Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

114. ALPI Hallerne i Lind ansøger om tilskud til stiforbindelse

Sagsnr.: 04.08.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

ALPI Hallerne i Lind ansøger om tilskud til stiforbindelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Nielsen

Sagsresume

ALPI Hallerne ansøger om tilskud til at styrke stiforbindelsen og cykelparkering ved hallen.

 

Der anmodes desuden om frigivelse af 200.000 kr. til stibelysning.

Sagsfremstilling

ALPI Hallerne søger om tilskud til stiforbindelsen fra den nordlige bydel i Lind til hal og skole samt en cykelparkering til cykler ved hallen.

 

For 3 år siden anlagde man en stiforbindelse fra det nordligste af boldbanearealet i Lind til hal og skole, denne har været brugt rigtig meget til alle der skal til sport i hallen, og mange har også brugt den til skolebrug eller blot som forbindelse fra det nordlige til det sydlige Lind.

 

Den nuværende sti er med til at sikre folk ikke udelukkende bruger bilen, når man skal til hal og skole, men der er behov for at få styrket stiforbindelsen, der er uoplyst, og efter det nye halbyggeri er stiføringen ikke optimal. Stien vil nu blive forlænget hen til den nye hal, hvor der ligeledes etableres en cykelparkering.

 

Stiprojektet er placeret i randen af nuværende nord- sydgående læbælte og langs hegnet ved nuværende hal 2. Der er dermed ingen fare for at stien kommer til at karambolere med en kommende kunststofbane.

 

Alpi Hallerne vil kunne bidrage med frivillig arbejdskraft til anlæg af den flisebelægning, som skal etableres til den nye cykelparkeringsplads, som ønskes placeret mellem de gamle haller og den nye multihal.

 

 

 

Økonomi

Samlet overslag til forlængelse af sti samt cykelparkering er 148.004 kr. hvoraf 28.000 kr., der er indregnet til nedlægning af fliser, vil indgå som eget arbejde. Tilskuddet på 100.000 kr. finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, haltilskudskontoen.

 

Herudover blev det i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 besluttet at afsætte 200.000 kr. til belysning på ovennævnte sti. Rådighedsbeløbet er afsat på Teknik og Miljøudvalgsområdets budgetområde på Serviceområde 09 Trafik i 2018. Der anmodes om, at beløbet frigives.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til at styrke stiforbindelsen fra de nordligste boldbaner (Steensbjergvej) i Lind til hal og skole samt etablering af cykelparkering ved hallen, 
at tilskuddet på 100.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Særligt lokaletilskud, 
at sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget med anmodning om, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. ekskl. moms i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 03, Trafiksikkerhedsplan 2018 til etablering af belysning ved stiforbindelse mellem Steensbjergvej og hallen i Lind. 
at udgiften på 200.000 kr. finansieres på Serviceområde 09 Traffik, stednr. 223099 02, sikre skoleveje, trafiksikkerhed i 2018.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.