Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

59. Finansiering af ekstra gavlværker til landsbyerne i gavlkunstprojektet "Verdensmålsgavle i Midtjylland"

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Finansiering af ekstra gavlværker til landsbyerne i gavlkunstprojektet "Verdensmålsgavle i Midtjylland"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Trine Eide

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Byplanudvalget (BYP) har på udvalgsmøde den 1. februar 2021 behandlet sagen vedrørende deltagelse i det tværkommunale gavlkunstprojekt ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”.


Udvalgene afsatte midler til deltagelse med to gavle. Forvaltningen fremlægger nu forslag til lokationer i kommunens landsbyer samt deltagelse med yderligere to gavle.

Sagsfremstilling

”Verdensmålsgavle i Midtjylland” er et tværkommunalt projekt med deltagelse fra Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Viborg, Struer, Vejle og Herning. I øjeblikket behandles deltagelsen i Holstebro, Lemvig, Varde og Skive.


Projektet omhandler 17 verdensmålsgavle i 17 forskellige byer udformet i 17 forskellige kunstarter med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Det forventes, at de 17 værker kan præsenteres over 17 uger i perioden april-september 2022.


KFU og BYP besluttede på møde den 1. februar 2021, at Herning Kommune skulle deltage i projektet med en gavl i Herning centrum samt en gavl i en af kommunens landsbyer. Der blev i den forbindelse fremsendt prioriteret ønske til projektgruppen om, hvilke verdensmål og kunstarter, som værkerne skulle rumme.


På baggrund af bevillingen blev der gennem Landsbykontaktudvalget udsendt invitation til landsbyerne om at byde ind med gode placeringsforslag samt begrundelse for deres ønske. Der kom i alt fem forslag ind:


Sørvad: Sørvad Kultur- og Idrætscenter

Kultur- og Idrætscentret er et generelt samlingssted for byens borgere og for oplandet omkring Sørvad. Vinding Borgerforening fremsætter i samråd med lederen af centret, Vita Bilberg forslag om ibrugtagning af en stor mur, der vender ud mod Vildbjergvej. Værket vil således være synligt for alle, der bevæger sig ind fra byens østlige side.


Timring: Det gamle mejeri, Møltrupvej 29

Det gamle mejeri ligger centralt i Timring, hvor der i forvejen er gang i et større forskønnelsesarbejde i samarbejde med Herning Kommune. Bygningen er privatejet af Thors Design, der sælger møbler af genbrugstræ. Borgerforeningen arbejder aktivt med fællesskabende aktiviteter, og ser projektet som et godt match med deres ønske om at skabe endnu mere sammenhold på tværs af borgergruppen.


Skarrild: Skarrild-Karstoft Landsbycenter

Skarrild-Karstoft Landsbycenter arbejder på i juni 2021 at kunne blive verificeret som verdensmåls landsbycenter gennem Chorra. Der er udarbejdet en treårig handleplan, der blandt andet handler om implementeringen af en række bæredygtighedstiltag samt et aktivt arbejde med verdensmålene. Landsbycenteret fungerer derudover som samlingssted for mange af byens aktiviteter med skole, dagtilbud og foreningsaktiviteter.

Kollund: Tårnet ved Kollund Byvej, 40a

Bygningen er privatejet, og anvendes i øjeblikket til museumsopbevaring. Den private ejer er ved at indrette dele af det åbne rum med en privat samling af kunstværker, og der er derfor stor interesse i det kunstneriske aspekt.


Sinding-Ørre: Sinding-Ørre Midtpunkt

Sinding-Ørre Midtpunkt anses for lokalområdets samlende kulturcentrum, hvor alle områdets borgere mødes på kryds og tværs til en lang række aktiviteter i foreningsregi. Midtpunktet rummer derudover den lokale skole, dagtilbud og Sinding Gymnastik- og Idrætsforening.


Der er fortsat ledige gavlværker i det overordnede projekt, og forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger økonomi til to yderligere værker.


Forvaltningen anbefaler, at der fortsat placeres et værk i Herning centrum, mens der placeres værker i tre af de fem landsbyer. Forvaltningen anbefaler Timring, Skarrild og Sinding-Ørre med udgangspunkt i det miljø, som fungerer omkring placeringerne samt deres ophæng i verdensmål og synlighed.


Forvaltningen anbefaler, at man til de to ekstra gavlværker er åbne overfor skævere kunstarter og ikke lægger sig fast på ønskede verdensmål på forhånd. Til gengæld bør det fortsat være et krav, at værkerne har en blivende karakter. Således ville dans som kunstart eksempelvis ikke kunne stå alene uden et tilbageværende produkt.

Økonomi

Ikast-Brande Kommune har fremsendt et opdateret budget, der balancerer ved 3,125 mio. kr.


Projektets udgifter dækker over gennemsnitligt 125.000 kr. pr. gavlværk til en samlet udgift på 2.125.000 kr. Dertil kommer fælles projektledelse på 125.000 kr., kuratorgruppe på 50.000 kr., fælles teknisk løsning på 500.000 kr., PR og kommunikation på 100.000 kr., evaluering og formidling på 100.000 kr., revision på 25.000 kr. samt møder og workshops for 100.000 kr.


Hver kommune skal bidrage med 50.000 kr. pr. gavl, hvilket forventes at skabe en indtægt på 850.000 kr. Derudover forventes der en lokal medfinansiering på 10.000 kr. pr. kunstværk fra eksempelvis LAG-midler. Da Herning Kommune ikke har LAG foreslås denne udgift afholdt sammen med de 50.000 kr. pr. gavl. Desuden skal hver by sørge for forplejning og lignende til kunstneropholdet samt klargøring af murværk.


Den Jyske Kunstfond har bevilliget 250.000 kr. til projektet, og Gadens Kunst bidrager med 325.000 kr. Kulturlaboratoriet bidrager med 300.000 kr. Region Syddanmark er ansøgt om 100.000 kr. mens en række lokale fonde er søgt om de resterende 1,130 mio. kr. Region Midtjylland er tidligere søgt om midler, men har indstillet projektet til afslag i dagsordenen til kommende møde i forretningsudvalg og Regionsråd.


For at få yderligere to gavlværker i projektet skal Herning Kommune bidrage med 120.000 kr. Dertil kommer 20.000 kr. der øremærkes til kunstnerophold og yderligere klargøring af murværk.


Forvaltningen anbefaler, at udgiften på i alt 140.000 kr. finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges i alt 140.000 kr. til to yderligere gavlværker
at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 21. maj 2021 resterer 800.425 kr.
at forvaltningens anbefaling til placeringer i Timring ved Det gamle mejeri, i Skarrild ved Skarrild-Karstoft Landsbycenter og i Sinding-Ørre ved Sinding-Ørre Midtpunkt godkendes
at forvaltningens anbefaling til ønskede verdensmål og kunstarter godkendes under forudsætning af, at værkerne har en blivende karakter
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.