Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

119. Team Teatret - Godkendelse af årsrapport 2016/2017

Sagsnr.: 20.01.02-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Godkendelse af årsrapport 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning for regnskabsåret 2016/17 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Team Teatret fremsender årsrapport og sæsonberetning til godkendelse hos Herning Kommune. Det fremsendte er godkendt af Team Teatrets bestyrelse den 22. september 2017, samt på generalforsamling den 25. september 2017.

 

Sæsonen 2016/17 har budt på 5 nye produktioner, heraf 1 for børn og 4 for unge og voksne, samt 2 genopsatte forestillinger for børn og 10 gæsteforestillinger. Af nye produktioner for unge og voksne kan nævnes Husvild, Viggo Mortensen bor her ikke mere, Forfald og Surstrømning. Den nye profuktion for børn var Astronauten.

 

Team Teatret har pr. 1. januar 2017 overtaget driften af Herning Scenekunstskole, nu Team Teaterskole. Resultatet af første halvår udviser et underskud på godt 170.000 kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt en længere periode med løn til både den nye underviser og den afgåede leder. Underskuddet dækkes af skolens egenkapital, som efter årets resultat udgør 95.000 kr.

 

Årets resultat blev et overskud på 337.917 kr. før henlæggelser. Dette resultat er opnået med en stram styring af udgifterne og en prioritering af samme.

Af resultatet på 337.917 kr. er der henlagt 300.000 kr., som forventes anvendt i forbindelse med Team Teatrets 50 års jubilæum i sæson 2018/19.

Team Teatret solgte i regnskabsåret 3.793 billetter, hvilket er ca. 1.100 billetter færre end forrige regnskabsår. Faldet skyldes primært dels et højt antal samarbejdsproduktioner på eksterne spillesteder i forgående sæsoner, dels en nedgang i det stationære billetsalg.

 

Team Teatret har pr. 30. juni en egenkapital på 1.591.714 kr.

 

Herning Kommune har i regnskabsåret ydet et tilskud på 6.470.400 kr., mens Slots- og Kulturstyrelsen har ydet et tilskud på 2.513.340 kr.

 

Forvaltningen har behandlet det fremsendte materiale i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og afministrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og afministrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Forvaltningen vurderer, at Team Teatret har opfyldt den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune.

Denne aftale er gældende for 2017 - 2020.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den fremsendte årsrapport og sæsonberetning godkendes 
at forvaltningen fremsender årsrapport og sæsonberetning, samt Herning Kommunes godkendelse til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. december 2017.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Sæsonberetning 2016/2017
  • Årsrapport 2016/2017