Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

52. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane ved Herning KFUM Fodbold

Sagsnr.: 04.08.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane ved Herning KFUM Fodbold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
X


X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro

Sagsresume

Herning KFUM Fodbold anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 1,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og Herning KFUM Fodbold har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020-2023 blev der afsat 1,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane ved Herning KFUM Idrætscenter. Hertil kommer 1,063 mio. kr., som blev afsat til etablering af ny boldbane ved Herning KFUM i forbindelse med salg af areal til Herning Gymnasium. De 1,063 mio. kr. er frigivet i forbindelse med salget.

Herning Kommune har således i alt afsat 2,563 mio. kr. til projektet, og Herning KFUM Fodbold skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over de 2,563 mio. kr. (f.eks. lysanlæg mv.)


Efter gennemført licitation har Herning KFUM besluttet, at de vil anlægge en bane, som er placeret foran deres eksisterende klubhus, så der er nem og direkte adgang til anlægget. Herning KFUM har valgt en bane som opbygges med indfyld af SBR-gummi. Miljømyndighederne har undersøgt de produkter, der benyttes til opbygning af banen. Disse overholder de krav der er opstillet for, at vandet må nedsive og drænvand ledes til et nedsivningsbassin. Der arbejdes desuden med foranstaltninger rundt om banen, så der holdes så meget granulat som muligt på banearealet, og der etableres opsamlingsriste ved ind- og udgang, for at opsamle så meget granulat som muligt.


Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 4,476 mio. kr., og Herning KFUM har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads i forhold til deres andel af projektet.


Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse hen over sommeren 2021.


Driften af banen foretages af Herning Kommune inden for den afsatte budgetramme på Serviceområde 11, Idræt og Fritid.


Placering af banen på boldbaneanlægget ved Herning KFUM Idrætscenter:

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,563 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr., Kunstgræsbane Herning KFUM.
at udgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb 1,5 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 10 i 2021,
at udgiften finansieres delvist med 1,063 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318094, ny boldbane ved Herning KFUM. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,063 mio. kr. på samme stednr.,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt. Borgerlisten tiltræder indstillingen, men ønsker at der findes et mere miljøvenligt indfyld.