Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

131. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Blicher Jepsen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. september 2016 og det forventede regnskab for 2016.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

  • at der vedr. driften forventes et samlet mindreforbrug på 6,831 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2015 på 8,106 mio. kr.
  • at der vedr. anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 38,196 mio. kr. efter indregning af overførsler fra 2015 på 7,918 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 på serviceområde 11, 14 og 15 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af skemaet herunder:

 

 N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et mindreforbrug på 6,831 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførslerne/genbevillingerne fra 2015.

Det tilstræbes at holde overførslerne uændrede ved udgangen af 2016, men der forventes i 2016 et forbrug på ca. 1,275 mio. kr. af disse overførsler, bl.a. vedr. igangsætningen af drift af det nye 50 meter bassin i Herning Svømmehal samt udstillingsvirksomhed på museum, hvor de eksterne finansieringsindtægter først indbetales i 2017. Dette forbrug af overførslerne giver isoleret set en mindre udfordring i forhold til sanktionslovgivningen.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 på serviceområde 11, 14 og 15 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af skemaet herunder:

 

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes der et samlet mindreforbug i 2016 på 38.196 mio. kr., som kan henføres til projekter, som er blevet udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedr. flerårige projekter. De største afvigelser er flg.:

  • 19,4 mio. kr. vedr. Holing-projektet,
  • 5,2 mio. kr. vedr. udskydelse af Timeline,
  • 4,7 mio kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg.

Øvrige mindre afvigelser fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Off Road 2017 Åbning i Herning

I henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 23. maj 2016 foretages flg. omplaceringer vedr. Off Road 2017:

  • at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, funktion 03.38.64 andre kulturelle opgaver, ny konto.
  • at der meddeles indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. fra Århus 2017 og 0,1 mio. kr. fra Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og sponsorer / partnere / fonde til samme kontoområde. Der forventes en afløftning af gavemoms på ca. 53.000 kr.
  • at der overføres 0,498 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, 00.32.35, andre fritidsfaciliteter, Time Line til samme kontoområde
  • at der overføres 0,200 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, 03.38.64, konto for regional kulturaftale til samme kontoområde i hvert af årene 2016-2017-2018.

  

Fritidspas

Vedr. Kultur og fritidsudvalget bidrag tilfritidspasordningen overføres 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fritidspas (kontonr. 370 01 336-04 ) til Forebyggelsesudvalgets serviceområde 19, Fritidspas (kontonr. 370 04 507-07)

 

Herning Bibliotekerne

Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 1,077 mio. kr. til 3 udviklingsprojekter i perioden 2016-2018. Indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1,077 mio. kr. på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50.

 

Herning Bibliotekernes projekter og bevillinger er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. september 2016, hvor det blev besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i denne budgetopfølgningssag, hvilket er nærmere specificeret i vedlagte økonomiskema.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. november 2016 og i Byrådet den 15. november 2016.

 

at de i sagen beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

  • Økonomiskema - Tillægsbevilling - 2016-2018