Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

65. Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

x


x
x

x

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Marie Muff, Antonio Barahona

Sagsresume

I forbindelse med Finanslovsaftalen 2021 blev afsat 250 mio. kr. til at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal være målrettet udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet, herunder mennesker med handicap, og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19.


Den 24. marts 2021 er der indgået aftale om udmøntning af midlerne (Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien). Af aftalen fremgår en overordnet fordeling af midlerne til kommuner, regioner og private/selvejende institutioner. Den kommunale andel udgør 171,7 mio. kr., og vil blive udmøntet til kommunerne via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.


Herning Kommunes andel er beregnet til 2,570 mio. kr. skønnet på baggrund af kommunens bloktilskudsnøgle for 2021. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne på relevante serviceområder.

Sagsfremstilling

Af aftalen om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien fremgår det, at kommunernes andel på 171,7 mio. kr. udmøntes via bloktilskuddet. Det betyder, at midlerne først tilgår kommunerne i efteråret. Der er dog en forventning om, at kommunerne allerede nu sætter gang i aktiviteterne, under hensyn til udviklingen i COVID-19 pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Kommunerne beslutter selv, indenfor servicelovens og kommunalfuldmagtens rammer, hvordan de konkret udmønter midlerne. Målgruppen af udsatte og sårbare borgere er bred, og borgerne vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.


Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af Herning Kommunes andel af midlerne på 2,570 mio. kr. Det foreslås, at Serviceområde 15, Kultur forlods tildeles 100.000 kr. Heraf er 70.000 kr. afsat til finansiering af planlagte kulturaktiviteter på kommunens plejehjem. Tiltaget er tiltrådt af Kultur- og Fritidsudvalget på et møde den 19. april 2021. Forvaltningen foreslår, at de resterende 30.000 kr. anvendes til lignende formål.

Restbeløbet på 2,470 mio. kr. foreslås fordelt på baggrund af selvforvaltningsbudgetterne for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Serviceområde 16 Børn og Familie og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


Fordeling efter selvforvaltningsbudgetter ekskl. private/selvejende

1.000 kr.

Korrigeret budget

2021

pr. 31.3.2021

Andel

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

181.065

688

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

390.966

1.485

Serviceområde 16, Børn og Familie

78.162

297

I alt


2.470


Det skal bemærkes, at målgruppen for kommunens andel af midlerne alene er udsatte og sårbare borgere i kommunale tilbud. De private leverandører af tilbud til denne borgergruppe tilgodeses særskilt via en ansøgningspulje, som udmøntes og udmeldes af Socialstyrelsen.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at administrationens forslag til fordeling af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet godkendes
at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,570 mio. kr. i 2021, fordelt med 0,688 mio. kr. til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, 0,100 mio. kr. til Serviceområde 15, Kultur, 0,297 mio. kr. til Serviceområde 16 Børn og Familie og 1,485 mio. kr. til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Finansiering sker via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.
at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at disponere de resterende 30.000 kr. inden for samme formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Aftale om udmøntning af midler til oplevelsesindustrien