Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: Jyske Sangskole, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

79. Heart - Årsregnskab 2017

Sagsnr.: 19.03.00-S55-2-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Heart - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender årsregnskab for 2017 til godkendelse. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

HEARTs årsregnskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 22. marts 2018. Årsregnskabet for 2017 udviser et overskud på 305.000 kr., mod et budgetteret overskud på 350.000 kr. Der er ikke foretaget henlæggelser.

HEART har aktiver for 9.768.103 kr. og en egenkapital på 1.492.000 kr. efter årets resultat er overført. Sidste års aktivmasse udgjorde 3.720.000 kr. og egenkapitalen udgjorde 1.187.000 kr. Forbedringen ses i en væsentlig stigning i tilgodehavender og likvide beholdninger.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

HEART modtager i en 4-årig periode fra 2015 et forhøjet kommunalt driftstilskud på 500.000 kr. Herudover har Det Obelske Familiefond sikret en flerårig realisering af udstillingsprogrammet HEARTfuture.

 

Udstillinger

I 2017 blev følgende udstillinger afholdt:

  • Socle du Monde: 7. udgave af biennalen med titlen; To challenge the Earth, the Sun, the Moon and the stars blev den hidtil største med fire gæstekuratorer og mere end 60 kunstnere.
  • Ingvar Kronhammer - Design: æk
  • Jannis Kounellis - In Memoriam:
  • Mathias&Mathias - Artie:

 

Formidling

Formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge har vist et mindre fald i 2017; der har været 2.242 børn og unge på besøg i undervisningstilbud, sammenlignet med 2.480 i 2016.

Der har været fokus på følgende:

Alle børn på vej til kunst og kultur, pilotprojektet, der giver gratis transport for folkeskoler til kulturinstitutionerne i Herning Kommune.

Museet i den åbne skole - som er et nationalt projekt, men i HEART regi. Flere kommuner og institutioner arbejder sammen om at udvikle læringsaktiviteter til brug på museerne.

Socle du Monde; uarbejdelse af app med undervisningsspor målrettet voksenbrugere, grundskoler og familier.

Desuden gør museet en særlig indsats for at imødekomme ikke museumsvante brugere i form af events med kunst, mad og musik.

 

Besøgstal

Årets besøgstal var 31.339 gæster mod 29.662 gæster i 2016. Det er en stigning på 5,7%. Antallet af børn og unge er faldet.

Økonomi

Herning Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud til HEART på 7.340.000 kr.

Driftstilskuddet omfatter det samlede bygningsanlæg på HEART, herunder drift af Socle du Monde, inklusiv udearealerne samt vedligeholdelse ad udearealer tilknyttet det tidligere Kunstmuseum Angligården samt lokaler til Ensemble MidtVest herunder administrations-, øvelokaler og koncertsal (kr. 1 mio.).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2017 for HEART godkendes
at HEART sørger for indsendelse af de nødvendige dokumenter til Kulturstyrelsen inden den 1. juli 2018
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • HEART - Årsrapport 2017