Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: Jyske Sangskole, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

74. Midler til ny 4-årig periode med Den Jyske Sangskoles talentklasser

Sagsnr.: 20.30.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Midler til ny 4-årig periode med Den Jyske Sangskoles talentklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den Jyske Sangskole har i samarbejde med Herning Musikskole og Skolen på Sønderager siden 2014 udbudt musiske talentklasser. Den nuværende bevilling udløber ved årets udgang, hvorfor der nu søges om en fornyet bevilling til en 4-årig periode.

 

Sagsfremstilling

Ønsket om musiske talentklasser udsprang i 2013 af et allerede stærkt talentudviklingsmiljø inden for det musiske felt i Herning Kommune. Herning Musikskole (HM) har længe udbudt spire- og fokuslinjer, og Den Jyske Sangskole (DJS) har gennem snart 20 år arbejdet målrettet med talentudvikling og –pleje inden for sang.

 

Med etableringen af musiske talentklasser blev der skabt en samlet mulighed for, at unge musiske talenter kunne realisere deres potentiale i et fokuseret fællesskab samtidig med, at de også fokuserede på deres skole. En musisk talentklasse blev oprettet til opstart i skoleåret 2014/2015, og den nuværende ordning kører til og med skoleåret 2018/2019. Formålet har været at udvikle og kvalificere eleverne til videre uddannelse inden for deres specifikke genre – eksempelvis gennem optag på Musikalsk Grundkursus (MGK).

  

Den nuværende ordning har kørt med mulighed for optag af 12 elever pr. skoleår fordelt på 7.-9. årgang, dog med mulighed for fleksibilitet og justering i forhold til gældende budget. De musiske talentelever er elever, der har et talent der som minimum sandsynliggøre, at de ved folkeskolens afslutning vil kunne optages på MGK. Alle ansøgere skal have en udtalelse fra deres sang- eller musiklærer, og vurderes på både kognition, psykologi, sociologi og motorik.

 

For de elever der er blevet optaget, har der været krav om, at de fortsat fulgte deres hovedfagsundervisning, fortsatte med at indgå i ensemble, kor eller orkester samt fortsatte med at gå til undervisning i hørelære og nodelæsning på enten DJS eller HM.

 

 

Evaluering på den forgange periode:

 

Den musiske talentklasse har de sidste fire år vist sig på succesfuld vis, at kunne understøtte de unge talenters oplevelse af en sammenhæng mellem en omfattende fritidsinteresse og en hverdag med almindelig skolegang. Via talentklassen er der skabt et stærkt samarbejde mellem både forældre, skole, den musiske fritidsinteresse og eleven selv.

 

Elevoptaget har i den forgangne periode fordelt sig således:

 • 2014: 12 sangere fra DJS
 • 2015: 8 sangere fra DJS, 1 guitarist fra HM
 • 2016: 3 sangere fra DJS
 • 2017: 6 sangere fra DJS, 3 instrumentalister fra HM, 1 teaterelev fra SPLYF
 • 2018: 5 sangere fra DJS, 4 instrumentalister fra HM

 

Eleverne i de musiske talentklasser har i den forgange periode hvert år modtaget følgende udover almindelig skoleundervisning:

 • Morgenundervisning med sang, spil og bevægelse, musikorientering og brugsklaver tre dage om ugen – 30 uger om året
 • Juniorlederforløb á 10 uger + praktik
 • Kulturkundskab: Fire ture ud af huset med musikalsk og kulturelt fokus
 • Fremførelse af 2-4 koncerter årligt
 • 3-4 workshops på gymnasiet i samarbejde med deres musiske talentlinje
 • Gruppesamtaler og individuelle elevsamtaler efter behov
 • Jævnlige netværkssamtaler

 

Der er løbende foretaget evaluering på projektet omkring talentklasserne. Den seneste evaluering viser, at eleverne har været meget glade for morgenundervisningens fag. Dertil er der sket en markant stigning på stort set alle parametre fra det første års elever og frem til nu – det gælder både på trivsel, elevernes opfattelse af egen musikalske grundforståelse, på elevernes færdigheder og ikke mindst glæden til musikken.

 

I den indledende periode havde de nye musikelever svært ved at se deres talent i tråd med sportskulturen på Skolen på Sønderager. Dette skyldtes blandt andet, at de musikalske elever var i fåtal i forhold til sportseleverne. Der er blevet arbejdet indgående med kulturen på skolen samt lavet årlige koncerter, så de andre elever har fået en bedre forståelse af, hvad de musiske elever kan. Tilsammen med tiden der er gået, har det resulteret i, at eleverne nu svarer, at de trives rigtig godt.

 

I forbindelse med evalueringen er lærerne på Skolen på Sønderager også blevet involveret. De oplever generelt, at eleverne fungerer både fagligt og socialt. I forlængelse heraf er det også lærernes vurdering, at elevernes fravær pga. musikalske aktiviteter ikke er en hindring for deres faglige udvikling.

 

Som en del af arbejdet med evalueringen på den nuværende ordning, blev der den 29. januar 2018 afholdt et visionsværksted med repræsentanter fra DJS, HM, SPLYF, Team Teatret, rytmiske og klassiske studieledere fra Det Jyske Musikkonservatorium, afdelingslederen fra Dansk Talentakademi samt repræsentanter fra MGK.

 

Med afsæt i erfaringerne fra de tidligere år, var målet med visionsværkstedet at skabe en bedre sammenhæng mellem indholdet i den musiske talentklasse, og de forventninger som eleverne vil møde længere oppe i uddannelsessystemet. Der var blandt andet enighed om, at eleverne ville have gavn af fremadrettet at skulle have større fokus på performance, evalueringskultur og kunstnerisk mod.

 

Endvidere var der enighed om, at samarbejdet mellem hovedfagsunderviserne og morgenunderviserne skulle styrkes endnu mere, samt at man gjorde en indsats for at tiltrække unge talenter fra nærliggende kommuner, da det i stigende grad er oplevelsen, at elever i den musiske talentklasse opsøges af andre musiske talentmilijøer i landet.

 

På baggrund af en gennemgående positiv evaluering fra både elever, forældre, lærere og samarbejdspartnere er ønsket nu at fortsætte de musiske talentklasser, hvorfor der søges fornyet bevilling.

 

 

En ny periode:

 

Den nye ordning med musiske talentklasser vil tage udgangspunkt i alle de gode erfaringer fra de tidligere år, men vil også foreslå ændringer og tilføjelser.

 

Udover elevernes almindelige skoleundervisning, vil eleverne igen modtage målrettet talentundervisning, der dog ønskes udvidet:  

 • Fortsat morgenundervisning med sang, spil og bevægelse, musikorientering og brugsklaver tre dage om ugen – nu 40 uger om året. Som tillæg indsættes også et fag med fokus på performance
 • Juniorlederforløb á 10 uger + praktik
 • Kulturkundskab: Ture ud af huset med musikalsk og kulturelt fokus. Der ønskes at skrue op for antallet af ture mens man fortsat har fokus på at styrke elevernes kunstneriske udtryk, pirre deres kulturelle nysgerrighed samt skabe møder med professionelle kunstnere
 • Fremførelse af koncerter. Der ønskes at skrue op for antallet af koncerter med udgangspunkt i elevernes sang, spil og bevægelse – dels for at eleverne har et mål at øve hen i mod, og dels for at øge kendskabet til tilbuddet omkring talentklasserne både internt på Skolen på Sønderager samt i eksterne miljøer
 • 3-4 workshops på gymnasiet i samarbejde med deres musiske talentlinje
 • Gruppesamtaler og individuelle elevsamtaler efter behov
 • Jævnlige netværkssamtaler

 

Undervisningen tilrettelægges igennem året således at sang, spil og bevægelse, brugsklaver, musikorientering og kulturkendskab med ture ud af huset er gennemgående fag mens juniorlederforløbet og det nye performance fag er projektbaserede. Elever fortsætter som før deres deltagelse og undervisning som solist såvel som i kor, ensemble eller orkester.

 

Derudover er der ønsker om følgende tilføjelser til den oprindelige ordning:

 • Ressourcer der skal styrke samarbejdet mellem hovedfagsunderviserne og morgenunderviserne. Dette for at sætte et skarpere fokus på den enkelte elevs engagement, motivation og ansvar samt skabe en sammenhæng mellem kompetencer i de forskellige fag
 • Samarbejde og vidensdeling med andre musiske talentmiljøer i landet – både for elever, morgenundervisere og projektleder
 • Muligheden for at kunne rekruttere fra omkringliggende kommuner, der ikke har lignende tilbud

 

Ovenstående ønsker til udvidelse både i forbindelse med elevernes talentundervisning og talentklassernes generelle udvikling ligger til grund for ønsket om en forhøjet bevilling for en ny periode.

 

Udover samarbejdet mellem DJS og HM omkring de musiske talentelever, så har også teaterforeningerne Teams Teaterskole (Team Teatret) og SPLYF oplevet en øget interesse og efterspørgsel på et udviklings- og læringsfællesskab for særligt dedikerede teaterelever. Derfor ønsker disse to foreninger også at indgå i et samarbejde om en eventuelt ny 4-årig periode.

 

Målgruppen og regelsæt for optagelse vil fortsat være uændret i den nye periode.

 

Der forventes et optag af 10-12 elever pr. skoleår.

 

Der vil fortsat være løbende evaluering på projektdesign, informations- og optagelsesprocedure, dagligt samarbejde, valg af fag til morgenundervisning, ledelsesstruktur med videre.

 

Organiseringen vil fortsat ligge hos DJS, der er projektejer og varetager kontakten til Herning Kommune. Der sammensættes en styregruppe med repræsentanter fra DJS, HM, Team Teatret og SPLYF, og der indgås en ny samarbejdsaftale mellem de fire institutioner med udgangspunkt i den tidligere samarbejdsaftale mellem DJS og HM.

 

Økonomi

Der blev i budgetforliget 2013 bevilliget følgende midler til en 4-årig periode med de musiske talentklasser:

 

2014 (2. halvår)

2015

2016

2017

2018

180.000

443.000

444.000

448.000

458.000

 

På grund af et lavere elevtal end beregnet, er der overskydende midler til at betale 1. halvår 2019, således at skoleåret 2018/2019 afsluttes.

 

Der ansøges nu om en ny og udvidet bevilling på baggrund af ovenstående evaluering gældende fra 2. halvår 2019 til og med 1. halvår 2023.

Der ansøges om følgende:

 

2019 (2. halvår)

2020

2021

2022

2023 (1. halvår)

266.655,50

609.102,50

609.102,50

609.102,50

360.447

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget tager ansøgningen til efterretning
at ansøgningen ikke kan imødekommes på nuværende tidspunkt
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Sagen fremsendes til ØKE til orientering og evt. videre foranstaltning.

Bilag

 • Ansøgning til Herning Kommune 2018