Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

56. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-21 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted, Jonna Kvartborg Vestergaard

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindre forbrug på 16,061 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 32,101 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Driftsudgifter:


Forventet regnskab 2021 - drift:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindre forbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på 16,061 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.


Forventet afvigelse 2021, drift - fordeling:

Note: + = mindre forbrug / - = merforbrug


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 11

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 7,007 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 6,054 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug på 7,007 mio. kr. kan henføres til flg.:

 • -0,9 mio. kr. vedr. Herning Svømmehal (Covid-19 omkostninger og indtægtstab) og udendørs idrætsanlæg
 • 2,0 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
 • 2,3 mio. kr. vedr. aflyste eller udsatte events og arrangementer, som evt. vil blive søgt overført til gennemførelse i 2022,
 • 3,6 mio. kr. vedr. forenings- og idrætshalområdet - herunder bevilgede men disponerede men ikke gennemførte/udsatte arrangementer, projekter og tilskud.


Serviceområde 14

Budgetopfølgningen for serviceområde 14, Biblioteker viser et forventet regnskab på 0,043 mio. kr. (mindre forbrug), som fratrukket overførsel på -0,043 mio. kr. fra 2020 til 2021 giver et 0-resultat.


Serviceområde 15

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 9,054 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 9,571 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug på 9,054 mio. kr. kan henføres til flg.:

 • 0,3 mio. kr. vedr. museer,
 • 0,3 mio. kr. vedr. teatre,
 • 1,1 mio. kr. vedr. musikområdet,
 • 7,1 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer mv. - Huset No7, Den Gule Bygning, Stationen i Aulum, Alhuset, Kulturelt Samråd, Kultur på Recept, Udvalgets Rådighedsbeløb, Talentklasser og talentmidler samt Kulturaftale- og overgangsmidler.
 • 0,2 mio. kr. vedr. fritidsundervisning/aftenskoler.


Anlægsudgifter:


Forventet regnskab 2021 - anlæg:

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindre forbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 32,101 mio. kr.


Bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 11

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid, anlæg viser et forventet mindre forbrug i 2021 på 31,013 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 32,184 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter., bl.a.:

 • 11,3 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
 • 12,0 mio. kr. vedr. Nordvest Hallen - halprojektet,
 • 3,0 mio. kr. vedr. Haderup Kultur og Idrætscenter - halprojekt,
 • 0,3 mio. kr. vedr. Landsbycenter Vind - renoveringsprojekt,
 • 1,0 mio. kr. vedr. tag og fag,
 • 1,5 mio. kr. vedr. etablering af Tennishal,
 • 0,5 mio. kr. vedr. renovering af kunstgræsbane i Vildbjerg,
 • 0,7 mio. kr. vedr. MTB ruter,
 • 0,7 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter.


Serviceområde 14

Ingen anlægsprojekter.


Serviceområde 15

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur, anlæg viser et forventet mindre forbrug i 2021 på 1,088 mio. kr. vedr. nogle mindre anlægsprojekter - ingen yderligere bemærkninger.Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


Jf. KFU-beslutning af 02.12.2019, lukket pkt. 138 blev det besluttet, at der i forbindelse med opsigelse af lejemål i Herning Højskole overføres 150.000 kr. fra Serviceområde 15, Kultur, Herning Højskole og 100.000 kr. fra Serviceområde 15, Kultur, Rådighedsbeløb (overskydende MEP-besparelse), i alt 250.000 kr. årligt fra og med 202 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, lokaletilskud,


Jf. KFU-beslutning af 15.03.2021, pkt. 17 overføres 504.000 kr. årligt fra og med 2021 fra Serviceområde 04, Grønne områder, formidling til Serviceområde 15, Kultur, Andre Kulturelle opgaver vedr. formidling af natur og kulturhistorie i Herning Kommune,


Jf. KFU-beslutning af 19.04.21, punkt 32. Bevilling vedrørende Centralbibliotekstilskud i 2021 fra Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne. Der meddeles indtægtsbevilling på 203.000 kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 203.000 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 30 i 2021 og i overslagsårene 2022-2025 jf. økonomiskema,


Jf. KFU-beslutning af 31.05.21, punkt 44. Bevillinger til biblioteksprojekterne Biblioteksvagten og eKurser i 2021 fra DDB og Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne jf. økonomiskema og med følgende indstillinger:

at der til Biblioteksvagten meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 637.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021

at der til Biblioteksvagten meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 213.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022

at der til eKurser meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 120.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2021

at der til eKurser meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 121.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022.


Økonomi

Det skal oplyses, at efter ovenstående budgetopfølgning pr. 31.03.2021 har Forligskredsen og Byrådet i forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 besluttet at give flg. bevillinger:

 • at der tilføres Kultur- og Fritidsudvalget 2,0 mio. kr., hvor udvalget beslutter den konkrete anvendelse,
 • at der tilføres 1,3 mio. kr. til Holing-projektet – p-plads,
 • at der tilføres 1,5 mio. kr. til Nordvest Hallen - haludvidelsesprojekt.


Der er i budgetopfølgningen ikke taget højde for disse bevillinger, men de vil indgå i næste budgetopfølgning.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jr. sagsfremstillingen,
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.