Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

44. Herning Bibliotekerne - Bevillinger til biblioteksprojekter

Sagsnr.: 21.00.00-Ø39-1-21 Sagsbehandler: Jonna Kvartborg Vestergaard  

Herning Bibliotekerne - Bevillinger til biblioteksprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Bibliotekerne har modtaget tilsagn fra Danskernes Digitale Bibliotek og Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje om forlængelse af driftsskud i 2021 til bibliotekstjenesten Biblioteksvagten. Dertil kommer yderligere et tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje om forlængelse af driftstilskud til projekt eKurser for andet halvår 2021.

Sagsfremstilling

DDB har givet tilsagn om forlængelse af driftstilskuddet til Biblioteksvagten med 425.000 kr. dækkende perioden 1/1 til 30/6 2021. Slots- og Kulturstyrelsen har herefter givet tilsagn om forlængelse af driftstilskud med 425.000 kr. ligeledes til Biblioteksvagten i perioden 1/7 til 31/12 2021. Der er tidligere bevilget tilskud for perioden 1/1 2019 til 31/12 2020.


Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilsagn om forlængelse af driftstilskuddet til projekt eKurser med 241.000 kr. for perioden for perioden 1/7 til 31/12 2021. Der er tidligere bevilget tilskud for perioden 1/7 2019 til 30/6 2021.

Økonomi

Samlet set er der givet tilsagn om tilskud til de to driftsprojekter på i alt 1.091.000 kr. i 2021. Midlerne anvendes til drift af projekterne og modsvares derfor af tilsvarende merudgifter. Tilskuddene udbetales kvartalsvis bagudrettet og der forventes derfor udbetalt 757.000 kr. i 2021 og de resterende 334.000 kr. i 2022.


Der er ingen egenfinansiering vedr. Biblioteksvagten. Egenfinansieringen for driftsprojektet eKurser udgør 118.000 kr. i projektperioden og afholdes blandt projektets deltagende biblioteker og for Herning Bibliotekernes vedkommende inden for de allerede godkendte budgetter på serviceområde 14 Biblioteker.


Der aflægges reviderede regnskaber ved afslutning af projekterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der til driftsprojekt Biblioteksvagten meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 637.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021
at der til driftsprojekt Biblioteksvagten meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 213.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022
at der til driftsprojekt eKurser meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 120.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021
at der til driftsprojekt eKurser meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 121.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningssagen pr. 31/3 2021 til Byrådet
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • DDB Tilsagnsbrev Biblioteksvagten første halvår 2021
  • SLKS Tilsagnsbrev Biblioteksvagten andet halvår 2021
  • SLSK Tilsagnsbrev eKurser andet halvår 2021