Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

126. Åskov Golfklub søger om ekstraordinært tilskud til renovering af ejendom

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Åskov Golfklub søger om ekstraordinært tilskud til renovering af ejendom

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Åskov Golfklub v/ fmd. Kristian Jakobsen søger om tilskud ombygning af gammel ejendom til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

Sagen har senest været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 14. september 2015, pkt. nr. 120. Udvalget besluttede at afslå ansøgningen med henvisning til at ejendommen var erhvervet inden kommunen modtog ansøgningen.

Åskov Golfklub genfremsender ansøgningen med tilrettet økonomi.

 

Sagsfremstilling

Åskov Golfklub har erhvervet en gammel ejendom fra 1930, som klubben ønsker at ombygge til nye klub- og ungdomsfaciliteter.

 

Ejendommen, som består af stuehus med tilhørende stald, lader og udenomsarealer, er beliggende i golfbanens område og kan betragtes som en integreret del af golfbanen. Klubben har gennem en lang årrække lejet staldbygninger tilhørende stuehuset, og da indehaveren er afgået ved døden har Åskov Golfklub købt og overtaget huset af arvingerne.

 

Stuehuset har ikke været vedligeholdt de sidste ca. 70 år og kræver derfor en ombygning og modernisering, så det kan anvendes til klubformål.

 

Klubbens ungdomsafdeling er i vækst med pt. 65 aktive spillere under 25 år. Klubben har pr. januar 2015 ansat ny træner og etableret nye samarbejdsrelationer med bl.a. Sdr. Felding, Skarrild og Kibæk Skoler i forlængelse af skolereformen og åben skole. Endvidere er der etableret et godt samarbejde med Sdr. Felding Efterskole med golf som liniefag. Endeligt har klubben et godt samarbejde med junior afdelingen i Give og Brande Golfklubber, hvor der arrangeres 4 camps om året med overnatning.

 

Åskov Golfklubs nuværende klubhusfaciliteter er opført ved hjælp af frivillig arbejdskraft og består af et stort åbent rum med integreret køkken. I tilknytning hertil er der et kontor, entre og toilet. Der er ingen bad- og omklædningsfaciliteter.

 

Klubben har behov for at i højere grad at kunne tilbyde mere optimale rammer til den store ungdoms- og klubaktivitet, hvorfor klubben ønsker at ombygge den erhvervede ejendom til formålet.

 

Budgetterede udgifter til ombygningen udgør 239.500 kr. incl. moms. Klubben forventer selv at kunne bidrage med ca. 400 mandetimer, som klubben værdisætter til ca. 100.000 kr. Resten søges via tilskud fra Herning Kommune og diverse fonde. Herning Kommune søges om et engangstilskud på 127.500 kr. til indkøb af materialer. Der søges ikke om forhøjet lokaletilskud som følge af nye lokaler.

 

Åskov Golfklub tegner jf. seneste indberetning 598 medlemmer og modtager et årligt lokaletilskud på 75.000 kr.

 

Klubbens formueforhold:

 

  • Årets resultat 159.475 kr.
  • Egenkapital 938.459 kr. Likvide beholdninger: kassekredit -545.582 kr.

 

Åskov Golfklub er etableret i 1992. I 1994 blev en 9 hullers bane taget i brug. Banen blev i 2002 udvidet til en 18 hullers bane.

Klubben har indgået en uopsigelig lejeaftale på baneareal med privat udlejer. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der efter konkret vurdering bevilges et engangstilskud på 50.000 kr. til indkøb af materialer
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud
at klubbens nuværende lokaletilskud forbliver uændret.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Der gives afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager

Bilag

  • Ansøgning
  • Seneste regnskab