Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

53. Herning Musikskole - Årsregnskab 2020

Sagsnr.: 20.07.00-S55-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Herning Musikskole - Årsregnskab 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender årsregnskab 2020, revisionsprotokollat, virksomhedsplan 2022/23, samt budget 2022 og overslag for 2023 og 2024.


Sagsfremstilling

Herning Musikskole fremsender årsregnskab og virksomhedsplan til godkendelse, samt budget til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.


Herning Musikskole er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse og leder. Musikskolen er underlagt Musikloven og modtager statstilskud via rammeaftalen i Kulturaftalen.


Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.


Musikskolen opfylder sit formål ved bl.a.:

 • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i et fællesskab, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent
 • at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen
 • at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.


Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højest.


Virksomhedsplanen for sæsonen 2021/2022 indeholder følgende mål:

 • Fastholdelse og rekruttering: Målrettet fokus på at løfte elevtallet til et stabilt niveau efter Covid-19 samt opmærksomhed på fastholdelse af de mere sjældne instrumenter som solofag.
 • Udskillelse fra Herning Kommune: Herning Musikskole arbejder på en vellykket udskillelse fra Herning Kommune pr. 1. januar 2022 med ønsket om fastholdelse af det gode samarbejde.
 • Opstart af bandklubber: Der igangsættes en stor satsning på bandklubber med fokus på opstart af bands med en ny pædagogisk vinkel på de musiske fællesskaber.
 • Styrkelse af fællesskaber: Et fortsat fokus på større trivsel og tilknytning hos eleverne samt et øget fokus på afholdelse af koncerter.


Herning Musikskoles elevtal er i forhold til samme tidspunkt sidste år faldet med 11%. Faldet skyldes primært, at Herning Musikskole på grund af Covid-19 nedlukningen har måtte udbyde onlineundervisning, og derfor ikke har kunnet igangsætte nye elever fra venteliste i foråret. Dertil kommer aflysning af fire babyrytmikhold med ca. 25 deltagere. Musikskolen har pt. 525 elever under 25 år og 110 elever over 25 år. I alt tælles 834 aktivitetselever, idet nogle elever deltager i mere end et undervisningstilbud. I folkeskolesamarbejderne underviser Herning Musikskole på ugentlig basis ca. 380 elever, hvilket er en stigning på 40% i forhold til sidste års samarbejder.


Regnskab 2020

Herning Musikskole havde i 2020 samlede indtægter (inkl. driftsbevilling og overført tilskud fra tidligere år) på 12,366 mio. kr. Den primære indtægtskilde er driftstilskuddet fra Herning Kommune. Dernæst elevbetalinger, statstilskud og diverse indtægter og tilskud.


I samme periode var der udgifter på i alt 11,057 mio. kr., hvoraf langt den største post var løn- og personaleudgifter, hvorefter kom materiale- og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger, samt it, inventar og materiel.


Det giver et overskud i 2020 på 1,309 mio. kr., sammenlignet med 0,888 kr. i 2019. Stigningen i overførslen på 0,421 mio. kr. i 2020 skyldes hovedsageligt planlagt og budgetteret opstart af bandklubber med dertilhørende nyansættelser, hvilket grundet Covid-19 pandemien og risiko for refusion af elevindbetalinger blev udsat til 2021. Bandklubberne er startet op i maj 2021 med nyansættelser pr. 1. januar 2021.


Herning Kommunes driftstilskud til Herning Musikskole var 7,155 mio. kr. i 2020. Hertil kommer en overførsel fra 2018 på 0,305 mio. kr. og fra 2019 på 0,888 mio. kr., hvilket resulterer i et korrigeret budget på 8,348 mio. kr.


Der er via rammeaftalen til musikskoler i Kulturaftalen blevet givet knap 1,100 mio. kr. i statstilskud.


Herning Musikskole har i 2020 ikke modtaget kompensation eller tilskud fra Statens Covid-19 puljer.


Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.


Forvaltningen gør opmærksom på, at Herning Musikskoles regnskab er optaget i Herning Kommunes regnskab, selvom Herning Musikskole er en selvejende institution. En overførsel fra Herning Musikskole påvirker dermed Herning Kommunes regnskab.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 15. marts 2021, at forvaltningen samarbejder med Herning Musikskole om udskillelse fra Herning Kommune. Udskillelsen forventes at træde i kraft fra 1. januar 2022.


Budget 2022-23

Herning Musikskole har fremsendt budgettal for 2022, samt overslag for 2023 og 2024. Dette for at skabe et overblik over udviklingen - primært på udgiftssiden.

Budgettet udviser et merforbrug på 0,255 mio. kr. i 2022, hvorefter det balancerer og går i nul i 2023 og 2024.


Merforbruget kan henvises til en budgetteret markering af Musikskolens 50-års jubilæum på 155.000 kr., samt en forventet nedgang i elevbetalinger på 100.000 kr. på grund af Covid-19 nedlukningen i foråret 2021. Musikskolen forventer at være tilbage på normalt elevniveau i skoleåret 2022/23.


De budgetterede resultater er eksklusiv overførsler fra tidligere år.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Musikskoles årsregnskab for 2020 godkendes
at Herning Musikskoles virksomhedsplan for 2022/23 godkendes
at Herning Musikskoles budget for 2022 og overslag for 2023 og 2024 tages til orientering
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Herning Musikskole - Årsregnskab 2020
 • Herning Musikskole - Virksomhedsplan 2021-2022
 • Herning Musikskole - Budget 2022 og budgetoverslag 2023-2024