Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

47. Vildbjerg Tennis søger om tilskud til padelbaner

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-2-21 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Vildbjerg Tennis søger om tilskud til padelbaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Tennis v/ kasserer Bendt Pedersen søger om tilskud til etablering af padelbaner i forbindelse med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Sagsfremstilling

I lyset af de seneste års udvikling og trends og tendenser inden for padeltennis ønsker Vildbjerg Tennis at imødekomme en stigende efterspørgsel og kunne tilbyde padeltennis som ny aktivitet i synergi med tennis og tiltrække en bredere målgruppe af både børn og voksne og gøre sporten og klubliv let tilgængelig for alle interesserede borgere i lokalområdet.


Vildbjerg Tennis har på baggrund heraf været i positiv dialog med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og undersøgt mulighederne for etablering af et padelanlæg i tilknytning til sportscentret og tennisanlægget på Sports Allé 6 i Vildbjerg. Der er endnu ikke fastlagt en endelig placering, men klubben peger umiddelbart på arealet ved indkørselsvejen til Vildbjerg Sports- og Kulturcenters hal 2. Et areal, hvor der pt. er beachvolley, som efter sigende ikke længere benyttes.


Grunden ejes af Herning Kommune, men er udlejet til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Padelanlægget tænkes i første omgang etableret som 2 åbne baner, hvor det er ønsket at få dem overdækket på sigt.


Vildbjerg Tennis forventer at fordoble sit nuværende antal medlemmer ifm. tilbud om ny padelaktivitet.


Forvaltningen oplyser, at forslag til placering af padelanlæg har været drøftet med planafdelingen og er i tråd med gældende lokalplan. Ved en evt. overdækning kræver det en dispensation ift. eksisterende lokalplan.


Kultur og Fritid har kendskab til en række padelprojekter, som er etableret eller under opsejling i Herning Kommune som følge af en stigende tendens til etablering af såvel kommercielle som foreningsbaserede padelanlæg samt en blanding heraf, som kan sammenlignes med etablering af fitnesscentre og foreningsbaseret fitness for år tilbage.


Der er pt. kendskab til følgende padelprojekter:


  • Padel Lounge, kommercielt padelanlæg med indendørsbaner på Godsbanevej i Herning
  • Kommercielt padelanlæg med både indendørs- og udendørsbaner på vej i Holing
  • Udendørs padelbane som en integreret del i det etablerede foreningsbaserede Lind Outdoor
  • Planer om udendørs padelbaner i bl.a. Aulum, Hammerum, Haderup og Vildbjerg


Herning Kommune har ikke pt. ydet støtte til selvstændige padelanlæg, men har ydet støtte til det foreningsbaserede Lind Outdoor, der også rummer padelbane, som del af et integreret udendørs aktivitetsområde i forbindelse med Alpi Hallerne i Lind.

Ansøgningen fra Vildbjerg Tennis får principiel karakter. På den ene side er der stor kommerciel interesse for at etablere padelanlæg, men den interesse koncentrerer sig indtil videre primært om de større byer. I Herning Kommune er det således kun i Herning by, der er ytret kommerciel interesse for anlæg af padelanlæg, så vidt forvaltningen er orienteret.


Padeltennis er en sportsgren i kraftig vækst, og det er sportsgren, som har mange fordele. Det er nemt at komme i gang med sporten, og den karakteriseres blandt andet ved, at man kan spille mod hinanden trods forskellige forudsætninger. Det er derfor vurderingen, at padeltennis vil være et attraktivt tilbud til mange, og dermed understøtte Herning Kommunes ønske om at skabe stadigt bedre rammer for bevægelse for flere.


Den principielle diskussion, om der skal ydes kommunal støtte til padelanlæg, kan sidestilles med diskussionen om foreningsbaserede fitnessforeninger og -faciliteter. Disse er tidligere etableret som en integreret del i de selvejende idrætshaller. Der ydes hverken lokaletilskud til fitnesslokaler eller tilskud til fitnessredskaber, som foreningerne selv afholder udgifterne til via medlemskontingenter eller egenbetaling, men Herning Kommune har støttet opførslen af de bygninger, som huser fitness.

Økonomi

Budgetterede udgifter for opførelse af 2 åbne padelbaner udgør anslået 1.037.500 kr. inkl. moms.


Vildbjerg Tennis forventer selv at kunne finansiere 737.500 kr. via egenbetaling og diverse fonde og sponsorer samt lån hos DGI. Herning Kommune søges om et anlægstilskud på 300.000 kr. Årlige driftsudgifter anslås til 81.000 kr., som forventes dækket ind via medlemskontingenter og udlejning af baner. Herning Kommune søges om et årligt driftstilskud på 15.000 kr.


Vildbjerg Tennis tegner jf. seneste indberetning 84 medlemmer, heraf 24 under 25 år. Klubben råder over 2 udendørs grusbaner med tilhørende lille klubhus med omklædning- og toiletfaciliteter. Klubben modtager et mindre årligt klargøringstilskud til tennisbaner.


Klubbens formueforhold jf. seneste regnskab:


  • Årets resultat 3.907 kr.
  • Likvid beholdning 68.310 kr.
  • Egenkapital 586.557 kr.


Anlægsudgiften til dette anlæg kan afholdes under Serviceområde 11, Særlige Lokaletilskud. Det er næppe realistisk, at der kan skabes finansiering til yderligere anlæg via den konto.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at det drøftes, om der skal ydes kommunalt tilskud til opførelse af foreningsbaseret padelanlæg
at der i bekræftende fald anlægges en principiel retning for anlægstilskud på op til en tredjedel af den faktiske udgift pr. bane eller maksimalt 150.000 kr. pr. bane og til maksimalt to baner pr. projekt
at der i bekræftende fald bevilges 300.000 kr. til projektet i Vildbjerg tennisklub
at evt. anlægstilskud afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Særligt lokaletilskud
at evt. anlægstilskud bevilges under forudsætning af, at foreningen selv kan finde finansiering for den resterende del af anlægsudgiften og selv afholde udgifter til drift
at evt. anlægstilskud er betinget af godkendt byggetilladelse, som ansøger selv er forpligtet til at søge
at der meddeles afslag på ansøgning om driftstilskud
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt. Der ønskes særlig opmærksomhed på, at understøtte anlæg i områder, hvor der ikke er eller forventes eksiterende anlæg.

Bilag

  • Seneste regnskab Vildbjerg Tennis