Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

63. Foreningen Vildbjerg Linedance af 2021 søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

Sagsnr.: 18.15.00-P24-4-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningen Vildbjerg Linedance af 2021 søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Vildbjerg Linedance af 2021 v./ Lajla Kjærgaard Jensen søger om Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal forening med fokus på linedance og country.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Linedance af 2021 er stiftet på etablerende generalforsamling den 23. marts 2021. Foreningen er en tidligere satellit under foreningen Footloose, men ønsker nu at have deres egen selvstændige forening.


Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til linedance samt at skabe et kammeratligt og socialt miljø omkring dansen. Foreningen holder til i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Foreningen er åben for enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.


Foreningen tæller pt. 12 medlemmer, hvoraf tre er passive medlemmer. 11 af medlemmerne er bosiddende i Herning Kommune, mens et enkelt medlem er bosiddende i Hedensted Kommune. Alle medlemmer er over 25 år.


Forvaltningen vurderer, at foreningen falder ind under idrætsforeninger, og bør derfor søge om optag under Herning Idrætsråd.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§4: Medlemskab

Foreningen skal leve op til sin forpligtigelse omkring åbenhed for alle, hvorfor der skal lægge eksplicit grund til, hvorfor en enig bestyrelse kan afvise at optage et medlem. Der skal således være transparens omkring, hvad der kan ligge til grund herfor. Ligeledes kan det med fordel tilføjes, hvordan der tilmeldes til og udmeldes af foreningen.


§7: Generalforsamling

Forvaltningen anbefaler jf. gældende praksis, at en ordinær generalforsamling indkaldes med mindste fire ugers varsel. Det anbefales ligeledes at forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, så dagsorden samt forslag kan udsendes til medlemmerne senest otte dage før.


Det anbefales, at en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 1/5 af medlemmerne fremsætter ønske herom.


§11: Vedtægtsændringer

Forvaltningen anbefaler, at vedtægtsændringer vedtages med 2/3 stemmeflerhed. Dette bør tilrettes.


§14: Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen skal ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Forvaltningen anbefaler følgende formulering:


"Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse skal stemme for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer."


Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal en eventuel formue tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i den hjemmehørende kommune. Generalforsamlingen kan på det opløsende møde træffe beslutning om hvilket. Dette bør tilrettes.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Vildbjerg Linedance af 2021 godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremsatte bemærkninger
at foreningen anbefales at søge om optag under Herning Idrætsråd
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til opstartstilskud finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Vedtægter for Vildbjerg Linedance af 2021.pdf