Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

124. Foreningsgodkendelse, Budokan Hammerum

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-10-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, Budokan Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

Budokan Hammerum v/ fmd. Henrik Skafgaard Larsen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Budokan Hammerum består af en interessegruppe, som ønsker at etablere en tilskudsberettiget folkeoplysende forening i Herning Kommune, herunder muligheden for at benytte lokaler i Hammerum Hallen. Foreningen forventer at tegne 20-30 børne- og ungdomsmedlemmer i løbet af det første år.

 

Foreningens formål er at træne krop og sind i Karate og Kobudo for herigennem at opnå større selvværd og selvdisciplin og leve i god harmoni med sig selv og sine omgivelser.

 

Foreningen er åben for alle over 7 år, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægt, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

  • §2 Hjemsted: Herning Kommune
  • §3 Formål: Det aktive og forpligtende medlemskab skal fremgå
  • §§6 og 7 Medlemmer og medlemskab: Henvisning til foreningens hjemmeside
  • §8 Eksklusion: Medlemmet har krav på at blive hørt på førstkommende generalforsamling. Beslutning kræver 2/3 flertal.
  • §10 Ordinær generalforsamling: Indkaldelse skal ske ved offentlig annoncering/ opslag på bibliotek eller lign.
  • §11 Vedtægtsændring: Kræver 2/3 flertal
  • §12 Dagsorden: Beretning fremlægges til godkendelse. Kommende års budget til godkendelse. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hhv. formand, næstformand og kasserer jf. § 14.
  • §14 Bestyrelsen: Formand og kasserer skal være myndige
  • §21: Ophør: Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål i Herning Kommune foreningens formue skal tilgå.

 

Øvrige bemærkninger:

 

Foreningen skal have mindst 5 aktive kontingentbetalende medlemmer for at blive godkendt. Hovedparten af foreningens medlemmer skal være bosiddende i Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der efter tilretning af vedtægt og medlemskrav bevilges et opstartstilskud i henhold til gældende aktivitetstilskudsordning
at udgiften afholdes under Serviceområde 11,Idræt og Fritid, konto 373-00-209-01
at foreningen herefter opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

  • Vedtægter