Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

129. Forskningsprojekt Fremtidens Idrætsfaciliteter, fase 2, krav til kommunen

Sagsnr.: 04.04.00-P05-1-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Forskningsprojekt Fremtidens Idrætsfaciliteter, fase 2, krav til kommunen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Sagsresume

I perioden 2016-2018 gennemfører Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut et forskningsprojekt om ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering’.

 

Projektet er det hidtil største af sin art i Danmark med 52 medvirkende kommuner, heriblandt Herning Kommune.

 

Det har været omkostningsfrit for kommunerne at deltage i fase 1, som nu er ved at være afsluttet. Der søges om en tilskudsramme i forbindelse med Herning Kommunes deltagelse i fase 2 jf. krav til kommunerne.

Sagsfremstilling

Baggrunden for forskningsprojektet er, at der i de senere år har været et stigende fokus på idrætsfaciliteter. Men man har hidtil ikke vidst ret meget om, hvorfor idrætsfaciliteter bruges forskelligt, hvorfor brugerne i forskellig grad er tilfredse, og hvorfor det også er meget forskelligt, hvor godt idrætsfaciliteter klarer sig økonomisk. Det er derfor undersøgelsens formål at belyse, hvilke forhold der har betydning for idrætsfaciliteters benyttelse, brugertilfredshed og økonomi. Undersøgelsen omfatter tre dele.

 

I 2016 (fase 1) har der været fokus på en kortlægning, hvor der er udsendt spørgeskemaer til kommuner og idrætsanlæg vedr. organisering og ledelse af idrætsfaciliteter. Dette med henblik på at skabe et overblik over, hvilke forskelle der er på området.

 

Næste skridt (fase 2) er at få solide mål på, hvordan idrætsfaciliteterne præsterer på benyttelsesgrad, brugertilfredshed og økonomi. Dette foretages på et bredt udsnit af idrætsanlæg i tyve kommuner. Dette vil i praksis ske ved, at idrætsanlæggenes præstationer måles ved hjælp af standardiserede metoder og dermed kan sammenlignes. Denne del af undersøgelsen finder sted i 2017.

 

Endelig foretages der i 2018 (fase 3) mere dybdegående analyser af 10 idrætsanlæg fordelt på forskellige kommuner.

 

I fase 1 vedr. kortlægningen har eneste krav til kommuner og idrætsanlæg været at besvare udsendte spørgeskemaer.

 

I fase 2 er der imidlertid krav om, at kommunen skal levere 4 personers arbejdskraft i 4 uger, såfremt kommunen ønsker at deltage. Personerne skal være uvildige i forhold til de givne anlæg. Der må derfor påregnes en vis honorering i forbindelse hermed enten i form af et foreningstilskud eller aflønning af studentermedhjælpere eller lignende.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der i budget 2017 reserveres en beløbsramme på op til 75.000 kr. til Herning Kommunes deltagelse i forskningsprojektets fase 2

 

at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt