Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

55. Museum Midtjylland - Årsrapport 2020

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Museum Midtjylland - Årsrapport 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Museum Midtjylland fremsender årsrapport 2020 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Herning og Ikast-Brande Kommuner, og består af afdelingerne; Herning Museum, Textilforum, Herregården Herningsholm, Klosterlund Museum & Naturcenter, samt Palsgaard Skovmuseum.


Museum Midtjyllands årsrapport for 2020 udviser et overskud på 1.284.227 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 534.653 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 1.818.880 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 1.284.227 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.


Årsregnskabet for museerne i Herning Kommune udviser i 2020 et overskud på 985.729 kr. før henlæggelser. I løbet af året er der anvendt 485.722 kr. af henlæggelserne og foretaget nye henlæggelser på i alt 1.471.451 kr. Dette giver en nettohenlæggelse på 985.729 kr., hvorefter årsregnskabet går i nul.


Museet har aktiver for 17.357.000 kr., og en egenkapital pr. 31. december 2020 på 14.831.000 kr. inklusiv henlæggelser.


Museum Midtjyllands egenkapital kan opdeles således:


Egenkapital primo

1.988.899 kr.

Henlæggelse, gældsbrev Ejendomsselskabet Textilforum A/S

4.000.000 kr.

Henlæggelser til museerne i Herning Kommune

3.885.516 kr.

Henlæggelser til Transformationen, Herning Klædefabrik

3.875.919 kr.

Henlæggelser til museerne i Ikast-Brande Kommune

1.080.524 kr.

Egenkapital i alt pr. 31.12.2020

14.830.858 kr.


Herning Kommune har i 2020 ydet et ordinært driftstilskud til Museum Midtjylland på 4.320.000 kr.


Museum Midtjylland har i 2020 modtaget knap 52.000 kr. gennem Herning Kommune af Statens Covid-19 pulje til sommeraktiviteter, samt knap 21.000 kr. direkte fra Statens Covid-19 pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Museum Midtjylland har i 2020 haft 18.301 besøgende, hvilket er en tilbagegang på 38% i forhold til 2019. Tilbagegangen skyldes Covid-19 pandemien.

Museet har afholdt 120 arrangementer, herunder 98 på museets besøgssteder og 22 udenfor museet.

I 2020 har Museum Midtjylland åbnet 7 særudstillinger; Nyfortolkning, Sæt lyd på historien, Stenalderjægerne ved Bølling Sø, Strik en prik, Det særligt danske og Bindesjaler.

Museet har i 2020 foretaget 54 små selvbetalte forundersøgelser, 18 større bygherrebetalte undersøgelser og 7 udgravninger.


Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2021 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Museum Midtjyllands årsrapport for 2020 godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Museum Midtjylland - Årsrapport 2020