitligt 125.000 kr. pr. gavlværk til en samlet udgift på 2.125.000 kr. Dertil kommer fælles projektledelse på 125.000 kr., kuratorgruppe på 50.000 kr., fælles teknisk løsning på 500.000 kr., PR og kommunikation på 100.000 kr., evaluering og formidling på 100.000 kr., revision på 25.000 kr. samt møder og workshops for 100.000 kr.


Hver kommune skal bidrage med 50.000 kr. pr. gavl, hvilket forventes at skabe en indtægt på 850.000 kr. Derudover forventes der en lokal medfinansiering på 10.000 kr. pr. kunstværk fra eksempelvis LAG-midler. Da Herning Kommune ikke har LAG foreslås denne udgift afholdt sammen med de 50.000 kr. pr. gavl. Desuden skal hver by sørge for forplejning og lignende til kunstneropholdet samt klargøring af murværk.


Den Jyske Kunstfond har bevilliget 250.000 kr. til projektet, og Gadens Kunst bidrager med 325.000 kr. Kulturlaboratoriet bidrager med 300.000 kr. Region Syddanmark er ansøgt om 100.000 kr. mens en række lokale fonde er søgt om de resterende 1,130 mio. kr. Region Midtjylland er tidligere søgt om midler, men har indstillet projektet til afslag i dagsordenen til kommende møde i forretningsudvalg og Regionsråd.


For at få yderligere to gavlværker i projektet skal Herning Kommune bidrage med 120.000 kr. Dertil kommer 20.000 kr. der øremærkes til kunstnerophold og yderligere klargøring af murværk.


Forvaltningen anbefaler, at udgiften på i alt 140.000 kr. finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges i alt 140.000 kr. til to yderligere gavlværker
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21. maj 2021 resterer 800.425 kr.
at forvaltningens anbefaling til placeringer i Timring ved Det gamle mejeri, i Skarrild ved Skarrild-Karstoft Landsbycenter og i Sinding-Ørre ved Sinding-Ørre Midtpunkt godkendes
at forvaltningens anbefaling til ønskede verdensmål og kunstarter godkendes under forudsætning af, at værkerne har en blivende karakter
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

 

60. Kontrast ansøger om tilskud til arrangementet The Real Rap Strikes Back

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast ansøger om tilskud til arrangementet The Real Rap Strikes Back

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ungdomshuset Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 40.000 kr. til afviklingen af arrangementet "The Real Rap Strikes Back" den 23.-25. september 2021.

Sagsfremstilling

Ungdomshuset Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 40.000 kr. til afviklingen af tredagesarrangementet "The Real Rap Strikes Back", der er planlagt til afholdelse den 23.-25. september 2021.


Arrangementet tager udgangspunkt i tre rapudgivelser, der alle kan fejre rund fødselsdag i 2021 - Public Enemy med "The Enemy Strikes Back" fra 1991, Jay-Z med "The Blueprint" fra 2001 samt Death Grip med "Death Grip" fra 2011. Over tre dage, vil der igennem forskellige workshops og koncerter blive sat fokus på rappen som genre. Ønsket er fra arrangørernes side at nå ud til de hiphopinteresserede i hele Herning Kommune, og at bruge arrangementet til samtidig at fejre en tilbagevenden til musikken efter en længere nedlukning på grund af Covid-19.


Torsdag den 23. september bliver med fokus på Death Grip og eksperimentel hiphop. Kontrast lægger hus til foredrag og workshop med gruppen Grip of Death, der består af to digtere med erfaring med både hiphop, rap, spoken word og poetry slam.


Fredag den 24. september sættes der fokus på Public Enemy og den politiske hiphop. Freestyle-rapperne fra Debattle, der består af Ham Den Lange, Pelle Mølle og Shahin Aakjær, vil lægge op til en eftermiddag med politisk debat tilsat rim og rytmer. Om aftenen afholdes en traditionel freestyle turnering mellem de deltagende rappere.


Lørdag den 25. september kulminerer arrangementer med udgangspunkt i Jay-Z's "The Blueprint". Der vil inviteres til koncert med den danske rapgruppe Binær, der består af de to rappere Mund De Carlo og Trepac samt en dj.


Det lokale firma Green Select er blevet inviteret til at stå for forplejning under arrangementet.

Økonomi

Arrangementets budget balancerer ved 75.500 kr.


Indtægterne består af forventede entréindtægter på 6.400 kr. (80 personer á 50 kr. samt 30 personer á 80 kr.), overskud ved salg af mad og drikke på 2.000 kr., et ansøgt tilskud ved Kultur- og Fritidsudvalget på 40.000 kr., et ansøgt tilskud ved Kulturelt Samråd Herning på 15.000 kr. samt en egenfinansiering på 4.100 kr. Foruden egenfinansieringen benyttes også et angivet beløb på 8.000 kr. til tarifmæssig honorering angivet svarende til fire klip. Forvaltningen gør opmærksom på, at et tarifklip i 3. kvartal 2021 svarer til 2.195,06 kr. Det er arrangørens ansvar at betale den korrekte tarifmæssige honorering.


Udgifterne består af 44.500 i samlede honorarudgifter, 6.000 kr. til dørmænd, 8.000 kr. til forplejning for 30 personer, 5.000 kr. til leje af teknik, 5.000 kr. til markedsføring, 2.000 kr. til armbånd, 1.000 kr. til online markedsføring, 1.000 kr. til KODA samt 3.000 kr. til foto og film.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 20.000 kr. til afvikling af arrangementet "The Real Rap Strikes Back" den 23.-25. september
at tilskuddet finaniseres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21. maj 2021 resterer 800.425 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Projektbeskrivelse The real rap strikes back.pdf
 • Ansøgning The real rap strikes back.pdf
 • Budget The real rap strikes back.pdf
 

61. Kontrast søger tilskud til arrangementet Rythm Night

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kontrast søger tilskud til arrangementet Rythm Night

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ungdomshuset Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 25.000 kr. til afvikling af arrangementet "Rythm Night" den 10. september 2021.


Sagsfremstilling

Ungdomshuset Kontrast ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 25.000 kr. til afvikling af endagsarrangementet "Rythm Night", der planlægges til afholdelse den 10. september 2021.


Arrangementet tager udgangspunkt i afrikansk og caribisk kultur, hvor publikum præsenteres for både rytmisk musik og dans inden for reggae- og dancehall genren. Der vil igennem workshops sikres interaktion mellem publikum og de forskellige kunstnere.


Arrangementet indledes med koncert med de to bands Rebel og Kå, hvorefter publikum inviteres til at deltage aktivt i en danseworkshop. Workshoppen vil udvikle sig til en konkurrence for de publikummer, der har mod på det. Afslutningsvist vil de to bands deltage i en "mash up", hvor sangere, rappere og dj'en vil improvisere inden for genren.


Det overordnede formål med arrangementet er at sætte fokus på mangfoldigheden igennem den rytmiske musik, der er en kerneværdi for Kontrast.


Økonomi

Budgettet balancerer ved 52.000 kr.


Indtægterne består af forventede entréindtægter på 6.000 kr. (75 personer á 80 kr.), ansøgt tilskud ved Kultur- og Fritidsudvalget på 25.000 kr., ansøgt tilskud ved Kulturelt Samråd Herning på 15.000 kr. samt 1.800 kr. i egenfinansiering. Foruden egenfinansieringen benyttes også et angivet beløb på 4.200 kr. til tarifmæssig honorering angivet svarende til to klip. Forvaltningen gør opmærksom på, at et tarifklip i 3. kvartal 2021 svarer til 2.195,06 kr.


Udgifterne består af 20.000 kr. i samlet honorarudgift, 5.000 kr. til dørmænd, 5.000 kr. til transport, 5.000 kr. til forplejning for 22 personer, 8.000 kr. til leje af teknik, 1.000 kr. til markedsføring, 4.000 kr. til armbånd, 500 kr. til online markedsføring, 500 kr. til KODA samt 3.000 kr. til foto og film.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 15.000 kr. til afvikling af arrangementet "Rythm Night" den 10. september 2021
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21. maj 2021 resterer 800.425 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Rhythm Night Budgetskema 10.09.21
 • Projektbeskrivelse af Rhythm Night.docx
 

62. Foreningen Quads of Grass Destruction søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

Sagsnr.: 18.15.00-P24-5-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningen Quads of Grass Destruction søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Quads of Grass Destruction v./ Mikkel Christensen søger Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal forening med fokus på droneflyvning.

Sagsfremstilling

Quads of Grass Destruction er stiftet på etablerende generalforsamling den 25. april 2021.


Foreningen har til formål at fremme interessen for droneflyvning for alle interesserede samt at skabe et godt sammenhold omkring aktiviteten.


Foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.


Foreningen er nyoprettet, og har på ansøgningstidspunktet 6 medlemmer, hvoraf 3 anses for passive medlemmer, da de endnu ikke har nået at indbetale kontingent. Forvaltningen gør opmærksom på, at en godkendt folkeoplysende forening skal have mindst 5 betalende medlemmer. Forvaltningen har været i dialog med foreningen, der snarest vil få opkrævet kontingent fra de resterende medlemmer. Et medlem er under 25 år, og alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune.


Foreningen falder efter forvaltningens vurdering ind under de blandede foreninger.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§3: Foreningens formål

Det bør i paragraffen tydeliggøres, at foreningen bygger på aktivt medlemskab og et forpligtigende fællesskab. Derudover bør en folkeoplysende forening have til formål at udvikle medlemmernes lyst til at udvikle sig og tage medansvar i foreningen. Dette bedes tilrettet.


§4: Medlemskab

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i vedtægterne tydeliggøres, hvordan der kan tilmeldes til og udmeldes af foreningen.


§6: Generalforsamling

Der skal foruden de angivne punkter på dagsordenen også være følgende punkter:

- Fremlæggelse af budget til godkendelse


Dette bedes tilføjet.


Ligeledes bør foreningen overveje at angive "bilagskontrollant" som revisor i stedet. Revisoren kan vælges blandt foreningens medlemmer, men kan ikke være en del af bestyrelsen. Der er ikke påkrævet en statsautoriseret revisor. Når der vælges en revisor på generalforsamlingen, skal der samtidig vælges en revisorsuppleant. Dette tilføjes.


§8: Bestyrelsen

Forvaltningen bemærker, at formand og kasserer ikke bør være på valg samme år, da det kan betyde videnstab for foreningen. Dette kan med fordel tilføjes vedtægterne.


§10: Dispositionsret

Der kan med fordel tilføjes et punkt vedrørende låneoptag mv., hvor foreningen kan beslutte, at der ved salg, pantsætning eller optag af lån over et bestemt beløb, skal være godkendelse fra generalforsamlingen.


§12: Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen skal ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Forvaltningen anbefaler følgende formulering:


"Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse skal stemme for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer."


Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud som udgangspunkt tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i den hjemmehørende kommune. Dette bør tilføjes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Quads of Grass Destruction godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at godkendelsen er betinget af, at foreningen får indkrævet betaling fra de resterende medlemmer, og fremsender dokumentation til forvaltningen
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 100 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til opstarts- og medlemstilskud afholdes af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Vedtægter - Quads of Grass Destruction 2021.pdf
 

63. Foreningen Vildbjerg Linedance af 2021 søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

Sagsnr.: 18.15.00-P24-4-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningen Vildbjerg Linedance af 2021 søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Vildbjerg Linedance af 2021 v./ Lajla Kjærgaard Jensen søger om Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal forening med fokus på linedance og country.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Linedance af 2021 er stiftet på etablerende generalforsamling den 23. marts 2021. Foreningen er en tidligere satellit under foreningen Footloose, men ønsker nu at have deres egen selvstændige forening.


Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til linedance samt at skabe et kammeratligt og socialt miljø omkring dansen. Foreningen holder til i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Foreningen er åben for enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.


Foreningen tæller pt. 12 medlemmer, hvoraf tre er passive medlemmer. 11 af medlemmerne er bosiddende i Herning Kommune, mens et enkelt medlem er bosiddende i Hedensted Kommune. Alle medlemmer er over 25 år.


Forvaltningen vurderer, at foreningen falder ind under idrætsforeninger, og bør derfor søge om optag under Herning Idrætsråd.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§4: Medlemskab

Foreningen skal leve op til sin forpligtigelse omkring åbenhed for alle, hvorfor der skal lægge eksplicit grund til, hvorfor en enig bestyrelse kan afvise at optage et medlem. Der skal således være transparens omkring, hvad der kan ligge til grund herfor. Ligeledes kan det med fordel tilføjes, hvordan der tilmeldes til og udmeldes af foreningen.


§7: Generalforsamling

Forvaltningen anbefaler jf. gældende praksis, at en ordinær generalforsamling indkaldes med mindste fire ugers varsel. Det anbefales ligeledes at forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, så dagsorden samt forslag kan udsendes til medlemmerne senest otte dage før.


Det anbefales, at en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 1/5 af medlemmerne fremsætter ønske herom.


§11: Vedtægtsændringer

Forvaltningen anbefaler, at vedtægtsændringer vedtages med 2/3 stemmeflerhed. Dette bør tilrettes.


§14: Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen skal ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Forvaltningen anbefaler følgende formulering:


"Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse skal stemme for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer."


Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal en eventuel formue tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i den hjemmehørende kommune. Generalforsamlingen kan på det opløsende møde træffe beslutning om hvilket. Dette bør tilrettes.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Vildbjerg Linedance af 2021 godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremsatte bemærkninger
at foreningen anbefales at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til opstartstilskud finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Vedtægter for Vildbjerg Linedance af 2021.pdf
 

64. Genstartsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-21 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Genstartsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: Mette Skærbæk, Helle Baadsgaard, Pia Worm, Michelle Marie Østergaard Johnsen, Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges forslag vedr. disponering af midler til en styrket opstart af forenings- og kulturlivet efter Covid-19.

Sagsfremstilling

Forligspartierne i Byrådet har besluttet at disponere 2 mio. kr. til genstart og reetablering af kultur- og fritidslivet i forlængelse af Covid-19. Forvaltningen fremlægger forslag til to forskellige retninger for disponering af disse midler.


Den ene er at understøtte institutioner, som er økonomisk mærkede i forlængelse af den lange nedlukning og den anden er, at bruge midlerne til at understøtte genåbningen.

Økonomi

1. Understøttelse af økonomisk ramte institutioner
Den lange nedlukning har haft økonomiske konsekvenser på en række institutioner. Jf bilag, så har alene de kommunale budgetter på området et minus på 2,302 mio. kr. som følge af Covid-19. Her er der ikke indregnet manglende indtægter i selvejende institutioner.


Det er en mulighed at disponere de afsatte midler til at lukke hullerne efter nedlukningsperioden. Alternativet er at tilbageholde en del af midlerne til senere på året, inden de sættes i spil i forhold til dem der må være økonomisk udfordrede - både inden for de kommunale budgetter og på kultur- og fritidsområdet generelt.


2. Understøttelse af genåbningen
Med denne strategi bruges hovedparten af midlerne på at understøtte aktiviteter og initiativer, som skal sætte gang i fritids- og kulturlivet i forlængelse af nedlukningen.


Fritidsområdet
På fritidsområdet foreslås disponeret samlet 1,25 mio. kr. ud af de 2 mio. kr.


I dialogen med foreningerne under nedlukningen, har vi bemærket, at det ikke er frygten for at have mistet medlemmer der fylder mest, men derimod usikkerheden omkring foreningernes frivillige ressourcer. Mange foreninger har ikke holdt kontakten til deres frivillige under nedlukningen, hvilket bevirker, at de nu bliver bekymrede for, om de frivillige er klar til en ny sæson. Det har vi valgt at sætte fokus på, sideløbende med målet om at få børn og unge samt seniorer tilbage som medlemmer.


Samtidig er en række foreninger pressede på økonomien, fordi en væsentlig del af deres omsætning er betinget af offentlig adgang mod betaling, fx på Terminalen og i Herning Skøjteløber Forening.


Derfor foreslås de 1,25 mio. kr. overordnet disponeret som her skitseret:


1. Pulje til initiativer ift. frivillige (350.000 kr.)

Foreningerne kan søge op til 10.000 kr. – dog max 200 kr. pr. frivillig. Der udarbejdes retningslinjer og idékatalog. Puljen søges via Herning Kommunes hjemmeside i en nem formular.


2. Aktiv ferie (125.000 kr.)

Hvis et skolebarn har deltaget i en sommerferieaktivitet og ved sæsonopstart tilmelder sig en idrætsaktivitet i en forening, udløser det et gavekort på en oplevelse eller nedsat kontingent i den første periode.


3. Seniorer (50.000 kr.)

Der afholdes et fysisk netværksmøde for foreninger med senioraktivitet 7. juni 2021 med genstart og rekruttering af medlemmer som omdrejningspunkt. Indsatsen er særligt målrettet idrætsområdet, og tænkes forstærket med ressourcer fra Bevæg Dig For Livet. Der oprettes en pulje til aktiviteter, som får medlemmer tilbage.


4. Film (15.000 kr.)

Der laves en kort video, som filmes i Haderup, Sdr. Felding, Vind og Herning. Temaet er: Det fantastiske ved at være frivillig + glæden ved at være tilbage i foreningen som medlem (børn/unge)


5. Aktivitetspiloter (100.000 kr.)

Der bygges videre på de gode erfaringer med aktivitetspiloter fra seneste Aktiv Ferie. Der rekrutteres aktivitetspiloter primært til sommerferien. I år opgraderes i forhold til sidste år, så der er 4 aktivitetspiloter hver uge. To som turnerer rundt til alle mindre byer i Herning Kommune med aktivitetsdage i de lokale haller, og to som er til stede ved aktiviteter i Herning, som f.eks. Terminalen, svømmehallen osv. Aktivitetspiloterne kan eventuelt også anvendes som ressourcer til genopstart af foreningslivet efter sommerferien.


De resterende 610.000 reserveres til at understøtte institutioner og foreninger, der måtte have økonomiske problemer senere på året, når der er fuldt overblik over, hvordan foreningerne kan hjælpes igennem krisen med de nationale hjælpepakker. Udover de afsatte midler fra forligskredsen, har Herning Idrætsråd ca. 200.000 til rådighed fra et mindre forbrug på dommere, som anvendes til understøttende tiltag på idrætsområdet, men ikke økonomisk støtte til foreningers drift.


Kulturområdet
Der afsættes 0,750 mio. kr. af de 2 mio. kr. til at understøtte kulturlivet og forsamlingshusene i Herning Kommune.


Genstart af kulturen (310.000 kr.)
Der lægges op til at understøtte aktiviteter som skal vinde borgerne tilbage enten som aktører eller publikummer i kulturen. De nærmere kriterier skal aftales med aktørne, for eksempel Kulturelt Samråd. Der lægges op til en balance, hvor vi særligt ønsker at understøtte de aktører, som ikke har haft en fast indtægt gennem nedlukningsperioden.


Minifestival i juli (100.000 kr.)

Der er fremsendt ansøgning fra Gaffa (se bilag), som i samarbejde med blandt andre Fermaten, søger at skabe en minifestival i Herning tre dage i juli. Festivalen vil i givet fald blive gennemført under alle gældende retningslinjer. Der lægges op til en aftale for i 2021, med mulighed for at forlænge for yderligere to år efter en evaluering af årets arrangement.


Forsamlingshusene (340.000 kr.)
I forbindelse med Jubilæumsfondens møde den 1. februar 2021 blev det besluttet at understøtte forsamlingshusenes faste udgifter med hele puljen på 339.000 kr. Forsamlingshusene har som udgangspunkt ikke haft mulighed for at søge kompensation i de nationale hjælpepakker.

Med forslaget her lægges der op til at gentage denne understøttelse med et beløb i samme størrelsesorden – fortsat målrettet bistand til at klare de faste udgifter, og ikke til tabt omsætning eller indtjening som følge af aflyste arrangementer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at aktiviteterne beskrevet i afsnittet "Understøttelse af genåbning" vedtages
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Covid19 - mer- og mindreudgifter
 • HERNING KOMMUNE GÅRDFESTIVAL
 

65. Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

x


x
x

x

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Marie Muff, Antonio Barahona

Sagsresume

I forbindelse med Finanslovsaftalen 2021 blev afsat 250 mio. kr. til at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal være målrettet udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet, herunder mennesker med handicap, og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19.


Den 24. marts 2021 er der indgået aftale om udmøntning af midlerne (Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien). Af aftalen fremgår en overordnet fordeling af midlerne til kommuner, regioner og private/selvejende institutioner. Den kommunale andel udgør 171,7 mio. kr., og vil blive udmøntet til kommunerne via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.


Herning Kommunes andel er beregnet til 2,570 mio. kr. skønnet på baggrund af kommunens bloktilskudsnøgle for 2021. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne på relevante serviceområder.

Sagsfremstilling

Af aftalen om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien fremgår det, at kommunernes andel på 171,7 mio. kr. udmøntes via bloktilskuddet. Det betyder, at midlerne først tilgår kommunerne i efteråret. Der er dog en forventning om, at kommunerne allerede nu sætter gang i aktiviteterne, under hensyn til udviklingen i COVID-19 pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Kommunerne beslutter selv, indenfor servicelovens og kommunalfuldmagtens rammer, hvordan de konkret udmønter midlerne. Målgruppen af udsatte og sårbare borgere er bred, og borgerne vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.


Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af Herning Kommunes andel af midlerne på 2,570 mio. kr. Det foreslås, at Serviceområde 15, Kultur forlods tildeles 100.000 kr. Heraf er 70.000 kr. afsat til finansiering af planlagte kulturaktiviteter på kommunens plejehjem. Tiltaget er tiltrådt af Kultur- og Fritidsudvalget på et møde den 19. april 2021. Forvaltningen foreslår, at de resterende 30.000 kr. anvendes til lignende formål.

Restbeløbet på 2,470 mio. kr. foreslås fordelt på baggrund af selvforvaltningsbudgetterne for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Serviceområde 16 Børn og Familie og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


Fordeling efter selvforvaltningsbudgetter ekskl. private/selvejende

1.000 kr.

Korrigeret budget

2021

pr. 31.3.2021

Andel

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

181.065

688

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

390.966

1.485

Serviceområde 16, Børn og Familie

78.162

297

I alt


2.470


Det skal bemærkes, at målgruppen for kommunens andel af midlerne alene er udsatte og sårbare borgere i kommunale tilbud. De private leverandører af tilbud til denne borgergruppe tilgodeses særskilt via en ansøgningspulje, som udmøntes og udmeldes af Socialstyrelsen.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at administrationens forslag til fordeling af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet godkendes
at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,570 mio. kr. i 2021, fordelt med 0,688 mio. kr. til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, 0,100 mio. kr. til Serviceområde 15, Kultur, 0,297 mio. kr. til Serviceområde 16 Børn og Familie og 1,485 mio. kr. til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Finansiering sker via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.
at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at disponere de resterende 30.000 kr. inden for samme formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Aftale om udmøntning af midler til oplevelsesindustrien
 

58. Præsentation af ny kunst til Banegårdspladsen

Sagsnr.: 20.04.00-P20-4-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af ny kunst til Banegårdspladsen

 

66.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-21 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen