Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

64. Genstartsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-1-21 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Genstartsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: Mette Skærbæk, Helle Baadsgaard, Pia Worm, Michelle Marie Østergaard Johnsen, Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges forslag vedr. disponering af midler til en styrket opstart af forenings- og kulturlivet efter Covid-19.

Sagsfremstilling

Forligspartierne i Byrådet har besluttet at disponere 2 mio. kr. til genstart og reetablering af kultur- og fritidslivet i forlængelse af Covid-19. Forvaltningen fremlægger forslag til to forskellige retninger for disponering af disse midler.


Den ene er at understøtte institutioner, som er økonomisk mærkede i forlængelse af den lange nedlukning og den anden er, at bruge midlerne til at understøtte genåbningen.

Økonomi

1. Understøttelse af økonomisk ramte institutioner
Den lange nedlukning har haft økonomiske konsekvenser på en række institutioner. Jf bilag, så har alene de kommunale budgetter på området et minus på 2,302 mio. kr. som følge af Covid-19. Her er der ikke indregnet manglende indtægter i selvejende institutioner.


Det er en mulighed at disponere de afsatte midler til at lukke hullerne efter nedlukningsperioden. Alternativet er at tilbageholde en del af midlerne til senere på året, inden de sættes i spil i forhold til dem der må være økonomisk udfordrede - både inden for de kommunale budgetter og på kultur- og fritidsområdet generelt.


2. Understøttelse af genåbningen
Med denne strategi bruges hovedparten af midlerne på at understøtte aktiviteter og initiativer, som skal sætte gang i fritids- og kulturlivet i forlængelse af nedlukningen.


Fritidsområdet
På fritidsområdet foreslås disponeret samlet 1,25 mio. kr. ud af de 2 mio. kr.


I dialogen med foreningerne under nedlukningen, har vi bemærket, at det ikke er frygten for at have mistet medlemmer der fylder mest, men derimod usikkerheden omkring foreningernes frivillige ressourcer. Mange foreninger har ikke holdt kontakten til deres frivillige under nedlukningen, hvilket bevirker, at de nu bliver bekymrede for, om de frivillige er klar til en ny sæson. Det har vi valgt at sætte fokus på, sideløbende med målet om at få børn og unge samt seniorer tilbage som medlemmer.


Samtidig er en række foreninger pressede på økonomien, fordi en væsentlig del af deres omsætning er betinget af offentlig adgang mod betaling, fx på Terminalen og i Herning Skøjteløber Forening.


Derfor foreslås de 1,25 mio. kr. overordnet disponeret som her skitseret:


1. Pulje til initiativer ift. frivillige (350.000 kr.)

Foreningerne kan søge op til 10.000 kr. – dog max 200 kr. pr. frivillig. Der udarbejdes retningslinjer og idékatalog. Puljen søges via Herning Kommunes hjemmeside i en nem formular.


2. Aktiv ferie (125.000 kr.)

Hvis et skolebarn har deltaget i en sommerferieaktivitet og ved sæsonopstart tilmelder sig en idrætsaktivitet i en forening, udløser det et gavekort på en oplevelse eller nedsat kontingent i den første periode.


3. Seniorer (50.000 kr.)

Der afholdes et fysisk netværksmøde for foreninger med senioraktivitet 7. juni 2021 med genstart og rekruttering af medlemmer som omdrejningspunkt. Indsatsen er særligt målrettet idrætsområdet, og tænkes forstærket med ressourcer fra Bevæg Dig For Livet. Der oprettes en pulje til aktiviteter, som får medlemmer tilbage.


4. Film (15.000 kr.)

Der laves en kort video, som filmes i Haderup, Sdr. Felding, Vind og Herning. Temaet er: Det fantastiske ved at være frivillig + glæden ved at være tilbage i foreningen som medlem (børn/unge)


5. Aktivitetspiloter (100.000 kr.)

Der bygges videre på de gode erfaringer med aktivitetspiloter fra seneste Aktiv Ferie. Der rekrutteres aktivitetspiloter primært til sommerferien. I år opgraderes i forhold til sidste år, så der er 4 aktivitetspiloter hver uge. To som turnerer rundt til alle mindre byer i Herning Kommune med aktivitetsdage i de lokale haller, og to som er til stede ved aktiviteter i Herning, som f.eks. Terminalen, svømmehallen osv. Aktivitetspiloterne kan eventuelt også anvendes som ressourcer til genopstart af foreningslivet efter sommerferien.


De resterende 610.000 reserveres til at understøtte institutioner og foreninger, der måtte have økonomiske problemer senere på året, når der er fuldt overblik over, hvordan foreningerne kan hjælpes igennem krisen med de nationale hjælpepakker. Udover de afsatte midler fra forligskredsen, har Herning Idrætsråd ca. 200.000 til rådighed fra et mindre forbrug på dommere, som anvendes til understøttende tiltag på idrætsområdet, men ikke økonomisk støtte til foreningers drift.


Kulturområdet
Der afsættes 0,750 mio. kr. af de 2 mio. kr. til at understøtte kulturlivet og forsamlingshusene i Herning Kommune.


Genstart af kulturen (310.000 kr.)
Der lægges op til at understøtte aktiviteter som skal vinde borgerne tilbage enten som aktører eller publikummer i kulturen. De nærmere kriterier skal aftales med aktørne, for eksempel Kulturelt Samråd. Der lægges op til en balance, hvor vi særligt ønsker at understøtte de aktører, som ikke har haft en fast indtægt gennem nedlukningsperioden.


Minifestival i juli (100.000 kr.)

Der er fremsendt ansøgning fra Gaffa (se bilag), som i samarbejde med blandt andre Fermaten, søger at skabe en minifestival i Herning tre dage i juli. Festivalen vil i givet fald blive gennemført under alle gældende retningslinjer. Der lægges op til en aftale for i 2021, med mulighed for at forlænge for yderligere to år efter en evaluering af årets arrangement.


Forsamlingshusene (340.000 kr.)
I forbindelse med Jubilæumsfondens møde den 1. februar 2021 blev det besluttet at understøtte forsamlingshusenes faste udgifter med hele puljen på 339.000 kr. Forsamlingshusene har som udgangspunkt ikke haft mulighed for at søge kompensation i de nationale hjælpepakker.

Med forslaget her lægges der op til at gentage denne understøttelse med et beløb i samme størrelsesorden – fortsat målrettet bistand til at klare de faste udgifter, og ikke til tabt omsætning eller indtjening som følge af aflyste arrangementer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at aktiviteterne beskrevet i afsnittet "Understøttelse af genåbning" vedtages
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Covid19 - mer- og mindreudgifter
  • HERNING KOMMUNE GÅRDFESTIVAL