Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

130. Frigivelse af anlægsbevilling af Fase 1 - Projekt Ny Holing

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-12-16 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling af Fase 1 - Projekt Ny Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

For at imødekomme den meget stramme tidsplan for opførelse af Projekt Ny Holing – Fase 1, som hovedsagelig består af renovering og udbygning af Herning Is-stadion, findes det hensigtsmæssigt at ansøge om frigivelse af anlægsbevilling tidligt i processen, således at den politiske behandling ikke forlænger tidsplanen

 

Anlægsudgiften til Fase 1, som er behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 13 juni 2016, pkt. 254 er på 48,1 mio. kr., samt en del af fase 2 bestående af renovering af gulv i 2 af de eksisterende haller i Sportscenter Herning – hvor udgiften er 327.000 kr. Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 48,427 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Fase 1 udbydes som totalentreprise der i henhold til EU's udbudsregler gennemføres med prækvalifikationsrunde, hvor der prækvalificeres 5 teams. Disse fem teams får derefter mulighed for at byde på opgaven, som udbydes i ”omvendt licitation”. Hvilket betyder, at tilbudsgiverne skal opfylde flest mulige af de krav og ønsker, som arbejdsgruppen har fremsat i byggeprogrammet for det fastsatte rådighedsbeløb til byggeriet.

 

Arbejdsgruppen består af rep. fra Herning Ishockey Klub, Herning Skøjteløberforening, Herning Blue Fox, bygherrerådgiver samt rep. fra forvaltningen.

 

Følgende hovedpunkter indgår for renovering og udbygning af is-stadion:

- Hallen udbygges mod nord og vest.

- Banen rykkes så der kan være tilskuere hele vejen rundt om banen.

- Nye kølelegemer i banen.

- Nyt ventilation og isolering.

- Nye tilskuerepladser til ca. 3.200 (nuværende antal 3.500).

- Omklædningsfaciliter, depotrum og teknikrum renoveres og udvides.

- Ny hovedindgang og foyer vendt mod Sportscenter Herning.

- VIP lounge med tilhørende faciliteter som toiletter, anretterkøkken, elevator mm.

 

Fonden for Herning Is-stadion er bygherre på projektet og Herning Kommune udbetaleranlægstilskud hertil.

Økonomi

(alle beløb excl moms)

 

  

Som en del af projektets fase 2 er der budgetteret med 327.000 kr. til renovering af halgulve i badmintonhallen og opvisningshallen i Sportscenter Herning. Disse gulve er de oprindelige fra centrets opførelse i 1994 og er meget slidte. Normal levetid på denne type gulv er 15 år. Der ønskes en god kvalitet gulv med 6mm stødabsobering, så skader ikke vil forekomme så nemt som på et hårdere gulv.

 

Budget for gulvrenovering:

(alle beløb er excl. moms)

 

Derudover bidrager Sportscenter Herning med ca. 50.000 kr. til renovering af underlag til gulvet hvor dette er nødvendigt.

 

Denne renovering ønskes foretaget i løbet af sommeren 2017, hvor aktivitetsniveauet er lavt. Derfor ønskes der allerede på nuværende tidspunkt at ligge ordren ind hos leverandøren. Således sikres der at gulvet kan renoveres i løbet af sommeren 2017.

 

På serviceområde 11, Idræt og Fritid, Anlæg er der i budgettet for 2016-2020 i alt afsat  93.271 mill. kr. til Projekt Ny Holing, hvoraf der nu ansøges om frigivelse af 48.247 mill kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 48,1 mio. kr. til Herning Is-stadion, samt 0,327 mio. kr. vedr. halgulv i Sportscenter Herning, i alt 48,427 mio. kr. - Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079 – Opgradering og renovering af idrætscentret på Holing,

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på henholdsvis 21,395 mio. i 2016, 20,360 mio. kr. i 2017 og 6,672 mio. kr. i 2018 på samme stednr.  
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt