Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

57. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2022-2025

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.  Der er i 2020 indgået budgetforlig for to år, så budgetplanlægningen handler om fremskrivning og mindre justeringer inden for udvalgets eget område.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2022-2025 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).


I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 4. juni 2021 fremsende budgetforslaget med henblik på videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.


Budgettets hovedposter (nettotal, 2021-priser, 1.000 kr.):


Serviceområde 11 - 14 - 15

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

110.868

108.264

107.780

Serviceområde 14 - Biblioteker

43.734

42.260

42.310

Serviceområde 15 - Kultur

52.893

54.120

54.071

I alt

207.495

204.644

204.161


Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2021 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden. Der henvises til ændringsskemaerne vedr. ændringer i budgetrammerne mellem årene.

Budgetforslaget indeholder:

 • Mål
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskemaer


Forvaltningen fremsætter forslag om, at budgettet for Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum opskrives med 100.000 kr. årligt fra og med 2022 til dækning af stigende ejendomsskat i forbindelse med den gennemførte udvidelse af museet.

Udgiften foreslås finansieret med 100.000 kr. om året fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturmidler, hvor der er overskydende budgetbeløb, som stammer fra lavere udgifter særligt til overgangsordningerne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2022-2025, og at forslaget herefter fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Mål SO 11 KFU
 • Mål SO 14 KFU
 • Mål SO 15 KFU
 • Driftsbemærkninger SO 11 KFU
 • Driftsbemærkninger SO 14 Biblioteker
 • Driftsbemærkninger SO 15 KFU
 • Ændringsskema - SO 11 KFU
 • Ændringsskema - SO 14 KFU
 • Ændringsskema - SO 15 KFU