Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

54. HEART - Årsrapport 2020

Sagsnr.: 20.04.00-S55-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

HEART - Årsrapport 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsrapport for 2020 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

HEART fremsender årsrapport for 2020, som udviser et overskud på 23.504 kr., mod et budgetteret overskud på 40.000 kr.


HEART har aktiver for 6.699.818 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2020 på 1.785.507 kr. efter overførsel af årets resultat.


Herning Kommune har i 2020 ydet et driftstilskud til HEART på 8.301.000 kr.

Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle du Monde, inklusiv udearealerne, samt vedligeholdelse af udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården og lokaler til Ensemble MidtVest herunder administrations- og øvelokaler, samt koncertsal.


Herudover har Herning Kommune ydet et tilskud på 250.000 kr. til afholdelse af Socle du Monde biennalen, som skulle have fundet sted i 2020, men grundet Covid-19 pandemien er udsat til 2021. Udsættelsen medførte et tab af produktionsomkostninger på godt 400.000 kr. Museet har i 2020 modtaget fondstilskud på 50.000 kr. til delvis dækning af tabet, og modtager i 2021 289.040 kr. i kompensation fra Staten.


HEART har i 2020 modtaget 79.905 kr. af Statens Covid-19 pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter, samt 293.136 kr. af Statens Covid-19 pulje til kompensation for faste omkostninger.


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Udstillinger

I 2020 blev følgende udstillinger afholdt:

  • Chloe Wise - And everything was true: Som en del af HEARTfuture blev den canadiske multimediekunstner Chloe Wise præsenteret med hendes første solo udstilling nogensinde. Udstillingen blev forlænget på grund af Covid-19 nedlukningen.
  • Fabelagtigt - hovedværker fra samlingen: En udstilling der præsenterede museets samling på en ny måde under overskriften "Den gode fortælling" med fokus på publikums interaktion med værkerne.
  • Allan Otte - Naturligvis: HEART præsenterede i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Brandts den hidtil største udstilling med Allan Ottes landskabsmalerier med temaer som fødegården, landbrugskritik og menneskets udnyttelse af naturen.


Formidling

Formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge har vist et fald i 2020; der har været 999 børn og unge på besøg i undervisningstilbud, sammenlignet med 2.682 i 2019. Det markante fald skyldes skolernes hjemmeundervisning og manglende mulighed for planlægning som følge af nedlukningen på grund af Covid-19. Museet har dog oplevet en stigende interesse for Birks arkitektur og værkerne i området, hvilket museet har understøttet gennem forskellige typer af oplevelsesruter.


Der har i 2020 været fokus på følgende:

  • Oplevelsesruter og fornyet formidling af nærområdet i Birk
  • Digitale strategier for tilgængeliggørelse af samlingen gennem publikumsudvikling, digitalisering og medienetværk


Besøgstal

Årets besøgstal i 2020 var 25.524 gæster mod 33.251 gæster i 2019. Det er et fald på godt 23%, som skyldes Covid-19 pandemien. Af det samlede antal gæster i 2020 var 3.756 børn og unge.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at HEARTs årsrapport for 2020 godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • HEART - Årsrapport 2020