Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

46. Herning Rideklub søger om tilskud til reparationer på rideanlæg

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-3-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Rideklub søger om tilskud til reparationer på rideanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Rideklub søger om tilskud til reparation af kloak på rideanlæg beliggende Godsbanevej 4 i Herning.Sagsfremstilling

Herning Rideklub er i god gænge og har i de senere år fået genoprettet klubbens økonomi og fået renoveret rideanlægget med ny fiberfund og tag på ridehaller. Klubben er i fremgang og inde i en positiv udvikling, hvor fremtidsvisionerne om et nyt fælles ridecenter i samarbejde med Hammerum Kølkær Rideklub har fået et godt afsæt.


Herning Rideklub fremfører imidlertid vigtigheden af fortsat også at sikre fundamentet for den gode fremdrift i de eksisterende rammer, hvor især udfordringer ift. kloak og overfladevand er afgørende for klubbens daglige drift og derudover også tiltrækning af stævner de næste 4-5 år.


Der fremføres et behov for sikring af kloak (etablering af ny 220 m. afløbsledning, drænpumpe mm) så overfladevand ikke oversvømmer tilkørselsforhold, trænger ind i ridehaller og ødelægger den nyanlagte fiberbund

Økonomi

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til reparation af kloak 527.240 kr. ex. moms.


Kommunale Ejendomme har besigtiget forholdene og vurderer, at der er behov for at lave nogle forundersøgelser mhp. at kunne udrede forholdende og anbefale en alternativ og billigere løsning på kloakudfordringen.


Herning Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Herning Ridehal, hvor rideklubben betaler en årlig leje til ridehallen svarende til de udgifter, der er forbundet med drift af den selvejende institution.


Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 171 medlemmer, heraf 134 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 680.802 kr. (2019) svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter i henhold til folkeoplysningsloven, dog inkl. særligt tilskud til vedr. tilsyn/ aflønning af rideanlægsbestyrer jf. KFU-beslutning af 18. maj 2005, pkt. nr. 62.


Herning Rideklub har senest jf. udvalgsmøde den 16/9-2019 modtaget tilskud på 312.500 kr. til udskiftning/ reparation af tag på ridehaller og 41.250 kr. til udskiftning af kloakrør.


Der ydes ikke tilskud til staldfaciliteter og udearealer.


Herning Rideklub og Herning Ridehals økonomi for de seneste 3 år:


Herning Rideklub

2017

2018

2019

Årets resultat

-17.217 kr.

-373.621 kr.

127.958 kr.

Egenkapital

-226.257 kr.

-599.878 kr.

-471.920 kr.

Likvid kapital

1.100 kr.

0 kr.

2.070 kr.

Herning Ridehal
Årets resultat

96.186 kr.

93.822 kr.

70.389 kr.

Egenkapital

2.075.452 kr.

2.169.274 kr.

2.239.663 kr.

Likvide beholdninger

9.067 kr.

0 kr.

0 kr.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der reserveres et tilskud på 30.000 kr. til dækning af de samlede udgifter ifm. forundersøgelse til udredning af kloakforhold mhp. at finde alternativ og billigere løsning på reparation af kloak,
at tilskud til forundersøgelsen ikke er ensbetydende med, at den løsning, der foreslås i forlængelse heraf, kan imødekommes
at udgiften til forundersøgelsen afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Særligt lokaletilskud
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Seneste regnskab Herning Rideklub
  • Seneste regnskab Herning Ridehal