Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

48. Anmodning om forhøjelse af driftsramme til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

Sagsnr.: 00.05.00-G20-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Anmodning om forhøjelse af driftsramme til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om forhøjelse af driftsramme til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning på baggrund af udarbejdet driftsbudget med afsæt i forventet aktivitetsflow og behov for monitorering af bæredygtighedstiltag, aktivitetsregistrering og videoovervågning mm.


Sagsfremstilling

Baggrund og status


Jf. budgetforlig for 2020-2023 er der ud af et revideret samlet anlægsbudget på ca. 16,7 mio. kr. afsat 9,206 mio. kr. (hhv. 4,643 mio. kr. i buget 2020 og 4,563 mio. kr. i 2021) til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning.


Den resterende finansiering ca. 7,5 mio. kr. er tilvejebragt via fondsmidler, herunder 1,072 mio. kr. ex moms til et ekstra bæredygtighedslag.


Der blev i budgetforliget samtidig afsat et årligt driftstilskud på 0,3 mio. kr. mod et forventet driftstilskudsbehov på 0,6 mio. kr.


Projektforslaget blev godkendt i KFU den 16/9-2019, pkt. nr. 113.


Status på tidsplan for byggeriet:


  • Udbud og projektering første halvår 2020
  • Byggestart efterår 2020
  • Forventet ibrugtagning medio 2021


Byggeriet forløber planmæssigt og forventes indviet den 2. juli 2021.


Der forventes, under forudsætning af opjustering af driftsramme, indgåelse af driftsaftale med Sportscenter Herning, som vil stå for daglig rengøring af og tilsyn med fælleshus og sauna mm. Herning Kommunes driftsafdeling vil stå for pasning af udearealer.Økonomi

Opjustering af driftsramme


Ifm. det forestående arbejde med udarbejdelse af revideret driftsbudget vurderes et behov for en opjustering af den årlige driftsramme på min. 150.000 kr. for at få økonomien til at hænge sammen. Dette begrundet i et forventet aktivitetsflow på ca. 30.000 personer årligt svarende til et gennemsnit på 100 personer dagligt 300 dage om året. Brugerne vil fortrinsvis være skoler og institutioner i dagtimerne og foreninger i eftermiddags- og aftentimerne. Den løbende gennemstrømning af brugere afstedkommer et minimusbehov for daglig rengøring samt løbende opsyn og tilsyn. Hertil kommer ekstra bæredygtighedstiltag og krav om monitorering heraf samt videoovervågning og aktivitetsregistrering mm.


Min. driftsbudget:


Ejendomsskatter, forsikringer og forbrug

96.000 kr.

Rengøring, opsyn og tilsyn

225.000 kr.

Vedligehold, teknik og udearealer

74.000 kr.

Bæredygtighedstiltag, monitorering, videoovervågning og fiber

55.000 kr.

I alt

450.000 kr.


Forvaltningen oplyser, at driftsbudgettet er excl. årlige udgifter til drift af sauna på anslået 105.000 kr. baseret på 14 timer om dagen 210 dage om året. En udgift som dækkes ind via vinterbaderforeningen.


Medlemmer af vinterbaderforeningen betaler et årligt kontingent på 500 kr. pr. medlem, som bl.a. går til betaling af drift og nyanskaffelser, som ligger ud over det, som kommunen stiller til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven. Dvs. saunaovn, tilsyn med ovn, elforbrug specifikt anvendt til saunaovnen samt nyanskaffelser af ovn. Herning Kommune oplyser hvert år niveauet for udgifterne, som pålægges foreningen, idet foreningen kun opkræves for den forholdsmæssige brug af den samlede saunadrift. Niveauet reguleres hvert år ift. niveauet for sidste års forbrug samt forventede udgifter til nyanskaffelser.


Driftsudgifter ifm. offentligt brug af sauna, som ligger ud over vinterbaderforeningens brug, dækkes ind via brugerbetaling, som køber sig adgang via borgerbookingsystemet getevent.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årlig driftsramme til Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning forhøjes med 150.000 kr.
at udgiften afholdes under Særligt lokaletilskud, konto 374-00-203-06


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.