Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

62. Foreningen Quads of Grass Destruction søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

Sagsnr.: 18.15.00-P24-5-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Foreningen Quads of Grass Destruction søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Quads of Grass Destruction v./ Mikkel Christensen søger Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse som tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal forening med fokus på droneflyvning.

Sagsfremstilling

Quads of Grass Destruction er stiftet på etablerende generalforsamling den 25. april 2021.


Foreningen har til formål at fremme interessen for droneflyvning for alle interesserede samt at skabe et godt sammenhold omkring aktiviteten.


Foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.


Foreningen er nyoprettet, og har på ansøgningstidspunktet 6 medlemmer, hvoraf 3 anses for passive medlemmer, da de endnu ikke har nået at indbetale kontingent. Forvaltningen gør opmærksom på, at en godkendt folkeoplysende forening skal have mindst 5 betalende medlemmer. Forvaltningen har været i dialog med foreningen, der snarest vil få opkrævet kontingent fra de resterende medlemmer. Et medlem er under 25 år, og alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune.


Foreningen falder efter forvaltningens vurdering ind under de blandede foreninger.


Forvaltningen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:


§3: Foreningens formål

Det bør i paragraffen tydeliggøres, at foreningen bygger på aktivt medlemskab og et forpligtigende fællesskab. Derudover bør en folkeoplysende forening have til formål at udvikle medlemmernes lyst til at udvikle sig og tage medansvar i foreningen. Dette bedes tilrettet.


§4: Medlemskab

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i vedtægterne tydeliggøres, hvordan der kan tilmeldes til og udmeldes af foreningen.


§6: Generalforsamling

Der skal foruden de angivne punkter på dagsordenen også være følgende punkter:

- Fremlæggelse af budget til godkendelse


Dette bedes tilføjet.


Ligeledes bør foreningen overveje at angive "bilagskontrollant" som revisor i stedet. Revisoren kan vælges blandt foreningens medlemmer, men kan ikke være en del af bestyrelsen. Der er ikke påkrævet en statsautoriseret revisor. Når der vælges en revisor på generalforsamlingen, skal der samtidig vælges en revisorsuppleant. Dette tilføjes.


§8: Bestyrelsen

Forvaltningen bemærker, at formand og kasserer ikke bør være på valg samme år, da det kan betyde videnstab for foreningen. Dette kan med fordel tilføjes vedtægterne.


§10: Dispositionsret

Der kan med fordel tilføjes et punkt vedrørende låneoptag mv., hvor foreningen kan beslutte, at der ved salg, pantsætning eller optag af lån over et bestemt beløb, skal være godkendelse fra generalforsamlingen.


§12: Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen skal ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Forvaltningen anbefaler følgende formulering:


"Foreningen kan opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse skal stemme for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer."


Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud som udgangspunkt tilfalde et almennyttigt eller alment velgørende formål i den hjemmehørende kommune. Dette bør tilføjes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Quads of Grass Destruction godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at godkendelsen er betinget af, at foreningen får indkrævet betaling fra de resterende medlemmer, og fremsender dokumentation til forvaltningen
at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 100 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften til opstarts- og medlemstilskud afholdes af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Vedtægter - Quads of Grass Destruction 2021.pdf